Ipsa C D ADLER STADSNIEUWS 1 l I 1 IfHil WmSfA "MISLEZERS Voetbalglorie Schi edam-Wandsworth wordt voor het nageslacht bewaard AGENDA delen „klein babbess- Vlaardingen NIKKELEN 1 SCHEEPVAART BANKETBAKKERIJ „Het Westen W. VAN NOORTWUK ZN. SPECIALE EXPOSITIE "¥31 Wtêé* PLASTIC 3 ZO Koeriersters M Vrijdag 22 April 1949 Morgenochtend omstreeks tien uur zal in hotel ..De Kroon*' de ontvangst plaatsvinden van de twee jeugrUvoetbat elftallen uit \Yandsworth, diie dit weeker.de (HBSS), G. Baas (SW), W. H. Schrumpf (SW). G J M van Euijtenen (Excelsior), V? v. d. Sloot (HDVS), L Janse (HDVS), i... - - G van Pelt (SW). C T Knotsen- e J?- 'iracilten zullen meter, met de j burg (SVV. Sciueoamse voeibaljeugd. De bij- B-eiftai: 3?-De KroJon ?al oó,k I Th. Bierhuizen (Excelsior). M SSvkr ,..bJJge£^d JJ-oor deVenvaal (SVV), B stierman <De- rfLLu j VVandswortn rans. iraos). J H Branod <DRZ). A M Goodrich, die dezer- dagen metSchoof (Excelsior), I. Hoogen- riSS-lS."1 Vs >an<tvert«ef- Sam (HBSS). N M Kohlmeïier ae gelegenheid j (DRZ), A C v d Hamer (SVV). om een ?e°r haar 1 J C V Waardenburg (HBSS), P. geschonken zilveren schild aan het Schiedamse ENSO-comité aan tc bieden. Op dit schild zullen de uitslagen der verschillende soort- ontmoetingen tussen de beide ste den m het vervolg aangetekend worden. Inderdaad een zeer ge lukkige gedachte. Burgemeester Peek zal by de overhandiging in De Kroon aanwezig zijn. De samenstelling van de Sehie- aarassa jeugdelftalien. die Msan- oagmtddag om half zes en kwart voor zeven op het Hermes.terrein zullen aantreden, is ondertussen bekend geworden. De samenstel ling van deze twee elftallen 2al als volgt zijn: A-elftal: P. van Soelen (SW). J. v d Bras (SVDWP). D Grim- mius (HDVS). W. Kieuw-straten d Tuijn (.HDVS), (HDVS), E Knol Tentoonstellingen: 16 Lm. 30 April. Sted. Museum, da 105, Zo. 25u: Expositie afd. R dam v. Ned. Fed. v. Beroeps kunstenaars en tekeningen leer lingen le en 2e klasse BHBS. Films: Passage-bioscooo: Da. 2. 7, 9.30 Za. en Zo. 1.45. 7, en 9.30 uur: (Do.avond geen voorstellingen) Zij winnen de slag (alle leeft.) Monopale: Da. 2, 7. 9, Za. 2, 5. 7. 9, Zo. 3, 5. 7, 9 u: De Harem (14 jaar). Bijeenkomsten: 22 April: R.K. Volksbond. 8 u: Uitvoering tamboers- en pijpers- corps „Harmonie*'. Fiscusdienaren traden voor het voetlicht Ter gelegenheid van haar een jarig bestaan bracht N.I.V.A. de personeelsvereniging van de Schie damse belastingambtenaren in een. uitverkocht „Musis" dg Klucht in drie bedrijven van H. W. v'. d. Hei den en Henk Bakker: „Vrijdag de dertiende", ten tonele. Deze nog jonge groep - het me rendeel van de leden maakte gister avond het debuut op de planken heeft getoond, dat de Schiedamse dienaren van Lieftinck heel wat meer in hun ma"-; hebben dan een uitgebreide wetssennis. Het spel. hoewel niet feilloos, kenmerkte zich door een goede to neeltechnische afwerking alsmede ebn vlot tempo. Vooral „de thuiskomst uit de Ver gulde Venus" en de hieropvolgcnde „biecht" alsmede „het consult van Achmed Ritnibi ten huize van mw Verbaak", oogstten veel succes. Na de gebruikelijke aanbieding van bloemen voor de dames en een rokertje voor de heren, werd de avond besloten met een gezellig sa menzijn. Een strijkje o.Lv. dhr. Smits luisterde het geheel op. Gemeente-publicatie TIITBK E rD BiGSPiAN Di ONDER- POLDER" De Burgemeester van Schiedam maakt bekend, dat Gedeputeerde Staten der provincie Zuid-Holland bij hun besluit van 22 Maart 1949 No. 355 hebben goedgekeurd het door de Gemeenteraad van. Schie dam 'op 17 December 1948 vastge stelde uitbreidingsplan in onderde len voor het gedeelte van de Klein- Babberspolder, dat begrensd wordt door de Vlaardingerdijk, hgt Open baar Slachthuis en de Algemene Begraafplaats (uitbreidingsplan „ïQem-Babberspoldermet de daarbij behorende Bebouwingsver ordening. Het goedgekeurde-plan ligt in een uitvoerige kaart voor een ieder ter gemeentesecretarie ter inzage. Schiedam, 22 April 1949 De Burgemeester van Schiedam. J. W. PEEK Een mooi. resultaat By het op 17, 18 en 19 April 1940 gehouden groot Instrumentaal Con cours, uitgeschreven door bet „Ko- ninklijk Dordrechts Fanfare Corps" te Dordrecht behaalden onze stad genoten J. Kemper en A. Duk, bei den lid van het Stedelijk Muziek korps te Schiedam, een eerste prijs m de eerste afdeling met het