m, 2 Speciale C J> STADSNIEUWS Schooliandverzorging kreeg een officieel begin Sportief en eerlijk Zaterdag-Aanbiedingen HANDWEEF-TAFELKLEDEN COCOSLOPER 17.90 6*1 HEREN COSTUUMS JONGENS OOSTUUMS BAKïB«j „HET WESTEN" j^^konét HSU'S een leerl. Kapster Eerste controle al achter de rug SOT heeft tournee beëindigd De uitvoering van de Johannes-Passion Komedianten brachten „Betalende logé's" Hermes-DVS ontmoet VVV vriendschappelijk AGENDA Burgerlijke Stand DE KLERKeZH SCHEEPVAART SCHIEDAM W. VAfU MOORTWPJ5€ a ZN. IEDEREEN Adverteer regelmatig Koeriersters Vrijdag 1 April 1949 -5*? J?* Januari van dit jaar Is in Schiedam de schooltandverzor- Sing een feit geworden. Tot dusverre was een officiële bevestiging van de bevestiging, zoals dr. r. d. Berg het noemde, achterwege ge- DcteJvo!"i rst Donderdagmiddag plaats in het gebouw van de ïf aan de Tuinloan in aanwezigheid o.a. van wethouder mr. Van Bocoove en leden van gemeentelijke commissies. Schiedam is een van de eerste gemeenten, waar na de oorlog de schooltandverzorgmg volgens de nieuwe richtlijnen, tot stand is ge itomen, Dit kon dr. v. d. Berg, de geneesheer-directeur van het ge meenteziekenhuis, die tevens voor zitter is van de Stichting school- tandverzorgmg, in deze bijeen komst mededelen. De schonltand- verzorgmg js geen nieuw begrip, ■want reeds in 1930 zijn door de ge meenteraad pogingen, m het werk gesteld om dit bier m te voeren. Het stuitte echter af op de weige ring van Gedeputeerde Staten. Kort na de bevrijding is het onderwerp ■weer ter hand genomen en dr. v. d. Berg bracht een woord van die pe dank aan mevr. Benthem-De Wilde, die steeds een zeer grote be langstelling voor deze materie heeft getoond en vooral bij de hoge over heidsinstanties invoering had be pleit en met resultaat. Ook de tandartsen 2ijn verheugd, vertelde de heer Albrecht, die het woord voerde namens de tand artsenverenigingen. Voor een goede bestrijding van het tandbederf is het 'nodig dat de kinderen van hun zesde jaar af onder behandeling komen. Zoals dr. v. d. Berg ook reeds had opgemerkt, is het Mas- sicaal onderzoek verre te verkiezen boven het individuele, daar de klei nen zich tegenover de andere kin dexen niet gauw willen laten ken nen. De schooltandverzorging maakt dat het kind niet meer naar de tandarts, maar de tandarts naar het fcmd komt. Het aantal scholen dat niet deel neemt aan de schooltandverzorging is normaal. Nog drie op een totaal van 36. Dat dit een hoog aantal is, bewijzen de cijfers van Rotterdam, die 6 op de 3ÜQ aanwezen, Dr. v, d- Berg en mevr. Scheffer,. de school- tandarts kregen van de heer Al brecht pluimen op de hoed gestoken voor hun arbeid. Ook de heren Van Weerkom en. dr. 3. A. H, v. d. Berg spraken nog woorden van lof na mens de onderwijzers en doktoren, waarbij de eerste in het kort een «verzicht gaf van de vele mislukte pogingen die er voor de oorlog wa ren gedaan om tot een schooltand verzorging te geraken. Voor de aan wezigen boven in de behandel kamer, de moderne installaties, die gebruikt worden, gingen bezichti gen, gaf mevr. Scheffer nog een overzicht van het werk tot heden- De eerste van de twee contröles, die per jaar plaats .vinden, is nu zo goed als gereed. In totaal werden 691 kinderen behandeld. Bij 272 van hen moesten vullingen worden aan gebracht, bij drie van de kinderen was hot tandbederf reeds dermate, «tat een zenuwbehandeling nood zakelijk bleek. Dit wordt door de schoolïanüartsen niet gedaan. De ouders ontvangen dan schriftelijk het verzoek om met hun spruiten naar een tandarts te gaan. Natuur lek zyn. er ook onwillige ouders, die weigeren hun