HET ROTTERDAMSCH PAROOL Ook in de Eerste Kamer oppositie tegen grenscorrecties H O.-Duitsiand en W.-Bërlijii gaan handel drijven UNO weer strijdtoneel van Oost tegen West Regering acht gevoerde beleid realistische politiek Op dn twhtel Staking in Londen opgeheven Bloembollenvelden in bloei In Februari zijn 2801 woningen voltooid Koningin en prins bij avondmaaldienst Nieuwe directeur bij Spaarbank Anno 1820 Weerbericht Vierde klassers hebben grieven Competitie-regeling deugt niet - zeggen zij Onze verliezen Indonesië Aanbeveling tot beperking van het vetorecht goedgekeurd „Versieren" was het motto Oude St. Jacobsgasthuis krijgt een nieuw dak Zaak v. d. Waals 11 Mei in cassatie Eerste na-oorlog se Lioyd-rapide België ziet van grenscorrecties gedeeltelijk af Ifaw*. Zaterdag 16 April 1949 Eed. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tel. ófiOO Abonn.prijs: per week 0.3Z per kwartaal 4,10, losse nummers 0.0? Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Negende jaargang No. 89 Uitgave N V, De Nieuwe Pers PostglrO 393644 3ankler-. Amsterdamsche Bant' te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hooldredacteur: W. R. P. Schaper Nog minder dan de Tweede Kamer heeft de Eerste Kamer geestdriftig kunnen worden voor de piannen van de regering voor toepassing van correcties aan de Nederiands-Duiese grens. Uit het Voorlopig Verslag, dat deze Kamer de regering heeft doen toekomen over het onderhavige wetsontwerp blijkt, dat practised geen der leden van deze Kamer de regeringsplannen kan toejuichen. Over de uitslag van de stemming valt nochtans niet veel te zeggen daar, blijkens de tekst van het ver slag „verscheidene leden verklaar den, dit wetsontwerp niet te kun nen toejuichen, al waw *ij ge neigd, hun stem er aan V wven", peze leden zijn van mening dat de voordelen van de correcties niet mogen worden onderschat. „De correcties brengen riïet onbe langrijke waterstaatkundige en ver keerstechnische verbeteringen te weeg en zullen het. werk vac de douanedienst vergejnakkeiiiken, - Verscheidene andere leden wiizen het ontwerp af omdat het- in feite gebiedsnnnexatie betekent. Zij zijn daarvan tegenstanders. Sommige leden handhaven hun gezichtspunt, dat van Duitsland al leen p-"^nTTji«Thf> en geen compen sate in grondgebied moet worden gevraagd, .weshalve zij eveneens tegen het wetsontwerp gekant zijn. Enige leden ten slotte wezen dat uit annexatie binnen- en buiten landse moeilijkheden kunnen voort vloeien en zijn -m tegen het regeringsplan gekant. Men betreurt het voorts dat geen Naar de bollenl E Pasen mogen religieuze feestdagen zijn, 'zij hebben ook in ander, meer wereldser opzicht hun betekenis. De ingetogenheid, die de" eerste Paasdag kenmerkt, maakt op de tweede-' dag plaats voorblijmoedigheid en vertier. Men réist en zoekt familieleden op, men waagtzich in - gelegenheden waar vermaak wordt geboden en. men hoopt op mooi weer. Dit alles is zeer menselijk en daarom in. het geheel niet vreemd. De boog kan niet altijd strak gespannen blijven.