Met de rust had Nederland een 31 voorsprong 0 De verkeersregeling klopte in ieder opzicht Een praatje met de spelers vóór de wedstrijd i Politie had de drukte geheel in de hand THalciis Eerste doelpunt was na drie minuten voor de Fransen Prachtig debuut van Timmermans C.J.vanVÉEN 1 CASA-SAFFf 6ij DE KLERK Tol in de perfectie i KUSTERS FRANK DE MAN, die niet naar de wedstrijd ging „IDEAAL" Niet overmoedig maar toch niet zonder goede hoop LERMER&PHILIPSEl Haags jeugd-elftal tegen mariniers Clavan had het ook zwaar Dalend bierverbruik in Nederland Zaterdag 23 April 1949 (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, ZATERDAGMIDDAG. Ei- en eivol is het op deze mooie, stralende voorjaarsmiddag in het reusachtige. 60.000 zitplaatsen tellende Feijenoord-stadion op dc linker Maas oever te Rotterdam, Zowel op de benedenste als op dc bovenste tribunes is cr geen plaatsje meer onbezet. Rondom het veld deint één uitgestrekte zee van hoofden, waarboven fier dc vlaggen wapperen in een zachte bries. Nog is het moment niet aangebro ken, dat de spelers zich opstellen voor de eretribune, maar reeds rekt men hoog in dc nok van het stadion dc halzen, tuurt men naar de groene grasmat, die zich daar uitstrekt in de koesterende warmte van het lentes onnet je, dat op deze voctbaifccstd&q zo vriendelijk schijnt als men maar kan wensen, iets tc vriendelijk misschien wel voor de spelers, die hier straks eikaars krachten zullen meten. Advertentie IM. CHEMISCH - REINIGEN. VERVEN De stemming van de vele tien duizenden. Nederlanders m hoofd zaak. maar ook Fransen, die geko men zyn om hun landgenoten aan te vuren en oi> te zwepen by deze negende voetbalwedstrijd tussen de nationale elftallen van Neder land en Frankrijk, is niet minder uitstekend dan tiet weer. Al geven de meeste Hollanders die hier tie tribunes bevolken zich er waar schijnlijk opperbest rekenschap van, dat het Oranjeteam tegen de ékte-pïoeg der Franse professionals een. uiterst zware dobber zal krij gen. zij laten zich de sportvreug- de niet bij voorbaat door sombere voorgevoelens vergallen. Als het dan zo moet zyn. dat Be Vroet en zijn makkers deze middag een les je zullen krijgen, zoals in Parijs in 1947, toen Holland met 40 ten onder ging. dan zal men dat op sportieve wijze dragen. Als men dan maar heeft genoten van de roekeloze uitvallen van Vignal, van forse schoten van Culssard of van het switchen van Barette. Nog welkomer natuurlijk zal een ouder wets Hollands kwartiertje zijn en als het kan. een Oranje-zege! Op de tribunes Op de tribunes bespreekt men onophoudelijk de kansen, zonder ook maar één ogenblik de entree naar de kleedkamers uit het oog te verliezen. "Wat zal Abe Benstra doen op de linksbuitenplaats? En hoe zal het ons binnerririo vergaan tegen de „opruimers'* March e en Sal va? En zo stelt men zich meer ■vragen. Vlicgtuiqcn - Op het veld klinkt vrolijke mars muziek. ten gehore gebracht door de Harmonie „Pieter Aafjes" uit Culemborg. die zich weert, dat het een lieve lust is. Hoog boven het stadion cirkelen vliegtuigen, van de Rotterdamse verken spoHtie. die van hieruit aanwijzingen geeft voor de regeling van het verkeer, dat overigens schitterend schijnt te verlopen, en een van AEHO-HoI- land. -r De spanning, aanwezig voor iede re interland-wedsftrijd, neemt zien derogen toe. Men kan zyn nieuws gierigheid naar de verrichtingen van. onze voetballers, die De Munck, Van Gverbeek en Timmer mans als nieuwelingen in hun ge lederen tellen, haast