HET ROTTERMMSCH PAROL En het zwakke kind wint de pot in Stadion-ganzenbord GOLF VAN OPTIMISME INZAKE BERLIJN Niét de auto 's en de kazen maar cheque van 240.000 Alarmtoestand te Jeruzalem Economisch herstel pas mogelijk na politieke overeenstemming Nederlanders zouden in republikeins gebied slechts centra en wegen beheersen Nee toch. Héus Sjanghai meer in 't nauw Dr. Beel ziet verbetering Koninginnedag op Soestdijk Een kinderfeest in optima forma up dst koMud Maandag 2 Mei 1949 Red. ea Adm: Lange Haven 141/ Schiedam TeL 6FCOO Abonn.prijs: per week 0.32 per-kwartaal 4.10, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool'* DE Negende jaargang No. 101 Uitgave N.V De Nieuwe Pers Postgtr» 393644 iankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam. Directeur! B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper KABOUTERS HALEN HET EERST DE EINDSTREEP Zaterdagmiddag werd., in hst Olympisch Stadion te Am ster- dam. ter gelegenheid van de verjaardag, aan H.M. de Konin gin, een oud-Hollands ganzen bordspel opgevoerd. (Van onze speciale verslaggever) AMSTERDAM. 't Weer is er naar en de stemming ook: ganzeborden! We deden het vroeger, wanneer de avond guur, het bed ver en hei vuur gezellig was. Wy, onze grootmoeders en al die nog oüdere heren met hoge boorden of plooikragen, kuitkousen en gouwenaars, mitsgaders hun statige, hooggepruikte en nauw-ïngcregen dames van eeuwen geleden. Want het ganzenbord is stukken ouder dan onze familienamen. En 't heeft een taaie traditie bovendien, U had 't moeten zien in dat Amsterdamse stadion, waar een paar slordige tienduizenden amper een plaats onbezet lieten en nationaal kwamen ganzenborden. Zaterdagmiddag op Koningin Juliana's eerste verjaardag ais vorstin. 't Is grof spel, dit keer, dat moet gezegd worden. Nog nooit is er ïn de Zeven Provinciën of in het jonge Holland zo hoog ingezet voor de ganzen en de pot. Pak weg: een auto hier, honderd voetballen daar, een ameuble ment, diamanten, een pony, luchtreizen. De pot was vet en wie *m won goed af! Tweehonderd cn veertig duizend gulden. De winnaar? Wel we. wisten 't vooruit: het Nederlandse zwakke kind. Er valt niets te. wantrouwen. Geen doorgestoken kaart, want aan gan zenborden komen geen kaarten te pas, zodat er niets door te steken valt. En de dobbelstenen rollen onder het oog, van een kamprechter, een notaris, compleet met hoge hoed. Wet en ambtseed, 't Spel is echt. echter dan coil zelfs. De pot wordt de inzet van een loterij met 450.000 kansen voor u en voor mij en alle andere 10,010.998 geboren, getogen en gecorrigeerde Nederlanders. En de opbrengst wordt een fraaie cheque van 240.000 gulden, die als hulde aan Koningin Juliana aangeboden wordt ten be hoeve van Bet Nederlandse zwakke kind van alle gezindten. DE KABOUTERTJES hebben in Amsterdams stadion/ het spel van Car el Briels „Wie ibint de pot" ge wonnen. SJANGHAI. TY/T ET DE VAL van Sjanghai, -LV-L Azïë's grootste stad en een der belangrijkste handelscentra van de wereld, zal een tijdperk in de Chine se geschiedenis worden afgesloten. Tientallen jaren lang heeft het Wes ten in China èen politiek van de „open deur" en handhaving van de territoriale integriteit gevoerd, in hoofdzaak met het doel Rusland te verhinderen, een machtspositie in het Verre Oosten op te bouwen. Thans.staat Rusland op het punt. de deur toch te sluiten. Men mag* de Westerse politici van hun falen geen verwijt maken. Politiek is ten slotte „de kunst van het mogelijke". Het communisme bood China iets aan, dat het dempcratische Westen met de beste ivif van de wereld niet aan bieden kon. Bij het talrijke, verpau perde, verdeelde Chinese volk/ eeuwenlang onderdrukt door land heren, militairen en provinciale