- Het liefst zouden/wij ons cp z'n paasbest willen vertonen, want ook dat is een traditie, die wij graag in eré hóuden,Maar zover zijn de meesten-van ons-nog niet en dus borstelen de mannen hun oude pakken op en laten een vouw in de broek persen, terwijl de vrouwen rondneuzen naar een ja ponnetje, dat het -misschien nog wel zal' doen. Ais deze voorberei dingen zijn getroffen,worden de plannen gemaakt. Mogelijkheden te over, - want Pasen is een verza melpunt van tradities. Daar is o.a. de traditie om een uitstapje te. ma ken naar de bloembollenvelden. Pasen betekent immers .lente en lente betekent weer ontluikend groen en zonovergoten polders met lammeren, maar ook bloeiende tul pen, narcissen en hyacinthen, die de goede Hollandse aarde verven met hun diepe, gloeiende kleuren. Jawel, dat jaarlijks weerkerende festijn der bollenvelden is een aan trekkelijk onderwerp. "Waarom zouden wij er in deze kolom niet over schrijven? Nu Pasen zo vlak voor de deur staat en na al die hondsgemëne aanslagen van Ko ning Winter en Pluvius, is het hart van de Korrelschrijver vervuld ge raakt- van de landelijke geneugten, die het voorjaar kan bieden. Hij is voorzichtig en schrijft: kan bieden, omdat zijn verwachtingen omtrent zacht voorjaarsweer op vroegere Paasdagen al zo vaak te hoog ge spannen zijn geweest. Toch heeft hem dat nimmer ontmoedigd en ook thans is hij weer even hoopvol gestemd als in -het- verleden. Maar dit stukje is begonnen om de -bloembollen, onze nationale trots. Ons land-heeft er voor een groot deel zijn populariteit in de wereld aan te danken, vooral rn. Engeland en Amerika, en onze bol- lenkwekers hoefden daarom nooit zonder brood op de plank te zitten. Hét ziet er thans naar uit, dat "de moeilijke jaren, die onze kwekers en exporteurs zeker hebben ge kend, langzaam aan het verdwij nen zijn. De .export naar Engeland Is. zodanig verruimd, dat een hoe veelheid van 1500 ton meer kan worden uitgevoerd. Ook de grote teruggang van de verkoop aan de broeiers in Amerika wordt geluk kig steeds meer gecompenseerd door de afname van de droge ver koop en daarom is de verwachting gewettigd, dat de totale omzet in de Verenigde Staten en Canada in de naaste toekomst een geleide lijke stijging zal vertonen. De win ner is altijd het afleveren van een kwaliteitsproduct, van het beste dat wij hebben en door het voeren van een ree lame-campagne, die de opgewekte verwachtingen niet te leurstelt. Zij, die met de Pasen een tocht je langs de bollenvelden gaan ma ken, zullen er niet zo' bij nadenken ■wa't er allemaal aan die knalrode, helgele' of diep-paarse bloemen vastzit. Zij zullen opnieuw genie ten van deze uitbundige, voorjaars achtige kleurenweelde en hun da gelijkse zorgen voor enkele uren vergeten. Men kan tenslotte niet over alles nadenken. Maar toch is het goed te weten, dat de waarde van al die bollen, die daar bij Lasse en Sassènheim in de grond zitten, niet gering is. Die "bollen dragen tezamen een stukje bij aan de wel vaart van ons land. Én dat is een wonderlijk ding, want aan zo'n bol is niet veel te zien en de smaak, die wij ons uit de hongerwinter herinneren, was niet bijzonder. Morgen is het Pasen. Wij heb ben het onze over de bollen, de velden, de kleuren, het voorjaar en der export gezegd. Daarom, veel pleïzier!. oplossing is gevonden voor het pro bleem -van de Dollard en de Eems monding. Met dezelfde spoed, die de re gering heeft betracht bij de schriftelijke behandeling van dit wetsontwerD' - --"V Kamer heeft zij de .Eerste Ka mer de memorie van antwoord doen toekomen. De nota van de Eerste'Kamér is gedateerd 14 April en bet regeringsantwoord 15 April. Het antwoord opent weinig nieu we perspectieven. De correcties, uitdrukkelijk wordt ontkend dat ;het hier om annexaties gaat, zijn gewichtige greCBverbeteringen. Ie dere gedachte san schadevergoeding is vreemd aan de technische correct ties. De regering zet uiteen dat zij "haar gedragslijn niet laat bepalen door de houding, welke enkele Duitse politici, in het bijzonder in de aller laatste tijd, tegenover