HET ROTTERDAMSCH PAROOL WEINIG ENTHOUSIASME VOOR DE GRENSCORRECTIES Kanongebulder reeds in Nanking te horen Sowjet-voorstel om eind te maken aan koude oorlog Europa zal mo eten zwemmen of het zal zinken" Niemeijeri Wat gebeurt er als Eerste Kamer het ontwerp afwijst? Op ck ka/iAcJ Weerbericht „Er moet meer achter zitten" Luxemburg doet ten dele afstand Ook leraren zijn ontevreden „Lemsterkerk" Vrijdag naar India Duitsland zou moeten worden uitgesloten ran Noordatlantisch Pact Berlijn „zoemt" van geruchten Deviezen voor België en Luxemburg ft Trouw en Parool weer terug Communisten beschoten twee Britse schepen op de Jangtse Rode leger trekt over de Jangtse Gratie verleend Churchill spreekt tot bijeenkomst van Europese federalisten BONNEN L ÏJ ST KOFFIE7 m Ia kort bestek _J Donderdag 21 April 1949 Bed. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tel. Abonn.prijsi per week 0.32 per kwartaal 4,10, losse nummers 0.0? Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEMMMEE Ne geil (ie jaargang No. 92 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 donkiers Arasterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur; W. B. P. Schaper In de Eerste Kamer blükt weinig enthousiasme te bestaan voor de grenscorrecties. Het betrokken ontwerp, dat gisteren ter sprake kwam. lokte een suggestie uit van de heer Beaufort (KVP), die voorstelde, de behandeling te schorsen. Hy deed dit voorstel na te hebben geweren op het Belgische besluit, de grenzen met Duitsland voorlopig intact te laten. Deze suggestie vond van tal van zijden by val. Een dergenen, die zich bij deze dan zijn de correcties nog niet ver- suggestie aansloot, was de heer Wendelaar (VVD) die aankon digde, dat hij niets voor annexatie voelt en dus zijn stem niet aan het ontwerp zal geven. Hetzelfde kon digde de heer S c h a 3 k e r (CPN) aan en ook de heer Wouden- herg (Arb.) had bezwaren tegen het ontwerp en gaf de regering eveneens de suggest]e-Beau£ort in overweging. De bezwaren van de heer Woudenberg waren echter niet gegrond, zo zei hij, op de grote mond die men in West-Duits land over deze kwestie opzet. Wel vroeg hij. wat de moeilijk heid voor de regering zou zijn als de Kamer het ontwerp eens niet aanvaardde en wat hiervan de con sequenties zouden zijn In ongeveer dezelfde geest sprak de heer F o 1 - 2ema (CHTJ): hü betoogde: al ver werpt de Kamer het wetsontwerp Butlin-kamp A AN de gemeente feandvoort is een vergunning verstrekt tot het bouwen van een Butlin-kamp. In Engeland bestaan deze kampen al enige jaren en zij schijnen zich m een machtige populariteit te mogen verheugen. Na de droomfabrlek, de bioscoop, heeft dus nu ook de ver- maakfabriek, het Butlin-kamp, haar intrede in de wereld gedaan. Billy Butlm, de ontwerper, is er rijk van geworden. Hy kon dit worden, om dat hy de geest van onze eeuw op de juiste wyze heeft aangevoeld, hoeveel bedenkingen men ook tegen deze geest mag hebben. Hij voegde slechts een nieuw gebied toe aan de industrialisatie, die allerwegen, voortschrijdt. Een vermaakfabnek, dat betekent, dat het persoonlijk initiatief wordt uitgeschakeld. De massa, en het Butlm-kamp is bere kend op de massa, krjjgt tegen zo-, veel per dag een evenredige hoe-' veelheid vermaak aangeboden. Het is een druk-op-de-knop-systeem voor die vacantiegangers, die er te gen op zien zelf hun plannen uit te denken want het Butiin-kamp zorgt voor alles. In Engeland maken reeds tienduizenden' gebruik van dit"soort kampen. Zy wonen in. kleine huis jes met stromend koud en. warm water en centrale verwarming. Er zyn schouwburgen, bioscopen, dans