Beh a n qs el A.N.v.d. HULST w LEERLING srjwm jrsrm „HOTEL 'T 8ULQEN VLIES" p teint en hnil 2 weken ZINKGIETER epen Jonge actieve Vertegenwoordigers Ervaren Zwakstroom-monteur AANK. STENO-TYPISTE e VERKOOPSTER FLINKE NETTE MEISJES iUTELS HUUTENBURG ■yüutcr onze stam mKctimtftrAce K aj^rhenen flIJMOBB-/ WINKELPAND met woonhuis mmm l wem dj' vw di 3 PLASTIC KUNSTGEBIT PRIMA VAKLIEDEN e.a. N.V. METAALMIJ. van S. A. VLES ZONEN een echtpaar PLAATST EEN KOERIERSTER GELD GRATIS Vrij Boven- en Benedenhuis BEWAREN VAN PELTERIJEN PAUAOIIVE IEEP r GEVRAAGD VROUWELIJK KANTOORBEDIENDE HOOG LOON DUNAfUS MERKARTIKELEN HERENMODE EN-KLEDINGZAAK VERKOPER. P1JPFITTERS BANKWERKERS KOPERSLAGERS ELECTRISCK-LASSERS MACH.-BANKWERKERS Keer en Mn'rouw A. KERZBJ5RG-KOMKOMMER geven. met grote blijdschap kennis van de geboorte van hun Zoon HANS DAVID. Itctterdam. 23 April isis. Zaagmolenstraat 18Ra. Tijdelijk Eudokia. Bergweg 323. R'dam. 8 A. VAN DEK WORM— S C KEYZBR 5 g hun 60-jarlse Eehtvereni- b g Sing re herdenken. s R'dam, 2,1 April 19-13. g g RaephorEtstraat 84 a. g sooiovXKKKXasccooeox^xx'v^xovooocea. OE ROTIERDAMSCHE SCHOUWBURG lVwstdi| S7 April Het Vrile Tone«i o.l.r. Cor en Anton Eijri Hoofdrollen C»e Rnj Nell Ksppen, GQib^ Terittef. CU de per»; ,.'n HeeilUt nlt(nnn»»tsk" j H.1S UUR j Zaterdag 23 April 1949 Wij MAKEN VOOft ALLE I SLOTEN,OOK autosleutels WIE AAN DENKT. DENKT AAN VOOR HAARDEN EN KACHELS in ALLE MATEN TEL. 26735 ZWAANSHALS 373, TtL 46987 IC HUIS VANAF NOORDPltIN ge meningen in het Westen van R'dam aangeboden. Br. no. 31S2 bur. v. d, blad. TE KOOP: 3 vrije boven- en benedenhuizen «n 1 winkel huis met bovenwoningen in oude Noorden. Botterdam. Huuruitkonjsl tezamen: £1.547 p. j. Prijs k.k. f 14.500. Br. onder no. 3189 bur. van dit blad. Reeds in de laagste prijsklasse brengen wij een collectie van meer" dan 200 dessins. Ook in luxe papieren èen enorme soVteringj Vrzagt onze uitgebreide collectie op zicht. (v/h-Fa... v. d.. Hulst-Wesselsl GOUDSESINGHt 67. Tel. 26460 - MIDDELLANDPLEIN 31', Tel. 37074 Amerikaanse doctoren constateerden: tV' „•k A.I.F. v-H. C.F. DÖHR o.bsuw Hinsh. AMSTERDAM O OXO - UEBIG OXO - LIEBIG - OXO - LIEBIG - OXO LIEBIG OXOo Hoe taxeert de banklet „Spinwiel" jonge jenever? Achtet een groot bureau met 7 tefoloontaestethn en grote foto van vrouw 4- kroosI- (^nfvrng de bankdirecteur onze opinie-onderzoeker - „Spinwiel jonge jenever" sprak de man in bonus, „daat geel ik elk crediel op. Betrouwbaar, safe als de bank van Amerika. Eén van de weinige dingen die tegenwoordig nog niet vervalst of waardeloos zijn. Zonder minderwaardige bijmengsels is T je reinste vaderlandse degelijkheid- en soliditeit In een woord: Vloeibaar goud 'n beste geldbelegging I" JOH'* VRUMOEO ZONEN - SCHIEDAM In één dag plaatsen wij een VEDERLICHT AMERIKAANS !n Uw mond. Pijnloos trekken. Ook narcose. Behandeling door Tandarts. O verzetten van aude, ^iet-passende ge bitten. in één dag klaar. CLAES DE VRIESELAAN 21 b - TELEF. 