Republiek onder voorbehoud tot deelneming bereid H HET ROTTERDAMSCH PAROOL Herstel in Djogja zou eerste agendapunt moeten zijn Gemakkelijker verkeer met België en Luxemburg Atlantisch V er drag wordt vandaag ondertekend Bio-rhythmiek: een nieuwe modeleer Marshall-hulp Israel sluit wapenstilstand met Transjordanië Voor-conferentie te Batavia „De (C.H.) Nederlander" staakt verschijning Met ingang van vandaag ruimere bepalingen in de deviezenregelingen Douane-onderzoek aan de grens in de trein TITO NOEMT ALLE GERUCHTEN ONZIN Urk komt 1 Jan. 1950 bij Overijsel Kolenbonnen worden ongeldig Sowjet-besclmldiging door twaalf minister: van de hand gewezen wordt uitgebreid Britse en Amerikaanse nota's aan drie Balkanlanden Kind van half jaar raakte bedwelmd Op dn IwjimI korf .bestek Weerbericht Maandag 4 April 1949 Red. en A dm. Lange Haven 141, Schiedam TeL 69300 Abonn.prljflj per week 0.32 per kwartaal f 4,10, Iasae nummer» 0.09 Opgèrlcht door de Stichting „Het Parool" DE Negende jaargang No. 79f Uitgave N.V. De Nieuwe Pers FoslgJro 393644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur? Th. Hamaker De republikeinse leiders op Bangka hebben in éen brief aan de UNCI meegedeeld, dat zij'bereid zijn tot deelneming aan de voorconferentie te Batavia, maar dat herstel van de republikeinse regering te Djogja voorwaarde is voor vruchtbare onderhande lingen. De brief is te Batavia door de republikeinse minister dr. Lei me na aan de heer Critchley van de UNCI overhan digd, nadat dr. Leimena uit Bangka was teruggekeerd. principe met een dergelijk herstel Het antwoord van ir. Sukarno c.s. is vervat in een brief, die is on dertekend door Mohammed Rum. In deze brief wordt 0.0. gezegd, dat besloten werd, de uitnodiging van de UNCI te aanvaarden, doch er wordt aan toegevoegd, dat, aan gezien deze aanvaarding „alvorens door Nederland werd toegestemd ih éen herstel van "de republikeinse regering te Djogjakarta", waar schijnlijk „ernstige misverstanden bij de republikeinse leiders in an dere delen van het land en daar buiten, alsmede bij hét-Indonesi sche volk in het algemeen" tenge volge zal hebben, welke misver standen „ongetwijfeld een even tuele bijlegging van het Indonesi sche geschil nog meer zouden, be moeilijken", tevens nadrukkelijk wordt verklaard, dat deze deelne ming aan de conferentie noodzake lijkerwijs een beperkt karakter zal hebben, althans gedurende de eer ste fazen der besprekingen. Nadat vervolgens o.m. is verwe zen naar de desbetreffende passa ges in het rapport der UNCI van 1 Maart en naar de debatten in de Veiligheidsraad, onderstreept de republikeinse brief, dat wederin stelling van de republikeinse rege ring te Djogja „voorwaarde is voor vruchtbare onderhandelingen". Dan wordt gepreciseerd, dat de re publikeinse delegatie bij deelne ming aan de besprekingen te Bata via. „aanvankelijk" alleen in staat zal zijn „de pra'ctisché bijzonder heden van het herstel der republi keinse regering te Djogja te be spreken." De brief besluit met het uitspre ken van de hoop, dat Nederland in „reeds' dadelijk bij het begin" zal instemmen, teneinde de republi keinse regering in staat te stellen, te Djogja „en op grond van de on- omstootbaar vastgestelde wensen van haar volk, essentiële besluiten te nemen met betrekking tot de re solutie van de Veiligheidsraad van 28 Januari en de richtlijnen van 23 Maart". Het dagblad De Nederlander" zal met ingang van 5 April ophouden te verschijnen. Van de zijde der hoofdredactie wordt vernomen dat de oorzaak moet wor den gezocht, tn meningsverschillen die zich- in de jsrlng der Christelijk His torische Unie voordoen ten aanzien van de in Indonesië te volgen politiek. Paasdagen hoogtepunt van bloem böllenseizoen Het hoogtepunt van het bloembol» lenseizoen valt dit jaar precies tijdens de Paasdagen. Het gehele