HET ROTTERDAMSCH PARCQL Koningin is voorbeeld voor ons allen m Jessup heeft weer een ontmoeting met Malik Aanzienlijke verhoging van salariëring van militairen Welwillender houding van Sowjets te Berlijn Kleine Jan de Weger kreeg cadeau uit de lucht Dr. Drees sprak voor de radio ,.Moge zij gezegend worden in haar gezin en haar taak" Internationaal ook lichte kanten Op de ka/i/ud Rode leger trekt ring om Sjanghai Aanval op zuidelijke linie verwacht Dagorder van dr. Beel Gelukwens van BFO aan de koningin Prijzen voor boter en kaas ten dele vrij Minister kondigt aan: Samenvoeging op komst van oorlog en marine in een ministerie vrijwel gesloten Onderhoud had bevredigend verloop, maar was nog niet beslissend Britten uiterst gereserveerd Incident over sluizen Herinnering aan de voedselregen die vier jaar geleden viel Vlucht gelijk aan die van Mei 1945 Schoenenprijzen vrij Plechtigheden op de Grebbeberg Onze verliezen in Indonesië Weerbericht x: Zaterdag 30 April 1949 Rei en Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tel, 6c:00 Abonn.prijsi per week 0,32 per kwartaal 4,10, losse nummers O.CP Opgericht door de Stichting „Het Parool", DE SCHIEDAMMER Negende jaargang No. I0Ö Uitgave N.V- De Nieuwe Pers Postgiro 393644 Sankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. P. Schaper Ter gelegenheid van de veertigste verjaardag van Koningin Juliana heeft minister-president dr, W. Drees hedenmiddag om 1 uur een rede gehouden voor de radio. Dr. Drees plaatste de verjaar dag van de Koningin tegen de achtergrond van de grote internationale vraagstukken, die de intense belangstelling van alle, Nederlanders op eisen. Hij herinnerde aan de taak, die Koningin Juliana ons allen voor ogen stelde hij de aanvaarding van Haar hoge ambt, cn een plichtsver vulling, „waarvan zij zelf 't levende voorbeeld" is, gelfjk dr. Drees zeL In het begin, van zijn rede her- dacht de minister-president de drie grote gebeurtenissen, die vorig jaar ons nationale leven beheersten: het vijftigjarig regeringsjubileum van .Koningin Wilhelmina, Haar troons afstand daarna en vervolgens de inhuldiging van Koningin Juliana. „Acht maanden zijn sindsdien ver lopen, maanden van grote moeilijk- heden en diepe zorg. Ik hoop, dat ondanks alle staatszorgen deze veertigste verjaardag in de geluk kige kring van het Koninklijk ge- .zin een ongestoorde vreugdedag mag zijn", zei dr. Drees. Hij herinnerde aan de vele ellen de, die de bezettingstijd over ons volk heeft gebracht en welk lot; toen het koninklijke gezin trof:' jarenlange ballingschap- Dr. Drees belichtte verder, welke teleurstel lingen de na-oorlogse jaren ons al- l^n hebben gebracht, hoe het de grote mogendheden nog nietmocht gelukken de vrede hecht te grond vesten. Tegenover de internationale span ningen plaatste Koningin Juliana bij Haar inhuldiging de grote taak- die het Nederlandse v"'- te vervul- Veiligheid voor alles! HET is een algemeen bekend feit, dat het aantal arbeids ongevallen na de oorlog schrikba rend is toegenomen. De Philips- koerier van 26 Maart vestigt eveneens de aandacht op dit ver schijnsel. Zo hadden in het jaar -1948 in het Philipsbedrijf ruim '3400 ongevallen plaats. Vergele ken met voor de oorlog is dit cij fer buitengewoon hoog. In 1939 gebeurden er per 1000 arbeiders 45 ongevallenwet!, in 1948 niet •minder dan 131, dus bijna drie maal zoveel! Van de 3435 onge vallen in 1948 hadden er 2907 in de fabriek plaatsen 528 daarbui ten, dus op weg van cn naar het werk. Voor de oorlog was ook dit laatste cijfer veel minder. De hier gesignaleerde ongevallen van het .vorig jaar. haddenalle een werk verzuim van gemiddeld negen da