sa tSHaBEBHiö Vroom&Dreesmcmn flf1jjMWymedlcHa Een meesterlijke Franse film Zaterdag 23 April 1949 „Zo'n aardig badplaatsje In Arena Luxor De ongeschreven wet Cineac Victoria Duistere wegen Rex De Ponny-Express Prinses Zij, die terugkeren Capitol Onder bedreiging Lutusca Het meisje van de Veenhoeve Tweede nijlpaard in Diergaarde geboren ofA c^> t®*"„ïJï'MW® ,an rte Franse kust •J1 regent iedere dag zon der ophouden en de storm rukt er aan ce lurken van het enige hotelletje dat hoR geopend i«. Het is oen derderangs zaakje mot eon glasharde waardin, die naar personeel onhartr, hartig exploiteert, naar personeel- een half deoieie jon gen, gecharterd uit het vondelingenhuis gooezkope werkkracht en een nogal slonzig dienstmeisje. ïn de gelagkamer zn in mn rolstoel een kindse oude man. ale met meer praten kan en aan de tapkast hangen landerig oen paar klan ten. De storm ciert ont het huls en de luiken piepen en klapperen. Als de- deur opengaat hoort mcr. de «•e ruisen en de regen kletteren De dus voert een ;onre man aan. een zeer sombere jonge man die in dit hotel af stapt en een kamer huurt Hu hééft tets. dat is poed aan hen te zien Over spannen zeg» hls dat hy Is. hy wil hier rustteken voor zijn zenuwen De kind se oude man schuint hem te herkennen hij houdt zijn open niet van hem af. ra aar kan slechts ongearticuleerde klan ken uitstoten Terecht herkent de oude de zonder ling sombere jongeman. Vyf jaar ge- leden was ht) hier ook knechtje, ook uit het vondelingenhuis, ook een afge jakkerde ongelukkige ..goedkope werk kracht". net als die knaap hier. Vijf jaar geledon dacht hij dat hy verlost werd uit deze hel. toen een veel oudere zangeres de jongen als minnaar mee nam naar Parijs- Hij kwam in een an dere. nog hetere hel. waaruit hij zich slechts wist te redden door moord op de gedegenereerde hek3 Nu is Hi] weer op de plek die hy ontvlucht had. terug. Het is alles nog het zelfde als vyf jaar gelèden De kapotte trede van de trap is nop altijd niet gemaakt, leder lampet kannetje water moet nog gehaald wor den int de pomp buiten, De knaap doet dat nu net als htj vroeger Een gedicht moet men niet „navertel len". Deze film is een gedicht, een ?eer somber gedicht, maar een prachtig ge dicht. een melodie in mineur, maar prachtig meesterlijk gecomponeerd door Yves Allegret. «n fttmdichter van wie men de grootste verwachtingen moet hebben, want wat hij in deze film bereikt heeft is zo volmaakt van sfeer en getuigt van zoveel begrip van wat er in filmtaal te zeggen valt. dat hjj zich met dit werk ongetwijfeld reeds m de rij der grole regisseurs heeft geplaatst. Wy kunnén u met genoeg aanraden du meesterwerk te gaan zien en dan moet u eens letten op het sublieme spel van Gérard Philipe fde man uit Le cbable au corps) en Madeleine Bobin- son. dat van een natuurlijkheid is en tevens van een suggestieve kracht als maar zelden, in welke film dan ook, te bewonderen is geweest. tGentleman's Agreement) In sommige staten van Amerika is het anti-semitlsme nog groot, dat Joden er als tweederangs burgers worden be schouwd en bij gentleman's agreement (ongeschreven wet) gemeden worden cn achtergesteld bij zogenaamde Christenen De door Ella Kazan geregisseerde film k«ert zich legen deze onbeschaafde dlkwhls rrtnar half bewuste rassenvoor oordelen. een zeer toe te juichen en sympathieke bedoeling dus en het is deze goede bedoeling die men in de film voor lief moet nemen, want niet als Crossfire (ook een fihn die het anti semitisme behandelde) is Gentleman's Agreement een waardevol werk gewor den. Bezeten van de -wil tot zeer na drukkelijk: tendenzlbren en argumente ren, meier na meter, te pas cn te on pas, is men vergeten een film te maken. Gal wil zeggen een kunstwerk dat njn eigen laai spreekt en aldus weet te overtuigen Pralen cn nog eens praten ooen de mensen en al Is het dan Moss Hart die de dialogen vervaardigde uit de roman van Laura Z. Hobson, zoveel toneelachtig gebabbel verdraagt geen enkele film. ai is het onderwerp nog zo sympathiek. Daar by komt nog dat de hoofdpersoon (Gicgory Peek), een handig routinier, volkomen het type mist om de ernstige strijd van de Journalist Phll Green ge loofwaardig en aannemelijk te maken De film vertelt namelijk van een jour nalist die de opdracht krijgt een serie artikelen