böllensei zoen bestrijkt de periode van 6 April tot IC Mei. In het begin van die peri ode. van 6 tot 18 April bloeien de nar cissen. daarna de hyacinthen die van 15 tot 35 April bloeien. Tegelijk met de hyacinthen beginnen de tulpen te bloeien; deze bloeien echter tot 10 Mei door. Zaterdag is te Nuth CL.) op ruim BI-jarige leeftijd overleden mr. G. A. H. baron- Mie. h.i'el.s van K«>sealch. oud-lid der Eerste Kamer. Om het personenverkeer tussen de drie Benelux-landen ondërlmg te vergemakkelijken (volledige vrijheid is in het huidige stadium van_ de NederlandsBelgisch—Luxemburgse samenwerking nog niet mogelijk) hebben de ministers der drie landen op hun van 10 tot 12 Maart in Den Haag gehouden conferentie een aantal maatregelen genomen, die vandaag ingaan. Zü betreffen het deviezen-reis verkeer, de in- en uitvoer van goederen1 voor persoonlijk gebruik, vrijstelling van belasting en de internationale treinen. dé waarde niet hoger ïs dan honderd gulden. Uitvoer tot een hogere waarde wordt toegestaan, indien wordt aangetoond dat'dé goederen gekocht zijn met op geoorloofde wij ze verkregen guldens. Voor Belgi sche grensgangers - is het hier; be doelde bedrag bepaald op twintig gulden; Nederlanders die uit België Of Luxemburg komen, mogen goe deren voor persoonlijk gebruik in voeren tot een waarde van tien gul den. Deze faciliteit geldt echter voor Nederlandse grensbewoners In be perkte mate. De reeds bestaande be paling, dat men slechts 20% van zijn reisdeviezen voor aankoop van goe deren voor persoonlijk gebruik mag besteden, blijft evenwel van kracht. Voorts zullen goederen voor per soonlijk gebruik" die door Nederlan ders of buitenlanders, van welke na- tionaliteit dan 'ook. uit België en Luxemburg in Nederland worden in gevoerd, vrij zjjn van belasting, zo lang hun waarde de 25 gulden niet te boven gaat. Het ministerie van financiën ves tigt er echter de nadruk op, dat men er goed aan doet, onder alle omstan digheden aan de douane-ambtenaren volledig op te geven, wat men. san betaalmiddelen of goederen bij zich heeft. Tenslotte wordt nog meegedeeld dat met ingang van vandaag- het douane-onderzoek voor treinreizi gers te Roosendaal en Maastricht in beginsel geheel in de trein zal ge schieden en dat zo spoedig mogelijk wijzigingen zullen worden gebracht in de formaliteiten bij het over schrijden van de Nederlands—Belgi sche grens met buitenlandse motor rijtuigen. Belgen en Luxemburgers die eén paspoort hebben mogen in het ver volg 75 gulden in plaat3 van 30 in of uit Nederland brengen. Voor dit be drag zullen zij geen. deviezenformu- lier meer behoeven in te vullen: een mondelinge mededeling aan de dou ane-ambtenaren is voldoende. Voor Belgische grensbewoners die op een pas voor grensverkeer, een dagpas e.d. de grens passeren, geldt de re geling, dat zijn tien gulden in Ne derland, in- en weer1 uitvoeren. Ne derlandse grensgangers mogen vijf gulden uitvoeren en weer invoeren. VOor dé andere Nederlanders blijft de oude regeling inzake het devie- zenréiaverkeer van kracht Buitenlanders (dus ook anderen dan Belgen of Luxemburgers) mo- gen goederen voor persoonlijk ge bruik, die zij in Nederland hebben gekocht, zonder meer uitvoeren, als Maarschalk Tito vain Joegoslavië heeltZaterdag de berichten over samenzweringen tegen zijn regime èn ovèr onderhandelingen die hij met Westelijke vertegenwoordigers zou voeren, „onzin" genoemd, Tito deed dit op' het eiland Brioni tegen over een delegatie van 150 vertegen woordigers van Kroatische, Slo- -weense en Italiaanse bevolkings groepen op het schiereiland Istrië. Hü vertelde dat deze „leugens" gro tendeels uit Triest afkomstig waren, maar dat. zij ook werden verspreid in kapitalistische en socialistische Janden. Eenheden van het Joegoslavische leger hébben een gemeenschappelijk ke boodschap van