duo voor 2 clarinetten „Air Variee" van Saupe. G.T-B.DE SCHIE COMB. Zaterdag speelde G.T.B- een oefen wedstrijd tegen de Schie. Met het oog op dö interlandwedstrijd begint de wedstrijd om half drie op het terrein Havendijk. Wie aan de slag willen en kunnen gaan By het Gewestelijk Arbeidsbureau stonden op 20 April de volgende aan geboden en gevraagde arbeidskrachten genoteerd: AANGEBODEN ARBEIDSKRACHTEN BouwbedrijvenVloerenlegger. dak dekker. Metaalbedrijven; Chauffeurs, half was elee. lasser. A3g. Bedrijven.: Boekhouders, kan toorbedienden. Incasseerder, musici, ex peditieknecht magazijnbedienden, kell- nera portiers, vertegenwoordigers, on geschoolde arbeiders. bedrijfsleider chem. wasserij. distillateursknechts, -winkelbedienden, fotograaf, verband- meester. tuinman, hotel-kok. buffet- chef. molenaar. Jeugd: Aank. bediende, ld. electri- clen, U. automonteur. LI. mach. bank werker. zonder praktijk, 1.1. banket hakker. Vrouwen: Leerling verkoopster, leer ling naaisters, kapster. GEVRAAGDE ARBEIDSKRACHTEN Bouwbedrijven: Mach. houtbewerker (fraiser), schilders. Metaalbedrijven; Bankwerkers, pre- clsiebankwerkers. elc. lassers NVL) gereedschapmakers, eanstr. monteurs, koperslagers vormers, metaaldraaters geschoold, plaatwerkers, scheepsbik- kers. pijpenmonteurs. seheepsüserwer- kere. smeden (grof en kachel), voor. ilaanders, constructeur' staalbouw, ble- Z"*i'g Bedrijven: Letterzetters, boek drukkers fabrieksarbeiders, kapper, melkknecht (extern)wünkopersxnecht. kleermaker, broodbakker, ractorscc.-»- per 1B—20 jaar. dekknecht voor tank- boot 25 jaar. In de Limburgse mijnen kunnen flinke ongehuwde arbeiders geplaatst worden. leeftijd 1630 jaar. Jeugd: Borstelmakers, cartonnage- werkers drukkers, f orceur. glas in loodzettér. granietwerker (kunststeen,, kurkensnijders, aank. soldeerder ko perslagers kopergieters, mach. bank werkers. vormers, letterzetters, sla- versjongen, halfwas-slager LI- teke naar I 2 KL M.T.S.. leerling voor glas industrie. LI. verwa rmln gsm onteurs, J.L kapper loopjongens. LI. lakspuiter. U, timmerman, jongste bedienden, pak huisknecht. LI. hetonijzervlechters, con- structiewerkers. Vrouwen: Dagmeisjes. fabrteKsmeis- jes verkoopster (kruidenierswaren), strijksters, wasserfjmelsjes, bekwame verkoopster, gezinsverzorgster. Personen <fie wensen te emigreren, dienen zich uitsluitend te wenden tot het Arbeidsbureau. Geslaagd Kerkconcert Ten bate van gewonde militai ren in Indonesië is Woensdag avond onder auspiciën van de Na tionale Bond van Oud-Geroobüi- 1 seerden en Oud-Strijders „Het Mobil isatiekruis" een concert in de Grote Kerk gegeven, dat in alle opzichten geslaagd mag worden genoemd. De Marinierskapel der Kon. Ma rine speelde in symphonische be zetting werken van Hdndel en Hay dn en deed dat op een wijze, die zeer kon voldoen. Dat er ook in deze combinatie talentvolle krachten een plaats innemen, be wees het optreden van korp. muzi kant C. F. Bandel, die met veel violistisch begrip Beethoven's ro mance in F. gr. t. voordroeg. Het vocale gedeelte van het pro gramma werd verzorgd door de Koninkl. Zangvereniging Schie dams Mannenkoor „Orpheus" en de Mannenzangvereniging „Apol lo" te Rotterdam, Hetgeen door beide koren ge presteerd werd gaf aanleiding tot veel waardering. De klankproduc tie was mooi genuanceerd en muntte uit door een verzorgde in tonatie. Tot uitvoering kwamen de Psalm 23 vac Schubert, de Alt- Rhapsodie van Brahms, waarin mevr. Marie Mess er-Alb ers de alt solo over het geheel genomen ver dienstelijk vertolkte en Lander - kenning voor bariton-solo, Man nenkoor en orkest van Grieg. De solo in laatstgenoemd werk zong Henk Kromhout op overtuigende wijze. Het zeer talrijke publiek heeft de dirigent kapitein der Mariniers Gïjsbert Nïeuwiand, die het geheel met vaste hand leidde, terecht na drukkelijk bijval geschonken. Degradatiewedstrijd Schiedam-Saturnus Het heeft wel lang geduurd, maar enideliik is het dan zo ver gekomen dat ook Schiedam aan zijn degrada tiewedstrijden -kan beginnen. Aan staande Zondag komt de vierde klaser Saturnus op bezoek en aldus "zal de wedstrijd waarvan voor beide verenigingen veel afhangt, een aan vang nemen. Daar de eerste klap een daalder waard is zal het in deze wedstrijd zeker niet aan enthou siasme en geestdrift ontbreken en brj mooi weer