over het anti-semitismc te schrijven. Hy verzamelt de stof daar voor door zich als Jood voor te doen Aan den lijve ervaart hu nu de handi caps van het Jood-zijn en verliest er bijna zijn aanstaande vrouw door. die de ban dl ge en laatdunkende stemming moeilijk verdraagt. Met het allerbanaalste slot: de verzoe ning als de reportage groot succes blijkt te nebben, eindigt de film. Een sensitief acteur met een uitge sproken Joods utterlyk had wellicht enige bewogenheid en geloofwaardigheid kur.nen suggereren, maar met de Kolly- woodse charmeur Peck wordt het een "Irritant oneerlijke geschiedenis, die de o Ik omen voorbij Raoul Wash, de regisseur van „They drive by night" (Duistere wegen) een geschiedenis van Amerikaanse truck rijders. is het best op diecf in het begin, wanneer hij een soort algemene indruk geeft van het harde bestaan van hen. die aan het wegtransport een dunne boterham verdienen. Ht) raakt hiermeo een zeer actueel probleem, een sociale kwestie die vooral voor de V S. bijzon dere betekenis heeft. Juist de kleine zelfstandigen, vaak bezitten ze met meer dan een wagen, hebben het zwaar ie verduren, In hun concurrentiestrijd legen de grote ondernemingen, die met vast gesalarieerd personeel een voort durende bezetting kunnen handhaven, proberen zij zoveel en zolang mogelyk achter het stuur te blijven. Hun vyand no. 1 is de slaat', die loert op Iedere meter van hun nachtelijke ritten en het aantal ongelukken met het langc-af- stands vervoer is dan ook schrikbarend groot. Wat ons oetreft had Walsh rustig kunnen doorgaan met zyn filnireportago die hij met een paar forse streken al zo goed had opgezet, maar het scheen weer nodig dat een intussen lang niet slecht verhaal de overhand kreeg op hel gegeven De rollen, tot de kleinste toe. zyn uitstekend bezet- Humphrey Bogart. George Raft. Ida Luptno, Ann Sheridan on Oen legertje kleinere goden. Aan zo'n film van Roy Rogers en zyn trouwe paard Trigger komen geen psy chologische of stemmings"»subtiliteiten te pas. dat is een cowboy-geval in de oude stijl mei flink veel galopperen, ge bruik van vuisten en pistolen, misbruik van vrouwenharten en een held, die op de kritieke ogenblikken altijd beschei den blijft en daardoor recht heeft op aller sympathie. Het is weer een bij zondere spannende geschiedenis, die Roy cn z'n makkers beleven en als er eens even een pauze valt in al die adembenemende gebeurtenissen, wordt die gemakkelijk gevuld met vlotte wijs jes cn vrolijke liedjes van het muzikale span. De film „Zij, die terugkeren", die deze week in Prinses vertoond wordt, is bet verhaal van een jongeman, die na de eerste wereldoorlog in de burger maatschappij terugkeert en daar door de werkloosheid tot misdaad komt. De makers van de film wilden een waar schuwing geven: „Zorg ervoor dat de na deze oorlog terugkerende militairen deze weg niet opgaan!" Door de Hol landse bewerkers Is deze waarschuwing overgenomen, door aan het slot van de film enkele beelden van repatriërende Nederlandse militairen in te lassen. Het probleem van de soldaat, die ln het normale leven komt, heeft echter met de Inhoud van de filtn weinig of niets te maken. Ook ronder «en voorbije oor log zou de door werkloosheid wanhopige Jongeman het verkeerde pad zijn opge gaan Daarom zyn slagzinnen als „Met dit probleem heeft Nederland nu ook rechtstreeks te maken" volkomen mis plaatst, „Zij. die terugkoren" is overi gens zeer .Amerikaans" (in de slechte berekenis van het woord) gemaakt. Er zyn zelfs enkele scenes pure „show" in. die met hel verhaal niets te maken heb ben. De hoofdrollen werden vertolkt door Donald Barry, Ruth Terry en Lynne Roberts, dc regie had Steve Sexely. In het begin van de film „Onder be dreiging" (The small voice), een thriller van de gocdo soort, is men herhaaldelijk verrast over de aardige vondsten van ïeglsseur Fergus McDonell en de vaak onconventionele enmet«behandeling. De film belooft aanvankelijk dan ook meer dan zij tenslotte blijkt te zün: een hier cn daar boeiend en op sommige plaatsen bepaald zeer spannend verhaal van drie ontsnapte misdadigers, dte de villa van een toneelschrijver tot tydelijke schuil plaats kiezen en de bewoners voortdu rend bedreigen en terroriseren. Zij gaan hierin zelfs zover dat zij een doodziek kind doktershulp