trouw aan maar schalk -Tito gezonden. In deze bood schap heette het: „Geen enkele lastercampagne van de Kominform, of zij van een volks democratie, van de USSR of van een ander land - uitgaat, zal- onze eensge zindheid kunnen breken." In een. artikel in de Manchester Guardian vraagt Alexander Werth zich af of de Sowjet-Unie zal trach ten binnenlandse geschillen in Joe goslavië aan te wakkeren nu da po litieke en economische druk van. de Kominform geen succes heeft. De correspondent vraagt zich af, welk nut1 het voor de Sowjet-Unie zou hébben. Tito's regime omver te wer pen door Joegoslavië te doen ver splinteren. - AVERELL HARRIMAN IN NEDERLAND AverelJ Harrlman. reizend ambassa deur van het plan-Marshall. Is gisteren met een speciaal vliegtuig uit Kopen hagen ïn Nederland aangekomen. De heer Harrlman. brengt zoals bekend vandaag eén bezoek aan de Utrechtse Jaarbeurs. (Van onze Haagse redacteur) B. en W. van Urk hebben de raad medegedeeld, dat deze ge meente op 1 Januari 1950 zal wor den opgenomen in de -provincie Overjjeel, indien tenminste de Staten-G-eneraaj zich daarmede kunnen verenigen. Deze mededeling deed de vraag rijzen, of er dan ook een beslissing is. genomen over de provinciale plaats van de Noord-Oosl-polder, die thans als openbaar lichaam nog onmiddellijk onder Binnenlandse Zaken staat, buiten enig provin ciaal verband. Wij vernamen ech ter, dat;;'de opneming van Urk in Overijsel. geen'aanwijzing inhoudt waaruit .kan - worden- - opgemaakt, dat-tussen de'NOP en'de.: omlig gende provincies, Frieslanden Overijsel;.andere relaties zullen worden, gevestigd.- Urk. .ligt. weliswaar- geheel omringd door NOP-gebied. doch; het is «n deie bijt eén vreemde eend'gebleven. Offi cieel behoort Urk nog steeds bij Noord- Holland feitelijk -béStaét echter sedert de instelling van-het-openbaar lichaam NOP practlach. .geen- verbinding. me^r tussen Urk en'Noord-Holland. Oyormate hartelijk zijn de. relaties tüssèn-Urk én de. NOP niet' geworden. Telkens" is het tot een botsing van belangen-gekomen: Utk wenst industrie aan zich te- trek ken: de NOP wil- echter ai dié nieuwe industrie,'*.dle met het 'agrarisch.karak ter van 'de,polder onmiddellijk'samen.- hanst 'in de po1ri«>r -rif houctën. Dat. is slechts een voorbeeld. i Uric pasr-inderd3»t. van nature in deze polder en het dreigt In de ver drukking té komen bij een bestuur, dat uiteraard de volle aandacht op de' ont wikkeling van de polder moet'richten: Vandaar dat het beter werd Urk maar. hii 'ui-cijse» 1" voee~- H"t -b] wol «-J-i tijdelijke scheiding zijn. doch vo,or het ogenblik kan die scheiding wel gunsti ge gevolgen hebben. Wiesprak daar "an huweljjltsvaeantie? De bannen 03 van de brandstoffen- kaarten TA BOS en TB 006 en de rant- soenbonnenn voor brandstoffen met de opdruk „1 eenheid 1048/49" zijn na 11 April niet xneer geldig. .Men moet deze bonnen dus uiterlijk op deze datum bij een brandstoffqnleveran cier inleveren. De bonnen met de opdruk „1 eenheid brandstoffen, a.s. moeders" blijven geldig.- Na 9 Apijl zullen tot nader order géén brahdstoffenkaavten of rantsoen bonnen worden uitgereikt, Zij, die nog recht kunnën doen gelden op rantsoen bonnen wegens ziekte, tijdelijke voor ziening, inkwartiering e.d. moeten er derhalve voor zorgen, dat zij deze vóór 9 April in ontvangst 'hebben genomen. Bijzondere verbruikers voor-wie nog een aanvuUingstbewijzing werd geadvi seerd, moeten deze toewijzing uiterlijk 7 April in'Ontvangst hebben, genomen. Deze toewijzingen zijn gedurende drie dageri na afgifte geldig, dus uiterlijk t/m 11 April. In de .Haagse café's mag op Goede Vrijdag geen-muziek worden gemaakt, Met ingang van 1950 mogen dc Haagse schouwburgen en bioscopen op Goede Vrijdag geen voorstellingen geven, be houdens bijzondere toestemming van dc burgemeester. "1 De -twaalf ministers