HET ROTTERDAMSCH PAROOL Koortsachtig leven op de rand van een vulkaan Franse zone wordt één met rest van West-Duitsland Reis van Josephine Charlotte gaf Leopold III hoop Dr. Holtrop optimistisch over economische ontwikkeling SJANGHAI FRONTSTAD Kwo Min Tang valt uiteen in twee machteloze helften VS achten Tsjang schuldig aan debacle Op d& kakhsd REEDS BEZET? Landgenoten in Nanking ongedeerd KLM staakt vluchten op Sjanghai Oud-Indisch ambtenaar in hongerstaking Weganwachthulp bij de tulpen-rally Deze week nieuwt textielpunten Besprekingen over Berlijnse blokkade? Fusie zal bèzettingsstatmit voorafgaan Ook accoord over grondwet BFO stelt delegatie samen Weer besprekingen over Oostenrijk Zuid-Afrikaanders op weg naar ons land De Belgische koningskwestie Links dreigt met werkstaking Goede vorderingen Ambassadeur der VS te Nanking gemolesteerd Hongarije weigert naar Lake Success te komen naar herstel Lijkverbranding in de begrafeniswet? Geen opleving in de - prijs van uien Britse vlooteenheden naar Hongkong Weerbéricht Dinsdag 26 April 1949 Red. en Adm, Lange Haven I4l/5chledam Tel. &ZQO Abonn.prljsi per week 0.32 per kwartaal f 4,10, lasse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Kegsnde jaargang No. 96 Uitgave N.V. De Nieuwe Pere Postglrd 393644 Bankier» Amsterdamsche Bank te Rotterdam Dlrecteuri B. de Vries Hoofdredacteur: W. B, P. Scherper Er redén Maandag veel auto's door de straten van Shanghai met ?óde. vlaggen,, aldus de correspondent van Reuter. Men zou menén dat het wagens waren van. ondergrondse communisten, die legaal zijn geworden. In feite echter waren het auto's van bruidsparen, die een huwelijk gingen sluiten. Rood immers is in China de symbolieke kleur bij het aangaan van de huwelijksband. Nu Sjanghai frontstad is geworden, geven velen er de voorkeur aan voorgenomen huwelijken in allerijl te laten voltrekken. Vandaar de veelvuldigheid van deze rode vlaggen. TangtPperatie De communisten hebben hun op mars in de richting Sjanghai in zo-, verre gewijzigd,, dat zij hun recht streekse marsroute naar de stad hebben opgegeven en in plaats daarvan een opsluiting van de stad aan de landzijde schijnen te be ogen. Een legergroep is in zuidelijke' richting van Sjanghai gesignaleerd, terwijl een andere oostwaarts door stoot naar de Wangpoe. Op het punt .van samenvloeiing van deze rivier met de Jangtse Kiang be strijken de communistische kanon nen het 'zeeverkeer van Sjanghai De ontmoeting tussen de hui dige Chinese premièr Li Tsoeng Jen en de ex-president Tsjang Kai Sjek schijnt geen aecoord te hebben opgeleverd. Zij zouden volledig met elkaar hebben gebroken, mét het gevolg dat de nationalisten in twee groe pen'. zijn uiteengevallen: aan de ene zijde die van. Tsjang Kai. Sjek en aan de andere kant die van Li Tsoeng, Jen. De fractie van Tsjang Kai Sjek zou niet meer over een, voldoend groot'leger beschikken om de ge wezen generalissimus te steunen. De troepen, die Li Tsoeng Jen trouw zijn gebleven, zijn wel ge- vechtswaardig, doch lang niet vol doende en vastberaden genoeg, om kansrijk het hoofdte kunnen bie den aan hun tegenstanders. Amerikaans commentaar Reuter verneemt te Washing ton dat hoge ambtenaren van liet Amerikaanse ministerie van' buite'.'andse zaken van uudeel zijn,, dat de verliezen van de regeringsstrijdkrachten in China onherstelbaar zijn en dat de verantwoordelijkheid daarvoor geheel bij de regering van Tsjang Kai Sjek berust. "Men- is-van ra enirig;' dab- de''r ege ring h.efe vertrouwen van het volk verloren heeft en dat zelden in de geschiedenis een volk onbekwamer leiders Heeft gehad. De Amerikaanse oorlogsschepen nabij Sjanghai