HET ROTTERDAMSCH PAROOL Gebiedsannexatie niet van de baan door de grenscorrectie Waf gezegd werd en geschreven Hoe kunnen wij uit deze impasse raken? Regering deelt teleurstelling van de Tweede Kamer John Haigh verklaart zich onschuldig aan moord In 1948 repatrieerden 1124 Rotterdamse militairen Thans bereikbare gaarne aanvaard Duitse douanepostel worden Oostwaarts teruggetrokken Overstelpende bewijzen van het .tegendeel Hoofdprijzen NIW1N- loterij bekend Onze verliezen in Indonesië Demobilisa tiera ad doet verlag van zijn werk jdc kaMsd Nederland en Indonesië Open brief van aantal prominenten aan ministerraad Militaire activiteit op Java Weerbericht Zaterdag 2 April 1949 Red. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tel. 69300 Abonn.pri|si per week 0.32 per kwartaal 4,10, losse nummer» 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Negende jaargang No. .78 Uitgave N.V, De Nieuwe Pers Postgiro 393644 Bankier; Amsterdamscbe frank te Rotterdam Directeuri B. de Vries Hoofdredacteur: Th,v Ramaker Het ligt niet in de bedoeling van de regering de aanstaande grenscorrecties met Dditsland te beschouwen als een vol ledige kwijting voor de aanspraken die de regering blijkens haar memoranda over de Duitse kwestie uit 1946 en 1947 doet gelden op Westduitse gebieden tot gedeeltelijke delging van. de ons land tijdens de Duitse bezetting toegebrachte schade. omvang en ligging van de grens- veranderingen niet veel ter zake doen, nu er globale cijfers bekend zijn. Naar het oordeel van de rege ring vertegenwoordigen de voorge nomen grenswijzigingen even zo vele technische verbeteringen, waarvan het' belang zeker op weegt tegen de administratieve moeilijkheden, die eraan zijn ver bonden. De regering laat biermede haar territoriale aanspraken op Duits land niet varen. Nog steeds is scha deloosstelling van de ons berok kende schade door gebiedsafstand of door het in ontginning verkrij gen van Duitse kolengebieden aan de orde. Sommige kamerleden uitten hun teleurstelling dat de monding van de Eems en de Dollard niet in de grenscorrecties zijn betrokken. Ook de regering spijt dit. Dit betekent echter niet dat deze kwestie van de baan is. £n tegenstelling tot Duitse moti veringen van vroeger Is bereikt, dat officieel is vastgesteld, dat öe grens van deze gebieden nimmer bij verdrag is vastgelegd. Deze erkenning zal bij de ko mende vredesbesprekingen van nut kunnen'zün om t" komen tot een definitieve regeling. Het- probleem van de monding van de Eems en de Dollard is niet op de lange baan geschoven. Er is bepaald, dat rijks waterstaat met de Britse autori teiten besprekingen over deze kwestie zal voeren. Uitdrukkelijk zegt zij, dat het thans niet gaat om annexaties van Duits gebied, maar uitsluitend om correcties van technische aard in verband met waterstaats-, ver- keers- en douanebelan'gen. De regering deelt dit mede in de memorie: van antwoord op het voorlopig verslag van de Tweede Kamer óverbepaalde correcties van de Nederlands Duitse grens. Het voorlopig verslag van de Ka mer bereikte haar eerst Donderdag en met de beantwoording van de in dat stuk gemaakte opmerkingen is dus wel bekwame spoed betracht De regering begrijpt, dat vele [eden van de Kamer zeer te leurgesteld zijn door de gang van zaken met betrekking van Duitsland. Zij verzekert.