van .buitenlandse zaken van de landen, van hei Atlantische Pact- hebben Zaterdag openlijk de Russische beschuldiging afgewezen-volgens welke het'verdrag aggressief zou zijn en gericht te gen de- Sowjet-Unie. In-hun eerste formele bij eenkomst te Washington hebben zij'verder mét algemene stemmen de tekst van het verdrag, dat vandaag getekend zal «worden, 'goedgekeurd. - - - Tn een -communiqué, dat de 12 ministers goedkeurden/ werd gezegd, dat- de-tekst- van het verdrag de beschuldiging van Moskou weerlegt In- een af zo nderl ijk conimuni qué deelden de vertegen woord ïgers der Westelijke mogendheden mede, dat zij Zaterdag tijdens een bijeen komst een inleidendestudiege maakt hebben van.de aard van de Raad, dié opgericht moet- worden ter uitvoering van de voorwaarden van het verdrag. De* Raad zal onmiddellijk nadat het verdrag geratificeerd '.is, bij eenkomen om een verdédigings- commissie" te vormen als ih 'het Pact bepaald is. Besloten werd, dat de raad samengesteld zou worden uit de ministers van buitenlandse zaken of hun vertegenwoordigers in de regering. Mr. D. U. S't ikke r heeft Za- térdag .te Wariiingf^hjbp - de-Britse ambassade eén beéprêkihg "gevoerd' met zijn Engelsë en Franse .ambts genoten Bevin en Schuman.'Naar de diplomatieke medewerker van ANP-Ancta weet te melden, vorm de de kwestie van de bewapening van West-Europa in het. kader van het Atlantisch Verdrag een onder werp van discussie. De vijf ministers van buiten landse zaken der Westeuropese Unie zouden Zaterdagavond een afzonderlijke bijeenkomst met Aeheson hebben, waarop de ge meenschappelijke politiek ten op zichte van.Duitsland zal worden bespreken. De volgorde, waarin de ministers TIJDENS .HUN VERBLIJF IN NEDERLAND waren'kroonprinses Mar tha en kroonprins Olav van Noorwegen'tie gasten van HM.,de Koningin op paleis Scestdijk, De. Noorse gasten tezamen met het. Koninklijk gezin van links naamrechts: prinses Margriet, k<?ninglti'Julian.a'met prinses' Irene, kroonprinses Marthakroonprins Olav, prinses Beatrix en prins Bernhardt IEDER weet wel Iets al van erfelijk heid. Het is bekend, dad kinderen de eigenschappen van bun ouders of voor ouders kunnen erven. Zo zijn er fami lies, waarin een. bepaald atnbt of beroep bijzonder goed schijnt te kunnen flore ren. Uiteraard heeft dit verschijnsel bij beroemde personen zeer de aandacht getrokken. Wp denken aan dc familie Bach, voor wie- de muziekbeoefening een traditie werd. Johann Sebastian was dé beroemdste telg maar niet de eerste, zodat men niet kan zegden, dat de anderen door hem geïnspireerd wer den. Men zal'zich herinneren, wat wij on langs over „Het'getal zeven in de erfe lijkheid" schreven. Het menselijk leven kan verdeeld worden in perioden van zeven jaar. Na een „hoogtepunt" volgt steeds weer een „dieptepunt". Dit is ook te merken in de erfclijkncid. Zij. zullen voor twee mensen echter nooit samenvallen .en daarom hangt het van het tijdstip van „hoogtepunt" van vader of moeder af. of het kind overwegend de eigenschappen van 'óf de vader óf de moeder heeft. Vandaar het onder scheid vaders- en moederskinderen. Goethe was een echt „moederskind" èn kon vrouwelijke figuren veèl beter uit beelden dan Schiller, Natuurlijk is het heel,interessant, het karakter van personen.uit het vérleden op deze manier te analyseren, maar of men daardoor kennis krijgt van het menselijk karakter in het algemeen is nog zeer de vraag. V/ij ontleenden het bovenstaande aan „die Weltwoche" en uit 'het feit, dat ook het opvoedkundige tijdschrift „Sie und Er" een artikel ge- wijd heeft aan de erfelijkheidskwestie, kan men afleiden, dat zij de gemoede- jren in Zwitserland nogal bezig houdt, dit laatste blad gaat men zelfs nog verder met zijn theorieën: Het mense lijk leven zou bepaald worden door perloden van 23, 28 en 33 dagen. Ver keert 