Apsa STADSNIEUWS ONDER DE VISBANK YfüiidtdnR VRAAGT MEISJES Jubilerende Harmonie in de belangstelling Drukke receptie .en ge slaagde gala-avond AGENDA Abbott en Costello tweemaal Burgerlijke Stand Het voetbaltournooi van de ULO-schblen Vlaardingen Gebeurde te Peniwen wordt onderzocht SCHEEPVAART Het „Geuzenverraad" in Schiedam Rijnvaart LEER UW KINDEREN SPAREN O p s c h o o I en op de Jeugdspaar ban k r SPAARBANK ANNO 1820 AFSLAG Een nieuwe Woning IJ. Verfpskhuis „SCHIEDAM" Wacht niet langer!! „VARO" 2 JONGENS Beyersbergen net Meisje TAPVERGUNN1NG AANGEBODEN Koeriersters JUIST NU ADVERTEREN! 2 Zaterdag 23 April 1949 Welke Schiedammer zou de jongens en mannen van het tam boers- en pijpercorps niet kennen. Niet vaak ontbreekt de Harmonie op het appèl. Dat het corps in Schiedam een heel goede naam heeft, bleek dan ook wel tijdens de receptie. O.a. kwamen hier hun gelukwensen aanbieden burgemees ter en mevr. Peek, de gemeente secretaris mr.^Post en wethouder van der Kraan, ds, Jansen, ds. de Bel. Een lange rij van vertegen woordigers der verschillende zus terorganisaties volgde nog, alvo rens-voorzitter J. F. Veenman aan zijn dankwoord toekwam- In de grote zaal van de R.K, Volksbond is een gala-avond ge houden, die eveneens in alle op-, zichten geslaagd mag heten. Nadat afgevaardigden het woord hadden gevoerd, hebben zowel Harmonie als Jong Harmonie zich laten horen 3n een zeer gevarieerd programma. Vrijdagavond zond een tweede concert plaats en vanmiddag heeft de jeugd nog eens van dc jubel klanken van ne Harmonie kunnen genieten. Tentoonstellingen: 16 tm. 30 April, Sted. Museum, da. 105. Zo. 2—5 u: Expositie afd. R'dam v, Ned. Fed. v. Beroeps kunstenaars en tekeningen leer lingen ie en 2e klasse RHB5. Concert: 27 April. Aula Sted. Museum, 8 uur: Vnenden van het Museum. Concert Eea Mackenzie, dhr. Cuperus (orgel) en drs- Smits (vi oor». Toneel: 23 April, Musis Sacrum, 8 uur: Eigen Studie met «Na zoveel ja ren". Films: Da. 2, 7, 9.30 j en 9 30 uur: (Do avond geen voorstellingen): Zu winnen de slag (alle leeft), Monopole: Da. 2, 7, 9, Za. 2. 5, 7, 9, Zo. 3, 5. 7, 9 u: De Harem (14 jaar). Sport: 25 April. HD VS-terrein, 5.30 en 6.45 uur: Jeugdvoetbalontm. Schiedam-Wandsworth. Passage-bioscoop: Za. en Zo. 1.45. Groot klaver jasconcours De Klaverjasverenigiug „De Spil" tn Schiedam geeft in de maand Mei een concours op Zondag 1. 8, 15. 22 en 29 Mei om 11 uur: Dinsdag 5, iq, 17 tn 3: Mei om 8 uur; Donderdag 12, 19 cn 26 Met om 8 uur; Vrijdag 6. 13, 29 cn 27 Mei om 8 uur. De ïaaiste twee Zon dagen apn reeds volgeboekt evenals Vrijdag 27 Mei Fraaie prljsen zijn be schikbaar gesteld, evenals zes herm- nerincsspeldjes met de wisselbeker van ..Het Relterdjimsch Parool en van de heer H A de Jong de „Cup van Schie damVU rug verenigingen hebben ach reedv opgegeven Men kan zich nog melden bi» de heer H A. dc Jong, Fa- bristrwt 92, Tel. 67890. "Dit is Reen plaats voor een bespiegeling, want op het ogenblik, dat deze krant bij U in dc gang ploft, is de wedstrijd in het stadion, al aan. de gang. De gemengde gevoelens die by Kris Krasser opkwamen, toen h\j het jobsnieuws hoorde, dat Clavan niet mcc kon doen en in diens plaats een keus zou worden gedaan tussen Van Overboek (BW) en Bloom end a al (Go Ahead) zijn al door de tijd achterhaald. Le Moi est mort. vive le roi. Over enige uren, als er weer een krant in uw gang ploft, zyn we m staat om U te zeggen of de nieuwe „koning" voldaan heeft. In beide bioscopen wordt ook dit weekeinde de luchtige toon van het Faasprogramma gehandhaafd. Twee maal Bud Abbott en Lou Costello kan men het luchtiger denken? In bet Passage-theater presenteert het tweetal zich met de Andrew- Sisters in „2U winnen de slag", een dwaïe historie, die zich afspeelt in een recreatie-oord van het leger en waarin onze twee komieken op hun eigen manier een heldenrol spelen. De drie zusters kwelen er hun lied jes bij. Voor de variatie is een verblijf in de harem ook zo gek nog niet dat bewijzen Abbott en Costello in Monopole. in de sproojesachtige sfeer van het Oosten worden hier gevaarlijke opdrachten tot een goed einde gebracht volgers het oude re cept Voor wie in deze dagen goed lachs is, valt er ook hier wel een paar uur te gemeten. D.V.S. krijgt Zondag een zware dobber Zondag ontvangen de Geel zwarten het Rotterdamse Leonidas om half drie op het terrein Spie- ringshoek. In deze wedstrijd zaJ zeker verwoed gestreden worden om de punten, daar er voor beidn ploegen zeer veel op het spel staat Het is zo, dat er voor de Geel zwarten nog een theoretische kans bestaat om de degradatie te ont lopen, doch wanneer Leonidas be slag op de punten weet te leggen, zijn de Rotterdammers practisch in veilige haven en degraderen onze stadgenoten naar de 4e klasse. Het verdere D.H.S.