- dat deze teleurstelling ook de hare is. Het heeft echter geen zin er de ogen voor te sluiten, dat overwegingen van politieke aard de Westelijke geallieer den- nebben genoopt hiin ten tijde van Potsdam' ingenomen standpunt te veranderen. Door de.halsstarrige houding van de Sovjet-Urne in de Duitse kwes tie niag niet gerekend worden op een spoedig vredesverdrag me. Duitsland. Dit heeft de regering ertoé geleid het thans bereikbare te aanvaarden. In antwoord op sommige ieden van.de Kamer die. er bezwaar te gen^- iHebben dat de voorgenomen cor&ctiès 'rechtskracht zullen mis- semdoprdat zij tot stand komen bij een tenzij dig opgelegd besluit, zegt de regering,dat de Duitsers steeds ontoegankelijk zijn. gebleven voor argumenten van Nederlandse zijde. De regeringbetreurthet,-., dat zij de Kamer niet van te voren op dè hoogte kan stellen van de pre- ciese omvang van'.'de voorgenomen correcties.i Zij Is hierbij echter ge bonden aan de afspraken, die ter zake zijn gemaakt met de andere hierbij betrokken landen. Overigens meent zjj de juiste Advertentie IM Voor OUZE XLANTEN Zal deze schoonmaak een feest voor U zijn 7 Komen er dit keer nieuwe glasgordijnen voor Uw eigen ramen of moei U volstaan met naar die van anderen tè kijken? Wij hebben afgepaste glas gordijnen,- zelfs heel brede, zodat ze ruim geplooid kun- .nen hangen, 112 cm. breed, met kant en entredeux. Werkelijk een droom en dan voor zo'n prijs. Heeft U zulke brede gor dijnen al eens gezien onder de f. 6.95. Wij beloofden U speciale aanbiedingen in die artikelen die U het meest nodig hebt en dat zijn toch zeker glas gordijnen! Daarom twee gulden voor U op elk glasgordijn, want vanaf Maandagmiddag één uur koopt U deze gordijnen 112 x 160 cm. voor MAÏHËNES&ERUAN (DLfKZICHT) Het Britse militaire bestuur in Duitsland beeft medegedeeld, dat dc herziening van de verboden grens zones in dc afgelopen nacht van kracht is geworden. De uitbreiding der grenszones geldt voor zover het de Nederlandse grens betreft, de ge bieden van de Zelfkant van Merk- stein bij Vaals, bij Elten, bij Kra nenburg, bij Straelcn en Dinxperlo. Personen, die tn de nieuwe ver boden zones wonen, moeten bLnnen 48 uur nieuwe passen aanvragen. Zij die zich van middernacht af, in de nacht van 2 op 3 April, zonder deze nieuwe passen in de verboden zone bevinden, zijn strafbaar. De officiële bekendmaking zegt: „Een van de voornaamste redenen voor de uitbreiding der verboden zones is dc toeneming der smokkel- activiteit in de laatste maanden, een ontwikkeling, die vooral in de Bene- luxlanden zorg heeft gewekt". Voorts zegt de bekendmaking, dat in verband met de aangekondigde grenswijzigingen het nodig zal zijn douanepersoneel te verplaatsen. Ten einde deze grensbeambten een nieuw onderkomen te Verschaffen zullen vaa heden af woningen gevorderd worden. Aanvaring voor de Waterweg Hedenmorgen is bet van Rotter dam naar Loriënt bestemde Franse stoomschip Capitaine Jean Fouchère tijdens mist voor de Nieuwe Water weg in aanvaring gekomen met de van Las Piedras. komende Engelse tankboot -Helicina. Naar Dirkzwa- ger's seheepagentuur ons mededeelt zou het Franse schip een ingedrukte voorsteven hebben opgelopen en dé Helieina den gat in dè zijde. De scha de schijnt niét al te ernstig te zijn daar geen van beidé schepen radio grafisch om hulp hebben gevraagd. De rédacteur van de „Niéuwe Scha- ger Courant", Riémer Wijn ja. is tèn. ge volge van een motor-ongeluk om het le ven gekomen. John Haigh, de Engelsman, dile ervan wordtbeschuldigd een. gefor tuneerde weduwe te hébben ver moord en haar stoffelijke resten te hebben doen verdwijnen In een vat met zwavelzuur, heeft zijn aanvan kelijke bekentenis voor de politie herroepen en beweert thans on schuldig te zyn. Hü legde deze ver klaring af op de eerste dag van de openbare behandeling van