zalen, meren, sportterreinen, restau rant;, bars enz. En dat alles is in de eenheidsprijs begrepen. Deze But- lin-kampen zijn de meest comfor tabele en luxueuze vacantie- en vennaaksoorden, did men zich kazi denken. Men kan zich de vraag stellen of het Butlin-kamp nu een vorm is, waarmede de gemiddelde Neder lander, individualist bij uitstek, vrede zal kunnen hebben. Het is geen wet van Meden en Perzen, dat alles wat In het buitenland opgang maakt, dit ook zal doen in ons land. Hdt is niet onze taak deze vraag te beantwoorden. Bedenkingen tegen zo'n vermaakfabriek zijn er ge noeg. Daarvoor behoeft men niet eens een strenge puritein te zijn. Onze regeerders staan er borg voor. dat het met de zedelijkheid in zo'n kamp in orde is. Het komt hier dus meer aan op de interpretatie en de onze is, dat deze kampen een flink handje zullen meehelpen om de reeds bestaande vervlakking van onze geestelijke waarden er. de in nerlijke leegheid van het individu te verergeren. De interpretatie van onze regeerders is echter een heel ar.dere. Als slimme kooplui horen zij reeds het geld rinkelen, dat met een Butlin-kamp in het laatje komt De betalingsbalans van het vreemdelingenverkeer vertoont eon deficit. Er gaan, zo wordt gezegd, nog altijd meer Nederlanders hun geld in het buitenland verteren, dan er buitenlanders hier komen. Dat houdt voor een belangrijk deel ver band met het ernstig tekort aan hotelruimte in ons land. Er zijn tal van hotels in de oorlog verwoest on het bouwen van nieuwe hotels stuit op buitengewoon grote bezwaren uit een oogpunt van financiering. Misschien heeft de betrokken mi nister gelijk als hij zegt, dat er zo veel Nederlanders naar het buiten land gaan. Het komt ons anders nogal bezwaarlijk voor in verband met de vele monetaire beperkingen. Als wij het dus goed begrijpen, dient het Butlin-kamp, dat te Zand- voort zal verrijzen, om het tekort aan hotelruimte aan te vullen. Het zal een trekpleister moeten worden voor de vreemdelingen. Vreemde lingen met ponden en met dollars. Als het kamp er staat en de vreem delingen zitten er in, zullen wij proberen er een paar centen aan te verdienen. Het klinkt plat-materia- listisch. De rechtvaardiging ligt in het feit, dat Nederland arm is. Om te kunnen leven heeft ons volk be- staansbronnen nodig en het ButUn- kamp zal zo'n bron moeten worden. Dat klinkt bitter. Het illustreert meer en beter dan honderd minis teriele redevoeringen hoe het met ons en met ons land gesteld is! VANNACHT REGEN Weersverwachting, geldig tot Vrij dagavond (opgemaakt te 10 uur). Vanavond en vannacht: zwaar he wolk t met tij delijk enige regen- Meest matige Zuidelij ke wind. Minder kond dan de afgelopen nacht- Morgen overdag: wisse lende bewolking met enkele verspreid optre dende buien. Matige of vrij krachtige wind tos sen West en Noordwest. - Kouder dan vandaag. 22 April; Zon op 5 30, onder 19.48 uur5 Maan op 411. onder 13 22 uur. 2\ April; Hoog water te Rotterdam: le tij 12 SS uur, 2e ty worpen, want deze zijn aangebracht door het protocol van Parijs op 26 Maart De heer A1 g r a (AR) vond dat de kwestie van Dollard en Ëems ver uitgaat boven die van de aan de orde zijnde grenscorrecties en diende dan ook een motie in dat de handhaving van de Nederlands- Duitse grens in de Dollard onver wijld en nadrukkeliik aan de orde moet worden gesteld Het bezoek dat dr Arnold, de minister-president van Noord rijn- Westfalen aan Den Haag heeft ge bracht. noemde de heer Algra een „Frechheit" (brutaliteit) en nog grotere „Freehheil" vond hij het. dat dere heer Arnold zich tot de voorzitter van een der