HET ROTTERDAMSCH PAROOL Eerste .Kamer stemde vóór, toen regering met aftreden dreigde Republikeinse regering terug naar Djokja? Duitse douaniers moeten vandaag koffers pakken Britse oorlogsschepen naar Sjanghai onderweg Vrijdag 22 April 1949 Ontwerp-grenscorrecties aanvaard Tegenstanders legden dreigement als teken van zwakte uit Op de keJüud Hoe de Senaat stemde Verslagenheid over het besluit van de Eerste Kamer Arnold wil contact met Nederland aanhouden Meer dan 50 doden tengevolge van vuur der communisten op vier Engelse schepen Chinese regering Nederlandse regering accoord onder twee voorwaarden Nieuwe bonnen voor werkkleding vlucht Nieuwe ambassadeur dei VS te Parijs Paul Robeson was even op Schiphol Weerbericht Guerilla-actie in Indonesië In kort Lbestek _J rPWtk. Red. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tel. 6f:00 Abonn.prijs: per week 0,32 per kwartaal 4.10, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Negende jaargang No, 93 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 393644 Sankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur-. B. de Vries Hoofdredacteur: W.' B. P. Schaper De Eerste Kamer heeft gistermiddag met 25 tegen 17 stemmen het wetsontwerp betreffende de grenscorrecties aanvaard, nadat de regering bij monde van minister Stikker had gedreigd te zullen aftreden, indien het ontwerp er niet door zou komen. Dit uiterste middel heeft blijkbaar sommige tegenstanders van de grenscorrecties er toe gebracht, toch hun steiri aan het ont werp te geven: enkele leden verklaarden met nadruk, dat zij uitsluitend zouden voorstemmen om het kabinet niet ten val te brengen. Om half twee werd de zitting geopend en terstond kwam minis ter Stikker aan het woord, orn de critiek die tal van sprekers de vo rige dag hadden geuit, te beant woorden. De minister ging de ge schiedenis van de behandeling de zer grenscorrecties na. Reeds tij dens ze JteV d.elQor in, n'e sprake geweandse rest. De Nedèrtegering verbt>ma.tfen van de ca die betrorrecties aareffende, de 5fling. Na chadevergoecde be vrijd bi£r1'sgJrA3- an nexatie in., ruime kring weerklank. Reeds vroeger is getracht, plaatse lijke misstanden op te heffen, maar steeds stootte men op onwil van Duitse zijde. Nimmer is enige te gemoetkomendheid betoond. De correcties kunnen niet anders dan als voorlopig worden bezien, omdat het vredesverdrag pas met; definitieve regelingen kan komen. De Benelux-partners hebben dui delijk willen maken, dat deze cor recties niet vooruitlopen op ver goedingen. Het scheen de regering toe, dat thans de kans. op tech nische correcties moest worden aangegrepen, omdat anders wel licht-gewacht had moeten worden Morrende intellectuelen T—IET is niet alleen de kleine man, 1A die klaagt, dat hij 'met zijn loon- zo moeilijk kan rondkomen. Dia kleine man neemt allang geen uit zonderingspositie meer in. Allen, die in loondienst staan en wier inkomen van overheidswege gefixeerd js, staan voor. deze moeilijkheden. Ar beiders, kleine winkeliers, gepen- sionneerden, onderwijzers, ze kun-, nen^met .hun. inkomen maar net in het onderhoud voorzien. Allerlei an dere noodzakelijke uitgaven, zoals het aanschaffen van kleding of het vernieuwen van huisraad, zijn öf en- mogelijk óf komen slechts door bij zondere opofferingen tot stand. De scheiding tussen handarbeiders en hoofdarbeiders die voor de oorlog zeker aanwezig was, valt meer en meer weg. De mannen zonder en de mannen met een wit boord voeren dezelfde verbitterde strijd om het hoofd .boven water te 'houden. Van buiten gezien is er van die strijd niet zo heel veel te bespeuren. Nederlan ders zijn geen mensen, die met hun zorgen te koop lopen en de Neder landse vrouwen proberen er altijd van te maken wat er-,van te maken is. Maar binnenskamers moet er vaak veel en lang geprakkiseerd worden om de moeilijkheden, dié zich in het gezin voordoen, te