Q Televisie-ontvangst met dé Nipkowse schijf Dokter wake over de mens van wieg tot graf Vioolbouwers uit veertien landen naar Den Haag awn UfeM a a mum a mm „De beste kinderboeken Beeld van zeer grove lijnen 3EEZEESHO Radio-programma Sociale geneeskunde, Ook in Nederland een opleidin gsinstituu t Kruiswoordraadsel w K mm OHM a mmu muu -mum PADIO-REPARATIEDIENST COUZY t Begon met bellen blazen omvangrijke taak NASPEL A.R.O.I TAXIS heöen Uitslag prijsvraag '48 bekend DE A VONTUREN VAN KAPITEIN ROB: mÉÈ&MxMéSm - it—1*"j*-• Zaterdag 23 April 1949 Wij hebben beschreven, hoe met behulp van dc schijf met dertig in spiraalvorm geponste gaatjes, de z.g. Nipkowse schijf, het mogelijk was een beeld af te tasten en de lichtstraaltjes van variërende sterk te om te zetten met een lichtgevoe lige cel in stroomstootjes van ver schillende spanning. Dat was dus het zendgedeelte, dat wij de vorige maal 'behandelden. Ditmaal zullen we even stilstaan bij de manier, waarop de amateur-, televisie-ontvangers van jaren her, de door de zender in radio-impulsen omgezette beelden voor het oog zichtbaar maakten. Het ligt voor de hand, dat de amateur in tegenge stelde zin te werk ging en dus o.m. de Nipkowse schijf met de dertig gaatjes gebruiken moest. Dc radio- impulsen moesten worden omgezet in electrische stroom en dat ging vry eenvoudig door middel van de radio-ontvanger. De stroom, die de Advertentie IM. ..Benelux" of ..Marshallplan" Truman" of „Gewone Man" Ach, dat alles laat mil koud. Er Is ieta ander» waar 'k*van houd. .TIP VAN BOOTZ" daar droom ik van. }.-te Beumngen ontv. ZATERDAG 23 APRIL 1949 Avon, dp r og r tmmi HILVERSUM Is 19.— artistieke staal- itasrt; 30.30 lesen in de Bijbel; 10.45 reg. uitz.- "20nws: 20 05 dingen van de dag; 20.12 Varia: 20 15 België—Ne derland; 21.socialistisch commen taar! 31.16 Belgié—Nederland22 hoorspel; 22.15 Belgie Nederland; 23.nws j 23 15 24.— operette-selec ties. HILVERSUM II: 19.— nws; 19.15 St. Joris kampvuur; 10.30 gram. muziek; 10 45 kampvuren langs de cvenaai' 20 nws: 20.05 de gewone man 20.12 Berl, Philh orkest; 20 20 Jlchtbaken, 20 45 de stem van de week; 21,ne gen heit de klok: 21.45 spelregelkennis: 22.Weekend Serenade: 22 30 wij luiden de Zondag in; 23*— nws; 23,15 Ondntsjekkwartet: 23.45 2 30 de Paasnacht in de Slavisch-Byzantünse liturgie, ZONDAG 24 APftlL Hilversum: i. 8.— nws; tua Boston Prom. crk.; 8 30 voor de tuin; 8,40 Barcarole; 8.10: Nederl. culturele sportbond; 9 15 men vraagt; 9 45 gees telijk leven; 10.— klndercUerwt 10 A0 IKQH: 11.45 tussen kerk en 1 wereld; I2.r— Bopaventura; 12 30 Zorrdagclub; 12.40 vrouwen-ensemble: 13.nws; 13.15 mededelingen: 13?0 Les Gars de Paris; 13.50 de spoorwegen spreken; 14.pianospel: 14.05 boeken halfuur; 14,30 Tom Erich; 15.15 filmpraatje; 15.30 radio philh. ork.: 16.30 sportte- vue; 17provinciale dag Noord-Hol-,, land; 17,30 Ome Keesje; 17,50 apart; 18.— nws,; 18.15 pianoduo; 18.30 rcg. uitz.; 19.radlolympus; 19 30 Paul Godwin en Benellct Sliberman; 20,— 20.05 reportage dienst; 20,15 omreepark.; 21.— radio raadt maar raak; 21,20 uit Bohemen cn Slowakije; 22.— even ai- rekenen. heren; 22.IQ D Spoeldoojf; 22 30 pianospel» 23.— nws: 23,15 Sky- masters: 23 45—24.gr. pl. HILVERSUM ir. 8.— nwa; 8,15 werken van Vivalch en Corelli; 8.30 IKOR; 9.30 nws; 9.43 Chopin; 9.55 Hoogmis: 11.30 nsc syraph. ork.; 11,49 omroepkamerork. met zang: 12.15 apo logie; 12.35 orgelspel; 12 40 Amuse- mentsork.; 12 55 Zonnewijzer; 13- nws: 13.20 Amusementsork.; 13.45 Boekbe- bespreking; 14,— Zang vereniging; 14.30 Concertgebouwork.; 15 30 Gesprekken met kunstenaars; 15.40 Causerie voor gehuwden; 35.50 Mezzo-sopraan, bari ton cn harp; lfl.10 Sport; 15.25 Vespers: 17.Kerkdienst: 18,30 Geestelijke be de ren; 18 45 Orgelwerken. 