Kamerfrac ties had gewend. Hoewel de heer Beaufort had ge zegd dat zijn (KVP-) fractie in meerderheid haar steun niet aan het ontwerp zal onthouden, kwam diens partijgenoot Ruys de Bee- renbrouck .vertellen dat in de Katholieke Volkspartij weinig ent housiasme bestaat over de ont worpen correcties. Vanmiddag om half twee zou mi nister Stikker de sprekers van gis teren beantwoorden. Arnold teleurgesteld Dr. Arnold heeft zich tegenover Associated Press teleurgesteld uitge laten over zijn bezoek aan Den Haag, waar hy naar hij zei mr. Stikker, dr. Hirschfeld, regeringscommissaris voor Duitse zaken, en politieke lei ders had ontmoet. Hij gaf toe, dat hij de Nederlandse autoriteiten ver scheidene tegenvoorstellen had ge daan, maar volgens Reuter gingen deze voorstellen de Nederlandse re gering niet ver genoeg. „Er moet meer achter zitten dan alleen het verlangen naar technische correcties, aldus dr.. Arnold, -want anders hadden de Nederlanders niet geweigerd te onderhandelen". Dr. W. Drees. de minister-presi dent, heeft gisteren een telegram ge kregen van Duitse ex-politieke ge vangenen, die samen met hem. in Buchenwald hebben gezeten en waarin zij er bij „ons mede-slacht offer", zoals het in het telegram heet, op aandringen, dat deze de Koningin en het parlement zal aanbevelen, de voorgenomen grenscorrecties niet ten uitvoer te brengen. In éen officieel communiqué heeft Luxemburg de regeringen van de Verenigde Staten, Engeland en Frankrijk medegedeeld dat het voorlopig afziet van de grens cor recties voorzover deze betrekking hebben op de Duitse gemeente Rot,- De regering van Luxemburg wenst zich echter de rechten hierop voor te behouden. Het Kammerveldwoud, een onbe woond grensgebied, zal echter vol gens het plan wel op 23 April door de regering van Luxemburg wor den overgenomen. Aan 127 middelbare scholen In ons land waren In 1948 niet minder dan 112 vacatures, terwijl 728 onbevoeg de leerkrachten daar les gaven. Deze mededeling deed ir. J. C. A. Deuss, uit Zeist, tijdens de alge mene vergadreing van de katholieke learenvercmging „St. Bonaventura"r dis in Nijmegen is gehouden. Hij weet deze misstand aan de geringe waardering, die hët middelbaar on derwijs gëmet en de onvoldoends salariëring der leraren Dat is de oorzaak, dat universitair afgestu deerden liever emplooi zoeken in het bedrijfsleven dan by het onderwijs, zei hy. De vergadering sprak zijn mis noegen er over uit, dat de salaris- regeling der onderwijskrachten ten achter wordt gesteld bij die van de ambtenaren, van welke positie, vol gens „St. Bonaventura", vooral de leraren bij heft midelbaar nijver heidsonderwijs de dupe worden. De katholieke leraren brachten hun grieven telegrafisch ter kennis van de minister van O. K, en W. Het stoomschip Lemsterkerk vap de Veren. Jüederlandsche Scheep vaart my. yarende m de Holland Bombay—Karachilijn, is vanmorgen te Rotterdam aangekomen na een merkwaardig lange voorreis. In verband met Het conflict in de vaart op India heeft het schip verschil lende Scandinavische havens aan gedaan, is daarna om de Noord «naar Glasgow sri Liverpool gevaren om vandaar naar Antwerpen,, te ver trekken. Heb schip, dat eigenlijk ook Londen had moeten aandoen, is daar in verband met de staking niet geweest. Vrijdag vertrekc het ge heel volgeladen naar Lloyd 's List and Shipping Gazette weet t© ver melden, van Rotterdam naar India- De lading die de Lemsterkerk m Londen had moeten laden wordt thans aan boord genomen door het stoomschip Streefkerk. Dit schip heeft, alvorens de uitreis naar India te beginnen eveneens en ige Scan dinavische havens aangedaan. De Russen zouden volgens A.P. bereid zijn voor te stellen een ein de aan de koude oorlog te maken, indien het Westen Duitsland uitsluit van het Noordaüantisehe pact. Een goed ingelichte woordvoer der, die echter niet genoemd mat worden, heeft verklaard, dat het plan uit dë volgende punten zou bestaan. 