■9.9J HET ROTTERDAMSCH PAROOL Westelijke Unie vraagt Amerika om militaire hulp Oproep tot vorming van nieuwe wereldvakbond Noell de Gaulle handhaaft zijn beschuldigingen Gesprek Israel - Syrië zou vandaag worden hervat Vrijdag 8 April 1949 Truman zal Congres om afzonderlijke aanvullende credieten verzoeken W. v. d. Reyden wordt Engelsman Op de IwJüud Stopzetting Marshall hulp eventueel als dwangmaatregel In beginsel accoord over West-Duitsland Verzet tegen Cripps' begrotingsplannen Bericht over ultimatum van Mao ontkend Krawtsjenko gaat ovei zijn proces schrijven Dr. Van Royen door de koningin ontvangen Verbod van De Kadt's nieuwe boek gevraagd Schreieder op weg naar Amerika? Israel wil Jeruzalem voor zich alleen Flinke straffen geëist wegens overval op taxi-chauffeur Schreieder nog eens in 't geding Vonnissen tegen Krupp bevestigd Veiligheidsprijs voor KLM in de West 7 Juli geen nationale feestdag Weerbericht Eed. en Adm. '.an 3 e Havon 141. Schiedam TeL 59300 Abonn.prlls> per weefe 0.32 per kwartaal 4,10, losse nummers 0.0? Opgericht door .de Stichting „Hel Parool" DE SCHIEDAMMER Negende jaargang No. 83 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 396644 Bankier: Amsterdam sche Bank te Rotterdam Directeur! B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker Overzicht tijdens de bijeenkomst van vijf ministers van oorlog der landen aangesloten bij het Peet van Brussel Hechts met baard Paul Ramadier (Frankrijk), twee plaatsen naar links kolonel B. E. M. A. de Fraiteur (België), weer twee plaatsen naar links sir A. V. De landen van de Westerse Unie, België, Engeland, Frankrijk, Luxem- ow n_ v. burg en Nederland, hebben collectief een formeel verzoek tot de Ver- Alexander met bril (Engelandf' en ®niSd® Siaten gericht om militaire bijstand onder de termen van het tegenover deze minister Dupong Atlantische Pact, zo verneemt Kleuters diplomatieke correspondent te ("Luxemburg.) en twee plaatsen Washington. c naar rechts minister W.F. Schok- Een formeel Amerikaans antwoord, dat er in beginsel in zal toestemmen Hing (Nederland). het Congres om machtiging te vragen, wordt vandaag verwacht. De militaire deskundigen»van de Westerse Unie hebben reeds ter in formatie van Washington een rui me schatting opgesteld van hun militaire hulpbronnen en van de gezamenlijke verdedigingsmaatre gelen, die zij onder de verdedi gingsclausules van het Pact van Brussel hebben beraamd. Men verwacht, dat de Verenigde Staten de landen van het Atlan tische Pact zullen vragen om ge detailleerde schattingen vjm hun behoeften aan militaire hulp, ten einde 'het congres om toewijzingen voor het lopende jaar te kunnen verzoeken. De vijf landen van het verdrag van Brussel zullen blijven hande len als één groep. President Truman, heeft op zijn wekelijkse persconferentie ver klaard, dat hij het Congres om af zonderlijke aanvullende credieten zal verzoeken voor militaire hulp aan de Noordatlantische en andere landen. Volgens eerdere berichten in d# Amerikaanse pers had dr. Edwin G. Nourse, de voornaamste econo mische adviseur van de president, er op aangedrongen, de kosten van herbewapening van de Noordatlan- tische en andere mogendheden on der te brengen in de defensie-be groting van vijftien milliard dollar. Truman deed uitkomen, dat, de opmerkingen van Nourse geheel voor diens eigen rekening gelaten moesten worden en niet be schouwd moesten worden als weergevende de mening van de regering, in zijn begro.tingsboodsehap aan het congres -van Januari j.l. had Truman geen post opgenomen -voor uitgaven terzake