hebben opdracht gekregen zich naar het benedenge deelte van de Jangtse te begeven, „opdat vermeden zal worden, dat Amerikaanse marine-strijdkrach ten in de Chinese burgeroorlog worden verwikkeld," Communistische voorhoeden zijn gesignaleerd op 35 kilometer van de stad en in.de bedreigde veste, waar koortsachtig wordt gewerkt aan dé verdediging, het geld in tomeloze vaart zijn waarde ver liest, duizenden tot iedere prijs naar een goed heenkomen zoeken en waar de lucht vervuld is van oncontroleerbare geruchten, zoeken anderen weer vergetelheid voorde komende gebeurtenissen in bios coop-, .restaurant- en dancingbe- zoek- Reuter meldt hierover: „Bioscopen, restaurants en dans gelegenheden trekken zeer véél bezoek, hoofdzakelijk van jonge mensen, die vrezen dat er onder een communistisch bewind beper kingen aan het uitgaansleven zul len worden opgelegd. Velen zijn van mening, dat men thans voor het laatst in de gelegenheid is bui tenlandse films te zien. Noodgeboortcn W/AAROM, zo luidt een veelvul- vv dig gestelde vraag, worden er wel noodwoningen, ^naar geen noodkantoren en geen noodban- ken gebouwd? Zijn woningen min der belangrijk dan kantoren of banken? Het ligt voor de hand, dat dergelijke vragen oprijzen. De be volking van een stad als Rotter dam bijvoorbeeld wordt dagelijks met dit feit geconfronteerd. Zij krijgt .geregeld te horen, dat de - wedercpbouw,-wordt '.gehandicapt,: dóór gebrek aan deviezen, aan bouwmaterialen en aan geschoolde arbeidskrachten. Maar wat voor de .woningbouw geldt, schijnt niet toepasselijk op de banken, welker skelettenrompen en welker rompen machtige, 't stadsbeeld beheersende gebouwen worden. Er is daar een bedrijvigheid, die wij zo graag op andere bouwterreinen zouden wil len zien-. De woningbehoefte gaat immers ver uit boven wat een deel van het thans levende geslacht ih een recent verleden nog als wo ningnood beschouwde. Daarom heeft het ons verbijsterd, dat een overheid, wier taak o.m. hierin be staat die. nood eerst te lenigen en dan op te heffen, haar bezigheden na Mei 1D45 is aangevangen met op ruime schaal woningen tot kan toren te bestemmen. Later werd dit een argument in het betoog, dat de bouw van kantoren en ban ken noodzakelijk was om weer in het bezit te komen, van gevorderde woningen. Maar als het voor het op gang brengen van onze econo mie zó noodzakelijk is kantoren te bouwen, .waarom dan geen tij delijke constructies? Wanneer daar nadelen aan verbonden, zijn, gel den deze toch evenzeer voor nood woningen! Die nadelen voor kantoren zijn reedseenmaal genoemd. Zij komen hier op neer, dat de süch- tings- en exploitatiekosten van tij delijke kantoorgebouwen, vermeer derd met de kosten, verbonden aan het .splitsen, van panden om deze weer als woningen in te richten, per ambtenaar berekend, belang rijk hoger rijn dan de bouw- en onderhoudskosten van een daar mee gelijk te stellen aantal nieuwe woningen. Over 25 of 30 jaar kan de situatie zo veranderd zijn, dat de grondslag aan de bestemming van het: noodkantoor komt te ver vallen, Er zal dan geen behoefte aan noodkantoren bestaan, maar des. te meer aan economisch inge richte, ruimten. Aldus geredeneerd zijn noodkantoren dus financieel onrendabel, commercieel overbo dig, en uit een vestigingsoogpunt ongewenst. Dat js een standpunt, maar of het overtuigt, is 'n tweede. De bezwaren kunnen net zo goed slaan op de bouw van nood woningen, welke naam. ze ook dra gen. Wie zal, als er over 25 of 30 jaar meer woningen beschikbaar zijn; nog. in. een uitgewoonde du plex of prefab willen, blijven? Kan de situatie dan ook niet zo ver anderd zijn, dat aan de behoefte op ruimere