HET ROTTERDAMSCH PAROOL Correcties in Duitse grens zouden op 23 April een feit worden Koienprijzen weer hoger? Normale tijden keren weer in detailhandel Gestage reddingspogingen kwamen te laat Goede wil van beiden nodig voor Protest en tegenvoorstellen van Westfalens premier Arnold Duitse hulp aangeboden bij Zuiderzeewerken Up de hüAAo! D Voorconf eren tie eind deze week Extra verlichting op Koninginnedag Anthracietverbruik is te groot. Slachtoffers van mosterdgas door eten van zeevis Luxor wil het theater worden voor 't grote variété Het Paasprogramma Textiel-uitverkoop bleek mislukking Voor 4 jaar stierf F ranklin Roosevelt Italië wil beheer over zijn vroegere Koloniën Weer een bon voor sinaasappelen Weerbericht Dinsdag 12 April 1949 Red. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam TeL órIÖ8 Abonn.prijs: per week 0.32 per kwartaal 4,10, losse nummers 0-09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Negende jaargang No. 86 Uitgave N.V, De Nieuwe Pers Postgiro 393644 Bankier; Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur; B. de Vries Hooldredacteur: "W. B. F. Schaper |E onderwijzer is al vele ja ren een stiefmoederlijk be deeld wezen. Als wij zijn strijd voor een betere salariëring op de voet .willen volgen, zou dit vele kostbare kolommen vergen en aan heteind zou onze sympathie voor zijn wensen en verlangens slechts zijn toegenomen. Maar met sympathie alleen komt de onderwijzer er niet. Hij heeft ook begrip nodig en in het bijzonder begrip van de mannen, die het roer van het schip van staat in handen houden en die kunnen beslissen over de pecunia. Die mannen zijn zo hard als een bik kel. De onderwijzersorganisaties mogen wikken, de mannen van de regering beschikken. Erger, toen de noodzakelijke toenade ring tussen beide partyen een vrome wens bleek te zijn, heeft minister Rutten aan het overleg een abrupt einde gemaakt. Als die lui me niet willen begrijpen, zo moet deze bewindsman ge- dacht hebben, zal ik dit zaakje wel alleen opknappen. Helemaal opgeknapt heeft hij het nog niet; hij heeft ons slechts naar aanlei ding van een aantal aan hem ge stelde vragen, gelukkig gemaakt met een uiteenzetting, die ons duidelijk moet maken, dat het met de klachten van de onderwijzers nogal losloopt en dat hun salaris sen, in vergelijking met de amb tenarensalarissen, niet zo slecht zijn. Wanneer men die salarissen „cntknikt" en de „loonschalen doorknipt", hoeft er- eigenlijk niets te veranderen Dat ontknikken en doorknippen klinkt erg myste rieus, doch schijnt iets te maken te hebben met een nieuwe uit drukkingswijze om de kwestie technisch op te lossen. Die Neder landse taal toch! In de eerste plaats, zo vindt de minister, Heeft de onderwij zer een hogere aanvangswedde dan de gemiddelde ambtenaar; in. de tweede plaats zijn de bar rières, die zich voordoen op zijn weg om hogerop te komen, de zelfde als voor de ambtenaar; en in de derde plaats zijn de promo tiekansen, mits de»onderwijzer be schikt over een hoofdakte, gun stiger dan voor "de ambtenaar. Waarom klager! dié. onderwijzers dan eigenlijk? Zal, rgen, na. zich. door-' dé*uitvoerige uiteenzetting van de minister, die wij slechts in enkele hoofdpunten weergeven, te hebben, -geworsteld, vragen. De praktijk geeftHet antwoord. Die praktijk leert ons, dat de animo voor het onderwijzersambt allesbehalve groot is. Na een kor te stijging is thans het aantal kwekelingen dalende. In de be staande behoefte aan onderwij. zend personeel kan ternauwernood worden voorzien. En dit laatste is op zichzelf een. onrustbarend verschijnsel, omdat wij het oog op een zeer nabije toekomst hebben te houden, waarin