37519 Wegens uitbreiding productie Industrieschalen kunnen geplaatst worden Afstelmorrteas's; Bankwerkers; Draaiers; Fraïsers; Bporders; Schilders; Slijpers (voor galvanische aid.); Rondslijper. Aanmelden' Maatschappij van Berkei's Patent N.V., Keileweg 5, Rotterdam (W) dagelijks van 8.30-16.30 u., Zaterdags van 8.30-11.30 uur. Voor directe indiensttreding gevraagd: Aanmelden: Piekstraat 3 Rotterdam-Zuid '.ESira UP GEMEENTE ROTTERPAM zonder kinderen, niet jonger dan pUn.35 Jaar, als huis meester voor het landgoed De Tem pel-(ei gendom van de Gemeente Rotterdam). Genoemd, landgoed zal gebruikt worden voor het houden van conferenties, studiebijeenkomsten enz. Het gebruik van maakUden en nacbtlogtea zal er mogelijk zön. ;'-v V Arbeidsvoorwaarden nader te regelen. SolL met vermelding van alle bijzonderheden, die 'ln verband met de aard van dé betrekking van belang kunnen zijn, vóór 12 Met a-3. te richten aan B. «B W. van R'dam en ln te zenden aan het Eur. Peraoneel- voorzlenlng, kamer 331, Raadhuis,-onder Nb. 257. Geen bezoek dan na oproep. „Mag ik even de Liobig?"een vraag dié U bij elke maaltijd veelvuldig beluisteren kunl UEBIG AROMA gaat aan tafel van hand tot hand. En geen wonder...want LIEBIG AROMA is heerlijk v#n smaak en de enige Aroma met vleesexb-acLEen paar druppels geven aan dé gerechten een verrassend volle en geurige imaafe. Wat L'ook eet.zonder Liebig Aroma is geen tafel compleet. De N.V. Nederlandsche Spoorwegen maakt bekend, dat met ingang van 25 April 1949 de vrije termijn voor het laden, lossen, doorzenden of ten invoer aangeven van wagenladingen wordt verlengd tot 8 uren. Nadere inlichtingen bij de stations. O OXO - LIEBIG - OXO LIEBIG OXO - UEBIG OXO UEBIG - OXOO GEMEENTE ROTTERDAM, INSCHRIJVING VAN LEERLINGEN VOOR DE SCHOLEN VOOR MIDDELBAAR ONDERWIJS. De inschrijving van leerlingen voor de scholen voor mid delbaar onderwijs zal kunnen plaats vinden op Donder- dag 28 en Vrijdag 23 April 1949. telkens tussen 9—12 en 14—35 uur bij de directeuren en de directrice hieronder vermeld: H.B.S. met 5-j.c. A, Hofstedestraat 35, directeur Dr, D. W, Dijkstra; le H.B.S. met 5-j. c. B, 's-Gravendijkwal 58, directeur Dr. T. S. v. d. Bij; 2e H.B.S. met 5-j. c, B (met A-afdeling). Kamlehweg 6, waarnemend directeur Ir. J. J, M, Scngers; 3e H-B.S. met5-j. c. B (met A-afdeling), Afrikaander- - plein 40, directeur P. van Ringelestijn; 4e H.B.S. met 5-j. c. B. Bergsingei 135. directeur J. C. dc Glopper; 5e H.B.S. met 5-j. c. B, tijdelijk Zwederstraat 20. directeur Ir, J. J. Tekelenburg. Deze school is in de eerste plaats bestemd voor in Chariots woonachtige