Ruim 9000 Duitsers wonen sinds van morgen vroeg in Nederland Chinese communisten rukken Nanking binnen 3^) HET ROTTERDAMSCH PAROOL Wat de grenscorrecties inhouden Tweetalige proclamaties in de nieuwe gebieden Jangtse-Iinie ineengestort Negende jaargang No. OOSTELIJKE GRENS GECORRIGEERD Op ds kühksd Gemoedelijke reactie der Duitsers Rijksdiensten op de nationale feestdag Hedenavond nog een krant Clavan speelt niet mee vanmiddag Nationale regering wil vechten tot het bittere einde Bezwaren tegen bezoek van prinses Margaret aan paus Pius XII Den Helder blijft marinebasis Onze verliezen Indonesië Meer vet spek op de vleesbon ïn korf L__ bestek J Zaterdag 23 April 1949 Red. an Adrn. Icnge Haven 141, Schiedam Tel. 6r :0Q Abonn.prllSf per week 0.32 per kwartaal 4,10, losse nummers f 0.09 Opgericht door de Stichting ,,Het Parool" DE SCHIEDAMMER Uitgave N;V- De Nieuwe Pers Postglrct 393644 Bankier: Amsterdamsdie Bant te Rotterdam Directeur: B. da Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper (Van onze speciale verslaggever) Ona zès uur vanjnorgen, een half uur na zonsopkomst, heeft een klein legertje marechaussee-' en waterstaat-mensen op meer dan twintig punten de oude Nederlands-Duitse grens overschre den om de verantwoordelijkheid voor de handhaving van rust en orde over te nemen van de Britse en Duitse ambtenaren, die op dat ogenblik tn deze gebieden hun zeggenschap hadden verloren. Van Nieuwe Schans tn het Noorden tot Vaals in het uiterste Zuiden hadden, deze grensoverschrijdingen plaats, hier en daar te voet. omdat het slechts stukjes grond van enkele tientallen meters betrof; elders, zoals bij Sittard en Zevenaar. waar Neder land onderscheidenlijk met ruim 41. en 19 vierkante kilometer .werd vergroot met vrachtwagens, die onmiddellijk werden ge- volgd door wagens met de grensvlaggen, waarmede de nieuwe Nederlands-Duitse grens voorlopig ts afgezet. Het ëerste werk daarna was het aanplakken van een tweetal proclamaties en „Bekanntmachungen", waarmee aan de bevol king van de nieuwe toestand kond werd gedaan, In de vandaag aan het Rijk toe- arom textiel niet? HET is nu ZO goed als zeker, dal de distributie spoedis tot be. verleden zal behoren. De laatste bonkaarten worden afgehaald dit wijst er op, dat wS inderdaad aan da laatste étappe toe zijn. Met die distributie rij" wij «en jaren opgescheept geweest en dat is lan ger dan wil ooit hebben kunnen denken. Achteraf is het onbegrijpe lijk, dat wy er zovele jaren rekening mee hebben moeten houden, maar men kan er uit leren, dat de mens aan alles, ook de onaangename dingen, went. Intussen, zelfs al komt het einde van de distributie in zicht, wil dit nog niet zeggen, dat wii elk artikel in onbeperkte hoeveelheid ziiilen kunnen betrek ken. Voor bepaalde artikelen is de schaarste nog steeds niet helemaal overwonnen en zullen wij genoegen moeten nemen met wat voorhanden is. In dit verband bestaat er ondèr de mensen veel belangstelling voor de textiel, die tot nu toe niet is vrijgegeven. De behoefte aan tex tiel is aanzienlijk. Wie zyn oor luisteren legt- ZaT dit' onmiddellijk beamen. Textiel is een artikel, dat geregeld om vernieuwing vraagt. Jbe. oorlog heeft die vernieuwing niet alleen verhinderd, maar tot overmaat van ramp ook de'linnen kasten geplunderd; hij heeft ons volk letterlijk: en figuurlijk uitge kleed. Dit feit èn de geringe pun- tentoewïjzing maken het verklaar baar waarom de behoefte aan tex tiel nog altijd niet verzadigd is- Volgens een opinie-onderzoek is pas een derde van het publiek te vreden. Ongeveer 800 900.000 Nederlandse gezinnen komen met him textielpunten uit, maar ten naaste bij anderhalf