over winnen. Ieder leeft naar de maatschappe lijke positie, die hij bezit. d.w.z, ieder leeft naar zijn inkomen. Het loon van een arbeider moge in vele opzichten lager zijn dan van een intellectueel, het verschil in hoogte is daarom nog niet bepalend voor de armoe van de? een at de welstand van de ander. Ook welstand kan betrekkelijk zijn. Over de salariëring van de onderwij zers schreven wij reeds. Thans ziet het ér naar uit, dat ook' het weten schappelijk personeel aan de Neder landse universiteiten, beneden de rang van. hoogleraar, in beweging schijnt te komen. Uit een enqr-ête van vorig jaar was reeds gebleken, dat het verschil in financiële waar dering voor dewetenschappelijke werkers aan de universiteiten en voor die.in het particuliere bedrijf, abnormaal is. Verdienden aan de universiteiten academisch gevormde mensen tussen de 20 en 30 jaar ge middeld 2640 per jaar, in het par ticuliere bedrijf werd aan deze men sen 4500 betaald. Naar de salaris sen der ouderen kon men slechts gissen; .meestal verklappen particu liere bedrijven die niet. Wij hebben al eens meer betoogd, dat Vadertje Staat, door zich hard nekkig tegen iedere verhoging van salarissen te verklaren, ook daar waar het dringend noodzakelijk is, roofbouw pleegt; dat hier de zuinig heid dé wijsheid bedriegt. Dit geldt niet alleen voor het lager, maar ook voor. het hoger onderwijs. De meer dan matige salariëring doet de be langstelling voor het beroep van leraar verflauwen en wat dit bete kent zullen allen, die zich-tot de stu die aangetrokken voelen, persoonlijk ondervinden. Een eventueel- tekort aan leraren zal verschrikkelijke ge volgen met zich brengen voor de kwaliteit- van ons onderwijs, welks niveau terecht geroemd wordt „Na. het Paasrecès zal in de Eerste Kamer.de herziening van de salaris- positie van de wetenschappelijke sta ven der Rijksuniversiteiten aan de orde kómen. Wat hierover bekend is geworden, heeft bij de betrokke nen bij voorbaat teleurstelling gc- wekt. De nieuwe regeling komt neer op een verhoging van 5 pet voor sa larissen boven de 300 per maand, den verhoging,.die in 1946 achterwe ge is gebleven. Na twee en een half jaar is men dus zo goed als niet ver der gekomen. Dit proces vertoont veel overeenkomst met dat van de ondefwijzsrssalarissen. Is men 'een maal zover, dat aan de verlangens aandacht wordt besteed, dan blijkt het resultaat ruim onvoldoende. Het is misschien allemaal niet zo een voudig, maar dit staat vast: wanneer zelfs de academisch gevormden zich gaan roeren, is er iets scheef. Wan neer "zijnde benen nemen is dat niet zo mooi- Zij vertegenwoordigen een kwalitatieve macht, waarop de hand arbeiders met hun kwantitatieve macht jaloers mogen zijn. op de vredesconferentie, die mis schien nog in een ver verschiet ligt. Wat de omvang der correcties betreft: de regering ziet niet van verdere compensaties af. Speciaal geldt dit ook ten aanzien van de Dollard. Vreemde positie De mogelijkheid dat het ontwerp door de Kamer zou worden ver worpen ter sprake brengend, merkte de minister op, dat de re gering hierdoor iri een vreemde positie zou komen en zou moeten gaan onderhandelen op een 'niveau waarop zij dat niet wenst. Ook heeft de regering ernstig bezwaar "m schorsing van de behande- liu van het ontwerp, zoals door de'heer. Beaufort (KVP) is voor gesteld. Samenvattend zei de minister ten slotte dat: L. de correcties van bescheiden aard zijn, maar uit technisch oog punt niet als bagatel mogen wor den beschouwd; 2. uit de houding der Duitse politici is gebleken, dat op geen. andere wijze afdoende verbetering is te verkrijgen; 3. de regering ervan overtuigd ïs, dat er geen blijvende schade voor de betrekkingen met Duits land is te vrezen; 4. de Benelux-partners geen principieel afwijzend standpunt hebben ingenomen. Ten slotte verklaart minister Stikker, dat het kabinet voor verwerping van het