zijn zaak. Haigh verscheen voor de rechter in een keurig lichtgroen costuum. Hij scheen zich te verheugen over de grote belangstelling die zijn zaak in Engeland heeft gewekt en glim lachte innemend wanneer hij dc vragen van het gerechtshof beant woordde. De rchtszaal van Horsham was stampvol toen de behandeling van zyn zaak aanving. Urenlang hadden tal van mannen, maar vooral véél vrouwen in de rij gewacht in de hoop een plaatsje op de'publieke tribune te verwerven. De openbare aanklager deelde mede, dat de 39-jarige Haigh, een fabrikant, zich in financiële moei lijkheden bevond, toen-hij in kennis kwam met zijn slachtoffer, de weduwe Olive Durand-Deacon. Hij lokte haar mee naar zijn fabriek en zou haar daar met een schot in de nek hebben gedood. Het lichaam gooide hij in eert vat met zwavel zuur in de hoop dat dit geheel zou verteren. Na zijn arrestatie zeide Haigh tegenover de politie, dat een vervolging uitgesloten was, omdat er nimmer restanten van het lichaam van de vrouw zouden kun-' nen worden gevonden. „Daarin mis rekende Haïgh zich" aldus de open bare aanklager, „want niét alleen ontdekten wij lichaamsresten van mevrouw Durand, maar bovendien bleek haar tasje van plastic nauwe lijks aangetast door het zwavel zuur". Haigh had de vrouw voorge spiegeld dat. hij een uitvinding had gedaan 'waarddpr hét-mogelijk was plastic-nagels te fabriceren, waar mede hij de industrie'van. nagellak grote concurrentie zou aandoen- In de loop van het proces, dat waarschijnlijk twee.dagen zal duren zullen 31 getuigen worden verhoord. Zij zullen uitsluitsel moeten geven over de financiële posatie van Haigh en worden geconfronteerd met de restanten van het .lichaam van de vrouw en haar bezittingen 'die in het vat zwavelzuur zyn ontdekt. Nederlandse kustvaarder in aanvaring Men gelooft, dat hipt schip, waar de Britse, kustvaarder1 „Charles M" Donderdagavond bij D,ungendss meè Sn aanvaring gekomen is, de N e derlandse motorboot „Atlas" is. die bootslieden van Dungeness Vrij dag 5 a 8 kilometer tèn Noord-Oos ten van de haven van Kent met zware averij aan de boeg zagen lig gen. De „Charles M" is 5 kilometer ten zuidwésten van Beaehybead gezon ken, terwijl het voortgesleept werd door dè Nederlandse kustvaarder „Westereems" (48D ton). De beman ning- van de „Westereems" ver klaarde het schip op sleeptouw te hebben genomen na het volgelopen buiten Dungeness te hebben aange troffen. Op de Zoud isen, waarop algemene ontheffing van 'uut Zondagsrijverbod wordt verleend, in verband met de bloeitijd van bollenvelden èn boom gaarden, zal de AN.WH.-Wegen wacht een beperkte diénst onder houden. Dit geldt echter niét voor eerste Het eerste stuk van de 'nieuwe' Maasboulevwrd'nadert zijn voltooi ing. Halverwege de Koningsbrug en dc Oude Rèderijbrug buigt de straat af naar rechts. Op de mid dag van de, 1ste April reed reeds de eerste tram over de nieuwe routen in t v' nacht t?cm Maandag op Dinsdag werdt de tweede lijn, die in de richting van Zuid, omgelegd, zodat Dinsdag het gehele tramver- këer over dit' deel van de nieuwe boulevard zal rijden. Ook met de bestrating is al een bescheiden aanvang gemaakt. Het linkertrot toir is op een oor na gevild, de straatstenen zijn evenwel nog zoek. Dit deel van de boulevard zal te zijner tijd aansluiting geven op de Nieuwe Rederijbrug, aan de fun dering waarvan op het ogenblik hard wordt gewerkt In een feestelijke bijeenkomst te Amsterdam zijn-de eerste 30 van de 26DO prijzen vooï de binnen en kele maandenverkochte 480.000 lóten voor.de NTWÏN getrokken. De eerste prijsviel op no. 