HET ROTTERDAMSCH PARCDL Instelling Rijksfonds voor wetenschappelijk onderzoek Onze Koningin verjaart Motgen wordt onze koningin veertig jaar Chili voorstander van spoedbehandeling Zaterdag om 8 uur vers brood Op dn küAAcJ Rechtszaak Gemmeke aangehouden Montgomery komt weer naar Nederland Negende jaargang Nö. 99] Red en Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tal. 6fI90 Abonn.prljsi per weet 0.32 per kwartaal 4,10, losse nummers Ö.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" Üftgave K-V. De Nieuwe Pers Postgiro 393644 Bankier: A-msterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur; W. B. F. Schaper T7~ ONIKGINNEDAG OP 30 XVApril is voor Nederland een nieuw begrip. Een. halve eeuw werd deze dag vereenzelvigd met zomer, vacan- tie en 31 Augustus en nu vieren wij de verjaardag van onze vor stin op de dag dat de lente haar kracht nog moet krijgen, maar toch op een dag, dat wij roet ver wachting de volheid van het jaar tegemoet zien. Zó vieren wij het. Ondanks de zorgen, dezer tijden. Zorgen, waar van wij allen hebben gehoopt in de jaren, die-achter ons -liggen, dat zij in 1949 niet-meer zouden bestaan. De beklemming van het lot. van deze wereld, droefenis om de verdeeldheidiri.het eigen ryk, in het eigen land, door de: kom mer om'- Indonesië. .Wanneer wij dé nieuwe .Konin ginnedag van» 30 April deson danks vieren, doen .wy dat ener zijds uit traditie, anderzijds - uit welgemeend medeleven met het wel en wee onzer koninklijke fa milie, die in deze jaren, meer dan ooit, temidden van ons staat Zo zij' deze viering oprecht ge meend om de jarige, die ifi tweeërleiopzicht een kroonjaar bereikte. Sober en met dank aan God, die onze koninklijke familie gespaard heeft door de jaren der diepste duisternis - heen. Doch vooral ook met soberheid, want zolang Sn het eigen land de rust on de vrede niet zijn weergekeerd, is het zelfs een Koningin niet ge geven haar verjaardag anders te vieren dan het bewolkt bestaan, dezer tijden mogelijk maakt. Dr. D, Mala-n,-minister-pre sident van de Unie van Zuid-Afri- ka, heeft vanmorgen per vliegtuig ons land. verlaten. Hij zal' te Ber lijn de luchtbrug in ogenschouw nemen. Indonesië in de UNO Chili heeft Donderdag in de agen da-commissie van de UNO voorge steld, de Indonesische kwestie van dé agenda van de politieke commis sie af te voeren naar die van de commissie ad hoe, welker agenda minder .overbelast is. Hierdoor zou- de kwestie.spoediger aan de orde ko men. Volgens Aneta hebben, enkele pro-Nederlandse delegaties, w.o. de Franse, het plan om voor-te stellen, de Indonesische kwestie geheel van de agenda der Assemblee te'schrap pen. wetenschappelijke onderzoek in ons land, door de beschikbaarstelling van gelden in eenmaal ten behoeve van speciale, niet uit anderen hoofde financierbare aanschaf fingen, welke noodzakelijk blijken voor het welslagen van. enig zuiver-wetenschappelijk on derzoek. door stipendia aan Nederlandse ge leerden om in Nederland of het buitenland een speciaal onder- zoek uit. te voeren of te voltooi- en, of wel om. daar speciale er varingen of. gegevens, te verza melen, 1 dgor.toelagen, aan.befaamdebui tenlandse on d erzoekers.omhen in staat.të stellen in Nederland te doceren of hun wijze van on derzoek te demonstreren. Tn verband met de 'viering van Koninginnedag mogen de broodbak- kerijen Zaterdag van zeven - uur af brood vervoeren en van acht-uur af verkapen. Om deze .reden mag op die dag reeds twee uur eerder dan gewoonlijk met het bakkerswerk worden begonnen. Mooi weer........ DE jaarverslagen, barometers van hetbedrijfsleven, komen van lieverlede los en zo op het eerste gezicht maken de winst- en verlies rekeningen der grote maatschap pijen geen ongunstige indruk, Dat is waard om onthouden te worden. Een -vergelijking van de - in het lopende jaar reeds betaalde of aan gekondigde dividenden van 48 be drijven. met de uitkeringen over 1947, leert ons, dat 18 maatschap pijen- haar aandeelhouders hebben kunnen, verrassen met hogere uit keringen; 6 het dividend hebben moeten verlagen, .terwijl 24 het dividend onveranderd lieten. Een uitgesproken pessimistisch geluid valt in slechts -zeer weinig verslagen te beluisteren. Van de bedrijven, die een zware strijd voe ren. moeten de bierbrouwerijen en de schoenindustrie genoemd worden. De moeilijkheden van. de brouwe rijen -zijn bekend. De bieromzet be weegt zich op ongeveer hetzelfde lage peil als enkele jaren voor de oorlog en het is de export^ die het dividend enigszinsredt- In de schoenindustrie houden belangheb benden rekening met een. flinke daling der'omzetten, in welk geval, op basis van de tegenwoordige winstmarges, het behalen van een bevredigend resultaat over-1949 „een moeilijke zaak" zal worden. In een,mededeling van het Economisch Instituut, voor de Middenstand wordt gewag gemaakt van een zeer sterke