Nederland hebben aangenomén. Uiteraard laat zij zich door niets a*vVrs leiden dan door hetgeen het landsbelang met zich medebrengt. Voor wat .betreft de status van de bevolking ïn het gebied, bij de grenscorrecties betrob- ken, wordt ér op gewezen, dat het de bedoeling is. dat de in woners van het toegevoegde ge bied, die van Duitse nationali teit zijn. behandeld worden als Ned"-"^ders, zonder, alth"*^s voorlopig, de status van Neder lander te verkrijgen. Het is de bedoeling, dat het on- dgrwiie voorlopig op de voet wordt voortzet: Uiteraard zal echter, zodra de mogelijkheid daartoe aanwej.i" blijkt, de toestand worden aangepast -aan de - landse verhoudingen. De regering zegt ten slotte de mening te zijn toegedaan dat zij, door de thans geboden grenscorrec ties te-aanvaarden een realistische politiek voert. Uit het regeringsantwoord blijkt, dat zij.van hét Belgische standpunt inzake de correcties (zie elders op deze paginal op de hoogte was. lift het antwoord blijkt ook-, dat de regering van Luxemburg heeft besloten de grenscorrec ties, die haar waren toegestaan slechts te: accepteren voorzover het gaat om gebieden zonder in woners. Duizenden Londense havenarbei ders, die heden na een staking van vijf dagen weer aan het werk zijn gegaan, zullen morgen, Paaszondag, doorwerken om de 94 schepen, die door de staking opgehouden zijn. voor vertrek gereed té maken. De meeste werkgevers boden Zondagswerk aan, dat in het alge meen is aangenomen. Kort nadat de 15.000 arbeiders hedenochtend de havenpoorten warén binnengestroomd, kwamen de 1500 'reusachtige kranen langs de 44 mijl lange kades is actie. - Het ziet er naar uit dat de bloembollenvelden met de Paas dagen mooi in bloei zullen staan. Ondanks de stormen van de laat ste dag zijn er nog vele narcis- senvelden, die een prachtige aan blik geven. De hyacinthen begin nen te kleuren, terwijl men hier en daar reeds veldjes vroege tul pen ziet. Als het weer nu maar goed blijft Vólgens voorlopige cijfers "van bet Centraal Bureau Voor de Statistiek werden in Februari 2801 woningen voltooid De koningin-en prins Bemhard heb ben Vrijdagavond in Baarn de avond maalsdienst bijgewoond In de Neder landse Hervormde kerk. Op de Brink al daar. ±>s? J. A. J. Vermast ging in.deze dienst voor. Handelsfirma's In Oost-Duitsland mogen contact opnemen met maat schappijen in West-Berlijn te komen tot een hervatting van de handel, die vier maanden lang prac tisch stil heeft gelegen. Dit Is mee gedeeld door Fritz Selbmaim, het plaatsvervangend hoofd van de economische commissie in de Sow- jet-zone. Deze mededeling is in westelijke politieke kringen met veel belang stelling ontvangen. ZIJ toont aan, zo meent men in deze kringen, dat de autoriteiten in cle Russische zone tot het inzicht zijn gekomen, dat zij het niet kunnen stellen zonder de waardevolle electrische artikelen uit West-Berlijn. Sommige waarnemers menen zelfs, dat de Sowjet-autori- teiten een middel zoeken-om uit de Eerlijnse impasse te geraken. De burgemeester veui West- Berljjn, prof. Ernst Reuter, heeft geantwoord, dat de han del tussen Oost en West slechts op twee voorwaarden kon. wor den hervat: opheffing-van de blokkade van Berlijn en uit schrijving van vrije en geheime algemene verkiezingen in de Russische zone. In theorie hebben de Oostelijke autoriteiten alle export van Oost- naar West-Berlijn verboden. In feite De tegenwoordige directeur van de Spaarbank Anno 1820. drs. D. Houtzager, zal met ingang van 1 Mei een functie aanvaarden bij de H. A. V.-Banlc en Nieuwe H. A. V.