Voorlopig vredesverdrag met West-Duitsland HET ROTTERDAMSCH PAROOL Verreikende concessies aan Duitse overheden Aaltje Noordewier ten grave gedragen te Hilversum Bevin met tegenzin accoord met Amerikaanse plannen Hachelijk avontuur van twee Poolse verstekelingen Partij van de Arbeid stemt in met Atlantisch Pact Op d& IwJüi&l Amerikaanse soldaten naar de bollen Een grote kunstenares en een edele persoonlijkheid Het Duitse „vredesverdrag Militaire begroting der VS verhoogd Hernieuwde strijd in China Storm beroof de hen mn veilig plekje tussen de houtlading J Driejarig meisje bij aanrijding gedood Mr. v. d. Goes: Nederland in Indonesië voor het eerst een slag voor Nederlaag voor Labour bij Britse verkiezingen Werkloosheid daalde in Maart Afscheid van Th. Ramaker Paul Robeson taboe bij Malan Felle aanval van Tito op Sowj et Unie De 100.000 er uit Weerbericht Maandag 11 April 1949 R«L en A dm. L <mg% Koven UI, gehlédon» TeL 69300 Abona.pïljsi pér WMlt 0.32 p«r kwartaal 4.10. losie nummer» 0.09 Opgerlehi door de Sticbling „Hét Parool" Negende jaargang No. 85 Uitgave N V. De Nieuwe Pérs Postgiro 393644 Bankier: Amslerdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Uit bijzonderheden die Zondag zijn verstrekt omtrent de overeenkomst inzake West-Duitsland van de Verenigde Staten. Engeland en Frankrijk blijkt, dat dit actoord in feite een ontwerp Is voor een voorlopig vredesverdrag. Het sta tuut is vermoedelijk het kortste ..vredesverdrag" uit de moderne geschiedenis. Hertelt 700 woorden. Het is Zondag uitgereikt-aan de Duitse autoriteiten met het verzoek om spoedige bestudering en commentaar op de voorstellen. West-Duitsland verkrijgt hiermede dé hoogst denkbare graad van zelfbestuur zolang de bezetting gehandhaafd moet 'blijven. Het voorgestelde verdrag belooft volledige wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht aan de rege ringen van federale staat en „LSn- der", behalve op de gebieden, waarop .de bezettende mogendhe den zich het gezag voorbehouden, Deze aangelegenheden zijht 1. Vraagstukken betreffende de ontwapening en de demiiitari- satie. Hieronder vallen, ook met het vorenstaande verband hou- den de wetenschappelijke on derzoekingen, zomede de ver- HET winterseizoen heeft, theo retisch, een einde genomen. Dat heer ze trouwens al enkele weken, sinds de kalender het ons vertelde, maar in de praktijk moe- ten wij ons nog door heel wat gure natte dagen heenwerken voor de lente onwankelbaar op haar troon zit. Wy volgen die achter hoedegevechten tussen de" winter en het aanschrjjdende voorjaar met begrijpelijke belangstelling; De meesten van ons zullen nu wel door hun brandstolfenvoorraad heen zijn en dan is het verrè van aangenaam door de laatste koude ademstoten van de kwijnende win ter verrast te worden. Wanneer wij na de bevrijding verwacht mochten "hebben, daf êr.na enkelë j3ren verbetering in de brandstof fenv oor zien ing z ouoptreden;", zfj'ri wij bedrogen uitgekomen. Die ver wachting liet zich verstaan. Men had minstens insider moeten zijn om die verwachting niet te delen. De werkelijkheid is echter bard en onverbiddelijk. De werkelijk heid is gebaseerd op feiten en cij fers, bp productievermogen en deviezen. Zolang wij warm bij het haardvuur zitten, laat dit alles ons vrij onverschillig; wij worden pas actief als "wij voor, de zoveelste maal in al die jaren tot de ont dekking komen. dat-er met die twaalf toegewezen eenheden zui nig moet worden omgesprongen wdllen wij niet voortijdig in de misère geraken. De productie heeft al vele jaren aanleiding gegeven tot bezorgdheid. Pas in de laatste maanden is een kentering ten goede ingetreden. De productie der werkdagen is stij gende en de aantrekking van werkkrachten ontwikkelt zich gun stig. Bij elkaar zijn dit een aantal voorwaarden, die wij niet kunnen missen om