kinderen aan de schooltandverzorging te laten deel nemen, doch dit aantal ls niet noemenswaard. Meer voorkomend is het dat men een particuliere tandarts heeft en deze bljjft ver kiezen. Hiertegen bestaat natuurltfk niet het mmste bezwaar. Met een voorstelling in Kethel op 29 Maart beëindigde de Schiedamse onderwijzers toneelvereniging haar jaarlijks toumée voor de afdelingen van Volksonderwijs in d<? provincie Zuid-Holland. In totaal werden 1* voorstellingen gegeven en wel: 12 opvoeringen van .Excuseer- k ben mij'n Zus?!", een alleraardigste eomedie van Wim Eu rocrat, die overal veel succes oogstte. Eén opvoering van het successtuk van vdrleden jaar: „Als het masker valt(de 12e opvoering in. totaal van dit stuk), terwijl in Kethel een bonte avond werd gegeven met mu ziek, zang, declamatie en enkele één- acters. Dat het werk van de S, O- T. ge waardeerd wordt, blijkt wel hieruit, dat thans reeds uitnodigingen voor het seizoen 1349/'50 werddn ontvan gen. De voorstellingen werden, door pljij- 4500 personen bezocht. Het werk van de S. O. T. i* met deze toumée nog niet beëindigd. Op 21 April volgt een voorstelling van ^Excuseer'k ben mijn Zus" m Gorïnchem *en bate van het Prinses Irenefonda. In de Paasvacantie maken een vijf tal S.O.T.-ledöh een tournée naar enkele sanatoria in Gelderland, waar voorstellingen voor de verpleegden worden gegeten. Ook deze tournée gaat uit van het Princes Irene Fonds. Aan de vooravond van Koningin nedag' wordt het seizoen besoten met een voorstelling in Rotterdam voor het personeel van de Gem. Geneesk. en Gezondheidsdienst, waardoor ook deze winter het aantal opvoeringen d& 20 weer heeft gehaald. De afdeling Vlaardingen va» Toon kunst hééft ons verzocht bekend te ronken dat de leden van Toonkunst Schiedam op Vertoon van hun lid maatschapskaart vrije toegang rullen hebben tot de uitvoering van dé Johannes Passion van J. S- Bach, te geven op Vrijdag 8 April, *sav. 8 uur, in de Grote Kerk aan de Markt, aldaar. Volgens het programma, dat de leden van toneelkring „Het Schouwspel" ontvingen voor de toneelavond, waarin het gezel schap „De Komedianten" een op voering kwam geven van „Beta lende logé's", is de schrijver van dit Engelse blijspel een beroemd en veelzijdig schril ver, componist, cmeast en acteur. We wisten het voordien niet allemaal zo precies. Wel weten we na Donderdagavond, dat zijn stuk „Fresh Fields" niet direct het nieuwe geluid ts, dat we in de nieuwe lente zo graag eens zouden horen. Daarvoor zijn er waarschijnlijk teveel betreden paden bewandeld met de geschie denis van een zo op hot oog nog deftige familie, die door geldnood zich verlaagd tot het m huis ne men van „Betalende logé's". in zijn hele opzet, met de ongeculti veerde maar-met-een-hart-van- goud-farnilie, wekt het herinne ringen op aan het Henk Bakker genre, dat we in onze stad regel matig nog tegenkomen op het re- petoue van diverse kleinere ama teur-toneelgezelschappen. Natuur lijk vielen er nog vele grappige momenten te beleven, voordat trots en arm zich verbroederde met jcviaal en rijk, daar zorgden Vera Bondam, Tilly Perin—Bouwmees ter en Clara Visscher—Blaaser wel voor. Opvallend was het rijke décor. j-jET spijt ons heel erg dat Wij gisteravond niet in da gele genheid zijn geweest naar de radio te luisteren. Journalistieke plichten riepen ons elders. He! spijt ons daarom, omdat men ons vanmorgen van verschillende kanten heeit verzekerd dat de NCRV en meer in het bijzonder haar medewerker, de heer Hoek, zijn slechte beurt van de vorige week voor honderd procent heb ben goedgemaakt en even spor tief als eerlijk hebben erkend dat