Demontage van West-Duitse industrie gereduceerd I Nederland en Republiek weer om de conferentietafel Overheid grijpt in HET ROTTERDAMSpH PAROOL' Vliegertje van de Sow jets? „Telegraaf '-actie lokt felle protesten uit Oproep tot aanmelding bij Nationale Reserve Engeland en Frankrijk willigen Amerikaanse wens in Op d& IwJih&l Hevige aardbeving in Amerika Generaal Clay weet nergens van t Waar Pieter van Duiveland woonde Delegaties zetten in korte zitting hun standpunten uiteen Anti-revolutionnairen doen beroep op politieke partijen Labour domineert toch in Londense raad Dr. Van Mook weer naar Nederland Bij te weinig opgaven overweegt regering verplichting op te leggen Londense havenstaking spoedig voorbij? Onderhandelingen in China begonnen Toelatingsverzoek van Israel in de UNO „Telegraaf" thans verplicht de gastbladente drukken Beheerder wordt vervangen NAZI-DIPLOMATEN VEROORDEELD In kont IbestekJ Mededeling Weerbericht Donderdag 14 April 1949' Red en Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tel. 6?:00 Abonn.prijsi per week 0.32 per kwartaal 4,10, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Negende jaargang No. 88? Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Fostglra 398644 Bankier: Amsterdamsche Baalt te Rotterdam Directeurs, B. de Vriei Hoofdredacteur: W. B. P, Schaper De lijst van \Vest-Duitse fabrieken die zouden moeten worden afgebroken om te dienen als herstelbetalingen voor door de Duitsers aan de geallieerden aangerichte economi sche schade is aanzienlijk ingekrompen. De"Verenigde Sta ten, Engeland en Frankrijk -zijn in Washington overeenge- gekomen, dat de gehele of gedeeltelijke, installatie van 159 Duitse industrieën niet zal'worden gedemonteerd en weg gevoerd. Hieronder zijn 32 staalondernemingen, 8S metaal bewerking sfabrfeken en 3;^chemische industrieën. Duitse scheepswerven mogen schepen bouwen tot maximaal 7.200 brt. mét een snelheid van 12 knoperf. Duitsland zal in bet buitenland tot 100.000 brt. aan tankscheepsruimte mogen aan schaffen. De snelheid der tank schepen mag de 14 knapen niet overschrijden en de tonnage der schepen niet groter zün dan 10.700 brt. De Generaals Robertson en Clay, de Britse en Amerikaanse militaire gouverneurs. hebben- Woensdag Duitse economische leiders .en bankdirecteuren voor een-conferen tie te Frankfort bijeengeroepen ter bespreking van maatregelen tot het 'vervullen van de verplichtingen van Bïzonia in het kader.van het plan- Marshall. De plannen, die door de Organi satie voor de Europese Economische Samenwerking te Parijs werden goedgekeurd, dringen aan opeen uitgebreid program van Duitse bin-? ncnlandse investeringen in sleutel- industrieën. Deze herziening Is voorgesteld door het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken, daar het slagen van het Europese herstel programma meer kansen biedt wan neer op deze w|jze een meer doel treffend gebruik gemaakt wordt van de Duitse hulpbronnen. Engeland en Frankrijk gingen met dit stand punt aecoord. Deze bekendmakingen zijn de laatste in een reeks maatregelen, die een drievoudig doel hebben: 1. Duitsland een eigen regering te geven. 2. Duitsland zover te brengen, dat het 'in eigen, behoeften kan voor zien. 3. Duitsland ju staatte stellen meer bij te dragen voor het herstel van Europa. De drie Westelijke militaire gou- verneurs van Duitsland hebben, tegelijkertijd met de bovengenoem de aankondiging, in Berlijn een verbod uitgevaardigd voor de Duit se productie van synthetische rub ber, synthetische benzine uit steen kool en vele andere grondstoffen voor de oorlogsindustrie. Déze overeenkomst geeft voorts de grenzen aan voor een. Duitse vloot. In het Atlantic Charter, en dat is wel heel iets anders dan het Atlan tisch Pact, hebben de geallieerden in Augustus 1941 hun. politieke grondbeginselen neergelegd, die het doel van de strijd tegen