zullen vele voetbal liefhebbers zeer zeker enige aange name uurtjes op het Boshoekterrein kunnen doorbrengen. Behalve Sa~ turn us en Schiedam zullen nog twee Haagse verenigingen, waaronder één 4e klasser en één Ie klasser, strijden voor het zo vurig begeerde plaatsje in de -Ie klasse van de KN.V.B. Burgerlijke Stand GEBOREN: Johanna W M dochter van M C van Dijk en J Over de Vest. ONDERTROUWD: W Bosman 26 jaar en E Rosman 25 jaar; F G M van. Es sen 26 jaar en C J M L de Koning 23 jaar; I van Gelderen 19 jaar en J C Korporaal 16 jaar; W J Kleljzen 24 jr en M Th van Duijn 21 jaar; K B Lange 25 jaar cn A Elshout 22 jaar: D Lolkus 34 jaar en A van Leeuwen 20 jaar; M H v d Lugt 35 jaar en C J Gödde 27 jr; H v d Molen 24 jaar en N de Jong 22 jaar; E A Overdelindte 28 jaar en P van Dijk 23 jaar; V/ Poort 25 jaar en Nt E Bakker 23 jaar; W Roozen 29 jaar en P A Hüle 25 jaar; A Vermeulen 25 jaar en M C Spoor 24 jaar; P M M de vries 21 jaar en K Droog 22 jaar; L v d Weide 22 jaar en A p j v d Meijde 18 jaar; W Zeeuw 22 jaar en L Zeeuw 25 jaar. GEHUWD: A J van Alphen 27 jaar en M M Over de Vest 23 jaar; J F Th Eikenbroek 37 jaar en J M Sehaeffer 26'jaar; Tb A Immers 24 jaar en N G J Sehra 26 jaar; M Tettelaar 23 jaar en F den Hertog 18 jaar; H C van Dijk 25 jaar en H Glcmüemans 26 Jaar: P Plooij 2T jaar en M L Raadsen 2C jaar; C H vap Beesten 30 jaar en F M E Vrauwdeunt 23 jaar; N v d Heiden 24 jaar en H C Vorstehbos 18 jaar; S Verkerk 34 jaar en J A Top 24 jaar; J B F Schaap 23 jaar en A J Bemost er 29 jaar; Th H de Vette 28 jaar en H C Ham 24 Jaar. OVERLEDEN: H G V d Berg 60 jaar. School voetbal tournooi nam een aanvang Op het Boshoekterrein vonden Donderdag de eerste wedstrijden plaats voor het sch ooivoetbal tour nooi. Het waren de elftallen van de lagere scholen, die èlkaar hier de eer betwistten. In de finale, die Zaterdag 30 April plaats vindt op hetzelfde terrein, plaatsten zich de St. Thomas en St. Bernardus- school. De St. Henricus- en St. Aloysiusschool plaatsten zich resp. als derde en vierde. De uitslagen van de gespeelde wedstrijden wa ren: le Ronde: H. Bernardussch.Dr. de Vïssersch- 10; Gr. v. Prinst. sch.de Say. Lohmansch. C5 w. n.o.; H. Thomassch.Oranje-Nss- sausch. 40; Eramus^ch, APr, Beatrixsch. 1—2 m. strafschoppen; G. Borgesiussch.St. Aloysiussch. 0—1: Comeniussch. BSt. Joseph- school 04; St. Henricussch. Burg. Verveensch. 60; St. Vin- centiussch.'Klaas de Vriesschool 12, m. strafschoppen; W. Brou- w er sch.Comeniussch A 21, ra. strafschoppen. 2e Ronde: St. Bernardussch. Sav. Lohmansch. 3-2, m. straf schoppen; St. Thomassch.Bea trixsch. 40; St. Aloysiussch.St. Josephsch. 0—0, na loting gewon nen door Al. school- Kon. Wilh. schoolKI, de Vriessch. 10; W. Brouwersch.—Theo Th. sch. 0—6. 3 e Ronde: St. Bernardussch- St Thomassch 0I; St Aloysius sch,Kon. Wilh. sch. 20; Theo Th. sch.— St. Henr. sch. 0—0, St. Henr. gev. m. loting. 4e Ronde: St. Thomassch^—St. Aloysiussch. 30; St, Henr. sch. St. Bernardussch. 12; St. Aloys- sch.St. Henr. sch. 01; Prinses Julianasch-Kon- Wilh. sch. 02, Christelijke kerk in een veranderend Oost-Azië Van 4 tot IX December van dit jaar zal in Bangkok een conferentie worden gehouden van. de jonge ker ken, die o.a. zal worden bijgewoond door de secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken, dr. W. A. Visser 't Hooft. Het thema van deze conferentie zal zijn „de Christelijke kerk in een veranderend Oost-Azië". De voornaamste problemen, die daarbij voor behandeling in aanmer king komen, zijn: a. samenwerking tussen de Christelijke kerken in Oost-Azië en hun verhouding tot de Internationale Zendingsraad en de Wereldraad van Kerken; b. de Christelijke boodschap in verband met de religieuze en culturele erfe nis van Oost-Azië; en c. de aanpas sing van evangelische methoden aan de stijgende behoeften van Azië door de verandering, die daar wordt gebracht door nieuwe sociale, eco nomische en politieke factoren. Jonge Rotterdammers naar Parijs Met een touringcar van „Europa Express" doet een aantal leerlin gen van het Marnix-Gymnasium en de Eerste Chr. H.B.S. een reis naar Parijs. Zij zullen tien dagen in Frankrijk blijven om deel te nemen - aan een Internationaal Studenten en Gymnasiasten congres in Bièvres, waar gesproken zal worden over „De houding van de Christen in deze