het aantal schoolgaande kinderen snel zal vermeerderen, en waarvoor thans reeds allerlei problemen bestaan. Als naast het gebrek aan school ruimte ook gebrek moet komen aan leerkrachten, 2iet het er voor onze kinderen niet mooi uit. Dit is de werkelijkheid en zy laat zich voor een belangrijk deel verklaren door de onbevredigende salariëring van onze onderwijzers. Wanneer hieraan niet wordt te gemoet gekomen, bedriegt de zuinigheid de wijsheid. Dit wordt trouwens iif verschillende politie ke kringen aangevoeld, hetgeen wel blijkt uit het verzoek van de heer Roosjen om in de Tweede Kamerte mogen interpelleren over het verbreken van het over leg, met de onderwijzersorganisa ties. Of deze interpellatie, meer resultaat zal opleveren dan het antwoord van ^de minister op de vragen van de% heer Peters, staat te'bezien. Voor de onderwijzers is het in élk geval vurig te wensen. Men zal hun niet kunnen ver wij- ten, datzij niet voldoende geduld hebben getoond. Het argument, dat zij niet ontvankelijk waren voor het nodige inzicht en dat daarom het overleg op dood spoor geraakte, is erg goedkoop. Het getuigt van een volkomen mis kenning van de moeilijke positie, waarin het onderwijzend personeel zich nual jaren bevindt, Luitenant-generaal Guy S m o n d s, ex-bevelhebber van het Ca-, nadese leger, heeft een bezoek ge bracht aan het Canadese ooriogskerk- hof fê Nijmegen. De Haagse correspondent van Reuter verneemt uit gewooniyk welingelichte bron, dat de wijzigin gen In de Nederlands-Duitse grens op Zaterdag 23 April zullen worden uitgevoerd. Dinsdag zouden Engelse en Nederlandse autoriteiten te Arn hem de laatste besprekingen voeren. In de «zak" bjj Slttard, waar onge veer 6.000 Duitsers wonen, zou man marecliaussée de plaats van de wegtrekkende Onftse functionaris sen *en politie onmiddellijk inne men. Tachtig Nederlandse douane beambten zullen deze marechausRéB vergezellen. Men verwacht, dat voor de in schrijving van de bewoners twee dagen nodig zullen-zijn. Het Neder landse bestuursapparaat in het aan te hechten gebied zal naar schat ting ongeveer 250 man bedragen. Het Duits zal de voertaal blijven op de negen schooltjes in dit gebied, doch er zal een reizeng onderwijzer worden benoemd om in het Neder lands les te geven. Lord. Henderson, Brits on- dermlnister van. buitenlandse zaken, heeft op een persconferentie te Düs- seldorf meegedeeld dat de grens correcties pas definitief zullen wor den by de ondertekening van bet vredesverdrag met Duitsland. Tot de ondertekening blyft onderhande ling met de Duitsers mogelijk, aldus zei Henderson op een vraag van Duitse zijde, hoe de correcties in overeenstemming waren te brengen met internationale beloften. De Landdag van Noordrjjn-West- falen heeft gisteren zijn goedkeu ring gehecht aan een verklaring van de premier, dr. Karl Ar nold, waarin gebiedsafscheidingen nogmaals worden afgewezen als „onverenigbaar met het volken recht en de Europese gedachte". Arnold formuleerde in deze ver klaring een aantal tegenvoorstel len. In plaats van het afstaan van gebied aan Nederland stelde hy voor: 1: dat Duitse arbeidskrachten zouden meewerken aan het Neder landse werk tot drooglegging van de rest der Zuiderzee, waardoor Nederland nieuw land zou krygen binnen het eigen gebied; 2. dat Duitsland een autoweg door Duits gebied zou aanleggen om Zuid- en Noord-Limburg te' verbinden; op deze weg zouden de Nederlanders dan bijzondere' rechten ftuhhën krij gen; 3. dat Duitsland het récht tot exploitatie van bepaalde kolenlagen in het gebied, van de Wurm. aan Nederland zou géven; 4. dat de Duitsers op Belgisch gebied .een spoorweg zouden aanleggen om