- Bank. Bij beide instellingen zal drs.. Houtzager van die datum af optre den als secretaris. Tot opvolger van drs. Houtzager is bij de Spaarbank Anno 1820 als directeur benoemd drs. K. W. van Houten uit Amsterdam. De nieuwe directeur, die tot dusver werkzaam ■was als directie-medewerker bij de Amsterdamse Rijtuigmaatschappij, was voordien ook reeds secretaris van de Bedrijfsorganisatie voor de Onroerende Zaken. IETS MEER BEWOLKING Weersverwachting geldig van Zater dagavond tot Zondagavond: Meest matige wind tossen Zuid-Ooat en Zuid-west, meer bewolking dan van daag, nog overwe gend droog weer. In de kuststreken van Holland en Zeeland later iets lagere, anders ongeveer de zelfde temperatuur als vandaag. 17 April: Zon op SAO, onder 19.40 uur; Maan op 0-56, onder 7-36 uur. 18 April: Zon op 5.38, onder 19-42 uur; Maan op 2.05. onder 8.29 uur. 19 April: Zon op 5-36, onder 19.43 uur; Maan op: 2.56. onder 9.36 -uur 17 April: Hoog water 4c Rotterdam; le tij 7.19 uur. 2e tij 19.55 uur. 18 April: Hoog water i« Rotterdam: le tij 8.11 uur, 2e tij 20,40 uur. 19 April: Hoog water te Rotterdam: le tij 9.07 uur. 2e tij 21.31' uur. isdit verbod echter beperkt tot voedingsmiddelen en brandstof. De West-Berljjnse autoriteiten staan geen export naar het onder Russisch bestuur staande gebied toe van artikelen, die zijn vervaardigd uit de schaarse materialen, die per luchtbrug haar' Berlijn zgm ge bracht. Hieronder vallen de meeste electrische apparaten. In tegenstelling tot de schijnbare toenaderingsgezin.dh.eid van Oost- Eerlijn staat, dat de Sow jet-Russi sche autoriteiten in dit deel van de stad 85 van de 89 telefoonkabels die ,de Berlijnse telefooncentrale met de Oostelijke zone verbinden, hebben afgesloten. De telefooncen trale bevindt zich in de Amerikaan se sector. Twaalf April deelden de Sowjet- autoriteiten mede, dat in de Sowjet- sector een centrale was ingesteld voor de telefonische verbinding met de omringende Sowjet-zone. Ver zoeken om gesprekken tussen Ber lijn en de'Sowjet-zone moesten aan de nieuwe centrale gericht warden. Van de'zijde der v.v, „Schie dam" schrijft men ons: Waar blijft de promotie- en de gradatieregeling voor de 4e klas van de K.N.V.B.? Reeds enige rijd is de competi tie in alle afdelingen afgelopen en hoewel in artikel - 78 sub. c van het reglement van de Bond dui delijk omschreven staat, dat bo- vengenoemdé regeling voor het begin van de competitie bekend moet z|jn Is er zelfs nu nog niets geregeld. Op het protest, dat „Schiedam" bij de K.N.V.B. heeft ingediend, kreeg zij ten antwoord, dat het onmogelijk was om reeds voor het begin van de competitie de pro motie- en degradatiewedstrijden te regelen. Hier staat echter te genover, dat de onderafdeling reeds drie maanden geleden de Bond verzocht heeft om met de bewuste regeling uit de bus te komen, omdat het nu toch elnde- .lijfc wel eens tijd werd. Hieruit blijkt dus duidelijk, dat de on derafdeling wol de mogelijkheid ziet deze regeling van te voren ïn orde te maken. Al met al is het wel bedroe vend, dat bijv. voor een vereni ging als „Schiedam''^ die als enige in onze stad de mooie zomersport „Honkbal" nu in de 2e klas gaat beoefenen, waarover later meer, de voetbalsport nu^zo'n tijd onno dig stilstaat. En zo zijn er nog meer verenigingen, die zeker nog 6 wedstrijden .moeten spelen en die nu al minstens twee vrije Zondagen hebben gehad; In ieder geval is te hopen, dataan deze onhoudbare toestand spoedig een eindekomt en dat de Bond deze zaak eens flink en. spoedig aan pakt. De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen de volgende verliezen in Indonesië zijn ge rapporteerd 140 doden): Koninklijke Marine:, 11 April: Mar. G. W. H. Arts. nr. 40219, Castenray, gem. Ven- ray. 13 April: Tijd. Korp. Mar T. E. van Ommen, nr. 42144, Hengelo. Tijd. Korp. Mar. B- van der Pol, stbnr. 