zij Schiedam en de Schiedammers geen slechtere dienst konden be wijzen dan voor luisterend Neder, land te beweren dat zij toch eigenlijk Rotterdam en Rotterdam mers zijn. Wanneer wij goed zijn ingelicht en wij twijfelen er niet aan dan heeft het ons goed ge daan uit het zo sympathieke be toog van de heer Hoek te mogen vernemen dat de vorige week ver scheidene stadgenoten zijn ge weest die spontaan naar de pen hebben gegrepen om de NCRV en de heer Hoek eens precies te ver tellen wat omtrent Schiedam de waarheid is. Er zijn reacties ge weest. die in Hilversum en door de uiteenzetting gisteravond vaor de microfoon ook overal elders in ons land, haar uitwerking niet zullen hebben gemist, want wie zijn toestel gisteravond op de NCRV had afgesteld, vreet eens en voor altijd dat Schiedam als ge meente met Rotterdam niets te maken heeft. Wij danken de heer Hoek voor de thtwperige en duidelijke wijze, waarop htj zijn vergissing heeft goedgemaakt zelfs meer dan dat en verheugen ons reeds nu op de komst van zijn reportage wagen naar Schiedam. Gebrek aan kopij zal er zeker niet zijn. In het kader van de herdenking van het 65-jarig bestaan speelt Her- mes-D.V.S. de komende weken, eni ge vriendschappelijke wedstrijden. Zondag komt de meest technische ploeg uit Limburg, hét Vcnlose V. V. V., op bezoek. Dit elftal maakte het gehele afgelopen seizoen ernstig aanspraak op de ere-titel. Zy bleken echter met opgewassen tegen het fa natieke spel van de Zuid-Limbur gers. Uiteindelijk eindigde V: V. V. op de vierde plaats, met elf overwin ningen. De verdediging zag zich in 20 wedstrijden slechts 16 maai ge passeerd. De meest bekende en technisch zeer goede voorhoedespe ler is Nash. Het in Augustus optour- nooi zijnde Hermes-D.V.S. werd door de geel-zwarten met S3 geklopt, zodat dit bovendien een mooie ge legenheid is voor onze stadgenoten zich te revanceren. Dé wedstrijd vangt aan om half drie. 's Ochtends 11 uur speelt „Schie dam" aan de Damlaan een oefen wedstrijd tegen een sterke combina tie van Hermes-D.VJS. ZWALUWEN IG.F.B. T Zaterdag moet G T B. voor de KJC.V-B -beker naar Vlaardingen om aan de Groepeweg Zwaluwen te ont moeten. De wedstrijd, vangt aan om kwart over vier. Toneel: 1 April. Musts Sacrum, 8 u: Chr. Recit Ver. „Geron" met „Mensen in nood". Films: Passage-bioscoop: Da. 2, 7. 9.30, iZa en Zo. l.*5, 4.15, 7, 9 30 u: (Do avond geen voorst.) De sla vin van Haroea (14 jr.). Monopole: Da. 2, 7, 9, Za. 2. 5, 7, 9, Zo. 3, 5, 7, 9 u: De getemde avonturierster (18 -jr.). Bijeenkomsten; 1 April. Ver. lokaal, 8 u; Film avond Ned. Bijbelgenootschap. 4 April. Ver. lokaal, 8 uur: Ver. ter beh. Bel. v. T.B.C.-patiënteh. Prop.-filmavcnd. Advertentie I.Af GEBOREN: Cornells z v A W v Schaljk en G Klos; Gerrit z v J Eik- Res en J Magielse- Andre P z v C t Lagendijk en M j Mollee. Catharina M d v J A Voogt en A C v d Nobe- len; Johannes M z v A Schoneveid 3 M Koogje. ONDERTROUWD: A J M Bcrsboom 29 j en W .V Liempd 25 jC Hagens 27 j en C v Mounk 24 j; H v Leeuwen 26 1 er. P A Vuik 19 j; J C P V Leeu wen 27 3 en M Braad 18 j:W P L Oosterholt 27 jr en W J J Schuurmans 22 j- Th Preln 2e j en J J Gleijm 24 J, JB'F Schaap 28 i en A J Bernoater 29 lp VerweU 31 3 en W G de Regt 33 e H Walthle 42 J en A A Goufcet 40 f GEHUWD: J F Goedhard 22 j ra E ,fc H Dolieman 21 j; F Mejjdam 31 «n L P M ouwendijk 20 3H J Brun» 37 j en M Steffen 28 JB v d Male 50 i en W Konijnenburg 47 j; w Polder vaart 30 J en M A Wei j ens 21 jH J ■r Oosterom 89 j en E J v Roon BI j; p v d Broek 27 j en N Post 22 j; F Koudenburg 22 j en F Sprong 19 3- OVERLEDEN: J W v Kleef 23 jJ de Brum 