de fascisti sche Almogendheden wettigden. Zij spraken in dat Charter de hoop uit,: „na de vernietiging van het nationaal-ËOcialisme een vrede te vestigen die het alle volken mo gelijk zal maken in veiligheid te leven op hun eigen gebied, zodat iedereen overal vrij van vrees en gebrek zal kunnen leven". -Be is sinds die uitspraak .veel in de we reld gebeurd- én" veranderd, ten goede en ten kwade. Er is ook veel vergeten. Maar die gedachte uit het Atlantic Charter over een wereld, waarin bestaanszekerheid zal zijn van de wieg tot het graf, kon niet meer vergeten worden, omdat zij regelrecht tot het hart van alle mensen had gesproken. De kleine man in uniform wist op dat mo ment waarvoor bij vocht! Gedachten worden echter sneller uitgesproken, en. neergeschreven dan verwezenlijkt. Dat hebben de laatste jaren ons wel geleerd. Die bestaanszekerheid is bijvoorbeeld nog lang" niet opgelost, De Nood- wet-Drees kan als een bescheiden - poging worden beschouwd om al thans de, ergste nood enigszins te verlichten. De moeilijkheden liggen hoog opgestapeld en een ervan is ongetwijfeld de stijging der kosten van. levensonderhoud. Vooral de gepensïonneerden kunnen daarover meepraten. Het Kamerlid van Sleen heeft kortgeleden opnieuw een po ging' gedaan iets van het de gepen sïonneerden aangedane onrecht weg te nemen. Ondanks het feit, dat zijn voorstellen bij een grote meer derheid der Tweede Kamer instem ming vonden, heeft de minister de daarin vertolkte verlangens ^afge wezen. Men moét zich even in_ de omstandigheden van de gepensïon neerden verplaatsen om precies te weten wat dit betekent. Het Algemeen Burgerlijk Pen sioenfonds verstrekt aan ongeveer honderdduizend gepensionneer den een uitkering. De oud-leden van het spoorwegpersoneel en de oud militairen vallen hier niet onder. Gerekend naar. vooroorlogse maat staven zou er mét die pensioenen wel rond te komen zijn, maar, zo als gezegd, de-stijgende kosten van het levensonderhoud maken een verzorgde oude dag, bij alle sober heid. die betracht wordt, volkomen illusoir. Die toestand wordt nog nijpender, wanneer straks de huur verhoging doorgang vindt. Alleen reeds de premieverhoging voor de vrijwillige ziekteverzekering stelt deze mensen voor onoverkomelijke bezwaren. Door de Algemene Nederlandse Bond van Gepensionneerden is ver zocht een regeling in te voeren, die een gedeelte van de verzekerings kosten tegen ziekte en ziekenhuis opname verhaalt op de vroegere werkgevers: het Rijk, de provincie en de gemeenten. Zó'n verzoek wordt niet gedaan uit weelde. Vele gepensionneerden ontvangen even veel en soms nog minder dan de uitkeringen Ingevolge de Noodwet- Drees. Allen, die niet in volledige dienst zijn geweest, maar die naast hun betrekking' nog andefe ver diensten hadden, hebben een pen sioen van minder dan 8Ü0 per jaar. Tienduizenden krijgen een jaarlijks pensioenbedrag van 1000 tot 1 1400. Daarvoor hebben zij vroeger genoegen genomen met la ge lonen, omdat zij rekenden op een verzorgde oude dag. waarvoor zij overigens jaar in jaar uit hun pensioenpremie-* hebben moeten be talen. Verbetering brengen in deze toestanden is misschien geen een voudige zaak. De minister legde reeds de nadruk, op technische he rwaren, Zo zou een uniforme ver hoging de mensen, die de dienst verlieten in een tijd van betere conjunctuur, onevenredig bevoor delen, Een: oplossing hiervoor zou gelegen zijn door in de basisper centages een zekere differentiatie te brengen. Hoe het ook zij, er zal voor deze mensen iets gedaan moe ten worden. Bestaanszekerheid van de wieg tothet graf mag geen holle frase worden. In een uitgestrekt gebied aan de Noord-westelijke Amerikaanse kust is Woensdagavond een' krach tige aardbeving waargenomen, ten gevolge waarvan enkele doden zijn gevallen en voor millioenen dollars schade is aangericht.' De beving was .zo hevig, dat