gen tengevolge- Twee ongevallen hadden een dodelijke afloop en vijfveroorzaakten een blijvende invaliditeit. Het verlies van 30.600 werkdagen voor dén bedrijf in één jaar doet de sterke naoorlogse stijging, een stijging met bijna *200 pet., wel opvallend in het oog lopen. Wat kan hiervan de oor-: zaak zijn? De Philipskoerier is van mening, uat. een groot aantal ongevallen; zijn oorzaak vindt in slordigheid en gemakzucht. De man, die giet ijzer of brons draait, is alleen verantwoord als hij zijn veilig-, heidsbril opzet. Want een klein splintertje kan hem in het zie-; kenhuis doen belanden. Als een. Jhezer zijn gezonde handen wil behouden, moet hij de werkin structies opvolgen en de bank stilzetten wanneer hij het werk wil controleren. Het komt alle maal op hetzelfde neer: men steekt zijn arm niet in een leeu- wenkooi. en men rijdt niet over een onbewaakte overweg als de. trein nadert en men drinkt geen vergif. Evenzomin steekt een voorzichtig man zijn hand tussen bewegende machine-delen of komt hij met loshangende haren te dicht bij een draaiende boorspu. Dit alles komt dus hierop neer, dat de medewerking van de men sen zelf een eerste vereiste is om het aantal ongevallen zo gering mogelijk te doen zijn." De meest: geraffineerde beveiligingsmetho den en maatregelen zijn ontoe reikend en hebben geen enkel nut, wanneer de mensen, voor wie ze zijn, er geen gebruik van ma ken of ze verwaarlozen. Maar minstens zo belangrijk is, dat op' een fabriek orde en netheid heer sen. In een omgeving vol rommel, met kisten, planken en goederen kris-kras door elkaar, moeten wel ongeluken gebeuren. Wij kennen dus een ^antal fac toren, die bedrijfsongevallen in :de hand werken. Daarin kunnen ■wij uiterlijke oorzaken, dus die optreden bij de omgang van ma chines, installaties enz. en inner lijke oorzaken, het gebrek aan waakzaamheid, onderscheiden. Men zou moeten beschikken over een groot aantal rapporten en statistieken uit andere bedrijven om te kunnen vaststellen waar het zwaartepunt ligt, want n*et alle bedrijven, zijn op een even moderne leest geschoeid en de outillage heeft vaak ernstig door de oorlog geleden, waardoor de veiligheid niet bepaald is ver hoogd. Slechts dan tis met enige zekerheid te constateren of de innerlijke oorzaken zulk een grote rol spelen als uit de mededelin gen van de Philipskoerier blijkt. Wel staat het vast, dat de mensen zich slechts langzaam aan de ver anderde omstandigheden aanpas sen. In dit opzicht hebben de oor logsjaren ongetwijfeld verlam mend gewerkt. Wanneer men vijf jaren lang gewend is geweest zo langzaam mogelijk te werken en zich te bekwamen iri het uitvin den 'van listen om een machine wel trager, maar niet sneller te laten draaien, vindt zulks zijn weerslag in de psyche. Thans, nu het opvoeren van de productie een slogan is waarnaar gehandeld moet worden, kan het niet anders of dit- leidt tot een overgangstoe stand met wrijvingen. Wat niet wegneemt, dat werkgever en wreknemer beiden de taak hebben de veiligheid in het bedrijf voor op te „plaatsen. De cijfers, die wij aanhaalden, geven veel te denken. ien heeft: het nastreven van soci ale rechtvaardigheid,: culturele ont wikkeling en economische 5vel-. vaart Verder hét regelen,' op, voet' van' vrijhèid,. zelfstandigheid en 'ge lijkwaardigheid, van. onze verhou ding tot de volkeren, van Indonesië, 'Suriname en de Nederlandse An tillen. - INDONESIË Dr, Drees gaf toe, dat het boven, mate moeilijk is gebleken de'nieu we verhoudingen met Indonesië te verwerkelijken. „Nederland- wordt in de wereld misverstaan", zei hij, „Men denkt dat het een hopeloze poging wil ondernemen om deot'jY koloniale