schaal kan worden vol daan? Met andere woorden: waar om, kan een'noodkantoor niet mee en een noodwoning wel? Men ver-" gete niet, die noodwoningen wor den thans hoog geprezen om hun duurzaamheid en doelmatigheid En inderdaad, de systeembouw heeft de laatste jaren een ontwik keling doorgemaakt, die tot» een grote mate van betrekkelijke vol maaktheid leidde. Er 'zijn syste men, waarvan de - levensduur, ook wat betreft de terecht zo gevrees de sociale slijtage, gelijk is aan die van de traditionele bouw in nor male uitvoering, wat betreft kwa liteit en samenstelling. Dit doet verder niets af aan het feit, dat zo wel noodkantoren als noodwonin gen noodoplossingen zijn, waarvan wij zo gauw mogelijk af moeten. Maar als er dan toch noodwonin gen gebouwd moeten warden, dan ook noodkantoren! Dit zal de per manente woningbouw ten goede kunnen- komen. Reuter verneemt uit gewoonlijk betrouwbare bron te Hongkong, dat Sjanghai zich in handen der com munisten zou bevinden. De Nedèrlandse consulrgeneraal té Sjanghai rapporteert, dat sedert Za terdag 23 April des middags 5 .uur geen verbinding mei Nanking meer mogelijk:?»* Op dat tijdstip waren alle daar gevestigde Nederlanders ongedeerd en hun eigendommen on beschadigd.: Hoéwei zich bij deuitvoering nog problemen kunnen voordoen, zijn de plannen tot eventuele evacuatie van vrouwen én kinderen uit Sjanghai, in samenwerking met -de Britse autoriteiten, geheel voltooid. lp verband met de huidige on zekere toestand in China heeft de K.L.M. besloten, met ingang van gis teren de lijnverbinding van Batavia naar Sjanghai tot nader order-stop te zetten. De eenmaal wekelijkse verbinding van Batavia met de beide tussenstations op de Sjanghai-route, Singapore en Bangkok, blijft echter bestaan. In een 'telegram aan de Koningin heeft de oud-gouverneur van Suma tra's Oostkust jhr. B. C. C. M. M. van Suchtelen medegedeeld, dat hij met ingang van Zaterdag 30 April in hongerstaking gaat, net zo lang tot een radicale wijziging fn het In dische beleid zal worden ingeluid, gepaard aan aftreden der hoofd schuldigen. In de aanhef var. zijn telegram zegt de oud-.gouvèrneur: „Ik ben diép beschaamd over het slingerende, karakterloze, onbe kwame Indische beleid, dat. tn plaats van krachtig zelfbewust 'op te tre den, de guerilla tracht af te kopen middels de capitulatie aan de Krem- linr, tevens, dollar- en sterlingsatèi- iiet Soekarno.'.' Op Donderdag 23 April zal de A.N.W.B.-wegenwacht op het ge hele Nederlandse traject van. de Tul pen-Rally een versterkte dienst on derhouden, teneinde de deelnemers' bij pech zo snel mogelijk hulp te kunnen verlenen.: Dit houdt'in. dat de gele rijders op verscheidene trajecten om 4 uur 's morgens hun dienst zullen begin nen. Bij de A.N.W.B.-grenskiosk te "Wernhout 2al reeds om' 3 uur 's nachts de wegenwacht gereed staan.. Kind met autoped gedood door vrachtauto Maandagmiddag reed een vijfjarig jongetje met een vriend per autoped de Laurierdwarsstraat te Amster dam uit» Hij zag:hierbij niet, dat op de hóek hij de brug over de Lau riergracht juist, een zware 'vracht auto naderde. Kij wérd door de auto gegrepen en op slag gedood. Zijn speelgenoot liep slechts lichte ver wondingen op. (Van onze 'Haagse redacteur) Nog in dé loop van deze weèk zullen nieuwe textielpunten wor den aangewezen. Hoewel er op nieuw een neiging is tot een klei ne verruiming van de aanwijzing over te gaan, wagen wij ons nog riiet aan een voorspelling, nu de minister bij vorige gelegenheden steeds een vrij verrassende keuze uit de hem voorgelegde voorstellen deed. Woensdag of Donderdag wordt de beslissing van de minis ter verwacht. De Sowjet-Unie heeft vandaag bekend gemaakt, dat de voorwaar den, waarop zij de blokkade van Berlijn, zou opheffen, sinds Febru ari 't onderwerp, vormden van be sprekingen met de V.S. Tass, het officiële Sowjetrussische nieuws bureau, heeft een verklaring gepu bliceerd waarin gezegd wordt, dat buitenlandse persberichten over 'n eventuele opheffing ,van de blokka de "niet mét de werkelijkheid over eenstemden". 