althans ook voor het komende seizoen weer gedekt te zijn. Voor het" beschikbaarstellep van meer rantsoenen zeggen zij weinig of niets. Zolang ons land door gebrek aan .deviezen niet meer kölen kan importeren, zullen wij moeten roeien met de riemen, die wij hebben. Dat de brandstoffenvooïzienmg niet zonder klachten verloopt, is niet zo heel vreemd. De minister klaagt, dat het publiek een duide lijke voorkeur aan de dag legt voor anthraciet; het publiek klaagt, dat het met zoveel" verschillende soorten moet genoegen nemen en bot vangt als het distributie vrije brandstof,b.v. bruinkolenbriketteh, verlangt. Nu heeft het steeds meer in gebruik - nemen van haarden reeds voor de oorlog de vraag naar anthraciet belangrijk doen stijgen. Men kan het publiek moeilijk kwalijk nemen, dat het de brand stof vraagt, die voor een haard het meest geschikt is. Elke andere brandstof vermindert de levens duur van zo'n stookapparaat. afge zien nog van. het feit, dat elke-an- dere brandstof onvoordeliger is, ook al is ze goedkoper in prijs. Men zal nu zeggen, dat het pu bliek verstandiger moet zijn en mee moet werken, In een tijd als deze is het nu eenmaal niet iedereen naar de zin te maken. Dat klinkt aardig, maar het schijnt toch, dat de ene handelaar meer kan doen dan de ander. Met andere woorden, dat de ene handelaar uitsluitend anthraciet levert eh de andere handelaar ge deeltelijk. Jantje zegt het tegen Pietje en omgekeerd en dan is Lei den In last. ,Er is ook verwarring ontstaan mét de distributievrije bruinkolenbriketten. Deze zouden van groot nut geweest zyn als ze niet zo schaars waren. De handel heeft van deze brandstof slechts geringe percentages toegewezen gekregen, doch het publiek, dat hieryan in het algemeen niet op de hoogte is, en er graag van wil pro fiteren,, kreeg vaak nul op request. Op zo'n manier kan het niet anders of er komen moeilijkheden en klach ten. Gelukkig is de winter bijna voor bij. Het zou prettig zijn als nu ook <le moeilijkheden tot het verleden behoorden. Met de komende winter komen helaas ook de perikelen weer terug. Ze het hoofd bieden, kan al leen als wij zuinigheid betrachten en als .de voorschriften nauwkeurig .worden nageleefd. Er is herstel en vooruitgang, maar het gaat o zo langzaam. bods- en beperkende bepalinr gen betreffendt de industrie en de burger-luchtvaart, 2. De controle op de Rubrindu- strïe. 3- De réstituties en de herstelbe talingen. 4- Het tegen gaan van de vorming yan kartels. 5. Het al dan niet uitvaardigen van- bijzondere maatregelen op de gebieden van de buitenland se handel, de buitenlandse be langen in Duitsland en de bui tenlandse vorderingen op Duits land. 6. Het onderhouden, van buiten landse betrekkingen. 7. De door of namens Duitsland met het buitenland gesloten handelsverdragen. 8. Het opnemen van vluchtelingen en het. vraagstuk der- ontheem de personen. 9. Het eerbiedigen van de toe komstige grondwet en van de wetten der deelstaten, 10- De controle op de buitenlandse handel en op de wisselkoers. Er zijn nog enige aangelegenhe den, die niet door de toekomstige Duitse federale regering of door de regeringen der deelstaten zullér* kunnen worden geregeld, doch de ze zijn van minder belang. Het statuut staat echter de Duit se autoriteiten, toe hUn bevoegdhe den ook uit te oefenen op het ter rein, dat aan/ de ubezettingsautori- teiten voorbehouden blijft, mits de Duitsejs_daar^oQp,,iQg5teipmiag.VRn de geallieerden ontvangen: De drie mogendheden verklaren te hopen, dat zij niet zullen behoe ven over te gaan tot hervatting van het gezag op andere gebieden, dan die zij zich hebben voorbehouden. Indien zij dit echter nodig zouden achten om veiligheidsredenen, voor het behoud van een democratische regeringsvorm in. Duitsland, of. bij bet nakomen van hun eigen inter nationale verplichtingen, behouden