onthouden. Sensatie genoeg dus, voor de liefhebbers, We hebben Selrna Lageriöf leren ken nen als een boeiend vertelster over het Hef cn leed ven *wcedso mensen in het mooie Zweedse land Een heel bekend verhaal van haar, „Het meisje van de Veenhoeve" is door de A.B. KungfUm. tc Stockholm, nogmaals verfilmd, welk; product deze week de hoofdschotel vormt van het Lutuscaprogramma. Het is opvallend hoeveel zorg de aankleding, de entourage, kortom de gehele opzet van deze film werd toegedacht, hoe goed ook de sfeer van het Zweedse landelijke leven van lange tijd terug werd getroffen. En juist die sfeer van Selma Lagerlof's verhaal doet in de film ietwat ouderwets aan. wat traag ook Jn vele delen. Wij kunnen ons bijna niet voorstellen, dat een ongehuwde moeder van nu zou doen als die Hclga In de Rotterdamse Diergaarde is hedenmorgen weer een nijlpaard je geboren. Dit Is liet tweede in een week tUd, Ook dit dier aanschouw de het eerste levenslicht onder water, en wel om half vijf. Namen hebben dc jonggeborenen nog niet gekregen daar de geslachten nog onbekend zijn. De naam van de gelukkige moeder luidt „Joele". "Van 1943 af zijn er in totaal acht nijlpaarden in Diergaarde Bi ij dorp geboren, die intussen hun weg naar andere Europese dierentuinen reeds hebben gevangen. ven de Veenhoeve.'een meisje te goed voor deze aarde, een engel gewoon, wie geen opoffering te veel is. Men zou on geduldig worden ven zoveel goedheid, van de eerste tot cn met de laatste meter heeft de film echter een grote verdienste: de weergaloos mooie foto grafie. Dc man van de camera zij hier geprezen om zJin visie op het mooie Zweedse landschap, de interieurs der huizen, de volksspelen, kermisscènos, dit hij wilde zien als een schilderij en ook inderdaad zo op het fümlint wist vast /-C leggen. Deze gevoelige fotografie met steeds weer dat mooie licht geeft de film een aparte bekoring, waaraan wij de onvolkomendheden van het senti mentele verhaal gaarne ondergeschikt willen maken. 1—15 woorden j Tc koop gevraagd Deentjes en Zn. kopen tvos, koper, accu's, ijzer, lompen enz. JU. en gr. opr., wordt goh. Joh. Erandstr. 23 Tel 713SS. Accu's Oude autoaccu's t 5- oude radmaccu's 1. Desgew. afgehaald. De Graai en ScMcpers. Accu's en auto ver lichting, Sam. Mullerstraat 8 Tel 39016. Na 6 uur teL 62254. Inkoop van boeken op elk ge bied aan huls te ontbieden Tel, 51530- Goud en Zilver te koop ge vraagd. Kusters. Berg-i^, 328 R'dam, Te koop gevraagd, middelma tig groot pension! Contanten aanwezig. Br. no. 3160 our. van dit blad. y Te koop aangeb. Iets nieuw j: Medoe..n0g le vert volgens geheel nieuw gem. be'abugssysïeem pracht kwaliteit meubelen. bedden, dekens enz Strikte geheim houding. Vraagt mi. onder Et». 3175 van dit blad. Stofzuigers. Ruime keuze, nieuwste modeJJen Alle beken de merken w.o ..Holland Elec tro". „Rubli". „Waldorp" „E£a" „Protos" enz. Langdu rige garantie. Betaling desge wenst in overleg „De Stofzui ger-beurs". Vierarabachtsstraat 89. R'dam. TeL 37279. Speciale „Protos" service. Behang v.a. 48 ct», 58 ct., 60 et-, enz. Pracht collectie. Beh an ge ril-Stoffeer der ij G- Lubbers, Zoomstr- 83. Tel. 46182. R'dam Rijwielen, diverse merken en kleuren, geheel compleet, be taling vanaf 3P- w. Jacob Calsstraat 50. Tel. 82063 Fijne inlandse bijenhoning, 5 of 10 p. i 2.50 p. pond met gr. doos prima Wrijf was. Franco, emb. vrij. Bjjenstand: Klaver bloem, Middelharms. Schuiftafels l 36,50. saiontafcLv I 42.50, leerclubs t 79.50. Kaard- fauteuils 39.50. Rookfauteuits met dubbel verende kussens 76.—. ..Dc Meubelbeurs", Gro te Visserijstraat 8-20. Rotter dam, Telefoon 38763. Geslepen glazen platen voor tafels, theemeubeis. enz. Vlotte levering EL Zevenhulzen glas- handel. Aelbrechtskolk 41. Tel 307SO. Ra aio-Stofzuigers. Waldorp. Erres-PhiUps 105,—. f 785.—. Stofzuigers 94.—. 