1 Volgens Tass zou de Amerikaan se afgevaardigde ih de Veiligheids raad, Jessup op 15 Februari met de Sovjet-gedelegeerde Malik contact over deze kwestie hebben opgeno men na het interview van Kings bury Smith met maarschalk Sialin. Vólgens Tass zei Malik tegen Jes sup, dat indien een datum voor een bijeenkomst van de raad van ministers van buitenlandse zaken zou; kunnen worden vastgesteld, .de blokkade alvast zou kunnen wor den opgeheven. Engeland, de V.S. en Frankrijk hebben bet ontwerp'gepubliceerd voor het trizonaal bestuur van West-Duitsland, wanneer bet bezettingsstatuut, waarover de Westelijke geallieerden en de Duitse vertegenwoordigers gisteren overeenstemming over hebben bereikt; van kracht wordt. De drie mogendhedenavereenkomst over Duitsland, die 8 April te Was hington* gesloten werd, dóch eerst vandaag gepubliceerd, voorziet in de fusie van 'Öe Franse zone met dé Engels-Amerikaanse zone en instelling van driemogendhedenbestuur. De door Bévin, Acheson en, Schu- Hoofdafdeling Tuinbouw Stichting voor de Landbouw De hoofdafdeling Tuinbouw van de Stichting voor de Landbouw is thans definitief in het leven ge roepen. In deze organisatie hebben vertegenwoordigers van het Cen traal Bureau van de Tuinbouwvei lingen (3), de Nederlandse Fruit- telersorganisatie (3), van de Chris telijke en. Katholieke Boeren- en Tuindersbonden en van het Kon. Ned. Landbquwcomité (ieder 2) en van de drie grote Landarbeiders bonden (ieder 2) zitting genomen. Met vertegenwoordigers van. de vaktechnische organisaties is nog geen overeenstemming bereikt. Men hoopt via een laatste vergade ring van de organisatiecommissies deze organisaties alsnog voor de hoofdafdeling tuinbouw te winnen. Vrijdag trekking loterij Prinses Margrietfonds De trekking van de door het Prinses Margrietforids georgani seerde loterij zal in het openbaar worden gehouden op Vrijdag 29 April om 19 uur in het gebouw van het directoraat- generaal van scheepvaart ts 's-Gravenhage, man, resp. minister van buiten landse zaken van Engeland, de V.S. en Franlcrijk, gesloten overeen komst- luidt als volgt: De drie.rege-, ringen wan het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk)»en sdé V.& beflljïitea een trizónale fusieovereenkomst aan te gaan, vóórdat het bézettingsstatuut van kracht .vóardt. De vertegenwoordigers der drie bezettingsmogendheden zullen de noodzakelijke voorbereidingen tref fen voor het instellen van een be stuursapparaat der drie mogend heden voor de'Westelijke zones van Duitsland; "dat van kracht, zal wor- den, wanneer een voorlopige Duitse regering is ingesteld. Basis van de nieuwe overeen komst is een aantal punten, waar van de strekking in grote Ijjnen parallel loopt met die van het on langs gepubliceerde bezettingssta tuut. Verder -zijn de geallieerden nog métde Duitse autoriteiten overeen' gekomen dat er in Würt- temberg-Baden een volksstemming zal worden gehouden, om uit te maken of dit gebied, thans 'deels in de Franse, deels in de-Amerikaanse zone ^gelegen, tot één staat zal worden samengevoegd. Het plebis ciet zal echter nog niet. terstond Ook „doorreistlevieien" voor motorrijders De KNMV deelt mee. dat sommi ge deviezénbankeh aan motorrij ders, die in het bezit zijn van een