ontwerp de verantwoordelijkheid niet kan dra gen. Na dit dreigement van minister Stikker behandelde de minister van binnenlandse zaken, mr. V a n Maarseveen, enkele staats rechtelijke en administratieve as-; pecten vari de kwestie enttöen was. h'ét; tijd voor de replieken. Onverzoenlijk Het onverzoenlijkst bleek de heer Al gr a (AH.). Hij wees nog maals op de onbehoorlijke mani festaties der Duitsers, wier spre ken over schadevergoeding hij on gepast noemde, alt men bedenkt, dat honderdduizend Nederlanders, naar de gaskamers zijn gevoerd. Ook kantte hij zich scherp tegen het feit, dat de regering met de portefeuilles had gerammeld. ,,Door dit grijpen naar het uiter ste zniddel wordt de positie van het parlement verzwakt, maar ook de positie der regering/' aldus spr., •die niet van plan was, voor het uiterste middeluit de weg te gaan. Ook de heer Beaufort (KVP) al wilde hij zijn stem niet aan het ontwerp onthouden achtte het optreden van de regering staatkundig niet verantwoord. Vol gens de 'regering gaat het om een kwestie van. prestigeverlies in in ternationaal opzicht. Daarmee is spreker het niet eeiis: ook hij legt dit schijnbaar krachtig optreden uit als een symptoom van zwakte. De 25 leden, die zich vóór het wetsontwerp inzake de grenscor recties hebben verklaard zijn: Van Lieshout, Teulings. Van Velt- hoven, Van Voorst tot Voorst, N ij kamp, Berger, Kropman, Stein- kuhler, Witteman, De Bruyn en Regout, allen van de KVP; Bron- gersma, mej. Tjeenk Willink, Kievit, Hoogland, Jonkman, mr. J. Cramer, Van Walsum en Kra nenburg. allen van de Partij van de Arbeid; Kolff, Vixsebcxse en De Zwaan, allen C.H. en Wende- laar, Biérema en Molenaar, allen WD. De 17 leden, die hebben tegen gestemd zijn: De Wilde, Woltjer, Tjalroa, Anema, Schipper, Algra en Rip, allen A.R.; Pollcma en Reyers, beiden C.H.; Beaufort en Barge, beiden KVP, J. J. Kramer en Woudenberg, beiden Partij van de Arbeid; Van Santen, Branden burg, Schalker en Schoonenberg, allen CPN. De neer Ruys de Beerenbrouck «KVP) was tijdens de stemming niet in' dc zaal aanwezig. Hoewel de heer K'olff (CHU) meedeelde dat verschillende van zijn bezwaren zijn weerlegd, zei hij 't eveneens te betreuren, dat de regering met zwaar geschut is ge komen. Een- afwijzende houding bleef ook de heer Schalker (CPN) aannemen: hij zou zijn stem (en. zijn fractiegenoten evenmin.) niet geven. aan. het ontwerp. Hoewel ook de- bezwaren van de heer Ruys de Beerenbrouck (KVP) niet weerlegd waren, wilde deze spreker niet meewerken aan een eventuele val van het kabinet: hij verliet daarom de Kamer toen de kwestie in stëmmïng kwam. Ze gewichtig? Bij de dupliek zei minister Stik ker o-m. nog, dat de regering geen verantwoordelijkheden aan de-Ka mér wilopdringen, maar dat het zich ook. geen verantwoordelijk heden door de Kamer wil zién op gedrongen. „Is de kwestie nu zo gewichtig?" aldus, de bewindsman. „Wanneer de regering zou moeten terugtrekken,-zouden er allerlei kwesties rijzen, waardoor ernstige moeilijkheden zouden .ontstaan; DarprpXheeft de regering haar érnstige "w.oord moeten spreken". Daarop volgde de stemming, die 25 voor- en 17 tegenstanders bleek op te leveren. Eems- en DoUardmotie Op aanraden van de minister had de heer Algra zijn. Eems- en Dollardmotie ger-ijzigd. Deze werd met 37 tegen 4 (.communistische) stemmen aangenomen, toen zij als volgt was geformuleerd: De Kamer, van oordeel, dat de Ecmskwestie ^en het herstel en de handhaving van de grens in de Dollard, waarbij voor Nederland belangen van de eerste ordg en van grote urgentie in het geding zijn, zonder schade voor Duitse persoonlijke en economische be langen kunnen worden geregeld op een wifze, welke bevrediging kan geven aan alle te dezer zake ge rechtvaardigde Nederlandse wen sen, betreurt, dat ten opzichte van deze vraagstukken zelfs in begin sel nog weinig is bereikt, verzoekt de regering haar be moeiingen te dezer zake onmiddel lijk en zo krachtig mogelük voort te zetten. IN Hotel des. Indes te Batavia vin den momenteel onder leiding van de UNO-Cómmisste, voor Indonesië de voorbesprekingen plaats tussen Nederlanders en Republikeinen voor de aanstaande Rondetafel conferentie in Den Haag. DE FOTO gééft een overzicht- van .de zaaiwaar de conferentie wordt gehouden. Ter linkerzijde ziet men aan de tafel der Neder landers, in donker costuum. 