-programma luidt: Fortuna 4-D.H.S. 3 10.15 uur; D.H.S. 5-RJg.W.I.K. 3 12 uur. Tuchtrechter greep in De tuchtrechter voor de prijzen te Rotterdam veroordeelde een Vlaar- dings winkelier, die polten pindakaa* vcor f 1.50 had verkocht; hü kreeg 100 gulden boete en 84(1 potten werden verbeurd verklaard. Ook de karpettenhandel heeft de laatste tu'd de aandicht va# de prijsbe- beeraing. Een. koopman m Rotterdam verkoent in Rotterdam en Den Haag boven de toegestane - prijs: boete ISO gulden. en 27 kleden verbeurd ver klaard. Tenslotte kreeg een destillateur- 3000 gulden boete wegens het te duur verkopen van flessen advocaat. BEROEPEN Door de kerkeraad van de Gerei Kerk is een beroep uitgebracht op ds. J. J. van Wageningen, thans als vlootpredikant werkzaam op Waalhaven. Medische Zondagsdienst Van Zaterdagmiddag 3 uur tot Zondagavond 12 uur zal de medi sche dienst worden waargenomen door dr. W. T. P. Nijenhuls, B.K.- Laan 154, tel. 69880; dr. J. Ris, Tuinlaan 92, tel, 67856. Geopend is apotheek F. H. Backer, St, Liduinastraat 58. Predikbeurten >"ed, Herv. uiu». rverk; lu uur ds h «.«unmet» lOeveauging Ou. aerlttigen en 4>ia»eueu;; s uur c-6 js- av üet- «Mtuwe .«.«rit: ïu ur as W j rv.01- kert. Viaareun&cji, 5 uur or L J Caze. jnjer.«\vei,*ef».«rK; 9 en liLk» uur os b, ay], weisrijp uJoop», VreoesxerK; j en IujO uur ur L «-azerruer tuoopi JettgoiterK. Jeremgmasmxaai rvieuwe Haten laa; lu uur unx j bonnevetcU Nca. PfoC bomt. .Kerk Westoortt: 10.30 uur as S b bcliDUWirus: 7 uur W Hengevela, Jeugaojenst. JSvang. Luth. gemeente. Kerk Lans* JJxeuw&iraai: 10 uur pror dr P Hoen- dermwter van Hilversum. Chr. Geref- Gemeente: Kerk Warande 10 en 5 uur ds A Zwiep. Oud-Kaiboliene Kern. Kerk Dam; 10 uur H. KLs van Beiaken Pasen Oua-Geief. Uremeenw. JeugüsebouW L. Haven: lö tn. 5 uur d« w Hoos. Leger de» Heils, Osdquw L. riaven 10 uur HejJigingsdienst; uur open- lucbtsaiïienKoms. tï. vernoonstraar, 7 uur VeriosBxng-BsamenkomsT Kvang, Gemeente, Gebouw Broers- vest: 10 uur pred J Segaar; 1 uur pred vest: 10 en 7 •uur pred. J Segaar. Ned. Herv. (Gerei.) Evangell salie. Gebouw Tivoli. Nieuwe Haven; 10 en 4 uur ds Terlouw van OfcterJoo. Herv. Event. „Eben Haézer". Gebouw Pieterman Westvest*. 10 en 16 uur de heer Middelkoop. Kerk van Jezus Christus van de Hei ligen der Laatste Dagen. L Haven 59; 10.40 uur Zondagsschool; 5 uur Avond- kornet. Geref, Kerk. Ooslerkexk: 10 uur ds J A Schep; 5 uur ds I M de Graal van Voorburg Zondag 37; Plantagekerk; 10 uur ds P A ZetlEtra vap Mlddelhsrms; 3 uur dhr W A J Daimayer. Zondag 3d: Julianakerk: ifl uur ds I M de Graaf; 3 uur ds P A Zfilstra. Zondag 33. Ke thd: 9.30 uur dhr W A J Dabpayer; 2.30 uur da J A Schep. Zondag 36, GEBOREN: Johannes M„ z. v. D, v, d. Kraan en W. C. Huizer: Arie P., X. v. P. Kulik en J. C. Lacgestraat; Iny A.. d. v- J. Chr. Zweers en J. H. NÖmeijen Willem, z- v. J. Giessel- bach en M. E. Hoogerwerf; Thomas, z. v. C. Uittenbogaard en M Blonk; Abraham, z. v. C, L. Wjjk en S, G. Lange veld; Maria M, d. v. J. Pran ger en P. C. Golhof. Vrijdagochtend kwamen de aan het schcol-voetbaltournooi deelne mende elftallen van de TRosehelen tegen elkaar in het strijdperk. Ook de Ambachtsschool nam aan de strijd deel. D« Sl Jozefschool en Willem de Zwijgerschool plaatsten zich in de eindstrijd, die volgende week plaats vindt. De derde en vierde prijs waren voor Mathenes- serschool en Ambachtsschool. De uitslagen der gespeelde wedstrij den luidden: Pr. JulianaschoolAmbachts school 00 n.l. Amb.sch.; W. de Zwügersch.St. Josephschool 12, Mathenesseschool B-Rehcbctschool 40, Amb.schoolSt. Jozefschool 02, MathenesseschoolW. de Zwijgerschool 01, Amb.school Mathenesseschool 02. Zaterdag, 30 April, 's ochtends 30 uur vindt de finale voor de Ulo scholen plaats, om 11.15, die voor de lagere scholen. Om 12-10 vangt de wedstrijd RHBS—Ulo-combina tie aan. Het programma van de Katholieke Kring De laatste toneelavond in dit seizoen van de Katholieke