03303, Rotterdam Koninklijke Landmacht: 13 Maart: Korp. J. Moesker, m 250322015, Hoogezand. 22 Maart Sold, le kl.,C. Nagtzaam, n.r 260722056. Oud- en Nieuw Gastel 31 Maart: Sold. D. Nobel, nr. 230111453. Reeuwjjk (Z.H.). 1 April: Sold, le kl. J. Dijkxhoorn. nr. 261231138, Schipluiden. Korp, A. Timmermans, nr. 261210121. Rotterdam. 2 April: Sold. P. A. Beekman, nr. 271026173, Apel doorn- Adj. otider, off. w. de Boer nr. 191112012, 's-Graven- hage. 4 April: Sold. P. G. Ber- kers, nr. 271105051, Asten. Sold- H. J. J. van Gelder, nr- 280426241, Maasbommel (gem. Appeltern) Serg, A. de Koek, nr. 261108189. Rotterdam. Sold. C. Putters, nr. 270218195, Giessendam; Sold. H. C. Rnelofs, nr. 230908759, Bruns- sum. 2e It. H. W, Schraagen, nr. 251021116, Aerdenhout-Bloemen- daal. Sold. T. S. J. Snoek, nr 250320136, Abcoude. Sold. G. P- A. Spierings, nr, 260926061, War mond. Sold- A. Stroeve, nr. 261017092, Brucht (gem. Harden- berg). Sold. A Zoetebicr. iu\ 260603040, gem. Vries, 5 April: Sold. D. J. Havikhorst, nr. 260703078, Boreulo. Sold. H. Stö- te'alfe, nr. 261119124, Amsterdam (O). 6 April: Sold: P. H, C, Cap- petti, nr. 260403028, Gendringen Solck Ie kl.Dl. C., de Ridder, nr. 270530.101, Nieuwerkerk s. d. ÏJs-, sèl. Sold. A.'. P. Vcrstcegen, nr 2SCI2052Q3, Renkum. 7 April: Sold, ie kL G. J. Janssen, nr.. 260220118. Boreulo. Sold. ML van Vctzcn. nr 261210132, 's-G raven ha ge. Sold. J. C- A. Wevvcr, nr. 271130139. Zeist. 9 April: Korp. H," nu ij sen, nr. 260401043/ Kruisland (gerri Steenbergen). K.N.I.L.: 28 Maart: Tim. sold. Na'go Rafel, nr. 24790". 29 Maart:. Sold- j. F. Arelsz, nr. k. 446209- Jav; sold. Sir oen, nr. 33684. Jav. sold. Oeinarann nr. 15151. Jav serg. Djoemadi. nr. 17203. Jav sold. Ariman, nr. 10063. Soend, sold, Juta Bin Kamat. Jav. sold Kekmn, nr. 43299- 3.0 Maart: Soend. sold- Endi nr. 31030. 2 April:- Mad. sold- Halil, nr. k. 10465222. 4 April: Amb: korp.- Pe- sl warïssa, nr, ,132, Allen afkomstig uitTIndonesië.'- De Algemene Vergadering van de UNO had Donderdag drie zittingen nodig die in totaal acht uur duurden om lot een besluit te komen over een aanbeveling voor beperking van het vetorecht. Tenslotte werd de aanbeveling goedgekeurd met 43 tegen zes stemmen/ nadat voor het grootste deel van de discussie gewijd was geweest aan het Atlantische Pact dal door Engeland en de Verenigde Stalen werd verdedigd en door Rusland eb de satellietstaten fel aangevallen. De aangenomen resolutie gaat thans naar óe Veiligheidsraad, waar zij ongetwijfeld het veto van de Sowjetunie zal ontmoeten. Namens de Verenigde Staten voerde Warren Austin het woord, die de Sowj et-Unie ervan beschul digde alle constructieve stappen van de Verenigde Staten" om de vrije volken bij het herstel van hun economie en het herwinnen van hun politieke stabiliteit of het behouden van hun onafhankelijk te helpen, tegen te werken. Het West-Europese herstel wordt volgens Austin belemmerd door het gevoel van onveiligheiden vrees, dat zijn oorsprong vindt ïn de plan nen of de'ideeën van het Interna tionale communisme. Austin legcle er de nadruk op, dat de Atlantische mogendheden niet onverschillig konden staan te genover bet lot van landen buiten het-Noord Atlantische gebied, wan neer deze door communistische agressie zouden worden bedreigd. Hij wees er nogmaals op, dat het Atlantische verdrag uitsluitend be doeld is tegen agressie én bedrei ging met agressie. Gromyko. noemde de argumen ten, die Austin had aangevoerd om het defensieve karaktervan hét pact aan te tonen.'niét overtuigend en .