militaire bulo- verlening aan het buitenland- Hij verklaarde toen, later om credie ten daarvoor te zullen verzoeken. De schattingen aangaande het bedrag, dat« voor militaire hulp aan Europa besteed zal worden - Amerikaanse bladen spraken van één a twee milliard dollar zijn ,door functionarissen •- te. Washing-; ton als ,.2Üiver gissingen" bestem peld. (Speciale berichtgeving!. W. J. van der Reyden, de sedert 194? in Engeland' wonende voormalige Nederlandse - geheime agent, die juist voor het begin van het England-spiel in handen van Schreieder zijn zenösysteém en code en die van de andere agen ten afgaf, zal binnen enkele dagen Eneelsman zijn. Hij heeft enige tijd geleden natu ralisatie aangevraagd; op deze aan vraag is. gunstig beschikt en binnen zeer afzienbare tijd zullen „hem de desbetreffende papterendie thans in Londen worden gereed gemaakt worden uitgereikt. Hét zal dan de Nederlandse justitie niet meer mogelijk zijn, gesteld dat zij dit wenste, de uitlevering van Van der Reyden te vragen. A AN de tijdelijke verlaging var. *het tabaksrantsoen het beeft precies twee maanden geduurd is deze week, laten wij hopen, een definitief einde gekomen. Helemaal duidöijk is deze rantsoen ver! aging nooit geweest. Nu eens heette het; dat de staking bij enkele sigaretten- fabrieken ons rantsoenin gevaar had gebracht, dan weer. dat deze vermindering verband hield met de voorraadvorming, waaraan gewerkt wordt onrtet de afschaffing van de tabaksdistributie, glad te. doen ver lopen. De waarheid zal, zoals met al dergelijke dingen, wel ergens in het midden hebben gelegen. Ontevredenen met deze gang van zaken waren er overigens genoeg.. De detailhandel beschikt over gróte voorraden kerftabak in de goedko pe prijsklassen. Kopers zijn er niet voor of 'heel' weinig, want het pu bliek stelt zijn eisen en verlangt op zijn "weinige bonnen goede kwali teit shag of sigaretten.. De detail handelaren weten met 'deze onver koopbare voorraden niet goed raad: hun bonnen zitten erin en er komen geen bonnen voor terug. Bij elke nieuwe zending groeit deze voor raad. Toen de rantsoen veria ging werd afgekondigd, heeft de vak groep er op aangedrongen deze in te trekken, omdat zich hier een ge legenheid voordeed deze voorraden op te ruimen. Liever mindere kwa liteit tabak dan héél weinig tabak, zal men daar .geredeneerd hebben. En 7.0 was het ook!* Nü kon het pu bliek het "ontbrekende aanvullen door dure volksherstel sigaretten te kopen, zodat het er verdacht vepl op ging'liiken,dat de rantsoenver laging met deze opzet werd doorge voerd. Volksherstelsigaretten ziin echter, nooit populair geweest; de enige,die bij de verlaging zijde heeft gesponnen, zal dan ook wel de zwarte" handel zijn geweest', die ziin import altijd* een paar dubbeltjes goedkoper, op. de .markt .gooit. Intussen heeft het rookgrage pu bliek., zich door deze-verlaging zo goed-.en zo kwaad aV het-ging moe ten heenslaan. Trettig was dat niet, want tabak- is'.ecn-belangrijk artikel. Hét- is' zo belangrijk...dat- geen land zicli kan"'veroorloven het .zonder dit genotmiddel té doen.' omdat ta bak iets te maken heeft met hu meur, gezinsvredeen.-.