leerlin gen. -V HJB.S. v. meisjes, bestaande uit afdeling A rmiddelbare meisjesschool 5-j. c.) en afdeling B (H.B.S. 6-j. Witte de Withstraat 50. directrice mejuffrouw Dr. J. J. van Dullemen. - Bij de inschrijving zal bet trouwboekje van de ouders of een geboortebewijs van de leerling moeten worden medegebracht. SLAAPBANK Van 3-zits bank in één enkele beweging tot 2 pers. bed (1.90x1.20), mei bergruimte voor kussens en dekens vanaf 125,— RIETVELD. Essenburgstr, 34 GEMEENTE ROTTERDAM. INSCHRIJVING VAN LEERLINGEN VOOR DE KWEEKSCHOLEN. De inschrijving van leerlingen voor de Kweekscholen zal kunnen geschieden tot 15 Mei 1949 en wel a_ vóór de Kweekschool voor- onderwljzers(essen) bij het lager onderwijs aan de Vredehof weg No. 25 bij de directeur Dr. N. F. Noordam, bij voorkeur op Woensdag tussen 14 en 16 uur. b. voor de Kweekschool voor. onderwijzeressen bit het voorbereidend onderwijs- aan de Linker Eottekade by de directrice mejuffrouw J. E. Schaap, bij voorkeur op Woensdag tussen 11 en 12 uur. Bij de inschrijving zal het trouwboekje van de oudèrs of èen geboortebewijc van de leerling, moeten worden over gelegd. OEFICIëLE PUBLICATIE Uitreiking Bonkaarten en Toeslagkaarten voor A.s, en Jonge Moeders VERVOLG UtTREEKSCHEMA (Voor bijzonderheden wordt-verwezen naar voorgaande publicaties) Maandag 25 April '49:' vjn. Hag-rHeer; nm. Hees—Heu. Dinsdag 26 April '49: v.m. Hèy—Hóf- n.m. -Hog—Hor. Woensdag 27 April '49: v.m. Hos—einde. I; n.m. J—Jong. Donderdag 28 April '49: v.m. Jonge—Kek; nirn. Kei—Kier. Vrijdag 29' April' '49: v.tcu Kies—Kok; run. Kol—Kor. INWONING A^. echtpaar zoekt ged. v, woning met kookgelegenh. Br. no. 3179 bur. v. d. blad Leningen van 1500.— af met en zonder borg. 1ste en 2de Hypotheken. Finan cieringen Bureau „INTERMEDIAIR" Regentesselaan 201 Den Haag - Tel. 332870 12 Gladiolen in gemengde kleu ren bij bestelling van: 15 grootbloemige Dahlia's ln 15 soorten: 15 vaste 5nijb!oemp!firiten Ia 5 verschillende soorten voor f 3,75 franco hols. Zendt postwissel Rembours f 0.20 extra. BAKKER-VAN DIJK Bloemisterij Hiflegonu Te koop aangeb.; aan de Soetendaalseweg Te bevr.: C, Brandwijk. Makelaar, Telefoon 3631.7 Gevraagd een bij voor keur gevorderd ter opleiding tot horloge maker. Aanm. Reinier v. d. Berg.; West-Kruis kade'53, R'dam. WAAXOU BE MAAK ZO KE£L REJSL VVE1NJG FA1CONJAS52N 2U/NJ ZONDER KAMEELHAARi beginnen wij niets/ Vonnbehoudeod cn toch soepel kameel haar ia onontbeerlijk voor het maken van die jassen en mantels, die hun pasvorm moeten behouden. Zolang dit nog schaars is, kunnen Falcons slechts in zeer be perkte mate worden afgeleverd: Immers een Falcon moet fif zijn. fUCON PUBLICITY. DEFT, A D. 6 J Groothandel in Electro-technische Artikelen vraagt: goed ingevoerd in de provincies ZUID HOLLAND en NOORD-BRABANT Alleen zij, die bewijzen van goede omzetten kunnen tonen, gelieven te solliciteren, onder opgaaf van leeftijd, 'referenties enz. onder no, 3193 bureau van dit blad. IN VK1ESKLUIS Wilt TJ Uw bontmantel gegarandeerd motvrij ver zorgd hebben, telefoneer dan No. 83327 en Uw mantel wordt gehaald. Repareren en ma demiseren tegen speciale zomerprijzen. LYA MURRIS - KLEIWEG 112 - TELEF. 