-.erg - schijnheilig"- Hij zëide dat de ware motieven van het pact ge zocht *dierien te worden in de ver klaringen van Amerikaanse staats lieden, die niet;-in de-algemene ver gadering van cle UNO spreken; en citeerde, daarbij een uitlating van de democratische senator Clarerfce Gannoni; ,;Moskou én. eik ander centrum, van Rusland- moeten wij binnen 'n week madat de oorlog be gonnen i_s treffe.n. Wij zullen alle óperatiecentra opblazen en vervol gens een leger sturen." De Oekraïner 'Tarasenko zeide dat liet Atlantische Pact dé grond slagen van de UNO had doen tril len en de Wit-Rus Kieselev be weerde dat deze organisatie thans een „afdeling.van het Ame rikaanse ministerie van .-buiten landse zaken was geworden". Ook de Pool Katz-Suchy deed een felle aanval op de politiek der Verenig de* Stalen, terwij] de Franse afge vaardigde Retté Mayer Gromyko's bewering bestreed dat het pact in strijd zou zijn met bet UNO hand vest en hel Frans-Russische ver drag. Voordat de assemblee werd ver- daagd, sneuvelde een Russische j resolutie, waarin de veiligheidsraad werd verzocht bij het uitoefenen van zijn taak „onnodige voorschrift ten cn formalisme" te vermijden en vastgesteld werd dat het principe van eenparigheid onder de perma nente leden de belangrijkste voor waarde was voor het garanderen van effectieve besluiten door de UNO. Bij de stemming over dc veto beperking stemden Rusland en de vijf vazalstaten tegen, terwijl Bui> ma en India zich van stemming onthielden. De weg terug leidde langs allerlei functies Wat TJ ten laste is gelegd kannen wij allemaal brengen onder het motto „versieren". Een bepaalde wijze van manipuleren waarin niet weinigen zich- in de tijd na de bevrijding zeer hebben be kwaamd. Gelukkig is aan deze „sport" een einde gekomen, maar U heeft het goede moment daarvoor te iaat geko zen, aldus sprak Donderdagmorgen de president van de Rotterdamse recht bank, mr. J. van Vollcnhoven, de 40- jarige koopman J. M. toe. M.'s „weg terug" leidde langs aller lei functies. Achtereenvolgens was hij o.m. waarnemend districts-comman dant van de B.S., leider van het repa triërings-centrum te Rotterdam ei kassier van het Nederlandse Beheers instituut geweest. In deze laatste be trekking was verdachte ook niet geheel zuiver op de graad, waarvoor hij reeds ,ecn veroordeling heeltgekregen. In Juni 1945 heeft verdachte voor de B.S. een Opel. gevorderd. Toen hij in ver band met dé liquidatie.van het Repa-, iriërlngs-ccntrum in" Juni I94ö de auto heeft moeten overdragen, trachtte hij deze voor particulier gebruik (hij ging weer. naar zijn textiel-branche terug} te behouden door op vergunningspapie ren van de NBI de auto als zijn eigen dom op te geven. Aan de auto was bet een en ander tc'repareren geweest en M. had dat weer „Versierd" door de monteur IOOÜ sigaren te geven., Deze sigaren waren echter Uestèmd voor re- patriërenden en personeel van het re- patriërlngs-centrum. De Officier van Justitie eiste vier maanden, Haags grondwerker is niet aan misdrijf overleden Een sectie op het stoffelijk overschat van de grondwerker W. L. uit Den Haag, die Woens dagavond in de bus (die hem van zijn werk naar het stadion Feyen- oord vervoerde) is .overleden, heeft uitgewezen, dat