'dr. J. H. van Roy en, recht tegenover hem (met hoofddeksel) is Mohammed Rum-gezeten, de leider van de Re-" publikeinse delegatie. Aan de Duitse grensbeambten in da correcticgebleden is aangezegd, dat zij in de loop van Vrijdagmiddag (vandaag dus) hun bureaux zullen moeten verhuizen naar de nieuwe douaneposten. Het besluit van de Eerste Kamer heeft in West-Duitsland een zekere verslagenheid gewekt, daar in de laatste t|jd de hoop gevoed was, dat de Nederlandse Senaat in laatste Instantie de correcties niet zon goedkeuren. Da minister-president van Noord- Rijnland-Westfalen, dr Arnold, heeft Donderdagavond verklaard, dat hij ook thans de hoop op een „bevre digende regeling" der grenskwes tie nog niet heeft opgegeven. De Europese gedachte bedt volgens hem zo diep wortel geschoten, dat zij „door een momentele foutieve beslissing niet geremd kan worden". Het probleem der Duitse Westgren zen blijft volgens Arnold, tot aan het vredesverdrag evenzeer open als dat van de Duitse Oostgrenzen. De regering van Noord-Rijnland- Westfalen ziet daarom geen aanlei ding om een afscheidswoord te richten tot de Duitsers, wier ge boortegrond thans onder vreemd be stuur geplaatst wordt, aldus zei hij- „Wij zullen de strijd om het na tuurlijke recht der 'zelfbeschikking voor onze landgenoten niet opge ven. Pas een Duitse bondsregering zou bij de ondertekening' van hdt vredesverdrag het laatste woord in deze kwestie kunnen spreken". Over zijn bezoek aan Nederland zeide Arnold nog: „Ik heb het als een plicht beschouwd, in Het laatste uur door een persoonlijk bezoek aan Nederland te wijzen op de grote politieke en psychologische beteke nis der grensveranderingen. Dit is misschien niet in overeenstemming met de regel der orthodoxe diplq- matïe. Ik geloof evenwel, dat die genen, die zorg hebben voor het recht van hun vaderland, het niet begrepen, zouden hebben, wanneer ik niet het uiterste gedaan had. Een .Nederlandse minister zou in de zelfde omstandigheden niet anders hebben gehandeld". Arnold zeide voorts, dat hij niet kon inzien hoe de Nederlandse re gering van mening kon zijn, dat zij haar aanzien zou verminderen, wanneer besloten werd tot „een handeling in Europese zin"» Arnold verweerd d zich voorts te gen de verklaring van minister Stikker dat hij tegen de afspraak mededelingen aan. de pers had ver strekt over hun onderhoud. Hij zeide, de pers slechts te hebben in gelicht over het Duitse standpunt en. de Duitse bereidwilligheid tot onderhandeling. Dr. K a r 1 A r n o 1 d de minister president van de Duitse staat Foordrijn-Westfalen heeft gisteren te Dusseldorf een persconferentie gehouden over zijn reis naar Ne derland. Hei zei, dat zijn voor naamste indruk van het bezoek was, dat de oorlog in de mentaliteit van Nederland grote veranderingen heeft gebracht, die het voor Duit sers moeilijk maken zich gehoor te verschaffen. Het was volgens Ar nold de taak der Duitsers, te trach ten deze reminiscenties voor een. meer positieve instelling tegenover Duitsland te doen plaats maken. Arnold riep'..