tijd". De Dingwall vertrokken Vrydagmorgen is de Dingwall naar zee vertrokken. Zoals men weet, lag het schip sedert vorige week Donderdag in de Merwe- haven. $en gedeelte van de be manning had dienst geweigerd in verband met een arbeidsconflict in Canada. Op verzoek van de kapi tein werden zij (27 man) in gijze ling genomen en in afwachting van een oplossing in het Hoofdbureau ondergebracht. Donderdag zijn per vliegtuig 24 Canadese zeelieden uit Canada op Schiphol aangekomen en naar hier doorgereisd per autobus. Vrij dagmorgen om half zeven is de Dingwall, met de nieuwe beman ning, vertrokken. De gegijzelde zeelieden zullen in de loop van de morgen met een ander schip ver trekken. Advertentie LM. „Mijn zoons", hoogtepunt van Kunstkringseizoen Het is reeds anderhalf jaar gele- den, dat de premi(re ging van Ar thur Miller's „Mijn Zoons". Het Rotterdams Toneel heeft Donder dagavond dit dramatische spel ge bracht voor de leden van de Kunst kring, die er zeker de beste herin nering aan zullen bewaren. Het valt te verwonderen dat wij eerst thans kennis mochten maken met dit stuk, dat nog steeds van een be klemmende actualiteit blijk ge De verantwoordelijkheid van de mens- als deel van de gemeenschap tegenover de leden van diezelfde gemeenschap is het thema, waarop Arthur Miller zijn stuk bouwde. Het is een triest verhaal, die ge schiedenis van de familie Keiler, waarvan de vader in de oorlog de fecte vliegtuigonderdelen leverde aan het leger, waarin zijn twee zoons dagelijks geconfronteerd wor den met de barre werkelijkheid van- het oorlogsfront. Voor de vader is de oorlog als voor zovele anderen nooit iets anders geweest dan een kort intermezzo, dat gelegenheid gaf tot veel en grof verdienen. Een ogenschijnlijk zorgeloze en joviale Joe Keller plaatste Richard Flink naast de zwakke dolende moeder (Willy Haak), die zich ver loor in de tijdens de oorlog verdwe nen figuur van haar zoon Larry. Beiden denken zij ieder op zijn wijze de grote reactie in hun leven. Tegenover hen stelde Miller de fi guur van Chris Keller (Joan Kem- melts), de zoon, die wel terugkeer de en die eerst onbewust en later bewust ontdekt dat hij het leven van „ieedr voor zich" niet meer zal aan kunnen. Steeds meer spitsen zich de tegenstellingen toe om dan eindelijk hun dramatisch, maar toch weer logische ontknoping te vinden in de dood van Joe Keiler. Het Rotterdams toneel gaf van „Mijn Zoons" een wel heel gave op voering, waarin eigenlijk alleen het wat te nadrukkelijke spel van Steye van Brandenburg enige afbreuk deed. ENGELS BEZOEK AAN VLAARDINGEN TXe Staff Band van het Leger des Heils, die een tournee door Nederland' heeft gemaakt bracht een bezoek aan Vlaardingen. Om ongeveer half zeven arri veerde men voor het stadhuis. Nadat het „Wilhelmus" en het „God save the king" waren ge speeld sprak de burgemeester rar J. Heusdens de gasten, in het En gels.. toe.« Hij heette de gasten van harte welkom en wenste de Vlaardingse commandant Bosch- ma geluk, met dit ook voor hem zo belangrijke bezoek. Het speet de burgemeester, dat het yat laat geworden was en dat er nu slechts tijd was voor enkele woorden. Het was n.l. de bedoe ling, dat de gasten op het stad huis zouden worden ontvangen, maar hiervoor bleef geen tijd over, daar het concert in de kerk om 7 uur moest aanvangen. De burgemeester hoopte, dat het be zoek de banden tussen Engeland en Nederland nog_ sterker zou maken en hij eindigde met de woorden: „God zegene U allen". De commissioner Walter Rushton dankte de burgemeester voor de hartelijke woorden. On der de autoriteiten van het Leger Daviscupploeg gevormd Als Nederlandse Daviscupploeg voor de wedstrijd tegen Zuid-Afri- ka op 30 April, 1 en 2 Mei zijn op gegeven de heren Van Meegeren, Rinkel, Van Swol en Linck. des Heils bevonden zich de divi sie-leider Majoor P. Denrloo en de chef-secretaris van het Leger des Heils in Nederland J. Smaal. De band gaf gisteravond in een tot de laatste plaats uitverkochte Grote Kerk een uitvoering, waar bij marsen, duetten, trio's en an- dere composities ten gehore wer den gebracht. Men heeft gister avond de terugreis naar Engeland aanvaard, VISSERIJ Binnengekomen VI. 74 W. Hoo- gendijk van een reis naar IJsland. Er werd f 11.300.