machthebbers, moest de totali taire heilsbood schap van Mos vinden. Westerse principes aan_, het In het zoeklicht kou weerklank rijkdom, diplomatie konden niets veranderen feit, dat dit volk totaal ongeschikt is voor een democratische ontwikke ling-in Westerse.zin. Desondanks le verde het Westen wapens. Zij kwa men in de handen vart de commu nisten terecht. De royaal gegeven economische hulp. spekte slechts de zakken.van even corrupte als on bekwame ambtenaren. Eerstkort ge leden-is het Westen gaan inzien, dat het niet voldoende wapen en geld beschikbaar kan -stellen pm China van 't communisme te redden, indien de Chinezen dit zelf niet wil len. Wat de gevolgen van de verove ring van de macht in-China door de communisten zullen zijn, is moeilijk "té voorspellen. Zeker is slechts, dat het nieuwe tijdperk, hetwelk China /ingaat. ïn niets op, het oude zal gelij ken. Mao Tse-Toèng'en zijtj mannen zijn zonder enige twijfel Chinezen, maar voor alles zijn zij door Moskou opgeleide communisten. Daarover mag men zich geen enkele illusie maken. MIDDELBURG. Zowel te Biervliet als te Vlissingen en Zou- telande zijn enkele coloradokevers gevonden. Naar de Plantenziekte- kundige Dienst mededeelt - betreft het hier waarschijnlijk enkele ver dwaalde beestjes. De'tijd van het jaar is nog te vroeg voor een grote vlucht, c TEL AVIV. Zondagavond is te Jeruzalem de toestand van alarm afgekondigd. Aanleiding hiertoe was artillerievuur, dat in de Zuide lijke sector van Jeruzalem werd af gegeven. Een uitgaansverbod is afgekon digd, terwijl verduisteringsvoor- schrlften werden uitgevaardigd. Levend sprookje In het stadion heeft een fee rond gewaard ze heet Karei Bruck- man en is toneeldecorateur van be-' roep waar anders stopperspil- en ander systemen over het beurs ge trapte gras rollen, heerst nu de vre dige sfeer van een sluimerend sprookjesstadje. Een oud, vervallen muurtje met zes gekanteelde toren tjes, een brink met statige bomen, een dorpsput. een groenbegroeide ge vangenis, een majestueuze brug, een herberg uiteraard en concessie aan de moderne tijd een speeltuin met draaiorgel en -molen en een kop van jut, en een heuse spoortrein, Tn dit sproDkjesstadje stelt een kabou ter natuurlijk de wet: hij luidt, het klokje van gehoorzaamheid en het stadje ontwaakt. De konijntjes wor den het eerst wakker en buitelen .binnen,, .zonnebloemen, richten ricbi op', het'"garnizoen marcheert aan en - zijn herauten beklimmen de stadsto rens en steken hun trompetten. De Indianen kruipen uit -bun wigwams om" bijlenzwaaiend een strijddans te beginnen, kabouters rukken uit met gieters en kruiwagens, de boertjes gaan uit melken en boerinnetjes vol gen. Matroosjes er ligt een schip in de haven komen wat vertier zoeken en Chineesjes ruiken handel. En anders zou het sprookje niet volledig zijn.— elfjes mengen zich onder de bevolking om er wat feest- sfeer. te toveren. Want 't is feest ver telt moeder de gans. Op de torens mogen de vlaggen"uit en alle sprook- jesstèdelingen krijgen een dag vry om. straks wanneer de grenadiers met het oude kanon een gevensamen het oud-Hollandse ganzenbordspel te spelen. Zie verder pag. 2 Maximaal met vijf pond naar Engeland 's-GRAVENHAGE. Van En- gelse .zijde wórdt er de aandacht.op gevestigd, dat toeristen, dié Enge-, land bezoeken by het-binnenkomen van het Verenigd Koninkrijk ni;et meer dan vijf pond sterling bij zich mogen hebben. Men kan- eqhter vanzelfsprekend z.g. traveller's chéques, credietbrie- ven enz. tot elk bedrag meenemen. Ook tegen het bij zich hebben van vreemde valuta bestaan geen be zwaren, 1 Bij het verlaten van Engeland mag echter slechts de tegenwaarde van" tien pond sterling worden meegenomen. Oud-minister Fiévez overleden Den HAAG. Zaterdagmiddag is te dezer stede in. het R.K. Zie.k-i kenhuis aan het Westeinde overle- den de- oud-minister-van oorlog ko lonel A. H. J. C. Fiévez. De overle dene bereikte de leeftijd van jaar. De begrafenis; van het stoffe lijk overschot van- oud-minister Fiévez is vastgesteld op Woensdag op de R.K. begraafplaats aan di Kerkhoflaan alhier omstreeks 1! uur.