2 50 p. w Wringers 2.Meubelen, gem bet. L Voogt, Schiekade 122 Tel 42414 Te koop, m goede staat zijnde Kinderwagen. W Winkelman Wiileorerdusstraat 168 Te koop aangeboden tandem, prima merk H J. Corbeau, Math duk 376 A Uw pJsen stem naar Indonesië Onbreekbare gramofoonpiaten 3 50. IGankstudlo Peekei, Mathenesserlaan 392. Telefoon 32330 Behangen 45 ct per rol. Vak kundig werk 30-jarige erva ring, Behangen alleen met by. leveren van behang. Behang tegen winkelprijs. H, v. d. Bos. Schinkelstraat 44 a. Gemakkelijke betaling! Con tant meubelzaak levert tegen contantprijzen alle solide meu belen op gemakkelijke betaling Geheimhouding verzekerd. Schrijft in vertrouwen br. no. 3187 van dit blad. •Kinderwagens. Engelse, Belgi- EChe en Hollandse modellen, alleen prima merken Betaling vanaf f 3.per week. Jacob Catsstraat 50, teL 82065. Keds5-el3en, verend en kapok, opklapbcddcn. ledikanten de kens etc. Betaling reeds vanaf 3.- p.w. Jacob CaTsstraat 50. Tel. 82065. Reclameaanbieding. Old-fintsh huiskamer. 2 grote clubfau teuils. 4 stoelen, tafel, dres soir. voor slechts f 695.Pri ma bekleding. Rook's Woning inrichting. Goudserijweg 34-37. TeL 2457S. Stofzuigers. Diverse merken stofzu'gers f 2.50 n w. Wringers div. merken i.p.w. Radio rijwielen, haarden en kachels, gasfornuizen, gashaarden, gas komforen, Condities ia over leg met koper Wmk, Ael- brechtskade J35. bd de Hooi- drift- t Te koop. Jacquet met vest voor klein persoon en Wesf- nunster klok. J. H- Leeneman. N. Havenkade 157 c. Btoedeieren en) kuikens mei of zonder hroeds» Km «»«<v>ti New Hamshire. Noord HoEan - se blauwe. Hoenderpark „Kra- Imgen" Kralingsewec 2^6 tel Gr. -wieg fecht pltnet) in pr- st, op wielen, m. valkap. ma trasje en rose bekl. T e.a-b. Fieggen, Rubenslaan 18. Schie dam (2xb). 's Avonds Z—9 GUnsverf voor 1-50. Dat kan alléén synthetisch zijn. Maar wel de beste lynolie glans verf voor binnen- en buitenwerk a 2 50 p. kdo; en elke kleur wordt voor Lf gemaakt. Alleen „De Regenboog". Eendrachts- Straat 143. Slijterij Peeters, Zoete Fran se wijn i 2.p. fles Rode Port 4.85 p fles. Scheeps- timmermanslaan 14. Telef, 2IS52— 22394 Dames! Ons „Elja"' Rubbercor- set is niet te vervangen, ge heel elastisch, steunt de spie ren maakt U slank: ,2aag in pnjs, Corsetlenfabrick „Vic toria" Zwart Janstraat 98. H'damHoogstraat 143. Schie dam. bij ons altijd tegen voordeüge prijzen en toch ge makkelijke betaling. Ruime keuze meubelen, bedden, gor dijnen. vloerbedekking, op- klapbeddcn enz. v. Veen. Dier_ gaardcsingel 94. Verstandige lui kopen in ,JDe Blau e Pui". Erres. Philips. Waldorp radio uit voorr, leverb. 300,-—. 50.— vooruit- 5.— per week Wringers, kin derfietsen, 1-50 p- w. kinder wagens, Erres, Waldorp, stofzui gers v.a t 2-50 p. w„ zonder vooruitbet. Rijwielen 1 5.P- w„ rfiwiellatapen f 0.50 p, w. Scbieweg 62. TeL 40056. Ge opend tot 7 uur. Pluimveeliefhebbers! 7« koop: broedeleren van rassen Ame rikaanse New Hamshire en N.H. Blauwen. Goede bevruchting prijs 50 cent. .Desgew. met broedse hennen. Hoenderpark „Kralingen", KraHngseweg 246. Tel. 22881, Tuinaarde, köolas, mest, turf molm en ophogingen. Fa_ Wijn stekers. Schoonderloostraat 70- TeL 38539. Botterdam. Eikeu kapstok nt. Weed, lees- lamp. schemerlampje, bloem- tafeltje, br. gordijn 320 m., borstelgarnihiur» H. sportjasje m, 46, br. Dameshoed, alles pr. st Maandag bez. H. Pe~ terse, Zoutziederstr. 43 c. Donkerblauwe kinderwagen te koop aangeboden. Eng fabr. -in prima staat. A. Son- neveld. Pieter de Hoochweg It B Te koop aangeb.: zga.n. kin derwagen, Eng. model. B. He- melaar. Overy seises traat 37 R'dam-Z. Te koop; Baby commode. BcKkers Beukendaal 36. 8 M.rl Coda scope no- 49, prima pnsmakijker en pas serdoos Zweedsestraat 137 a. 2e etage. Dressoir, theemeubeL spiegel, rooktafel, uitschuiftafel. was- commode. alles eiken. C. P- Tielestr. 14 a. Pracht braldsjapon met lange sleep en sluier met zeer chi que kroon (wit fluweel) maat 42. Na 6 uur: Noordegraaf. Lambertusstraat 189 a. Te koop: Bureau Minlstre eiken f 65.klein bureautje f 45—, Mosheuvel. Schocne- bergerwég Sla. Te koop; Stalen bureaukast en sigarettenautomaat. Dol- stra, Voorom 1—2. Overschie. Z g.a n. Tweelingkinderwagen, creme Billijke prys Nassaii- str 65. Slikkerveer, Te berei ken per Bagombus vanaf D.P. Te koop; Gelakt kinderledl- kant zonder bedje, f 10—. doKnoui Groen v. Pnn&terer. straat 91e. Te koop: 1 kl- baard f 65 's Avonds na 7 uur. Wouwer laan 23 b. Overschie^ Lederen Dames mofcorjas te koop, maat 44. H- Ladder, Kil le dijk 288 (Z.) dooie Engelse Demi-sa»son, m. 48, pr. f 25—z, p. Craa- net Wiiiibrorausstraat 15 o o Te koop aangeb.: 1 paar zwarte aames jt ouères Welt maat 38. Groénéwegen, Bos- boomlaan 2 b, Schiedam. Koopjes. 