1. Het opheffen van de Berlijnse blokkade. 2. Terugtrekking van de Russische legers achter de Oder en van de ge allieerde legers achter de Rijn. 3. Vestiging van een centrale re gering door middel van een bespre king van de Amerikaanse, Franse, Britse en Russische ministers van buitenlandse zaken. Een hoge Duitse autoriteit heeft gezegd, dat het plan door de Rus sen zelf ter tafel gebracht zou wor den en niet aoor een van hun satel lieten of van hun Duitse communis tische organisaties. Van geallieerde zijde werd dit bericht bevestigd noch ontkend. Terwijl het in Berlijn zoemt van geruchten over een op handen zijn de verandering in de toestand, be waren de Russen een volstrekt stil zwijgen. Lucius D. Clay, de Ameri kaanse bevelhebber in Duitsland, verklaarde niets van een voorstel van de Russen te weten. Het Duitse nieuwsbureau Dena maakt melding van berichten als zou htft „zeer wel mogelijk" zijn, dat de Sowjet-Unie bereid is spoe dig haar troepen uit Duitsland te rug te trekken. Eerder werd gemeld, dat in Duit se kringen, die nauwe betrekkingen met het Sowjetrussische militaire bestuur onderhouden, verklaard De ANWB deelt mede, dat toeris ten tot en met 29 ApriJ bij de de- viezenbanken en reisbureaux aan vragen kunnen indienen voor Bel gische en Luxemburgse deviezen vor de maand Juni. De toewijzing bedraagt 2800 francs per persoon, men mag per dag over niet meer dan 400 francs beschikken. Toeris ten, die in 1948 deviezen voor Bel gië hebben gehad of in 1949 devie zen voor een ander land hebben gekregen, komen niet in aanmer king voor deze toewijzing.' wordt, dat Duitse politici in de Oostelijke zone van de Sow jet autoriteiten opdracht hebben ont vangen voor één Juni de plannen voor instelling van een Oostduitsg regering te voltooien. Luchtbrug blijft Gezaghebbende Amerikaanse woordvoerders m Duitsland heb ben meegedeeld dat al zou de Rus sische blokkade van Berlijn morgen eindigen, de luchtbrug-operatie zou doorgaan. Men wil de manschappen en de vliegtuigen mobiel houden voor het geval dat de Russische blokkade weer ingeschakeld zou worden en voorts om de Russen te tonen dat de westelijke geallieerden van plan zijn in Berlijn te blijven. Nederlandse iïode Kruis Op verzoek van de minister van sociale zaken heeft het Nederlandse Rode Kruis de taak op zich geno men in Nederland een z.g. hoorn- vllesbank te stichten. Met hoorn vlies kan in bepaalde gevallen van blindheid het gezichtsvermogen aan blinden worden teruggegeven. Er is een commissie gevormd om deze taak uit te voeren. Dank zij het ingrijpen der over heid is het van heden af aan de Amsterdamse dagbladen „Trouw" en „Het Parool" weer mogelijk ge maakt op de hun voor de vervaar diging toegewezen zetterij en drukkerij van „De Telegraaf" gezet en gedrukt te worden. Niet alleen dat aan „De Tele graaf" thans de verplichting daar toe is opgelegd, de overheid heeft eveneens beslist dat de leiding van het bedrijf gewijzigd zal worden, doordat nieuwe bewindvoerders worden aangewezen, die een onge hinderde vervaardiging van de bla den „Trouw" en „Het Parool" zul len garanderen. Wie de schoonheid van de lente Paasdagen Rotterdammers, die ver in bloei staan, en een bezoek aan zoektbehoeft geen dagtochten met fiets of te voet de kant van Ba- de boomgaarden