deviezenvergunning voor een va- cantiereis naar Frankrijk en'Zwit serland, dcorreisdeviezen voor Bel gië en eventueel Frankrijk gewei gerd hebben, omdat deze faciliteit voor „motorvoertuigen" geldt en hieronder volgens de banken geen motorrijwielen worden verstaan. De KNMV heeft zichnaar aan leiding hiervan, met de Nederland se Bank in verbinding gesteld en de bevestiging ontvangen, -dat bo vengenoemde regeling inderdaad eveneens van toepassing is op.mo torrijwielen!' gehouden worden om vertraging de vorming van .een. federale Duitse regering te voorkomen. Voorts is overeengekomen dat de tegenover Straatsburg gelegen Rijn haven KeM onder Frans, .béstuur zal blijven totdatVdSuitsland een fcd.e-; rale regering heeft en- Fransen én Duitsers een accoord bereiken over een gemeenschappelijk bestüur over deze haven. Maandag ls te Frankfort na een laat ste bespreking tussen de drie geallieer de militaire gouverneurs en de leiders der West-Duitse constituerende verga dering een voUedlge en. definitieve overeenkomst ten aanzien van de Duit se federale grondwet bereikt, aldus beeft de Amerikaanse mjUtaire gouver neur, generaal Clay, meegedeeld. Clay verwachtte, dat de grondwet te gen 15 Mei gereed zat zijn, waarna te gen midden Juli een West-Duitse reger ring moet zijn gevormd voor de-nieuwe „Duitse bondsrepubliek". Clay zeide voorts, dat Berlijn niet in de West-Duitse staat zal worden op genomen, hoewel een latere toetreding niet uitgesloten is. Hij meende niet, dat door de bereikte overeenkomst de deur voor een vlermogendhedenbespreking van het Duitse probleem geèloten is. De besprekingen waren niet gemak kelijk geweest, doch zij hadden geleid tot een gelukkige oplossing voor alle partijen, zo zeide Clay. De Duitse constituerende vergadering heeft acht maanden nodig gehad om met de geallieerden over een grondwet tot overeenstemming te komen.- VOETBALJEUGD uit Wandsworth door de jongens uit Wandsworth Schiedam ontmoette elkaar nog een voetbal overhandigd, Maandagavond op het terrein van waarop alle handtekeningen van Hermes-DVS aan de Damlaan. Het de leden van hun elftal Weikou- Engelse A-elftal won met 10 van der Alberts heeft hen nog taege- onze jeugdige stadgenoten, maar sproken. Bij de aanvang van de ons B-team liet zien, dat we voor- wedstrijd tussen de A-teams is aan lopig in Schiedam nog niet be- de Schiedamse ploeg een boekwerk, vreesd behoeven te- zijn voor onze overhandigd. Naar -wy vernemen, voetballers-reserve._ In een puik zal de geschonken voetbal, worden gespeelde wedstrijd wonnen de overgedragen aan Hermes-DVS, Schiedamse B-jongens met 52 dat zo vriendelijk was zijn veld be- van de gasten. Voordat de laatste schikbaar te- stellen, wedstrijd een aanvang nam, werd In haar vergadering van heden ochtend heeft de Bijeenkomst Federaal Overleg een delegatie aangéwezen ter deelneming aan de voorbereidende besprekingen, te Batavia, en wel twee.afgevaardig den uit Sumatra, twee uit Java, een uit Kalimantan(Borneo) en een uit Oost-Indorièsië. Dé voorzit ter en "de plaatsvervangend voor zitter der BB.O. zullen eveneens deel uitmaken van de delegatie. Sumatra wees a's lid aan Abdul Malik (Zuid-Sumatra) en mr. K. Abbas (Tapanuli), Java Djumhana (Pasundan) en Ateng.(Oost-Java), Kalimantan Abdul Rival (Bandjar) en de Negara Indonesia Timur Anak Agung. Een diplomatieke medewerker van Re.uter meldt, dat de plaatsver vangers der ministers van buiten landse zaken van Engeland, .Frank rijk, de Verenigde Staten en de Sowjet-Unie de besprekingen over het sluiten, van- den vredesverdrag mét Oostenrijk, hebben, voortgezet. Dé Zuid-Afrikaanse daviebekerploég welke in de eerst®: ronde tegen Neder land uitkomt op 30 April. 