3 HET ROTTERDAMSCH PAROOL Berlijnse blokkade eindigt 12 Mei Ministerraad 23 Mei bijeen Ontelbare rouwenden trokken langs gedenktekens Grote Vier besluiten Eerste reactie: vreugde en ontspanning in de wereld Staakt vuren!" in Indonesië Verdwijnende blokkade Nee toch.Heus! Voorlopig ga ik vissen" Groot zwijgen daalde over het land Bloemen vertolkten de gedachte .Nooit zullen wij vergeten Ernstig incident te Amsterdam fl De Raad van Europa Londens plan wordt te Parijs uitgewerkt en te Straatsburg beslist Politieke eenheid beoogd Deelnemers uit 5 landen heden gestart Gedenkteken onthuld op werf Gusto i Vrijdag 6, Mei 1949 Red. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tel. 6r.D0 Abonn.prifs! per we.ek 0.32 per kwartaal 4,10, losse nummers (LQ9 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMEE Negende jaargang No. 104 Uitgave N V. De Nieuwe Pers Postgiro 393644 JankfeiV Amsterdamsche Bank ie Botterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper NEW YORK. De blokkade en tcgenblokkade van Berlijn worden op 12 Mei gelijktijdig opgeheven de Raad van Ministers van Buitenland se Zaken der Grote Vier zal op 23 Mei in Parijs bijeenkomen. Deze be slissing, welke een algehele omkeer in de internationale politieke ver houdingen betekent, is Woensdag genomen tijdens besprekingen tussen de vertegenwoordigers der Grote Vier de Amerikaan Philip Jessup, de Brit sir' Alexander Cadogan, de Rus Jakob Malik en de Fransman Chavel in bet gebouw van de Amerikaanse V.N.-delegatie op de hoek van Park Avenue en de 32ste Straat. Volgens het officiële communiqué zullen op de Parrjse conferentie besprekingen worden gevoerd over kwesties betreffende Duitsland en de problemen, welke uit de situatie te Berlijn voortkomen, alsmede over de valutakwestie in Berlijn. Nog niet bekend is, of de zittingen openbaar zullen zijn. Vandaag is het 323 dagen geleden, In Het zoeklicht EERSTE STAP Wie a zegt moet ook b zeggen. De opheffing van de Berlijnse blokkade zal slechts een begdn der Russische concessies zijn. Zien wrj het goed, dan zal zij gevolgd worden door een Russische goedkeuring van vrijwel elk voorstel,dat het Westen ten aanzien van Duitsland op de aan staande conferentie van de minis ters van Buitenlandse Zaken naar voren zalbrengen. De laatste stap in deze richting zal de afbraak van het IJzeren Gprdgn zijn. Niemand (behalve natuurlijk'de leden van het Politburo) kent de calculaties van het Kremlin, schreven wij dezer' da gen. Maar de hierboven uitgestip pelde politiek vanRussische zijde ligt in de lyn der verwachtingen. De strijd om Berlijn ls een volledige Russische nederlaag geworden. De Westelijke tegenblokkade heeft het Kremlin uitgesloten van alle zaken ten Westen van de lijn Stettin— Triest- De schepping van een her enigd Duitsland, <elfs met een door het Westen ontwo.men bezettings- statuut, geeft de Russm op zijn minst het voor deel van een buf ferstaat. Op zijn best zullen zij op een te vormen Duitsecentrale regering een be paalde invloed kunnen uitoefenen, ai is de kans daarop, gezien de waak zaamheid van het Westen, niet zeer groot. Wegschulving van het IJze ren Gordijn kan de economische nood van de satellietstaten verzach ten, Niet verwacht mag worden, dat Moskou al deze concessies in eens zal doen. Het zal ongetwijfeld trach ten, elk" onderdeel tegen de hoogste prijs te verkopen. Evenmin is aan nemelijk. dat de Westerse staats lieden bijzonder