*.arbeids productiviteit. Daarnaast zijner met tabak zoveel déviezen .gemoeid, dat het maar .een zeeir. kostbare ge schiedenis is. waarmede uiterst voorzichtig moet worden omge sprongen. Misschien kan de eigen teelt uitkomst brengen; dé -resul taten van. het laatste jaar waren niet slecbt en de. kw.aliteit wordt steeds betër. Tot dusver hebben wij het in ons land kunnen redden met. een straffe distributie, die „althans aan de klei ne, man met het bescheid.en inko men een zeker niét hoog, maar toch redelijk rantsoen waarborgde. Of hij, bij een ruimere voorziening, meer had kunnen roken, valt te be twijfelen, want shag en sigaretten zijn -vijfmaal zo duur geworden als voor de oorlog en wie naar behoef te had willen kopen, was bedrogen uitgekomen. Dat daarnaast nog gro te groepen beter-gesitueerd en zijn, dié van de algemene armoede en de schaarste profiteren, is geen geheim. Wie geld heeft en het er voor wil missen, hoeft niet zonder tabak te 2itten. Dergelijke ongezonde ver schijnselen zi.in. nu eenmaal onver brekelijk verbonden aan de schaars te. Hoe zal het nu verder gaan?, zal men willen weten. In dé kringen van de tabakshandel houdt men re kening met het vrijkomen van shag en sigaretten.V Wanneer weet nie mand met "zekerheid te zeggen, doch vermoedelijk nog deze zomer. Wij schrijven dit met alle voorbe houd. Er is immers al zo dikwijls teleurstelling gewekt. Maar zelfs al komt de tabak vrij, dan zullen de meeste mensen toch niet kunnen kopen wat hun hartje begeert. Bruintje zal het eenvoudig niet kun nen trekken. Het is goed om dit, bij alle enthousiasme, voor ogen te hou den; De „American Federation of La bor" heeft een oproep doen uitgaan om te komen tot een „Verenigde wereldfederatie van vrfje vakvereni gingen". In de oproep wordt, het huidige Wereldverbond van Vakver enigingen beschreven als een „in dienst van de Sowjetrussische dicta tuur staande vijfde colonne". De commissie voor internationale betrekkingen van.de A-F.L. heeft een voorstel besproken van Het Britse vakverbond' TUC, strekkende tot het stichten van een nieuwe. fe; derahe, ha het 'door de TUC, dé (Amerikaanse) C.I.O. en het Neder landse N.V.V. genomen besluit, om uit het Wereldverbond van. Vakver enigingen te'treden, daar men van mening is, dat deze organisatie door de Sowjetrussische vertegenwoor digers wordt beheerst. In de komende weken zullen ver tegenwoordigers van de Amerikaan se arbeiders wereld Europese, Azia tische en Latijns-Amerikaanse lan den bezoeken. Daarna wil de A.F.L. een conferentie uitschreven, tén- elnde een nieuwe internationale or ganisatie van vakverenigingen te stichten. De Amerikaanse senaat heeft gis teren met algemene stemmen het compromis-amendement VandenBerg —Brewster aangenomen op de wet óp de Marshall-hulp. Dit amendement bepaalt, dat deze hulp aan landen, waartegen de Ver. Naties sancties hebben toegepast, zal worden stop gezet. De tekst van het amendement luidt onder meer: „Het verstrekken van dergelijke steun zou onverenigbaar zijn met de verplichting van de V.S. krachtens het handvest van de Ver. Naties om zich te onthouden van steunverlening aan elke staat waar tegen de Ver. Naties preventatieve of dwangmaatregelen neemt." De ministers van buitenlandse zaken van Engeland;/Frankrjjk en de Verenigde Staten, die zich thans te Washington bevinden, hebben „in beginsel" overeenstemming over West-Duitse vraagstukken bereikt, aldus hebben de ministers Schuman en Bevin gisteren niëegedéeld. Men schijnt tot overeenstemming gekomen te ztfn. 