degeallieerden het 'recht hiertoe over te gaan, ua de Duitse autori teiten te hebben verwittigd. Duitse amenderingen van de fe derale grondwet vereisen geallieer de goedkeuring, doch de grond wetten der „Lander", amenderin gen hiervan en wetgeving der pro vinciale parlementen worden van kracht, indien d.e geallieerde auto riteiten binnen 21 dagen, nadat zij officieel hiervan in kennis gesteld zijn, geen veto er over hebben uit gesproken. De bezettende mogendheden zul len de burgerrechten van alle per sonen ontzien. De bezettende moge.idheden ver plichten zich tot herziening van dit statuut na twaalf maanden en binnen achttien maanden nadat het van kracht geworden is, met het* doel de jurisdictie van de Duitse autoriteiten op wetgevend, uitvoe rend en rechterlijk gebied uit te breiden. Commentaren Radio Moskou zegt in zijn com mentaar op het West-Duitse sta tuut; „Dit is de laatste schakel van de separatistische, politiek van het Brits-Amerikaanse blok, dat er naar streeft de. accoorden van Potsdam definitief te vernietigen en van West-Duitsland een. half- koloninle ach ijnstaat' te maken." De Westelijke burgemeester van Berlijn, prof. Ernst Reuter, heeft verklaard, dat het geallieerde be zettingsstatuut een van de belang rijkste stappen voorwaarts bete kent naar het herstel van de Duit se politieke en economische onaf hankelijkheid. „Wanneer dit sta tuut even# edelmoedig wordt, toege past als het is opgezet, aldus prof. Reuter, zal eindelijk de weg naar een werkelijke herbouw van Duitsland, open staan. Het Oosten, dat nog steeds afzonderlijk onder druk staat zal dan geen weerstand meer kunnen bieden aan de aan trekkingskracht welkevan een nieuw „Duitsland zal 'uitgaan/' Honderdveertig man van het Amerikaanse bezettingsleger in Duitsland komen op Goede Vrijdag naar Nederland voor een vier daags bezoek, waarvan het hoogte punt een trip door de bollenvelden zal zijn. Tijdens de bollenperiode worden vóórts nog honderden Amerikanen verwacht, die een reis maken door Europa. Voor hen zijn vijfdaagse éh achtdaagse autobus-trips geor ganiseerd. John High tow er, de dipio- echter, dat .z% met hun eigen pJan- rnrr Ao cPTrwnrdirtp- van T lnlta- matieke correspondent in Washing ton van Associated Press vernam. Zaterdagavond omtrent de bespre kingen die aldaar zqn gevoerd tus sen Dean Acheson (Amerika), Bevin (Engeland) en Schuman (Frankrijk), waarover wij Zaterdag berichtten, dat deze besprekingen veel ingrijpender zijn geweest, dan. blijkt uit het officiële communiqué. ■cEen van de kwesties, waarover beraadslaagd is, maar die officieel geheim gehouden wordt, is de hou ding, die het. Westen zou moeten aannemen, indien dé Russen plotse ling de. opheffing van de Berlijnse "blokkade zouden' afkondigen en zouden verklaren, dat zg bereid waren over de vereniging van heel Duitsland tot een staat te spreken. Een ander punt dat ter sprake gekomen is, was of de Westeliike mogendheden op het ogenblik iets moesten doen aan een socialisatie van de Duitse industrie. Bevin heeft de Britse nation allsa- tie-politiek voor. de Duitse yzer-, kolen- en staalindustrie bepleit. 'Ten slotte heeft hfi zich echter met tegenzin accoord verklaard met de Amerikaanse politiek om dergelijke kwesties aan de toekom stige West-Duitse regering over te laten. Het' derde punt, waarover offi cieel niets is gepubliceerd'was, dat de Verenigde Staten een doorslag gevende stem in Duitse economische kwesties hebben gekregen. Dit is een gevolg van het feit, dat de Verenigde Staten de grootste bij drage leveren voor de Instandhcw- ding van de Duitse burgerlijke eco- nomle. Volgens een mededeling '.ouden de Verenigde Staten by het nemen van economische besluiten voor West-Duitsland in de hiervoor voor gestelde geallieerde contróle-afde- lingen twee stemmen krijgen tegen Groot-Brittannië