2 pers. verenbed, nieuwe bruine hoed, wasstel, kap m. pendel, electnsch theelichtje. Heynen. Noorder- havenkade 73 c ben. Aangeboden: Herencostunm. prima staat, bruin, 54—56. vooroonogs Korea Is Jt 32 A. bij Kleiweg. H'Berg. Te koop aangeboden; Perzisch kleedje. 110x160 cm- en Smyr na halimat NoÈTisstraat 29 b n. bovenste bel. Na 20 uur Restanten-uitverkoop van aw. Persianer pattesmantels. chi que modellen, ook grote ma ten. Prijs f 695.— p. st, Br. no. 3183 bur. van dit blad. schoenmakersniiatipa- merk Pitent f 30.—. Prima chine, merk Dekker, Hoogtandstr. S3. Uska.it te koop, klein model. FiectroIuK. defect f 200.— Rigter, Staüonssinéel 35. Te koop: I stql lange vélours overgordijnen, licht bruin. -Zonaebloenurtr. 70 a. Te koop: Mah. en eiken eetk en slaapkbenevens goth kastjes en fauteuils 's-Gra- vendykwat 69. Schrijfmachines axngeb. Un derwood model 5 en koffer- sch machme Beide als nieuw. Jonkers. Haringpahkersir. 44, TeL 34981. Lits-^umraux met 2 nacht kastjes, licht eiken, en 2 ma trassen. 's.Gravenv, eg 45, Tel 24364 1 Jong ensrijwiel f 601 le dikant f 25en l theetafel f6—. Te bevragen P de Meulmeester, Maasstraat 9. R'dam-W. Na 7 uur Slechthorenden. Aangeb, een in prima staat zynd gehoortoe- stel. merk „Sonotone'V Prijs f 100.Br. no. 3191 bur. van dit blad. Ta koop: terra mantel en chique japon, zwart met wit, m. 40 A. van Dongen, Rieder- laan 79 Z. Popellne overh.. m. m. 2 boorden: pullover, br. h. hoed damesmantel, japonnen. m.< 40 TeL 32093. Kinderwagen, zo gan, met ga rantiebewijs, bedje, sierkussen 65.—: kamgaren en sport mantelcostuum. samen 55, suède damesschoenen 1 3^0. B, van Haaren. Vhetkade 20. Zwaar Wiltonkleed 2X3 M. Bergselaan 82. 1 x bellen, bo venhuis. Perzisch kleed 2.10x3.30 m.. terra kleur patroon, klein Per zisch kleedje 120X100 cm. f 160.'s-Gravendykwal 136a, botenhuis, 1 X bellen. Slaapbank. Van 3-zits bank 3n éen enkele beweging tot 2-perfi. bed 1.90x120 m?T. bergplaats v. kussen en dekens 1 125, Rietveld, Essenburgstraat 34. Gemajvkelyke betaling, betere meuffelen, billijke prijzen. 200 modelkamers, nieuw systeem, Gesloten huis, Br. no. 228 Adv. Bur. J. Grijseels Jr., Uwe Bin nenweg 166. Rotterdam. Te koop Laad-Rggregator, ge schikt voor verlichting van zomerhuis, woonschip etc. Ca paciteit 300 watt. 12 volt, 20 amp. Prima tn orde Zaagmo lenstraat 106. Tel. 48239. Rot terdam. WjJ slaan de prijzen met onze schoonmaakaanbieding! Roest vrije bronzen gordijnrail, com pleet met haakjes J 1.50 per mtr. Joh. v WicXert, Jonker Fransstraat 6. TeL 24306. Roestvrij herregaas 3.50 per ML Import blokschaven 2" f 7,25. aluminium borden 45 ct ligstoelen met prima loperstof 13.38 Joh. Wichert, Jonker Fransstraat 6. Tel. 24306. Vaartuigen"" Te koop wegens omstandig heden. zeilbootje, type BM, t e a b. Blanker. Graaf Floris- str. 72 Na 7 30 uur. Muziekinstrumenten Muziek. Accordeons va f 135- guitaren f 45 mandolines E 32 50; banjo's f 45.—; blok fluiten f 895; gramofoonnaaJ- den. -rekken, -platen. Simonts. Beyerlsndselaan 29. tel. 71160 Mooie zwarte Duitse kruissn. piano, merk Seiler. Geen han delaren. Randweg 57 b, Rot- terdam-Z. Nieuwe guitaar f 35 Brou wer, HUdegardisstr. 10 b, Rot terdam. Na 6 uur. Radio en Gramofoons Radio! Philips. Waldorp, Erres, Tevens stofzuigers. Desgewenst betaling In overleg. „Radio Soons". Schieweg 32. Tel. 48352. Radio BB. heeft luidsprekers v.a, J 9,50. Alle typen lampen, onderdelen voor de amateur. Reclame bouwdoos f 165» com pleet. 2e Rosestr. 34, R'dam-Z. Halte Hlllcsluis. Tel. 71803. Platenuissclaar rnet radio in mooie sal on kast spotprijs f 250.— vier igan. haard- faut. f 75.Dekker, Hoog landstr. D3. Te koop: Super radio, pr, spe lend 1. k. u. f 135—, Coster. Ant. Muysstraat 19, Schiedam. Te koop Platenwisselaaf, merk Carraf ingebouwd Er res radio, kast met schuifrui- ten en voetstuk. Schiedam. FabrIstraat 92. Tel. 67890. In menige slaapkamer zal in deze tijd. wel wat ontbreken, vooral de ariïbelen die nog altijd tchaar» zijn. Maar ook daaroverkuntUonagerust eens raadplegen, wanneer U bij ons Uw meubelen komt uitzoeken. Wij hebben bovendien sleed» bij zonder voordelige aanbiedingen zoala nu bijv,: SLAAPKAMER blank eiken met mime kast (2/3 leg- en 1/3 hangkast) royaal 2-pera. ledikant (130 cm. breed) met twee aan gebouwde nachtkastjes, tafel met twee stoelen. Zeer solide afwerking, geheel meubelplaat, met garantie. Kamt U eens kijken, 't ia werkelijk iota bijzonders. f 43i>." WONINGINRICHTING NIEUWE BINNENWEG 290 (nabij Hesmraadssingel) ROTTERDAM Te koop: Mooie gram o Toon platen, grote f 1 kleine ct. Singel 57. Schiedam. Auto's, Motoren en Rijwielen D. en H. rijwielen va. f 108,25, bultenb. J 3.60, biruenb. 