336.016 vóór twee personen een retour vlucht naar Indonesië en een zevendaags verblijf aldaar. De tweede prijs éen Ford auto mobiel viel op 208,053 en de derde prijs, 3 melkkoeien op 12.391. Ministers der vijf landen in Den Haag bijeen De secretaris-generaal van dé Permanente commissie van het Verdrag van Brussel deelt mee, dat de ministers, verantwoordelijk voor de verdediging der Vijf Lan den, hun vierde periodieke bijeen komst zullen houden te Den Haag op 7 April. De regering maakt -bekend, dat tot haar leedwezen de volgende verliezen in Indonesië zijn ge rapporteerd f23 doden): Koninklijke Landmacht: 17 Maart: sold. A. Koning, 260130112, Vleuten. 20 Maart: wachtmeester G. C. Ton, 170312004, Gorinchem. 22 Maart: korp. G. X Kletnhe- renbrink, 250210102. Wijhe (O); sold. D, van Mourlk, 271211205, Vianen. 23 Maart: sold. L. van der Leer, 270112172, Barendrécht (ZH>; sold. J. If. N. te Linteio, 271206066 Enschede: sold A. J. Nannes, 261006101, Warmenhuizen. 24 Maart: sold. F. J. H. Render, 270313066, Enschede. Kon. Ned -Ind. Leger; 6 Maart: sold. J. Taslatu, nr. K. 54714476. 7 Maart: kórp, F, Delo nr. 13678; Korparaai J. G. Tewu, nr. 23380; sèrg- XL F. Rakimung, nr. 1632/a. A 8 Maart: sold. J. S. Kaunang, nr. K. 54716461. 9 Maart: le Lt. .1. JLatumahina; serg. J, Polu, nr. 27034. 11 Maart: sold. Anna nr. K. 10469929; sold. Moro, nr. K. 2471266I:sold. A. Peleaïoe. nr. K- 14713907. 12 Maart: sold. Eje, nr. K. 74824733; sold. Ene, nr. 3273; sóld. Dandi, nr. 42569; sold. Kasi- me, nr. K 24711370: sold. P. E. f?oemampo\v, nr. 94718152. alien fkomstig uit Indonesië. Relativiteitstheorie Toen men Einstein je ens vroeg, een definitie te geven van relativiteit, zeiv hij: „Als jè# een aardig meisje op je knie hebt, lijkt een uur een seconde. Als je op een hoop rood gloeiende as zit, lijkt een seconde een uur. Dat is relativiteit." (Evening Standard) Carbonade-jeremïade Kapitein-vlieger Har vey, conservatief Lager huislid, heeft een ontdek king gedaan. Hij vertelde op een vergadering dat de regering het beste vlees uit Schotland naar South-Wales, Nottingham en Newcastle-on-Tyne stuurt, omdat ze wel weet, dat daar haar beste kie zers zitten. „Daarom heb ben ze geleide economie nodig," zei hf), (News Chronicle) Actief In September 1939 kreeg de bevelhebber van een Britse politiepost diep in Afrika een officieel telegram van de volgende inhoud: „Oorlog verklaard stop arresteer alle vijan delijke onderdanen in uw gebied". Hij antwoordde 'nog dezelfde dag: „Zeven Duitsers, drie Belgen, twee Fransen en twee Ita lianen geïnterneerd stop verzoeke te berichten, met wie wij ir oorlog zijn". SchleswigeiVolkszeiticiiQ) Niet actief Sommige Zweedse jour nalisten openen hun post vlugger dan sommige .Zweedse regeringsperso nen. De laatste Sowjet- nota aan Zweden over be weerde slechte behande ling van Balten in Zweden, stond al in de ochtend bladen afgedrukt, toen men op het ministerie van buitenlandse zaken de nota ontdekte in een mand met post, die de vorige middag laat was bezorgd. fUnitedtPress) Hongerlijders gevraagd In Hollywood hebben de mensen het blijkbaar erg goed, want Metro Goldwyn Mayer -zoekt tot nu toe tevergeefs naar 1500 lisden die eruitge hongerd en vermagerd uitzien. Zelfs-met schmink is hét gewenste efefet niet te bereiken. De vijftien honderd toonbeelden van ellende moeten displaced persons voorstellen in een film „De Rode Donau". (Ass. Press Geen tijd voor Hitler In. de buurt van Bre- dasdörp in de Züidafri- kaanse Kaapprovincie, ge- loven de. mensen no'e steeds, dat Hitier. zich daar