'men in de ene periode, dan is men In staat tot maximale prestaties, maar bevindt men.zich in een „mini mum", dan zal alles wat men onder neemt, veel minder goed slagen. De sportjournalist Joris van den Bergh is een heftig tegenstander van. deze nieuwe leer, die men bic-rhyth- miek noemt. „Want in de sport ziet men het wel .anders." Het is nooit van te voren tè zéggen, welke prestaties eén sportsman tn de toekomst zai gaan leve ren en wat Fanny Blankers gepresteerd heeft, beperkte zich niet tot'23, 28 en 33 dagen! De aanhanger, van de bio-rhythrrvlek heeft zijn leer reeds-op de volgende ma nier bewezen: De drie Duitse generaals von Kluge, von Maltke en von Biilow hadden alle drié een diepe „min" tijdens de beslissende slag aan de Mame op 7 en 8 September 1914. Tn/hettegen gestelde geval zou de eerste wereldoor log misschien heel anders afgelopen zijn. Men kan er om lachen,, maar „Sie und Er" meent het heel ernstig. De lijnen van de Duitse generaals In de jongste oorlog zijn vermoedelijk voor heri plotseling heel ongunstig gaan liggen. Dat dc blo-rhythmiek al enkele jaren oud ie, blijkt uit een ander voorbeeld: In 1935 speelde dr. Eu we om-het. wereld kampioenschap legen Aljechin. Hfj kreeg een brief, van een bio-rhythmie- ker oE van een tegenstander, die zich voor zo Iemand wilde uitgeven? waarin deze hern aanraadde, zfch maar schrap te zetten, want hij verkeerde in een minimum. Eu we liet zich echter niet intimideren en won zijn partijen. Onmiddellijk beweerde een Zwitser, dat Éuwe's prestatie er het bewijs van 1b. dat men ook tijdens een minimum hoge prestaties kan leveren, wanneer men zich er maar op instelt. De reactie van een nucht're Hollander Is dan-onmid dellijk: Die Duitse generaals hadden wel eon minimum, maar dan hadden ze ni'aaT wat mcér Kun best moeten doenl lie blo-rhythtnickcrs gaan echter nog verder; Men kan thans reeds (In Zwe den en Zwitserland) voor zeer weinig, gold zijn rhythniogram laten leveren. Zeirs kan men rich kleine apparaten aanschatren. waarmee men zijn eigen bin-rhythme op vlugge en doeltreffende wjjze kan berekenen. Blo-klokken geven niet. slechts de tijd aan, maar ook de biologische rhythmen van iedere dag. Wanneer U In de nabije toekomst dé beschikking krijgt over zo'n apparaatje, van buitenlandse zaken vandaag 't. pact zullen tekenen, is als volgt: België, Canada, Denemarken, Frankrijk, IJsland, Italië, .'Luxem burg, Nederland, Noorwegen, Por tugal, Engeland (United Kingdom) Verenigde 'Staten (alphabetische volgorde). Vliegtuigen voor Europa Na de ondertekening van het At lantische Pact' iullen verscheidene honderden vliegtuigen-.met propel- leraandrijving overgebracht wor den, zo schrijft de-militaire corres pondent van ,de „New York Times"- Atlantische mogendheden hadden reeds verzócht orh sommige van'de duizenden vliegtuigen van _de Ame rikaansè .luchtmacht:, die opgëBlaL gen zijn.Engeland' zfóü'-gaaVné ISO tot 200 Superforten ontvangen. De meeste, volgens het pact te zendenuitrustingen zouden,aldus de correspondent, uitrustingen zijn voor het landleger en voor vlieg tuigen, die hun bases, op-het land hebben. De V.S. konden artillerie stukken en machinegeweren uit voorraad, leveren, doch nieuwe tanks, moderne electrische uitrus tingsstukken, raketten en techni sche apparaten waren thans schaars; Schilderijen van prinses Wilhelmina geëxposeerd Zaterdag 1b te Apeldoorn .de ten toonstelling van schilderijen van prin ses Wilhelmina geopend. Het oeuvre bestaat uit 28 schilderstukken en 17 tekeningen, die alle Nederlandse. Zwft. serse en' Scandinavische landschappen voorstellen. Zes ministers treden uit Birma's kabinet In Birma zijn zes ministers afgetre den-, Vier hunner zjjn socialisten, de overigen behoren tot de volksvrijwilli- gersorganlsatie de „gele band", welke trouw bleef aan de regering