'over een nieuw Amerikaans ontwerp van het bezet tingsstatuut. dat in de plaats komt van het statuut, dat de drie mogend heden te Londen hebben opgesteld. Mark Hewitson. leider van de op een na grootste Brit6e vak vereniging. heeft de minister van financiën, sir Stafford Cripps, gis teren in het Lagerhuis gewaar schuwd dat de leden dor vakver enigingen zouden -.vechten", indien de regering zou trachten ..onze in komsten tot beneden- de veiligheids marge te doen dalen". Hewitson. die socialistisch lid van het Lagerhuis en leider van de een millioen tellende vakvereniging van arbeiders m overheidsdienst is. zei, toen het debat in het Lagerhuis over Cripps begrotingsvoorstellen werd hervat, dat de hogere kosten voor levensonderhoud, die in deze voorstellen tot uiting komen, zullen leiden tot een stortvloed van eisen tot loonsverhoging. ..Indien dè regering." aldus He witson. ..het waagt deze eisen- niet in te willigen, zullen zich arbeids geschillen van een na de eerste wereldoorlog ongekende omvang voordoen." t Hewitson had vooral critiek op de stijging der prijzen van vlees, boter. margarine en kaas. waarin Cripps begrotingsvoorstellen voor- zien. Een officiële woordvoerder te Nan king heeft gisteren de berichten tegengesproken volgens welke de communisten; die - te Peiping vre desonderhandelingen voeren met de regeringsdelegatie, een ultimatum hadden overhandigd, dat in feite overgave eist. De woordvoerder ont kende eveneens, .dat president Li- Tsoeng Jen. "zou 'hebben medege deeld, dat de communisten binnen tien dagen de»Jangtse zouden gaan oyérsteken. Te Tokio, doen hardnekkige ge ruchten de ronde dat door een groep voormalige Kwomihtang-leiders Ja panse vrijwilligers aangenomen zul len worden om tetï koste van alles tenminste Sjanghai en Formosa voor bezetting door de communisten te vrijwaren. Het plan zou tijdens een onlangs gehouden bijeenkomst met Tsjang Kai Sjek ter tafel gebracht •zijn. „Mijn.proces heelt.mij 23 a 25 mil lioen Franse francs gekast". aldus heeft Victor KrawtsJenko op een pers conferentie te Parijs meegedeeld. Hij zei verder, dat. een werk. gewijd aan het proces tegen de „Lettres Francai- pes" van zijn hand in Januari o£ Fe bruari 1B50 in 14 verschillende Janden tegelijkertijd, zal verschijnen. Zijn der de wérk. dat 'een Vervolg zal zijn op „Ik verkoos de vrijheid", zal later ver- schijnen. Britse critiek op onze eis tot grenscorrecties De Manchester Guardian levért In een hoofdartikel ernstige «critiek op de handelwijze van Nederland en Bel gië ten aanzien van de Duitse grens. Het blad schrijft; „Op 24 September 1941 beloofden deze landen naar bes te vermogen samen te werken om de verplichtingen van het Atlantisch Handvest na te komen. "Nu schijnen zij het artikel waarin hun verboden wordt vergoeding te eisen, vergeten te zijn". De Koningin heeft gisteren Jn het paleis aan het Lange Voorhout in Den Haag dr. JV H. v a n Royen, Nederlands vertegenwoordiger in de Veiligheidsraad: ontvangen. De Christel ijk.Historische Unie zal op 19 en 20 April een algemene vergadering houden te Amsterdam. De heer J. FaMus. uilgever-journalist, te 's-Gravenhage. heeft in kort geding de Amsterdamse uitgever G. A. van Oorschot en de publicist J. de Kadt te Heemstede, schrijver van de „Indo nesische Tragedie" gedagvaard. De heer Fa blus vraagt verbod van de verkoop van dit bock, dat voor hein „uiterst krenkende beschuldigingen" bevat, waar door hjj zich in zijn eer en goede naam acht aangetast. De heer Fablus grondt zijn els op de volgende passage uit het boek: „Iemand als BeJonje. het. moet gezegd worden, juist omdat hij later de felste vijand zou worden van iedere progres sieve politiek, hield zich kranig, in tegenstelling tot. latere Van Mookianen. als Hitman en Vcrhockct, maar ook in tegenstelling tot latere Rijkseenheids- lieden ais Jan Fablus of mr. De Vlugt. Gisteren is te Hoofddorp, na een ziekte van enige dagen, overleden opa'Kooy, de oudste inwoner van Nederland, Opa Kooy, die 7 Maart de leeftijd van 104 jaar bereikte, had negen