Franse techniek (44) II MPI! 1 HET ROTTERDAMSCH PAROOL Spel der prof-tegenstanders blijft beneden de verwachtingen Debutant Timm ermans scoort drie der vier doelpunten Eerste helft beslissend De tweede helft Van Buns tiende wedstrijd In de kleedkamer Zaterdag 23 April 1949 Red. en Adra. Lange Haven 141, Schiedam Tel. óTQO Abonn.pr4{sr per week 0,32 per kwartaal 4,10, losse nummers 0,0? Opgericht door de Stichting „Het Parad" Negende jaargang No. 94 Uitgave N.V. De Nieuwe Per* Postgiro 393644 Sankieri Amsterdamscbe Bank te Rotterdam Directeur* B. de Vrle» Hoofdredacteur: W. B. Schaper RUIM 65.000 toeschouwers hebben vanmiddag in het Feijenoord-stad ion te Rotterdam de enthousiast spelende Nederlandse voetbalploeg een volkomen onverwachte overwin ning zien behalen op de bloem van het Franse prof-voetbal, éen elftal, dat echter tijdens deze wedstrijd in genen dele beant woordde aan de hoge verwachtingen. Men had gedacht, dat de vermaarde: Franse techniek het Nederlandse elftal geen schijn van kans zou geven, maar het fel oplaaiende Nederlandse enthou siasme overrompelde de Fransen volkomen en bezorgde onze ploeg al in de eerste helft een 31-voorsprong, waarmee een hechte basis voor de overwinning was gelegd. Het einde bracbt een fraaie en alleszins verdiende 4—1-overwinning voor de oranjehemden. De Hagenaar Timmermans van A.D-O. heeft wel een sensationeel debuut gemaakt door de drie eerste doelpunten voor zijn rekening te nemen, waardoor hij een zeer groot aandeel nam in; deze overwinning. Het vierde doelpunt kwam vaii Wilkes. In deze wedstrijd heeft het Nederlandse elftal nog eens opnieuw bewezen, dat het voor een tegenstander nooit gevaar lijker is dan wanneer het kansloos wordt'geacht. Toen was het grote moment ge komen en nam; dé wedstrijd een aanvang. De bal rolde en 22 spe lers raapten al hun energie bij el kaar. Na enige schermutselingen kreeg Timmermans de eerste kans' pm voor het Franse doel te komen. Marche schaduwde hem af; en er ontstond een hoekschop. Hieruit kreeg Wilkes de bal en 'er volgde een schot, dat tegen een van dé Franse verdedigers afstuitte. Van Sehijndel dirigeerde de bal naar Lenstra, dié eenpriem gaf, die de Franse keeper -maarternauwer nood in ""zij nnSacW' k'ón'krijgaft: Onmiddellijk volgde een tegen aanval van de Fransen en na eerst te hebben naast geschoten kwamen de Fransen bliksemsnel terug. Ba- ratte passeerde bliksemsnel Ter- lnuw en schoot laag en hard in de linkerhoek. Raak! Na "vier minuten hadden de Fransen reeds een voor- sprorg genomen (01). Hft was een overdondering. waai.Nan spelers en publiek even moesten wennen. Enkele minuten later re» ds ging er een donderend gejuich door het stadion. Uit een kopbal van Arie de -Vroet kreeg de ver naar voren opgedrongen Tim mermans de bal en steunde op het doel af. Vignal liep aarzelend uit, maar met een prachtig beheerst schot schoot de Hagenaar In de linker benedenhoek. Waarachtig. Goal. Nederland had gelijk ge maakt (11). Binnen 7 minuten tijd hadden we reeds twee mach- seerde eigenlijk min of meer for tuinlijk een paar Fransen. Hij gaf een schot maar dat ketste af. De bal kwam hij verrassing bij de snel doorgelopen Timmermans, die na tien minuten het stadion opnieuw deed juichen. Het tweede doelpunt van de wel voortreffelijk debute rende Hagenaar (31). In de voorhoede werd goed ge switcht.Dan eens zagen w# Bran dies naar buiten zwenken, en dan was heL Wilkes, die éen grote acti viteit ontplooide. Terlouw heeft zich spoedig' hersteld. Hij gaf "de Fransen weinig gelegenheid om' doqr de middenpoort naar het doel door te breken. Een mooie kans De beroemde én- naar onze in- druk enigszins mat spelende Fran sen krijgen niet veel kans om ge vaarlijk te worden. Vooral Ter