—besomd. Ver trokken VI. 197 C, v. d. Lely. De Vl 61 en VI. 71 houden op met de trawlervisserij en gaën. zich klaar maken voor de haringvangst. BEROEPEN De N.H. Kerk in Vlaardingen heeft een beroep uitgebracht op ds, W. Glashouwer te Nijver dal. VISSERIJBERICHT SCHEVENINGEN Scbeveningen. 22 Apxjl 1948.- Besomming loggers van 21 April '48: 'SCH 7 6500; SCH 63 5200; SCH 248 4730; SCH 305 4100. Besomming kustvlesers: SCH 10 270; SCH 3H 430; UK 105 300; SL 35 210; SL 47 850; SL 31 860: SL 6 220; SL 16 120: SL B BO; CD 8 250; OD 9 310; KW 61 240; KD 215 320; TH 47 200;" ARM 5 60. Notering verse vis: grote schol 37: middelschot 22.80—24J0; kleine schol 9.70—1L Nikkelen gordijnrail gehee! compleet met deunen en runners Abraham van Solkweg- voetbalserie Het programma voor Zondag van de Abr. van Stolkweg-Voetbalserie alhier luidt: le Afd. A: 9 uur 30: Ons Huis- DOH; 1 uur Satumus-Wico. B: 11 uur 15: NHS-Pechvogels; 2 uur 45; GLZ-USC. 2e Afd. A: 1 uur: GBR-NHS 2; 2 uur 45: .Wico 2-Ons Huis 2. B. 9 uur 30: Saturnus 2-GLZ 2, 11 uur 15: Zwart-Wit 2-Crooswijk. HANDEL MET OOSTENRIJK De heer L. M. Swennen, secreta ris van de Nederlandse Kamer van Koophandel voor Oostenrijk te Wenen, zal op Donderdag 28 April van 9 tot 12 uur 30 en van 2 tot 5 uur voor belanghebbenden bij de handel met Oostenrijk te spreken zijn in een der lokaliteiten van de Kamei; van Koophandel en Fabrie ken voor Zuid-Holland te Rotter dam, ingang Coolsingel 58, derde verdieping. Over twee jaar V.N.D. Van bet Sparta-terrein naar Odeon, een minder grote afstand dan men zou vermoeden. De voetbalvereniging V.N.D, vierde er namelijk haar 28-jarig be staan. Id Odeon wel te verstaan. Het was eèn voortreffelijk feestprogramma, uitgevoerd door t3l van „prominenten". Namen als Frans v. Schalk, Wim en Bram Schoïte, Kees Mandors zeggen vol doende. Frans van Schalk had „natuur lijk" een Rotterdamse voordracht. Deze liedjeszanger-bij-uitstek met zijn eigen stijl is een voorbeeld voor tal vaa jon geren. Wat bij bracht, was de beste kleinkunst, die men zich wensen kan, want het was écht, echt-Hollands. Van zijn eenvoud zouden bijvoorbeeld de gebr. Scholte lieel veel kunnen leren, Kees Manders heeft de goede richting ook gevonden, zé zelfs, dat hij de Char les Trenet maniertjes achterwege kan laten. Tenslotte zouden wij- ook de Zuidzee Troubadours een compliment willen maken. Zij gaan de laatste maanden hard vooruit. Wanneer het bestuur van V.N.D. zijn leden bij het 28-jarlg bestaan zo'n feest aanbiedt, wat een feest zal het dan bij het dertig-jarig bestaan worden! Aangekomen schepen 21 April Capella Londen Fumeas Merwehav. suiker; Emergo Huil Rijn Lloyd Waal- hav. ledig; Rocket Londen Lijnzaad binnenhav. suiker; Da Costa 'Gooi* Llbyd Waalhav. ledig: Aeglr Huil Rijn Lloyd "Waalhav. ledig; Wea Hul Fur- ncss Merwehav. ledig; Mobydlck "Am sterdam R|jn Lloyd Waalhav. ledig; Hector met landingsvaartuig Southamp- on Waalhav.; Marvie proefsomen fti- vier; Renovatie Huil R<1n LlovdWaal-" hav. ledig; Suriname Huil Rijn Uoyd Waalhav. ledig; Jarvlk Londen Hoyman Schuurman naar Tegelcn. ledjg; Prins- ses Beatrix Harwich Hoek van Holland; Hoegh Brook Alexandria Kuypcr Dun Smeer Merwehav. stg.; Sagoland Go thenburg Kuyper Dam Smeer Merwe hav. stg.; Nezo Brussel Furness Merwe hav. ledig; Iu Spe Brussel Furness Mer wehav. ledig: Annegicna Shoreham Merwehav. ledig; Stefanis S. Huil Rijn Lloyd Waalhav. ledig: Capitaine Prleur Rouaan Reuni Waalhav. ledig; Audacla Boston 1 olie scheepvaart Maassluis le dig: Maystar Oporto Hammerstein Per nis Pakhuisrr.eesteren terpentijn: Indian Merchant Hamburg Muller Merwehav. stg: Batavier I Londen Muller Jobs- kade stg.; Horst Methil Rijn Lloyd Waal hav. ledig: Ebi*o Noordzee Maassluis L. Smit en Co. 2? April Kungso l.Tmuiden Muller Merwehav. ledig: Gees West KartJepool Rijn Lloyd Waalhav. ledig; Lolde Chile Santos Ker sten Kunik Manshav. stg.; Cape Moht- kan New York Vinke Merwehav. stg.; Eminence Londen Gen. Steam Maashav. ledig; Cateli Middlesbro R|jn Lloyd Waalhav. ledig:. American Jurist New York Lykeslinea Merwehav. stg.; Wil fred Galveston Vinke Merwehav. stg.; Hadder Gaal E. Hudlg Pieter Lekhav. stg.; Globe Huil Rijn Lloyd Waalhav. 