1 en 2 Mei te Schevenlngen. bestaat uit EricStur- gess. Eustace Fariiiin." Syd: Levy em Ni gel Cockburn. Tegelijk met deze spe lers zijn naar Europa vertrokken, mevr. Sheila Summers, de beste Zuid-Afri kaanse ".speelster en mevr.' E. .Water- cneyer. De beide dames gaan naar En geland en later naar Parijs, -Dé "béste.'tienNederlandse, tafelten- nisspélers koinen Zóndag 1 Mei.in Box tel utt met als inzet de N.T.T.B.-coupe. Gekozen werden: Kreuger (A'daml, Cor du Buy. (A'dam) ..van Zoelen (A'darn). Mostert (R'dam). Pelser fA'dam). van Ham (H'sum). Lorsbeyd (Den. Haag). Willemstein (R'dam). Thien (Zaltbommel), en Thunnissen (Den Haag), Als reserves werden, aan gewezen 1. Huberts (Utrecht), 2. Vrees (A'daml, 3. Stoop (A'dam), Ook dit jaar weer werd Zaterdag in de bollenstreek een groots opgezet hloemenjeest gehouden .en trokken tientallen schitterend met bloemen, versierde praalwagens langs; de wegen; Onze fotograaf kiekte in Sassen- hei ijl deze zeldzaam mooie praalwagen, die de eerste prijswinnaap werd- ,De koning heeft de prins-regent uitgenodigd naar Zwitserland te ko men om met hem de Belgische poli tieke toestand te bespreken, de prins-regent beeft die uitnodiging aanvaard. De bijeenkomst had op 25 April plaats te Bern. De eerste-minister en de minister van Justitie waren b(j de bespreking aanwezig." Ziedaar het korte communiqué dat Dinsdagavond werd uitgegeven door het Belgische gezantschap te Bern, naar aanleiding van de confe rentie op hét gezantschap en die twee uur duurde. Het. was sédert de bevrijding van België de eerste keer, dat de beide broers, Leopold III én. Karei elkaar ontmoetten. Meer ge detailleer de medede lingen omtrent .de ontmoeting werden te Brussel Woensdag avond verwacht nadat premier Spaak in het .Kabinet verslag zal hébben uitgebracht van de besprekingen. United Press verneemt uit Bel gische Katholieke' brosr, <de Katho lieken zijn voorstanders, van Leo polds Terugkeer'. Réd.),.dat Leopold, kort na het: triomfantelijk bezoek .van, prinses! Josephine jChajrlotteaan 'België; aan. zijn brber prins-regent Karei.géschrevenheeft dat hij de tijd rijp achtte voor zijn terugkeer op de troon, Om deze reden heeft hij prins K' -••wzocht naar Zwit serland ie komen. De plannen van de .koning stuitten echter op moei lijkheden. De regent stelde Spaak op de hoogte met de brief van zijn broer, en de minister-president ver- Jaarverslag Nederlandse Bank De Amerikaanse ambassade in Nanking is geadviseerd, een. krach tig protest in te dienen bij .de com munistische autoriteiten in China' {Tiaar aanleiding van een incident dat gisteren te Nanking plaats 'had. Communistische soldaten drongen "gistermorgen de slaapkamer binnen van J. Leighton Stuart, de Ameri kaanse ambassadeur te Nanking. Zij richtten zich op ruwe toon tot hem. Later kwamen ér andere sol daten, die op behoorlijke toon te kennen gaven, dat zij het gebouw van de ambassade wensten te door zoeken. Op andere wijze werden de ambassadeur, zijn staf en zijn eigendommen piet lastig gevallen. De Hongaarse regering heeft.de UNO telegrafisch laten weten dat zij de uit nodiging om naar Lake Succes te Kó men voor het geven van een verkla ring inzake het proces-Min dszenty niet aanvaardt. Het telegram betoogde dat deze kwestie een binnenlandse aange legenheid was die buiten de bevoegd- held van de UNO valt. Dr.'M. Holtrop,-dé di recteur dér Nederlandse Bank, blijkt,-volgens zijn jaarverslag over 1948, optimistisch gestemd over de economische ontwikkeling van ons land. Hij noemt de resultaten van de Nederlandse volkshuishouding in velerlei opzicht bemoedigend