millioen gezin nen komen te kort. Wel neemt de tevredenheid dus toe, maar met het rantsoen komen de meeste mensen nog lang niet uit. Toen dan ook de ene rantsoeneringsmaatregel na de andere werd opgeheven, klonk bij velen de vraag: waarom de tex- tiel niet? Er bestonden hiervoor-drie moei lijkheden. Ten eerste, de moeilijk heden na dE bevrijding voor de industrie om voldoende te produ ceren; ten tweede, het semi-duur- zaam karakter van de textielpro- ductie en. de grote vraag; ten derde, het belangryke uitvoerartikel, dat textiel voor geheel Europa vormt. Men ziet, bezwaren, genoeg. En toch klopt het niet helemaal. Het klopt b.Y. niet mét de mening, die pro minente figuren uit de textielwereld er op na houden. Zo gaf een van die figuren, de heer van Heek, reeds enkele maanden geleden te kennen, dat het voorzieniiigsmveau de koopkrachtgrens zeer dicht genaderd; het was daarom beter de distributie van textiel eerder ts vroeg, dan te laat op te heffen. De regering zweeg. Zij achtte de tijd blijkbaar nog niet gekomen. Op een verzoek om' vóór de Paasdagen extra punten aan te wijzen besliste zy afwijzend. We schieten dus niet hard op. Toch staat het er met de productie niet slecht voor. Ze is, behoudens enkele sectoren, zelfs be langrijk toegenomen- in vergelijking met voor deoorlog. De door ons opgesomde eerste twee moeilijk heden zyn er practisch niet meer en daardoor heeft de derde véél aan kracht verloren. Niet; omdat deze geen gewicht in de schaal zou leg gen. De export is voor ons land een levensbehoefte. Maar omdat ver hoging van de productie en het'feit dat inmiddels het ergste gebrek heeft opgehouden, de evémvichta- toestand doen terugkeren. Wij kunnen weer veel ruimer ademhalen nu de knelpunten stuk voor stuk uit de weg zyn geruimd. Daarom kan het zwijgen van de regering en de omstandigheid, dat zij geen?extra textielpunten wilde verstrekken, er op wijzen, dat wy aan de,..opheffing, van de textiel distributie nader toe-zijn dan wij wel denken. De voorwaarden zyn in elk geval aanwezig en het heeft dus geen enkele zin om het niet të doen. Vrees voor een- run op dc winkels hoeft de regering niet te hebben, want textiel is duur. Het publiek koopt tegenwoordig weer met- overleg en is veel kieskeuriger' gewoid en. Het verlangt waar voor zij'rrgèld en dat is een goed teken, omdat het bewijst, dat geld weer waarde heeft. Vroeger is het nooit anders geweest. gevoegde gebieden was de Duitse bevolking ter gelegenheid van deze voor hen zo belangrijke gebeurte nis reeds vroeg op de been om ge tuige te zijn van dit ogenblik, dat vele van hen ongetwijfeld met ge mengde gevoelens moét hebben vervuld. In vele van de toege voegde gebieden was er echter nie mand om van deze gebeurtenis ge tuige te zijn, om de simpele reden, dat deze streken volkomen onbe woond zijn. Slechts bij Sittard en Zevenaar is van een werkelijke bevolkings toeneming sprake. Daar worden respectievelijk 5000 en 3500 Duit sers in Nederland opgenomen, ter wijl er voorts by Losser 10, bij Dinxperlo 350, bij Beek 40, bij Arcen 60. bij Kerkrade 130 en bij Vaals. 110 bewoners in het nieuwe Nederlandse gebied leven. Ongeveer 70 km2 is 't ruim 33-000 km2 metende Nederland groter gewordenl Een toeneming ..van nog geen twee pro mille. Een ver kleining van. het zovele malen gro tere Duitsland, die niet eens meer uit te drukken is- Onbegrijpelijk haast indien men het afmeet aan de enorme drukte die de laatste .weken van deze grenscorrecties is gemaakt. Straks zal wel blijken of die drukte gerechtvaardigd was. Op dit ogenblik echter is de zaak bezegeld, hoewel inderdaad offi cieel deze bezegeling nog slechts voorlopig