en Frankrijk elk een. Het probleem van de houding tegenover Rusland is gecompliceerd omdat niemand in het Westen weet wat de Russen thans zullen gaan doen. Het voornaamste besluit van üc drie ministers te dien aanzien is nen voor de eenwording van Duits land. zullen verder gaan ondanks de aanhoudende Russische druk. Zij zjjn echter ook voorbereid op Russi sche tegenmaatregelen. De commissie voor de toewijzin gen van het Amerikaanse huis van afgevaardigden heeft haar goed keuring gehecht aan de militaire, begroting voor het Jaar, dat 1 Juli 1949 begint. De uitgaven.voor de Amerikaan se strijdkrachten worden begroot .op 15.909.216.800 dollar, dat is ruim 5 milliard dollar meer dan waar president Truman aanvanke lijk om had verzacht. Het leeuwen aandeel van deze som zal voor de luchtmacht besteed worden. Nergens in de duizenden blad zijden toelichting op de begroting" wordt verondersteld, dat de V.S. zich op de rand -an oorlog zouden bevinden. - Er zijn schermutselingen ont brand om de bruggehoofden, die de nationalistische legere nog op de Noordelijke oever'van de rivier be zetten. Ook is de artillerie van de com munisten actief. Met dit wapen wordt da Zuidelijke oever van de rivier bestookt. Drie Chinese communistische le gers treffen voorbereidingen om de Jangtse over te steken met het doel de vrede te verwezenlijken op .de communistische voorwaarden. Dit zou, aldus de communistische radio, „de grote historische strijd voor de bevrijding van "geheel China beëin digen en vrede brengen aan 200 mfl- hoen verdrukte Chinezen". Matroos Jan Oostrom van het Nederlandse houtschip, „Ferocia" ontmoette de Zaterdag voor zijn schip uit de Poolse haven Slettln de thuisreis naar Zaandam zou aanvaarden in een havencafétje een Pool. Ruim een week later zagen ze elkaar jn Zaandam terug. De ervaringen die de Pool Intussen had opgedaan, zal hij niet licht vergeten, Op nog niet opgehelderde wijze heeft deze Poolse onderdaan met een landgenoot kans gezien in Stettin aan boord van het Neder landse houtschip te komen. Zij hadden een halve kilogram brood en een fles water bij zich en zoch ten in een der ruimen een duister plekje te midden vén de hout- lading. Afgezien van wat honger en dorst zou de reis voor hen vermoe delijk geen onaangename gevolgen hebben gehad, warehet niet,dat het schip op de thuisreis in een storm terecht kwam en vrij veel water had 'overgekregen. Er ont stond daardoor werking in hei hout, dat bovendien door het witter ging trekken. De belde mannen restte tenslotte nog slechts een ruimte van,ISO bij 30 hij 40 centi meter. Ter hoogte van cD monding van" het Kieler-kanaal hoorde een der opvarenden klopsignalen. Bij on derzoek ontdekte men toen de verstekelinge-i. Men kon hen ech ter niet bevrijden. Na deze ontdekking heeft de be manning een gat geboord door hei metalen graanschot en daardoor een gummislang in de kleine ruim te van de vluchtelingen gebracht. Door de slang werd vloeibaar voedsel geleid, dat de mannen om beurten opzogen. Op dezelfde ma nier kregen :jj de gelegenheid nu en dan een sigaret te roken. Ter stond na aankomst in Zaandam Zondagmiddag om 12 uur zijn 24 arbeiders vrijwillig met de lossing van het schip begonnen. 40 Last hout van het dek en 15 last uit het ruim moesten daarvoor worden verplaatst. Na ruim vier. uur van" ingespan nen arbeid gelukte het de lossers, het schip zovc**«vTijte krijgen dat de Poolse verstekelingen naar bó-: ven konden Worden gehaald. In hachelijke toestand kwamen zij aan dék. Dé oudste hunner vièl. meteen bewusteloos toen Kij in de buitenlucht kwam,' de jongere hield zich beter, doch van beiden is de toestand van dien aard, dat besloten werd hes. naar het zieken huis te Zaandam te vervoeren. Niemand.is tot dusver tot de mannen toegelaten. Aan boord hadden zij de kapitein van het schip