verhoudingen te herstel len. Dat is niet za", zei hij. „Neder land wil-het Koninklijke woord uit 1942 gestand doen, het wil, dat In donesië vrij zijn eigen weg zal kun nen bepalen, dat - hét .met Neder land samen zal gaan op voet van gelijkheid. Nederland wil ook niet zijn zonen- blijvend in Indonesië onder.de wapens.hou den.". Naast de donkere zijden van de internationale, politiek meende dr. Drees ook lichte kanten te kunnen zien. Als voorbeelden daarvan noemde hij de economische samen werking met België en Luxemburg, de Westelijke Unie, de samenwer king tussen de „Marshall-landen" en het Atlantisch Pact. En verder herinnerde hij aan alles, wat er in Nederland reeds is geschied en nóg gebeurt in het belang van het eco nomisch herstel en.de woningbouw, Dr. Drees besloot zijn rede met déze woorden: „Koningin Juliana is zelf het levende voorbeeld van de plichts betrachting, die Zij ons voor ogen heeft gesteld.. Gelijk vroegere Oranjevorsten ons volk voorgingen in de strijd tegen Spaanse en Fran se overheersing, zo is Zij, met Haar moeder en prins Bernhard een voorbeeld geweest in de strijd voor onze bevrijding. Ook als moe der is zij ons een voorbeeld, een taak, die, gelijk zij zei, even be langrijk voor éen Koningin is als voor iedere andere vrouw. Moge zij gezegend wordén èn in haar ge zin èn in haar koninklijke taak." In Sjanghai, waaraan de commu nistische legers voorbij trekken, verwacht men een nieuwe aanval op de 800 kilometer lange nationalisti sche verdedigingslinie in het Zuiden. Naar gemeld wordt hebben de na tionalistische troepensterke stellin gen in Woekang ingenomen, dat ten Zuid-Westen van Sjanghai een sleu telpositie in de linie van Tsjekiang naar Nantsjang, in het Noorden van Kiangsi, inneemt. Naar verder ge- meid wordt, bevindt zich een com munistische colonne op slechts 40 kilometpr ten Noorden van Hang- kou. Ten Oostèn van het Tai-meer rukt een andere communistische colonne op naar het strategische punt Kasjing- Op de Oostelyke flank rukt een colonne op naar Sjanghai. Naar ge- meld zou deze zich op een afstand van 50 kilometer van de stad bevin den. - 'Naar officieel is medegedeeld, naderen de Chinese communisti sche troepen Koens jan, 56 km., ten westen van Sjanghai. Hangtsjou, ongeveer 160 kilo meter, ten zuiden van Sjanghai aan de kust gelegen, wordt bedreigd door een communistische colonne, die ten zuid-westen van Nanking de Jangtse is overgestoken. Andere communistische troepen zijri Pingwang genaderd, ongeveer 20 kilometer ten noorden van Kasjing gelegen. Volgens een regeringscommuni- qué zijn .ongeveer 2.000 man van. het communistische leger een aan val begonnen uit de richting van Woekang, mmm 'Een modeshow f N een' warenhuis te Kingston, Surrey (Enge- land 1 -nermis.seïderT. rïe nrhnnfk land), -uertoisseïden de schoolkinderen onlangs - VOOr de ieuzd bun dagelijkse plunje voor strandpakjes en avond- 'jurkjes om mannequins te worden in een mode show voor de jeugd. De meisjes waren niet opge maakt, gebruikten zelfs geen lippenstift, maar overigens gedroegen zij zich net 'als echte mannequins. Zij demonstreerden hun kleding met veel bravour. De dertien-jarige Sally Boyd staat juist klaar am de show te openen in een vlot jurkje met korte mouwen. Op de achtergrond staan andere jneisjes, de een in nachtgoed, de ander in een strandpakje oj een rtj- eostuum, enz. op hun beurt te wachten. Vol belangstelling staan zij het .iaren van geluk en «5' optreden mn Sally ah manwmin g<UU,. moge hebben met. allen, die haar dierbaar zijn. Dr. Beel heeft zich als oppêr- bevelhebber van zee-, land- en luchtmacht in Indonesië heden in een dagorder, tot-dé