is, nergens- worden de nieuwe gebieden volkomen ge voegd in de gemeenten waar zij feitelijk bij aangeveegd worden. Drostambten De gebieden van de Zelfkant bij Sittard en om Elten bij Zevenaar worden drostambten aan het hoofd waarvan vandaag zijn benoemd de landdrosten Dassen en Blaau- boer, de een Tweede. Kamerlid, de ander secretaris van de Noord- ooslpolder! Over de^andere gebie den oefenen de burgemeesters het landdrostschap uit, en al deze drosten zijn belast met de be voegdheden die in gewone ge- gemeenteraad, B- en W. en burge meester, ieder afzonderlijk en te zamen hebben, orecies zoais dat «n de Noordoostpolder het geval is- De oude grensborden blijven nog op hun plaats en de toege-' voegde stukjes land worden voor lopig aJs het v/are minimale buf ferstaatjes lussen Nederland en Duitsland- Nederlanders mogen ér nog niet in, Duitsers nog niet uit. Voor aan die toestand een einde komt moeten eerst de geldomwis seling. de bevolkingsregistratie en' de registratie van waardevolle roe rende eigendommen achter de rug zijn. Geen Nederlanders Éen lange reeks maatregelen is genomen die tot gevolg hebben, dat in het nieuwe gebied onmid dellijk het recht dat in Nederland van kracht is ook daar zal gelden. In sommige gevallen blijven echt'^j; oude reeds verworven rechten, hun Hartelijk tvelkom" „Hartelijk welkom" staat in grote, ietwat onbeholpen letters op de weg tussen Tuddern en, Hongen. Deze woorden klinken! wat vriendelijker dande slagzin „Deutseb in Freuden, Deutsch in Leiden", dat enkele weken gele den neergekalkt stond bij Sittard. Hoe reageren de Duitsers, die ii: de nieuwe Nederlandse gebie den wonen op het feit, dat zij nu Nederlanders zijn geworden? Voor zever een indruk van hun gevoë- lens is te krijgen vatten zij deze gebeurtenis nog al gemoedelijk op, „Het kan .mij niet schelen, of ik Duitser ben. of Nederlander", zegt Fritz.Palmer, een Duit se ambtenaar Paul S.chmeike, een PTT- ambtenaar, verkocht gisteren nog Duitse postzegels, Maandag zal hij even gemoedelijk Nederlandse zegels verkopen. „Wij zien de redelijkheid^ van de grensverlegging wel in, maar het gaat je.als Duitser toch aan je hart", zegt een officier in Sus- terseel, „Het was wel een beetje vreemd: gisteravond gingen we in Duits land naar bed en we werden in Nederland wakker", vertelt een boerenyrouwtje, dat even over.de r«u verdwenen grens 'bij Sittard woont, „Erg gek isi het niet, want wij gingen toch altijd .al veel met Nederlanders om en Sittard is al jaren onze marktstad". „Ik ben en blijf Duitser", be weert een stevige boerenkerel, maar een oudere man voegt hem toe: „Och kom, over een weekje ben je er aan gewend". In afwijking van hetgeen eer der was vermeld is bepaald, dat or de nationale feestdag, 5 Mei, de rijksdiensten gesloten zullen zijn van i uur 's middags af. Op de Gelderse kade te Amsterdam is de motorrijder D. van Wijk tegen ccn bakfiets gereden en gedood. Zijn vader, die achterop zat, kreeg zware beenwonden. geldigheid béhoudén, indien in voering van hel Nederlandse recht tot duidelijke onbillijkheid zou leiden 'Oorlogsmisdadigers, na denaz ificatie-processen veroordeel den, reeds, eerder uitgewezenen en als smokkelaar bekend staande lieden zullen worden uitgewezen, hun gezinnen met hen. Voor hen die blijven zal de kieswet echter nog niet van toepassing zijn. De aanstaande gemeenteraads verkiezingen zullen in dez" gebie den uiteraard niet. worden gehou den. l Toch komen er in de drostamb ten Tüddern en Elten commissies van advies, lilt de burgerij om de drosten te adviseren./ In verband met de inter land-ontmoeting: Holland—- Frankrijk ontvangen onze abonné's hedenavond tussen half