82 J weduwe van M I v d Zwel. Een beperkte partij vervaardigd van Frotté garens. Fraai gebloemde dessins, in brufn, terra en groen. Afm. 140x170 cm. Vastge stelde verkoopprijs 23.85 Gaan morgen in de verkoop voor Een kleine partij ijzersterke 50 cm. breed, per M. Schiedammers in de Vierdaagse Het reglement 1949 van de In ternationale Vierdaagse Afstands marsen, die dit jaar van 26-29 Juli te Nijmegen voor de 33e maal ge houden zullen Avoxden, is versche nen. Stadgenoten, die nog nimmer aan deze sportgebeurtenis hebben deelgenomen, doch daarvoor be langstelling hebben, kunnen zich voor het verkrijgen van inlichtin gen over deyinschrijving en huis vesting wend'ro tot het secretariaat van de Wandelsportkring voor Rotterdam en Omgeving (W.K.H.) Vondellaan 60, hier ter stede. WALENBURG ER WeG (WINKELSTAD-BLODORP) BEU ER LAND SELA AN Stenigt mij. Want een sportboek beneden de 400 dicht bedrukte pa gina's, compleet mfet verduidelijkende voetnoten, is eigenlijk al geen sportboek,, meer. En ik weet het. Het.standaardwerk over „De hoekvlag, haar nut en haar gevolgen" is nog steeds diet geschreven. En het vaderland schreeuwt om eindelijk -"een gedegen verhandeling over „Het ver schijnsel stopperspii in het algemeen en zijn invloed op het maatschap pelijk leven in het Koninkrijk, in het bijzonder". En wat zou er dankbaarder (en nuttiger) zijn dan in het schrijven van en trilogie". En eeuwig schreeuwen de supporters Deze regels zijn niét uit mijn toetsenbord gevloden, inaar uit dat van Martin W. Duyzings, die bij De Boekerij in Baam de avontu ren van een sportreporter heeft la- cen verschijnen. En als ik er een Sportkrabbel mee open, dan doe ik dat waarachtig niet, omdat ik bij het lezen kramp in de kaken heb gekregen van. het geeuwen. Deze Martin Duyzings is waar schijnlijk op Zondag geboren, want als Fausto Coppi in Milaan iets aan z'n fiets staat te prutsen, hangt Duyzings al aan de telefoon om het door te bellen. Hij verdeelt om zo te zeggen z'n dagen tussen de Pull man en het vliegtuig, maar dat is nog geen reden om zijn boek te le zen. Ik ken verslaggevers, die de halve wereld hebben afgezworven en wier avonturen men beslist niet moet lezen. Maar voor deze Mar tin heb ik een zwak, omdat hij nu niet probeert wijs te maken, dat Jefke Janssen de Tour de France had kunnen winnen, als hij maar naar zijn raad had geluisterd. Geen gewichtigdoenerij, geen hocus- pocus, alleen maar leuke, pittige verhaaltjes over mensen van vlees en bloed, verhaaltjes, die misschien niet allemaal echt gebeurd zijn (dat wil zeggen niet voor 100 echt). Maar wat kan mij dat sche len. Duyzings kan schrijven en hoe, DE NUCHTERE WERKE- LIJKEID De Ronde van Spanje, het weg- katnpioenschap van Italië, de grote prijs van Monaco, dat is allemaal goed voor Martin Duyzings. Wij moeten ons met kleinere sportge noegens tevreden stellen. En dan heb ik hier allereerst een klacht uit de afdeling Rotterdam, dat de regeling voor de promotiewedstrij den van de kampioenen van de eerste klas en de leagstgeplaatsteu van de 4e klas van. de KNVB nog steeds op zich laat wachten. Wat meer voortvarendheid, schrijft men zou wel op zijn plaats zijn. De promotie-degradatie (3e en 4e kL) wedstrijd DRLAlblasse wordt Zondag om 10 uur gespeeld op Varkenoord, ingang terrein DKZ. De nummers van de tweede klas A, B en C van de afdeling Rotter dam van de KNVB zullen een hal ve competitie spelen met de num mers laatst van de - verschillende afdelingen van de 1ste klas om 3 plaatsen in de 1ste klas. Zondag 24 April zullen de wedstrijden aan vangen met de ontmoetingen ETWS Nado-V, Radio-Postof en