de naalden van de seismograaf van de ^universiteit van Washington brakdb. Twintig minuten later was de -trilling nog aan het toestel waarneembaar. De aardbeving werd geschat op sterk te acht (het hoogste sterktecijfer is twaalf). De ergste vorige aard beving, sterkte zeven, werd te Washington geregistreerd op 14 Februari-1946. In verscheidene steden van de staat Washington, zoals Seattle, Tacoma, Olympia, Longview, Cen- tralia en andere, vluchtten de mensen in paniek de heen en weer zwaaiende huizen en gebouwen uit. Brokken steen en beton kwamen naar beneden in de straten, water leidingbuizen braken, jyuretv saheurden en duizenden schoorste nen stortten door de daken van de huizen heen. Het persbureau Associated Press maakte gisteren melding van een gedetailleerde verklaring van een diplomatieke woordvoerder in Lon den, inzake toenaderingspogingen van de Sowjet Unie inzake de Duit se kwestie. Het bureau dient de zegsman- aan als ,,een deskundige inzake Duitse aangelegenheden", maar voegt er aan toe, dat hü zün naam niet in de krant wilde'hebben, zomin als zijn nationaliteit. Volgens dit AP-berieht zou de Sow jet-Unie kort geleden in formeel het aanbad hebben, her nieuwd om de blokkade van Berlijn op te heffen, mitsdó besprekingen der grote vier, de V.S„ Engeland, Frankrijk, en de Sówj et-Unie over Duitsland worden heropend. De zegsman van A.H zei geen bij zonderheden over stappen te kun nen geven. Hij mérkte echter op, dat de Russen de laatste zés tot acht weken voelhorens ^hadden uitge stoken; over nauwere samenwerking met het Westen inzake Duitsland. Een van de eerste positieve stap pen,'zei hij, was in Berlijn niet door de Russen gedaan maar door de Polen, die de Westelijke mogendhe den gevraagd hebben hoe zij zouden reageren, "op beëindiging van de blokkade op voorwaarden, waarover de zegsman zich niet wilde uitla ten. STAATSLOTERIJ Op nflï 15771 Is een prijs van f 1500.- gevallen met een premie van f 30.090.-. DHOON is ouder vindt afgebeeld. Het drecht en Kortgene. EX dan Rotterdam werd in 1423 gebouwd. De Hervormde K?rk wel bijna anderhalve enkele verbouwingen in de nabijheid .is ge- eeuw. In de a.s. zomer hebben het in de loop hot/wd kart na de St. bestaat Rhoon 750 der tijden meer het. Elisabethsyioed uan jaar. Dit jubileum uiterlijk van een land- 1421; in dé kerk domi- wordt gevierd van 10 goeds-huis dan van !n neert de enorme graf- middeleeuws adellijk tombe van graaf tyil- (t wordt lam Bentinc.kzii i: tot 17 September, o.m. met 'n openluchtspel, geschreven door de heer C. A. Schilp te Utrechtde Rhoonse burgerij, zal het opvoe ren. Het historische spel zal in het goede Rhoononder de rook slot gegeven; het wordt RHOON 750 jaar thans bewoond door 'n van Rotterdam" zeker huisbewaarder. Stich- tot zijn recht komen,ter was Pieter van omdat het een dorp Duivelandheer van met zichtbare historie Rhoon; in 1682 werd is; het Heeft, in tegen- het verkocht, met de stelling tot Pemïs en heerlijkheid Pendrecht, Chariots, nog maar aan Hans Willem Een- weinig te lijden gehad tinck, de vertrouwe- van de graaf-, breek- ling van koning-sted en.. dempwoede van houderWillem III. In 2400 inwoners; tijdens Rotterdam; een aantal 1830 is de bekende de laatste oorlog heeft bouwwerken en hof- Rotterdamse familie het nogal geleden èr steden heeft kans ge- Van Hoboken eigen a- van de bezettingstroe- zien tot op heden in resse geworden: en se- pen ên, later, pan de zijn oorspronkelijke dert 1916 de NV Maat- vele evacué's: van het staat te blijven. In de schappij tot Exploitatie eertijds befaamde eerste plaats het Kas- van Onroerende Goe- Rhoonse bos is weinig teel, dat men hierbij deren Rhoon, Pen- meer over. lem Bentin cl uit 1740 en draagt de spreuk nan de Engelse Kousenband-orde Honi Soit. Qui Mal Y Pense, schande over hem. die er kwaad van denkt. Tegenover de kerk bevindt zich