toen de ver tegenwoordigers van dè „witte band" zich aansloten btj de" communisten, Kroonprinses' M artha van Noorwé gen heeft Zaterdagmiddag op de werf van de' Nederlandse Dok- en Scheepsbouw Maatschappij te Am- slerdam het vlaggeschip van de Noorse- koopvaardijvloot „Oslo- fjord", dat op de Amsterdams^ werf gebouwd wordtte water ge laten. Hechts kroonprinses Martha van Noorwegenop het moment, dat zy met het zilvefen bijltje de doop vari het schip verricht, Links het in zijn element glijdende ruim 16.500 ton metende schip. Door het Europese hoofdkwar tier van de organisatie voor de Marshall-hulp te Parijs is heden bekend gemaakt, dat de hulp, welke volgens bet plan-Marshall aan Europese staten^ wordt ver leend. zal worden uitgebreid, ten einde deze landen in staat te stelr len hun in andere werelddelen gelegen koloniën tot ontwikkeling te brengen Waarschijnlijk zal bij het ten uitvoer leggen van de .vólgende projecten in koloniale gebieden hulp worden verleend*, 't uitbreiden van. haven-installaties, het bouwen van krachtstations en het tot stand brengen van verbindingsmiddelen, .het in exploitatie .brengén'van mi nerale' hulpbronnen en het bestrij- ."défi" Van- dë~ ts'etsévlïeg (die in Afrika dé slaapziekte veroor zaakt). Groqt-Brittannië en de Verenigde fütatén hebben in krachtige bewoor dingen vervatte noja's overhandigd aan Hongarije, Roemenië en Bulgarije, waar in zij van deze. landen formeel eisen, dat zij de in' de vredesverdragen gedane beloften nakomen en de mensenrechten eh vrijheden voor hun volken verzeke ren. Indien de nota's van de hand gewezen worden kunnen Groot-BrlttannlÉ en de Verenigde Skaten de kwestie verwijzen naar een commissie van "drie,zoals be paald in de verdragen; de.volgende stap zou dan zijn de zaak aan de UNO voor te- leggen. De beschuldiging „ernstige verdrags schending" was gedeeltelijk gebaseerd op de. arrestatie van kardinaalM1nds- zenty in Hongarije, cfe veroordeling van de protestantse kerkelijke leiders In Bulgarije en' de vernietiging van de op- fiositie door de communistenletders in aatstgenbemd land. Zaterdag Js een hartspecialist ontboden bij de 93-jarige maarschalk P t a i n, die sinds 1945 op het II e de Yèu gevangen zit. De 65-jarige G. Klomp -Is in de Bllderdykstraat te Amsterdam door de tram overreden en gedood. Israel en Transjordanië hebben gisteren op Rhodos, na een maand onderhandelen, een wapenstil standsovereenkomst gesloten. Dit is de derde overeenkomst van die aard welke op het „vredeseiland" tot. stand. kwam;. Egy.pte „en de Libanon sloten, reeds .eerder -wa penstilstandsovereenkomsten met Israël.' Hét - belangrijkste feit uit de overeenkomst' is..7dat:-zij, de; door Iraakse troepen-bezette ^Arabische driehoek" in Oost-Paléstïna omvat, Inhet algemeen kómt de nieuwe demarcatielijn overeen met de reeds bestaande bestandslinies.' Dé wederzijdse vermindering der strijdkrachten zal binnen -14 dagen worden voltooid. De spoorweg tussen Haifa" en Tel Aviv komt,'uitgezonderd een punt bij Toclkarim dat -Arabisch blijft i- bijna geheel in Israëlische handen. J" De aan het Zuidelijke einde van de Dode Zee -gelegen potasfabrieken komen eveneens aan Israel. De situatie in Jeruzalem blijft onveranderd. In Zuid-Païestina valt de demar catielijn'samen met de internatio nale grens. AFP meldt uit Cairo dat de Ara bische Liga'overweegt, een bijeen komst. uit.teschrijven naar aanlei ding -van- de gewijzigde situatie.in Syrië; waar kolonel Ho'esni Z a i m de machtvaan .zich hééft ge trokken; Zaim.lieéft van konïbg Jbn Saoed, van de président van de Libanon en van andere Arabische staten, bericht ontvangen dat hij ivcet U dus precies'of U zich in een „maximum" of een „minimum" bevindt. Zou het wooTd „pech" dan niet uit de mode rakén? Men 'zal In de toekomst htet meer zeggen:'„Ik heb-vandaag éeti echte pechdag", .max*, wanneer ..alles" tegenloopt: lk verkeer vandaag In een minimum",.. 