medegedeeld, dat zij naar Nederland wilden, omdat het in Polen slecht is. „Je brengt het daar tot niets, tenzij je lid bent van de communistische -partij,", al dus een der mannen. BIJ AANKOMST TE ZAANDAM was één der verstekelingen zo ver zwakt, dat hij mei een brancard van boord moest worden gehaald. Uitreiking laatste distributiekaart begonnen VANDAAG IS EEN BEGIN GEMAAKT met de uitreiking uon bonkaart K 909, die een on bepaalde geldigheidsduur, heeft en zeer waarschijnlijk dé laat ste bonkaart zal zijn. In het distributiekantoor op het Singel te Amsterdam neemt de eerste, gegadigde verheugd dé kaart in ontvangst, die het einde van *u 10-jarige distributieperiode be tekent. Terwijl haar vader een bezoek bracht aan zijn in een sanatorium verblijf houdende vrouw;./ie Zon dag ie ..Zaandam epn^ fheisje dóoï* eenov0®ea"efe "Sïf op slag gedood. Het meisje kroop voor de bumper van de wagen, terwijl de taxichauffeur afrekende met een passagier. De chauffeur merkte het kind niet op, toen hij weg wilde rijden. Op Indrukwekkende wijze heeft kunstlievend Nederland Zaterdag de laatste eer bewezen aan de zan geres mevrouw Aaltje Noordewier —Reddinglus, die te Hilversum ter aarde werd besteld. De plechtigheid ving aan met feen rouwdienst in de chapelle ar den te aan het Melkpad, waar het stoffelijk overschot temidden van talrijke kransen en bloemstukken lag opgebaard. In deze rouwdienst eerde een viertal kunstenaars, die tot me vrouw Noordewiers vriendenkring behoorden, haar op muzikale wijze- Dr, Anthon van der Horst open de de dienst met een orgelsolo. Vervolgens werd een aria uit Bach's „Mattheus Passie" ten ge hore gebracht, welke de overledene in vroeger jaren zelf talloze malen zo bezield cn ontroerend heeft ge zongen- De sopraan. mevr; Dora van DoornLindeman zong deze aria, begeleid door de fluitist Nic. Klascn en dr. v. d- Horst aan het orgel. Nadat dr- J. B. A. Kipp. zwa ger van mevr. Noordewier. namens de familie de overledene had her dacht, vertolkte de cellist Carel van Leeuwen Boomkamp het „Ele gie" van Gabriel Fauré. De dienst werd besloten met de aria uit het Requiem" van Brahms. Enkele honderden genodigden woonden deze dienst bij en schrei den in de rouwstoet achter de baar naar de begraafplaats aan de Bos- drift, waar de bijzetting in het familiegraf volgde. Onder de velen, die de grote zangeres dé laatste eer kwamen bewijzen, bevonden zich dr. N. R. A. Vroom als verte genwoordiger van de minister van onderwijs, kunsten en wetenschap pen, de burgemeesters van Hilver sum en Deurne, vertegenwoordi gers van de besturen van Concert gebouw, Maatschappij ter Bevor dering van de Toonkunst, de Ne derlandse Bachvereniging, het Am sterdams conservatorium en de Ne derlandse Opera, talloze vooraan staande kunstenaars, voornamelijk uit de muziekwereld, velen ook van haar leerlingen en uit de grote vriendenkring, ook uit Engeland, België ën Zwitserland- Aan de groeve sprak allereerst dr.„Vroom, die de overledene eert defö'Rrbotste vroüv—n uit Neder- iaim&:gesclü'i^eiiïó^van-:Lhansnoem; de, een vrouw, die haar stempel op het kunstzinnig leven van deze tijd heeft gedrukt, een groot en lei dend voorbeeld voor de talenten, die thans groeien. - De burgemeester van Hilversum herinnerde eraan, hoe mevrouw Noordewier met haar uitzonderlijk kunstzinnige - gaven tallozen heeft ontroerd. Zij had de gave een klein stukje van "Gods schoonheid voor ons te openbaren," wist door noeste arbeid en veel zelfopoffering haar •talenten nog te veredelen en was niet alleen een groot' kunstenares, maar ook een edele persoonlijk heid, Zij heeft een stempel van adeldom gedrukt op haar kunst, en hele wezen. De burgemeester van Deurne» haar geboorteplaats, herdacht haar jeugd en de grootse huldiging, wel ke Deurne mevr. Noordewier bij haar 60ste verjaardag in haar ge boortehuis