no. laatst van de 1ste klas B tegen de kampioen van de 2de klas C, die nog niet bekend zijn. De nummers 1 van de 3de klas A, B, C en D spelen 'n halve com petitie met de nummers laatst van de tweede klas A, E en C om drie plaatsen in de 2de klas. Deze wed strijden vangen op Tweede Paas dag (18 dezer) aan met de ontmoe tingen SVOHBB, ASBCroos- wyk en BlïjdorpThe Bell Boys. Aangekomen schepen 31 Maart Fiat Londen RKG Merwehaven st: Actinia Rochester James Binnenhaven cement; Capitalne Jean Fouchere Duia- krhen Worms Vlaardingen, 3edlg: Loide Panama Santps Kersten Hunlk Mer wehaven stS^d Arnhem terug van see wegens aanvaring Halcyon lijn Vlaardingen Hmgar Delfzijl Ruys Waal haven, ledig, Deni Newcastle Dammers v, d. Heiden Waalhaven. ledig: Arne- wood Umuidn Fumess Waalhaven, le dig; Robert Dowry Baltimore Ruys Maashaven graan per slbt ganges heeft rustige schade aan voorschip door aan varing; Eroidruig Freeport Rijn Lloyd Waalhaven, ledig: Kitty Newcastle Fur- ness Merwehaven, ledig; Joost van den Vondel Narvik Montan Waalhaven, erts Mecklenburg Harwich Hoek v. Holland, Si va» Izmir Herfurth Merwehaven. st Antwerp Harwich Hoek van Holland; Loanda Londen Ruys IJselnaven, st Slask Gdynia Kuyper Dam Smeer Mer wehaven st.; Korenica Ryeka Kuyper Dam Smeer Maashaven hout; Heeren- gracht Antwerpen Hammersiem Jobs haven. ledig; Lincoln Elsworth New Orleans Ommeren Fernis olie; Zeester Londen Koemgsfetd 2c Kathaven, sui ker: Belgian Coast A'dam Burger Maas. haven st.; Confidenza Bouaan Fanna Waalhaven, ledig- Meerkerk Kobe HolL Oost Azië-lijn Schiehaven, st. 1 April Carlbia MiddleSbro Wagenborg Mer wehaven, ijzerArnhem Harwich Hoek van Holland. Vertrokken schepen 31 Maart Prinses Beatrix, Harwich; Elbing n, Geile; Oscar, Nantes; Bemina, Antwer pen: Liberty, Huil. Stad Arnhem, Huel- va: Jacob Cats, Narvik; Renovatie, Odense; Van Rlebeek, proefstomen Noordzee; Njord Bridgewater-, Sea- ham. Blyth; Drittura, Middlesbro; Algol Rouaan; Hektos. Helsingfors; Gaplto, Antwerpen.; Georg Fock, Hamburg; Strijpe. Newport Mon; Sigfors, Malma; Hasewint. Boston L.; Gerda Toft. Avon» mouth: Triton, Hull; Lark, Middlesbro; Lestne, Manchester; Sandbergen, Gran gemouth; Oranje, Bremen; Haskerland, Goole- -igiena, Newcastle; Karen Toft, Liverpool: Vaderland, Flj mouth; Duke of Vifc, Harwich; Arbo, Noordzee. 1 April Antwerp» Harwich. Wind ON.O. Matige koelte, kalme, zee, mist. Grote vaart Aartöjk, p' t Gibraltar n. Montreal; Abbekerk, uitg. p. 1 Straat Messina n. Fort Said; Alamak, n. Bremen, 31 nam. voor de Wesermonding; Alwaki, 31 's avonds te New York: Axeldljk, 31 v. New York n. Antwerpen en R'dam; Agamerrfnan, n. Turksisland, 31 op 160 mijl N.O. v. Kaap Hatteras; Aldabi. thuis 31 nam. 8 uur van Sanots n. Rio de Janei.ro; Aldebaran, n. Nederland, 31 op 450 mijl O. v. Kaap Race; Alderamin. 31 v. Montevideo ra. R'dam; Almdtfk, 31 te Coatzacoalcos; Amsteldijk, 31 v. New York n. Galveston; Arkeidijk, n. Ant werpen, 31 op 240 mijl N, van Terceira (Azoren). Beverwijk, p. 1 Fimsterre n. Londen: VOOR OMZE KLANTEN Er zijn tientallen manieren om reclame le maken in tram, bus enz. en grote bedragen worden gereserveerd om bekendheid te geven aan een naam. Haar U kent toch onze Jfrma? Onze 52 jaar oude naam is toch niet nieuw voor U U behoort toch ook tot onze klanten? Kunnen wij dat geld dan niet beter besteden Ja, dat kunnen wij wel degelijk. Vijftig duizend gulden, bestemd voör een heel jaar, buiten-ree! a me, zullen wij deze maand besteden op de besle manier, n.i. rechtstreeks voor onze klanten. U maakt toch zelf de beste reclame voor ons met de artikelen die U bij ons