niet meer be dwingen. Hoe zullen rij het er af brengen tegen de uit de twee sterk ste Franse clubs samengestelde ploeg van de bezoekers? Daar is dan eindelijk het lang verbeide ogenblik gekomen. Uit de kleedkamers komt aanvoerder De Vroet het veld op, onmiddellijk ge volgd door doelverdediger Be Munck. Daarachter komen de negen andere dragers van de Oranje trui en daarachter verschijnen^ ook _de Fransen, in hun blauwe truien, wit te broeken en rode kousen, die samen de tricolore vormen. Dc Volksliederen Als één man rijst de menigte in het stadion overeind. Daar stellen de elftallen zich al op voor de ere tribune en daar klinken, terwijl de persfotografe^ nog toesnellen, ook al de volksliederen. Eerst de Mar seillaise en dan het door tiendui zenden uit volle borst meegezongen Wilhelmus. Nog enkele minuten en de wedstrijd zal beginnen. Daar ko men de beide aanvoerders. Prouff en De Vroet al naar de Belgische scheidsrechter Franken toe, die als fluitist een uitstekende reputatie heeft. De Nederlandse grensrechter K, Schipper uit Groningen is ook al in de nabijheid en dan buigen zich, na de wederzijdse kennisma king, hun hoofden naar de grond. Er wordt getost en het is Neder land, dat uit mag maken waar de ploegen rich voor de eerste helft zullen opstellen. De marsmuziek verstomt. Diepe stilte valt over het zo pas nog gon zend en luidruchtige Feyenoord- stadion. De wedstrijd Holland Frankrijk gaat beginnen. Nederland zal met de wind mee spelen, hoewel men daar niet heel veel voordeel van zal hebben, want er staat dechts een lichte bries- Daar qaat-ie En daar geeft de stoere Fraqse centervoor Baratte, die evenals zijn teamgenoten in blauwe trui, witte broek en rode kousen gestoken is, de eerste trap in deze wedstrijd. De Franse rech tervleugel zet onmiddellijk een aanval op touw, maar de Fransen ra ken de bal al spoedig kwijt aan de cap tain van het Nederlands elftal. Arie de Vroet. die niet aaxvélt zyn eigen voorhoede aan het werk te zetten. Naar Brandes gaat de bal en van onze middenvoor naar de debu tant Van Overbeek. Een goed schot op het Franse doel is dat van Van Overbeek. goed geprobeerd al thans, maar de bal gaat over. De Nederlanders zijn blijk baar van plan, hun huid tegen deze gevreesde tegenstanders zo duur mogelijk te verkopen. Zo dra de bai weer in het veld komt. De Vroet Advertenties HlfiENIUfOINGfiKOBES UITSLUITEND EXCLUSIEF GMRt STRAATW. IS8 mhm 1 ROTTERDAM H'BEBC OVERHEMDEN (Import) DEMI SAISONS ENG. TWEED Brillen p dokJersrecept Ook Ziekenfonds Prisma Kijkers - Barometers zyn de Oranjemannen er weer bij en nu is het onze linksbinnen Tim mei mans (ook al een debu tant) die de capaciteiten van de Franse icrdedigmg op de proef wil stellen Hy plaatst een ge vaarlijke schuiver maar de links achter Marche komt er tussen en deze kan zij het niet zonder moeite de bal corner werken. Twee minuten na het beginsig- naal neemt Van Overbeek cue hoekschop Hy plaatst de bal goed voor doel op het hoofd van de op springende Van Schyndel. daar is Abe Lenstra er by. een schot'!'