19.Die Schoplung; 19.15 Kent gij Uw Bijbel; 10.30 Nws; 19.45 Jo Vincent; 19,50 In 't Baeckhuys; 20.05 De gewone man; 20.12 Uit en thuis: 22.35 Actuali teiten; 22.45 Avondgebed; 23.— Nwa; 23.13—24.00 Utrechts Stedelijk Ork. MAANDAG 35 APRIL 1849 HILVERSUM I. 7.— Nwa; 7.15 Och tendgymnastiek; 7.30 Gr.pl.: 8.— Nws; 8,15 Gr.pl,; 8,55 Voor de vrouw; 9.— Gratn.muz.; 0,30 Gr.pl.; 10.— Morgen wijding; 10.15 Arbeidsvitaminen; 10.50 The Mills Brothers; 11.Op de uitkijk; 11.15 orgelconcert; 12,— De Papavers; 12,30 Land- en tuinbouw; 12 33 In 't spionnetje; 12 38 Dameskoor; 13,Nws; 13,15 Mededelingen; 13.20 Skymastcrs; 13.30 Hildegarde; 14.— Wat gaat er om in de wereld; 14.20 Operette-concert; 15.— Bonbonnière; 16.Solistenprog.: 16,45 Musicalender; 17.30 Hoort zegt het voort; 17.45 Reg. Uitz: la.— Nws; IB,13 Ned, Rijwielpad Ver.; 18.20 King Cole trio;; 18.30 Reg. uitz. HILVERSUM II. 7— Nwa; 7.15 Ta Deum Laudamus; 7.45 Een woord voor de dag; 8. —Nws; 8.15 sollstenconcert; 8.43 Gr.pl,: 9.15 Bezoek bij zieken; 9.30 Waterstanden; 9,35 Gr.pl.; 10.05 Utrechts Sted. Ork.; 10.30 Morgendienst: 11— Budapestcr-trio; 11.20 Van oude er» nieuwe schrijvers; 11.40 Pianorecital; 12,10 Musettemuziek; 12.30 Land- cn tuinbóuw; 12 33 Metropole-ork.; 13. Nwa; 13,15 Orgelconcert; 13 45 Gr.pl.; 14,VacantieverteUing; 14,35 Balalaika- muziek; is.— Rotsplanten bij tuinaan leg; 15AO Cmcinnato symphome-ork.; 18— Bijbellezing; 16.45 Fluit en piano; 17— Voor dc kleuters; 17,15 Orgelspel; 17.2B Viola da Gamba en clavecimbel; 17.48 Promenade-ork.; 18.15 Internatio nale tUlpen-rtdlye; 18,80 Met band en Plant, ontvanger léverde, was de z.g, beeld- modulatiestroom, die weer moest worden omgezet in licht van ver schillende sterkte. Dit was een moei lijk vraagstuk, dat opgelost werd door de toepassing van de z.g. neon lamp. Deze met neongas gevulde lamp heeft de eigenschap bijzonder scherp* te reageren op veranderingen in de stroomsterkte, iets wat de tele visie-amateurs nu juist uitstekend konden gebruiken. De neonlamp werd aangesloten op de ontvanger en de verlichting werd z.g. gemodu leerd („signaal-gevoed"). Het zacht- rode licht liet men door de gaatjes van een draaiende Nipkowse schijf vallen en als de amateur dan erg bofte zag hij het grootse gebeuren: een beeld werd zichtbaar op bet schermpje! De man was er dolgeluk kig mee, al was het resultaat erg povertjes, zoals uit bijgaand plaatje wel blijkt. Het is een foto genomen van een scherm van een oude teïe- visieontvanger. Duidelijk ziet noen, hoe de kop met de sigaret door ploegd Is met lijnen dertig stuks die het gehele beeld tamelijk vaag en daardoor de voor de tele visie verschijnende personen moei lijk herkenbaar maakten. Zulk'een beeld echter had men doorgaans niet direct te pakken. Men zag bij voorbeeld het achterhoofd aan he linkerzijde zitten en de rest van het gelaat aan de andere kant. Zo'n verschoven beeld ontstond, doordat de Nipkowse schijf van de ontvan ger niet met dezelfde snelheid draai de a 1$ die van de zender. Dan moest net zo lang met de snelheid worden geëxperimenteerd tot de zaak klop- Verbeteringen Aangezien de amateurs voortdu rend met de snelheid van hun Nip kowse schijf overhoop lagen, kwam men al spoedig op de gedachte dc juiste draaisnelheid van de schijf te vinden en te handhaven met behulp van de synchronisatie-impuls, waar over wjj m ons vorig artikel uitvoe rig spraken. Op de as van de schijf werd een tandwiel met dertig tand jes gemonteerd en vlak daartegen aan een spoeltje ter dikte van een tandje, waar doorheen de beeldmo- dulaticstroompjes werden geleid. Het spoeltje werd dus magnetisch precies op het moment, dat de ster kere stroom van de synchronisatie impuls doorkwam. Draaide de schijf te snel, dan werd ze door het spoel tje afgeremd of liep ze td langzaam, dan hielp* het spoeltje een handje en