koopt 1 U weet toch dat Deze maand Is een bijzondere maand, want in deze maand brengen wij die 50.000 gulden in mindering op onze prijzen. Vanaf Zaterdag 2 April, 9 uur vindt U In al onze af delingen belangrijk lagere prijzen voor die artikelen die U het meest nodig heeft. In alle afdelingen zijn speciale aanbiedingen voor prijzen, 20 tot 30 °/o lager dan normaal en bovendien wij nemen (jet risico van Uw aankoop, want bij ons gekochie artikelen, mits ongebruikt, worden binnen 5 dagen op vertoon van de cassabon voor de volle waarde contant teruggenomen. VOLGT MET AANDACHT ONZE SERIE SPECIALE AANBIEDINGEN. MATHENESSERLAAN (OUKZICHT) Gevolgen van overmatig gebruik van alcohol In de Maarten DJjkshoomlaar. hield de politie T. F. den H. uit d<? Ribeslaan aan, die dronken achter het stuur van zijn auto zat. Een agent bracht de beschonkene naar het bureau Straatweg, maar een kennis van den H. had zich van de auto meester gemaakt en naar zfln eigen garage gereden. HfJ weigerde haar af te staan, maar gaf tenslotte toe. De auto Is in beslag genomen. Tegen de onwillige vriend, J. c. A. M. V.-V., is proces-verbaai opge maakt ter zake van belemmering. Het zijn niet alleen de mannen, die zich schuldig maken aan dron kenschap.1 Donderdagnacht moest de politie bemiddelend optreden bij een ruzie tussen een echtpaar in de binnenstad. De vrouw was dronken thuisgekomen en dc minderjarige kinderen waren de straat opgelopen. Een kwart eeuw bij de ZHE Woensdag 8 April worden in de vei ling der Z.H.E. aan de Fersoonsdam drie jubilea gevierd: -de heren F, Noordlnnd. Kassier, D. Hogeweg, boekhouder, era T. A de Heus, Groentengeleider. zullen dan 25 jaar in dienst zbn. Het bestuur der coöperatie zal met de jubilarissen Woensdagmiddag recipiëren In het kan- Britsum, 31 ter rede van Manakara; Bacchus, n. Trinidad, 31 op 180 mijl N.O. van San Luis; Boschfontein, 31» te Dur ban. J Colytto, p 31 Kaap de Gata n. Sa- vona; Cottica, n Paramaribo. 31 op 180 mijl Z.W- v. Madeira. Duivendijk, thuis 31 op 360 mijl W. van Scilly; Danae, n. R'dam, 31 in Straat Dover ter hoogte van Calais; Delfsha- ven, 31 v. Lome n. Kotonou. Eemland, uitg. 31 te Montevideo. Edam, n. New York, 31 op 900 mÜl W. v. Scilly. Farmsum, p 1 vm Flores (Azoren) n. R'dam. Glaucus, 31 v. Glasgow n. A'dam. Heelsum, uitg. 31 op 40 mijl W. v. Minikoy; Helena, p 31 Goodwins n, Antwerpen; Hilversum, 31 v. Monrovia n. Port Bouet Hos, 30 te Genua. Java. p, 31 Banka n. Batavia; Jobsha ven, 31 ter rede van Mundah. Kamerlingh Onnes, thuis p. 30 nam. 8 uur anderhalvegraadskanaal (Maladi- ven); Karsik, 31 te Hollandia; Helber gen, p. 1 Gibraltar n. Savona; Kertosono, n. New York, 31 op 165 mijl Z.Z.O. V. Santa Maria (Azoren); Kota Agoeng, n. Newport News, 31 op 850 mijl O. v. Kaap Race; Khpfontein, n. Kaapstad, 31 op 450 mijl W. v. Mossamedes. Lutterkerk, uitg. p. 31 Ras Fartak n. Muscat (verb.); Lieve Vrouwekerk, thuis p. 31 Ouessant n. Boulogne; Lisse- kerk, uitg. p, 31 Fimsterre n. Genua; Loenerkerk, thuis 31 te Djibouti; Laren- berg, 31 v. Puerto Cabello n. Aruba; Leopoldskerk, thuis p. 1 Gibraltar n. Antwerpen. Mentor, p, 31 vxn. Malta n. Nederland; Mulderkerk, 1 te Pointe Nolre; Madoera, thuis 31 op 600 rotjl O. V. Kaap Quarda- ful; Mataram, uitg. p. 31 nam. fi uur Al giers n. Port Said; Molenkerk, uitg. p. 31 nam. Kaap de Gata n. Genua. Nieuw Holland, 30 v. Melbourne n. Sydney; Noordam, n. New York, 31 op 260 mijl Z.O. v. Kaap Race; Nijkerk, 31 ter rede van Mozambique, Ophir, 31 v. Batavia n. Semarang; Os- sendrecht, n, Manchester 31 op 300 mijl Z.W. v. Lissabon; Odysseus, 30 te Genua. Foelau Laut, 31 te Antwerpen; Prins Alexander, n. St. John n.