2e Kat hav. suiker; Arnhem Harwich ledig; Despatch Londen Vota Transp. Hoek van Holland; Empire New Found Land Emden Armando Farina Waalhav. ledig: Ore'gon Express Golfito Muller Jobshav. bananen; Borneo Grangemouth Rijn Lloyd Waalhav, ledig; SNA I Ca lais Worms Waalhav. ledig. Vienna Harwich Hoek van Holland; John B. Waterman New York Runci- man Mcrwcehaven, st; Prins Willem v Oranje Malaga ant Veder IJselhaven, stKoningshaven Londen van Uden Waaihavcn, ledig; Uni K. Huil Furneas Menvehaven, ledig; Sparta Leith Fur ness Merwehaven. ledig; St. Crolx Antwerpen Comelder Maashaven, str Wandia Bordeaux Vinke Vljaröin; ledig: Lesbro Holscher 2e Katha- buizen; Wega Londen Ujnzaad binnen haven. suiker. Vertrokken schepen 21 April Koningin Emma, Harwich; Dina, Middlesbro; Tuxx Toulouse, Noirko- ping; Barosund, Wasa; Slfrieda, Bergen; Prinses Marijke, Newcastle; Lindhaug, Rostock; Majori. Leith; Monica, Umui- den; Mary. Goole; Necton, Huil; Tor- swinge. Middlesbro; Biervliet, Amster dam; Barendsz, Antwerpen; Birming ham, Goole; Magrix, Huil; Zephir, Hes- lingfors; Will B Otwell New York; Ar- detta. Manchester; Arcturus, Bergen; Ir.o, Bristol; Plitvice, Reyeka; Ward, Sharpness; Taranger DuinkerkenGnom Hamburg: Sambre, Parijs; Kunlaborl. Hull: Mr. Linthorst Hornan. Jersey: Pa cific Newcastle; Empire Wansbeek Har wich; Tumi, Gibraltar VQ; Duke' of York. Harwich; Hector Slbt„ IJmui- den; Stanton, Middlesbro. 22 April Castor, Hull; Carpo. Dublin; Fionia, Bangkok via Marseille; Quayslder, Huil; Esso Dan. Kastrup. "Wind NJN.W.. matige bries, kalm® ree, bewolkte lucht. Dmgwall. Huil; LaTk, Huil: Kors- hamn, GdyniaSlgrid S., Leun; Punta Uesro, Baltimore. Troepen- en passagiersschepen naar en van Indonesië GROQTE BEER uitg 21 nam 10 uur te Pon Said. ZUIDERKRUIS thuis 21 op 300 mijl West van Siberoet. Grote vaart Abbekerk uitg 21 te AleppeyAlm- kerk thuis 22 te AntwerpenAlcor thuis p 21 Ouessant n Antwerpen; Al- debaran n Baltimore 21 op 700 mijl W. van Scilly: Alderamia p 22 Fini- sterre n RdamAmsteldiep p 21 nam Singapore n. RangoonAalsum 21 v Beira n Dar es Salaam; Axeldijk 21 v Antwerpen n Havana: Abndijk thuis 21 op 900 mijl W. van Fïores (Azo- ren): Amsteldfjk thuis 21 op 100 mijl KW v Bahama^ AbbedUk n Recife 21 op 18o mijl ONO v ParamarbiO; Al- phard thuis 21 op 350 mijl. ZZW van op 1B0 mijl ONO, v Paramaribo; Al- genlb p 22 Rio Grande do Sul n Mon tevideo Boissevaln19 te Yokohama; Beng- "kalis thuis p 22 Ferim n SuezBerkel 21 v Corcublon n Adam: Baxalt n Adam 21 op 200 mijl ZW v San Miguej (Azoren); Bloemfontein thuis 21 op 200 mijl ZW v Lissabon: Bonaire p Pa ramaribo 21 op 270 nxjjl W V Palma Breda n Curagao 21 op 660 rtvfil WZW v Madeira. Celebes 21 v Batavia via Singapore n Adam; Ceram 22 te Port Elisabeth. Delfshaven 21 v Lagos n Kotonou; Delfland thuis 21 op 450 mijl Z. van St.- Vincent C.V, Edam 21 v Baltimore n Norfolk. Flevo 18 v Cristobal n Curacao. Grootekerk 21 v East London n Pori Elisabeth; Gaasterkerk 21 ter rede van Luderitzbaai. Hydra 20 te Trinidad; Hilversum 21 te Pairjte Noire; Hugo de Groot p 21 Cape Palmas n St Vincent C.V, en Norfolk. Ittersum 21 v Pointe Noire n Tafee- radi. Java 21 v Baiik Papan n Macassar; Jupiter 21 v Bremen n Adam; Jobsha ven p 21 's avonds de Bissagos Eilanden n Las Palmas. Koningin Emma 11 v Curacao n La GuayraKamerIJngh Onnes p 21 *s avonds Finlsterrc n Rdam; ,Kota Ge8e p 22 vm de Dahlac Eilanden (Roaa Zee) n Colombo en Java. Loenerkexk thuis 21 te Marseille; Lls- sekerk 21 v Aden n CalcuttaLau- renskerk 21 v Colombo n Madras; Lim burg 22 t^ Kuweit; Loppersura ?2 v West-Afrika t« Adam. Maron thuis 21 te Singapore; Melis- kerk 'thuis 21 v Penang; Marker. 24 v Macassar n Rdam; Madoera p 21 Oues- sani. n Adam; Mariekerk 21 v Yoko hama n Nagoya; Molenkerk uitg p 21 nam Point de Galle n Singapore. Nigerstroom 21 nam te Hamburg; Nestor p 21-»-Gibraltar n Valencia; Nieuw Amsterdam 21 op 200 mijl OZO v Sabïe Eiland, 23 te New York verw. Oranjefontein uitg p 21/22 's nachts Kaap Blanco n Kaapstad. Prometheus 19 v Beiawaa Deli n Ea- tavia - Poelau Laut uitg. p 22 Maita n Port Said; Prins Alexander p 21 Straat Dover n Hamburg; Prins Willem van Oranje 21 v Londen tx Rdam; Poly phemus 21 tc Menado. Kossum p 21 Gibraltar n Italië; Raki thuis 22 te Suez; Randkerk n Mom- bassa 21 dwars van Ras Assuad; Rid derkerk uitg p 21 Ouessant n Marseille; Roebiah uitg p 21 Port Soedan (Rode Zee) n Belawan; Buys n Buenos Ayres 21 op 500 mijl Noord van Tristan da Cunha. Sarangan