in hun schik zullen zijn met de Russische tegemoet komendheid. Zij weten, dat het nu moeilijker zal worden geld van het Amerikaanse Congres en de West- europese parlementen los te krijgen voor de herbewapening. Ook weten zij, dat het 'einddoel van het Krem lin niet veranderd is en dat het slechts de handen vrij wil krijgen voor de gigantische taak, welke het na de definitieve overwinning der communisten in het uitgestrekte China te verrichten krijgt. Maar het verlangen van de Westerse volken naar het einde van de Koude Oor log zal het zelfs de meest sceptische diplomaten onmogeijjk maken,' de -Söwjet-aanbledingen van de hand te wijzen; Want het Kremlin,het Va tic a an en sommige politici mogen in -eeuwen-kunnen rekenen, de gewone man. denkt'in'jaren. - Horikong door Britten versterkt De Britse minister van Defensie, A. V. Alexander, heeft in het Lagerhuis verklaard, dat Engeland „aanzienlijke versterkingen" naar het. garnizoen van de.Britse kroon kolonie Hongkong zal zenden. Deze zullen bestaan uit eenheden van alle wapèns der land-, zee- en luchtmacht. dat de Russen de verbindingen van Berlijn met het Westen per spoor en langs de weg verbraken en al die tijd heeft de wereld in angstige spanning verkeerd of deze koude oorlog niet op een kwade dag zou omslaan in werkelijke krijg. Het communiqué van de vier grotamogendheden heeft verlich ting gébracht. Men ziet weer een weg om..uit de' impasse te komem Westelijk Berlijn zelve ziet nog meer voordelen die verbonden zijn aan de opheffing van de blokkade. Het licht dér straatlantaarns zal- weer aan; flitsen. De stad zal zijn vereiste hoe veelheid calorieën niet langer In ge droogde en ingedampte vorm ont vangen, maar er zullen weer echte aardappelen, echt fruit en echte groente in de winkels komen. Trams, die hun diensten hebben moeten staken zullen het verkeer kunnen hervatten Donderdag heeft in het Britse La gerhuis' de minister van buitenland se zaken Ernest Bevin een verkla ring afgelegd over de overeenkomst tot beëindiging van de blokkade van Berlijn. „In eenvoudige taal", zo zeide hij, „betekent dit, dat de weg thans open ligt voor de vier mogendheden om het Duitse vraagstuk in al zijn as pecten te bespreken," 'Hij deelde mee, dat hij van plan was Zaterdag naar Berlyn te gaan om de luchtbrug in actie gade te slaan en „om de dank en de geluk wensen van de regering over te brengen aan alle betrokkenen voor hetgeen zij'hebben gedaan. Aanhoudend vrij koud Geldig van Vrijdagavond tot Za terdagavond: Koude nacht met weinig wind, afnemende bewolking en enkele verspreid optredende buien. Morgen' geleidelijk toenemende bewolking en aanvankelijk droog weer, maar later in de westelijke provincies hier en daar enige regen. Zwakke tot matige westelijke wind en overdag iets hogere temperaturen dan vandaaag. 7 Meü zon op 5.00, onder 20.14; maan op 13.22, onder 3.21. Waarschijnlijk morgen: BATAVIA Naar United Press meedeelt hebben üe Nederlandse en Indonesische delegaties ter voor-conferentie een informele overeenkomst bereikt om het vuren te staken. De Nederlanders zouden de republikeinse regering naar Djogja laten gaan en van daar uit zou deze de order „Staakt het vuren" afkondigen. Verder zouden dc republikeinen bereid zijn aan dc ronde-tafelconferentie te Den Haag deel te nemen. Mohammed Rum is van daag naar Bangka vertrokken om de goedkeuring op' deze ovéreen- komst van de republikeinse leiders te