- De uitvaartdienst wordt om 10 uur gehouden inde Paschaliskerk aan de Neuhuyskade. BATAVIA, De Commissie voor Indonesië van de Verenigde Naties, de UNCI heeft aan de Vei ligheidsraad rapport uitgebracht over de militaire toestand op Java en Sumatra in de periode van 24 Januari tot '11 April. Het bevat de volgende conclusies: 1) In een groot deel van het vroegere Republikeinse gebied be heersen de Nederlanders slechts de voornaamste steden en wegen. 2) De. vijandelijkheden op Java en Sumatra vonden voortgang. Er is geen belangrijke wijziging in de omvang van de guerilla-activitëit in de twee afgelopen maanden op getreden. In een geval, een aanval op Djokja, beliep het aantal Re publikeinse strijdkrachten onge veer 1500 man. 3) In sommige gebieden bestaan .er buiten de regelmatige Republi keinse strijdkrachten nog strijd- 'groepen zoals de Darul Islam, klei ne bewapende communistische benden, ongegroepeerde extremis ten. en gewone benden. 4) De Indonesische bevolking lijdt ontberingen omdat in som mige gebieden de handhaving van recht en orde onbevredigend is en in de gebieden, die niet onder Ne derlandse confröle staan, de meest dringende behoefte aan medische goederen bestaat. 5) Het schijnt de 0.F-"missie toe, dat het economisch .-rstel, de "te rugkeer van recht l-,: orde en het Drieduizend zevenhonderd vier en dertig lampen veranderden het za- keïyke fabriekspand -ucm de Fa. van Nelle in de Spaanse Polder tot een sprookjespaleis.. Thans voor het eerst kon weer het enorme pand baden in een zee van licht. eind van 't lijden slechts kan wor den bereikt, indien spoedig alge hele overeenstemming wordt be reikt. Over de toestand op Java wordt in het rapport gezegd: in het ge bied van Bandung bevinden zich aanzienlijke strijdkrachten van de Siliwangi-dïvisle. Hiérvan heeft een bataljon ingestemd met de wa penstilstands-voorstéllen. De ande re bataljons hebben blijkbaar be sloten, geen verdere onderhande gen te voeren. De meest recente berichten wij zen ér op. dat elk ogenblik de hui dige kleine gevechtsaanrakingen tussen de Nederlandse troepen en de Siliwangi-divisie ernstiger af metingen zouden kunnen aanne men, aldus het rapport van de UNCL Studenten koppelden spoorwagens af DeVarsity-roeiwedstryden bren gen bijna elk jaar een iets meer danuitbundige vreugde der stu denten metzich mee. Vrijwel unaniem was .men het er Zondag over. .eens, dat "dit roeifestijn, in Utrecht en Jutfaas in „gepaste" vrolijkheid werd- gevierd. Exces sen, zoals in vorige jaren voor kwamen, werden hier niet gemeld. Jammer was hét daarom, dat de studenten, die met een extra-trein van Den Haag njar Utrecht zou den" reizen, te ver gingen .met bun „grappen". Deze heren hebben on derweg van htvn trein twee rijtui gen afgekoppeld, die iri Oudewa,- ter tót stilstand kwamen. In Woer den werd de onvolledige trein vast .gehouden en spoorwegpersoneel haalde de twee rijtuigen op. Op last van- de directieis. de trein daar tenslotte niet verder gereden. De' studenten-móesten daar'doör op eigen gelegenheid verder reizen. Enkeletreinen, ondervonden door dit incident .vertraging, onder meer de trein voor Engelse verlofgan gers. -*■ Op hetstation te Woerden maakten enkele studenten zo veel spektakel, dat zij door de politie werden opgepakt. Kapitein K'a f!