verborgen houdt. HU zou er in éen U-boot zijn heengebracht. De politie maakt zich er echter niet al te bezorgd over. Een journalist, die de politie opbelde om eens te infor meren naar de juistheid van het verhaal, kreeg.te horen: „De commandant zegt, dat wij vandaag geen tijd hebben om naar Hit- Ier .te zoeken". (Johannesburg Post) Breed gebaar Frank vCarlson, gouver neur van de staat Kansas, heeft het decreet 'onder tekend, dat van déze staat, lange tijd een bolwerk van hét drankverbod, de 46ste „natte-staat" maakt. Carl son is zelf principieel ge heelonthouder, (United Press) Sreed qebaar(d) In de gemeenteraad van Pretoria is 'goedgevonden, met het oog óp dé inwij ding van hét voortrek kersmonument in Decem ber aanstaande, enkele vérkeersagenten vacantie te geven (buiten bezwaar van de Prètoriaarise schatkist), om hun in de gelegenheid te stellen, een bij die, plechtigheid pas sende baard te laten groeien. (Johannesburg Postj Voor de armen Een collectebus yoor de liefdadigheid teGreat Yarmouth, die gisteren voor de eerste maal sinds 1877 geopend werd, be vatte vijf pennies, (Daily Mirror) Voor het kind In de Radio Times, het Engelse omroep-program- mablad, stond de vorige week deze aankondiging: „Kinderuurtjè. De Avon turen van Hendrik de Achtste". (Statesman) OP het ogenblik doen er nog ongeveer 5000 Rotterdammers militaire dienst in de tropen. Hoeveel er dit jaar naar Indonesië zullen ver trekken, hoeveel er zullen repatriëren valt met geen enkele zekerheid te zeggen. In 1948 keerden 1124 Rotterdammers terug in hun woonplaats na een dikwijls jarenlang verblijf overzee. Laten wij hopen, dat dit jaar een veel groter aantal met hnn familie en gezinnen herenigd zullen worden! Wanneer in een dorpje een aan tal soldaten-dorpsgenoten uit' de Oost of de West terugkeert, viert het hele plaatsje feest. De vlaggen worden uitgestoken en ieder neemt deel aan de vreugde van de gezin nen, waarin een familielid na lange afwezigheid is teruggekeerd. In de grotere steden kan van zelfsprekend niet zo'n algemene aandacht aan de enkeling worden besteed. Vandaar, dat men aan het eind van 1947 op de gedachte kwam, plaatselijke demobilisatie- raden op te richten. De Commissaris der Koningin in Zuid-Holland deed een beroep op de gemeentebesturen, dat niet zon der uitwerking is gebleven. Te Rot terdam werd op 9 Januari 1948 de Demobilisatieraad Rotterdam opge richt, Voorzitter werd oud-wethou der mr. G. E. van Walsum, die na •zijn benoeming to.t burgemeester van Delft werd opgevolgd door dr. J. Ph. Backx. Tot secretaris werd benoemd de heer P. Maas-Geeste ra nus. Burgemeester Oud en mr. K. P. v. d. Mandele aanvaardden het beschermheerschap. Vijf subcommissies werden inge steld voor ontvangst, werkgelegen heid, sociale zorg, huisvesting en financiën.^./ Üt het jaarverslag blijkt, dat deze commissies in 1948 hun best hebben gedaan, de terugkerende Rotter dammers een passende ontvangst te bereiden en veel hebben bijgedra gen tot hun overgang naar de bur germaatschappij. De troepenschepen brachten vo rig jaar 33 maal Rotterdammers mee. Daar hun aantal varieerde van 1 tot 76, werden groepen van ver schillende boten tegelijk ontvangen in de burgerzaal van het raadhuis. Vijf van deze ontvangsten zijn er geweest met toespraken, voor dracht en muziek. De belangstel ling van de demobilïsanten voor deze officiële ontvangsten was niet altijd even groot. Bijna allen vonden werk De commissie voor de werkge legenheid bad in het afgelopen jaar geen moeilijke taak, méde dank zij de vrij grote vraag naar arbeids krachten. Aan