Toneel kring zal Plaats vinden op 28 April Het Vrije Toneel geeft dan een op voering van „Fluffv neemt de lei ding", een Amerikaanse mysterie- klucht van George Batson. Nell Koppen speelt er de titelrol in. De regie is in handen van Cor Ruys. Bliikens een onder de leden van de Katholieke Kring verspreide circulaire, rullen in het nieuwe seizoen naast het lichtere genre ook toneelwerken van rijkere in houd voor het voetlicht worden ge bracht Een operette staat even eens op het programma. Bespre kingen zijn reeds geopend met het Zuid-Nederlands Toneel, waarbij Jan v, d. linden momenteel de re gie voert, over de opvoering van het nieuwe werk „De Kardinaal". Ronde van Katendrecht De data voor de ronde van Katen drecht zfin thans vastgesteld: het zijn Zaterdag 25 cn Zondag 26 April. De eerste dag Is voor amateurs en nieuwelingen, de tweede voor profs en onafhankelüken. Dc wedstrijden beginnen om twee uur. Nadere ge gevens volgen. WATERPOLO Nu de zomer in het verschiet komt, is het vanzelfsprekend, dat de wintercompetitie voor de water- poloórsfsters) ten einde gaat lo pen. Voor de Vlaardingse zevental len is het competitieprogramma a.s. Vrijdag afgelopen. Dan spelen in het Sportfondsen bad te Schie dam VZC 1 cn VZC 4 tegen resp. RZC 2 en SZC 3. Deze wedstryden beginnen om 9,15 uur. Maar bovendien moet VZC 2 een (nog nader vast te stellen) beslis singswedstrijd om het kampioen schap van de 2e klasse B der ZRO spelen tegen SVH 3. Beide ploegen zijn met 13 punten uit 8 wedstrij den geëindigd, hetgeen voor VZC wel een goede prestatie is. Schiedamse Kunstkring Naar Donderdagavond door de secretaris van de Schiedamse Kunstkring werd medegedeeld, wordt het toneelseizoen op 12 Mei besloten door het Amsterdams To neelgezelschap," dat een opvoering van „De Lindeboom" zal geven. ZWEMMEN A.s. Zaterdagavond neemt de VZC deel aan de Internationale Zwemvijfkamp in het Sportfond- senbad te Rotterdam. Behalve de organiserende vereniging, RZ en FC, komen met VZC hierop uit de Leuvense Zwemclub. AZ '82 en „Raket". Een grote ploeg VZC-sters en VZC-ers zal op persoonlijke num mers en estafettebanen uitkomen op afstanden van 50 t.m. 200 m. op alle zwemwijzen. Na de kortgele den behaalde overwinning in de tweekamp op ZIOS, zijn wij be nieuwd welke resultaten de VZC in dit internationale gezelschap zal boeken. Deelnemers cn supporters vertrekken om 6-35 van station Vlaardingen of 6.40 van Vlaardin- gen-Oost. MEDISCHE ZONDAGSDIENST Van Zaterdagmiddag 1 uur tot Maandagmorgen 8 uur -zullen in bijzondere gevallen dienst doen de geneesheren dr. Thlo, Julianaiaan 1, teL 3496 en dr. Warmolts, Oost- havenkade U, tel. 2024, Geopend Apotheek Walrave, Schied.weg 1, t«L 2093. V135ERIJ Binnengekomen 13 kustvlssers m« een totale besomminc van 5678,—. PREDIKBEURTEN Ned. Herv, Gemeente, Giote Kerk: Zaterdagavond 8 uur Avondwyding. In alle diensten extra collecte voor Kerk voogdij. 10 uur da Oostenbruc; 5 uur ds v d Boogert van Ridderkerk. Nieu we Kerk: IQ uur da van Noort; a uur da Grooban5, doopbechening. Bethel- kerk; 10 uur ds Schouten: 3 uur ds de Ru van R'dam. Samenkomst voor Ie dereen. Onderwerp: „De betekenis van Je?ua opstanding voor ons leven". We*, terkerk; 10.45 d* v d Most schippers- predikant. Gerei, Kerk. Oosterkerk: 10 uur d* Zandbergen; 5 u da Hagenbeek Land- straatkerk: 10 uur dr Kraan; 5 uur ds Zandbergen. Kulpersrtraatkerk: 10 uur ds van Andeï; 5 uur dr Kraan. Mr. Terpstraschoo]: 10 uur cf« Hagenbeek; 5 uur ds ian Afldel. In alle kerken voorbereiding B. Avondmaal en Open bare GeJoofsbeHjdenic SPORT EN SPEL. Aap spanning nationale Staff Band van het Le- heeft het de laatste maanden niet S*r des Heils zou om 5 uur arrlve- ontbroken in het voetbal wereldje ren en de gemeentebestuurders te Vlaardingen. Nadat Fortunn waren stipt op tijd aanwezig om zich veilig had gesteld na uiter- de gasten een waardige ontvangst mate spannende weken zag VFC te bereiden. Er was zelfs limona- zich genoodzaakt degradatlewed- de! Het mocht echter niet zo zijn. «jCndoneslsche landaard, strijden te spelen en zag de Ho!» De gasten waren wel op tijd aan - landiaan kans pas in een verlen» de rand der gemeente, doch de ging van de wedstrijd tegen Laak- auto met instrumenten was nn- kwartier het doelpunt te maken, vindbaar. En wat is tenslotte een dat onze stadgenoten kampioen en band zonder muziek? Er