Eupen-Malmédy en St. Vith met elkaar te verbinden. De voorbereidende conferentie zal, naar Aneta verneemt, mogelijk aan het eind van deze week in Ho tel des Indes te Batavia beginnen Van de zijde van het BFO is meegedeeld dat het BFO nooit be doeld heeft, vertegenwoordigd te zijn in de Nederlandse delegatie (Dit slaat op de mededeling van dr, Van Royen, die Zaterdag bij zïJt. vertrek zei, dat ..allereerst be slist zal moeten worden, of een vertegenwoordiging van het BFO in de delegatie zal worden opgeno men." Volgens AFP is de sultan van Djogjakarta onverwacht per UNCI -vliegtuig in Batavia aangekamen, vergezeld van drie andere repu blikeinen. De sultan, die minister zonder portefeuille is in het republikeinse kabinet, zei slechts, contact te wil len opnemen met republikeinse persoonlijkheden, mét name met Sjahrir- Men neemt echter, aan. dat zijn komst verbarvd houdt met de komende voor-conferentie. Het gezelschap werd afgehaald door Merle Cochran, het Ameri kaanse lid van de UNCI. De minister van economische za ken heeft bepaald, dat bij de vie ring van de. verjaardag van Konin gin Juliana op 30 April extra ver lichting zal zijn toegestaan. Het ontsteken van extra verlichting vóór of na Koninginnedag is niet toegestaan. (Van onze Haagse redacteur) Nadat enkele maanden geleden de kolenprjjzen als gevolg van de verlaging van de subsidies aanzien lijk rijn gestegen staat thans een tweede verhoging voor de deur. Er worden daarover besprekingen ge voerd, waarvan het resultaat binnen enkele dagen wordt verwacht. Deze-zaak kwam tot beslissing op een ogenblik, waarop men tot de conclusie is gekomen, dat, niet tegenstaande de aanzienlijke ver groting" van het prijsverschil tussen anthraciet en eierkolen, de belang stelling van het publiek voor anthraciet onverminderd is hl ij ven bestaan. Dit wordt in overheidskringen uiterst ongewenst geacht, omdat dé Nederlandse anthraeietproductle zeer onvoldoende^/? en een stygende vraag naar anthraciet een verscher ping van bet .deviezen-probleem betekent. Daar komt nog bij", dat anthraciet in geheel - Europa een schaars, maar veel gevraagd artikel is. Het wordt van. het grootste be lang geacht, dat het verbruik van eierkolen in ons land veel gunstiger gaat worden in verhouding tot dat van anthraciet. In de laatste twéé dagen zijn zeven Denen ln het ziekenhuis opgenomen tengevolge van een lichte mosterdgas- vergiftiging. zy Hepen deze vergiftiging op door het eten van kult van kabel jauw. die gevangen was in de wateren nabij Bomb olm. waar men na de twee de -wereldoorlog Duits mosterdgas tot zinken-heeft gebracht. Geen der patiënten verkeert inle vensgevaar. Het publiek ls door de autoriteiten gewaarschuwd tegen het eten van ka beljauw-kult.,- Vóór Luxor op 22 April met Gentle man's ^Agreement het filmseïzoen ingaat, 2bréngt Cernl's Theatre Pro ductions, er een internationaal varié té-programma. Het is de bedoeling dat Luxor* voor Rotterdam het thea ter van hët grote en goede variété wordt, hef buitenlandse zöwel als het Nederlandse en zo werken aan dit- .P.a&Sörogramm3; dat vanaf. Woensdag 13 April gaat lopen, behal- internafcionale, ook artisten van eigen bodem mee. Voor de variété- wereld is een uitwisselings-regeling met het buitenland getroffen op een fifty-fifty basis en als gevolg hiervan telt het Luxor-programma zeven buitenlandse en zeven Nederlandse nummers. Het was natuurlijk alles- Tn de laatste maanden Is duidelijk gebleken, dat ook In de detailhandel de bijzondere omstandigheden, voort vloeiende uit de laatste wereldoor log, plaats maken voor meer nor male. Enerzijds komt dit tot uiting In ruimere voorraden bij de