duwde de schijf wat sneller rond, Aldus werd de schijf van de tele visieontvanger automatisch door de zender geregeld. Een andere grote verbetering was de constructie van een bijzondere neonlamp, waardoor het mogelijk was het beeld te pro jecteren op een groter scherm met een gelijkmatige belichting over de gehele oppervlakte. DH. KATHODUS MET Z'N ALLEN XJ1T RIJDEN! Toen zij op een keer in een waren huis een transportwagentje zagwaarmee de goederen -naar de oer- schillende afdelingen worden gebracht, bracht dat de directrice utm het Moederhuis van het Leger des Jfeils aan de Oostmaculcim te Rotterdam op het idee bovenstaande „autobus voor babies" te laten boutoen. Het vehikel, waarin twaalf kindertjes tegelijk heet comfortabel pan het zon netje kunnen genieten, is een uitkomst voor de grote kindertehuizen De Muziekhistorische afdeling van het Gemeentemuseum te 's-Gravenhage organiseert in Juni een internationaal concours voor bcroeps-vioolmakers en amateurbouwers. De heer J.Bai- foort, voorzitter der commissie van voorbereiding, heeft ons een cn ander dienaangaande verteld. I Reeds hebben 223 deelnemers uit veertien landen zich gemeld. Meer dan 430 instrumenten, waaronder ook altviolen, cello's en contrabassen zijn al ingezon den. In de 16e eeuw namen de instru menten nog een bescheiden plaats in en de viool was bovendien maar heel weinig in trek. Zij werd ge bruikt om er vrolijke wijsjes op te spelen en de dans te begeleiden, Advertentie l.M. Zaterdagse puzzle HORIZONTAAL; 1, Voorzitters: 7. Beding (mecrv.J 1 8. Vogelziekte; 10. Deelteken; 11. Muzieknoot; 12 God; 14. Kompasstreek; 15. Familielid; 16 Inhoudsmaat; 17 Lengtemaat; 19. Ge wicht; 20 Niet wijs; 21. Woonschip; 24. Handvorm26. Gevecht; 28. Zak- gereedschap; 30 Kledingstuk; 32. Jon gensnaam lafgek.) 85. Vist 37, Wereld organisatie - 38 Zee (Engela); 40. Naamdrager?; 43, Windrichting: 44, Asnw. vooraaamw.; 46, Behoeften; 46. Delen van de voet VERTICAAL: 1. Schamel] 2, Ontroe ring; 3, Van binnen; 4. Rekbaar «rtt- kei; 5. Vodden; 8. Indische damci 9. Metaal. 10a Grote spoorbrug In Ned, 13 Iets nuttigen, 15. Rivier Irj Italië; 18, Maanstand; 22, Gemeente in Noord Brabant: 23, PUsst- 25 Stsat in West Europa; 27, Verweren (van me»aD 23 Gezond voedsel; 31 Snelverkeers- wegen 32 Lichaamsdeel j 33 Ksw*. bewijs34. Verbleken; 56. Naam van wateren inPr. Groningen; 39. idem In Pr, Friesland41, Mama- <3, Dicht zang Van deze puzzle worden geen op lossingen Ingewacht. OrLOSSING FAAS-PUZZLE Beste Tante, Met onze wensen voor 'n genoegelijk Paasfeest zenden wij U dit mandje eieren, een zelf gebak ken Faasbrood en echte boerenboter. Smult U nu maar eens lekker. Vele groeten ook van m'n vrouw en de kinde ren. Uw neef Jan Na loting komen de beide vol gende inzenders voor een prijs in aanmerking. Zij kunnen hun boe kenbon afhalen aan ons kantoor Schiedamsesingel 42: J, F, Visser, Vlaggemanstra.it 32b. Botterdam; O, P. Vroegmdevvejj, Verl, Haflaan 17, Middelharnis. Advertentie l.M „ija alle fabrikaten radiotoestellen MlddeIJaod8tr*at72 - Rotterdam - Tel. 30340-31293 maar de „koningin der instrumen ten" zoals zij later genoemd zou worden, was ze by lange na nog met. In deze tijd echter ging men mede door het domineren van het eenzijdig melodische element in de compositiekunst haar waarde als melodie-instrument ontdekken. Dc luitmakers, die haar eveneens als een speeltuig van minder allooi hadden beschouwd, ontfermden zich over haar en gingen zich intensief bezighouden met de veredeling van klank en vorm. Dit geschiedde ook en wei in het bijzonder in Italië, welk land dan ook grote invloed op het gebied der vioolbouwkunst heelt uitgeoefend. Men denke maar o.a, aan n?men van meesters als Amati, Guarnerius cn Stradivarius, die vio len hebben gebouwd, welke ook nu nog het