kinderen en-meer. dan honderd klein- en. achterkleinkin deren. Hij trad op 27 Januari 1867 in het huwelijk, in 1923 verloor hij, zijn "echtgenote. De reserve majoor de Graaf, die destijds waarnemend hoofd was van het Bureau Bijzondere Opdrachten (B.B.O.) te Londen, en die onder het pseudoniem No)ëII dc Gaulle grote bekend- hcid heeft verkregen met de publicatie van zijn boek „Carnaval der Despera do's" heeft tijdens een vergadering te Rotterdam van het Voormalig Verzet ,Zuid-Holland" verzekert, dat hij dc beschuldiging tegen de Britse majoor Bingham nimmer zal intrekken. Naar de mening van de Graaf is deze officier op zijn minst schuldig aan ernstige nalatigheid waardoor de Duit sers erin slaagden hun England-spiel té spelen. De heer de Graaf meent, dat de Engelsen het England-spiel niet bewust hebben voorbereid. -Wel staat het voor hem vast, dat zij voor 1940 hebben ge tracht binnen te dringen in de Gestapo. Het zogenaamde Venlo-incident zou daarvan een uitvloeisel .zijn geweest. Spreker is "van oordeel, dat kolonel dr. Som er. die in" Londen hoofd was van het Bureau Inlichtingen geen rol heeft, gespeeld in het Engiand-spiel. Wel heeft hij de overtuiging dat. in dien de houding van de heer Somer minder star was geweest en er een betere samenwerking had bestaan met andere bureaux, het England-spiel niet mogelijk ware geweest. Ook de marine-officieren de Bruyne, Schllp en Lieftirtck acht hij niet aan sprakelijk voor de vreselijke gevolgen van de Duitse contra-spionnage. Hun positie in Londen noemde spreker ridi cuul. Het had de heer de-Graaf getrof fen. dat toen hij in 1943 in Londen aankwam hem bij een gesprek met déze officieren bleek, dat zij er geen notie van hadden, wat er aan de hand was. Hun vermoedens ginqen niet verder dan dat er iets „scheef" zat. De heer de Graaf acht het een van de belangrijkste taken van de parlemen taire enquête commissie opheldering in deze affaire te verschaffen, Spreker betreurde, dat sommiga leken op spionnage-gebied hun oordeel over personen en feiten meenden te moeten weergeven. Daardoor zijn er „vreselijke beschuldigingen" geuit aan het adres van de agenten, die door het England-spiel in Duitse handen zijn gevallen. Presidenten vap. bijzondere gerechts hoven en advocaten hebben, aldus naar zijn mening, bij de vervolging van poli tieke delinquenten uitlatingen gebezigd, die niet toelaatbaar zijn. De omgekomen agenten kunnen zich echter niet .meer verdedigen. De weinigen, die aan de „sadist Schreieder", die zoals de heer de Graaf had gehoord," thans via Duitsland en Engeland op weg zou zijn naar Amerika, konden ontko men. zijn nog niet gerehabiliteerd. (Van bevoegde zijde vernemen wij, dat deze mededeling van de heer de Graaf op een onjuistheid berust. Schreieder zou momenteel in Mün- 'chen verblijven, waar hij voor een zui ver ingshcF moet verschijnen, alvorens hij weer een functie kan gaan bekleden In het Duitse politie-apparaat. Hij zou hierbij geclasseerd zijn als n licht geval. Red.). De militaire Willemsorde, waarvoor maj. de Graaf hen had voorgedragen, is niet toegekend. Voor de houding van de O.D., ge durende de bezetting, had spreker wei nig bewondering. Hij verklaarde, dat de O.D. van de Nederlandse regering in Londen de opdracht had gekregen om niet deel te nemen aan het verzet tegen de Duitse bezetting doch zich,ge reed te houden óm het vacuum te vul len. dat zou ontstaan tussen het vertrek der Duitsers en de komst der geallieer den. De geheimzinnigheid rond het Eng- land-jqjiel vindt, aldus maj, de Graaf, zijn oorsaak in het feit, dat het