-in dit verband de Duitse pers ojrer1 vpór Zorg -te-dra- gen, in beschouwingen aver de Duitse verhouding tot Nederland „de juiste toon aan te slaan". Hij zeide dat zeer vaak de Nederlandse openbare mening aanstoot heeft ge nomen aan gilet tactvol gekozen opmerkingen van Duitse zijde". Dr. Arnold verklaarde het nood zakelijk te achten, ook wanneer het Nederlandse parlement zijn goed keuring aan de correcties zou geven het contact met Nederland over de kwestie aan te houden; Hij zeide in Nederland te hebben doen uitko men, dat de z,g, Duitse tegenvoor. stellen geen afgesloten geheel vormden, doch slechts voorbeelden, die desgewenst konden, worden uit gebreid. Zijn reis naar. Nederland had niet ten doel gehad de parle mentaire besprekingen te storen, doch eerder de moeilijkheden uit de weg te ruimen, aldus zeide Arnold. Het Nederlandse jeugdelftaldat gisteren met 41 van de Franse gasten verloor. Voor een verslag van de wedstryd, zie pag. 3. De Britse admiraliteit heeft de torpedobootjager „Constance" en de kruiser „Belfast" opdracht gegeven om op volle kracht van Hongkong, waar deze schepen gestatïonneerd waren, op te stomen naar Sjanghai. Dit bevel is gegeven nadat eergis teren de Britse &;hepen Amethyst en Consort en gisteren de kruiser London en de sloep Black Swan (die beide eerstgenoemde oorlogssche pen te hulp kwamen) door commu nistische artillerie waren beschoten. Men verwacht de Constance en de Belfast pas vanavond of morgen ochtend te Sjanghai, Een woordvoerder van het Britse departement van buitenlandse za ken heeft meegedeeld dat Groot- Brittannië het recht heeft, oorlogs schepen naar de Chinese binnenwa teren- te zenden, indien de Chinese regering daartoe toestemming ver leent. Deze toestemming is gegeven. De admiraliteit beschikte nog niet over cijfers omtrent- het aantal slachtoffers op de beschoten sche pen, maar onofficiële berichten spreken van totaal 41 doden en 51 gewonden op de vier 'Britse schepen, die tot nu toe door de communisten, onder-vuur zijn genomen. - De 10^)00-ton-'metende-Britse kruiser .London" eb de korvet „Black Swan"' werden door projec tielen van. de artillerie der commu nistische troepen getroffen en be schadigd, toen zij gisteren vergeefs poogden door het schootsveld van de kanonnen der communistische strijdkrachten de Jangtse op te va ren, omhulp te verlenen aan de reeds door communistisch artille rievuur getroffen 'korvet -„Ame thyst". De „London" en dc „Black Swan" zijn naar Sjanghai terug ge varen voor het ondergaan van re- paratfes en ;om de stoffelijke over schotten van gedodg 'opvarenden en gewonde leden der bemanningen aan wal te zetten. Twee doktoren zijn er gisteravond in geslaagd de „Amethyst" per vliegtuig te bereiken. De korvet en het vliegtuig zijn beide door de ar tillerie der communistische 'troepen beschoten. Edward Youde, de 25-jarige eer ste secretaris van de Britse ambas sade te Nanking en voormalig lui- tenant-ter-zee van de Britse mari ne, heeft gisteravond de Jangtse overgestoken. Hij wil trachten ver binding-te. krijgen met de bevel hebbers der communistische troe pen. in tegenover Nanking -gelegen In de bijeenkomst, die de Neder landse en republikeinse delegaties heden onder auspiciën van de UNCI hebben gehouden, heeft dr Van Koyen verklaard: „De Nederlandse regering is bereid in te stemmen met de terugkeer van de republi keinse regering naar Djogja, mits een bindende verklaring (binding commitment) verkregen wordt over beide andere onderwerpen, name lijk, dat de republikeinse regering de gewapende aanhangers zal beve len de guerilla te staken en samen te werken bij het herstel van-'de vrede en de handhaving van orde en rust en ten tweede, dat overeen stemming bereikt wordt fmakè agreements) betreffende de tijd en de'voorwaarden voor de ronde ta fel-conferentie te Den Haag". Dr. "Van Royen zeide, dat de Nederland se delegatie krachtige pogingen heeft, gedaan om in details te ant woorden op dc punten, die Zater dag naar voren zijn gebracht door de republikeinse delegatie. Hoewel het Nederlandse antwoord nog niet volledig was, zo zeide hij, was het toch vollediger dan h|j venvacht had dat op dit ogenblik mogelijk zou ziJin. Het CDK deelt me'de. dat de bon nen voor werkkleding. H 13 en L 13 