en het lijdt, volgens hem, geen twijfel dat er goede vorderingen op wég naar het herstel zijn gemaakt, „Dit was," zo zegt hij o.m. verder, „niét mogelijk geweest zonder de Mar shallhulp". "Wil Nederland echter, na 1952, als de Marshallhulp ein digt, weer op eigen benen kunnen staan dan moet het, zo concludeert dr. Holtrop, streven haar even wicht in zjjn betalingsbalans, want zonder dat heeft ons land geen levensvatbaarheid. Elders in hetverslag gaat dr. Holtrop bier nader op in. Hij stelt vast, aat hetN gehele economische leven in West-Europa een verblij dende '.oortgang maakte. Bij de ontwikkeling van de export, komt die van Nederland gunstig naar voren. Dat is het gevolg van de stijgende productie en de grotere activiteit, die ons gehele economi sche leven kenmerkten. Aan deze gunstige ontwikkeling heeft Ook de gcederenruiï met'Indonesië in be langrijke mate bijgedragen. Dr. Holtrop deelt verder mee, dat de inflatoire neigingen wel niet geheel "verwonnen zijn, doch wel aan kracht hébben ingeboet. Hii noemt drie oorzaken, die tot ver meerdering van de geldcirculatie hebben bijgedragen: de financie ring van het kastekort der over heid, cred iet verlening aan het be drijfsleven en de deblokkering. Netto-winst. De Nederlandse Bank maakte een netto-winst van f 14.074.424. Twintig pet. daarvan moet wordep gestort in. het reservefonds, dat door deze storting, die f 2.814.885 bedroeg werd verhoogd tot f 15.333.336.-De rest van de netto winst, f 11.259.539, komt aan 'de staat. De bankbiljetten-circulatie steeg van f 3019 millioen op 31 Decem ber 1947 op f 3152 millioen eind 1948. De opeisbare schuld (bank biljetten in circulatie en creditsal- di in rekening courant), daalde van f 4484 millioen op f 4449 millioen. De monetaire goudvoorraad daalde vrij sterk, nl. van-f 609 millioen tot f 438,7 millioen. De oorzaak daar van is voornamelijk verkoop yan goud ter voorziening in. de dollar- tekorten en door afgifte van .goud aan .landen, waarmee monetaire overeenkomsten bestaan. Gevallenen worden weer herdacht De Nederlandse Vereniging van ex-politieke gevangenen uit de Bezettingstijd zal ook dit jaar de gevallenen herdenken met een tocht van 'Haarlem uit naar de ere-be- graafplaats te Bloemendaal. Mr. P. O. F. M. Cremers, burgemeester van Haarlem, zal 's middags om 12 uur de deelnemers aan deze herdenkingsbijeenkomst op de Grote Markt toespreken, terwijl de herdenkingsrede op de ers-be- gra af plaats ditmaal zal worden uit gesproken door dr. J, C. de Vos van S t e e n w ij k. commissaris der Koningin voor de provincie Noórd- Holland. In de avond-bijeenkomst, die in het Haarlemse Concertgebouw wordt gehouden, zal de Koninklijke Man- nënzang-veréniging „Apollo" uit Amsterdam onder leiding van. Fréd. J. Roeske zingen, terwjjl mevrouw Rolien Numan zal declameren. Ook daar wordt, een korte her denkingsrede uitgesproken en wel door Pater Gilles, terwij! dé Haarlemse organist, George Ro bert, .het prachtige orgel zal be spélen. De minister van Binnenlandse Za ken heeft een commissie ingesteld, die adviseren moet welke wijzigin gen er in de begrafeniswet moeten worden gebracht in verband met het verbranden en het balsemen van lij ken. Voorzitter van deze commissie Is mr, Ji.M. Kan, 'raads-adviseur van hét departement van Binnen landse Zaken, secretaris is mr. R. A, V..baron Van Haersolte, hoofd- commi^ van het departement van Justitie. Verder hebben daarin o.m. zitting dr. E.E m m e n, scriba van dé generalesynode der .Ned. Herv. Kerk; prof. dr. D. Nauta, hoog leraar aan. de Vrije Universiteit, dr. P. B-van Ro.o j en, voorzitter der Vér. voor Facultatieve Lijkver branding en