!' Maar met een soepele duik en een goedgenchte vuistslag heeft kee per Vignal de bal naast zyn deel kunnen werken. Een acrobaat Drie en twintig jaar is die Vig nal. de vervanger van Da Rui. Hy gaat door \oor een lenige, acroba tische doelman, moedig, bij het roekeloze af Hy is een ..show- man", die in zun carrière het ge vaar zocht en daarna soms naar de i dokter moest Htj duelleert van- i daag niet alleen met de Nederland- i sc voorhoede, maar ook met zyn collega Da Rui, die wel is waar ergens op de tribune van het t Feuenoorct-stadion moet ritten, maar die'dat met tegenzin doet. Vignal heefr het er op gezet. Da Rui's plaats te veroveren, uit eer- 1 zuchtige en uit zakelijke overwe- 1 gingen. Intussen is de wedstrijd aardig cpel begonnen. Als dit zo door gaat kan het een buitengewoon goede sportmiddag worden. Goal! Maar zulïeu wjj een smadelijke nederlaag lyden? Nauwelijks is er drie minuten gespeeld of de stand Is al 10 in het voordeel van de Fransen. Na een zeer onfortuinlijke misser van Kien Terlouw, onze stopperspU, heeft de Franse voor waarts Baratte zonder moeite en onhondbaar voor onze debuterende doelverdediger De Munck kunnen scoren. Er stijgt een massale kreet van teleurstelling tussen de mach tige muren van het stadion uit. Ti dit de proloog van een Nederlands voetbaldrama? Advertentie ijtf. ELKE ZONDAG YVOND v. 8—12 UUR SOIREE DANSANTE DASSACADEMIE DE KLERK, le Weenariraat 13, naost Station Hofplein. Tel. 49377 en 35773 DAMES- EN HERENKLEDING 1e Middeilanrfstr. 7 - Tel. 81S32 In snel tempo golft het spel nu enige tyd op en neer, De Franse verdediging doet haar reputatie vooralsnog eer aart. Zij ruimt op wat er op te ruimen valt. Maar on ze voorhoede baart haar blijkbaar toch zorgen. De onzen switchen even snel en verwarrend als de Fransen. Links binnen Timmermans zien we op de rechtsbuitenplaats en rechtsbuiten Van Overbeek duikt plotseling op de linkervleugel op. Na vijf minuten is er weer een geweldig tumult in en om deze arena, maar nu is het een langdu rig gejuich, waarmee de Neder landse supporters uiting geven aan hun vreugde over een schitterend doelpunt van onze linksbinnen Timmermans. Het is éénéén! Dank rij deze ADO-speler, die voor de eerste maal de oranje-trui draagt en nu al direct zo gelukkig is te kunnen scoren. Er is nog een debutant, die een belangrijk aan deel in. deze goal heeft. Het was De Munck. die met een zeer verre trap de bal in het bezit bracht van onze middenvoor. Prachtig was de pass van Brandes en even schitterend het doelpunt van Timmermans. Spannend kan deze wedstrijd zeker worden! Inderdaad wordt de strijd fel voortgezet. Linksbuiten Flamïgnon scoort nog eens voor de Fransen, maar hij liep buiten spel, zodat geen doelpunt wordt toegekend. De Nederlandse voorhoede vergast het dicht opeen gepakte en luid jui chend publiek op de tribunes op enkele verrassend snelle aanvallen, waar Faas Wilkes meer dan eens op de van hem bekende, ouderwet- se wijze betrokken is. Maar tot dus- ver stranden deze pogingen op de Franse verdedigers, van wie zulk een grote roep uit gaat. Is die roem gerechtvaardigd? In de negende minuut van de wedstrijd wordt deze gevreesde aehterlinie door onze aanvallers volkomen verrast. Onze linker vleugel stond volstrekt ongedekt Schitterend was de (al weer ouder- wetsc) doorbraak van Wilkes, on- aarschüniyk hard rijn schot. Doch als door een wonder werd de bal gekeerd. Maar daar is weer Timmermans op dc plaats waar de kansen liggen, Met een geraffineerd schot passeerde hy de vertwijfelde Franse doelman Vignal. Nederland leidt met 21, na negen minu ten spelen! Als de wedstrijd twintig minu ten oud is. is het voor de duizen den, die er getuige van zijn, al wel volkomen duidelijk geworden, dat de Franse ploeg ver beneden de verwachtingen blyft. De verdedi ging is lang niet zo hecht als men zich dat had voorgesteld cn de voorhoede heeft tot aan dat ogen blik toe eigenlijk nog niet