vragen. Krijgt hij die, dan zal; Zaterdag waarschijnlijk een for-, mele zitting van de voor-conferen-I tie warden gehouden, waar de overeenkomst officieel wordt on dertekend. - Electrische trein bij Soest ontspoord De electrische trein, die van morgen om 7.02 van Utrecht naar Soest vertrok .is op het stations- emplacement van de plaats van aankomst door het te vroeg om zetten van een wissel uit de rails gelopen. De trein kwam in botsing met een mast van de bovenleiding en een seinpaal en werd aan de linkerzijde gedeeltelijk opengere ten. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. Het verkeer op de lijnen Soest-Utrecht en Soest- Baarn was tot in de middag ge stremd. DE HAAG. De hoofdprijs van de landelijke NTWÏN-loterij (een reis naar Indonesië en eën verblijf van een week aldaar voor twee per-, sonen) is gewonnen door de heer A. E. Dehnert te Rotterdam De prijswinnaar heeft gezorgd, dat ook de militairen in de tropen kunnen profiteren van het feit dat hij do prijs won: in zijn opdracht zijn drie NlWlN-rimboekisten ver zonden naar militairen op d.e bui tenposten in Indonesië. WOENSDAGMORGEN stapten vier mannen, op wie de aandacht van de gehele wereld is gevestigdin de lift van een New Yorkse wolken krabber op de hoek van de" Park Avenue en de 32ste straat. Zij lie ten zich naar de 23ste verdieping brengen, wadr zij. in hetkantoor van de Am.erikaanse delegatie bij de UNO, in de kamer van dr. Phi lip- Jessup, gingen vergaderen. Punt vun bespreking: de voor waarden voor opheffing van de Berlijnse blokkade. Deelnemers aan de vergadering: Sir Alexander Cadogan, Engeland; Jakob Malik,- Rusland;. Philip Jes sup, V.S.; Jean Chauvel, Frankrijk. De conferentie was succesvol, getuige de glundere gezichten van de heren (in dezelfde volgorde). Resultaat: 12 Mei ophef jtng blok kade, 23 Mei hervatting van de in November 1947 afgebroken bespre kingen van de grote vier over de Duitse kwestie en wat de wereld ervan denkt Een Amerikaanse MEVROUW ROOSEVELT (breed glimlachend): „Ik ben heel erg ingenomen met deze ontwikkeling." Een Kus TSARAPKIN; „Nie ts onverwa chts." Een Engelsman SIR BRIAN ROBERTSON: „De weg voor overeenstemming is geopend maar nog niet ge- effend." Een Fransman PONCET: - „Ondanks alles gelooft geen mens "aan een wezenlijke veran dering in de Sowjet politiek." Eén Nederlander Mr. G. J. VAN HEUVEN GOEDHART: „Dit is goed nieuws. Ik hoop dal het Westen, dat niet week voor de blokkade, nu niet min der stijfkoppig zal zijn." West Berlijn BURGEMEESTER REUTER: „De krachtmeting tussen Oost en West begint nu pas goed." Oost Berlijn BURGEMEESTER EBERT: „De Westerse oorlogshitsers zijn gecapituleerd voor de vredes politiek van de Sow jets." De luchtbrug EEN DER PILOTEN: „Voor mij kan het niet gauw genoeg afgelopen, zyn. Maii. .wat heb ik er genoeg van."' fGENERAAL CLAY Vallende kruiwagen doodt 19-jarige AMSTERDAM. Bij een bouw werk, aan de Jan van Galenstraat,, alhier, viel Donderdagmorgen door nog. onbekende oorzaak een krui wagen van de steigeromloop bij het dak en kwam terecht op de juist onder de stijger lopende bouwvak arbeider, de 19-jarige F. A. van der Pas. De G.G, en "G.D. vervoerde het slachtoffer naar het. Wilhelmina- gasthuis, waar de jongeman bij aan komst reeds bleek te zijn overleden. Het gebeurde maakte zo'n indruk op de arbeiders, dat zij het werk neerlegden en naar 'huls gingen. DEN HAAG, Met ingang van Donderdag .is 'de „prijzehöeschik- king Utility wollen dekens 1948" ingetrokken. De fabrikanten kun nen zich thans bij hun productie, wat betreft de kwaliteit, aanpassen bij de vraag van het publiek. De Amerikaanse- stad Jack son is in rep en roer gebracht door een fantastisch radiover haal, waarin- gezegd werd, dat de maan uit haar gewone baan was gegaan, récht op de zon-af schoot en daaïdöor een ver schrikkelijke- aardbeving in Amerika zou veroorzaken. De mensen vluchtten in' massa's naar hèt pldtteland. Prof. Herbert Olivecrona, de beroemde Zweedse hersenchi- rurg, heeft bij een operatie, die 12 uur duurde en voor een groot deel verfilmd werd,-uit de her senen van een28-jarige man een gezwel verwijderd, dat. zo groot als een vuist teas. Op het ogenblikveertien dagen later, is de patiënt al weer op de been. Mevrouw Mary Adams in Shrewsbury ts hetslacht offer geworden van het feit, dat zij niet lezen kan. Zij werd tot 250 guldenboete veroor deeld wegens bet gebruiken van valse bonkaartenOp de bon kaart.die zij voor haar echtge noot had aangeboden, stond ge- 'stempeld aanstaande moeder". -x- Toen de filmactrice Beverley Mitchell haar echtgenoot met- dedeelde, dat zij hoopte 'n zoon te krijgen, antwoordde hij: „Ga weg. Ik wil zelf met mijn trein spelenNu heeft zij verlof van de rechter gekregen om te scheiden. Generaal Clay: GRAFENWOHH. De' man die in hei heetst van de strijd In de Koude oorlog pal stond, nam Woensdag afscheid van zijn troepen op het paradeterrein Grafenwohr. Terwijl meer dan tachtig vliegtuigen over .het terrein scheerden en rondcirkelden. Dam generaal Lucius Clay afscheid van zjjn troepen,'waarvan er meer dan 11.000 opgesteld stonden. De generaal was zeer. bewogen en verschillende malen gedurende de korte toespraak die hij tot zijn manschappen hield, brak zijn stem. „Dit zal de laatste parade zijn die Ik afneem na 34 jaren dienst. Altijd zal Ik 'in mijn hart het beeld blijven dragen van u zoals u hier op dit terrein staat opgesteld." Op een persconferentie ter gelegenheid van zijn afscheid zeide de generaal dat hij verwacht, dat de geallieerde lucht brug in stand zal worden gehouden tot dat West-Berlijn een voorraad kolen en voedsel heeft, .die de 200.000 ton te boven gaat. „Ik heb nog geen Instructies ontvan gen om de luchtbrug te doen voort bestaan, doch ik neem aan, dat zij intact zal blijven." Gevraagd naar zijn toekomstplannen zeide Clay dat deze vooTlopig niet ver der reiken 'dan „vissen in Georgia". De generaal was ervan overtuigd, dat een oorlog met de Russen, dié hij in de "persoonlijke omgang vriendelijke men sen vond, vermeden kan worden. Hij achtte een langdurige bezetting van Duitsland noodzakelijk. Staking legt productie bij Ford lam DETROIT Ongeveer 65.000 arbeiders liepen gisteren de Ford fabrieken uit en begonnen de tweede grote staking in de geschie denis van deze fabriek. De eerste grote staking vond in 1941 plaats. De staking, die reeds enige we ken. in de lucht hing, is uitgebro ken ten gevolge van een geschil tussen de maatschappij en de ar beiders over een opvoeren van het tempo aan de lopende band. De directie heeft verklaard, dat binnen negen dagen het grootste deel van de over de gehele wereld verspreide Fordfabrieken door de staking lam zal komen te liggen. Alle doden uit de jaren 1940—1945: de slachtoffers van het verzet, de soldaten, die hun dappere strijd met de dood moesten bekopen, de bij'na honderdduizend Joodse