negen en tien uur een speciale uitgave van „Het Rot ter damsch Parool", gewijd aan dit sportgebeuren. Voor eventuele klachten over het nlet-ontvangen van dit bijzondere nummer is ons kantoor Zondagmorgen tussen half tfen en half elf geopend (tel. 25430). DE DIRECTIE Naar het AN.P. van de K.N.V.B. verneemt zal Clavan vanmid dag te Rotterdam niet tegen Frankrijk spelen, aangezien géble- ken is, dat zijn enkelblessure, op gelopen in de wedstrijd tegen de Rode Duivels, nog niet volledig ge nezen is. Als reserves zijn opge roepen de spelers Van Over- beek (BVV) en Bloemen- daal (Go Ahead). De definitieve samenstelling van het Nederlandse elfta. zal pas vanmiddag worden bekend gemaakt. Berichten als zou De Harder in de plaats van Clavan in het Ne derlandse elftal worden opgesteld en dus niet de tour naar Bordeaux meemaken, zijn hiermede tegenge sproken. Prins-regent zal koning Leopold ontmoeten Kor.ing Leopold en prins-regent Karei van Relgië zullen op 25 April samenkomen om belangrijke beslissingen te nemen, heeft de Brusselse „Le Soir" gisteren mede gedeeld. De bijeenkomst zal plaats heb ben in. een stad in Zwitserland, waarschijnlijk in Bern. De prins-regent zou vergezeld worden door de Belgische premier, Paul Henri Spaak, en de minister van justitie, Moreau. Onder grote belangstelling is gisteren het stoffelijk overschot yan de heer W. S t r y b O s, in leven tureede voorzitter van het Christe lijk Nationaal Vakverbond, op de Algemene Begraafplaats te Zaan dam ter aarde besteld, Prins Bernhardzalop29 April. In zijn functie van Inspecteur- generaal der koninklijke landmacht, aan hetregiment stoottroepen hét vaandel uitreiken, Breda bestaat In 1952 7Ö0 jaar. Dit Jubileum zal op grootse wijze worden gevierd. Een van officiële zijde verstrekt overzicht van hij de grenscorrecties be trokken gebieden vermeldt: Van Noord naar Zuid: Een onbewoonde gebieds- strook van 0.56 JcmZ tussen Nieuwe Statenzijl en Nieu- weschans, waardoor verbe tering van de Westerwold- sche Aa mogelijk wordt. Onbewoonde strookjes met een totaal oppervlak van 0.30 km2 tassen Nicu- weschansen Ter Apel, strekkende tot verbetering van de Moersloot en kering van het veldwater uit het Boertanger Moor Onbewoonde strookjes ter weerszijden van het kanaal AlmeloNcrdhorn ter grootte van 0.03 km2 waar door een waterstaatkundige verbetering van de Ram melbeek en een vergemak kelijking van het douane-, toezicht op de grensweg mogelijk wordt. Grensstrook teh Noord oosten van Losser ter groot te van l.Qfl km2 met een totaal bevolking van 10 personen, strekkende tot verbetering van-de Dinkel. Grensweggetje bij Rek ken ten Zuiden van Haaks bergen. Onbewoonde strook bij Rekken (Slemphuette) ter grootte van 0.09 km2strek- kende tot verbetering van de stroomloop van de Rams beek De door ongeveer 350 personen bewoonde Duitse bebou wing, aangrenzend aan--Dinxperlo, ter grootte yan 0,6é krnZ. Deprensinfatni bij Elten ter grootte part 19.54 km2, met een to taal aantal inwoners-van.ongeveer 3500, waardoor aanzienlijke water staatkundige, verkeers- en douane- technische verbeteringen mogelijk worden. Grensweggetje bij Millingen. Een door ongeveer 40 personen bewoonde strook tussen Beek en Wylerberg, waardoor het douane- toezicht .wordt verbeterd- Grensweggetje bti Moofc. CORRECT! E'S pM' NEDERL-DUITSE GRENS £222 Nederlands gebied Kleine correctie Meer omvangrijke correctie DIRECTIE VAti OE *ATCBST»AT_ H A ART-19« >>leeren lMMlRIKo 'tMMEHIK Hasten ra In f, a i 0 O D 20 30 «O KWm; Schlnyejd Vanmorgen vroeg zijn de communistische troepen van Mao Tse Toeng' begonnen Nanking binnen te trekken. Alle verant woordelijke ambtenaren hebben