anders dan slecht geschoten. Weliswaar geven de Fransen af en toe heel aardig samenspel te zien, maar daar weten de Nederlanders wel raad mee en over het algemeen zyn zy tegen hun gevreesde tegen standers opperbest opgewassen. Dat zy op dat ogenblik een 2I voorsprong hebben hebben zij vol komen verdiend. De Nederlandse aanvalslinie heeft in deze eerste twintig minu ten ook al in de gaten gekregen dat de Franse back Salva de zwak ke stee in de vijandelijke achter hoede is. Hy mist verscheidene ke ren en zijn collega's van de Fran se middenhnie zyn al even vaak in nood geweest. De Munck, de stoere keeper van de Sitiardse Boys is goed op dreef. Een prachtschot van de naar bin nen gekomen Flamlon weet hij uit stekend te houden. Aan de andere kant presteerde Baratte iets dergelijks toen hij over de lat knalde, maar al vinden dan over en weer aanvallen plaats, de Fransen maken toch niet de sterk ste indruk. Advertentie I.M. UITSMIJTER. HAM, ROS BIEF OF SPEK 1.10 BAL GEHAKT, POM- MES FRITES 0,95 SALADES vanaf 0.65 BELEGDE BROODJES vanaf 0.15 KIPPENSOEP 025 KOFFIE MET GEBAK 0.35 TERGEN S ineen cafeetje In de binnenstad zat hij achter een kleintje koffie, aan een goede si gaar te trekkenzyn ogen gericht op een op-nigcvouwen krant met de opstelling pan de ploegen en 'n foto uan Vignal. De ober keek ook. Hij scheen de Franse doelverdediger te taxeren en hfj fronste de wenkbrauwen toen hy ucruolgsus zyn blikken nver de namen van de „cracks" liet gaan. „Gaat a niet naar de wedstryd, meneer?", vroeg de ober mentos- gierig. maar discreet, zoals aZIecn een ober discreet kan zyn. Dc meneer met dc sigaar zag op en keek plotseling in een geheel anderevoor hem vreemde loercld. „Dc toedstrijdherhaalde hij eerst verward en toen verbaasd. De ober. geiocnd rich over niets en niptnand te verbazen, was op zyn. beurt een seconde uit het veld geslagen., en zyn Ictant informeer de verstrooid cn zonder overdre ven interesse of het een voetbaï- dan wel een hockeywedstrijd was. Toen stond zijv verstand stiï. „Als je me nou.'", dacht de ober. Maar hij zei hardop en niet van gisteren: „Een hockcymatch me neer.1". en loerde voorzichtig hoe de ander op dit snelle schot zou reageren. De verwachte uitval volgde promptdoch de raOn met de sigaar liet zich op een andere manier uit zijn doel lokken, dan de ober had zien aankomen. Het werd Advertentie Ï.M. Een renommee voor LUNCH en DINER een volkomen overrompeling, want; hy zei alleen maar; „Zo.'" ,J)ic zit!", juichte de ober in stilte cn toen barstte hij in een vrolijk gelach uit, waarmee dc buffetchcf „op de tribune" harte lijk instemde. Dc meneer achter het kleintje fco//ie voelde zich gepasseerd. „Ik heb er geen verstand van," zei hij„Als ifc naar de tvcdstryd pa, kom ik vast en zeker op de ko/jte, omdat ik dan zwaar ver kouden word. Daarom kom ik lie ver hier, om koffie i De ober bracht een nieuwe be stelling en zei toen langs zijn neus weg, dat hij zich juist zuiaar ver kouden voelde, omdat hij met kof fie komen moest Maar de heer mét sigaar, die niet naar de wedstrijd ging, be greep hem weer niet en keek naar Vignal zonder hem te zien, terwijl de ober in de geest Vignal zag, zonder dat hij naar hem keek Stijqend zelfvertrouwen Het enthousiasme van de toeschou- ers is buitengewoon groot. Men voelt zich wat veiliger mei de 2—1 voorsprong, die eigenlijk een 31 voorsprong had moeten zijn ea men bemt te hopen dat de Oranjeploeg de pessimisten weer eens volkomen in het ongelyk zal stellen. En