ideaal der vioolbouwers sterk beïnvloeden. Nog steeds wordt de kunst van het vïoolbouwen intensief beoefend. Wat er echter de laatste jaren in bet buitenland op dit terrein is gepres teerd kan moeilijk bepaald worden, want het contact met deze kunst is door de oorlog zo goed als verloren gegaan. Daarom dan ook is het van zulk een groot belang dat er in Den Haag een concours wordt voorbereid dat bedoeld is als een manifestatie van. de hedendaagse vioolbouw. GROTE BELANGSTELUNC? Er bestaat, aldus da heer Balfoort, grote belangstelling voor het con cours. Duitse deelneming heeft men gemeend te moeten weigeren, omdat de commissie van het standpunt uit gaat dat, zolang er geen Vredesver drag met Duitsland gesloten is, er ook geen sprake van culturele be trekkingen met dat land kan zijn. Het concours is niet uitsluitend voor professionals bedoeld; ook amateurs kunnen er aan deelnemen. - Een internationale Jury van viool- makers houdt eerst een selectie, zo dat het reeds als een onderscheiding kan worden beschouwd wanneer de inzender aan bod komt en hem een certificaat van deelneming wordt uitgereikt Voorts wordt dan voor de tien instrumenten met het hoogste aantal punten een apart concours georganiseerd "en na afloop van de tentoonstelling zullen de eerste prijs winnaars bespeeld worden qp een concert dat het Museum-Kamer orkest zal geven. Van veel belang acht de heer Sal- foort ook het aan bet concours ver bonden congres. Er zullen o.a. lezin gen over verschillende onderwerpen die de vioolbouw raken worden ge houden en tevens zal ernstig de mo gelijkheid van het stichten van een opleidingsinstituut voor vioolbou wers onder ogen worden gezien, Hiermee zou de grondslag kunnen gelegd worden tot een voortzetting van een schone traditie. Balfoort, een voortreffelijk musi coloog, heeft in een geschrift de be tekenis der Hollandse vioolmakers belicht en hierin o,a. gewezen op hot feit, dat Holland vooral in de tweede helft der 17e eeuw vioolbouwers heeft voortgebracht wier Instrumen ten in geen enkel opzicht onderdoen voor die van de groot-meeaterg der Italiaanse scholen. Jan Bouwmees ter, Willem van der Syde, Johannes Th, Cuypers (om er slechts enige te noemen) met aan het hoofd Hen drik Jacobsz, hebben Nederland op dit gebied een voorname, eervolle plaats doen innemen, H. v. B. f-EUlLLETON Door M. Pardoe 4t „O, iets wat we twoa jaar gele den in de zomervaoanti- hebben be leefd. Misschien vertellen we jul lie dat wel eens op een andere keer," antwoordde Dick. „Ondpr- dehand laten we jullie hiermee niet in de steek, hè Jean?" „Nooit en te nimmer!" ant woordde zijn zuster, „Fijn zo. Nu is de vraag wat er op 't ogenblik moet gaan gebeu ren, Laten we om te beginnen alles nog eens goed nagaan. Jullie zei dat die kwibus van de Secret Scr- cive jullie dat pakje gaf en dat jullie, 't aan de consul In Pig- nolleg moesten brengen, en op geen voorwaarde aan iemand anders mochfen geven, nietwaar?" „Ja," „Maar toen jullfe hem vertelden dat jullie vader ook in de Intelli- gence is, toen sprong-ie bijna uit z'n vel van blijdschap, en zei dat jullie 't maa? liever aan je vader moes-ten geven en niet aan de con sul. Dat betekent dus dat hij eigen lijk liever heeft dat jt bij ja vader terecht komt dan bij deze of een andere consul nietwaar?" „Ja, ik denk van wel, waarom?" vroeg JUL „Ik wil alleen maar zeker weten dat het er vóór alles om gaat om jullie ouders ergens Op te sporen." „Ik heb er werkelijk zo'n idee van dat ze heus moasten proberen majoor de Salis dat pakje in han den te spelen," zei Jean. „Ik weet niet waarom, want het meest voor de *hand liggende is om 't in een grote envelop te stoppen en dié naar de Britse consul in Pary5 te sturen, maar hoe dan ook, ik heb er zo n idee van dat in dit geval het meest voor de hand liggende