omzetver]aging by de onder nemingen 'in. de kleinhandel in schoeisel gedurende de eerste maan den van 1949. In geen der maanden van 1947 en" 194S lagen de omzetten op, zo laag niveau. Dit bevestigt dus wel de verwachtingen. De textielindustrie brengt het er een stuk beter af. Van de vijf maatschappijen, welke in 1949 haar jaarcijfers hebben gepubliceerd, konden twee het dividend verhogen. Hoewel 1948 'voor deze bedrijfstak een goed jaar is'geweest, houdt men toch rekening met een geringere export in verband met de toenemen de deviezerischaarate 'in verschillen de landen, het verzadigd raken van de buitenlandse markt en de in krimping van de verkoopmarges. Ook de papierindustrie heeft niet te klagen gehad. De vooruitzichten leken niet ongunstig. Bij verschillende andere maat schappijen werd geklaagd over toenemende moeilijkheden, welke bij de export worden ondervonden, o.a. by het verkrijgen van invoer- en betaiingsvergunningen door afne mer 8, over verscherping der concur rentie op de buitenlandse markten, over kleiner wordende winstmarges, over een verzwakking van de gun stige marktsituatie en enige kente ring in de afzet. Maar summa summamm is de indruk, die men van de jaarverslagen krijgt, aller minst onbevredigend. De betekenis hiervan? Die ligt in het. feit, dat ondanks allerlei onzekere factoren, zoals de minder gunstige ontwikke ling .van de'conjunctuur hier te- lande, het bedrijfsleven floreert. Er worden -nog steeds zeer behoorlijke winsten, gemaakt en overeenkom stig zeer behoorlijke dividenden uit gekeerd.-: Met andere woorden: de economische barometer van ons land staat op mooi weer. Maar het zonnetje schijnt nog lang. niet voor ons allemaal: Advertentie LM. De] regering hoopt hiermede blij kens de memorie van toelichting te bereiken dat door het aantrekke lijker maken niet alleen finan cieel van zuiver-wetenschappe lijke werkzaamheid, tevens zal wórden bevorderd, dat de begaaf den meer. tot hun recht kunnen komen en. baanbrekende gedachten zich kunnen ontwikkelen. Op grond van verschillende over-, wegingen, die de minister ,van on derwijs, kunsten en wetenschappen In Arnhem is een motorenfabriek vac de N.V, W. Kapiein in bedrijf gesteld. De „Rijnstroom"- van de Holland se Stoomboot Maatschappij, die Don- derdas uit Londen.-in Amsterdam aan kwam, is het duizendste schip dat dit jaar de hoofdstedelij ke haven is bin nengelopen. Het vorige jaar kwam het duizendste' schip in begin Mei in de haven van Amsterdam. Zijn wij tegenwoordig niet zo handig meer? Kunnen wij zelf geen japon of rok meer maken? Nee, wij weten wel beter; U kón toch nergens be hoorlijke stoffen vinden! Voor ons geen kunst om stoffen aan te bieden voor f. 10. f. 12.— per Meter, nee, ook onze vakken bleven leeg, totdatja, de baas er zelf op afging en toen brak de hel los. De mooiste wollen zomer- crêpe; een exclusief weefsel in een hele serie modetinlen en 130 cm. breed, voor een prijs, lager dan U ergens kunt vinden. VELE GEZINNEN IN DE OMGE VING van Kampen leefden vroe ger van het vervaardigen van bie zen matten. Nu fabrieken het veel vlugger en. voordeliger kunnen doen, sterft dit oude handwerk ge heel uit. Deze oude wever heeft tot nu weten stand te houden, doch daar hij geen kopers meer kan vin den voor zijn matten, heeft hij be sloten zyn bedrijfje te sluiten. De laatste mat is in bewerking; daarna zal het weefgetouw worden afge broken. De zaak tegen de beruchte Am sterdamse. pohtièinspecteur M. J. M. Gemmök.e, .die .zich enkele we ken geledenmoest verantwoorden o.m. wegens het smokkelen van Ne derlandse .uniformen naar Duits land, is aangehouden, omdat het Hof pet vooronderzoek- niet volledig achtte. Tevens zal een onderzoek wórden' ingesteld naar de geestver mogens 'van.Gehimèke. Nu een japon maakt van echte wollen stof, die morgen koopt, per Meter voor Won ken voor Vaders. Uw kinderen kunnen op Moede r d a g ook een Capri-Sei geven, inhoud 2 siukken Zeep en 1 Hes Eau de Cologne voor 0.9B Weerbericht KOEL WEER Weersverwachting, geldig. dSSeSu tot Zaterdagavond. tOp- gemaakt te 10 uur}. AVisselende bewolking \J3By roet enkele verspreid ©p- I J 0 tredende buien: Meest I nL' 'j1 matige Noordwestelijke wind. Koude nacht met T fw op beschutte plaatsen t kans op lichte nachtvorst 1/ .Morgen overdag koel weer. 30 April: Zón op 5.13, onder 20.02 uur: Maan oc 5.48.-onder 23.05 uur- 30 Aprü: -Hoog water te Rotterdam: Ie Uj 5.40-uur, 2e tij 18.14 uur. Veldmaarschalk Montgomery 2aü Vrijdag G ;Mei weer 'een- bezoek aan Nederland brengen. Hij zal 'per vliegtuig te Eindhoven aankomen en de zelfde dag nóg near Den Haag gaan. De volgende dagen wil de veldmaarschalk de bloembol] envel- den, de afsluitdijk: en de bloeiende boomgaarden bezoeken. Op 11 Mei zal hij weer per vliegtuig - vertrek ken. .MATHENESSERIAAN (DLiKZtCHTjj

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1