in de omgeving trein of touringcar te maken om te rendrecht of Rhoon op trokken; zij van Rotterdam zal gedurende de kunnen- genieten van de Betuwse zijn niet teleurgesteldOp 't ogen- eerstvolgende toeken zeker de bloesempracht; ook vlak buiten blik zijn het vooral de wijnperen, moeite waard bltjken. Deze foto is Rotterdam staan de bongerds in tvier smetteloos witte bloesems het gemaakt aan de Hijsdijk, onder de bloei, mooier en voller dan ooit oog bekoren. Over enkele dagen, rook van Rotterdam. Gelukkig waren er gedurende de zullen echter ook de appelbomen De communistische troepen in China zijn in de sector van Nanking een in hevigheid toenemend'offen sief begonnen. De Chinese wetge vende Joean (Eerste Kamer) is in besloten zitting overeen gekomen uft Nanking te vertrekken zodra de voorzitter Tocng Kwan Hslen, zulks raadzaam acht. Transportvliegtui gen worden voor ten eventuele overtocht naar Kanton gereed ge houden, De voornaamste bestuurs organen en wetgevende lichamen zullen tezamen met politieke leiders beslissen of Nanking al dan niet ge- evacueerd zal worden. Inmiddels Is het ka non «rbn ld er duidelijk te Nan- king-te horen. Er is een nitgaans- vr-hod mta-evaardigd. Het Britse korvet „Amethyst" is op weg naar Nanking op de Jangtse beschoten, tengevolge waarvan 20 leden ucr bemanning gedood en 20 gewond zouden zijn. Het incident vond plaats op een plek waar, naar men verwacht, de communistische troepen de rivier zullen trachten over te steken. De gewonden zijn naar een eiland in de rivier over gebracht. Het vaartuig, dat op weg was om de torpedoboot „Consort" by te staan, die de bescherming van Britse onderdanen in de hoofdstad tot taak had, is aan de i*rond gelo pen. Ook de „Consort", die te hulo snelde, is beschoten en beantwoord de het vuur. Thans liggen de krui ser „London", het Britse fregat „Black Swan" en de „Consort" by de „Amethyst' voor anker, hetgeen er op zou duiden, dat deze schepen zullen trachten het laatste vlot te krijgen. Volgens een woordvoerder van de Britse marine is het nog niet officieel uitgemaakt, dat de commu nisten verantwoordelijk zijn voor het incident. Naar wordt gemeld zouden pogin gen ia het werk worden gesteld, om de zaak met de communisten op te nemen. Naar uit Sjanghai verder wordt vernomen heeft de Bril se consul te Tientsin opdracht ontvan gen bij de communisten in Peiping een protest in te dienen in verband met de beschieting van de Britse oorlogsschepen, die „met een vreed zame en menslievende bedoeling" op de Jangtse lagen. Nog eens verkeersregeling HollandFrankrijk De hoofdcommissaris van politie tc R'dam verzoek de in Zuid-Hol land, ten Noorden vande lijn Nieu we Waterweg, Nieuwe Maas-Lek wonende automobilisten die op 23 April de wedstrijd Nederland- Frankrijk willen bijwonen hun auto's te parkeren in het centrum van de rechter Maasoever in de omgeving van het "Raadhuis buiten de grote wegen. Tussen het spoor we gviaduct en het hoofdbureau van politie ligt een groot parkeerterrein op enkele mi nuten afstand van het station D.P., vanwaar extia trams naar hdt sta dion vertrekken. Volgens officiële berichten uit Nanking zyn de Chinese communis tische legers hedenmorgen de Jang tse overgestoken. Als centrum van deze operatie wordt genoemd Tiakang, 130 kilo meter ten Zuiden van Nanking. Verwacht werd, dat de commu nisten vandaag op meerdere pun ten de Jarigtse zullen proberen over te steken. Het artillerieduel over de rivier tussen de communistische troepen en de regeringsf-egers, dat vanmorgen vroeg te Nanking werd gehoord, is later ln de ochtend ge staakt. Nader