werd ge- dus candidaat voor de tweede wacht en gewacht, tot dat na ruim klasse maakte. Zij hebben de kan- een uur dö wagen arriveerde en sen tot nu toe goed benut, onze men de tocht naar het stadhuis rood-witten gaan nu Zondag naar aanvaardde. Men kwam er om O.N.A., dat door de Zondag gele- half zeven en om zeven uur be den nederlaag onder aan de lijst &on het concert. Er werd geen li- bengelt en weinig kansen heeft, monade gedronken Blijven de Hollandianen. in da vorm van Zondag j.I. en waar- FILM EN TONEEL. De toneelver- om zouden zij dat niet dan enigïngen in Vlaardingen laten moeten de punten beslist in Vlaar- weer van zich horen. Gisteravond dingen komen. Lukt dat, dan zijn S*f „Vondel" «en goede opvoering Velsen en Scheveningen de con- van het spel „De derde etage", ter- currenten. Een voordeeltje voor de wijl Woensdag a.5. „Die Flardingha onzen is, dat deze twee clubs nog Spelers" op de planken zullen tweemaal tegen elkaar moeten verschenen. Zij brengen dan een uitkomen. Dat kan voor de Hol- opvoering van het stuk „Roeping" landiaan alleen maar goeds bren- vau niemand minder dan Jo van gen, Good luck mannen! VFC is Ammers-Küller. Luxor brengt ens vrij en kan er over peinzen, wat er Vrijdagavond naar Afrika en ver tui precies aan fantbreekt! Hope- plaatst ons naar het jaar 1939. Ér lijk komt er spoedig een beetje wordt een spoorlijn aangelegd en „schot" in! Zaterdagmiddag moe- er doen zich hierbij allerlei ver ten we thuis blijven; er worden jn wikkelingen voor. Wij maken ken- verband met de wedstrijd Holland "is met edele mensen en met mis- Frankrijk geen wedstrijden ge- dadigers, maar ook hier ont- speeld. breekt het happy end niet, zodat we zonder veel wraakgevoelens OVER EERBIED GESPROKEN naar huis kunnen gaan. Van Dins- We hebben de aankomst van dag tot en met Donderdag gaan we de Staff Band van het Leger des film „Haven in opstand" bekijken. Heils bijcewoond Woensdagavond Er wordt in deze film gevochten en we hebben hen het Nederlandse en bemind, zodat een ieder in deze on Engelse volkslied horen spelen, film iets zal vinden, dat hem inte- We hebben nog meer we heb- resseert. ben ook gezien, dat het Vlaarding- 1 se publiek tijdens het spelen van 40 JAAR TORENKIJKER de volksliederen alle mogelijke Er zijn jubilea en jubilea! Dat van moeite deed eerder in de kerk te de heer Pauw Storm is echter wel komen dan een ander om zich een een zeer bijzonder jubileum. Van plaatsje te verschaffen voor het 1909 tot heden heeft hij de functie concert, dat de Band 's avonds in van torenkijker gehad en heeft hü de/kerk zou geven. Is dat niet een dag in dag uit de belanghebben- beetje al te dwaas? Ons valt deze den voorzien van alle berichten, oneerbiedigheid op, maar wie het die maar verband, hielden met d« Engelse volk en de Engelse eer- visserij. Ouders en mannen van bied voor het volkslied kent, die onze Vlaardingse vissers werden begrijpt, dat over de Hollanders en lang niet altijd overdag weinig goeds gespreken zal wor- prompt gewaarschuwd, als de den, als het gaat om de „goede boot binnen was en ook de kran- manieren". Zullen we het voor- ten kregen keurig op tijd de vlssa- taan beter doen? Fet af en stil rijberichten door. Het is inderdaad staan) een bijzonder jubileum, een jubi leum dat de kroon zet op een pe- GEEN INSTRUMENTEN riode van we mogen wel zeg- GEEN LIMONADE. Het Vlaar- gen dag en nacht hard werken, dingse gemeentebestuur had het Onze hartelijke gelukwensen zo goed georganiseerd! De Inter- P^pw! Sparta komt morgen in de vol gende opstelling tegen Stormvo gels: doel: Kouwen, achter: Tibout en Wenneker, midden Schenk, v, el- water en v. d. Berg; voor Weber. Sonneveld, Den Boer, Verbeek en Engelsman. De stand van het Pa as- en voor- jaarscoucours is thans; Droogdok- beker: Pro Pat na 496 hout, Cour» zand-beker. De Rollende Donder, Gouda 392, corps-vijf tallen: Pro Pattia 334, Pruis Hendrik 327, Woudlopers 319 en 50 treffers NH RV 319 en 4? treffers, RGSC 315. Corps-drietallen; De Rollende Donder, Gouda 197, N.H.R.V, 191, K.I.S. 183. Pro Patria 181, D.GK. 173, Pro Patria 168, Personele - banen superklas J. Borkus 45, K. v. d. Nyracker 44. Seniorenklas mevr. C. v. d. Graaf 4341, D. Brunger 43*—39. F. Ke gel 42—39, Verhoef 42—39. J. Groos 42—37, W. Bochman 42. Jiuniorenklas C. Kalmeyer 45, P. v. 