winkeliers, vermindering van de omzetsnelhèid en de terugkeer van de concurrentie, anderzljds'sfablllseert zich de vraag van het publiek. De ruimere bestedingsmogelijkhe den van het inkomen leggen" het pu bliek zekere beperkingen op. Aller eerst bleek dit uit eeri dalend bios coopbezoek en verminderde ontvang sten in cafetaria- en café-bedrijven. In de detailhandel werd het merk baar bij de verkoop van luxe-artike len, Na een aanvankelijk soms be langrijke stiiging, liepen de omzetten veelal spoedig terug, wanneer arti kelen van de pon kwamen. Gaat men het verloop der omzet ten in Januari en Februari na, dan kan, aldus een beschouwing van het Economisch Instituut voor de Mid denstand, het volgende worden opge merkt: In het kruideniersbedrijf bewogen de omzetten zich op vrij constante hoogte. Het slagersbedrxjf is nog af hankelijk van de geldigverklaring van bonnen. De detailhandel in tex- tiehvaren stond in Januari in het teken der uitverkopen. Vooris was het vanbelang, dat 35 nieuwe tex tielpunten werden geldig verklaard. Beide factoren hebben omzetverho- gend gewerkt. Toch is. het aan sterke twijfel on derhevig of de gehouden puntenvrfje verkoop bei succes heeft opgeleverd, dat men er van verwachtte. Slechts in enkele artikelengroepen als manu facturen, herenmode-artikelen ei dnmesstoffen kon een belangrijke omzet vermeerdering worden geno teerd, In Februari zakten de omzet ten in. Weinig schoenen Een zeer sterke omzeiverlaging moesten in de eerste maanden van 1949 de ondernemingen in de detail handel ih schoeisel incasseren. In geen der maanden van 1947 en 1948 lagen de omzetten- op een zo laag niveau. In het bakkers- en banketbakkers bedrijf was ten opzichte van de over eenkomstige maanden van 1943 nog sprake van enige omzetstijging. Toch schijnt ook hier de vraag eerder af dan toe te nemen. De omzetten in de detailhandel in aardappelen, groenten en fruit, waren vrij con stant. - Ongunstig was het omzetverloop in de eerste maanden van 1949 in. de detailhandel in glas. aardewerk, por selein en huishoudelijke artikelen. Stakingen in de sigarettenindustrie waren oorzaak, dat de tabaksrant- soenen in Februari moesten warden verlaagd. Een en ander blijkt duide lijk uit de omzetontwikkeling. Ove rigens wijst de grotere vraag naar goedkopere sigaren en shag er op, dat in de toekomst met daling van de geldornzetten moet worden gere kend. In de detailhandel in meube len en aanverwante artikelen waren de omzetten bevredigend te noemen. Na de grote vraag naar gedistil leerd in de laatste vier maanden van 1943 schijnen ook in de detailhandel in alcoholhoudende en alcoholvrije dranken de omzetten niet gehand haafd te kunnen worden. Kijk eens lief! Dit woest de filmoperateur wel zeggen om een jonge tijger uit Diergaarde BUjdorp niet zo vinnig in de lens te laten ktjken. Het is de tijgerbaby, die door de herdershond Teddy wordt groot ge bracht. Gerucht over verloving van Belgische prinses In Belgische bladen duikt het ge rucht op over een mogelijke verlo ving tussen prinses Josephine Char lotte, de 22-jarige dochter van koning Leopold, en prins Jean van Luxemburg, die 28 jaar oud is. Prinses Josephine heeft gisteren voor het eerst sinds'haar vaders ballingschap een bezoek aan haar vaderland gebracht. Langs de ge hele route naar Brussel waren de koningsgezlnden uitgelopen om de prinses toe te juichen, maar er werd meer „leve de koning" dan „leve de prinses" geroepen, meldt A.P.. Te Brussel woonde de prinses samen met haar grootmoeder, ko ningin-moeder Elisabeth, een con cert hg. 1 behalve gemakkelijk buitenlanders voor een zo kort optreden (3 dagen) hierheen te krijgen; daar