prof. dr. H. d,e Vos, hoogleraar te Groningen' en lid.van de Arta eidërs-Ver. voor Lijkver branding. zocht de ontmoeting tezamen met de minister van justitie te mogen bijwonen. Prins regent Karei stemde in met dé ontmoeting in Zwitserland, ech ter op voorwaarde, dat ook de mi? nisterg Spaak en Moreau de Melon, aan de conferentietafel zouden aan zitten. In Brussel vermoedt men, dat de. regent, en Spaak de terugkeer voorstaan van de 18-jarige troonop volger-prins Boudewijn, inplaats van Koning Leopold. Hetzelfde persbureau meldt, dat de machtige socialistische arbeiders federatie de algemene staking zal uitroepen, wanneer koning Léopold naar België zou terugkeren voor de nationale verkiezingen die in Juni worden gehouden. Deze federatie omvat ongeveer de helft van de Belgische arbeiders. Een dergelijke staking zou de indus trieën in het Zuiden des lands, waar de socialistische arbeidersbeweging vrijwel het monopolie heeft, prac- tisch geheel stilleggen terwijl uiter aard de reactie daarvan in hoge ma te in het. Noorden zou worden ge voeld. De mogelijkheid is echter niet uit gesloten dat een dergelijke groot scheepse actie zal afstuiten op het ernstige werkloosheidsvraagstuk, waarmede België op het ogenblik te kampen heeft. - Werd in de maanden Januari en Februari van dit jaar gehoopt, dat de maand Maart een flinke ople ving in de-uienexport zou geven, die dan tevens een opleving in de prijs zou betekenen, deze hoop is vooral wat het laatste- betreft, niet verwezenlijkt. Wel werd er nog veel geëxpor teerd en bedroeg de uitvoer naar Engeland ruim 1% maal zoveel als in de maand Februari, maar een opleving van de prijs was daarvan niet het gevolg. Daar het aanbod altijd verre de vraag overtrof, bleef de pr|js zich rond twee cent per'kg bewegen, slechts zelden kwam hij daarboven, om direct weer terug te vallen. Verheugend is het, dat ook In April nog steeds naar Engeland wordt geëxporteerd. De totale export in Maart was 20.998.555 kg. Hiervan gingen naar Engeland 13.826.003 kg en naar Duitsland 4.629.041 kg. Verdere af nemers waren België met 840.230 kg, Ierland 76.1.303 kg, West-Indië' 362.675 kg, Engelse leger in Duits land 351.530 kg, Amerikaans leger in Duitsland 95.700 kg, IJsland 60.100 kg, Afrika 35.300 kg, Ceylon 35.300 kg, Arabië 6500 kg, Indone sië 500 kg, de Faroer eilanden 50 kg en Finland 48 kg. De totale uien export is hiermede voor het seizoen 1948/49 gestegen tot 161.514.182 kg. Engeland is van plan zijn vloot in het Verre Oosten te versterken. Twee vliegkampschepen en een. groep onderzeeërs gaan naar Hong kong om de Britse bevoorradlngs- linies en de communicaties met de Britse kolonie op het Chinese vas teland te beschermen. Men wil ech ter geen militaire versterkingen naar Hongkong sturen omdat dit voor de communisten een „provo catie" zou kunnen lijken. Vanmiddag debatteert het Britse Lagerhuis over de beschieting door de communisten van Britse oorlogs schepen op de Tangtse. Weekmarkt Hillelaan op 29 April De algemene weekmarkt aan de Hillelaan zal met het cog op een te houder» wielerwedstrijd aan de Lin ker Maasoever in. plaats van op Za terdag 30 April op. Vrijdag 29 April gehouden worden. KOUDE NACHT Weersverwachting geldig van Dins dagavond tot Woensdagavond: Vannacht 'weinig be wolking 'met plaatselijk Uchte nachtvorst en te gen "zonsopkomst hier en daar nevel o( mist. Mórgen overdag weer toenemende bewolking maai overwegend droog wéér en matige, later vrij krachtige Westelij ke wind. Iets %*erder oplopende temperatuur. 27 April: Zon op S.19. onder lSéT tiurj Maan op 6.03, onder 13.17 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1