'd. Vlies 44, Hooykaas 42, mevr. Wildschut 42, mevr. N- v. d. Jagt 42, P. van Leeuwen 40, D. v. d. Linden 40. Damesklas mevr. C. v. d. Graaf 42, mevr. N. v. d. Jagt 40, mevr. K. v. d. Ende 38. De wedstrijden worden Zondag voortgezet. Gisteren zyn de wedstrijden om de Zilveren Kaplaars tn het club lokaal van Het Noorden alhier voortgezet. Caland dat tegen H.G.L uitkwam scoorde van 738 punten er 673. d.i 91.19 pet en H.G-L. van de 877 er 742 of 84.60 pet. Royai speelde tegen Rotterdam. Royal behaalde 681 caramboles van de 776 punten of 87.75 pet. en Rotterdam 612 van de 756 caram boles of 80.95 pet. Het jaarlijks tournooi om de Nefnunus-drietand zal wederom worden gehouden op Tweede Pink_ sterdag <6 Juni) op het terrein van Neptunus aan de Abr. van Stolkweg. De volgende 16 clubs zullen aan deze wedstrijdserie deelnemen: NAC, NO AD, Willem II, BW, De Valk, DFC, ODS, HBS, Advertentie l.M T O U W.? .MALAIS Q. - W: :DE VCIfHSIR. :«6R'DAM .wagensjr.j is .deVuhaag Op vragen van het Tweede Ka merlid F. H. van da Wetering (C.H.U.) over het gebeurde in de dessa Feniwen heeft minister-presi dent D r c e s mede namens minister Van Maaraeveen (Overzeese Gebiedsdelen a.i.)) geantwoord, dat na kennisneming van de publicatie van ds. Hiiderfng minister v. Maar- seveen zich aanstonds voor nadere inlichtingen tot de regering van In donesië heeft j gewend. Naar aanleiding hiervan heeft de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon in Indonesië bericht, dat in opdracht van de legercommandant bij besluit van de territoriaal, te vens troepencommandant van Óost- Java van 29 f taart een commissie van onderzoek naar het voorgeval lene is ingesteld. Deze commissie bestaat uit twee officieren van de Koninklijke Land macht, een officier van het Konink lijk Nederlands-Indonesisch Leger, twee ambtenaren van het binnen lands bestuur, onder wie een van en een ver tegenwoordiger van de procureur-1 generaal bij het Hooggerechtshof in Indonesië. Deze comiBsie is met uitgebreide bevoegdheden toegerust en haar is opgedragen om met de meeste spoed over de onderhavige zaak een ge documenteerd rapport in te dienen, in zodanige vorm, dat eventueel zo and 'mogelijk tot strafvervolging kan worden overgegaan. Da ministers zy'n bereid, op de wijze zoals aisdan geëigend zal blaken, de Kamer in te lichten over dc resultaten van dit onderzoek. ADO, VUC HFC HDVS, Ajax, Fcycnoord, RFC en Neptunus. Het schoolvoetbaltournooi, waar van de regeling berust bij de voet bal commissie van de raad voor de lichamelijke opvoeding, en dat tij dens de Paasvacantie is gehouden, is besloten met wedstrijden voor leerlingen van middelbare scholen. In de eerste afdeling vielen de prijzen ten deel aan I: 3e HBS I. 2. 2e HBS 1; 3. Rijks HBS Brïelle- ïn de tweede afdeling won de 3e HBS 2 de eerste prijs, de tweede prijs de 4e HBS 1 en de derde prijs het Rotterdams Lyceum. In de veriiezersafdeling werd eerste de Chr, HBS 2. In de derde afdeling waren de winnaars 1. 5e KBS 1, 2. St. Franciscus College 4, 3. Rotter dams Lyceum 2 en 4, St. Franc College 5. In de verliezersafdeling werd winnaar de 3e HBS 4. De re sultaten van de vierae elftallen waren: 1. 2e Chr. HBS 5, 2.- St. Franc College 7. Het programma van de Kon. Ned. Korfbalbond luidt: Kam pioen chap van Nederland: Rig- tersbli ?kHet Zuiden, Vitesse Blauw Wit. Derde klas B: Merwede—Uni cum, Achilles 2Regenboog. Aangekomen schepen Nimrod Grangemouth Bljn Llovd Waalhaven, led ik; Bornrll Hull RD-. Lloyd Waalhaven, ledig- Pinguïn New castle Rijn LJoyd Waalhaven, ledig, Ala wal San Francisco Runciman Mer- wehaven, stgOstmark Hamburg Erh. Dekkers n Duitsland ,olidTwin Atirt- diesbra Rijn Lloyd Waalhaven. ledig; Antilope Huil Run Lloyd Waalhaven, ledig; Koningin Ëtnma Harwich Hoek van Holland; Fennel Rochester Soe- term Fekkes Krahveer, ledig; Veenen- burgh Middlesbro Muller Merwehaven, stgDuivendUk Vancouver HAL Wil- helnunakade. stg: Berend n Huil Rijn Lloyd Waalhaven. iedig; Antsm Middlesbro Rijn Lloyd Waalhaven, le dig Hans Georg Hamburg Furnest Park kade; Zwaluw Huil Furness Mcrwe- haven, ledig: SUireborg Grangemouth coba Boston Soeterm Fekkes Kral.veer, Armando Farina Waalhaven, iedig; Ja- Westcosster Londen Maurits Dordrecht, stg. 23 April Tiny Middlesbro Rbn Lloyd Waal haven, ledig; Meteoor Middlesbro Rijn Lloyd Waalhaven, ledig; Leuvehavcn Malmo Van Uden Parkhaven, stg: Ses- ham Goole SSM Merwehaven, koten: Vesta Kingslynn Furness Merwehaven, ledig: Gudrun Alexandrié Herfurth Merwehaven, stg; Nottingham Goole SSM Merwehaven. koLen; Nyrcca Sout. hamptan Van Es Merwehaven, stg; Ka- trlna Deifïiji SSM Maashaven, fedlg Hills jder Grangemouth Gen Steam Maashaven, ledig; Mayglon Amsterdam RKC Merwehaven, ledig: UtitUas Fa- haheel Muller Pernis olie; Dusseldorf Gdytna Wambersie. Maashaven, rogge; Tyro Swansea Rijn Lloyd Waalhaven, ledig; Sheringham Harwich Hudig Ple. ter® Lekhaven, stgDuke of York Harwich Hoek v Holland: Mudo Biyth Fumes* Merwehaven, ledig: Vaires Rouaan Worms Waalhaven, ledig; Prins Willem St Föhn ar»th Veder IJaejhaven, stg; Aldebaran Huil Rijn Lloyd Waal haven. ledig; Empire WanabecR Har wich Hoek v Holland. Irmcard G^nt Hanno Spoorhaven, le. dig. Vertrokken schepen 22 April Prinses Beatnx. Harwich; Nato, Gran. gemouth: Hull gate. Hull: Jota, Kings- Jynn; Corsica, Middlesbro; Wolanda, Huil; Rottum, HullRudolf, Londen Yvonne, Antwerpen: Sagoland, Haifa; Jessica, Newcastle; Leerdam, New York Via Antw.Wilfred. New York: Herta Maersk, Montreal; Hoegh Brook, Bremen. Havmann, Hamburg: William Lykes. New Orleans; Irene, Newcastle; Bon. Oslo; Maystar. Oporto via Ant werpen; Ariadne Genua; Longcau, La PalUce; Keith, Leilh; Max Bornholen, Hamburg: Dulvcland. Leith: Emtnon- 'ce, Leith; .Vienna, Harwich; Coen. Hull: Arnhem. Harwich. 23 April Emcrgo. Hull: Arcnt M, Middlesbro: Zypenbcrg. Gibraltar voCeltic Queen, Leith: Kerma. Gibraltar vo. Bangka, Middlesbro: EUn Horn. New York; Cormoran, Rochester. Wind west, matige bries, kalme zie, helder. Lemsterland, Karachi via Antwerpen. Troepen- en passagiersschepen naar en van Indonesië JOHAN VAN OLDESTBARNEVELT ulte p 22 Pcrim naar Sarjan g ATERMAN vertrekt 27 nam 4 u v Rdar.i (Merwehaven) naar Batavia, ZUIDERKRUIS thuis 22»p GOD mijl OZO van Point dc Ca He (Ceylon). Grote vaart Alphard thuis 21 op 350 mijl ZZW v Boa Vista (Kaap Verdischo Eilanden); Axel dijk p 22 Wight n Havana: Aludra 18 tc Bandar Sh„hpnurAlpherat 22 v 'orfolk n Baltimore, Aiblasscnjk thuis te Antwerpen; Aldebaran n Balti- more 22 op 865 mijl W van ScillyAlly wam za v New York n Antwerpen. 5 Mei te Rdam verwr Arendsduk 22 v Santos n Bahia en New York; Aleyono n Nederland 22 op 660 mijl W van Scilly: Amsteldijk thuis 22 op 220 mijl ZO van Kaap Fear; Arkeldijk n New York 22 op 330 mijl Zutd van Kaap Race: Alblreo n Pernambuco 22 op 180 mijl ZW v Palma. Beriage 21 v Kobe n MacassarBois- scvain £0 van Yokoliama n Rio de Ja neiro: Boschfontein 22 t© Mcmbassa: Berkel p 22 Kaap Viliano n Amster dam; Bloemfontein thuis p 23 Finister. re n Southampton." Celebes thuis 22 nam te Singapore; Congostroom 22 te Lobiio. Delfland thuis 22 op 140 mijl Z van San Jago. Eemland thuis 21 V Rio de Janeiro a Yelleos, Fsrmsum 23 te BaltimoreGroote- kerk 22 van Port Elisabeth n Kaapstad. Hestia 22 v Trinidad n Dominica. Jaarstroom uitg 21 v Bordeaux naar Dakar Japara (Lloyd) 22 v East Lon don n Durban; Jobshaven p 23 v Kaap Verdi n Las Palmas: Jupiter 23 V Bre men te Adam. Kahanget 21 te Pcnang; Kllpfontein 22 v Durban n Lorenzo Marques; Ka- merhngh Onnes thuis 23 in de Golf v Biscaye 25 vm 10 u te Rdam verw. KoU Gcde p 23 Perim n Colombo ert JavaKeilehaven 22 te Port Geotil; KertGBono 23 te Boston Mass. Leerdam n New York 23 te Antwer pen Linge n Monrovia 22 dwars van Lissabon; Llssekerk 21 van Aden n Bahrein. Marken 21 te Baiik Papan; Mentor v Valencia n Adam; Madoera 23 v Batavia te Adam; Manocran 22 te Kuweit; Mapia 23 v Semarang n Ba. taviaMeliskerk thuis P 22 Sabang n Colombo; Modjokerto 23 te Belawan Deli; Muiderkerk 22 v Lobito n port AlexandraMaasland p 22 Fernando Noronha n Buenos Ayres, Nieuw Amsterdam 23 te New York Mei weer tc Rdam verw. Ophlr 22 te Soerabaja; Oranjefon- tem p 22 'savonds Dakar n Kaapstad. Plato 13 v Ciudad Tujiilo n Cristo bal Prins Maunts 15 v Montreal n Chicago; Plancius 22 v Batavia n Sin gapore. Radja 22 v Santos n Rio de Janeiro; Randkerk v Mombassa 22 dwars van MogdihU; Ridderkerk uitg p-23 F»nl- sterre n MarseilleRoebiah uitg p 23 Perim naar Belawan Deli; Roepat n Halifax 22 op 330 mijl W van Lissabon. Stad Lelden 23 v Oost Afrika te Am sterdam Sumatra uitg 22 te Singapo re: Salatlga 22 v FladJne n Semarflng; Sparooa 22 v Macassar n Taxakan; Sa- rangsn 22 v Singapore rt Batavia: dingen; Stad Maastricht 22 v Bagnoh n Bona; Stuyvesant 