*e I - Nor t,-hooft van het radio-programma voor de Ned. Strijdkrachten, is eervol ontslag uit de militaire dienst verleehd. Als waarne mend hoofd'treedt, op de heer J. A. M, D 1 f g a a u Ongeluk op de Luchtbrug BERLIJN. Een Halton-vlieg tuig van de Luchtbrug, dat gisteren als vermist werd opgegeven, is Za terdag op 25 km. ten Noordwesten van Berlijn neergestort; alle vier de ledèn van de bemanning zijn omgekomen. Nadat de Oost-Duitse politie te Nauen de ontdekking van 'n vlieg tuigwrak gemeld had, zijn Britse officieren voor onderzoek naar deze stad vertrokken. Bij hun terugkeer verklaarden zij, dat de Russen' zich behulpzaam hadden gètoond. Olievelden nabij Duits- Nederlandse j;rens BERLIJN, Duitse geologen hebben in het gebied tussen de Eems en de Nederlandse grens nieuwe belangrijke olie-voorraden aangetroffen, aldus bericht het met Britse licentie verschijnende Ber- lijnse blad „Die Welt".; De nieuwe vondsten zijn onlangs gedaan bij- boringen ten Noord- Westen van Lingen op enkele kilo meters afstand van de Nederlandse grens. Men venvacht, datr hier een belangrijk olieveld ontsloten kan worden,-aldus het -blad. PAKIJS. Betrouwbare bronnen alhier vertellen zonder blikken of blozen, dat na de opheffing van de blokkade van Berlijn de 15e Mei to Pary's een vierraogendheden conferentie begint- Zy zeiden zelfs, dat die opheffing van de BerlUnse blokkade zelfs nog maar een kwestie was van enkele dagen en dat als de Sowjets aansluiting van Oost-Duitsland bij de West-Duitse federatie zouden wensen zoiets geen onvoorbereide Westerse mogendheden zou vinden, want dat Washington, Londen en Parijs reeds met elkaar overleggen in welke overweging zij zo'n step zouden moeten nemen. Een van de zoeven genoemde „bronnen" was Herbert Evatt. de voorzitter nog wel van de algemene vergadering van de Verenigde Na ties! Hij zcide letterlijk: „Er js alle re den het einde te verwachten, van het langdurige en allergevaarlijkste meningsverschil inzake Berlijn: de blokkade zal spoedig opgehe ven zijn!" Indien dit we zenlijk zo 'is, kan er vrede ver wacht worden niet alleen in en voor Duitsland, doch ook in het Verre Oosten deze laatste woorden zijn ook letter lijk aan Evatt ontleend. De besprekingen van de Ameri kaan Jessup en de Rus Malik te Washington hebben dus wel iets be langrijks opgeleverd. Te Berlijn verneemt men dezelfde optimistische bijzonderheden, want kolonel Toelpanof, hoofd van de af deling Voorlichting van het Sowjct- Russische bestuur "heeft op een ver gadering van hoofdredacteuren een opheffing van de blokkade, of in ieder DR. EVATT Een serie opnamen uit een Amerikaanse griezelfilm? ..Neen! Deze foto toont, welke :^'^rtmdennffeh''At'4gelaatsuif^J drukking van een piloot on dergaat, wanneer de wind druk geleidelijk van 500 tot 650 km per -uur wordt opge voerd. SJANGHAI- De Chinese nationalistische troepen hebben de eva cuatie van Hangtsjou het voornaamste punt van hun 750 km. lange verdedigingslinie van de kust van Tsjekiang tot midden-Kiangsi vol tooid en zijn thans bezig nieuwe stellingen in te nemen. Een communis tische aanvalsspits zou tot 60 km, achter deze verdedingslinié zijn door gedrongen, terwijl twee andere colonnes— waarvan de ene van Woesjing naar het Oosten en de andere van Soetsjou naar het Zuiden oprukt een geïsoleerd," doch strategisch belangrijk spoorweg- en we genknooppunt in dit gebied zouden naderen. Communistische troepen, dié bezig waren met zuiveringsoperaties, bedreigen op het ogenblik plaatsen ten' Noorden van Sjanghai, waarvan de belangrijkste, Woe- soeng, aan de mond. van de Whanpoe ligt. De Communisten hebben Zater dag geëist, dat Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Frankrijk „snel hun troepen, oorlogsschepen en vliegtuigen uit China terugtrek ken". - Tezelfdertijd