onder zoek internationaal moet zijn. De Ne derlandse regering schijnt tc aarzelen om de Engelse regering te verzoeken aan de hand van Nederlandse gegevens nogmaals de schuldige van het England- spiel te zoeken en te straffen. Het Ne derlandse volk mag met recht eisen al dus spreker, dat de schuldige aan de „moord" op duizenden illegale werkers en vele agenten1 zijn gerechte straf zal ontvangen. SIR STAFFORD CRIPPS, de Kanselier van de schatkist (links) glim lachte breed tegen de fotografen die hem bestormen op het moment, dat hij zijn ambtswoning Doumingstreet 11 verliet om zich naar Jjet Par lement, te begenen voor het uitspreken van zy?i begrotingslede. In zijn hand heeft hy het traditionele koffertje met de begrotingsstukken. Vandaag zouden de wapenstil standsbesprekingen tussen Israel en Syrië worden hervat op een plaats^ in het Niemandsland bij 'de Istaeliscb-Syrische grens Er is echter twijfel gerezen of de on derhandelingen in feite wel voort gezet zullen worden, aangezien Syrië twee dagen geleden zijn be klag heeft gedaan over grensover schrijdingen door Israëlische man schappen, welke zouden hebben plaatsgevonden. Hoesni Zaim, de Syrische kolonel, die de vorige week de macht in handen heeft genomen, had eerder medegedeeld, dat hij het incident als gesloten beschouwdeHervatting' van Besprekingen was-"echter ■"afhanke lijk van „beëindiging van de ze nuwoorlog door Tel Aviv". Kolonel Hoesni gaf Woensdag avond in. een radiorede van tien minuten een uiteenzetting van zijn program. Hij zei. dat Syrië zijn betrekkingen met de Arabische Li ga zou verstevigen en zich niet'van de andere Arabische landen zou afscheiden. Hij wil het grootgrond bezit 'verdelen, werkloosheid en duurte bestrijden, het land be schermentegen „vernielende ele menten" „communistische infiltra tie in onze rijen" verhinderen. (United Press meldt dat Hoesni voorstander zou zijn van de ,.Groot-Syrië"-gedachte. een wens droom van koning'Abdoellah- Groot-Syrie zou de landen van Transjordanië. Arabisch Pales- tin;», de Libanon en Syrië omvat ten en m'sschien ook Irak, waar Abdoellah'j I3-jarige neef Faisa3 koning is) De Iraakse regering heeft aan dr Ralph Btmche,die vandaag uit Eeiroet naar Rhodos zou vertrek ken om zjjn hoofdkwartier aldaar te liquideren, meegedeeld, dat de Transjordaanse delegatie niet be voegd was bü het sluiten van de wapenstilstandsovereenkomst met Israel op te treden'voor de Iraakse strijdkrachten in de driehoek Na bloes-Jen in-Toelkarm. Volgens de bedoelde 'overeenkomst zóu deze „Arabische driehoek" aan Trans jordanië worden toegewezen, met uitzondering van kleine gebieden, die aan Israel werden toegekend'. De premier vgn Israel. David B e r Gurion heeft eens en vooral de voor stellen van de UNO-commissle om van Jeruzalem een internationale stan te maken van de hand gewezen, TerzeJf- dertijd weigerde hi) iedere bespreking over het vluchtelingen-probleem zolang dal niet op basis ging van een ruiling van Joden tegen de In Jeruzalem ver toevende Arabieren, pe moord te Amsterdam Sterke verdenking tegen voormalig echtgenoot De resultaten van het onderzoek der Amsterdamse recherche naar de -Woens dag gepleegde .moord op de 27-jarige vrouw te Tuindorp Oostzaari, houden sterke aanwijzingen in tegen de 30-jari- ga. vroegere echtgenoot van de vrouw. De man zal Zaterdag voor de officier van justitie worden geleid, beschuldigd van moord. subs, doodstag. De ver dachte blijft hardnekkig 'ontkennen. Tegen de „meubelmaker F; ,H. C. uit Eindhoven en de filmoperateur A, J. van B. tuit Utrecht. heeft de officier van 'justitiete Haarlem resp. vijf én vier jaar gevangenis straf geëist wegens een poging tot diefstal met geweldpleging. Tegen C. werd. wegén zijn verminderde toerekeningsvatbaarheid.