bereidde, waarna dr. Anthon v. d. Horst het woord voerde namens het Amsterdams conservatorium en de vele leerlin gen- Tenslotte sprak mevr. Dora van Doom-Lindeman tot haar „zang-moeder" een laatste af scheidswoord. Aan het slot van het driedaagse congres van de Partfl van de Arbeid te Amsterdam is een resolutie aan genomen, waarbij de partjj zich accoord verklaart met het Atlan tisch Pact. Aan de stemming ging een vrij scherpe discussie vooraf. De resolutie stelde onder meer vast, dat werd aangenomen en vast gesteld, dat „de doeleindén van hpt Noord-Atlantisch Verdrag ook tot de doeleinden van het congres be horen en het daarom de toetreding van Nederland tot het pact onvoor waardelijk toejuicht". Het congres zag In het verdrag „een noodzaak en eerste middel om een derde wereldoorlog te voorko men, maar het verwachtte van deze defensieve poging slechts dan resul taat, indien die gepaard gaat met een consequentie, vooruitstrevende politiek der betrokken landen, waartoe een federatief Europa een belangrijke bijdrage kan vormen" Het congres is van oordeel, dat door de Sowjet-Russische agressie en bedreiging met agressie, de ge hele Westerse beschaving in doods gevaar is komen te verkeren, terwijl de communistische terreur en voor bereiding van terreur de vrijheid in de gehele wereld belaagt". Op de laatste dag. hield mr, Van der Goes van Naters een rede over de politieke situatie in Nederland. Hij sprak het vertrouwen 'uit, dat door minister Van Maarseveen scherp zal worden opgetreden, tegen eventuele wreedheden- van Neder landse troepen in Indonesië. Naar sprekers mening is de politieke actie, die _had moeten De Britse kiezers, wier hoop op een wat. prettiger leven door de nieuwe begroting van de. Labour- regering de bodem Ingeslagen is, hebben de conservatieven "Zaterdag tijdens de voortgezette verkiezin gen voor' de Engelse gr&afschaps- raden.' nieuwe winsten bezorgd. Het centraal bureau'der conser vatieve party meldt; dat de. uitsla gen der verkiezingen -tot Zaterdag avond als voJgt zijn', conservatieven winst 202, verlies 14 zetels;.Labour- party winst 53,' verlies 2li zetels; De uitslagen der verkiezingen van het graafschap Londen zftn tn deze cijfers inbegrepen. Tot dusverre is, noch ln de Lon- dense graafschapsraad. noch in de provinciale raden, ook maar een communistische vertegenwoordiger gekozen, De socialistische partij heeft, tot dusverre nog geen commentaar'gé- geven op de uitslag der verkiezin gen voor de graafschapsraden, volgen op de militaire actie in Indonesië mislukt. Dit heeft ernstige gevolgen gehad van militaire aard, meer dan de militaire actie zelf. „Het wegvoeren van de Republi keinse leiders, de belofte, dat ze vrjj zouden komen, die psnvankelijk niet werd ingelost, de kwestie op Bang- ka, de mededeling; dat er maatrege len tegen de onverantwoordelijke verantwoordelijken zouden volgen, maar die niet werden voltrokken, dat waren alle fouten. Nu heeft de' Republiek voorwaar den gesteld alvorens, deel te nemen aan de conferentie te Batavia en wfö hebben ons onvoorwaardelijk bereid gesteld. Voor het eerst zijn we een slag voor". Spreker meende, dat er nu een nieuw hoofdstuk kan beginnen in de Indonesische politiek, De fractieleider besloot zyn rede met enkele opmerkingen over het Atlantisch Pact. Hy was van oor deel, dat Franco-Span je btf toetre ding het pact eer zou verzwak ken dan versterken en wenste wel Spanje bij het verdrag, maar niet Franco. De daling van het aantal werk lozen, welke in de loop van Februari een aanvang nam, zette zich als gevolg van het aflopende winterseizoen voort. Het aantal bij de gewestelijke arbeidsbureau'^ ge registreerde werkloze mannen nam van 77.439 af tot 63.240. Deze vermindering van het aan tal werklozen kwam voornamelijk tot uiting in de bouwbedrijven (van 11.148 tot' 8,499), de