troepen ge- .richt, waarin hij hen uitnodigde hun beloften van trouw en aan hankelijkheid aan de Koningin en Haap huis te hernieuwen. Wij spreken de ,h°°P uit,' aldus deze dagorder dat Zij neg vele De Bijeenkomst Federaal Over leg heeft een gelukstelegram aan Koningin Juliana gezonden. Met ingang van 1 Mei 1949 zullen nog slechts voor jonge kaas maxi mumprijzen gelden voor verkoop- aan detaillist en consument. Voor belegen kaas (kaas ouder dan 3 maanden! en gesmolten kaas wor den de maximumprijzen ingetrok ken. Eveneens met ingang van 1 Mei worden de maximum detaillisten en consumentenprijzen voor boter, waarvoor geen vrees voor prijsver hoging behoeft te bestaan, inge trokken. In zijn Memorie van Antwoord aari de Eerste Kamér zet de minis ter van oorlog ufteen, welke rede nen ertoe hebben geleid voor de ministeries van oorlog en marine staatssecretarissen te benoemen, en waarom er naar alle waarschijn lijkheid geen benoeming zal plaats vinden van een afzonderlijke mi nister voor het departement van marine. Niet alleen, zo zegt de mi nister, zijn er tussen de beide thans bestaande defensie-departementen Naar het er thans uitziet zal het incident tussen de Britten en Kus sen in Berlijn over de sluizen in de scheepvaartwegen spoedig tot het verleden behoren. De Russische autoriteiten hebben de Britten uit genodigd voor een bespreking en de laatsten hebben dezo invitatie aan vaard. Het geschil loopt hierovèr, dat de Russen verklaren, dat de Britse schepen, die hoofdzakelijk door de luchtbrug aangevoerde steenkolen naar distributie-punten in Berlijn vervoeren, voorzien moeten zijn van certificaten, uitgegeven door het onder Russische leiding staande directoraat voor de. waterwegen. De Britten zijn bereid da technic sche contrèle van de kanalen aan de Russenoyer to laten, maar een inmenging-in het waterverkeer be- Jacob Malik, de Sow jet Russische gedelegeerde bil do Verenigde Naties, en dr. Jessup, de Amerikaanse reizende ambassadeur voor Internationale onderhandelingen. zQn Vrijdagavond in het hoofdkwartier van de Sowjet- dclCgatlc by de U.N.O. te New York bijeengekomen. 2y hadden een onderhoud van twee en een half uur. Na afloop van de bijeenkomst weigerde Jessup een verklaring af te leggen voordat hij rich In verbinding gesteld had met het Amerikaanse ministerie van buiten landse zaken. Naar men meent te wéten, beves tigde Malik eerst officieel de door Moskou gestelde voorwaarden voor de opheffing der blokkade, die hij bij zijn laatste onderhoud met Jes sup mondeling mededeelde. Deze voorwaarden zijn: .De gelijktijdige opheffing van de Oostelijke en Westelijke beper kingen; het vaststellen van een datum voor een bijeenkomst van de raad van ministers van buitenlandse zaken. Malik zou vervolgens het opstel len van een tijdschema hebben voor gesteld. Jessup zou, zo meent mén te we ten, hierop hebben geantwoord, dat dit beter gedaan kon worden op een mogelijk de volgende week te hou den bijeenkomst aer vier mogend heden. Ben officiële woordvoerder verklaarde, dat de besprekingen tussen Jessup en Malik bevredi gend, maar niet beslissend ge- weest v/aren. Er werd geen datum voor de vol gende bijeenkomst vastgesteld, doch men gelooft, dat dit zal geschieden in het begin van <fe volgende week, nadat de drie Westelijke gedelegeer den de gelegenheid hebben gehad ovérleg te plegen met hun regerin gen. In Londen uit men zich gereser veerd optimistisch ovér een accoord met de Russen over de Duitse kwes tie. Wat er op een eventuele niéuwe zitting van de vier ministers van buitenlandse zaken zal geschieden is uiteraard nog een open vraag. Hij zag er opgewekt uit en glim lachte