n Vancouver 20 te Singa pore; Sommelsdijk 20 te Tampico; Soestdijk p 22 Malta n Montreal, heeft op -19 dezer in het Suezkanaal aan de grond gezeten, kwam op eigen kracht vlot en zette op 20 dezer de reis on beschadigd voortSchiedljk p 22 Port Soedan (Rode Zee) n Aden en Bat-tvia; Sio ter dijk p 22 Malta n Alexandrië en Java- Stuyvesant thuis 22 v Plymouth. Titus p 20 Gibraltar Alexandrië; TelemaehuE 20 v Soerabaja n Macassar; Ternate n Guifport 21 op 600 mijl O van Kaap GuardafulThe'misto 21 v Philadelphia n Falmouth; Tiba p 21 Fernando Noronha n Victoria Braz.; Tjibesar 22 te Ta rak an; Tawail p "22 Flotes (Azoren) Alexandria en Java; Tjibodas p 21 Cairns n Brisbane. Utrecht n Colombo en New York 21 op 500 mijl O van Potat de Galle. Van Heutz 20 te Singapore; Veendam thuis 21 op 180 mijl Z van Sable Eil. Willem Barendsz n Adam 21 op 320 mijl ZW v S'nerbro Eiland. Zonnewjjk 21 te Hamburg; Zeeman naar San Francisco was 20 op 700 mijl ZW van deze haven. Korte vaart Aide baron 18 te Middlesbro; Arak 14 v Marseille n Casablanca; Actief 2u te AntwerpenActinia 20 v Ktlrush n Mli- fordAtt S 21 v Londen 'n Leixoes. Batavier I 19 te Londen; Berend N 19 op de Tyne; Bomriff 18 te Huil; Brandaris 19 v Swansea n Breskens; Bree-Helie 20 te Antwerpen j Bernina 10 te Gothenburg; Brinda 20 v Middles-, bro n Rdam; Blue Boy 21 te Southamp. ton. Coeta 20 v Vlissingen Dublin; Cro- nenhurgh 20 tc Bordeaux, Diana v 10 op de Tyne; De Ruyter 20 v Strood n Rouaan; Denl 20 v Gent n Pooïe. Emergo 18 te Huil; Ebenhaezer 20 te Abo; Elisabeth (RKC) 21 te Antwer pen; Evertsen 20 v Esbjerg n Wismar, Frejo 2ö te Waterford; Ferocia 21 te Telgnmouth; Frederik 20 v Honfleur n Teigmouth; Frlso 20 v Wexford n Du blin, Glashaven 20 te Kopenhagen, Hoogland 20 v de Tyne n Londen; Haskerland 21 te LeithHoutman 20 v St Brleue n Cherbourg: Heemskerk 18 te Grangemouth: Hasewlnt 18 te Mid dlesbro; Hcnrlca werd 18 dezer te Yer. sey door marinevaartuig aangevaren en beliep schade aan stuurboordzij aan beplating: Hast IV 20 t8 Kopenhagen; Hast V 20 te Emden. In orde 20 v Vlissingen n Klngslynn. Jo 19 te Swansea June 20 v Blyth tl Londen- Jacob Oorburg 17 tc London derry Java 20 v Immlnghacn a Gent, Kuwi 18 te Middlesbro. Leuvehaven 20 v Duinkerken, n Ant werpen. Mira 20 te Antwerpen; Mies 20 te LeithMarletje Bohmer 20 te Sharp ness; Minerva 18 tc GooleMarkclcb 17 v Mombassa n Dar es Salaam: Mayglen, 19 v Barry n Adam; Maria Theresia Maymerc 21 te Carlingford. Nimrod 18 te Grangemouth; Nassau- haven 18 v Gothenburg n Kopenhagen. Orion 20 v Hansweert n Maldon: Olse 20 "VKBarljs n Rdam. Phoenix 21 te Wismar. Rika 20 v Kiel n de Humberr Rose Marie p 21 Brunsbuttel n Plymouth. Strljpe 19 te Cardiff; Suriname 18 te Huil. Twee Gebroeders 20 v Goole n Schar, zenhutte: Tdh S. 20 te Riva de Sella; Trompen burgh 20 te Stockholm. Veersenburgh 20 v Aberdeen n Rdam; Violette Brlea 15 te Marseille; Virgo 21 te KielVIvd 21 te Middlesbro; Vrede 20 te Kiel. Wiebe 20 te Orkarshamn; Wim (Ver maas) 20 v Londen n Rouaan, Zljpe 20 v Blyth n Londen, Tankvaart Agatha, n. Dublin, 20 op 450 mijl WZ.W. V. Scllly. Cistula, p. 20 Kaap Padaran n. Hong kong; Corillc. 20 v. Gibraltar n, Enge land/Continent; Clavella, 20 v, Punta Cordon n. Cartagena. Dordrecht, p. 20 Cape Lopez n. Lagos. Esso Den Haag, n. Aruba, 20 op 320 mijl Z,W. v. Seilly; Etrema, n. Curacao, 20 op HO mijl z. van Fïores (Azoren): Esso Rotterdam, 21 v. Port Safü n. Pernis. Macuba. n. Fahaheel, 20 op 120 mijl N. van Comoro EO.: Murena, p. 20 Sin gapore n. Miri; Malvina, n. Pernis, 20 op 1000 mijl W.Z.W. van Flores (Azo ren); Mijdrecht, n. Birkenliead. 20 op 330 mijl Z.O. v. Kaap Race; Matthew, 20 te Havre; Mercurlus, 21 te Lowestoft; Monica, 21 te Londen. Oleum, 18 te Middlesbro; Qndina, 20 Las Palmas n, Curagao. Papendreeht, n. Abadan, 21 op 110 raljl Z.W. van Kreta. Saidja, 20 te Miri; Stanvac Benakat, i v, Palembang n.' Singapore; Sunetta, 21 van Pernambuco n. Curacao. Rijnvaart Lobitb, gepasseerd 21 April 1949 tot 16 uur naar Duitsland: Cleonido, Blas- slaux; Leona, Coris; Rachel, - Buijle; Maria, Verwey; Catharina 1, Teew; Damco 28. Nanders; Anna Martha. Seie- non; laelstroom, Schurink; Camüle, Pe- mot; Johanna. Verhoeven: Majaco. v. Leeuwen; Elizabeth, Toubon; Carolina, v. Schalk; Anjo, Paal; Energie 