louw werpt zich fors tus sen de Fran sen in en on ze voorhoede ontplooide grote activi teit. Zo zagen wc Wilkes prachtig de bal vrij ma ken. voor Brandes, - die naar binnen speelde, waar Timmermans opnieuw een fraaie kans kreeg, die op' het nippertje door de Franse spil Jor.quet om zeep werd gebrach't. Even .later probeerde Advertentie LM'. Wilkes tlge Bensatles te verwerken gekre gen. Er volgde onmiddellijk nog meer, Schijvenaar werd op het midden veld gepasseerd door Gabet en ook .Terlouw kon de snélle Fransman niet houden. En voordat de op een kluwen samengetrokken Nederlan ders konden ingrijpen, was de snelle Flamignon tot vlak voor het doel gekomen. Hij schoot de bal in de uiterste rechterhoek. Het doel punt werd echter afgekeurd we gens; buitenspel. Tweede doelpunt der Hollanders Toen zagen wé Lenstra door de verdediging flitsen. Maar de bal werd hem -afgekaapt door de rechtsback Salva, Een rush van Wilkes, die even over liet midden veld de bal te pakken kreeg, pas- Daar wjj er van overtuigd zijn dat de meesten onzer lezers het op prijs stellen nog vandaag het verslag te krijgen van de heden middag gespeelde voetbalwed strijd NederlandFrankrijk, heb ben vvtf dit speciale nummer van ons blad vervaardigd, waarin men uitvoerig over het verloop van de wedstrijd wordt ingelicht u Vele spannende duels was de wed strijd NederlandFrankrijk rijk, waarvan' wij er hier een plaatsen. Lenstra door te breken. Een paar uitvallen van de Fransen volgden. Flamignon kreeg op een moment, dat" hij door van. Bun niet werd gedekt, de kans om een harde schuiver in gevaarlijke richting te plaatsen. Maar hij faalde. De Fransen bleken in tegenstel ling tot de Belgen geenszins van plan om het positiespel tot in het oneindige door te voeren, - want even later zagen we Gabet snel naar binnen zwenken en van gro te afstand een laag schot op doel lossen, dat echter niet met su< werd bekroond. Een poging van Faas Wilkes om bij het doel te komen mislukte, doordat hij de bal te ver voor zich uit speelde. Het was. de linkshalf: Cuissard, die doordat Van Sehijn del even te lang met de bal treu zelde, zijn linksbuiten aan het werk kon stellen. Er volgde, een snelle voorzet. Gabet snelde toe, struikelde, maar kon toch nog éen schot lossen. Uit een' corner op het Franse doel kwam de bal bij Arie de V^oet, die een pass gaf naar .de naar binnen gekomen Lenstra. Maarde bal .glipte van diens schoen toén hij wilde schieten,. SCHEIDSRECHTER FRANKEN is er getuige van hoe de aanvoerders van de beide elftallen At ie. de V r o e t flinks) en de Fransman Pr au ff elkaarbehalve hun spor tieve vriendschap, ook de' ge brui- kelijke vaantjes aanbieden. Er kwamen nog meer sensaties. Een naar rechts gezwenkte Tim- mèrmans gaf een zeer scherpe voorzet, waarmee Vignal de groot- sté moeite had. Hij kon niet an ders doen dan de bal wegslaan, terwijl Brandes ih de touwen van het doelnet terecht kwam. Marché •moestver nog!aan te pas komen, om Vignai'/ Sé bal "cphfeuwTrv handen" te spelen; Enn combinatie Thn- mermans-Brandes-Lenstra bracht de Fries dicht voor het doel. Een doelpunt zweefde ons al voor de geest, maar de schuiver van_ de Noorderling ging naast. Direct daarna zagen we een blunder van Van Bun, die in de lucht trapte. Gelukkig maar, dat de voorzet van Flamignon door Baratte hoog over het doel werd .weggewerkt. Een paar meesterlijke combinaties tus sen Wilkes en Timmermans bracht de Hagenaar opnieuw dicht voor het doel. In een. Solorush dreef hij de bal tot vlak, voor Vignal die zich als een tijger op rijn proói stortte. Schijvenaar had grote moeite om de rechtervleugel in bédwang te houden, Gabet was hem steeds te vlug af en eenmaal zag hij kans in volle vaart een schot op doel te lossen, dat 'voortreffelijk door De Munck werd gestopt. Even later kwam er weer een priem van de Fransman en weer tqonde de kee per van Sittardse Boys- zijn ^be trouwbaarheid- Een andere buiten speler deed ook moeite in de buurt .van DeMunck te komen. Twee maal achtereen noteerden wij een hoog schot van -Flaniignon. Hoe dichter wij bij. de rust kwa men hoe zwaarder da verdediging het kreeg te verduren.