1 persoonlijk verantwoordelijk wordt gesteld voor het teven van de Sy rische president, Sjoekri el Koeatli. Volgens een bericht uit Damascus is/de president per vliegtuig „er gens in de woestijn" gebracht.' Koriing Faroek van Egypte beeft twee persoonlijke .afgezanten naar de Syrische, hoofdstad Damascus gezonden voor een onderhoud met kolonel Zaim. In Cairo is gistermorgen de „staat van alarm" afgekondigd. Of ficieren van, politietroepen werden van hun verlof teruggeroepen. De maatregel houdt, zo melden Egyp tische dagbladen, verband met „be paalde omstandigheden in het Midden-Oosten." Turkije heeft kolonel Zaim mee gedeeld, dal'het de gebeurtenissen in Syrië als een louter binnenland se aangelegenheid zal beschouwen, Zaifn heeft bekend gemaakt, dat hjj 'een Kamer van zestig volksver tegenwoordigers wilvormen, die alleen dé bevolking der steden zóu vertegenwoordigen. De volks stammen zullen door èen speciale commissie worden vertegenwoor digd. - Mevrouw v.-d. H. uitde Groenen- daalstraat te Woerden 'ging haar min bëzoelten. dieIn het 'ziekenhuis Xe. Toen zij terug kwam bespeurde zij .een sterke gas tucht en bleek haar baby von een halfjaar bedwelmd te zijn, Zij opende direct een raamen bracht, dè kleine In de buitenlucht! Na een half uur kW am hét kindje weer b|j kennis èn Tater kon worden vastgesteld, dat het levensgevaar volledig was géwe- kèrt, Bij onderzoek .bleek, dat een Jon ge bondode' gsEslang had doorgebeten, waardoor' hetgas vrij de kamer tn stroomde, waarin de baby zich bevond. Zonder weerga GISTEREN was het een bjjzonde- re dag voor ons land en voor geheel West-Europa," omdat het toen juist één jaar geleden-was, dat pre sident Truman zijn handtekening plaatste onder de wet, die de eco nomische hulpverlening' aan Europa regelt cn die de dag tevoren, na uit voerige discussies, door het Ameri kaanse Congres was aangenomen. Veertien dager later reeds kwam het eerste schip 'met Marshall-goede ren de. Nieuwe Waterweg op ge stoomd. Het was de „Noordam", die vierduizend ton tarwe in ons land bracht. De Marshall-hulp was een feit geworden en daarmee brak een geheel nieuwe-periode aan in de na oorlogse geschiedenis, niet alleen van Nederland, maar van al die sta ten. die de roep van generaal Mar shall hadden verstaan en die vast besloten. waren, met steun van het .rijke Amerika, eendrachtig samen..te werken voor hun herstel. De betekenis van deze Marshall hulp kan moeilijk hoog genoeg wor den aangeslagen. Men behoeft zich slechts een ogenblik in te denken, wat er zonder Amerikaanse steun van Europa zou zijn géwordén. On middellijk na de -bevrijding stond men overal in ons werelddeel vqor de noodzakelijkheid bet vernielde productie-apparaat 20 snel mogelijk te herstellen. Dit leidde tot een ster ke uitbreiding van de invoer uit de dollarlanden. In de loop van 1946 en 1847 nam deze invoer voortdurend in omvang toe. De exporten maar het dollargcbied waren echter gering. Dat kon onmogelijk zo doorgaan, omdat ook de huishouding van een land tenslotte op precies dezelfde •wijze móet worden gevoerd als die van een gezin. Men kon niet blijven doorgaan met veel in Amerika .'te kopen, daarentegen weinig, aan Amerika te verkopen, omdat overal waar meer .wordt gekocht dan ver kocht een tekort, ontstaat. Nederland en andere Europese landen deden het net -zo trachtte dit tekort aan te zuiveren door een deel van zijn goudreserve en, een deel van zijn buitenlandse bezittingen te verka pen. Maar die reserves waren niet onuitputtelijk en het zag er naar uit, dat de import van allerlei voor onze wederopbouw haast onmisbare arti kelen esn belangrijke beperking zou moeten ondergaan. Toen toonde George C. Marshall, op dat ogenblik Amerikaans minister van buitenlandse zaken, begrip, voor de toestand, waarin Europa zich bevond. Hij verklaarde zich. be reid het machtige productie-apparaat van de. Verenigde Sta ten. ter. be-, schikking van Europa, te stellen, als Europa zelf ook zijn taak.begreep èn het initiatief nam.