de stad verlaten. De buitenland se ambassades staan niet meer onder poHtie-bescherming. Het publiek zoekt in verlaten huizen en winkels naar voedsel en anderewaardevolle artikelen. Ramen en deuren worden inge^ trapt. Da verlaten regeringsgebouwen worden leeggeroofd. De communisten hébben tevens Woesih bereikt, een belangrijke stad aan de spoorlijn, 12ü km. ten Zuidoosten van Nanking. Hierdoor z(Jn de spoor wegverbindingen ïnet Sjanghai afgesneden. De Nationalistische regering heeft een speciaal vliegtuig naar Peiping gezonden om de delegatie af te halen, die er niet in slaagde vrede met de communisten tot stand te brengen. Nader wordt gemeld, dat de Nationalisten ook Woehoe, 100 km.' ten Zuidwesten van Nanking hehben ontruimd. nationale regering de strijd te gen de communisten tot het bittere einde zal voortzetten.' .De waarnemende president U Tsoeng-Jen heeft b(j zyn terugkeer te Nanking gisteravond een decreet ui tge vaardigde waarin minister president generaal Ho Jing-Tsjin gelijktijdig tot minister van defen sie en tot opperbevelhebber van alle strijdkrachten der Chinecse rege ring te land, ter zee en in de lucht wordt benoemd; hem is opgedragen de politiekder regering te vervul len. Naar verluidt, zal generalissimus Tsjiang Kai-Sjek zich afzydig hou den. In de te Nanking uitgegeven offi ciële verklaring werd gezegd, dat het besluit 'om minister-president generaal Ho Jing-Tsjin de hiervoor genoemde nieuwe uitgebreide be voegdheden te geven, een van de vier belangrijke beslissingen ia, die tijdens de besprekingen te Hangtsjou zyn genomen. Een andere beslissing is fle hiervoor genoemde, waarbij de Chinese regering besluit dc burger oorlog In China tot het bittere eind voort te zetten, „teneinde de vry- heid van het volk en de onafhanke lijkheid van het land te waarbor gen." Voorts werd besloten alle demo cratische en liberale elementen té verenigen in de strijd tegen de com munisten. Tenslotte zal alles wor den gedaan om de Kwomintang (de regeringsparty) een te doen zijn en een goede .samenwerking tussen party- en regeringsorganen te ver zekeren. Gisteren trokken nieuwe commu nistische troepen.- de rivier de Jangtse Kiang over en bedreigden daardoor Sjanghai en Nanking met omsingeling. De communisten bewe ren dat zii In de afgelopen twee da gen 300.000 man over de rivier heb ben gezet. Er doen geruchten de ronde dat Tsjiang Kaj Sjek weer op het po- Alle berichten die uit Nanking komen wijzen er op, dat de Na tionalistische verdediging van de Jangtse-linie ineen is gestort- Te Nanking is een officiële verklaring uitgegeven, waarin werd gezegd, dat de Chinese Onbewoond strookje bij Otter- sttm ter grootte van 0.05 km2 van douane technisch belang. - Grensweggetje 'bij Siebengewald Twee strookjes ten Noorden en fen Zuiden van Arcen respectieve lijk groot 0.40 en 0.41 km2 met een totaal van 60 inwoners, strekkende tot verbetering van het douanetoe- zicht. De hals van Sittardter grootte van 41.34 km2 bewoond door onge veer 5000 personen, waardoor be langrijke verbeteringen van ver- keers-technisch belang mogelijk worden» Grensweggetje bij UbacJt. Gebiedsstrook bü Rimburg en Kerkrade ter grootte van 0.88 kin2 bewoond door 130 personen, waar door waterstaatkundige verbeterin gen van het riviertje de Worm en vergemakkelijking van het douane- toezicht mogelijk worden. Opheffing van enkele douane- technische anomalieën in Kerk rade. Gebiedsstrook bij Vaals ter groot te van 0.11 km2 bewoond door 110 personen, strekkendetot,, .verb ete- ring van het douaitetoezicht. Protestantse leiders ïn Engeland hebben koning George gisteren ver zocht er voor te zorgen, dat prinses Margaret