beloofden zij „alle vreemdelingen in, China, die .een ;horihaai'~v'bëröeRuitoefenen"--Jte" zullen beschermen. Zij zeiden be reid te zijn het aanknopen van di plomatieke betrekkingen met vreemde landen te overwegen. Volgens een communistisch ra diobericht is het grootste deel van zeven nationalistische legers onge veer 128 km. ten zuiden van Nan king omsingeld en is de vernieti ging van deze troepen in gang. Meer dan 40.000 regeringssoldaten zouden reeds zijn gevangen geno men. Drie Britse passagiersvliegtui gen en een aantal toestellen van de Britse luchtmacht worden in ge reedheid gehouden om, zo nodig, de zich te Sjanghai bevindende Britse onderdanen nog op het laatste ogenblik te kunnen weg voeren. Overleg spoedig herva t BATAVIA. Dr. Beel, de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon, in Indonesië, zei Zaterdag in een radiorede, die hij hield ter gelegenheid van de verjaardig van Koningin Juliana* dat „de com munistische zegetocht in China kan dienen als bewijs,, dat de in Indo nesië1 gebrachte Nederlandse offers niet tevergeefs zijn geweest." Dr. Beel zei verder, dat er nog geen volledige stabiliteit was bereikt, maar, volgens hem, kan men een langzame verbètering op de weg naar herstel waarnemen. geval een begin daarvan, binnen drie dagen voorspeld. „Incidenten" zei hij. „hebben zich in de afgelopen dagen niet meer voorgedaan; dat waren slechts routine-controles, waaraan men geen consequenties moet ver binden." Ook vaartuigen zullen geen over last meer ondervinden, tenminste dit heeft alweer een ander, nl. generaal Kwasjnin aan brigade-generaal Ben son verzekerd, tijdens besprekingen, die in „een buheaigewoon vriend schappelijke sfeer" te Berlijn werden gevoerd. Dus als de Britse militaire posten bij de sluizen blijven staan, moet men daaraan geen bijzondere betekenis meer hechten. Dit lijkt allemaal mooi. om niet te zeggen: onverwacht te mooi. Daarom, dat officiële Londense.. kringen nog tot voorzichtigheid manen, want Jes sup en Malik'zouden nog niet klaar zijn en op nieuwe instructies wach ten; en dan: Parijs en Londen willen toch ook nog gaarne een belangrijke duit in de Amerikaans-Russische zak te Washington werpen dan zo nu en dan een „telefonische". Op deze Engelse aanmaning tot voorzichtigheid sluit een Russische meededeling aan, waarvan de Taeg- lische Rundschau melding maakt en die aldus luidt: „De Sowjet-Unie zal bij de even tuele vtermogendhedén besprekingen toch onverminderd vasthouden aan eisen van: Vredesverdrag met Duitsland, vorming van een democratische re gering voor geheel Duitsland en terugtrekking van de bezettings troepen binnen een jaar na tekening van het Vredesverdrag." SOESTDIJK. Inweerwil van ;het 'kille weerIs het beroemde Oranjezonnetje op dé Koninginne dag de: feestvierders tijdens' het 'dé filé en de-bloemenhuldè trouw ge bleven; Er kwam geen eind aan de 'rijen der duizenden, die met bloe men in de hand de brede oprijlaan voor het palels..kwamen oplopen om de vriendelijk lachende vorstin öp het bordes hunaanhankelijk heid te .betuigen. Toen. het'défilé afgelopen was, 'laghet brede .bordes bedolven on- der de kleurrijke pracht van dui zenden bloemen. Eerst hadden drie' duizend kin deren van de lagere scholen te Baam eii Soest het Wilhelmus ge zongen begeleid door de Baamse Harmonie „Crescendo" De kleine zangers hadden zich voor het pale-fc opgesteld .met ballonnetjes, die na het Wilhelmus de lucht in moes ten. Maar voor dit spannende ogen blik was aangebroken waren reeds vele ballonnen ontsnapt, hoog de lucht in, de Oranjezon tegemoet. Toch bleven er nog genoeg over oni het feest te dóen slagen. Het Wil helmus was nog niet-verklonken of er stegen bfjna drie duizend bal lonnetjes