- En Europa nam het initiatief.Zes tien landen kwamen, te Parijs bijéén en minister' Bevindie deze confe rentie leidde, antwoordde uit hun naam aan Marshall dat mén begre pen had waarom bét...ging-en dat men van plan was het Europese; pro bleem als één gehcél aan té vatten. Sindsdien stelde i- Amerika aan Europa 12.821 miJlioèry dat is bijna 13 milliard gulden'beschikbaar.''Ne derland kreeg daarvan bijna 1100 millioen gulden, een getal van tien cijfers. Als men daar even bij stil staat en dan ook bedenkt wat aan de overige landen van Europa werd ..verstrekt, dan begrijpt men van welk een ko lossale omvang dit. Marshall-plan 'is en hoe groots het is opgezet. Dan be grijpt men ook hoe het Britse blad „The Economist" het „zonder weerga in de geschiedenis" kon noemen. De fllmaetrlce Corlnne Celvet uit Holljnvood éeweert, dat zij haar gewicht kan veranderen alleen door 's avonds.Jn de spiegel te kijken en tot .zich. zelf te zeggen: Dat kan niet zo blijven, pat moet beslist veranderen. ZIJ verklaarde vol trots dat onlangs haar taille In een xyeek acht centimeter minder was ge worden In Vexin in Normandlë staan vliegtuigen, zwaarbeladen met een m- seciendodend middel, startklaar ter be strijding van een te wachten, sprinkha nenplaag. Om de drie jaar wordt door deze beesten in Frankrijk enorme schade aangericht. De schade alleen aan de süi- kerbictenoogst wordt al geschat op' 3 milliard fr. De Roemeense regering heeft in het kader van haar nationali- sotie program alle apotheken overgeno men In een grot te Bissea in Piemont is het geraamte gevonden van een ha- ïenbeer. Het dier moet in staande hou ding ongeveer zeven meter hqoa zijn. geweest De schoonzoon van de Ja panse keizer, de 33-jarige Moriatsoe Higashikocnl die getrouwd ts met de oudste dochter van Hirohito, werkt als gewoon bankbediende te Tokio. Htj gaat 's morgens per tram naar kantoor Boeren, die Zaterdag hO het Italiaanss plaatsje Ferrara nan het ploegen waren. ontdekten 22 menselijke- schedels, die sporen vertoonden volgens welke zij van de romp gescholden waren. Z1j bleken tn dc oorlog of vlak daarna he graven te zijn Eén Amerikaanse dok ter heeft uitgemaakt, dat men ten gevolge van emoties ooraandoeningen, kan krijgen. Een andere Amerikaanse medicus ontdekte dan tandeknarsen een ottering van.dé tand in de kassen kan veroorzaken Binnen vier maanden zal een expeditie van 12 personen op de berg Arat In Turkije op zoek gaan nasr overblijfselen van de ark van Noach. De leider ven de éxneditic zei: De wè- •reld 1b vol ven ongeloof. Tientallen ja- ren heeft men gespot met het denk beeld dat er ooit een algemene water vloed heeft pleats gevonden. Als wfl nu door het vinden van de ark. de zond vloed afdoende bewijzen, zet aan de ongelovige wereld een hevige slag wor den toegebracht. Op 23 April wordt in Den Haag het xcsde congres van Nederlandse historici gehouden. Negentig procent van de New Yorkse taxi's is Vrijdag van de straat verdwenen door een staking van de chauffeurs. MINDER.ZACHT DBS NACHTS Weersverwachting geldig van Maan dagavond tot Dthsdagavond Gedurende de nacht tijdelijk opklarend en minder zafht. Morgen, p, overdag tóenémen de J bewolking maar nog bijna overal droog weer, ongeveer dezelf de. temperatuur als vandaag. Langs de Wad deneilanden aanvanke lijk nog krachtige, ove rigens meest matige wind tussen West «n. Zuid-West. 5 April:,Zon op 6.(17, ohdér 19.20.uur; Maan op 8.57, onder. 2.28 uur. -5 April: Hoog water te Rotterdam; lë tij 8.30 uur, 2e tij 20.48 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1