het Huis te Pandrechtuit de 18-de eeuw. Deze drie gebouwen (het kasteel, de'kerk en het Huis te Pendrecht) vormen, de grootste, historische aantrekkelijkheid van Rhoon. Het dorp telt Vandaag om 10.45 uur plaatselijke tijd zijn onder auspiciën van de U.N.C.I. in de balzaal van het hotel „Des lades" te Ba tavia de voorbereidende besprekingen tassen Nederland en de Indonesische Republiek begonnen. D r. J. H. van R oy e n, de leider van de Nederlandse dele gatie heeft aan-de vooravond vart deze besprekingen tegenover -de pers verklaard, ..dat: Nederland de uitnodiging tot deelneming onvoor waardelijk accepteerde. Er zijn drie punten waarover overeenstemming moet worden bereikt, aldus dr. van In de vorm van een resolutie heeft de Nationale Federatieve Raad van het voormalig Verbet in Nederland geprotesteerd tegen de moeilijkheden, die door de houding van het personeel van „Be Tele graaf' de dagbladen „Het Parool" en .Trouw" in de weg zün gelegd. „De Raad voelt zich verplicht zijn scherpe afkeuring uit te spre ken over de houding van het per soneel van „De Telegraaf": F.ens trapte het dagblad „De Telegraaf" onze nationale be langen, thans trapt het personeel naar het monument- der slacht offers van de oud-illegale pers, in casu de dagbladen „Trouw" en „Het Parool"-" Ook de centrale Anti-revolutio naire Kiesvereniging te Amsterdam tekent protest aan tegen het gedrag van het personeel van „De Tele graaf". In zijn vergadering van 12 dezer stelt het bestuur vast, dat de voor malige Telegraaf heeft opgewekt tot vuig landverraad en vervolgt: „In de laatste tijd worden telkens weer pogingen ondernomen om deze eenvoudige waarheid te ver keren in de leugen als zou de voormalige Telegraaf hebben gehan- De verkiezingen "an de vorige wéék voor de Londense graaf- schapsraad leverden- een gelijk aantal zetels op voor Labour eh de Conservatieven, nl, 64 voor elk. Als enige Liberaal werd in de raad gekozen de 73-jarige sir Percy- Harris. Woensdag koos de nieuwe raad een voorzitter, de socialist J. W. Bowen, die in dfe vorige raad een zetel had, doch deze bij de verkiezingen verloor. Dit resul taat voor Labour was te danken aan de stemmen-van de aangeble ven socialistische wethouders. Het resultaat van de stemming was71 tegen 64, Hierna volgde de benoe ming van 11 nieuwe wethouders. Gekozen werden 6 socialisten en 5 conservatieven. De samenstelling van de raad is thans, de 10 aange bleven socialistische wethouders medegerekend: socialisten 80, con servatieven 69 en libéralen 1 zeteL deld In het waarachtige Nederland se belang. Het bestuur „doet een dringend beroep, op dè regering om zodanige maatregelen te trèffen dat da ver schijning. van „Trouw" en „Het ParooL" overeenkomstig de- grote verdiensten dezer bladen in onze donkerste, dagen zonder hinder door de machinaties van de voor malige Telegraaf" zal kunnen ge schieden; en verzoekt de politieke partijen zich bij dit beroep op onze rege ring onverwijld aan te sluiten op dat de herdenking onzer doden op 4 Mei aanstaande inderdaad in op rechtheid zal kunnen geschieden." Royen: het slaken van het vuren, het herstel van het Republikeinse gezag in Djokja en het tüdstip en dc voorwaarden voor het houden van de Ronde Tafelconferentie in Den Haag. Deze drie punten zün met elkaar verbonden. Over deze punten, kan afzonder lijk'gesproken worden, doch wan neer het komt tot het bereiken van een beslissing, beschouwen wij ze als een geheeL De mening, dat de Republikeinse regering eerst in Djokja moet wor den hersteld als voorafgaande voorwaarde voor verdere bespre kingen is buiten geding, aldus dr. van Royen. De correspondent van' United Press heeft te Batavia een onderhoud gehad met dr. Mohammed Rum. die voor kort van het eiland Bangka is teruggekeerd en thans optreedt als leider van de Re publikeinse delegatie, Dr. Rum zeide: „Ik ben weinig opti