toen hy het gebouw van de Sowjet Russische delegatie verliet. De verslaggevers deelde hij mede, niet te weten of er nogmaals een be spreking mét de Russen zou worden gehouden. schouwen zij als ongerechtvaardigd. Vrijdagmorgen verscheen weer eén afdeling Russische soldaten bij de sluizen. Zij waren echter veel welwillender dan de dag tevoren. Zelfs waren zjj ervoor te vinden met de Eritten gefotografeerd te worden. De Russische commandant heeft Vrijdag in een telefonisch gesprek met de Britse generaal Benson, zijn „verbazing" te kennen gegeven over het feit, dat er moeilijkheden bij de sluizen waren geweest. Hij zeide geen instructies aan de Rus sische wachten te hebben gegeven om vrachtschepen aan te houden. De nieuwé ontwikkeling in de situatie heeft de spanning vermin derd, die, naar waarnemers vrees den, het diplomatieke contact tus sen Oost en West ongunstig 2ou kunnen' beïnvloeden. Als argument voor hun optreden bij de sluizen gaven de Russen aan, dat-zy zochten naar wakke sche pen, die uit veiligheidsoverwegingen beter uit de vaart konden warden genomen. vele aanrakingspunten en kunnen zodoende dupliceringen worden voorkomen, dan wel opgeheven, doch vooral ook blijkt het bij het internationaal overleg, dat om trent defertsieaangelegenbeden thans regelmatig wordt gevoerd, noodzakelijk, dat daaraan van Ne derlandse zijde wordt deelgenomen door een minister, die, evenals zijn ambtsgenoten van de andere Unie partners, het gehele veld der de fensie kan overzien. De consequentie hiervan zou zijn de ministeries van oorlog en van marine samen te voegen tot een ministerie van lands verdediging, De minister acht .dit uiteindelijk dan «ook dè beste oplossing. De militaire bijdrage van Neder land in de West-Europese verdedi ging zal te land en in de lucht in hoofdzaak het volgende moeten omvatten: Landmacht: Een bescheiden veldleger, Territoriale troepen voor in wendige veiligheid, Luchtdoelartillerie en lucht doelzoeklicht voor de lucht verdediging van het binnen land, Troepen voor de aan_ en af voer. Luchtmacht: Een aantal squadrons dagja- gers en nachtjagers, zomede enige squadrons tactische luchtmacht ter ondersteuning van het veldleger. De nodige radarstations als onderdeel van een gecoördi neerd WestlEuropees systeem voor alarmering. Re ketting houdende met de per soneelsbehoeften van de Kon. Ma rine, ds Luchtstrijdkrachten, en hetgeen voorshands voor Indonesië nodig zal blijven, zullen per jaar omstreeks twee derde divisie en de nodige korps- en luchtverdedi gingstroepen kunnen worden ge vormd. Het benodigde aantal lichtingen zal gelijk zijn aan. dat van voor 1940. namelijk 15, als volgt ver- deeld: ben in opleiding, twee tot en met zeven voor het veldleger, acht tot en met dertien voor de territo riale troepen, veertien en vijftien bestemd voor de depöts. De tegenwoordige bezoldigin gen der militairen zijn in vele gevallen te laag, doch zullen binnenkort met terugwerken de kracht aanzienlijk worden verhoogd en hièrdoor op een peil komen, dat niet Jager is dan het salarispeil van burger lijk rijkspersoneel in overeen komstige bétrekkingen. De artillerie-inrichtingen worden thans ingericht voor de vervaardi ging van klein kaliber munitie en voor het laboreren van munitie voor zwaardere kalibers. De fabri cage van deze zwaardere kalibers kan in de Nederlandse industrie geschieden. Met de productie van- de kléin, kaliber munitie zal begin 1950-een aanvang worden gemaakt.! Vier jaar geleden raasden grote aantallen geallieerde bommenwer pers voor het eerst met vreedzame bedoelingen over Nederland. In plaats vau bommen suisden contai ner? met voedsel uit de lucht. Voed