tijdens haar aanstaande reis door Italië geen beioek brengt aan Paus Pius. Prinses Margaret vertrekt Woens dag per speciaal vliegtuig naar Italië, waar zij een vacantia van een maand gaat doorbrengen. In perstelegram- men uit Rome werd gezegd, dat er kans was, dat zij de Paus zou bezoe ken. Koning George, die wereldlijk hoofd van dc Church of England is, is door de Protestant Truth Society en de National „Union of Protestants in Noord-Ierland schriftelijk ver zocht tussenbeide te komen. De Pro testant Truth Society is een protes tants propaganda-bureau, waarin de meeste protestantse kerken - verte genwoordigd zyn. Op Buckingham.Palace wilde men- 'nlets zeggen. ütieke toneel zóu tèrug;kéren en het opperbevel over de ünëpen op zich zou nemen. De waarnemende presi dent, Li Tsjoeng Jen, hééft giéter avond te Hangtsjou een onderhoud met-Tsjiarg.. gehad. Hét zwaar beschadigde Britse fre. gat „Amethyst" is gisteren dpnieuw door communistische kanonnen on der vuur genomen; toen het een po ging deed, de Jangtse op te varen om Nanking te bereiken. Het is niet bekend óf deze beschieting nog weer slachtoffers heeft geëist. De 17 op varenden die bij de éérste beschie ting werden gedood, hebben een „zeemansgraf" gekregen In de Jangste.. De Amerikaanse consul-gene raal te Sjanghai John Cabot, heeft heden de Amerikaanse inwoners van Sjanghai aangeraden de stad te veria teil, tenzij zij dringende redenen hebben, om te blijven. In de memorie van antwoord naar, aanleiding van het rapport der Eer ste Kamer over de marinebegroting 1949, zei de minister van marine a.i., dat, ten aanzien van het inrichten van teen marinebasis, de keuze op Den Helder is gevallen. PALEIS SOESTDIJK had Vrij-' dagochtend een vreedzame inval van de politie door te maken. De dienaren van de H. Hermandad, die tijdens de inhuldigingsfeesten geen gelegenheid hadden hun hul de aan de nieutoe vorstin te betui gen, kregen thans de kans hun aan hankelijkheid te uiten. De Neder landse politiezangverenigingen en -muziekcorpsen brachten H.M. een aubade, die ook door de drie oud ste prinsesjes op het bordes van het paleis werden gevolgd. Namens de gezamenlijke 'politiecorpsen bood de hoofdcommissaris van de Amsterdamse politie, de heer H. A. J. G. Kaasjager, de Koningin een bloemeïtmanó aan. De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen de volgende verliezen in Indonesië zijn gerap porteerd (18 doden): Koninklijke Mar ine: 15 Apr.: serg. vliegtuig-tele grafist D. H. Berkhout, stbnr 46819. Rotterdam. 20 Apr.: Mar. 1 Z.M, A. A. Buys.! stbnr. 38105, Koewacht (Z.>; Koninklijke Landmacht: 3 Apr.: sold. H. J. Pape, nr. 270223082, Ouderkerk a. d. Arastel (gem. Nieuwer-Amstel). 5 Apr.: sold. Ie kl. A, van Hou ten, nr. 270802182, uit Amsterdam; soJd. Ie kl. D. de Vries. nr. 280212000, Gorsscl. 7 Apr.: sold, le kl. 3. den Das, nr. 260829015, Anna Paulowna; serg. C. A. Edcns, nr. 190613003, Groningen; sold. H. van Hoogda len, nr. 260702152. Schiedam; korp. E. Winslnk, nr. 260131073, Amers foort. Apr.: lc It. jhr. C. F. BS. van Nispen tot Pannerden, nr. '231118008, Renkum. 9 Apr.: majoo^ F. T. Venema, 100003009. Westerlde (gem- Scheemda), Koninklijk Ned.-Ind. Le- r: 5 Apr-: Man- sold. L. Hino- naung. 6 Apr.: Socnd. sold, Amir Bin Dahari. 6 Apr.: Soend. korp. Naiksan; 7 Apr.: Soend. sold. Raden Pandji Bin Raden Endjong. 