1.35, Burgers, ENR. Simplex Mag neet, BSA, Grote voorraad. Vollebregt's 3 zaken. Zaagmo lendrift 35, Math.dijk boek Math.weg, Beijerlandselaan 7 Te koop aangeboden: Coven try motorrijwiel 225 c.c. Na 18 uur. Landesbergen, Griek- sestraat 42. D.K.W. 1940 Bestelwagen, pri ma staat. Gaesbeekstr. 89. Tel. 785S3, R'dam. Ford '48, ton, bestelwagen. Gaesbeekstraat 89. TeL 78563, R'dam. Gevr. naoorlogse automobiel, liefst grote wagen. Er. no. 3185 bur. van dit blad. Chevrolet, 4-deurs Sedan huur aangeb., per uur. per dag. P- week of langer, in pr. slaat. Tel. 20654 Te koop. Lux© auto, merk Dodge, vler-deurs m. nat.be- wijs. f 385.—. M. J. van Asrt, Boezeqfsiiigel 116 e. R'dam. Te koop, D. en ff. rijwiel, compL m. n. bin. en buit. banden- Adres; VolmarljnEtr. 125 hen. Vacanti«verblljve~ Mooie Veluwezoom. Pension aangeb. v.a. 1 Mei ruime ka mers. str, water, prima keu ken. Schift, omgeving bos en hei 5.50 p.d.p p. Pension WI1- lems Laan van Avegoor 13, Ellecom, Zeist. Mevr. Hei] denrijk, heeft kamer? vrij. Mei. Juni, Juli en Aug. f 5.p. d. p. p. Prins Hendriklaan 3. TeL 3692. j Te huur gevraagd Dame vraagt per 1 Mei zit- jlaapSamer met kookgelegen neid liefst ongemeubileerd Dieselstraat 11 e Schiedam Heer, 33 j„ vraagt beslist net kosthuis, .geen beroeps. Br. met prysopg. onder no. 3177 bur. van dit blad. f Te huur aangeboden Bij Cafe „De Kroon" kunt U alle inlichtingen krijgen be treffende bruiloften. Tevens zaai beschikbaar voor verga deringen 80 pers Van Speyk- straat 152, Tel. 37331, 5e huis '.3. Nw, Binnenweg, Café „De Kroon" het trefpunt van H^ï. Reizigers. Hier kunt U bij een prima kop koffie Uw brood opeten. Van Speyk- straat 152 Tel. 37331. 5e huis va. Nw. Binnenweg. Café „De Kroon" veTzorgt Uw bruiLoft van ca. 50 pers. voor plm. f 200.waai onder Inbe grepen voldoende drank, mu- zie* beehemne cn zaalhuur Vraagt inl: Van Speykstraat 152. Tel. 37331. 5e huis v.a. Nw Binnenweg. Maatschappelijk Advies- en Inlichtingen ba reau. Oostelijke vleugel Station D.P., is het adres voor inschrijving van uw kamers; het bemiddelt speciaal de huisvesting voor jongeren, Schrift, aanbiedin gen M.A.I, Bureau D.P Tel. 28356. Zulder Bruidshuis verh. nieu we sluiers, compl. Bruidstoil (lange sluier) voor f 30. Bruiüsd en nv. japonnen zwarte herenkleding. Bontca pes Dordlselaan 60 b. Telef 79429. Te huur aangeboden nieiswe luxe auto per dag of week. Br. No, 841 Ad vf Bur. Betcke, Gravcndykwal 95. ,Het Bruidshuis" verhuurt complete bruidstoiletten chi que avondjaponnen, witte en zilvervos-capes zwarte heren kleding. Tevens porcelein (laswerk enz. Volk Aleidisstr. '4 b {bij de Middellandstraat) Tel. 36310. Opvouwbaar invalide wag entjej op luchtbanden- StAteaweg 48,1 Tel. 51553. I 1013. Steeds meer begon ik te begrijpen, dat je met zo'n wonderding als de Poroh-pop" erg goed uit moest kijken. Mijn wensen gingen steeds in vervul ling, maar altijd mankeerde er wet aan. Natuurlijk toverde ik het wasvrouwtje onmiddellijk van de drooglijn af maar het geval gaf me toch te denken. „Ik moet mijn wensen beter omschrijven", dacht ik: ,\!k moet precies zeggen hoe ik het hebben wil onders gaat het verkeerd. Hé, wat is datl" ik was bij een wegkruising gekomen en moest stoppen voor een erg wrak wagentje gevuld met een veel te zware lading brandhout en getrokken door een paard, dat reeds lang met pensioen hoorde te zijn. Erg snel ging het dan ook niet, hoewel de voerman op de wagen zat te schreeuwen en aan ie moedigen of het een harddraverij was. Ik keek het sjokkende geval eens aan en besloot de Poroh-medicïjn weer te gebruiken om de voerman bij zijn werk te helpen. „Een nieuw paardi", fluisterde ik vlug: „Dat hard kan lopen en nooit moe wordt. Een jong, "vurig beest!" De wens ging onmiddellijk In vervulling. Het oude, afgeleefde paard veranderde in een jong beest, dat dadelijk zijn plicht deed. Het steigerde een paar voet hoog en schoot pijlsnel weg. De gevolgen waren