- ook nog terbeschikkingstelling van de rege ring geëist, uitspraak 21 April. C. en Van B. hadden in"Sept. j.l. éen overval op 'ëeri taxi ber-aamd om aan geld te kómen. Zij lieten zich van Amsterdam naar Zaandam rijden en trachtten daar de' chauf feur inel.e-n hamer bewusteloos té slaan om hém te beroven. Dé chauf feur werd ^el zwaar gewond doch bleef bij zijn positieven, sprong uit de wagen en riep om hulp, waarop de beide passagiers de vlucht na men. C. werd direct door voorbij-, gangers 'overmeesterd; B. vluchtte doch werd spoedig gearresteerd. De chauffeur heeft óp medisch advies het tax,Tijden twee jaar moeten sta ken cn is verder zijn wagen kwijt geraakt aangezien deze na het inci dent werd afgekeurd wegens be schadigingen die er „bij de aanslag door een aanrijding met een paal aan waren veroorzaakt... Koningin bracht bezoek aan Volkshogeschool De Koningin bracht gistermiddag een. bezoek aan de Volkshogeschool ta Bergen, dat enige maanden geleden door onvoorziene omstandigheden moest worden uitgesteld. Hare Majesteitstelde4* zich op de hoogte van de werkmethode .van de Volkshogeschool en maakte enige be sprekingen mee van de verschillende groepen van cursist en. Herarrestatie niet uit politieke motieven Verscheidene Eerste Kamerleden hebben dé minister van Justitie gevraagd, waarom Schreieder, na zijn invrijheidstelling door de Haagse procureur-fiscaal, weer in arrest is gesteld op bevel van de procureur-fiseaal in Leeuwarden. De minister antwoordt, dat, ter weerlegging van de eertijds en ook later nog wel geponeerde bewering dat de herarrestatie van Schreieder niet uit een oogpunt van rechtshe- lang, maar uit politieke beweegre denen zou zijn bevolen, de procu reur-fiscaal bij' het Bijzonder Ge rechtshof te Leeuwarden het van belang heeft geacht in zijn requi sitoir er op te wijzen, dat hij de beslissing tot herarrestatie geheel zelfstandig had genomen, omdat hij dit zijn ambtelijke plicht' acht te. Men kan hem er daarom ook niet van verdenken enig politiek nevenmotief gehad te hebben, om dat hij niet behoort tot een der re geringspartijen.1 voor wie de her- srrèstatie van Schreieder, vlak voor de verkiezingen, uit een oog punt van politieke opportuniteit mogelijk' niet geheel onwelkom kon zijn. Prins Aschwin op doorreis m Nederland Gisteravond om zeven uur kwam prins Aschwin. de broer van prins Bemhard, met een K.LM.-vliegtulg op Schiphol aan. Prins Aschwin zal enkele "dagen op Soestdijk verblijven bij de Koninklijke Familie, Maandag reist hij cJóor naar New York. HU zal in de Verenigde Staten zijn studies voltooien. Biljart voor de, televisie In de studio van Philips te- Eind hoven zullen de-heren P. van de Pol '(wereldkantpioen) en H. Met?, (kampioen varj 'Nederland). een biljartdemofistratie. voor.de televi sie geven*"op, Dinsdagavond '12 April a.s._. De radiospreker H. Keizer 'zal een voorbeschouwing houden en het spel commentariëren. Post voor Grote Beer Mét hét s.s, Grote Beer kan zeepost naar Indonesië worden verzonden. De te verzenden correspondentie dient ui terlijk a.s. Zondag 30 Apil op de bus te worden gedaan. Generaal Clay, de Amerikaanse mili taire gouverneur in Duitsland, heeft het Neurenberg over Alfred Krupp van Jen und Halbach uitgesproken von-„ nï6 van 12 jaar gevangenisstraf en ver beurdverklaring van alle werkelijke en persoonlijke eigendommen bekrachtigd. De enige eigenaar van