die hoop neemt toe wanneer De Munck bij een gevaarlijke 'Franse aanval weer prachtig redding weet te bren gen. Tegen deze Franse ploeg hoeft men volstrekt met te verliezen. Het Nederlandse zelfvertrouwen is niet alleen op het veld. maar ook op de tribunes zeer sterk toegenomen en met spanning wacht men op hetgeen verder gaat gebeuren. In de veertigste minuut' gebeurt het! Op het moment dat men. elkan der op de tribunes er op attent gaat maken dat de Fransen langzaam maar zeker sterker worden krygt Timmermans het weer op zyn heu pen. Handig passeert onze debutant een Fransman, Brandes en Overbeek helpen een handje en met een oer- hard schot is het derde Hollandse doelpunt gescoord. 3—1 voor Ne derland! Wanhopig lopen de Fransen naar het middenveld. Verbeten staan hun gezichten en nog venijniger worden hun aanvallen. Maar onze tweede debutant De Munck heeft al eerder bewezen deze middag een opvolger van Kraak te zijn. Tot tweemaal toe ontneemt hij Prouff op de doellijn, de hoop op een Frans tegenpunt. Gesloten Oranje-team Het klopt alles wonderwel in het Oranje-team. In de achterhoede brengen Van Schijndel en Van Bun de Fransen de wanhoop nabij. Bran des weert zich uitstekend en speelt beter dan tegen Belgie en ook de rmddenlmie sluit zich keurig by de rest van de ploeg aan, zodat de 3—1 voorsprong van de moedige elf oranjetruien zeker verdiend is, als de rust aanbreekt. Vandaag was het dan de grote dag voor de verkeerspolitie. Zj} stond voor de geweldige laak de reusachtige aanwas van alle mogelijke vervoersmid delen snel te doen verlopen en er voor te zorgen, dat de tienduizenden voetballiefhebbers van buiten de stad op een veilige manier en bij voorkenr zonder oponthoud het stadion zouden bereiken. Het met grote nauwkeurigheid uitgewerkte schema was klaar. Een staf van deskundigen had reeds weken van te voren alle mogelijkheden onder zocht en overwogen. Thans.zou blijken of het plan deugdelijk was. Het weer zat ïn elk geval mee. Zo'n prachtige voorjaarsdag met een. vriendelijk stralende zon en een ma tige niet te koude wind komt in de ze tyd van het jaar niet zo vaak voor. Zo'n lenteweertje stemt de mens welwillend en welwillendheid is iets, dat men bij zoveel drukte goed kan gebruiken. In elke andere stad zou de verkeersregeling minder zorgen hebben gebaard. Maar hier met twee afzonderlijke stadsdelen, die slechts door enkele bruggen en een tunnel met elkaar verbonden zijn en waar reeds eenmaal bij een interlandwedstrijd moeilijkheden waren gerezen, kon men niet precies genoeg te werk gaan. Bovendien was het geen Zondag maar Zaterdag, een omstandigheid, die de taak meer verzwaarde dan verlichtte. Het wa ren niet alleen, auto's met voetbal enthousiasten, dig zich door de stra ten spoedden, ook het normale trans port moest doorgang vinden en dat maakte het er allemaal niet gemak kelijker op. Het Rep al tegen half twee, toen het publiek, dat zich van kantoor of werkplaats naar huis begaf, iets van de overweldigende drukte begon te Advertentie IM. Chemische .Reiniging f. WILLEMS AtHTERHAYEH 1» TEL 34104 IIHXEKWE6 230 - IEL 30750 «OTT.DOK 234- SCHIEDAM - IELHI70 - Rotterdam, Zaterdagmiddag (Van onze sportredactie) ER schijnt op de wedstrijden van het Nederlands elftal van de laatste jaren een zeker noodlot te rusten. Het vorige jaar in Ant werpen v/as het plotseling Faas Wilkes, die niet van de partij kon zyn. U weet nog de stemming, waarm wy toen verkeerden. In Maart tegen de Belgen in Amster dam ontbrak