op, onder Ipid. -gejuich van de grote kinderschare. Voor dien waren vier meisjes uit Baarn en Soest, nl. Anneke Albers, Ada OJthoff, Corrie Beyer en Hehny van Veile het bordes opgestapt om aan de prinsesjes Beatrix en Irene, eigen ballonnetjes te overhandigen. If et comité Kinderfeest heeft en kele mooie prijzen beschikbaar ge steld voor wiens ballonnetje - het verst van Soestdijk-neerkomt. Prinses Margriet mocht de plech tigheid niet van het bordes af bij wonen, omdat zij wegens een lichte verkoudheid het bed moest houden. Van een der ramen van de kinder kamer üit kon zij het hele feest van'bloemen en ballonnen gade slaan. Voor een auder raam van de kinderkamer mocht het jongste prinsesje op de schoot van prinses Wilhelmina het feest meemaken. Na het défilé bracht de band van •Arnhemse rooms-katholieke verken ners met schetterende trompetten en slaande trommels een wanne hulde aan de koningin. Zij waren speciaal genodigd. Op het feest te komen, omdat de koningin tijdens de kroningsfeesten vorig jaar reeds weg was, toen zij' op het Stadion- veld hun prestaties ten beste ga ven. Aan het slot van het feest kwam het. koninklijk gezelschap van het bordes af om de leden van het.co-, mité rioemenhuldeen die van de Oranjeverenigingen te begroeten. Onder de'gasten voor hét bordes bevonden zich ook de burgemeester De drukpersen van Sjang hai verhezen steeds meer terrein in hunstrijd tegen de inflatie. Een Amerikaanse dollar kost reeds 3 millioen „gouden" joean. Op de 3ste Mei hadden de werkgevers 3000 milliard joean nodto om de maandsalarissen te kun nen uitbetalen. De bezorger.met de lang- ste krantenwijk is de 15- jarige Donald.Olson «it Min neapolis. Hij moet een speciale editie van de Min neapolis Sunday Tribune gaan bezorgen bij staatslie den in 25 hoojdsteden van de wereld, o.a. in BrusselDa mascus en NetoDelhi, Ge lukkig voor hem, mag hij 'n vliegtuig nemen. In het leger van Israel heerst een Babylonische spraakverwarring. Men hoort er Engels, Duits, Frans, Sla visch, Jiddisch enz. Nu moe ten de soldaten binnen 6 we ken 1100 woorden Hebreeuws leren, anders gaan ze de pe toet in. van Soest, mr. S. P. baron Ben- tïnck en de burgemeester van Baarn, jhr. F: J. van, Beeck Cal- koen. Gedurende de plechtigheid ston den tienduizenden belangstellenden op de Amsterdamse Straatweg voor de paleistuin bijeen. Uit het buitenland ontving de Ko ningin ook vele gelukwensen, o.m. seinde president Truman haar: „Het Amerikaanse volk en ik, wensen U van harte geluk en het .allerbeste ter gelegenheid van' Uwer Majesteits verjaardag". Vertrouweling van Poolse primaat gearresteerd WARSCHAU. Naar te War schau wordt vernomen heeft de ge heime politie een overval gedaan op de Allerheiligenkerk te War schau cn de 55-jarige pater Zyg- munt Kaczynski gearresteerd. Pa ter Kaczynsky was een vertrouwe ling van de Poolse primaat. Naar men gelooft behoort pater Kac zynski tot een groep rooms-katho- lieken, die de primaat adviseren een meer onbevreesde houding te gen de pogingen der regering ter verzwakking van de rooms-katho lieke autoriteit aan te nemen. LONDEN. De broer van ko ning George, de hertog v. Glouces ter, heeft Zaterdag - verklaard, .etet; de toestand van de vorst bemoedi gend is. Aanhoudend droog weer Weersverwachting, geldig tot Dins dagavond. Koude nacht met plaatselijk mist. Overigens droog weer met enkele overdrijvende wolkenvelden. 's Nachts tydelijje zwakke, over dag meest matige wind tussen Noord en Oost. In de kuststreken ongeveer dezeHde, in het binnen land ietg .hogere temperaturen dan vandaag. 3 Mei: Zon op 5.08, onder 20.07; Mana op 7.51, onder 1.20. 