is nu een oplossing voorgevonden door een gedeeltelijke samenwerking tussen Rotterdam en Den Haag. Het Scala- tbeatër in de Hofstad geeft nl. van 1(330 April een variété-programma met enkele zelfde artisten; zij zullen een soort „pendeldienst" onderhou den. tussen de beide steden. Grote verwachtingen hèeft men van- de Franse-imitator. Zihral; hij trad hier voor de oorlog in Fschprr op eri was o.m. partner van Mistinguette. Che valier's befaamde chanson „Ma pom- me" imiteerde hy zo bedriegelijk echt, dat Maurice mét een zuur ge zicht klaagde dat zijn lied was gesto len. Zibral zal ook de kleinste viool ter wereld bespelen. Onder de ver dere attracties zijn Italiaanse muzi kale humoristen, fiets-kunstenaars, „plastische", perch- en luchtacroba ten, het Nederlands accordeontrto 3 Rocardi's. dat vooral.in Zwitserland heel populair is. een Hongaars dans- duo, gedresseerde kakatoes (12), een slapstiek-nummer enz. Bill Stanford leidt een Rotterdams orkest. Zijn heengaan was een verlies voor de gehele wereld \7ANDAAG is het vier jaar gele- v den, dat Fr.an klin D. Roo sevelt, -de grootste president, die de Verenigde Staten ooit hebben gehad op zijn buiten 'te Warm Springs overleed. Hoewel de-Ame rikanen zijn naam misschien in de eerste plaats in verband brengen met de sociale wetgeving, die se dert 1933 in hun land tot stand is gekomen, is riin figuur tot de be-, woners van Europa vooral gaan spreken- in de tweede wereldoor log. Hij is de man die na Duinker ken onmiddellijk vijftig torpedo jagers en 500.000 geweren aan de Engelsen overdroeg,:' Hij is de man. die nog voordat Amerika in de oorlog kwam samen met Churchill het Atlantic Charter opstelde. Hij is de man. die noe in volle vrede de komende moeilijkheden voorzag en alles deed wat by maar kon om de defensie van de Verenigde Staten een behóorliik peil te brengen- Hii is ien slotte de staatsman ge weest, die hpsafte dat het traditio nele Amerikaanse isolationnisme niet moor uaste in de moderne we reld en die lijn. volk de wegen we*s naar een andere buitenlandse politiek. De bekende formule „Vrijheid van gedachte, vriihefd van gods dienst. vrij ziin van gebrek en vrïi ziin van vrees" is van. hem af komstig. Ho» men ook over zijn ca- nariteiten als staatsman njoee den ken. hoezee*' Het misschien.een onen waag is. of hii. zijn bondgenoten nief te vèel naar zichzelf beoor deelde. en daardoor vergissingen beging/vast st?»t Hat hii over nifc- mnderliike politieke gaven be schikte en bovendien gekenmerkt werd door een diepe menselijk heid. Zijn vrienden - hebben zijn heer gaan diep betreurd en rijn dood betekende een groot verlies zowel voor zijn volk als vóór de gehele wereld waaraan hij aan hét eind van zijn leven Behoorde. Het directoraat-generaal van. de prijzen" vestigt er de aandacht op, dat de maximumprijs voor krenten brood en rozijnenbrood onver schillig onder welke naam, zoals Faasbrood. Paasstolle'n e.d. het wordt verkocht ƒ:1-— per* 800 gram be draagt. Kindje viel in oude wel Zoals wij reeds meldden heeft, een drie-jarig meisje. Kathy Fiscus genaamd, een tragische dood gevonden in een dertig meter diepe, nog geen veertig centimeter bréde wel te San Marino (California), waarin 2ij Vrijdag was gevallen. Met man en macht lieeft mers het gehele weekeind gewerkt om het kind'te bevrijden, doch toen men Kathy eindelijk Zondag te middernacht-bereikte, was zjj reeds dood. Mpf man PT1 martlf grote gevaren bloot. Twee mannen iT1CL f11(111 mdtni ontsnapten ternauwernood aan ern- ïs crcwprlrf stige verwondingen, toen zij werden bedolven doordat een tunnel instort- De we', waarin het kind terecht- te, die van de reddingsschacht naar kwam by het krijgertje spelen, was de bron was gegraven. Aanvankelijk wilde men een „elan- SSLp-JSlJS^.