Arie de Vroet op het appèl, een handicap van geringer formaat, maar desalniettemin een handicap en nu kwam plotseling gisteren het bericht dat Clavan nog hinder ondervond van zijn enkel blessure in de wedstrijd van de Zwaluwen tegen de Rode Duivels opgelopen. Eigenlijk kwam dit bericht niet zo onverwachts, omdat het in Den Haag al de gehele dag gefluisterd werd. Het gerucht werd tegenge sproken, dook weer op, tot het dan plotseling tot feit werd bekrach tigd. Een oproep werd uitgestuurd naar Bloemendaal van Go Ahead en aan Van Overbeek van B.V.V. De publieke opinie hield zich ijverig bezig met Bertus de Harder op de linker buitenplaats, maar wij hebben De Harder op het station Den Haag rustig met zijn koffertje zien vertrekken naar Bordeaux in gezelschap van Schwencke, maar in hotel Het Witte Paard, waar spelers en officials de lunch heb ben gebruikt, hebben wy verno men dat de keus was gevallen op Van Overbeek op de rechterbuï- tenplaats en dat Lenstra naar de linkervleugel zou verhuizen. Het was met een zeker optimisme dat dit werd verteld. Nog in colbert Het was tien over drie toen het stadion reeds goed gevuld geraak te en het Nederlandse elftal nog in burger even een luchtje ging scheppen in de wandelgangen van het stadion. Terlouw stond met de handen m de zakken van zijn grijze costuum te luisteren naar de pittige marsen van de Culemborg- se Harmonie. „Nogal optimistisch?", vroegen wij hem. „Wij geloven dat Baratte niet zo groot is." „Hè! Man, ik ken hem. Ik heb in Ryssel tegen hem gespeeld. Het is een geweldig gladde vos. Razend snel, maar ik heb dus het voordeel dat ik niet tegenover een onbeken de kom te staan. En voor de rest zullen wy wel zien, wat het wordt. Het is in ieder geval lekker weer. Neen van mijn been heb ik niet de minste last meer." Van Bun staarde met een spriet je in zijn mond over het veld. Hij zag in zijn verbeelding de Fran sen al op zich af stormen. Kraak, nog steeds met zijn arm in ver band, voegde zich ook bij zijn „col lega's. „Hoe gaat het er mee. Piet?" „Het gaat in doorsnede niet zo erg best", was het antwoord van onze nationale keeper, die vandaag niet onder de lat kan staan, Wij hebben ook Verlegh nog even gesproken. „Wat denkt U van de komende strijd?" De joviale Brabander grijnsde breed. „Ik heb hcop en dat is im mers veel waard!" Fransen inspecteren de grasmat „Denkt u dat we Rijvers weer spoedig terug zullen zien?" De oud internationaal haalde zij'n schouders op. „Wat zal ik je zeggen." Hij is ongetwijfeld enigszins uit vorm, maar volgens mij komt hy zeer zeker weer terug. Vandaag had hij in ieder geval niet kunnen spe len, want hij heeft een grote pleis ter in zyn nek." Toen kwamen de Franse spe lers, hoewel het nog ruim een half uur voor de wedstrijd was hun Nederlandse collega's stonden nog rustig in hun colbertje te praten in blauw wollen trainingspakken en op gymschoentjes het veld in specteren, Ze huppelden wat rond, en waren wel tevreden over de grasmat. Na even een blik te heb ben geworpen op de muzikanten met hun blinkende instrumenten en de zich snel vullende tribunes Advertentie I.M. onttrokken zij zich weer aan het rumoer. Karei v. d. Meer vroegen wij nog enige bijzonderheden over de scheidsrechter, de Belg Fran ken: „Ik weet erg weinig van hem. Het is een opkomende kracht. Of hij reeds meer interlandwed strijden heeft geleid weet ik niet. Over de kansen kan ik dit nog zeggen, de enige manier om met succes tegen de Fransen te opere ren is dit te doen