bijna alle 1124 gerepatrieer de Rotterdammers gelukte het, ge middeld binnen een maand, wérk te vinden door bemiddeling van het Gewestelijk Arbeidsbureau of op eigen initiatief. Op de Rijkswerk plaatsen werden 168 ex-militairen geplaatst, die daar een vak Ieren en bijna zonder uitzondering een goe de indruk maken. Ook de herscho ling werd een succes. Door de ministeries voor Onder wijs en Oorlog werd aan 79 demo- bilisantén een studietoelage vér strekt voor het volgen van cursus sen voor Hoger cn Middelbaar on derwijs of vakstudie. Sociale zorg De commissie voor de Sociale zorg van de Demobilisatieraad had in 1948 een zware taak. Nog voor dat de repatriërende soldaten voet aan wal zetten, werden oriënteren de huisbezoeken bij hun gezinnen of familie afgelegd. Hierdoor- kon den vele moeilijkheden vooral wat betreft ledikanten, bedden en dekking van te voren worden opgelost. Een handicap is gebleken, het. doorgaans zo laat ontvangen van de passagierslijsten. In totaal werden 28 bedden met toeb -horen verstrekt, waarvan 21 door de Demobilisatieraad werden vergoed. Dank zij de vlotte samenwerking met de dienst Volkshuisvesting, de dienst voor sociale zaken en die van Militaire zaken, kon de commissie voor Sociale zorg vele materiële en gezinsmoeilijkheden- van demobili- santen tot een oplossing brengern Het jaarverslag maakt met grote waardering gewag van het werk van de huisbezoeksters van kerkge nootschappen. U.V.V. en Rode Kruis. Aan mevr. L. Elink Schuur man wordt voor haar ijver en toe wijding als huisbezoekster en „sol datenmoeder" een speciaal woord van hulde gebracht. Vele gerepa trieerde Rotterdammers is zij tot geestelijke steun geweest in een moeilijke overgangstijd. Ook onder de.thans nog in Indonesië verblij vende militairen heeft zij zich vele vrienden gemaakt. Wat de huisvesting van de de- mobUisanten betreft, bleek het vooral moeilijk echtparen zonder kinderen onderdak te brengen. Voor gezinnen met twee of meer kinderen of alleenstaanden werd In den regel een oplossing gevon den. Van de 190 aanvragen voor een huurmachtiging werd er 115 toegekend (volgens voorrangsmaat- regel). Helaas Is die voorrangs- maatrcgcl nog -nlév' van toepassing op militairen, terugkerend alt YVest-Indïë. Financiële steun De „Stichting Rotterdam 1939" stelde de Demobilisatieraad 15000 ter beschikking, door welke royale geste in het afgelopen jaar alle hulpverleningen ruimschoots gefi nancierd konden worden. Slechts in 31. gevallen <op de 1124) behoefde financiële hulp ver leend te worden tot een bedrag van ruim 6000, waarvan rond 2000 werd geleend. Van dit laatste be drag werd reeds-*uïm de helft te rugbetaald. De Demobilisatieraad Rotterdam zal dit jaar voortgaan op de inge slagen weg, In 1949 wordt éen.gro ter aantal demobiiisanten terugver wacht dan vorig jaar. De huisves- tingsmoeilijkljeden zullen blijven; de werkgelegenheid zal kleiner worden. Wanneer echter allen in Rotter damse geest samenwerken, zullen alle problemen worden overwon nen! HET zal Dinsdag op het terrein van de Veemarkt te Rotter dam nog drukker zijn dan anders want de plaatselijke afdeling van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw houdt er haar tachttg- sté Paasveetentoonstelling. De tachtigste, een jubileum.dus en een hervatting van een oude traditie. Ruim honderd jaar geleden, in October 1848, wérd de eerste ten toonstelling ingericht, destijds nog in de tuinen en de zalen van de Harmonie. Dat werd een succes en sindsdien waren deze exposities omstreeks Pasen een evenement voor de omstreken en een aap" trekkelijke