23 vm v We*t ïn- did te AdamStraat Malakka n Mom- bassa 22 op 300 rotll W van EngganD Eli. Tjipar.as 2t v Mauritius n Tamatave Tjiaadane 21 te Batavia; Titus 22 V Oran n PhiilppevUle i Tallsse 22 v Bah rein n Bandar Shahpur; Taraksn p 22 Dondra Head (Ceylon) n Penang en JavaTegelberg 24 vm te Kaapstad verwTernate p 23 Kaap Guardafui n Gulfport; Thedena 22 v Padang n Ba tavia; Tiba p 22 Pemambuco n Mon tevideo; Tosari thuis p 22 nam Bro thers (Rode Zee) n Suez. Utrecht n New York 23 te Colombo. Van der Waals thui3 22 v Colombo n Djibouti; Van Qutshoorn 22 v Ma cassar n MenadoVan Riemsdijk 22 SCHIEDAM JJ „Door het verraad van deze man hebben meer dan honderd illegale strijders de dood gevonden. Is een gevangenisstraf van drie jaar daar om veel te licht voor hem,? D« bloedverwanten van hen, die door het -oprollen van de Illegale groep „De Geuzen" in Schiedam daar bekend als het „Geuzenverraad" het leven lieten, zullen het stellig beamen", aldus mr. J, Donker, ad vocaat-fiscaal van het Bijzonder Gerechtshof, Vrijdagmiddag. Vóór hem stond J. D. Ostermeyer, reeda vóór de oorlog N.S,B.-er. Deze v/as het niet eens met de N.S.B.-terreur in de Achterhoek. De bewoners van de Achterhoek waren in de zomer van 1940 nogal rumoerig- Nu was er in die dagen in Arnhem, wat men noemt, een „goed" Nederlander geen N.S.B.-er dua. Hij vertelde aan een N.S.B.-er, dat er „zich wel eens" wapenen zouden kunnen be vinden onder de bevolking. Hjf schijnt echter nog meer gezegd te hebben. Het verhaal ging van dc ene N.S.B.mond naar de aadere. Tot het Qatermeyer ter ore kwam. Hij staptfe naar de procureur-generaal van het Arnhemse Gerechtshof. De ze stelde een onderzoek in. en het spoor leidde naar... Schiedam- Schiedam zou voorgesteld hebben, wapens tc leveren. Zo werden „Dc Geuzen" opgerold. „Deze man verdient straf", aldus mr. Donker, „omdat hij de eerste was, die een officiële instantie in lichtte. Hy beweert evenwel, de procureur-generaal gewaarschuwd te hebben voor een actie van de boerenbevolking tegen de N.S.B.- terreur. In ieder geval kan h(J on mogelijk hebben geweten, welk een ramp Schiedam te wachten stqnd, want hö kende „De Geuzen" niet, hij kende niemand in Schiedam. Daarom meen ik, dat deze man ju ridisch en moreel niet schuldig is aan de moord op meer dan honderd van de beste vaderlanders. Boven dien moet ik er rekening mee hou den. dat hij om zijn N.S.B.-ersohap reeds veroordeeld is. Ik eis een ge vangenisstraf vun drie jaar." De ejc-commumst J Fey, die zijn vroegere partijgenoten bü de vijand aanbracht, werd tot twintig jaar gevangenisstraf veroordeeld. te Amoy; Veendam thuis 22 op 300 mijj Zuid van Kaap Race. Willem Barendsz p 22 nam de Bla- sagos Ell. n Adam. Zeeland 22 v Soerabaja n Semarang, Korte vaart Arak 19 te Casablanca; Agiena 22 te Havre. Bobo 21 le Middlesbro; Biervliet 22 van Amsterdam naar Sarpsborg. Ceres 21 te Londen: Carpo pass. 22 Dungeness om de West; Cronenburgh 22 van Bordeaux nnsr Casablanca. Eb an 22 te Delfzijl. Havik. pass. 21 Dungeness om do West; Hoogland 21 te Londen. Ibis 21 van Delfzijl naar Huil. Java 22 te Teurneuzen: Jacoba Ca- tharüia 21 te Londen. Kleldlep pass. 21 Wight om de West; Maystar naar OportO 23 te Antwerpen. Minerva 22 te Amsterdam; Maria The- resia 22 var. Delfzijl naar Wlsmar. Nettie pass. 22 Brawlepolnt, Oud Beyerland pass. 21 Vlisstugen naar Wlsmar. Tank vaart Antonia 18 te Pladjae; Adlnda 10 tc Penang; Agatha 22 nam. tc Dublin daarna dokken; Aletta pass. 22 de Anarma eilanden naar Bangkok. Betoeran. 24 te Pladjoe verwacht CJstula 23 te Hbnkkons! Clavella 33 te Mamonal: Cleodora 21 tc Pladjoe: Conella pass. 22 nam, Finlsterre, naar Hamble daarna Dingle Tam Biro en Pernls. Dordrecht 23 te Lagos; Erinna pa«. 23 de Naiuna eilanden naar Miri: Esso Den Haag pass 22 nam. San Miguel (Azoren) naar Aruba. nMlria 12 Mei te Singapore gereed met dokken. Murena 23 te Miri daar na Batavia Soerabaja. Mirt: Macuba naar Fahaheel 22 op 280 mij! Z.O. van Mogdishu- MlvLna naar Pernis 22 op 350 mijl W.Z.W. van Florcs (Azoren) Omala 21 te Singapore daarna Plad joe; Ovula 7 Mei te Hongkong gereed met dokken. Pern a 22 Temena al Ahmsdl (Faha- heel) daarna Port Said, Havre «n Rouaan. Sarvena 22 te Miri daarna Pladjoo. Stanvac Djirak 23 te Tandjong Oeban. Tankhaver» I 22 van Pladjoe naar Soerabaja; Tankhaven UI 22 ta Singa pore. Woensdrecht pass. 22 Mona eiland n. Lands End. VAARWATERDIEPTEN Banner den IJsselkoo 260: IJsselkor» Malb. haven 245; Malb. haven Wijk b(j Duurstede 2.