ioch niet het juiste is." „Goed dan," zei haar broer, „ik neb geen enkel voorgevoel in deze of in tegengestelde richting, en aangezien j]j vandaag weer vol voorgevoelens en ideeën schijnt te zitten, zullen we die maar volgen. Dus je bent er absoluut zeker van dat het de koffer van Je moeder waa die je in de goederenwagen sag, waarde vriend Klets? Je zit je toch geèn dingen te verbeelden''" „Absoluut, certain, sür." ant woordde de kleinste positief „Ik heb haar zo vaak geholpen met 't ding te pakken, en haar initialen stonden erop on haar naam op een label van 't Grand Hótel, Pignolles en zp meer." „En wat was de plaats van be stemming op de label?" „De koffer was ingeschreven „Pa- ris-Sierre'V' „Hé. wat gek. Sierre," zei Dlck nadenkend, „Eigenlijk logeert er nooit Iemand in Sierre zelf, en"als ze naar Montana of Crans of zo ging, waarom stond er dan geen Montana op de label? Maar dat is zo'n ramp niet. want denk ie eens in dat ze bijvoorbeeld paar Tïmbuk. too was gegaan, dan hadden we pas goed in de knel gezeten Nti kunnen we jullie misschien een heleboel helpen." „Hoe dan?" vroeg zijn zuster, „Doordat we in Montana op school zijn." „Ik begrijp niet goed hoe wij iemand zouden kunnen helpen doordat we op school zijn," zei Jean, „Nou, gansje, snap je dat dan niet? Ze kunnen toch zeker niet tot in het oneindige in de stations restauratie in Dijon blijven zitten, en ze kunnen evenmin naar Pignol les terug zolang ze dat pakje in hun zak hebben. Op de bagage van mw, de Sails staat ,Sierre', en dat bete kont dat ze waarEchünlük daar majoor de Salis zal ontmoeten en ergens in de buurt zal logeren. En wij wonen in de bergen vlak bij Sierre, dus waarom zouden ze dan niet met ons meegaan?" „Bedoel je meegaan naar 't pen sion?" „Ja natuurlijk!" „Maar wat moeten we dan aan madame Delpierre zeggen?" „Daar heb ik nog niet over na gedacht. We bedenken wel 't een of ander verhaal dat we haar kun nen vertellen." „Maar we hebben geen kleren bij ons!" zei Jill. „We hebben alleen onze pyama's en kammen en tan denborstels meegenomen." Zie je, we dachten dat we alleen maar één nacht In Parijs zouden bleven cn dat Mams ons dan weer rechts omkeert zou sturen." (Wordt vervolgd) De geneeskunde heeft niet slechts tot taak ziekten te her kennen en te behandelen, maar ook Is het zaak ziekten te voorkomen. Deze sociale kant van de medische wetenschap is nog betrekkelijk jong en ver keert nog in een stadium van ontwikkeling. In Amerika wordt de sociale geneeskunde als apart vak op de universi teiten onderwezen. In de meeste Europese landen ge beurt dit uogr niet, Weliswaar heeft de Nederlandse rege ring een rapport, waarin de benoeming van hoogleraren in sociale geneeskunde wordt aanbevolen, aangenomen, maar het laat zich aanzien, dat bet nog wel enige tjjd zal duren, eer de medische studenten spe ciale colleges In de sociale ge neeskunde zullen kunnen vol gen. Natuurlijk is de ontwikkeling van een wetenschap als de sociale geneeskunde in hoge mate afhan kelijk van de sociale omstandig heden. Zij komt in aanraking met aUe lagen der bevolking en zal zich naar de toestanden, waarin deze verkeert, moeten richten Haar taak bestaat niet alleen in het voorkomen van het ontstaan der ziekten, maar ook moeten on der bepaalde omstandigheden de zieken worden opgespoord en moei de behandeling der ziekten sociaal mogelijk gemaakt worden. Het is immers niet voldoende als de beste methodes gevonden zijn voor het herkennen en behandelen van tu berculose, als niet tegelijkertijd alle zieken opgespoord zijn en er voldoende ziekenhuizen, sanatoria en consultatiebureaux en dergelij ke beschikbaar zijn om alle zieker te behandelen. En natuurlijk moe ten sociale wetten het onderhoud der zieken en dat van hun gezin nen garanderen Eigenlijk strekt de zorg