tot nader order geldig- zijn voor het kopen van werkkleding. Op de bon nen. H 13 kan men kopen: een over all of een werkpak van drill, keper of satijn, een lange stofjas, een lange witte jas. een laboratoriumjas of een mouwschort. Op de bonnen L 13 kan men kopen: Een- werkbroek of werk- jasje van'keper, drill, satijn; beaver- ,teén, Engels-leer. manchester, of pilow, een korte witte jas» een koks buis of een korte stofjas. De bonnen H 1 t.m. 12 en L 1 t.m. 12 en de rantsoenbonnen FC en FD blijven voorlopig geldig. Twee Haagse jongens, die Zondag per flets naar de bollenvelden gingen, vonr den bij Noordwijk een portefeuille met 200 gulden. Zij verdeelden het geld, maar bij hun thuiskomst waarschuwden de ouders, die merkten, dat de jongens ■veel geld bij zich hadden, de poÖtie. Het geld werd in beslag genomen maar de politie weet -niet van wie het geld is. Inlichtingen,.'bij de .kinderpolitie in Den Haag. De nationalistische regering van China, onder leiding van waarne mend president Li Tsjoeng Jen, heeft gisteren besloten Nanking per vliegtuig te verlaten en zich naar Kanton te begeven, waarheen ook de leden van. het parlement on middellijk zouden vertrekken. Dit besluit werd genomen toen hekend werd, dat 30.000 man communis tische troepen 's nachts de Jangtse Kiang waren overgestoken en op slechts 8.0 km ten Zuidwesten van Nanking -een bruggenhoofd op de Zuidelijke oever van de rivier had den gevormd. stellingen, teneinde plaatselijk een staken van het vuren te..bereiken, waardoor dg slachtoffers van' de „Amethyst" in veiligheid zouden 'kunnen, wojröengebracht. De oudste" onder-officier dal: da „Amethyst", David Herlh, diémét een aantal opvarendenvan de kor vet te Sjanghai is aangekomen, heeft in. een levendige beschrijving van de aanval, die op de „Ame thyst" werd uitgevoerd, verzekerd, dat aan boord van de korvet twee witte vlaggen werden gehesen, toen de granaten over hét vaartuig gierden. „De, communisten, moeten echter kleurenblind zijn "geweést", zeide hij- President Truman heeft mede gedeeld, dat h|j David K. Bru- c e, hoofd van de missie voor het plan-Marshall in Parijs, benoemd heeft, tot ambassadeur in Frank rijk. De benoeming moet nog door de Senaat worden goedgekeurd. Truman zeide een aantal perso nen in gedachte te hebben die in aanmerking kwamen voor opvol ger van Bruce in zijn laatste func tie. Eén van hen was Barry Bing ham, uitgever van de te Louisville verschijnende „Courier-Journal", Tegelijk met het Franse voetbal team, datZaterdag te Rotterdam tegen de Oranje-elf zal uitkomen, arriveerde gistermiddag met de K.L.M.-Convair „Paulus Potter' uit Parijs op Schiphol de beroemde Amerikaanse negerzanger Paul Robeson. Na een oponthoud van twee uur vertrok hij met het lijn- vliegtuig naar Stockholm. Hij zal zijn concert-toumée door Europa besluiten met een concert- reeks in de Scandinavische landen, die ongeveer twee weken in beslag zal nemen,-Hierna zal hij naar de Verenigde Staten terugkeren. De 52-jarige reus bleek zeer goed op de hoogte te zijn van 'de toestan den 'in ons land. Robeson vertelde nog, dat hij ook West-Indië, met name Curacao, had bereisd en dat hij zeer goed te spreken was over de sociale positie van de negers in dit rijksdeel. Zijn 'toekomstplannen vatte de zanger samen met de .volgende woorden „hope to -speak and to king all my life". (Ik hoop mijn hele le ven te spreken en-te zingen). e „Indian. Merchant", een stoom schip uit India, is gisteren bij het eiland Borkum op een mijn gelopepu. Het schip heeft geseind, dat het op halve kracht naar Rotterdam zal varen. Het was op weg van Hamburg naar Calcutta. KOUDE NACHT Weersverwachting geldig van Vrij dagavond tot Zaterdagavond. (Opge maakt te 10 uur). Meest matige wind tussen West en Zuid. Vannacht en- morgenochtend wei nig bewolking met in het' binnenland kans op lichte nachtvorst. Morgen overdag weer meer bewolking met la ter enige regen ten Noorden van de grote rivieren. On geveer dezelfde temperatuur als vandaag. 