word: gemeld, dat aan boord van. de „Consort" negen le den der bemanning werden gedood, en drie ernstig gewond. Het vaar tuig is thans op weg naar Sjanghai, nadat de „Amethyst" op eigen kracht vlot gekomen is. Hevige aardbeving in Chili In centraal Chili heeft zich gis teren een hevige aardbeving voor gedaan, tengevolge waarvan vol gens de laatste sebatting 50 perso nen gedood en meer dan 100 ge wond zyn, In verschillende gebieden zijn de verbindingen verbroken, zodat de bekend geworden cijfers slechts benaderend zyn. Te Traiguan zijn naar gemeld, 30 personen omgeko men doordat de gevangenis instort te. Steun aan Europa Wet op militaire hulp vandaag ingediend De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Dean Ache- s o n, heeft gisteren bekend ge- maakt, dat hij hoopte, vandaag een wetsontwerp te doen toekomen aan de commissie voor buitenlandse betrekkingen van de Senaat, waar in de Amerikaanse regering wordt gemachtigd militaire hulp te ver lenen. san bepaalde landen. Hy hoopte dan in staat te zyn de com missie de grootte van het bedrag te kunnen mededelen, dat ter be schikking van de regering zal moe ten worden gesteld, om deze hulp verlening te kunnen bekostigen. Minister Acheson, die deze ver klaring aflegde tijdens een pers conferentie, zei nog niet te kunnen aangeven welke werkwijze zou worden gevolgd bij het indienen van de hierop betrekking hebben de wetsontwerpen bij het Congres. In het wetsontwerp, dat by de commissie van buitenlandse zaken zal worden ingediend, wordt de Amerikaanse regering gemachtigd militaire hulp te verlenen en voor raden te leveren aan landen, wier ongerept bestaan van vitaal belang wordt geacht voor de veiligheid der Verenigde Staten. Het verluidt, dat de hulp zal worden verleend aan bepaalde doch niet alle staten-onderteke naren van het Noordatlantisch verdrag en aan andere landen, waarmede de Verenigde Staten speciale overeenkomsten hebben gesloten, zoals Turkije, Grieken land en Ferzië. Aan A. N. W. M. Willemsen, tot de doodstraf veroordeeld door het Bijzonder Gerechtshof te Amster dam. is gratie verleend. De dood straf is veranderd in levenslange gevangenisstraf. Opdat de tram het steeds drukker wordende spoorweg- en autoverkeer aan de Waalhaven niet meer zal behaeven te kruisen, heeft de RET het eindpunt van lijn 2 verlegd van de Vlaskade naar de Grondherenstraat. Het tramhuisje moest daartoe ongeveer 250 meter worden versleept. Met een crick werd het omhoog gebracht, waarna er houten onderleg gers onder geplaatst konden worden. Het bijna 20 ton wegende gevaarte werd vervolgens over met vet ingesmeerde sleden, naar zijn nieuwe plaats van bestemming getrokken door een zware kraanwagen van de RETIn de doop van de volgende week zal het nieuwe eindpunt in ge bruik worden genomen. Winston Churchill heeft gisteren de Europeanen meegedeeld, dat zy het excessieve nationalisme moeten beperken. „Wy moeten nadenken, plannen maken en hard werken, niet alleen als patriotten in ons eigen land, maar als Europeanen, willen wij geen pau pers of slaven worden," aldus Churchill m een toespraak voor de econo mische conferentie van de Europese beweging, die gisteren te Londen begon. „Het volk van Europa zal moeten zwemmen of zinken. Wy hebben het volste vertrouwen, dat het ogenblik aangebroken is dat het zal be sluiten te zwemmen." Churchill is ere-president van de beweging voor Europese eerheid. Churchill waarschuwde tegen de na-oorlogse wederopbouw van Europa op de grondslagen van oude nationale richtlijnen. „Excessief nationalisme en conse quente militaire voorzorgsmaat regelen