sel. da*, uitkomst bracht voor tien duizenden uitgehongerde Nederlan ders. d:e hun laatste krachten op brachten voor het inzamelen en ver delen van dit voedsel. Dit was de dag, waarop ieder, die neg kon dan sen, van vreugde danste, ieder, die nog juichen kon. juichte, ieder, die nog schreien kon. zijn tranen de vrije loop liet. Op dit historisch ogenblik vloog dc heer H- George Franks, die 1945 als oorlogsverslaggever werkte voor he; Nederlandse nieuwsagentschap ANEF/ANETA thans Reuter-correspondent in Den Haag is, als enige journalist mee bij deze „voedr.el-aanval". De he?r Franks was zowel om zijn ge ring gewicht al$ om zijn journalis tieke capaciteiten uitgekozen om van dit voor Nederland grootse ge beuren van de lucht Uit getuige te zijn.' Tijdens deze eerste voedselregen werd in Den"1 Haag een jongen ge boren, die thans zijn vierde verjaar dag viert- Dat is Johannes Cor nells de Weg er, een 'blozende, blonde krullebol, die Vrijdag van ,oom George" een pakje uit de lucht kreeg toegestuurde De heer Franks herhaalde namelijk zijn vlucht van vier jaar geleden. Bij dit pakje zat den brief, waarin dc heer Franks kleine Jan feliciteerde en vertelde van het grootse uur, waar in hij geboren werd. „Om er voor te zorgen", schreef de heer Franks, „dat je niet zult vergeten wat jij als lid van het jongere geslacht schul dig bent aan je ouders, je familie en je Nederlandse buren en landgeno ten, stuur ik je dit cadeautje, dat jou altjjd het verhaal zal vertéllen van de moed, die je land heeft ge toond.. Ik hoop, dat je een plezierige verjaardag zult hebben". Herinneringstegel In hei pakje zat verder een her inneringstegel aan de voedselregen, waarop'een moeder 'en een kind in, een Nederlands weidelandschap bij rijzende zon staan afgebeeld. Zij wuiven naar een overvliegende grote bommenwerper, die zijn ze genrijke lading lost. „Voedsdl-vrede- vrijheid, 29 April5 Mei 1945", luidt het opschrift. Tegen twee 'uur Vrijdagmiddag passeerde het Dominie-vliegtuig, waarin de heer Franks ditmaal was gezeten, dé Nederlandse kust ten. Zuiden van Hoek van Holland. Het vliegtuig nam dezelfde route als de Lancaster, .waarmede hij vier jaar geleden vloog. Via Rotterdam, Schiedam en Delft koerste het vlieg tuig naar Ypenburg, Boven dit vliegveld .wierp de Engelse journa list precies om twee uur het ver jaarsgeschenk - voor Jan de Weger van ongeveer 700 voet. hoogte uit het toestel. Deze „dropping" ge schiedde dus precies vier jaar nadat de eerste container mot voedsel op Ypenburg neerviel. Het pakket werd dadelijk opge haald door de stationschef van Ypenburg en vervolgens door een der Nederlandse collega's, die vier jaar geleden de telegrammen van. dc heer Franks over de voedsel regen boven West-Nederland bij ANEP/ANETA te .Eindhoven bin nenkregen, vertaalden en.' naar de toon bestaande dagbladen en. radio „Herrijzend Nederland" doorsein- den, naar de kleine jarige gebracht. Met ingang van 30 April worden tie pryzen voor schoeisel van iedere aard, met uitzondering van gevul- caniseerd schoeisel en klompen, vrijgelaten. De vakgroep schoenindustrie te Tilburg, deelt in verband hiermede het volgende méde. In verband met de opheffing der prijsvoorschriften voor schoenen hébben 48 schoenfabrikanten, dié tezamen de meerderheid van de le deren-schoenenproductie en dé overgrote meerderheid van de pro ductie van volksschoeisel vertegen woordigen, schriftelijk ieder voor zich een verklaring afgelegd, waar bij zij de garantie geven, dat de prijzen van het door hun bedrijf geleverde volksschoeisel, t.w.