5, v; Bon; Spes, Cazemir; Nooit Volmaakt, Smelte- kop; Maria Wilhelmina. Leenman; Dirk, Snuit; Golgotha, Engelen; Vios. Onst- wedder; Wijma, Huisman; Noordzee, Schut; Can dia. Reitsma; Almeine 2, v. Wijgerden; Lena, Schreuder; Celebes, v. Waardenburg; Louis, Malschaert; Florus, v. Waardenborg; W. v. Drie! 51. Jonker; Damco 80, Wanders; Eendracht, Kraayeveld; Israels, Meerland; West kust. den Boer; Kanaalvaart 22. Wei- stein; Actief, v. Sloolen; Karei Miry, Dfikmans; Jutuma, Stavast; Antuco, d. Bogert; Tltohrlr, v. Alim; Sterre der Zee. Sanders; Frangoia, Maes; st. Maria, Herben; Cornelia, v, d. Houten; Hendrika, Krupe; Morgenster, Goor- vliet; Fieternella Wilhelmina. de Royen; Hema, v, d. Werf; Cassis. Kuipers: Ma- riëtte. Onsten; Merwestad, v, d. Kloos ter; Kanaalvaart 14. v. Dodenaard; Sambresia, Onink; Wilhelmina, v. Vliet: August, IJkelman; Wiland, Krootjes; Johanna. Smit. Rotterdam: Erwil, Roscnbrand: Keul se Vaart 8, Wildschut; Gemot, Plasman; Jacob Cats, Nederveen; Maria, Karre- man; Seeunda, v. d. Zee; Occident, Wee- nink; -Austria, Hutjes; Frankonia, Bra- venbeer; Cbristlaan, Brands; L'Eesor, v.d. Starre; Julia. Verschuren; Hendrika Burgers; Antwerpen, de Seek; Spea Nostra. Leeuw van Weencn. Den. Haag: Hendrika Arnolda, Neyen- huizen. Haarlem: Orion, Deurwaarder. Leeuwarden: Ingelina Maria, Dupe veen: Onderneming, Kleine. Arnhem: Vrijheid, Hartman; Goede Verwachting, Schrik, Dordrecht: Corrie. Janssen. Apeldoorn: Ika, Bakker. Amersfoort: ïsselmeer, de Jonge. Wormcrveer; Tijd Is Geld, Ruitenberg. Zwijndrecht: Spes, Mastenbroek. Werkendam: Cornelia, Potters, Maarssen: Anja, Hovestadt. Uithoorn: Johan, v. Asperen. Wijk bij Duurstede: Martha, Nout. Nijmegen: Margarete, Neyenhof. Lobith; Kodï, Jansen; Locus, Lescrau- waet. Roosendaal: Magda, Ballegoolj. Raamsdonkveer: Zorg en Vlijt, Schu ier. Eist: St. Petrus Canisius, V. Steen- Olst: Goede Verwachting, de Vries, Stein; Phoenix, v. d. Voorde, Kcnkum: Rijnstroom, Torman. Vaassen: Zwarte Water, Hartman. Urk: Zuid Holland. Crinvis; Spes Se eunda, v. d. Klippe. Blauwverlaat: Tidulie, v. d. Veer. Hattem: Risico, Bruinsma. Driel: St. Antonius. de Beyer. Westervoort: Gejo, Hartman, Sliedrecht: Hoop op Welvaart, Schril ler. SCHIEDAM 93 STAAT AAN DE SPITS! Onze weekreclaine voor Vrydag- en Zaterdag: i/s pond Zwitserijes voor 55 cent V3 pond le soort blesjes voor 55 cent Va pond taaie bitterkoekjes voor 50 cent i/j pond taaie wellingtons voor 60 cent 4 spritsstnkken voor 25 cent Mooie sortering GEBAKJES a 16 cent cn SLAGROOMGEBAKJES 20 cent TAARTEN leveren w(i U in alle grootten en elke prijs. Voorts zifn wij rnim gesorteerd in KOEKJES, CHOCOLADE en SUIKERWERKEN Komt U in de morgenuren, dan wordt U het vlugst bediend. ST. LIDUINASTRAAT 49 TELEFOON 67586 Bekroond te 's-Gravenhage. -luxe herenschoenen uit het fynste leder w,o. diverse sportmodellen vindt U bij DUKSTAL Good year welt en handwerk. BROERSVEST 135 - TELEFOON 68492 SCHIEDAM. AANGEBODEN 4 pers. Sedsn '38 HE YES Emxnastraat 124 Vlaardingen. gevraagd voor peulvruchten Melden; Betonloods, CC 2, IJsselhaven. Rotterdam. lABREÊO AFWAS BAAR f Gevraagd net dagmeisje bij Mevr. Sanders, Julianalaan 24 Schiedam. Te koop Blauw serge heren- costuuin, maat 50. Te be vragen v. d. Elstraat 3 2xb,, na 7 uur. Benedenhuis, w. voor-, tus sen-, achterk., keurig an- derh. ruilen voor boven- of benedenw. centrum. Br. no. S5150, bur. van dit blad. Aangeboden zit-siaapkamer met pension, voor heer, liefst weekend afwerig. Rembrandtlaan 27 B. Verloren goud strib-brochetja t.b.t.b. Marconistr. 95. Te koop wegens verhuizing wascommode, uitschuiftafel, washok voor wringer en teil, nieuw tuinameublement best. uit 4 fauteuils, kloos tertafel, wit emaille fornuis, gracht gashaard, nieuw. Wa rande 31 b. na 7 uur. Jonge vrouw van buiten, ongeh., 28'j.. zoekt plaatsing als huishoudster of iets der gelijks, bij dame of heer op leeftijd, alleen v-oor de dag, Br. no, S5154, bur. v. d. bl. Vrijbank. Openbaar Slacht huis Vlaardingerdijk 300, Zaterdag 23 April v.a. 8 u, vers en gesteriliseerd rund vlees f 1,25, vers kalfs vlees A f 1.25 en gesterili seerd varkensvlees f 2.— per kg., dubbel rantsoen op alle geldige vleesbonnen. 2e hoofddistributiestamkaart meebrengen. f'K:'Gil'fl'.'dfK-y.a-vqvI-ï-l':

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 2