^-'ï.vl^TuS genmens vragen, te Iraehten t kind me5 ï'cndc! dnl het meisje gevangen zat. Vrijdagmiddag om 18.30 uur hoor de men de stem van Kathy het laatst. Zij huilde, toen haar moeder vroeg, of zij in de bron stond of lag. Klaar blijkelijk heeft het meisje wel een touw gegrepen, dat men in de bron liet zakken maar'dit ontschoot aan haar, hand. waardoor zij degen de zijkanten van haar donkere gevan genis terugviel. Men hoorde toen huilen, dat echter plotseling ophield. Volgens de doktoren zou zjj op dit ogenblik zijn gestorven. Een tragische bijzonderheid ié. dat op dezelfde dag, waarop bet ongeluk gebeurde, de vader van Kathy' was teruggekeerd uit de hoofdstad, waar hij had gepleit vóór het treffen van maatregelen tér afdekking van ver laten wellen. Dit ongeluk heeft in de Ver. Staten enorme beroering gewekt: De'kran ten in de buurt, kregen meer telefo nische verzoeken om inlichtingen dan ooit het geval is geweest, sinds de eerste atoombom in Nieuw-Mexi- có explodeerde. „Leeft ztj nog?" was de vraag, waarmee duizenden mensen de kran- tenbureaux telefonisch bestormden. Hetzelfde hoowie men uit de monden, van de naar schatting 25.000 mensen, tellende menigte, die hel reddings werk gadesloeg; Onder hen bevonden zich tengere jockeys yan een naburi ge renbaan, die him- diensten aan boden, maar de leider van het red dingswerk had deze afgeslagen, om dat hij van meningowas, dat gerou tineerde gravers de beste hoop op redding gaven. Onder de mannen, die 'sinds Vrij dag practisch aan één stuk door had den gezwoegd om het-meisje Ie be vrijden.' bracht het nieuws van Ka-' thy's dood grote verslagenheid. Prins Aschwin vertrokken naar Amerika Prins Aschwin, de broer van prins Bern hard, die enkele dagen in ons land heeft vertoefd op door reis naar Amerika, waar hij zijn studie in.de sinologie en de Oost- „aziatische cultuur zal voortzetten, is gisteravond per KLM-vliegtuig naar New. York vertrokken. Konin gin Juliana en prins Bernhard de den hem op Sphiphol uitgeleide. KATHY FISCUS uit de smalle .wel te halen. Toen dit te riskant-werd, geoordeeld, oók al omdat - de. luchttoevoer, in de wel door het lichaam .van de redder mo-r gelijk te veel zou worden afgesloten, ging men met graafmachines.en bull dozers aan het werk, om het meisje uit te graven, terwijl voortdurend lucht in het gat werd gepompt. Tot Zondagavond .laat waren red dingsbrigades onvermoeid bezig om het meisje via een verticale pijp te bereiken en hierbij stonden zij aan DEZE FOTO geeft een bee id van de koortsachtige acfitulett, die men in San Afarino in California heeft ontplooidnadat de driejarige Ka thy Fiscus in een nauwe, dertig meter diepebronschacht viel. Reusachtige graafmachines werden gebruikt om de ongelukkige kleine te bevrijden. De stippellijnen dui den de plaats aan waar-de schacht begint. Op de voorgrond de nieu we schacht, waarlangs men haar wil trachten te bereiken. OMDAT DE SCHACHT waarin Kathy Fiscus viel'1 veel te 'nauw was prn in af te dalen, heeft men een 'nieuweschacht gegraven. Na- onafgebroken arbeid slaagde men er inderdaad in de piek: te berei ken ..waar z\j zich: bevond. DE-'GRONDWERKER 'BmYprióëg in d.e reddm'gschacht met het; ont zielde Hchaam-vaii Kathy Fiscus in zijn armen. De hulp is te-laat gekomen. Volgens een dokter over leed zij reeds enkele uren na'haar pal. Italië's minister van buitenlandse za ken. graaf Carlo Sforza,heeft' een be roep óp „dé Verenigde.Natiés-gedaanom alle. vroegere Italiaanse koloniën- onder beheer van Italië te stellen. Sforia be- >treèd de voorstellen" van, de Verenigde Steten. Engeland en 'Rualandón/ Oost Eritrea bij Etiopië te voegen. Italië, al dus Sforza.: is er alleen voor Ethiopië door Eritrea een verbinding.mèt de zee te geven.' Sfoi'za zei verder,dat-Italië 'als een man in opstand was gekomen ie. gen Mussolini, die het land'een on rechtvaardige oorlog binnenvoerde en hij vroegde vier grote' 'mogendheden thans „oude haat" te vergeten en zich te .laten inspireren door „edelmoedig heid'' en „rechtvaardigheid".' -Storza beloofde.