ontzettend! De voerman werd van de kar geslingerd en greep zich schreeuwend aan de achterkant vast. De lading hout vloog door de lucht en de wagen verdween krakend en botsend» over de keien Grote gem. zJfc-sl.kanier m- gebr. badk. m. pension of' warme maaltijd Borghout, Heiman Dullaertplein 43, West Aangeb. in Kralingen, gem. zonnige zit-slaapkamer met gebr. keuken voor Dame. B-b. h.h Br. no. 3181 bur. van dit blad. Ruime slaapk. m gebr. v bad, vaste wastvrije W,C„ omg Bergp. Huurpr. f 25.p cn. Br. no. 1015 Kiosk Schie weg. Slaapgelegenheid aangeb. voor Dame of net meisje, b.hbh beslist enkel slapen. Br. no. 51 Kiosk Btommcrdijkselaan. Vriie kost en inwoning Voor verzorging oude Dame. Mel den Mevr. v, d. Wedden, Cl de Vrieselaan 29 b. Te huur. gest. slaapk., voor 1 of 2 pers, geen echtponbe- spr. gedrag. Goede stand, Br. no. 3188 bur. van dit blad I Personeel aangeb. Ontwikkeld persoon zoekt bij verdiensten, o.a. vertaalwerk. Engels, Frans. Spaans en bij werken HB.S. leerlingen. Br. no. 3176 bur. van dit blad. Gevraagd, eenvoudig huis werk door Moeder cn dochter, geen naaiwerk. Br. no. 600 Kiosk Randweg, Biedt zich aan, per half Mei, flinke bakkersbedlende, 20 j., voor gemengd bedrijf. Br. no. 10 Kiosk B. Hofmanplein. Gescheiden vrouw zoekt bijver dienste, bv. door ziekenverzor ging of schoonhouden, van een dokterspraktijkwoning. Br. C. C. Serller, Cypreslaan Schiebroek. Personeel gevraagd Nette Dameskapster gevraagd, Paradijriaan 46. Net meisje gevraagd van 8—5 uur. Goed kunnende werken; niet beneden 18 jaar. Mevr, de"Haan. Graaf Florisstr, 113, ZelfsL darmelsje gevr., v. g. g. v. Zaterdagmiddag vrij, Hoog loon. Mevr. Giezen, Burgem Meinesriaan 107. Voor terstond gevr, een bak kerbezorger, v.g.g.v. D. Kop- penol, *s Gravenweg 54. Tel. 22051, Colporteurs gevraagd voor de .weekbladen „Margriet" en „De Week, in Beeld". Thans p. w. 32 pagina's. Komt eens praten. R. Rottekade 13 a. Rotterdam. Kleermakerij. Jongen of meis je gevr., met het vak bekend. Johan Miltenburg. Ie Gij- si nghstr. 9. Gevr. hnlp in de hulsh., vd.e.n,, v.g.g.v. Mevr. v, Cleeff, Straat weg 150, halte Lommerrijk, Tel 45196. Gevraagd prima kousenrepara- trice en hulp op atelier. ..'t Ladderhuis". Electroweg 35a. R'dam-Ncord. Stoomwasserij A. H. v. d. Slxaaten, Jeruzalemstraat 16 18, vraagt bekwame sorteerster, man gel ster, vouwster cn enige meisjes. Ook voor enkele da gen per week. Woningruil Wonsf U kennismaking om la ter te huwen, wendt U dan in "-'Diste vertrouwen, tot Bureau iergaardesingel 79c. Wed. middelb. leeft, nette stand N.H. w.k m. liefst tuin der of zakenman om na we derzijds goedvinden een hu welijk aan te gaan. Br. letter Z. Bur. Polderlaan 24. j Diversen j Kantoormeisje n J. zoekt vïotte vnendin met animo voor sport weinig am jongens geiend. Br. No. 3186 van dit Plafonds witten vanaf f 5. Schilderwerk. Behangen. Sta- lenboeken ter Inzage. Zeqd b nel kaart. F. Hcndnks Sr., Voorburgstraat 85 b. Rotter dam-N, Kuiutgebitypeciallsteii. Plaat, sing plastic gebit direct na punioos trekken, ook narcose. Event gemakkelijke "betaling. Reparaties m enkele uren (oe tyd nodig om goed te repare ren). Tandheelkundig Insti tuut „Kralmgen", Prinses "Ju- ha nalaan 6. Tel. 22152. Rotter dam, Theosofie, Openbare vraag- <n dehatavond toegankelijk voor iedereen. Spreker Karei de Jong. Di. 25 April 2C u, Beu- keJsdijk 19. Welk net meisje wil zich by flets clubje aansluiten. Br. m. foto's ond no 60 Kiosk Blom- merdykselaan. Zandstralen - Ontroestlng van alle werk. Klexn werk geh. en gebracht in één dag. Jac. v, Rossum. Tel. 32782. Direct door stoffeerder! Over trekken 2 fauteuils, 4 stoeien, v.a. 40.met pnma leer oi stof. Molendijk. Boezem sin gel 18 (hoek Boezemstraat). *e. veris Molendijk. Schoklandse straat 26 (Zuid). Tel. 25565. Woningruil, voor Rotterdam en randgemeenten. Courant aan alle kiosken Rott. Zaken Bureau, Schonebergerweg 58. Tel. 51578. Zonn. 2e et., 3 kamers, keu ken veranda zolderkamer. Nwe Binnenweg; Gevr. klein ben.huis met tuin, H'Berg. Br. no. 3023 bur. van dit blad. Won-ruil Prachtige 2e etage, 2 kamers en suite, zijkamer en keuken met opklapbad, bal- con, berghok. Huur 28.