bloeien op deze grond slagen," aldus ChurchilL „Wij heb ben dit dwaze systeem verdragen en het overleefd. Europa, dat altijd het behaaglijkste en gelukkigste ai- Ier continenten is geweest en nog zou kunnen zijn, is door misdaad en krankzinnigheid krankzinnig heid meestal de vader van de misdaad m haar huidige positie gebracht." Churchill drukte het geloof uit. dat Engeland, „veel krachtiger" aan het Europese leven zou kunnen deelnemen zonder de banden met de dominions in de steek te laten. Zinspelend op de aanwezigheid op het podium van de Labour- minister van defensie, A. V. Alex ander. zei Churchill: ..Wij hopen voortaan, dat partygesehillen of persoonlijke geschillen de gemeen schappelijke zaak van alle landen, die hier vertegenwoordigd zijn, niet in de weg zullen staan." „Uit naam van de Britse ver tegenwoordigers, die hier aanwezig zijn, kan ik U verzekeren, dat wij de grote lijnen en de buitenlandse politiek van onze minister van bui tenlandse* zaken. Bevin, zullen steunen." „Indien wij oprecht en verenigd blitven kan ons niets overkomen. Met elkander verbonden in trouwe kameraadschap kunnen wy ons te gen alle vijanden verenigen en kun nen wij volharden in het weder op bouwen van een. verwarde en ver bijsterde wereld. Zij zal dan in al haar majesteit van oude landen en in alle vreugde van honderden mil- lioenen nederige huizen herrijzen." Aan deze conferentie wordt deel genomen door: Frankryk. de Ver. Staten. Oostenrijk, België. Dene marken. Luxemburg. Noorwegen. Zweden, Turkije. Italië, Grieken land, Nederland. Duitsland. Burgarye, Tsjechoslowakije, Hon garije. Polen. Roemenië. Joego slavië en Australië. Nationale Reserve Vragen over .gedwongen vrijwilligheid' Het Tweede Kamerlid de heer Krol (C.H.U.) heeft de minister van oorlog schriftelijk vragen ge steld over de dezer dagen in de pers verschenen mededeling van officiële zijde, dat dienstplichtigen van de lichtingen 1941 tot 1944 kunnen wor den opgeroepen als er zich niet ge noeg vrywilligere blijken aan te melden voor de Nationale Reserve. Do heer Krol vraagt o.mIs de minister met van oordeel, dat de in druk wordt gewekt, dat de regering het standpunt huldigt om de Natio nale Reserve te voeden met vrijwil ligers, die op straffe van het opleg gen van verplichtingen, als het ware w-orden gedwongen om in „Steun Wettig Gezag-verband" plaats te ne men, waardoor het idee van vrijwil ligheid wordt aangedaan, zeer tot schade van de betrouwbaarheid van het nationaal instituut S.W.G.7 Diensttijd 29 maanden voor zeemiliciens Men streeft er bij de Koninklijke Marine naar om de zeeniihciens- marmier, die in het voorjaar van 1947 zijn opgekomen en die thans m Nederland dienen, na een dienst tijd van ongevee- 29 maanden groot verlof te verlener. Een klem ge deelte van deze zeemillciens-mari- nier. dat een zeer dringende reden, heeft om vroeger te demobiliseren, za! na een diensttijd van ongeveer 27 maanden huiswaarts worden ge zonden. Verzoeken hiertoe moeten, deze zeemilicieng indienen, bij hun commandant. Voor het tijdvak van 24 April fcm. 7 Mei 1049 zyn de volgende bonnen aangewezen. VOEDIN G SM1DDELENKA ARTEN 905 101 Vlees (A, B, D): 100 gram vlees 102 Vlees (A, B): 300 gram vlees 103 Vlees (I>): 100 gram vlees 105 Algemeen <A, B, D): 250 gram boter, margarine af vet 105 Algemeen (A, B): 500 gr. boter, margarine of vet 107 Algemeen (A, B): 200 gram kaas of 250 gram korst! oze kaas 108 Algemeen (A, B): 125 gr. koffie 109 Algemeen (A, B): 500 gr. sinaas appelen (ml. uiterlijk 30 April) 112 Algemeen (B): 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas 114 Algemeen (D): 250 gram boter, margarine of vet* 115 Algemeen (Dj; 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas 116 Algemeen (D): 1 kg. sinaasap pelen (inl. uiterlijk 30 April) TABAK SKA AïtTEN 903 7fi Tabak (QA): 2 rants, sigaretten of kerftabak 78 Tabak (QC5: 2 rants, sigaretten of kerftabak .BONKAARTEN ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, MD, F, H, 905 (btjz. arbeid, a.s. moeders, en zieken) Geldig zijn.