mistisch over de inleidende conferentie, doch wij moeten alle pogingen om een vreedzame regeling te bereiken voort zetten, hoewel mijn ondervinding van de laatste tijd mij niet veel hoop geeft." Rum zeide dat het enige doel van de morgen beginnende conferentie het her stel van de Republiek Is. Rum zeide te verwachten dat de conferentie binnen veertien dagen een definitief resultaat zal boeken, zo niet dan zal de kwestie weer naar de Veiligheidsraad worden verwe- zen, Hij gaf uitdrukking aan zijn satisfac tie over het feit dat de algemene ver gadering de Indonesische kwestie voor debat op de agenda heeft geplaatst. Hü zeide voorts, dat de Republiek geen bindende besluiten ten aanzien van een „staakt het vuren" of deelneming aan de Haagse conferentie kan nemen, tenzij de regering hersteld is en contact j heeft met de leiders der politieke par tijen, guerilia-commandanteh en parle- mentslefders. - - .'.Herstel van- -v-de- republiek—la» geen voorwaarde, doch vloeit voort uit de realiteit van onze positie;** aldus Rum. De Republikeinse delegatie bestaat uit de heren: mr. MoW. Rum, dr. Leimena, ir. Djuwanda, prof. Supomo en Latuhar- hary. Adviseurs der Republikeinse de- tegatie zijn: Sutan Sjahrir. ir. Labh, Moh. Natsir, dr. Darmasetiawanen Su- marto. Dr. H, J, van Mook, de voorma lige luitenant-gouve.rneur-generaai; is Woensdag per vliegtuig uit New York naar Nederland vertrokken. Van Steenbergen wint de ..Waalse pijl" De '„"Waalse pijl", de klassieke Belgische wegwedstrijd over 231 km., is gewonnen door de Belg Van Steenbergen in 6 uur 20 niin. en 34 sec. Peeters, eveneens een Belg, werd tweede, .terwijl Coppi als derde de eindstreep passeerde. Lichtingen 19411944 Naar aanleiding van berichten over het oproepen van de lichtingen 3941 tot en me| 1944. wordt van offi ciële zijde hét volgende medege deeld: Er bestaan plannen de jongeman nen, behorende tot de lichtingen 1941 tot en met 1944 aan een keuring te onderwerpen, teneinde de moge lijkheid te openen hen geheel pf ge deeltelijk te- kunnen inschakelen in de landsverdediging- Hieraan kan het volgende worden toegevoegd: Een zeer groot gedeelte van hen, die behoren tot de vier genoemde lichtingen, verkeert in een zeer gun stige positie ten opzichte van de dienstplichtigen, behorende tot de lichtingen 1945 en latere jaarklassen, op wie de volls zwaarte van dé dienstplicht, voor velen bestaande Na een levendige vergadering besloten de leden van de Britse transport-arbeidersbond hedenoch tend het werk in de Londense ha ven te hervatten. Er zal evenwel geen stukwerk worden' verricht en ook geen overwerk, in .afwachting van een pensioenregeling voor de oudere havenarbeiders, die ontsla gen-zijn. George Isaacs, de Engelse minis ter vah arbeid, heeft in een radio- uitzending de stakende havenar beiders gewaarschuwd, dat de re gering „plannen om in de situatie te voorzien" zal uitvoeren, wan neer heden niet voldoende arbei ders het lossen der 84 schepen her vatten. De staking wordt gebruikt, zo zeide dé minister, als excuus voor eeri roekeloze actie, ..die er op uit is wanorde te verwekken en het economische leven van het land te ontwrichten-'* Na 12 dagen van officieuze be sprekingen zijn heden dc officiële vredesonderhandelingen tussen de Chinese regering en de communis ten begonnen op basis van de acht voorwaarden van de leider der communisten, M a o T s e-T o e n g, aldus öeplt de communistische ra- ,dlo yolgqns AFP-mee,- A',,1* De Algemene Vergadering der Ver enigde Naties beeft met 47 tegen zeven stemmen en twee onthoudingen beslo ten 'het verzoek van Israel, om tot de Verenigde Naties toe te mogen treden, op de agenda te plaatsen. Met 31 tegen 18 stemmen en zeven onthoudingen werd daarna de kwestie maar de poli tieke commissie verwezen. Sowjetvliegtviigen boven Perzië beschoten De vorige week is met luchtdoel geschut