*, werkschoenen, jongensschoenen, kinderschoenen en ander gewoon straatschoeisel, niet hoger, eerder lager gesteld zullen worden dan bij handhaving van de prijsvoorschrif- tcn het geval zou zijn. Evenals vorige jaren zullen op! 4 Mei van militaire zijde in ons land plechtigheden worden georganiseerd ter herdenking van allen, die in de jaren 19401945 voor de bevrijding zijn gevallen. Ook dit jaar zal de centrale herdenking op do Grebbe berg worden* gehouden en wel. op 4 Mei 's morgens om elf uur. De Koningin zal bij deze plechtig heid vertegenwoordigd worden door haar adjudanten majoor jhr. J. A. A, van Lawiclc van Pabst en de kapitein-vlilger R. J. E. M. van Zinnlcq Bergmann. Aan deze plech tigheid zullen voorts deelnemen deputaties en detachementen van de Kon. landmacht van voor 1940in het bijzonder van het 8e regiment infanterie, dat op de Grebbeberg streed de Binnenlandse Strijd krachten. de Prinses Irene-brigade, de Koninklijke Landmacht, de Ltmhtstriidkr'achten en het Konink lijk Nederlands Indisch leger. De minister van oorlog, mr. W. F, Schokking, zal een korte herden kingsrede uitspreken. De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen de volgende verliezen in Indonesië zijn ge rapporteerd (18 doden) Kon. Landmacht:.' 24 Febr.: sold. C. Rietveld, 270800018, Rijswijk (Z.-.H); 4 April: sold. J. A. Vermaas, nr. 260315165, Oud Beyérland; II April: korp. A. F. Hilgerink, nr. 261C15024, Almelo. 12 April: hu zaar J. F. A. M. de Beer, nr. 270917210, Nistelrodc (N-Br.): 2e. Lt. K. J. M. Bloemen, nr. 240610017, Venlo; sold. N. J. D. Theuns, nr. 280329207, Hilversum. 13 April: sold. J. C. van Erp, nr. 260225090. Wa.soik (N.-B.): sold. C. F. RL valt Kleef, nr. 280711669. Boxtel. 16 April: sold. J. H. M. Ncdervcen, nr. 270108142, Hel mond: 17 April: sold. F. J. Lea ner tz, nr. 2708081II, Maastricht; sold. D. Mciferhof, nr. 280811065, Groningen. 19 April: sold. J. H. W. Dekker, nr. 260802185. Kam pen.. 20 April: serg.majoor H, W. Boe, nr. 230408008, "Wasse naar huzaar A. Bosman, nr. 260608077, Aalsmeer: sold. J. H. Dolman, nr. 2603,18019, Apel doorn. 21 April: sold. F. Jonkers, nr. 251219168. Zutphen. 22 April: sold. J. M. van der Erve, nr. 261005075, Amsterdam; datum onbekend (na vermissing): sold. J. J. Tegclaar, nr. 250207154, Leiden. De feestelijkheden te Rotterdam zijn ingezet met de traditionele re veille van „Obadja". Ditmaal van het bordes van de Koninginnekerk. Onthulling gedenkteken op werf Gusto Woensdagmiddag om half vy£ zal op het terrein van de Werf Gusto te Schiedam de onthulling plaats vinden van een Gedenkteken ter nagedachtenis aan de in de jaren 1940—1945 gevallen medewerkers. Dit gedenkteken is ontworpen en vervaardigd door leden van het personeel. Nabestaanden van hen,- die by bovengenoemde firma werk zaam waren en het slachtoffer zijn geworden van het oorlogsgeweld, kunnen deze plechtigheid ook bij wonen, doch dienen vóór Woensdag een toegangsbewijs aan te vragen "Bij. de afdeling Personeel. RI.ÏNA OVERAL DROOG Weersverwachting, geldig van Zater dagavond int Zondagavond: Koude nacht met weinig bewolking, weinig wind cn op vele plaatsen nacht vorst Morgen over dag toenemende be wolking maar nog vrijwel overal droog weer. Zwakke tot matige Westelijke wind. Iets hogere temperatuur aan var- daag. .1 Mei; Zon on 5.11. onder 20.04, Maan op 6.15, onder 2 Met: Zon op 5.10, onder 210.05; Maan op 6.55. onder 0.18. 1 Moi: Hoog water te Rotterdam: le tij 6.19 uur, 2e tij 18.41 uur. 2 Mei: Hoog water te Rotterdam: 1» ty 6.53 uur, 2e ty 10.12 uur. Waarnemingen: luchtdruk: 1022.9; wind N. 3; Temp. 7.6: max. 9.4 gister middag 4 uur); min.-5.6 (hedenmorgen 5 uur); weersgesteldheid: bewolkt. 't

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1