833S7 ELECTRO-TECHNISCH BEDRIJF te Rotterdam vraagt zo spoedige mogelijk: bekend met vol-automatische telefoonïnstallaties telefooninstallaties Brieven onder no. 3192 bureau van dit blad GEVRAAGD markiezenmaker en een T I M M E R M A N bekend met het vak. Markiezen- en Rolluikenfabriek „TEMP O" J. SE VENHUIJSEN Straatweg 35 c.d. - Hillegersberg - Telefoon 44160 FABRIEKSKANTOOR (Centrum Rotterdam) VRAAGT VOOR SPOEDIGE INDIENSTTREDING voor Nederlandse correspondentie. Kennis van .de Engelse taal gewenst. Brieven onder No. 2284, Adv, Bur. Oudenbroek, Sav. Lohmanlaan 47a, R'dam. MODEMAGAZIJNEN filiaal ROTTERDAM. vraagt VOOR DE AFD. JAPONNEN. Aanmelden'dagelijks'9-^5 uur Westersingel/50. In Amerika hebben 1285 vrouwen de TÉ Palm olive Schoonheidskuur gedaan onder controle van 36 doctoren. Twee vap dc drie vrouwen hadden reeds na 14 dagen een mooiere huid en teint. Dit is de Palmolive Schoonheidskuur: Was Uw gezicht met Palmolive Zeep, Masseer Uw v huid slechts: één minuut- met het wel" dadig-zachte Palmolive-schuim. "Daarna afspoelen. Doe dit 3 keer per dag! Twee weken lang! jMg, dan ztip- Drukkerij WED. BOLK CO. Noordplein 48 Rotter dam (C) heeft in verband met uitbreiding harer organisa tie plaats voor 'een eerste óf tweede klasse LYNOTYPEZETTER HANDZETTER DRUKKER (bek. met autom.l LEERL. DRUKKERIJ-BINDER (Ï4-16 jr.) Aangename, zelfstandige werkkring. voor zo spoedig mogelijk door Opslagbedrijf L. Maasoever Rotterdam met kennis van administratie en ervaring1 als steno-typiste. Brieven met bijzonderheden en referenties onder no. 6632 Reel. Adv. Bur. v, d. Weg, Nwe Binnen weg 426 b. R'dam. kunnen medewerken aan de fabricage van. Puddingpoeder, Sauspoeder. Zelfr; Bakmeel. Prettig zindelijk werk in ruime zalen op juiste tempe ratuur, radio, enz. - Aanmelden DUNAK's Fabriek van Voedingsproducten, Rullstraat 4042, Telef. 36555—39655. in 't Noorden des lands vraagt gewgnd met het betere genre publiek om te gaan. Schriftelijke sollicitaties onder no. 1611 Advertentie bureau Drexhage De Zee, Groningen. - voor bezoeken aan loodgieters en schilders. Brieven onder. No. 3178 bureau van dit'blad. 1 WAGON-EN BRU6GENFABRIEK UTRECHT] vraagt voor baar Montagewerk te PERNIS i B.P_M.)ï Gegadigden kunnen 'rich melden "op Woensdagavond 27 April a.s. tussen 19 en 29 uur op bet Gewestelijke Arbelds- bureau te Rotterdam. it a

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 10