8 Apr.: Nias sold. Boejoeng Hari. 9 Apr.: Landwacht sold. Adi- variro, allen uit Indonesië. Opdë nieuwe vlees bonnen .101, 102, 103 vlees, de vleesbónnen van de toeslagkaart en' voor bijzondere arbeid, enz. gemerkt met de letter. L en de rantsoenbonnen voor vlees,- zal het publick in de eerstvolgen de weken voor elke 100 gram vlees, waarop deze bonnen recht geven 125 gram vetspek (waaronder tevens ta verstaan kinnebaklappen en vette lappen) kunnen verkrijgen.. Door regen lappen en magere lappen daarentegen blyven- gewaardeerd op 100 gram per rantsoen. Voor alle kookworstsoorten is de bonsvaarde vastgesteld op 200 gram per rantsoen, voor rolpens en ge rookt vetspek op 150 gram per rant soen, Deze maatregelen gelden niet voor de oude vleesbonnen die Za terdag 23 April hun geldigheid ver liezen. Alle leverworstsoorten en lever kaas mogen thans zonder inlevering van bonnen worden verkocht, even als bloedworst en. tongenworst, waarin, in tegenstelling met voor heen, spek mag worden verwerkt. Dc pryzeh waarvoor bloedworst en tongenworst metspek' aan het pu bliek mogen worden verkocht be dragen: ten hoogste, respectievelijk 19 ct. en 25 ct. per 100 gram. De minister van Landbouw, Vis serij en Voedselvoorziening zal deze maatregel sléchts handhaven zolang het In verband met de voorraden spek mogelijk is. Weerbericht ovfjUv OVERWEGEND ZONNIG Weersverwachting, geldig tot Zondag avond! Vannacht, weinig wind met tegen. ,v zonsopgang vorming van plaatselijke mistbanken. Mor gen overdag droog en overwegend zon nig weer met matige wind tussen Zuid- West en Zuid, een iets hogere tempe ratuur dan vandaae 24 April: Zon op 5.25, onder 19,52 uur: Maan op 4.34. onder 15.45 uur. 25 April: Zon op 5-23, ondér 19.54 uur: Maan op: 4.44. onder 16.55 uur. 24 April: Hoog water té Rotterdam: Ie" ty 2.26 uur. 2e tij 15.07 uur. 25 April: Hoog water te Rotterdam: le tti 3.13 uur, 2e tij 15.50 uur. Het Britse Hogerhuis wil weten waar om het moeilijk is een man met één beer» op „humane manier" op te hangen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken, deelde de vorige week mede, dat dit moeilijk was, toen het bekend maakte, dat gratie verleend was aan John Frede rick Mills, een êénbenige moordenaar. Mills werd ter dood veroordeeld, omdat hij in ,-ugustus 1947 zijn hospita ver moord heeft. Vijf dagen voor de uit voering van het vonnis is hem gratia iverleend. Thans moet hij een gevange nisstraf van onbepaalde tijd uitzitten, f Dé sla-export dooi- de lucht is op het ogenblik fn volle gang, Aero-HöUand bracht in enkele weken reeds 120 ton van deze groente naar Engeland. Ook komkommer en aardbeien maken deel uit van de luchtvrachten, e De 84-jarige William Fitzpatrick stapte Donderdag dé bank van Clenmel binnen en diende een chegue in van de Ierse republiek. Dc kassier staarde ernaar, betastte en berook het papiertje en schudde toen verdrietig het hoofd. Fluisterend deelde hij mede dat hij nog geen instructies had,ontvangen op dergelijke cheques uit te betalen'. Dat a it een cheque was. die 80 jaar geleden' door de ,Fenians: een oude Ierse revolutionnalre vereniging, uitgegeven, was, kon. de goede man niet bevroeden. De cheque belooft B!% interest te betalen met!ingang van.de dag dat de erkenning van de Ierse onaf hankelijkheid een half jaar oud is. Fitz patrick was dus waf te vroeg maar hij is*van plan zijn vordering op de Ierse republiek niet te laten lopen. Vrijdag is voor de zesde maal jn de geschiedenis ■van de N.Z.H;R.M. de grote gouden medaille uitgereikt. Ditmaal was het Douwe Tot, schipper van- de „Brandaris" aan wie op een bijeenkomst op Terschel ling, in tegenwoordigheid van vier leden van1 het hoofdbestuur der reddingmaat schappij en alle bemanningen van red dingboten op het eiland, deze eer te beurt viel. Douwe Tot maakte in - dé 26 jaar, die hij op de „Brandaris" vaart, 128 tochten en bracht daarbij.229 mensen behouden aan Und.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 5