met enthousias me. Nu is maar de vraag of wij dit tweemaal drie kwartier kunnen volhouden." Aan de ingang naar de kleedka mers stond tien* minuten voor de wedstrijd de voorzitter van de Keuze-commissie de heer Her berts. Hij keek rustig, doch met Argusogen toe, dat er niemand doordrong tot het domein van zyn spelers. Af en toe verscheen het hoofd van trainer Kaufman n, die als een regisseur de laatste aan wijzingen voor de opvoering geeft- Op de eretribune Op de ere-tribune was het een va-et-vient van officials en hoge militairen. Er werden handen ge drukt en toen maakte metï zich op de grote strijd te gaan volgen. Harry Denis, de oud-captain van het oranjeteam, was in druk ge sprek gewikkeld met Bok de Kor- ver. Zij schenen de kansen onder de loupe te nemen. Af en toe mengde de oud-praeses van de K.N.V.B., ir. Kips, zich in het dis cours. Spelers komen Tussen een haag van Feyenoord- junioren kwamen de spelers van beide elftallen het veld op, met zo als gebruikelijk de heer Bouljon voorop. Na het spelen van de volksliederen liep het Franse elftal naar de overzijde van het veld om zich aan de Maastribune voor te stellen. De Munck droeg een blauw shirt met gele slipover. De Fran sen waren in witte broek, blauwe shirts en rode kousen met- rug nummers Prouff, de Franse aanvoerder, overhandigde aan Arie de Vroet na de toss, die door Nederland werd gewonnen, een blauw vaantje, merken. Nog geen half uur later be woog een. onafgebroken file zich over de belangrijkste verbindingswegen van de oude stad. Het was duidelijk, dat vele stadionbezoekers aan het verzoek van de politie om zo vroeg mogelijk op pad te gaan, en maar net te doen alsof de wedstrijd een uur eerder begon, gevolg hadden gege ven. In en buiten de stad wezen gro te spandoeken met aankondigingen en een pijl de route aan, die het ver keer diende te volgen. Op post De politie was overal op haar post. Men had zich strategisch op gesteld én zo verdeeld, dat onmid dellijk kon worden ingegrepen en hopg in de lucht vloog hoofdcom missaris Staal, die het gewoel daar beneden in de stad goed ïn het oog hield en zyn instructies kon geven, wanneer dit nodig mocht blijken. Op de Cooisingel viel de drukte erg mee. Van Blaak tot Oost plein was de frequentie aanmerke lijk hoger. Maar toch ook weer niet zo. dat er ernstige moeilijkheden ontstonden. Aanvankelijk waren er enkele opstoppingen bij" het station- Beurs. vanwege het verkeer uit de richting Utrecht en het feit, dat ongeveer veertig Franse bussen zich een doortocht baanden. Maar deze stagnaties konden vrij snel warden opgeheven door ook de bruggen voor dit verkeer vrij te geven. Aan het Maasstation liep alles op rolletjes. De RD.T. had hier voor een flink aantal bussen gezorgd, die de drukte wel aankonden. Het zelfde was het geval by het D.P.- station. Het viel allemaal erg mee. Trouwens zelfs in de tunnel is ner gens sprake geweest van moeilijk heden. Slechts korte tijd heeft de politie zich genoodzaakt gezien alle twee de tunnels open fe stellen, aangezien er bij de Blijdorpbrug een opstopping was ontstaan. Bij Stadion Uiteraard concentreerde zich de grootste drukte bij het Stadion. De treinen, die aan het stadion Feyenoord aankwamen. waren stampvol en de reizigers, samen met de duizenden wandelaars, vormden een eindeloos donker lint tot aan het Stadion. De trams kwamen hier regelmatig aan. Zij waren goed bezet, maar niet overvol. Wij zagen veel Franse en Belgische wagens en daarnaast na tuurlijk massa's