het JCrupp-con- cern en 10 directeuren van zijn gewel dig wapenbedrijf werden in Jufi 1948 door een militair tribunaal veroordeeld. De vonnissen tegen de directeuren variërend van 2 jaar en tien maanden tot 12 jaar gevangenisstraf werden eveneens door generaal Clay bevestigd. Krupp en zijn directeuren werden, schuldig bevonden aan roof van privé- eigendómmen in Frankrijk en Nederland en deelneming aan het program voor slavenarbeid. Het West -Indisch e-bedrjj f der KLM te Curagao zal ook voor het jaar 1948 van de Inter-American-Safety-Council de z.g. „Safety Award" (Veiligheids- prijs) ontvangen, Op 19 April a.s. zaï de president van deze raad. captain J. N. Parroott deze onderschei ding uitreiken in tegenwoordigheid van de gouverneur van Curagao, Zijne Exe. J N. Far roti. deze onderschei ding wordt elk jaar aan luchtvaart maatschappijen In Amerika toegekend, wanneer zij gedurende een jaar hun diensten nebben, uitgevoerd, zonder dat aan passagiers of. bemanning enig letsel wordt toegebracht, Dit is het zesde achtereenvolgende jaar dat de KLM in West-Indtë" déze1 onderschei ding, te beurt valt. (Van onze Haagse redacteur) Het ligt niet in het voornemen de zevende Juli. de dag van het koperen huwelijksfeest van kó ningin. Juliana en, prins Bern- hard tot' een nationale feest dag te maken. Dit is" in over eenstemming met de wens van ko ningin Juliana en prins Bemhard. Wel wordt verwacht dat er in Ba am en Soest dijk enige feeste lijkheden zullen worden georgani seerd op deze dag. RIJKSDIENSTEN GESLOTEN OP GOEDE VRIJDAG Op Goede Vrijdag zullen alle rijksdiensten geslóten zijn. Op de Zaterdag tussen Goede .Vrijdag en Pasen zal desgewenst worden vrij gegeven, mits de verloren dienst tijd wordt ingehaald. Advertentie I.M P, R, F e n I n J a m A, M. V e r- i u y s, directeuren \-an Se Amster. damse Droogdok-maatschappij, zijn wegens collaboratie veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf. waarvan acht maanden voorwaardelijk, en eer» boe te van f 15.000 subs, zes maanden, „Een verzoek om de gehele Ne derlandse detailhandel en ambacht vrijstelling te verlenen vau het betalen van verplichte bijdrage aan de vak groepen is door de afdelingen Vlissingen van de Kon. Ned. Middenstandsbond de Cbr. Middenstandsbond en de Kath Middenstandsbond gericht tot dé mi nister van - economische zaken. tfUZEXlAtfnAf Er zijn tientallen soorten overhemden, maar aan de spits staan nog steeds dé „Banner" hémden. Een „Banner" hemd is een Engels import-hemd van de fijnste popeline en in elk hemd vindt U het merk van deze over de hele wereld bekende fabriek. De prijs, 16.95 kan Ih ver gelijking met een gewoon overhemd een grote uitgaat zijn maar U kunt wei duurder, maar nooit een beter over hemd kopen. Wij beloofden 50.000 gulden in mindering te brengen op de prijzen van de meest gevraagde artiketen, daarom koopt U nu 'n „Banner" hemd voor de prijs van 'n gewoon hemd; nu geen 16.95 maar Mei vasi boord, in drie kleuren. L—MATHENESSERIAAN' (DIJKZICHT). AFNEMEND BUIIG re rwacliting, pel dig tot Zater- Koude nach'. met op sommige tegen de wind beschuuc plaat sen lichte nachtvorst, Overdag wisselend be wolkt en slechts enkele verspreid optredende hnlcn. Langs de Wad deneilanden aanvanke lijk nog krachtige, overigens meest matige wind tussen Noord en west. Ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag. 9 April: Zon op 5.53, onder 19.2S uur: Maan on 14.15. onder 4.59 uur. 9 April: Hoog water te Rotterdam: Ie tij 0.45 uur, 2e tij 13.45 uut. dagavond

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1