Ö. 31 op 460 mijl Z.O, v. Kaap Race; Prins Frederik Hendrik, p. 31 Smit's Knoll Vuurschip n. Bilbao; Parkhoven, n. Antwerpen, 31 op mijl z.w. v. Lissabon; Pnns Willem n. R'dam, 31 op 270 mQl W. v. Ber muda's; Prometheus, 31 v. Suez n. Ma cassar, Randkerk. uitg. 31 U Genua (verb.); Ruys, p. 31 Comoro eiland n. Lorenzo Marques: Rijnland, thuis, 31 pp 250 mijl Z.w. v. Lissabon; Rijn, 31 v. Gefle n. Zaandam. Salatiga, n. Java 1 te Fenang; Slamat, uitg. p. 31 vm. 9 uur Kaap Guardaful; Streefkerk, thuis, 31 v. Antwerpen; So crates, thuis, 31 op 600 mfll W, v, Ma deira; stad Dordrecht, p. 1 Kaap Palos n. Gibraltar; Stad Haarlem, p. 1 Finis- terre n. R'dam; Stad Maassluis, n. Balti more, 31 op 450 mijl W.Z.W. v, Scilly; Sloterdijk, 31 v. New Orleans n. New York: stad Lelden, thuis l te Genua; Soest dijk, te Singapore liggend, repara tie ketelschade gereed, vermoedelijk op 4 April voortzetting van de reis, Talisse, n, Perzische Golf, 31 nam. In het Suezkanaal; Ternaie 1 te Semarang; Titus, p. 31 Beachy Head n. A'dam; Tri ton, 1 td Paramaribo; Tjipondok, p. 31 nam. Frasereiland n. Sydney. Van Riemsdijk, 31 V. Port Swettenham n. Singapore; Van 't Hoff, p, 31 Key West n. Mobile. Willem Barendsz, n. Kaapstad, 31 op 900 mijl Z. van deze haven; Walngapoe, p. 31 Algiers n. Batavia; WeaUand. p. 31 Las Falmas n. Rio de Janeiro; Wa terland, uitg, 1 te Santos. Zaan. p. 31 Borkum n. Rostock; Zij penberg p. 31 Gibraltar n. Savona; Zee man n. Honoloeloe, 31 op 600 mjjl W, v. Marianne ell. Korte vaart Afiena, 30 te A'dam; Ary Scheffer, 30 V. Aarhus n. Kopenhagen. Batavier I. £9 te Londen; Banka, 29 v. Plymouth n. R'dam; Blue Boy, 30 te Bordeaux; Brinda, 30 v. Middlesbro n. Methil. Casana, 31 te Kopenhagen; Carpo, p. 30 Ouessant n. Musel; Cornelia B„ 30 te Newburgh, Doggersbank. 28 te Leith. EUewoutsdijk, 29 te Roscoff; Echo, p, 30 Lizard n. Dublin; Evertsen. 30 te Fze- dericia. Fortuna, 28 te Huil; Frejo. 30 te Lon den; Ferocia, 30 van Dagenham n. Stet tin; Franka, 30 te Portsmouth. Grada 29 op de Tyne; Gaasterland 30 v Goole n A'dam: Glashaven 31 te Antwerpen. Hondsrug 28 te Boston L.; Heems kerk 30 te New Burgh; Houtman 30 te Quimper. Java 30 v Londen n Den Helder. Koningshaven 30 v Londen n Kopen hagen. Leny 29 te Huil. Minerva 28 te Goole; Matar N. 30 te Cork. Nieuwaal p 30 Kopervik n Hamburg; Nottingham 30 v Goole n Haxlingen; Nassauhaven 30 v Aarhus n Gothen burg; Njord 31 V R'dam naar Bridge- water Oud Beyerland 2B v Swansea n Ant werpen; Oise 31 v Rouaan n Parijs; Omlandia 3<i Swnncee Prima, 30 te Riva de Sella. Renovatie, 28 v, Huil n. R'dam; Sparta, 29 op de "tyae? Soemba, 29 v. Rocket, 30 v. Poole n, R'dam.' Londen n. Havre; Strijpe, 31 v. R'dam n, Newport Mon; Sambre, 30 v. Parijs si, Londen; Sandenburgh, 30 v. Bordeaux n. Casablanca. Tiny, 28 te Eo'ïiess; Ton S.. 31 V. Vlaardingen n. Cork; Twee Gebroeders, 31 te A'dam. Vida. 28 te Leith; Van Gelder. 30 ts Emden; Viking, 30 te Kopenhagen. Weltevreden VU. te Delfzijl. Zwerver, 28 v. Middlesbro n, Dover; Zeemeeuw. 30 v. Grangemouth n. Skive, Tackvaart Antcnla, 24 v. Pladjoe. n. Alrita, 25 v, Saigon n. Haiphong: Agatha,'28 te Kingston Jam; Aldegonda, 31 te Bang kok. Baren drecht, 30 te Fawley (Southamp ton). Ceroala, p, 30 Kreta n. Pemie; Coryda, XI. Curacao, 30 op 800 mijl 0.N."O, V. Sombrero eii. Esso Den Haag, p. 31 Dominica n. Aruba; Etrema» n. Pernis, 31 op 450 mijl Z.Z.W. v. Scilly. Gadila. p. 31 Kreta n. Pernis. Murena, 27 te Suez; Mirza, 28 V. Fulo Samboe n, Pladjoe; Malvlna, n. Tam» pico, 30 op 225 mijl Z.Z.W. v. Bermuda; Macoma, p. 31 Malta n. Port Saïd; Ma- cuba. p. 30 het eiland Masirah n. Lo renzo Marques; Marpessa, 30 te Pladloe: Mijdrecht, p. 30 Wight n. New York; Mercurius. 