van de sociale geneeskunde zich uit van de wieg af tot het graf. Het begint met de praenatale zorg (voor aan staande moeder) Nieuwe ontdek kingen, zoals de rhesusfactor van het bloetT en de invloed van de rode hond bij aanstaande moeders komen bij deze praenatale zorg de geneesheren goed te stade. Daarna nemen de consultatie bureaux voor zuigelingen het toe zicht op, het kind over. Het is noodzakelijk, dat dit toezicht wordt uitgeoefend op alle zuigelingen en dat het ook minvermogenden mo gelijk wordt gemaakt de adviezen behoorlijk op te volgen. Er zijn plannen om in het gehele land ook consultatiebureaux voor kleuters op te richten, De schoolkinderen worden door de schoolartsen ge durende de schooltijd systematisch onderzocht en de geconstateerde afwijkingen van lichamelijke of geestelijke aard worden behandeld in overleg en samenwerking met de huisartsen, Er gsan stemmen op om ook de jonge mensen tussen 12 en 18 jaar van tijd tot tijd te laten controleren door speciale jeugd- artsen. Ook de bedrijven Behalve met deze adviserende taak van de sociale geneeskunde dient de sociale geneeskunde zich bezig te houden met de bedrijven. De vooruitgang der techniek heeft met zich meegebracht, dat de ar beiders blootstaan aan verscheide ne schadelijke invloeden. De be- 'T* WEE mensen zijn verdiept In hun schaakspel. Er hangt een zekere spanning om de figu ren over het bord gebogen. De stilte suist. Bedachtzame gebaren moeten de felheid verbergen waarmee het strategisch plan wordt uitgevoerd. Dan plotse' ling na een zet, breek! er Iets onzichtbaars. Stoelen worden ver. schoven. Er ls gepraat ineen» en hoewel er nog enkBle zetten ge daan worden is het eigenlijke voorbij, want nu staat het vast wie zal winnen, wJb verliezen. De Engelse schrijver H. C. Wells begint eaft van zijn boeken met de beschrijving van een schaakspel in d« hemel, waar God met wit en Satan met zwart speelt om één hoge inzet; de mensenwereld. Als ik mij qoed herinner Iaat Wells de wedstrijd in remise verlopen; er ls geen winnaar. En oppervlakkig, la zelfs dieper dan oppervlakkig, beschouwd, hebben wif redenen genoeg om deze schrijver gelijk té geven. Als wij er dan al niet toe zcuden overhellen om te verkla ren, dat in onze corrupte, na-oor- Jogse wereld de Zwarte Koning op winst staat. WAT i]c u deze Zaterdagavond van de earste week na Pa sen, wilde schrijven ls- dat èn de voorzichtige Wells, die de strijd onbeslist laat, én de zogenaamde „realist", die in onze huidige maatschappij en wereldorde wei nig af niets meer kan ontdekken, dat op winst van Wit duidt, zich vergissen. Deze bewering lijkt boud, maar ls eenvoudig een uitspraak van het geloof In Christus, wiens op standing wij de vorige Zondag en Maandag gedachten. Hij heeft de Zwarte Koning zodanig vastgezet, in principe verslagen, dat aUe zet ten (en het zijn nog zeer gemene zetten) die nu nog door zwart ge daan worden, alleen maar naspel zijn. Daarom zegt de Overwinnaar tegan de zijnen in waarachtig 'realisme; „ht de wereld hebt gif verdrukking, maar hebt goede moed; Ik heb de wereld overwon nen." Oberman. Advertentie l.M. drljfsgeneeskunde dient deze in vloeden zoveel mogelijk uit te schakelen. Bovendien is het nood zakelijk, dat de zieke arbeiders ge controleerd worden, omdat er he laas nog altijd mensen zijn, die proberen van een al of niet gesi muleerde ziekte te profiteren, wat in het algemeen ten laste van de gehele maatschappij komt. Ook de zorg voor de slachtoffers van ongevallen en ziekten vraagt veel werk. In de toekomst zal iede re invalide In de gelegenheid moe ten zijn zich in een revalidatie centrum op een nieuw beroep voor te bereiden. Een perfecte organisa tie van de beroepskeuze zal moeten voorkomen, dat iemand terecht komt in een beroep, waarin hy Lichamelijk of geestelijk