bezienswaardigheid voor de stad. Alleen om dringen de redenen, zoals ziekten ^onder het vee en oorlogsomstandigheden, is de regelmaat onderbroken. Bij dit jubileum past een geluk wens. Verleden jaar. toen. de af deling Rotterdam van de Maat schappij een eeuw bestond, is al het nodige gezegd over het nut tige werk, dat deze afdeling heeft verricht. In dit werk vormden da Paasveetentoonstellingen evenzo- vele hoogtepunten. Steeds werd hier het allerbeste vee te kijk ge steld en was iedereen in staat te constateren, hoe men dank zij de adviezen en de cursussen van de Maatschappij de veeteelt in Zuid Holland, op een zeer hoog peil stond, Het bestuur acht nu de tijd rijp voor weer zo'n kijkdag en gëeft daarmee te kennen, dat naar zijn oordeel de kwaliteit van de veestapel die van voor de oorlog zc niet evenaart dan toch zeker dicht benadert. Dit is verblijdend en een gelukwens zéker waard. Voor Rotterdam betekent de tentoonstelling het weer opnemen van de draad, die In 1940 werd afgebroken. Langzamerhand keren de vooroorlogse gebruiken terug en herneemt het leven in de stad zijn oude karakter. En bij dit le ven in de stad hoort ook de Paas veetentoonstelling. Het is niet waar, dat Rotterdam een stad is van uitsluitend havens en fabrie ken, van handel en verkeer. Het is evenmin waar, dat Rotterdammers zich alleen maar interesseren voor wat er in hun eigen stad omgaat. Niet alleen, omdat duizenden Rot terdammers vroeger ergens op klompen door de klei liepen en tienduizenden van het platteland stammen. Ook omdat er in d& laatste'tijd bij dè stedelijke be volking een groeiende belangstel ling is waar te nemen voor agra rische aangelegenheden, waartoe de oorlog, toen hef vraagstuk van dc voedselvoorziening in het mid delpunt van de interesse stond, zeker heeft bijgedragen. De ban den tyssen stad en land zijn in en om Rotterdam nauwer, dan in' de, andere grote steden van Neder land. De Faasveetentoonstelling is daar een symptoom' van. v Vroeger lüi'ddê":"dézë-- tentoonstel ling in Rotterdam, de Paasvréugde in. Toen maakten -de slagers in de stad reclame: met het vlees van vee. op deze tentoonstellingen ge kocht. Toen was het feest, m de. brouwerijen want alle bierbrou wers kwamen naar de Veemarkt om te üden, hoe rond de: koeien wei waren géworden van hun- spoeling. Maar al is er veel van de franje rondom de tentoonstelling verloren gegaan, het zal Dinsdag toch weer blijken, een evenément te zjjn voor de omstreken en een aahtrekkelij ke fcezienswaardighei d - voor de stad. Koningin beschermvrouwe van Stichting '40'45 Koningin Juliana heeft zich be reid verklaard het bescherm vrouw schap der Stichting 1940-1945 te aanvaarden. Prinses Wilhélmina, die eerst beschermvrouwe was, is thans ere-voorzitster der Stichting. Dammen Ten Zuid-Oosten van Lumadjang (Oost-Java) is een tréin op eén mijn gelopen, waardoor de machinist werd gewond en enigemateriële schade werd toegebracht. Ten Zuiden van Malang hebben bendeleden twee autobussen aange houden. Zij beroofden de inzitten den, dóch lieten hen verder onge moeid. Ten Zuiden van Blitar hebben Ne derlandse troepen een werkplaats, waar getracht werd munitie te ver vaardigen, uitgeschakeld. In de om geving van Ngandjuk (Oost-Java) hebben Nederlandse troepen acht ion munitie buitgemaakt. Verschillende dagen achtereen hebben zich in de residentie Besuki guerilla's geméld. Op 30 Maart meldden zich 26 leden van de T.NX Een aantal vooraanstaande Ne derlanders, verontrust door de im passe waarin de Indonesische kwestie is geraakt, en betogend, dat de militaire