—; Wijk bij Duurstede Vreeswijk 2.10; IJsselkon Doesburg 225; Doesburg Zutphen 225. Zutpften Deven ter 230; Deventer Katerveer 280; Wa terhoogte bij Arnhem 35—S; Nijmegen 727—5; Loblth 049—7; Keulen 1544-1; Devonter 174—8. WAARNEMINGEN '1024.5 luchtdruk; W.Z.W wind: 9.5 temperatuur; 22-2 max. (8 uur gister middag)- 7.2 min- (B.30 hedenmorgen). Licht bewolkt. LOBITH, Gepasseerd op 23 April. Op va a rt: De Hoop, Monch, Stad Biel, Vlcosoprano, Roddlf Haller. alle Basel; Nova Cura, Gelria 4, Emanuel, Urle, Herfred, Thema sl. Okkel, Camp. tolr 5, Verwosseling. St, Antoine, Rijn- schelde 17, Handbosch. Noordgeul, Ma rie 5, alle Duitsland; Holtorberg Basel, Afvaart: Marken, Cura, Mannel- ateln. Castor, Fiat Voluntas 7, Napth* 11. Maasfltroom 31, Residu, Twee Gebroe ders. Bagaerto, Anna. J«ga. Armin. Adriana, Marle, Beranda, Kanaalvaart 4, KanaaJvaart 7, KonigMarke. alle R'dam; Zandexpress, A'dam; Het Vertrouwen, Ter Apel; Trijntje, Enschede; Hijdra, Aiphen a. d. Rijn; En Avant, Utrecht; Anke, Groningen; Indaa, Belgie- Ber nard, Donaü, Anna, Ëlvire, Oise, Nodler. Naptha 3, Lareunlon, Vlaardingen, Ata- ms- Baloeran, Main, Harry. Taxandrla, Brittannia, Fi»t Voluntas 10, Willem. Sancta Maria, Urantg, Thurjnfiia, Mau rice. Fasto, Nassau, Tollens. Joan. Diek. Neutraal, Keulse Vaart lfi, Kanaalvaarï 9. Antwart. Mime, alle Rotterdam; Eri ca, Marignans. belde Amsterdam; Ta- nac V, 81, Safi, A.U.V, 1, alle Dor drecht; JI1, Maastricht; Goede Verwach ting, Middelburg; Bodio. Stein; Gerhar- da, Epe: De tijd zal 't leren, Hawrs- woude; Rijan, Kean, Theodora Katha- rina. alle Utrecht; Johanno, Lelden; Anna Mathllde, Noordster, beide Maars- Een; Bona Spes, Alphen a. d. Rijn: P»- doue, Urk; Geertje, Emmercompas- euum; Schwarzwald, Gqor; Maria Chris tina. Arnhem; - Wage Doris Carpe, Venieso, Ferchè", Saaie, MoJdau', Amazone, Franar, Hendl, Suzanna, L4na, Wijkdienst 32, Virginia, Avontuur. Edei- weis 18, NeeltJe, Arlo, alle België: Ris. Hamburg (Did.); Max Bornhgfen, Did. over zee; Hanstae, Duitsland. •'HOÓfDKAN'TOORLANGF HAVÉNiiO J* /B l| KA NÏ.Ö'Kt Si i It'S RAAI 1:bC' ST-'.--1 lf>Ü IM'A fit IN <1 op Vrijdag 29 April 1949, v.m. II u„ In de Ned. S.K. Volksbond, Lange Haven 71, Schiedam, v. h- pand Burg. Knappertïaan 220 te Schie dam, ingevet op 13,700.—. Notaris A. HOEK Lange Haven 97 Schiedam kunnen wij U niet geven. Wel kunnen wjj er voor zorgen,'dat Uw woning er weer als nieuw uitziet. Met onze prima kamerlak in 10 verschillende frisse kleuren gegft U Uw huis opnieuw een fleurig aan zien. BROERSVELD 24, SCHIEDAM - TEL. 67902 Laat nu Uw spiraal ombouwen lot modem opklapbed, Alg nieuw terug. Gehaald en bezorgd zonder prijsver hoging. Optrekken van netten er» alle verdere reparaties. De enige Industrie qp dit gebied in Uw stad NIEUW M ATHENE SSL STRAAT 73, TEL. 66817—67028. Stoomwasserij SPRONK, Schiedam VOOR ALLE AFDELINGEN Aanmelden: Noordvestsingel 8385 GEVRAAGD; Leeftijd 1618 jaar, voor fahriiks- en expedltiewerkraamh. Aanmelden: N.V. „HE LANDBOUW" Vellevest 14—18 Hotel - Café - Restaurant vraagt een Goed loon Vlaardingerstraat 32 Schigdam - Tel, 68018 Heer, fch.b.h. zoekt flinke ZIT-SLAAPKAMER met voll. pension, op goede stand in Schiedam-W. Br. No. ,2141 Adv. Bur. Beicke, 's-Graven dijk wal 05, R'dam.- Verf. Wagenmakers pro ducten: Teoflux, Teoloid, Teolln Booflakken, Cell. Lakken, J, van Katwijk's Verf- en Glashandel, Broerevrid 37. Schiedam, t.o. Passage, Brieven onder letters S.S.D. bureau van dit blad. Prima pension, bos! hei en viswater, op de «Veluwe. Prima keuken. 5 gulden p. dag p. p. J. v. Beek, Bak- kersweg 14, Voorthuteen. Te koop; wand el wag en, z,g. a.n, K. Mulder, Franjdin- straat 8 a, Te koop: motorboot met A, Ford-motor 82 50, T.e.a.b. Scheepswerf De Thuisha ven, J- H. v. d. Bos, Haven- dijk. Dames! Kent U ons elastisch Joja Rubbcroorset m. ver stelbare sluiting -en zonder baleinen? Mevr. Van Maaren. Hoogstraat 117. Gevraagd net dagmeisje bij Mevr. Sanders. Julïanalaan 24, Schiedam, Glasplaten voor ronde ta fels en theemeubelen. Glas In lood, verzilveren van ver weerde spiegels en moderni seren. Advies gratis. Van Loopik's Glas Industrie, Boterstraat 30. Tel. 68945.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 6