gevuurd op SowjetTussi- sche vliegtuigen toen deze boven Perzisch grondgebied vlogen, zo verneemt Reuter uit gewoonlijk betrouwbare bron te Bagdad, De vliegtuigen zouden van Sakkiz, in de Perzische provincie Azerbeids- jan, naar de Perzische plaats Baneh hebben gevlogen. Van de zijde van de Persraad wordt het. volgende medegedeeld: Nu de wilde actie van het per soneel van de „Telegraaf" het re gelmatig en tijdig verschijnen van de dagbladen „Het Parool" „Trouw" onmogelijk l^eeft t, maakt, zag de Persraad zicR voor de noodzakelijkheid geplaatst, aan de onderneming. „De Telegraaf" de verplichting op te leggen, deze bla den alsmede „De Volkskrant" te doen zetten en drukken overeen komstig de door de Persraad nader te verstrekken aanwüzingen. Tot dusverre geschiedde de verzorging van de z.g. „gastbladen" op basis van een vrijwillige overeenkomst naar burgerlijk recht. Ter verzekering van de nako ming dezer verplichting besloot de Persraad een voorziening, in het bestuur van de onderneming te treffen. Dit betekent, dat de huidige beheerder; die ingevolge het Londense besluit Herstel Rechtsverkeer benoemd was door het beheersinstituut en- wiens mandaat 'toch binnen kort zou aflopen, zal worden vervangen door één of :meer bewindvoerders, die voor- hun beleid dan verantwoording aan de Persraad verschuldigd' zijn. In de opdracht aan deze bewind voerders zal medé zijn vervat het treffen van voorbereidingen voor de verschijning van „De Telegraaf' en „Het Nieuws van de Dag", evenwel niet dan nadat de regel matige en tijdige verschijning van de „gastbladen", overeenkomstig de eisen, die daaraan redelijker wijze mogen worden gesteld, ten volle is verzekerd. (Deze mededelingen wijzen op een duidelijker en krachtiger over heidsbeleid dan tot dusver. Het is zaak dat op deze' wettelijke basis snel en duchtig wordt doorgetast en dat het „Telegraaf'-personeel wordt bevrijd van de raddraaiers belanghebbenden. Red.) uit enige jaren tropsndïenst, drukt, en tegenover de oorlogsvrijwilligers, die eveneens enige jaren dienst in Indonesië of hier te lande hebben, verricht en van wie, velen tot de lichtingen 1941 tot en met 1844 be horen. Toen in 1944 en 1945 een begin werd gemaakt met de opbouw van onze krijgsmacht, moest men er noodgedwongen van afzien een be roep te doen op deze vier lichtingen, omdat de mogelijkheid niet aanwe zig was deze alsnog voor de dienst plicht op te roepen. Sedertdien .is een viertal jaren, verlopen, waarin de wenselijkheid is gebleken om, boven en bebalve de in het kader der Westelijke Unie te vormen operatieve strijdkrachten, te beschikken over territorial^ troepen, bestemd voor de hand having van orde en rust in Neder land tegen aanslagen van binnen en van buiten. Mede om te vermijden, iat daartoe alsnog een beroep zou -loeten worden gedaan op vorenbe doelde lichtingen is de regering overgegaan tot vorming- der N a- tionale Rserve. De Nederlandse jonge mannen, op wie tot dusver geen. militaire, plichten drukten, hebben het thans in eigen hand om, door in ruime mate gevolg te geven aan de tot hen gerichte oproep en aldus op betrekkelijk weinig of fers eisende wijze hun vader landse plicht te vervullen, het de regering mogelijk te maken te blijven afzien van het gebruik der bedoelde lichtingen. Mocht het gewenste resultaat on verhoopt niet worden bereikt, dan zou moeten worden overwogen de vrijwilligheid te vervangen door het alsnog opleggen van verplichtingen. Aangezien het ogenblik voor deze beslissing nog niet is aangebroken, z|jn alle tot dusver hierover ver schenen berichten voorbarig. Het Amerikaanse tribunaal voor oorlogsmisdadigers te Neurenberg heeft gisteren vonnis geveld tegen eenentwintig voormalige nazi-di plomaten, De voornaamsten der beschuldigden waren Ernst von VTeiisack.er, staatssecretaris vau-.bet, departement, van buiten landse zaken (zeven