ïde'bonnen, gemerkt met de letter L. (De letters achter de bonnummers geven de kaarten aan, waarop de be treffende bonnen voorkomen). Bovenstaande bonnen kunnen reeds op Vrijdag 22 April worden gebruikt, Dc bonnen 084. 089, 090, 091, 093, 097, 098 en 099 Algemeen, der bonkaarten voor voedingsmiddelen kunnen ver nietigd worden. Advertentie PAARSMERK j In het nieuwe gebouw der V.N. te New York zal een afzonderlijke kamer voor gebed en meditatie worden inge richt Trvgve Lie heeft hiertoe op dracht gegeven naar aanleiding van de Verzoeken, dat in de wolkenkrabber der VN een plaats moet jtjn. waar mensen van alle godsdienst! overtui gingen kunnen bidden. Een 80-jarige arts m ruste te Hinton, dr. J. A- Fox. heeft de 16 personen grote familie Branderhorst, die onlangs uit Neder land te New Vork is aangekomen, een huis met een boerderij van meer d3n 200 hectare aangeboden, nadat hij in een krant hun portret had gezien. „Ik zou die familie graag op mijn farm hebben," zei dr Fox. „Zij hebben ze- zoons en dat is juist wat de boer derij nodig heeft" Dinsdagavond zakte het plafond ".an een bioscoop te Homa Louisiana (VS in, juist toen de voorstelling zou beginnen. Minstens 32 slachtoffers werden naar het zieken huis overgebracht en de radio nep in haar nieuwsuitzending geneesheren en verpleegsters op om in het overbevolk te ziekenhuis te assisteren 0 Mejuffr. Jo Mulder heeft van de Koningin toe stemming gekicgcn haar ■nieuwe kul. d erop ere Ite getiteld „Arjolnntje m Sprookjesland" aan de prinsesjes op te dragen De premiere van deze operette wordt 14 Mei in de Koninklijke Schouwburg te Den Haag gegeven 0 Er zijn heimelyk proeven genomen met de Bntie onderreeer „Seraph", die in dc oorlog generaal Gtraud uit. het bezette Frankrijk haalde en de Ame rikaanse gcneraaal Clark m Noord Afrika aan wal zette om met de pro- geallieerde Fransen te onderhandelen. Deze onderzeecr is omgebouwd en loopt nu onder water sneller dan de enige op de Duriscrs^buitgemaakte U- booi. Zn legt per uur onder water één. twintig knopen af Zeven zuster schepen zim op een dergelijke manier omgebouwd 0 Woensdag werden aan de veiling Ter Aar de eerste peulen aangevoerd tegen een prijs van 3 20 per kilogram 0 Het staat bnna vast. dat prinses Margaret van Engeland by haar bezoek aan Ttahe door de Paus ontvangen zal worden Naar verluidt bereidt de Britse legatie by het Vari es an haar receptie voor 0 VSer jonge Nederlandse boeren hebben hun intrek genomen in de universiteit xran de Amerikaanse staat Maine waar zn. al ms verschillende methoden tot het kweken van aardappelen m het graaf schap Arrostook te bestuderen, een mechanische opleiding zullen krijgen. De jongens verlangen er naar aan de slag le gaan. 2\i zim hijzonder te spre ken over het Amerikaanse eten 0 De Londense politie heeft een poeing ver- ndeld im op Trafalgar Sauaxe, waar dr Malan met een delegatie verblijft, de beeltenis van de Zuid-Afrikaanse premier te vei branden De betoging die was opgezet door Indiërs en Afrikaanse inboorlingen, was gericht tegen de ras senpolitiek der Zutd-Afnkaanse rege ring. t -ï

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1