land bouw (van 20.637 tot 14.344) en in de groep losse ongeschoolde ar beiders (van 11.610 tot 10.197). Het aantal aanvragen voor man nelijk personeel steeg van- 25.719 tot 26.449. Ultimo Maart 1948 vergeleken met- dezelfde .datum in 19.49 ver toont het aantal werklozen een stijging van 40.409 tot 63.240. of van 57%, de aanvragen daalden van 42.804 tot 26.449 of van 38%. Uit de regionale cijfers blijkt dat de werkloosheid in alle provincies afnam. In Nederland zijn er per 1000 mannelijke inwoners gemid deld 14 werklozen. Dit cijfer is het laagste in Utrecht (7), het hoogst in Drente (36). Het aantal werkloze vrouwen daalde van 4551 tot 4084, De vraag naar vrouwelijk personeel bleef vrijwel gelijk. IN het gebouw van het Rotter- damsch Parool werd Zaterdag middag afscheid genomen van de heer Th. Ramaker, die sinds de bevrijding de hoofdredactie van ons blad heelt gevoerd. Aan de heer Ramaker is eervol ontslag verleend .wegens diens toetreding tot de redactie van het weekblad „Vrij Nederland". Het redactionele en administratieve personeel van „De Schiedam mer" heelt bij dit afscheid on dubbelzinnig blijk gegeven van de grote sympathie, welke-de heer Ramaker alom genóót en dit.is nogeens beklemtoond door da directeur, de heer B. de Vries/die de "scheidende hoofdredacteur heeft toegesproken, waarbij hij gelegenheid vond diens verdien sten voor ons blad in de tllegalt- teit en na de bevrijding te schet sen, Inderdaad,, die verdiensten waren niet gering. De heer Rama ker héelt onder omstandigheden, die veel en veel moeilijker waren -dan"- dé tegenwoordige, hef funda* ment voor onze krant gelegd. Daarvoor verdient hij alle hulde en wij zullen hem dan ook blijven eeren als de grondlegger van"„D e Schiedamme r". Als bewijs van waardering heeft de heer v. Heusden, namens het personeel, een étui mét vulpen, en vulpotlood overhandigd. Ook hij gewaagde van de voortreffelijke samenwer king. Tot slot heeft de nieuwe hoofdredacteur, de heer W. B. F. Schaper, de hoop uitgesproken het zelfde yertrouwen te mogen hebben als zijn voorganger. De Zuid-Afrikaanse omroep heeft het ten gehore brengen van gramofoonplaten van de negerzanger Paul Roberim ver boden. De Zuid-Afrikaanse regering van dr. D. F. Malan heeft zich door haar politiek van „apart heid" (rassenscheiding) en haar algemene politiek tegen de ge kleurde bevolking de critiek van India en andere landen, op de hals gehaald. Zaterdag heeft maarschalk Tito te Belgrado een rede gehoudem die een fellere aanval was op de Sow- jet Unie, dan ooit te voren. Hij beschuldigde Rusland, en da Russische satellietstaten er van, dat zij trachten een burgeroorlog in Joegoslavië te bevorderen. Tito zeide: „Hoe verbitterder de actie van de Kominform.is, des ta meer worden wij versterkt in onze revolutionaire overtuiging. Deze propaganda is niet marxistisch. Achter al deze leugens tegen ons land gaat een revisionistische neiging en een afwijking van het marxistisch-Leninisme schuil." De woorden van maarschalk Tito werden herhaaldelijk door applaus onderbroken. Er waren geen foto's van Tito, Stalin of Lenin in de zaal, zoals vroeger altijd het geval was. Het was de eerste maal sinds 1945, dat buitenlandse correspon denten een dergelijke vergadering mochten bijwonen. Zij werden, zeer hoffelijk behandeld. De 100.000 is gevallen op 9956. VRIJ ZACHT Weersverwachting geldig van Maandag avond tot Dinsdag avond. (Opgemaakt te 10 unr). Enkele overdrijvende wolkenvelden afge wisseld, doorperioden Van zonneschijn en overwegend droog weer. Meest matige Zuid-Westelijke wind. Vooral in het binnen land vrij zacht voor de rijd van het jaar. 12 April: Zon op 5.51. onder 13.3X uur; Maan op 18.51, onder 5,42 uur. 12 April Hcog waterte Rotterdam; le tij -3,47 uur. 2e tij 16.30 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1