auto's uit de pro vincies, vooral Noord-Holland en Limburg. De parkeerterreinen, die het verst van het stadion verwijderd liggen, werden het eerst in gebruik Advertentie t.M Kamgaren tostuums naar maat van uitstekende coupe en afwerking Hofkleermakers van Koning Klant le Middellandstraai 10 Telefoon 32104 - Rotterdam Ten bate van het Rode Kruis zal op Woensdag 27 April te 17.00 uur op het Neptunusveld te Rotterdam een voetbalwedstrijd worden ge speeld tussen het Haags jeugdelf- tal en.het korpselftal van de ma riniers. Deze wedstrijd zal worden herhaald eveneens ten bate van het Rode Kruis, op Dinsdag 3 Mei 1949 te 17 uur op het VUC-terrein te Den Haag. Opstelling Haags jeugdelftal: Doel: v. Leyden <VUC), achter: G. Wolf, Verkijk (Scheveningen); midden: v. d. Weerdhof (Tonegido) Kalsbeek (Quick), Ulft (Wasse naar), Voor: Soer (Wik), Barkey (Quick), Geelen (Quick), Rohrig (HBS), Elgershuizen (Quick). Opstelling van het korpselftal der mariniers: Doel: Klasen, achter: Davelaar (Veenendaal), Jansen (BW); midden: Kornel, Janssen (Vole- wjjekers), v. d. Kruis (Brabantia); voor: Pieterse, Beekhuizen (Vlos), NN, Dubois (MOC), v. d. Voort (Hilversum)/ genomen. Later volgden de andere. Doch het gmg alles zeer ord in zijn werk. Handelaren in koek i li monade maakten goede zaken, het geen met dit dorstverwekken.de weer nie( verwonderlijk was. Van 34 uur bereikte de drukte hjer haar hoogtepunt. Na informatie bij dc politie bleek ons, dat de ver keersregeling uitstekend had vol daan. Men toonde zich zeer tevreden over het verloop. Ongelukken waren op bet moment, dat wij dit schrij ven nog niet gemeld. Hulde! Thans behoort dc wedstrijd alweer tot het verleden. Tiendnizenden heb ben van deze dag mooi weer geprofi teerd en vonden voldoening in de sportonlmoeting, Maar Rotterdam stemt het tot grote vreugde, dat zyn politie-apparaat tegen de zware taak is Opgewassen geweest. Die politie heeft een pluim verdiend, die wjj hlerbh dan ook gaarne met verschul digde eerbied verstrekken. MICKEY CLAVAN, die als linksbuiten was opgesteld voor de stnjd tegen Frankrijk, was gisteren nergens te vinden. Hij voelde nog steeds wat in zijn rechter enkel, overgehouden uit de wedstrijd van de Zwaluwen tegen de Rode Duivels. De spie ren waren gerekt en ze bleven onuntlip. Vier keer ging de klei ne Hagenaar gisteren naar dr. Van Dijk in Den Haag, maar deze moest hem tenslotte afra den te spelen. En Clavan voelde het zelf ook wel, het zou toch niet gaan. Gisteravond vonden wij hem met een bedrukt ge zicht iu de ouderlijke woning aan de Terwestenstraat. „U be grijpt, dat het me ontzettend spijtvooral omdat dit een zeer spannende wedstrijd kan wor den". En toen pakte de onfor tuinlijke Hagenaar zijn koffer uit. Jammer, want nu miste ook Timmermans zijn Clubgenoot naast zich en was de ADO-vleu- gel geschonden. Maar Timmer mans heeft vanmiddag voor twee gespeeld! De dalmg van het bierverbruik in Nederland na de oorlog blijkt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, volgens welke in 1948 de totale afzet 1.514.000 hectoliter was, tegen 1.852.000 hectoliter in 1947 en 1.872 000 hl. in 1946. Het vorig jaar werd in het binnen land afgezet 1.335.000 hl. en uitge voerd 180.000 hl. Per hoofd der bevolking liep het binnenlands verbruik terug van 19.1 liter in 1946 tot 17.0 liter in 1947 en 13 6 liter m 1948. In 1939 was het verbruik per hoofd der bevolking nag 16,2 liter. Advertentie I.M.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 2