de man aan een harlaandoening is gestorven. De vechtpartij 's morgens in de bus. waarbij L. enige klappen op het hoofd, kreeg, is niet van invloed geweest op de dood. De twee man nen waarmee hij gevochten had, en die waren gearresteerd, zijn onmid dellijk in vrijheid 'gesteld. Onder trein geraakt Donderdagmorgen vroeg sprong de kantoorbediende P. G. van de Wolphaertsbocht op de Waalhaven uit het laatste rijtuig van een trein, die meteen snelheid van 5 km reed. De jas van de man bleef echter haken, waardoor het slacht offer op de grond viel. Hü kwam met zijn benen onder de wielen van de trein en liep zware ver wondingen op. In het Zuider-Zie- kenhuis is hij opgenomen. Jarenlang is er tegen de steeds meer In verval gerakende linker vleugel van het oude St. Jacobs- gasthuis gekeken, zonder dat er uitzicht was op een spoedig aan trekken van een nieuw jasje. Maar nu Is er dus toch wat schot in ge komen, want het hele geval staat in de steigers. Zoveel als menig stadgenoot wel zou willen zien, ge beurt er echter niet aan het histo rische bouwwerk, daarvoor zijn de gelden en materialen nog niet be schikbaar. Nu, al de drukte, die. de mannen van de firma Leenderts daar de laatste tijd maken, geldt' alleen de vervanging van het oude dak door een'nieuw. De plafonds van de eerste verdieping zijn er ook uit, want er komt geen houten zol dervloer terug, maar een betonnen constructie, die het brandgevaar aanmerkelijk zal verminderen. Een paar maanden nog dan is het karwei achter de rug. Moge er spoedig een supplement op komen, opdat de gehele linkervleugel van het gebouw in een staat wordt ge bracht, het voormalige St, Jacobs- gasthuis en Schiedam waardig. Voor de padvinders, die er nog slechts enkele weken geleden na veel omzwervingen hun troophuls vestigden, was deze verbouwing een heel wat minder prettige verras sing. Zij zagen veel van haar werk van de "laatste tijd verloren gaan. Mocht er over enkele maanden voor hen nog geen ander troephuis zijn gevonden er wordt ijverig naar gezocht dan zullen z\j voorlopig nog. weer in de lokalen van het v.m. St. Jacobsgasthuls Itunnen trekken tot de verdere en algehele restauratie een feit wordt. Ter gelegenheid van de opening van de nieuwe luchtlijn Amsterdam- Paramaribo zullen de posterijen nil poststukken, die met de eerste vlucht meegaan, van een speciaal stempel Dc Bijzondere Raad van Cassa tie zal de zaak tegen Anton van der Waals, die door dc Rotter damse kamer van het Bijzondere Gerechtshof tc Den Haag tot de doodstraf was veroordeeld, niet behandelen op 4 IVIei, zoals eerst was bepaald, doch op II Mei. M.s. „Kola Inten" zal dit seizoen geen emigran ten varen In het belang van het buvgerver- voer naar Indonesië heeft de rege ring besloten, de boeren-emigran- ten reizen naar Canada, die het M.S. Kota Inten van de Konink lijke Rotterdomsche Lloyd thans, na terugkeer uit Batavia, zou gaan maken, te doen vervallen. Het schip, dat nog steeds in charter voor de overheid vaart, zal in plaats, daarvan op 5 Mei van Rotterdam via Marseille naar In-' donesië vertrekken, met als passa giers uitsluitend ongeveer 500 man lijke „werkers". Deze passagiers zullen per boottrein naar, Marseille worden gebracht, waar zij dan op 13 Mei aan boord van de Kota In ten zullen embarkeren. Na bijna tien jaren zal dit dus weer de eer ste ndoorlogse Lloyd-Rapide zijn, zij het dan door de tijdsomstandig heden iets minder van alle gemak ken voorzien dan dit voor de oor log het geval was. Deze, met inbe grip van twee restauratie-rijtuigen, 13 wagons