— p mnd. Gevr. benedenhuis met 4 kamers, badkamer of etage met slaapetage. H. v. Ouwer- kerk. ScblecLweg 81. Woningruil Sehlebroek—BHJ- dorp. Gezocht benedenhuis voor prachtig vrij huisje te Schiebroek, rnet voor-, ztj- en achtertuin, 4 kamers en badka mer. Br. no. 4999 Adv. Bur. Harte, Zaagmolendrift 35a, Rot terdam. Lessen Accoxdconles voor Dames, He ren cn Kinderen ƒ5p. mnd. Studeergelegcivheid. Ook vak opleiding. Centrale Muziek school, Spoorsingej 71. Tel 40330. Bonds auto-motorrijschool B- de Groot. Gedipl. instructeur Gratis theorie Aelbrecbtska- de 152 Tel 396X9—39701 Wisjt-, mech,, natk„ electro door erv. leraar. OpL KI. K5. T.H., H.B.S., Gymn, Br, no. van dit-blad Lessen ln oude talen en Frans, Duits cn Engels. Bijwerken v. leerlingen. Billijke condities Lange Singelstf. 106 b, Schie dam. A.N.W.B Bonds-auto-motorrlj. school Eversteyn. de oude ver. trouwde school met de beken de gele leswagens, Desgew. wordt u thuis gehaald en ge bracht. Viollerstraat 32. feL 73150 Henegouwerlaan 6 TeL Schoonmaken en repareren van haarden. Laat nu Uw haard schoonmaken en repa reren, Wacht niet tot het «s- jaar. N. de Beus, Smederij Zuid: Persoonshaven. 99. Tel. 74406. Centrum: Aert v. Nes straat 118. Tel. 20620. Cw veren of kapokbed 3 qe- Hg maken, bijvullen met Java- kapok i dag klaar. Vertrouwd en vakkundig adres. Bedden- maga7i}n C Uljee Hooidnft 1Z9. Tel, 34479. Wordt Wakker! Laat Uw stoe len opnieuw overtrekken re pareren door Jah. Bakker Bergweg 162—164. Tel. 49153 Vraagt prijsopgaaf. Tuinaarde, graszoden, grind. Het voordeligste adres p. m3 p mud. Jog Coufruer, Huize Corrie, Nenytoterrein. Tel. Reinigen zijden lampekappen. Binnen enige dagen als nieuw terug. Beker Vlaggemanstr 21 a. Tel. 8D621. Uw huwelijk gefotografeerd Sn kerk en stadhuis is een blij vende herinnering voor geh Uw leven Vraagt inl. Foto „Dimo" Bergsmgel 194 a Tel 46650 Uw matras slecht? Speciale reparatioinrichting. Bel even op TeL 22985, Gebr, Vermaat West7eedyk 39 (t.o. v Vollen- bovenstraat). Rechtszaken van DrieL A<lvi- senr Lid der NVRA, candi- daat-deurwaarder. Boezemsin gel 100. Veemarkt Rotterdam- C. tel. 20105. Verhullingen en meubelver- voer van en- naar alle plaat sen tegen zeer lage prijzen. Jac. Mfddclhoek, Math.dijk 173, tel, 34373 en Statenweg 5 C. Te). 49834. Maak uw meubelen zelf. Ge draaide dressoir-, theemeubel, en tafelpoten, Eiken regels, triplex, -meubelplaat, Hout handel J. Walvis, Wattierstr. 9. B on dsau to rijschool D. van Rossum, Rottérdamsedjjk 164, TeL 69990. Thans ook Hard draverstraat 43, Blij dorp. Ge dipl." instructeurs. Geves tigd sedert 1929. A. N. (V. B.-Bondsautorlfschool .Eureka", telef. 39617. Gedipl. tnslr door dame of heer J Stolker «Aeibrechtskade 156 p Een goeö adres voor auiorljiea ANWB Bonds Autorijschool ..Correct" J Wuyts Engrise* straat 47 Tel 38233 Leraar H.B.S. geeft Franse, Duitse, Engelse en NederL les sen. Br. no. 3190 bur. v. <d. blad. Gevonden Gevonden een comoi auto band m. velg van vrachtwa gen op 21 Maart 1949 W van Rljssel, Dorpsstraat 101. Berg- schenhoek. Huwelijk Heer zakenman z» ser. R.m. met jongedame wed. of gescii. vrouw iCeft. circa 40 j. Br. liefst met foto erewoord re tour ondèr no. 3184 van dit blad. Mot of houtworm verdelging. Mot-echt prepareren: chem. reinigen .van meubelen en ta pijten Ook ter „Ne- eob" B'dam. tel 46182. Rechtszaken, recherche Infor matie, echtscheiding requ es- ten enz. Bur. „Succes". Roden rijselaan 36 b. Rotterdam. Tel. 49079. Gevestigd 1918. Kan tooruren 9—20 uur. Glas, in lood, glasplaten, glas inzetten, spiegels modernise ren. Glasverzakering Roozen's Glashandel. Boezemstraat 99. Tel 26470. Coolsestraat 53. Tel. 50532 Voordeligste adres voor vak kundig pmlijsten van foto's, di ploma's, schilderstukken enz. G. v. d. Linden, Paul Kruger- str. 134. Schalk, Burgerstr. 5. Tel. 74166. New Look ook voor uw haar. Vraagt onze nieuwste Short wave permanent met olie en crèmebehandeUng f 8 50. 10 - Maison Femie, Math.weg 58, tel "31273. Woonhuis. Salons in Paryse stijl, let op no. 58. Geen geld of goederen afge ven aan mijn vrouw M. E. dc Lange—'Vermey. ik betaal mets. D. J. de Lange, Is. Hu- bertstraat 125b. wfl hebben en vragen: 2-pers. eiken ledikanten, spiralen, naaimachines, 2-pers. opklap- bedden, haarden, haardkachel, klapwagentjes, 2 faut., 4 stoe len, vloerkleden. Haanctra. Blaemfonteinstraat 38, l ij-/ t

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 8