3 Mei: Hoog water-te Rotterdam: Je tij 7.37 uur, 2e tij 19.50 uur. Waarnemingen, hedenmorgen 8.4D u. te Rotterdam: luchtdruk 1032,0wind N.O. 4c temp, 0.6r max. .11.6 gistermld-. dag 4.40 uur: min. 4.9 hedenmorgen 5,40 Uur. Weersgesteldheid: onbewolkt. Zondagsrijverbod F) E 24ste April vat» dit jaar was een uitzonderlijke mooie-weer Zondag. Op zo'n dag ontvlucht ieder, die maar enigszins kan, de stoffige stad om verpozing, te zoe ken in de vrije natuur of wat daar voor doorgaat. Op zo'n prach tige voorjaarsdag kan men het nauwelijks.beterutreffen,;want ,jie bbllënveTdëh staan in bloei én de vruchtbomen dragen hun bloesem pracht. Maar het Zondagsrijverbod was op die 24ste April van kracht, misschien zeer tot genoegen van de duizenden fietsers, en de enige auto's, die zich op de weg bevon den, waren van buitenlandse bezit ters. Dat Zondagsrijverbod is niet zowaar een ambtelijke maatregeL Het heeft zelfs een zeer verstrek kende betekenis. Onze brandstof- fenpositie laat hef onbeperkt ge bruik van olie en benzine nog niet toe. Ze kosten deviezen en devie zen, dit is reeds uitentreuren be toogd, zijn schaars. Toen het Zon dagsrijverbod twee jaren geleden inging, hoopte de regering daarme de een aanzienlijke besparing te bereiken en het feit, dat dit ver bod nog steeds van kracht is, kan er op wijzen, dat het aan zijn doel beantwoordt. Dus waren de auto bezitters op die heerlijke bollen en bloesem Zondag genoodzaakt om èf thuis te blijven en uit wan delen te gaan öf de fiets van de zolder te halen-en een nuttige li chaamsbeweging te nemen. Met deze uiteenzetting houdt het vraagstuk niet op een vraagstuk te zijn. Er zit namelijk veel meer aan vast! "Want die duizenden autobe zitters zouden, indien zij op meer genoemde dag wèl langs Neerlands dreven hadden mogen toeren, bij tijd en wijle gebruik hebben ge maakt van pleisterplaatsen, in de vorm van café"s, hotels en restau rants, om de inwendige meng te versterken en het vaderlandse stof uit de keel te spoelen. Met andere woorden; omdat zij niet mochten rijden met hun auto, zagen de con- sumptiebedrijven een aardig som metje verteringen, aan hun neus voorbijgaan. De bedrijf shoreca heeft direct na het afkondigen van het Zondagsrijverbod bij de Minis ter van Verkeer ernstige bezwaren ingebracht, die echter zonder uit werking bleven. Thans heeft de bedrijfshoreca een enquête inge steld, waarvan de conclusies ta melijk verontrustend mogen, heten. De bedrijven, die bruikbare gege vens inzonden, vormen naar hun aard en omvang een duidelijk en betrouwbaar gemiddelde van het totale aantal ondernemingen, dat bij het rijverbod direct is geïnte resseerd. De gegevens tonen aan, dat het verlies in ontvangsten bij 57 be drijven over het jaar 1940 rond één millioen gulden bedroeg. In per centages uitgedrukt wordt het schadebeeld nog aanzienlijk slech ter. Dan blijken verliezen, varië rend van 20 tot 90%. En nog ern- itiger laat de situatie zich zien wanneer wy letten op de omvang van de hier betrokken bedrijven, die in vele gevallen zo is, dat als gevolg van de Zondagschade, de grens van de bestaansmogelijkheid is bereikt. Wanneer wij nu het ge tal 57 in verhouding bréngen tót dat van alle betrokken ondeme- mingen, is de_ schatting van het verlies op 10 a 15 millioen gulden jaarlijks vrij aannemelijk. Het noodlot van elke maatregel brengt mee, dat ze goede en kwade gevolgen heeft. Het goede zit hier in de brandstofbesparing; het kwade in het inkomstenverlies der horecabedrijven. In het licht van de gepubliceerde cijfers lijkt het ons van groot belang, dat ernstig wordt nagegaan in hoeverre het goede dan wel het kwade over heerst. Want als er dan toch over .deviezen wordt gesproken, het gaat hier om het wel en wee van een deviezenbrengende bedrijfstak!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1