tellende trein, die ge heel uit 2e kl. zitcoupé's zal be slaan, zal op 12 Mei omstreeks bet middaguur van Amsterdam ver trekken en vandaar, als z.g. geslo ten trein, onde geleide van douane en rijkspolitie, in 20 22 uur re gelrecht naar Marseille rijden, het zal dus, in verband met de contro le van douane- er. deviezenambte- naren, helaas niet mogelijk zijn, op een ander station dan te Amster dam in te stappen. In Gouda is de twee eeuwen oude molen „De Korenbloem" atgebrand. De achttienjarige H a n r y de R u y t e r uit Waalwyk heeft een model van de ElffcUoien gebouwd van 2500 lucifers. In- Leiden ts een galvaniseer-in- rjchting door brand verwoest.- België heeft Vrijdagavond be sloten voorlopig niet tot be zetting over te gaan van de dichtst bevolkte delen van het Duitse gebied langs de grens, dat door de Westelijke bezet tende mogendheden aan België is toegewezen. Volgens een officieel communiqué, dat te Brussel is uitgegeven, zullen de grenswijzigingen, die op grond van de door de regeringen van. Engeland, de V.S., Frankrijk en de Benelux-landen in Maart bereikte overeenkomst op 23 April zullen worden uitgevoerd, wat België aangaat slechts een gebied met een. totale oppervlakte van ongeveer 20 km2 en een bevolking van on geveer 500 zielen betreffen. De ongeveer-4.000 Duitsers, die in het gebied wonen, dat de Bel gen nog niet overnemen zullen tijdelijk ónder Duits bestuur blij ven als deel van. de Britse zone van Duitsland. - De Belgische regering be houdt zich echter het recht vóór, aldus het communiqué, deze gebieden op elk gewenst ogenblik onder Belgisch be- stuur te/plaatsèn. Het communiqué geeft als reden voor het feit, dat België- tijdelijk afziet .van -zijn recht- het. betrokken gebied, dat tezamen een opper vlakte van ongeveer ziven vier kante kilometer beslaat, te bezet ten, de. huidige reisbeperkingen, monetaire.problemen en de om slachtige .controle-maatregelen die nodig zouden zijn. De Belgische consul-generaal te Dusseldorp heeft de minister-pre sident van Rijnland-Westfalen, dr. Karl Arnold, het Belgische besluit medegedeeld. Naar aanleiding hiervan heeft dr.' Arnold zijn gro te erkentelijkheid voor de Belgi sche beslissing betuigd. Voorts \ferklaarde dr. Arnold:' „Ik prijs mij gelukkig met dit be sluit, daar ik van mening ben dat het in sterke mate zal bijdr^en tot de ontwikkeling van de Euro-, pese gedachte". Twee jaar geëist wegens leerdiefstal Tegen de 26-jarige chauffeur B. B.: en de 25-jarlge. 'bankwerker E. v. K., beiden recidivist, heeft de Officier van. Justitie bij de Rotterdamse rechtbank. Donderdagmorgen'2'jaar met aftrek ge-- eist. De mannen hebben, .bij eeninbraak' in de nacht jfan .9 .December van bet vorig jaar bü',3g;;;fjma./Zump0lle_ aan de Jóhgkindstraat een hóeveelheid le derwaren tol een bedrag van 5700.— gestolen. Later verkochten rij deze partij aan de 29-jarige keïlner N. B. voor f 750.—. Tegen deze eiste de officier wegeha heling zes maanden. Advertentie 1M. Hoeveef betae/de U de JaSrisfe fceer voor prima jompervvoJ Was hei t 2.50 of f2,75 Sinds enkele maanden heb ben wij een standaard kwaliteit jumperwol vierv draads in 16 modekleuren a f, 1.95 per -100 gram. Nog wel niel regelmatig in voorraad maar ook dat wordt wel beter. In het kader van deze aan biedingen en voor velen van U ter kennismaking vanaf Dinsdagmorgen een grote parlij van deze wol in zijn enorme kleuren- sortering per 1 00 gram niet voor eg f. 1.95 maar voor a Q MATHEN ES5ERL A AN (DiJKZlCHT)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1