23 April: Zon op 5.23. onder 19-50 uur; Maan op: 4.24. onder 14.35 uur. 23 April: Hoog water te Rotterdam: le tü 1,24-uur, 2e ty 14.17 uur. - Er vielen negen doden, toen dezer dagen een fouragewagen voor mili tairen en politie nabij Pekalongan een hinderlaag reed en van drie zijden met automatisch vuur werd beschoten. Onder de doden waren 6 Indonesiërs, een militair en 2 po litieagenten en 5 militairen werden zwaar gewond, aldus Aneta, In Purwokerto is dezer dagen de electrische verlichting uitgevallen doordat een mast van het hoog spanningsnet was opgeblazen. Het herstel duurde- enkele dagen, ge durende welke tijd men zich met een noodverlichting heeft beholpen» Enige dagen geleden werd een bus van het Malangse stadsnet even buiten de stad aangehouden door een bende van 22 man. De passa giers, die móesten uitstappen, wer den van hun geld en alle kleding beroofd, waarna de bus in brand werd gestoken. Een Indonesische keurmeester ;Op- de Pasar te Sukoredjo in Oost-Java werd vermoord, waarna zijn hoQfd werd afgekapt en op de omheining van de pasar 'werd gestoken. Voorts Is kort geleden een con- vooi van Purwokerto naar Bumiaju beschoten en -aangevallen, waarbij een aantal doden en gewonden te betreuren was. Uit Medan wordt tenslotte ge meld, dat 200 personen zijn gear resteerd in verband met de overval in de vorige maand op de onderne ming Klambir Lima, nabij Medan, waarbij enige Nederlandse planters werden vermoord. Onder de gear resteerden bevinden zich verschei dene beruchte bendeleiders. De hoofddader van de aanslag, de 27- jarige Bachtiar, trachtte vlak voor zijn arrestatie in de vermomming van een vru chtenkoopman uit Me dan te ontvluchten naar Atjeh. Hij heeft reeds volledig bekend. In het prentenkabinet te Leiden, werd Donderdag Leidens rjudste student ge huldigd onidat.hij ze%-enUg'jaar werd- Deze welzeer ongebruikelijke huldi ging viel'ten' deel aan de he.er N. J. Sv-ierstra. een van de bekendste des kundigen fop he„t gebied van de geschie denis van de sleutelstad, speciaal uit .kunsthistorisch oogpunt, die - sinds ge ruime tijd een- academische stüdie in. de kunstgeschiedenis volgt Surveil lerende agenten {e Roosendaal hielden Donderdag twee Heden aan. die hun verdacht voorkwamen. De heren ble ken afkomstig uit 'Sneek en Leeuwar den, én in het bezit -van 150 paar hylon- kousen, die uit België, waren.'gesmok-. keld. -Deskundigen- van de geheime dienst van de 'Amerikaanse luchtmacht zijn een „Encyclopedie voor bombarde- méntsdoëlëji" aan --.het samenstel Ier.. Hierin, -worden' doelen" vermeld;- die'in een toekomstige oorlog ZoüdéhWorden aangevaïiëa. De'gegevens hiervoor vor men te hooi en te gras. verkregen in lichtingen, statistieken uit commerciële bladen, rapporten van'-handelsattachés, krantenknipsels en"- vermoedelijk ook materiaal, afkomstigvan agenten; ook kaarten worden voor de samenstelling geraadpleegd. De Amerikaanse leeer. laboratoria te Fort Monmouth. :(New Jersey) hebben «en radar-apnaraat ontwikkeld, dat hét nauwkeurig in. kaart brengen van de wegen van stor men mgoelijk maakt; Advertentie I.M. CMfZS KLAUTEN Of het voorjaar is of zomer, najaar of winter, zonder zakdoek gaat U riïet uit. Maar of U 's morgens winkelt of 's middags, in het centrum of buitenaf; zij zijn nergens, te koop. Maar wij beloofden U toch lagere prijzen voor de ar tikelen die U het meest nodig heeft l Ook wat van die 50.000 gulden voor zakdoekensnuit nu Uw neus maar, niet in een gat, maar in een nieuwe zakdoek, want morgen koopt U ze niet voor. 50 maar voor voor federeert 3 zakdoeken. Wenken voor Vaders. Laat Uw kinderen op Moederdag een parte- monnale geven, geheel leder met geld- a gg portefeuille voor MATHENESSERLAAN (DIJKZlCHT)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1