-dat-koloniën.,die aan Italië zoudert warden teruggegeven, bin nen de kortst mogelijke tijd tot onaf hankelijkheid zouden worden opgevoed. Hii voegde hieraan toe, dat dit geen lege belofte was en merkte op, dat;hij gehol pen had een Lyblseh parlement op te richten toen tij t-winiig jaar geleden mi nister van buitenlandse zaken was. De minister onthulde, dat op het ogenblik in Italië reeds een kader van bestuur ders en technische deskundigen .in do maak is. Volgens Sforza zou er. in da voormalige Italiaanse gebieden geen haat tegen de Italianen zijn. Dr. Van Royen in Batavic 9? „Hel zal zoor zeker niet aan Nederland, liggen wanneer de besprèkln-! gen niet lot een goed resultaat zouden: leiden»1' verklaarde, dr. V.a n Roy eri aan de pers bli ziin aankomst te Batavia. „Het feit, dat wtl aan de tafel willen zitten is'eèn bewijs van onze hoop en vertrouwen op een goede uitslag. Hiertoe is; echter de goede wil van beide zödeu nodig." Voortzetting van; de 'aanvoer- van sinaasappelen uit Spanje 'maakt bet mogelijk een zesde bon in dit sei zoen aan te wijzen. Het publiek dient uiterlijk' 16 April de bonnen 088 en 096 algemeen bij een hande laar, in groenten en/of fruit in te leveren. Bón 088 algemeen, voorkomende op de A en B-kaarten, geeft recht op 500 gram, bon 006 algemeen, voorkomende op de D-kaarten, op 1 kilogram sinaasappelen- Instellingen kunnen zich ter ver krijging van sinaasappelen' tot de rayonleiders wenden. Op 'een hem gestelde vraag ant woordde dr. Van Royen, dat de duur van' zijn verblijf te Batavia •niet 'vaststaat; daar deze afhangt van 'de 'omstandigheden. Op de opmerking, dat het B.F.O. heeft meegedeeld, dat zij niét in de Nederlandse delegatie opgenomen wil worden, zei dr- Van Royen, dat •dit hem niet bekend was doch dat hij hoopte, dat het B.F.Q. aan. de besprekingen zou willen deelnè- men. „De Nederlandse delegatie te New York is steeds opgekomen voor de rechten van de federalis ten", zei hy. Dr. Van Royen zei verder, het zeker mogelijk te achten, dat men volgens de uitgestippelde punten van het reglement tot overeenstem, ming zal geraken. Hij verklaarde, dat naar zijn mening de drie pun ten van het reglement' onderling verbonden zyn, hoewel zij afzon derlek besproken kunnen wórden. Hij deed een beroep op de mede werking van de pers voor het sla gen van de besprekingen. Dr. Van R«yen werdvervvelkomd door vele Nederlandse autoriteiten en de voltallige U.N.C.1; Tergelegenheid van de ei^ctrifi- catte der spodrwegën in Limburg heb ben 24 Limburgse gemeenten "een.'aan tal. gebrandschilderde, ramen .aan, de N'ederlanüse Spoorwegen, aangeboden. Deze ramen zullen worden; geplaatst in de hal van het station tc Maastricht, AANHOUDEND VRIJ ZACHT Weersverwachting:, geldig tot Woensdag avond,. opgemaakt te 10 unr. Over/het: algemeen veel -bewolking, plaatselijk enige re gen of motregen/ Ma tige tot krachtige Westelijke' wind. Wei nig verandering van temperatuur. 13 April: Zon op 5.43. onder 19.33 uur; Maan op 20.24. onder 5.55 uur. 13 April; Hoog water te Rotterdam! Ie tij 4.31 uur. 2e tij 17.10 uur, - A

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1