3L te Elswlck, Ovula, 26 v. PuId Samboe n. Miri; On- dlna. n. Curasao, 30 op 540 mijl O, v. Sombrere eil. Paula, n. Hongkong, 30 op 450 mül Zuid van deze haven. Sunetta, n. Santos, 30 op 60 ittljl O. van Trinidad; Saldja, 30 nam. te Miri; Saroena, p. 30 Natuna eiland n. Pladjoe. Tankhaven XT, 30 te Tandjong Oeban. Sleepvaart zwarte Zee, 30 te Fayal (Azoren), VA AR WATER DIEPTEN Pannerden—IJsselkop 2.65; IJsselkop— Malb. Haven 2.35; Malb. Haven—Wijk bij Duurstede 1.85; Wijk bij Duurstede- Vreeswijk 2.05: IJsselkopDoesburg 2.25; Doesburg—Zutphen 2.45; Zut- phenDeventer 2.45; Deventer—Kater- veer 2.—; Waterh. bij Arnhem 2.65: Nijmegen 7.37 9; Loblth 9.54 IJ: Keulen 1.42 5; Deventer 1,79 7, o/PiontA.G£érs7 woevoioe os ve&TtGiNQswer Succesvolle opleiding - Bevoegde gerout. leerkrachten Aanvang nieuwe cursus 6 APRIL Lesuren: Woensdagavond van 8 tot 10 uur, K8LAAGD TARIEF f 7,50 p. maand Opleiding voor het eerstvolgend examen. SINGEL72- VOOR BETERQNOêBWJS TEL. 68847 - SCHIEPSM 3JSC80UN-56JAAR ERVARING, f twee- en driedelig Zie verder.... STAAT AAN DE SPITS! Onze weekreclame voer Vrijdag en Zaterdag: 3 gesorteerde slagroomgebakjes voor 50 cent 6 overheerlijke tomponcen voor 50 cent tft pond krentenkoekjes voor 50 cent pond taaie bitterkoekjes voor 50 cent tj2 pond wellingtons voor 60 cent Komt en overtuigt U van onze overheerlijke kwaliteit Voorts grote sortering PAASARTIKELEN, FIJN GEBAK, KOEKJES en CHOCOLADE. ST. LIDUE\rASTRA«.T 49 TELEFOON 67586 Bekroond te 's-Gravenhage kan goed gekleed gaan. Wanneer U Uw kleding koopt In de REMBRANDTLAAN O COSTUUMS 2- en 3-dellg, in zeer velé dessins Wij maken ook Uw costuum naar Npaat van onze stof voor zover voorradig en van Uw eigen stof O DEMI SAISONS in diverse modellen; regen jassen van prima kwaliteit; prima ge- importeerde overhemden met losse en vaste hoorden O PLASTIC DAMES REGENMANTELS voor het a.s. seizoen; plusfours costuums, ook met korte broek; beeldige matrozenpakjes van fijn kamgaren, leeftijd 3—6 jaar. Zeer grote sortering in ZELFBINDERS, KOUSEN, SOKKEN. BRETELS, RIEMEN ,<KÜÊDIHCHUIS Rembrand tlaan 83 Telefoon 69.B77 DAMES ZOMERMANTELS MEISJESMANTELS HEREN TWEEDJASSEN KLEDINGMAGAZIJN Hoogstraat ,178 - Telef. 67742 Bij de Dameskapsalon Na ring, Broersvela 99 Schie dam, kan geplaatst worden Aangeb. ongem, slaapk. z. pens, v. beslist nette dame. Brieven onder No. S 5050 bureau van dit blad. Mooie heren overgangsjas te koop z. p. voor de spot prijs van f 12.—. Thomas a Kempisstraat 28. Te koop gevraagd wagen met bedje en vacht. D. Christen, Havendijk 6. Né. 7 uur. Jongensfiets ruilen voor m eis jesf iets. FranMinstf. IA. tel. 68587. Inkoop van oude brillen, huisraad, postzegelverzamelingen. Te koop z.g.a.n. tandem. (Magneet) geheel compleet met verlichting en 2 stel nieuwe res. banden. Mes daglaan 4. Aangeboden d. blauwe kin derwagen in goede staat. Kok, Broersvest 93 Schie dam. Tel. 67937. Tc koop zwaar eiken buffet le klas uitvoering, prijs f 50.W, de Bree, Haven- dijk 190B, 't Nieuwe atoomwonderü! Electrisch haarsnijden m. zelfbediening. Wachten uitgesloten. Geen perso neel, geen fooien. Importeur v. d Beneluxlanden. Koos de Kapper, Franklinstr. IA tel, 68567, Vertegenwoordi gers gevr. Borg kunnende storten. Gevr. een slagersjongen of aank. bediende, v. d. Most, Breedveld 100. Gevraagd: flink meisje in klein gezin, van half 9— half 1. Meerdere hulp aan wezig. Stadhouderslaan. 109 Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 2