jaar), Ernst Boh'le, hoofd van de buitenlandse organisatie van de nazi-partij, (v|jf jaar), 011 o D i e t r i c h, staatsse cretaris van het ministerie van propaganda (zeven jaar), Schwe ring Krosigk, minister van fi nanciën (tien jaar), Walter Schellenberg, hoofd' van de gecombineerde militaire en civiele inlichtingendienst (zes jaar). Op Goede Vrijdag zal ons blad niet verschijnen. Ons bureau is ech ter tot één uur 's middags geopend. TE ZALTBOMMEL is men bezig, met het vervaardigen .van een over spanning voor de spoorbrugdie men naast de bestaande brug over de Waal wil aanbrengen. Het treinverkeerdat nu met enkel spoor over de rivier wordt geleld, zal dan weer overdubbelspoor gaan. In het wei land tussen de-twee' bruggen is men bezig met de werkzaamheden. De overspanning zal met "at*uttehdé bokken op haar plaats worden gebracht. De historici zijn het 'er niet over eens wanneer Franeker, een van de elf Frie. se steden, de stadsrechten kreeg, maar in ieder geval is dat tneer dan 750 jaar geleden. Het stadsbestuur acht tbans de tijd gekomen dit feit te vieren en. tr.»ft voorbereidingen voor een her denking deze zomer. De „Osserva- tore Romano", de krant van het Vati- caan, meldt dat in Venetië de grootste kaars van de wereld is gemaakt. De kaars heeft een lengte van 2.80 meter, weegt 500 kilo en zal 50.000 uur kun nen branden bijna zes jaar Garry Davis, dg eerste „wereldburger", zal de Sowjet-russische regering verzoeken., hem zonder paspoort o£ visum de Só-" wjet-russlsche grens te laten passeren teneinde by de burgers der S.U. aan hang te winnen voor zijn beweging voor het wereid-federaUsme: Verder zal Davis in een Parjjse fabriek een „Verdrag van Wereldburgers" afkon digen. ais tegenwicht van het Atlan tisch Pact. Volgens Roy Rowland, regisseur bij de MGM, heeft de film industrie verscheidene „geheime wa pens" te harer verdediging tegen de televisie in petto. Hij noemde: een nieuwe magnetische geluidsfilm, die de productiekosten tot de helft doet da len en tevens de geluidsweergave ver betert, een Franse uitvinding (van de gebroeders RouxJ, waardoor zwart wit films in kleuren, op het doek kun nen worden gebracht en de driedimen sionale film Ook de 20-jarige theolo gisch student R. B. Noorbergen uit Groningen zal zich bil de expeditie, die een otiderzpek zal instellen naar de resten van de Ark van Noach, voegen. De berg Ararat, waar de arx op zou Rggen, wordt met behulp van muUezefs beklommen. Een Turkse boer zal ats gids fungeren. Naar uit documenten van de heer Noorbergen zou blijken, moet de ark zich op de zuidelijke helft van de berg bevinden, pp de Turks- RussischIranse grens Dinsdag avond is de totale maansverdultering reeds te New York waargenomen. Ge durende een uur en twintig minuten waa het geheel duister. Het verschijn sel zelf duurt vijf uur en negentien seconden. De personen, die over een. tcie visie toestel beschikten, konden de maansverduistering volden, daar de zendstations zich in verbinding had den gesteld met de weerkundige in stituten. Het toeristenverkeer in Zeeland over 1948 heeft bruto 1.065.38S gulden ;n het la ad je gebracht, waar van 444.QQO guldens werden opgebracht door buitenlanders. Daarbij is nog niet inbegrepen het geid, dat de badgasten buiten hun penioen uitgaven. DROOG EN OVERWEGEND ZONNIG Weersverwachting geldig van Donderdagavond tot Vrijdagavond (opgemaakt te 10 uor), In de vroege ochtend hier en daar tijdelijk mist. Overigens droog en overdag zonnig en zacht weer.. Zwakke or matige wind tussen West en Zuid. 15 AprliZon op 3.45 onder 18.37 uur; Maan op 23.31. onder 6.30 uur, 16 April: Zon op 5.42, onder 19.38 uurï Maan op onder 6.57 uur. l:i Ai.ril;Boog water te Rotterdam: le tij 5.53 uur, 2e tjj 18.29 uur. 10 April: Hoog water te Rotterdam: le tij 6.33 uur, 2e tij 13.14 uur,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1