niet thuis hoort Het zou goed zijn als de op richting van consultatiebureaux voor volksziekten, zoals t.b.c theumas- syikerziekten en maag kwalen door het gehele land onder de ogen werd' gezien. Eigenlijk zouden er ook nog veel meer dicetkeukenf, parkherstellingsoor den en dergelijke gebouwd moe ten worden. Ook de zorg voor de geestelijke volksgezondheid behoort tot het terrein van de sociale geneeskunde en daarom moest zij eigenlijk in vloed kunnen uitoefenen niet al leen in de bedrijven en in di scholen, maar ook bij de woning bouw, ja, tn het gehele openbari leven. Zover zijn wij helaaé nog mei-Het komt nog maar al te vaak voor, dat zenuwlijders da gelijks moeten vertoeven in een omgeving, die om allerlei redenen voor hen ongeschikt is. Het doel der sociale geneeskunde zou be reikt zijn als alle mensen zouden leven in een gezonde hygiënische omgeving, als iedereen periodiek onderzocht zou worden en als voor iedere zieke alle noodzakelijke ge neesmiddelen beschikbaar zouden zijn. Tot het volgende spreekuur! Medicus. Grote jongen Toen ik vanmorgen op de Oostzee- dyk wandelde kwam er een dreu mes op mij af, een lekker knulletje met rode konen. Hij stak zijn handje naar mij uit en verzocht me hem naar zajn moeder te brengen, dat wil zeggen, het kind stiet een aantal klanken uit, die mijn geoefend 00c meende te moeten interpreteren als het vriendelijke verzoek een ver dwaald schaap ten spoedigste naar de kooi terug te willen brengen. „Ati oeti toe", sprak het jongmens en hij liet het aan myn postduiven- instinct over, de richting naar zijn „oeti" te bepalen. Vertrouwelijk leg de het ventje zijn hand in de mijne en wachtte rustig af. Ik keek eens rond of er misschien een dame naderde die de rechtma tige moeder van het kereltje zou bhjken. maar geen enkele vrouw die passeerde maakte aanspraak op de vondeling. Maar eens vragen waar d-ic woont, dachi ik en ik zei lang zaam en overduidelijk: waar -woont Ati dan, waar 3s Atl's huisje, in wel- Ke straat woon jij, jongetje? „Ati oeti tatie toeti", sprak enfjn jonge vriend. Tja nog maar eens vragen en heel scherp en intelligent luisteren naar het antwoord. Waar woont Ati dan. waar is Ati's huisje? „Tooti tati titata", zei het knulletje prompt, maar al hadden ze me dood geslagen, ik kon er geen vrijs uit worden. Gelukkig vertoonde het jongetje niet de minste neiging tot -aogstgpschrei of paniekgebrul. inte gendeel bleef het zo zonnig kijken of het bij zijn eigen moeder op schoot zat en ondanks mijn gevraag bleef zajh vertrouwen in rae onge schokt. Ik geloof dat hij me een beetje op weg wilde helpen, \5ant zonder dat ik iets vroeg hernam hy opgewekt: „Toeti tate Ati oeve, abe dade voeti ja?" Tja nee, zo kwam ik geen stap verder, dat besefte ik wel en toen er opeens twee ooms agenten te fiets aan kwamen rijden, verzocht ik hun (ook wel eens leuk voor de ver andering!) af te stappen. Dag agen ten. zei ik. ik heb hiér een jongetje dat naar hvüs gebracht wenst te worden, maar ik kan niet goed ver staan in welke straat hij woont. Nu boog de jongste der agenten z|ch vriendelijk naar het knaapje over en sprak: Waar woDn jij, jongetje? „Ati oeti toe. Ati titi tate ta", ant woordde de jongen vlot. De agent keek even peinzend voor zich uit en liet kennelijk alle straatnamen uit de buurt aan zijn geest voorbytrek- ken. maar ik zag het al: hy gaf het op. d« gegevens waren te onvast Toen probeerde de andere agent het nog eens. Vol spanning luister den wij naar het antwoord, maar dat klonk ongeveer even duidelijk als zoeven. Maar even naar de post brengen, zei een der agenten, ex zit niet anders op. Zonder vorm van proces pakte hij het ventje onder de arm en zette hem op de bagagedra ger van zijn fiets. Daar zat die knaap, kaarsrecht als op een hob belpaard. Hij keek olijk en