actie ons mensen levens, werkkrachten, milliocncn cn internationale goodwill kost, heeft een open brief gericht tot de raad van ministers. De ondertekenaars stellen voor, zo spoedig mógelijk tot dc volgende beslis singen te komen: a. Vertegenwoordigers van Nederland en Indonesië komen op de kortst moge lijke termijn samen om In gemeenschap pelijk overleg, ala volkómen gelijkge rechtigden, de mogelijkheden te Onder zoeken van, en dan de grondslagen te leggen voor. een te vormen Unie; b. Dit sluit ïn dat de vertegenwoor digers van Indonesië door de aldaar be staande deelstaten (hét B.F.O.), de Repu- blièk en eventuele andere groeperingen in volle vrijheid cn geheel volgens éigen inzicht worden aangewezen; c. Aan alle Indonesiërs wordt volle bewegingsvrijheid toegestaan, zonder enige restrictie, om tot gezamenlijk over leg te komen, nodip om het sub b ge stelde te verwezenlijken; d. De bevelvoering van onze troepen In Indonesië, die een Sn gemeen overleg vast te stellen pólitlonele taak te ver vullen hebben 'ten einde recht te hand haven en veiligheid te verzekeren, worde ten spoedigste geregeld op een wijze die hot vertrouwen der Indonesische bevol king waarborgt; e. Aan eigen en buitenlandse pérs wordt de grootst mogelijke vrijheid ge- Schonken om op eigen wijze ons volk de onmisbare voorlichting te geven; f. Vanuit uw beslissend gezag ga het moedige initiatief uit om nu eindelijk eens krachtdadig en zonder aanzien des persoons die personen te verwijderen die in het verleden, telkens weer uw bedoe lingen hebben doorkruist en die gij met vaak onbegrijpelijke lankmoedigheid ge duld, ja gehandhaafd hebt. Deondertèkenaars zijn van óórdeel. dat bovenstaande ofa andere voorstellen. van verwante strekking ten snelste die nen te wórden uitgevoerd. Tót de onder- tekenaars behoren o.m.: Jkvr. C. M. van Asch van Wijek. vice- presidenté Wereldbond van Christen Jonge Vrouwen (World's Y.W.C.A.), mej. M. W. Barger, aJg. secretaresse Christen Jonge Vrouwen Federatie, prof. dr. M. A. Beek, hoogleraar te Amsterdam, mej. ds. J. H. Belhe, N.-H. predikante, prof. dr. P. Bócndermaker, hoogleraar te Amster dam. J. G. Bomhoff, redactie-secretaris - „Tijd en Taak", ds. R. Bijlsma, N.-H. predikant, dr. C. J. DippeJ, hoofdschei- kundige N.V. Philips, prof. R. N. A. Don kersloot, hoogleraar te Am sterdam,-prof. dr. J. J. L. Duyvendak, hoogleraar te Lelden, prof. R. B. G. Escher. hoogleraar te Leiden, ds- W. van Gelder, N.-H. pre dikant, E. Gobee. oud-adviseur Inlandse Zaken. ir. W. F. Golterman, lector. Am sterdam, dr. C. P. Gunning, rector van. het Amsterdams Lyceum, Ir. F. J. Hey- Hgers, hoofd-ingonieur N.S., prof. dr. C. D. E. de Langen, hoogleraar le Utrecht, prof. dr. G. van dér Leeuw, hoogleraar, oud-minister van O. K. cn W., Gronln- gen, prof. dr. K. H. Miskotte, hoogleraar te Leiden, prof. dr. C. w, MönnJch, hoog leraar te Amsterdam, J. A. Riedel, fabri kant te Leiden, prof, dr. E. L. Smelik, hoogleraar te Amsterdam. ZUIDELIJKE WIND Weersverwachting geldig van Zater dagavond tot Zondagavond. Overwegend droog weer met in het alge meen meer bewolking en op enkele plaatsen ochtendmist. Zwakke tot matige, later vrij krachtige Zuidelijke wind. Vannacht vrij wel nergens nacht vorst. Overdag zacht weer. 3 April; Zon op 612 onder 19.16 uur; Maan op 7.42. onder uur. 4 April: Zon op 6.10. onder 10.18 uur; Maan op 8.13. onder LIB uur. 3 April; Hoog water te Rotterdam: le tu 7.10 uur. 2e Uj 19.33 uur. 4 April Hoog- water te Rotterdam: le tij 7.46 uur. 2e tij 20.C7 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1