-Gabet kreeg iweer te veel vrijheid.. De Munck zag het.gevaar aankomen, liep,gedeelte lijk-uit en kreeg dé bal-in banden. /Weer Timmermans Er waren precies 40 min. gespeeld toen eeiï aanval over de rechtervleu gel. werd .opgezet! Overbeck schoot de hal naar Brandes in de rechter hoek, deze zette laag. voor en op nieuw was het de zeer actieve Tim- njermans, die de juiste plaats stond en de bal Via de handen van Vignal hard inschoot (31). Het stadion juichte buiten zich zelf van-! geestdrift en het oranje team was niet meer te houden. Een aanval waar 'de gehele voorhoede aan te pas kwam bracht opnieuw de Franse achterhoede in vertwijfeling en het gevaar voor .de gasten bleef voorlopig j aanhouden. Lenstra ont dooide nu 'eerst goed en had er aar digheid in": vier a vijf Fransen achter elkaar in de luren te leggen. Hierop begon men luidkeels met ABE!ABEJUJaar: te moe digen. De Fries bedankte voor deze hulde door onmiddellijk van grote afstand een hard schot 'te lossen, dat evenwel niet vermocht de stand op 4—1 te brengen. Het was welletjes zo met de rust. Het stampvolle stadion bracht de spe lers een luide ovatie. Ze hadden het verdiend. "Want al moesten er nog 45 minuten worden gespeeld, toch had men al genoeg beleefd om het succes van deze middag veilig te-stellen. Men had een zwaar hoofd gehad in deze voorhoede. We hebben zelf in dé aanhef gespro ken van een noodlot-coïncidentie, die ons met al maar geblesseerde spelers dreigde te vervolgen. Maar wij hebben de laatste wedstrijden onze voorhoede niet meer zo ac tief gezien. Gevierde matroos De held van deze eerste helft is de jeugdige Haagse matroos en de butant Timmermans. Wie ge dacht had dat hij zonder de steun van zijn clubgenoot Clavan niet tot een bijzondere prestatie zou kun nen komen, is wel bedrogen uitge komen, Met zijn drie doelpunten is- hij nu al topscorer, maarhet zou onbillijk zijn om in deze hulde niet onmiddellijk de rest van de voorhoede te betrekken. Het switchen, het samenspel was zo voortreffelijk alsof zij al vele keren met elkaar hadden gespeeld. Enige reserves zou menmisschien in acht kunnen nemen voor de an dere debutant, O v e r b e e k, en Abe Lenstra is pas in het laatste gedeelte van de eerste helft tot grote activiteit gekomen. Het voortreffelijk resultaat van de eerste helft is toch wel in hoofdzaak te danken geweest aan de, voorhoede, met steun van de middénlinie en vooral Van Sehijn del heeft nü toch wel definitief be wezen," in de Oranjeploeg thuis té horen."Minder enthousiast kunnen .wijzijn over., deverdediging. .En wel in>het- bijzonder ovér Schijve- naar,: die de-.-Fransen meer vrüheid "'heeït:i'^égé^n-!damM.onder-''-iioxTRale- omstandigheden goed-voor. ons. zou zijn geweest. Van Bun laat de linkervleugel te veeL vrijheid. Maar dankzij voor treffelijk werk van Terlouw en vooral De Munck: hebben de Fran sen niet van onze verdedigingsfou- ten kunnen profiteren. Een frappant moment van het begin van de tweede helft. Door slordig plaatsen gaven de Fransen opnieuw de bal prijs aan Van Sehijndel. die in bril- lante vorm een rush inzette op het Franse doel. Op het laat ste ogenblik gaf hij af naar de naar buiten gezwenkte Bran des, kwam weer in het bezit van de bal en schoot toen hoog over. Van Bun kwam in de knoei met Flamignon, maar het was Terlouw, die weer opluch ting