in het minst niet verontrust rond- Dag grote jongen, zei ik en wuif de hem toe. „Ati oetL tos", groette hij ten af scheid. DESIDERIUS Advertentie I M voor bruljorten en partijen speciale coniUUes drinken tegelijk! De beste kinderboeken kunnen nog niet goed genoeg zijn Werven uitgaande hebben mevrouw Rien Marsman c.s, verleden jaar ten twee den male een prtfsvraag uitgeschreven dJe een bijna uitdagend karak ter had, want zfj vroegen om boeken oVer kunst of kunstenaars, en dan voor kinderen tot 13 jaar; in het buitenland hadden zulke uitgaven succes, waarom gou nu Nederland, waar men zegt zoveel te geven om het Kind en zijn opvoeding, achterblijven? ver gevonden; uit de internationale kunst bleken Sclma Lagerldf, Da niel Defoe en Mozart tot de uitge- zochten te behoren; uit de kunst nijverheid hadden Het Gla», en de Meubelkunst bet gewonnen; uit de Oudheid: Salomo dc Dichter en het Stenen Tijdperk; uit de jongste tijd: Van Gogh, en uit de Middel eeuwen: Jeroen Bosch en Jacob van Maerlant, Het resultaat van de Prijsvraag was gisteren te zien in het Stede lijk Museum te Amsterdam; me vrouw Rien Marsman sprak bij de opening en haar woorden waren een in een aangename, aanhoorbare vorm gegoten jurryrapport, waar uit de volgende bijzonderheden wellicht zullen interesseren en tot commentaar aanleiding geven. Nu 1 op 3 Werden er bij de eerste prijs- vraaguitalag aan iedere 23 inzen dingen 22 afgekeurd zodat er maar 15 van de 350 een aanbeveling tot uitgave mochten verwerven, dit maal was de verhouding gunstiger, want 18 van de 51 (een op drie) in zendingen kregen voldoende. Doze achttien uitverkorenen lagen voor de talrijke belangstellenden uitge stald. Bij de auteurs ervan troffen wij slechts drie „oude" namen aan, d.w.z. van schrijfsters(vers) die reeds ander werk hadden gemaakt, n.l. Josepha Mendels, Josine Reu- lmg en J, W. de Boeh- De onderwerpen der 18 besten waren zeer gevarieerd: aan de Deense sprookjesfilosoof Andersen hadden zich 2 inzendsters gewaagd; de Gouden Eeuwers Frans Hals, Vondel en Hemony de klok kengieter hadden elk een beschry- De prijs Mw- Marsman vertelde bij iedere naam de op- en aanmerkingen der jury. De prijs moet worden gedeeld door de hr. Paul Bromberg en Ella Goldstein, resp. voor „Alarm" en een boek ovep de Kunst der Egypte- Veel inzendingen w^ren tot in de puntjes van illustraties, tekeningen, k'instfoto's voorzien, heel vdak door de schrijver(fster) zelf; de taak van de jury, mevrouw Du Perron de Roos, de heren John Visser, Caspar Hóweler en Abbing plus mevrouw Hien Marsman, is niet licht geweest. Een generatie van 15 nieuwe kin derschrijvers treedt aan; niet het woord, doch de daad is nu aan de uitgevers, want zolang ieder Neder lander zich bewust is, dat wij, hier, feitelijk rijk zijn in en dór onze kinderen, kan het opvoedende kin derboek niet goed genoeg zijn. 66. In grote haast doet Prudon zijn waar nemingen en eigenluH zou hy hier wel enkele dagen willen blijven om dit voor de weten schap nog totaal onont gonnen gebied nauw keurig te bestuderen, maar dan komt Rob zijn kamer binnen en toont hem een duif, die op hopderd meter hoogte reeds is omgekomen we gens gebrek aan zuur stof. „Je neemt te vee) risico ais je hier nog langer blijft", zegt hij ernstig, „we weten im mers van de krachten, - Eiland" gende heelal, is maar ook straks de op onze techniek te vertrouwen, We moeten honderdtachtig graden te laten draaien en daar weldadige warmte van de onontbeerlijke zon. terugkeren, Prudon", Dat ziet de geleerde nu begint de terugtocht, de glinsterende sterren- zelf ook wel fa. Hij bergt zijn instrumenten hemel tegemoet, waar de stilte van bet zwtj- die ons bedreigen, te weinig af om blindelings op en geeft opdracht het „Levende

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 9