bracht. Een meesterlijk staaltje van combinatiespel - tussen Lenstra, Van Sehijndel, Overbeek en Wilkes stelde de Xerxaan in de gelegenheid, van grote afstand een harde schuiver te lossen, die Vignal slechts met moeite kon stop pen. Terlouw en Schijvenaar hebben een verschil van mening over de verdediging van het middenvak. De1 Krimpenaar beduidt Schijvenaar, dat hij zijn.buitenman beter moet houden én de binnenspelers aan hein moet overlaten. De Krimpe naar heeft recht van spreken, wanf even later is het weer de schuld •van Schijvenaar als. er een kritiek moment ontstaat. .Maar aan de voorhoede was het toevertrouwd om de indruk van de zwakke mo menten van de verdediging weg 'te werken. Er waren tien minuten in de tweede helft gespeeld toen Arie de Vroet de bal langs Gabet naar Schijvenaar schoof, deze gaf een pass naar Lenstra, die ongeveer bij de middenlijn stond, dé Fries zag "Wilkes ver naar voren staan,er volgde een tbroughpass en Wilkes startte bijna gelijktijdig met Marche Maar men zag Wilkes veld win nen. Hij kwam vóór en de bal ver Het Nederlandse elftal 'n Quds 3Cuyper wint altüdlll ESI» «W JOHS. DE KUYPER ZOON - SCHIEDAM OUDE JENEVER DRY GIN LIKEUREN voor- zich; uit spelend.schoot hij als een méteoor. op doel. af.Er volgde van een afstand van. vijftien meter een echt "Wllkës-schot, laag langs de grond. Vignal was al geslagen op het ogenblik dat hij naar de rechterhoek viol (4—1)! Blijvend overwicht Steeds geestdriftiger door hun suc ces vielen de oranjemannen weer aan. We zagen achtereenvolgens in de Franse yerdedujflgslmie opdui ken; Brandes, Timmermans en "Wil kes die een jachtige dribble" 'ja"mmër"~~géhcreg—besloot' vfltetr^erai:; schot dat hóóg over ging. Pogingen van de Fransen om. het spel te ver- de Franse middenvoor Baratte in het ootje te nemen.; Een verre trap van Wilkes.... in de stijl waarmee hij dat, prachtige doelpunt tegen de RodeDuivels scoorde.tegen de lat!! Een toon beeld var» machteloosheid van Vig nal, als hij uit een schot van Lenstra de bal hoog over riet. gaan, Met nog ongeveer vijf min. te spelen kan zelfs de grootste pessimist niet meer in éen nederlaag geloven. Het hoge tempo, waarin deze wed strijd werd gespeeld deed-zich gel den," totdat de Fransen in :eeh laatste poging om hun" droeve figuur ie red den een. aanval, ondernamen,, met als resuhaat-ecn-simpel bbogballeCje'vari Prouffi - e' De oranjehemden hadden nog De Franse ploeg plaatsen-naar de andere helft van het véld konden voorlopig nog wor den verijdeld. Zo zagen we Baratte sneuvelen te gen een gecombineerd tegenoffensief van Schijvenaar én Terlouw. Het gevaar kwam nog steeds van onze kant. Van Overbëek in een vrije po sitie voor het Franse doel komend :gaf-een hard sChot, dat echter juist naast ging. Een jammerlijke poging die Salva daarbij ondernam om Van O verbeek. het schieten te beletten, was een symbool van de Franse machteloos heid. Vignal wilde door een wan- hoopssprong na een schot van Tim mermans een. corner voorkomen. Groots was ook niet bet appelleven vaii de beroemde Baratte. toen Ter- louw naar zijn mening de bal binnen hetstrafschopgebied met de hand wegsloeg, maar de scheidsrechter wéés volkomen terecht op zijn borst. Dé-roem. die de Franse ploeg voor uit:, was gegaan was in de milde Aprilzon van het Feyenoordstadion al tóng verbleekt. Getuige de kalmte waarmee een Terlouw het spel in de middenpoort bleef beheersen en de magnifieke, bedaarde stijl! waarmee De Munck zijn doel bleef verdedigen, door simpel voor de. voeten van Batteux een bal op te rapen of in prachtige balans oen hoge prik van Baratte onschadelijk te maken. Spel van kat en muls Na een half uur. waarin de pogin gen van de Fransen zonder resul taat zijn gebleven, krijgen we steeds meer de indruk van een spelletje van kat en muis en de muizen waren de hooggeroemde Franse profs, die hun vorm in Frankrijk schijnen te heb ben achter gelaten. De onze had den er nog steeds plezier in; zo za gen we Wilkes van grote afstand hoog over schieten. Hetenige, waar op de Fransen hun hoop schenen te hebben gevestigd was een uitval, maar we kwamen er niet van onder de indruk. Wel van ccn geslaagd duel tussen Lenstra en Jonquet, waardoor de bal bij de vrijstaande Brandes kwam, die hard tegen de paal schoot. Daarmee kropen de Fransen voor de zoveelste maal door het oog van een naald. De jeugdige Van Sehijndel had de lachers op zijn hand door voor de galerij de beroem-. trék in eën vijfde doelpunt. Bij een combinatie tussen Lenstra, Wilkes en Brandes kwam de. bal bij Tim mermans, die voor de laatste keer deze middag een hard -schot gaf, dat goed was geweest vooi- een doelpunt, maar dat tegen de paal afketste. En! zö kwam het t einde van een enerverende wedstrijd, die alle pessimisten in Nederland in het ongelijk beeft gesteld. In onze nabeschouwing over de tweede helft kunnen we volledig aansluiten bij wat we reeds gezegd hebben over de eerste helft. Er is geen inzinking gekomen - (die wij een beetje hebben gevreesd), wij hadden gedacht' dat de préfs na de rust beter uitde bus zouden zijn gekomen, maar zijhebben de loomheid, het typische verschijnsel van voetbalmoeheid niet meer kunnen 'overwinnen en de onzen, die al voor de rust die smaak van de overwinning geproefd hadden, hebbende Fransen geen gelegen-r heid meer gegeven om de indruk die wij van deze wedstrijd hebben gekregen te wijzigen. Broederlijk naast elkander komen de twee elftallen het veld op. Rechts voorop aanvoerder de Vroet gevolgd door De Munck en -Wilkes. Voor Van Bun,: de sympathieke- Maastrichtse ;;-- rechtsback van het- Nederlandse elftalwas het vandaag *n zeerv. bijzondere dag.'/ Hü speelde .na^/ me lijk zijntiën--b de' interland- -i tredsirijd. En -fcraehtCTüS-de re- geling die de KN VB voor derge lijke-jubilarissen heeft getroffen, verwierf Van Bun" daardoor' het levenslange rëcht iedere inter national e voetbalwedstrijd, die in Nederland zal worden gespeeld, als gast bij te wonen. i Ban Onnodig tc zeggen, dat er ir. de Nederlandse kleedkamer na afloop een uitbundige stemming heerste. Karei Lotsy kwam uitgelaten zwaaiend met 2ijn hoed naar bin nen rennen en drukte onstuimig -*e spelers de hand. De grote man u., deze wedstrijd de Hagenaar Timmermans, 'zat rustig in een hoekje en lachte-:maar wat. „Ja, het gir.g gesmeerd.'.*'was' hét weinige commentaar dat hij gaf. TeTiouw was van mening, dat de Fransen indertijd in Rijssel veel sneller wa ren. Ook Baratlc, de middenvoor, was toen veel geslepener cn hij reageerde veel. sneller. ,.Ik geef toe." aldus Terlouw, „dat ik by het eerste doelpunt niet geheel vrij uit ging. Maar men moet in aanmer king nemen, dat ik dit jaar nog maar twee en een halve wedstrijd ge speeld heb." Doelman .De Munck was gewel dig in zijn sas met het resultaat. Het schieten van de Fransen vond hij zeker niet geraffineerd. Wilkos was van oordeel, dat de Fransen stuk voor stuk uitstekende spelers zijn, maar qua combinatie werd het een mislukking. Lenstra had gedacht, dat de Franse profs wel beter uit de hoek zouden komen „Maar dat is me tegengevallen." zei hij. Al spoedig verdwenen de spelers een voor een onder de dampende douches en alleen Terlouw bleef het middelpunt van een groep jour nalisten. Hij was over de wedstrijd niet uitgesproken. Toen sprak Karei Lotsy; „Hoe laat begint het diner?" De spelers spitsten de oren. Hoe kan hel ook anders. Zij hadden een goede maaltijd ruimschoots ver diend.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1