landgenoten, die op gruwelijke wijze zijn vermoord en de duizenden, die bil bombardementen hun leven verloren, zij zijn niet vergeten. In het hele land, trokken Woensdagavond stoeten zwijgende mensen langs de gedenktekens en legden er hun bloemen neer; levende getuigenissen van de smart, die ons vervult bjj het den ken aan de slachtoffers van het naziregiem. Om acht uur verstilde alle leven in het gehele land: een groot zwijgen daalde over het land. Op enkele punten concentreerde zich de algreniene rouw; op de Dam te Amsterdam, waar het nationale monument voor alle gevallenen is opgericht, op de Waalsdorperviakte, waar. zovele verzetslieden zdjn dood geschoten, op het concentratiekamp te Vught, oord van verschrikking iri de bezettingsjaren en op de eTe-be- graafplaats in de gemeente Bloemen- daalOverveen, waar de slacht offers. van het'verzet zijn begraven. Meer dan 15.000 Amsterdammers liepen Woensdagavond,1 verbeten zwijgend, uit verschillende stadsde len haar de Dam, waar zij defileer den langs het nationale monument. Voor; het koninklijk paleis stroom den 50.000 mensen samen. Toen de carillons van alle kerktorens het achtste uur uitgeluid hadden zweeg iedereen: twee minuten lang scheen jn .onze, hoofdstad alle leven ver stard. Daarna sprak burgemeester <3 A i 11 y de menigte toe. Paul H u f declameerde .„De', achttien do- dén" van Jan Carapert. In 't zwart Het waren vooral veel nabestaan den van'gefusilleëVde' verzetslieden, die een - stille tocht maakten naar de Waalsdorperviakte. Vrijwel allen tyaren in het zwart gekleed. Veel is ,er geschreid toen die rouwenden langs dé sobere kruisen liepen. Leden van vrijwel alle ex-illcerale groepen hebben bloemen gelegd vp de graven, van hen, die op de ere begraafplaats te Bloemendaal rus ten. .Ds. W. Fijn y.anDraat en kapelaan ~-J. F r èr* c:k spraken de daar verzamelden tóe. De herdenking te Rotterdam had een traditioneel karakter. Voor de vijfde maal sinds de bevrijding kwa men enkele duizenden mensen voor WOENSDAGMIDDAG heeft ZKH Prins Bernhard het door de Haagse beeldhouwster Corinne Fronzen Helsenfeld vervaardigde verzets- manument, voorstellende een vrou wenfiguur, die een toorts der vrij heid draagt, onthuld. Overzicht tij dens de plechtige onthulling van het tegen de wand van de Dom kerk geplaatste, monument. Donderdag is te Bergen op Zoom op de- Canadese Militaire Begraaf plaats door vice-admiraal Rost van Tonningen namens HM. Koningin Juliana en Z.K.H, prins Bernhard een krans gelegd bij het monument ter nagedachtenis aan' hen. die voor de bevrijding vielen. het Raadhuis aan-de Coolsingel bij een Waar de doden zijn herdacht met koraalmuziek van de* Mariniers- kapei, kransleggingen bij de oor logsmonumenten en een stille omme gang, naar de Maasbruggen, waar de mariniers in de Meidagen van 1940 zo dapper hebben gevochten. Koninklijke familie De Koninklijke -familie heeft in verschillende plaatsen deelgenomen aan de rouwplechtigheöén. Koningin Ju 11 ana, geheel in. het zwart ge kleed, heeft in Baarn witte bloemen neergelegd aan de voet van het her denkingsmonument. Prinses Wil- h's 1 m i n a. liep mee in de stille her denkingstocht tc Apeldoorn. Zij leg de persoonlijk een simpele laurier krans neer bij het voorlopige ge-' denkteken. Prins Bernhard heeft in Utrecht het prachtige verzets- monument een voortschrijdende, ongeveer vyf meter hoge vrijheids- figuur, gebeeldhouwd door Corinne Franzen-Heslenfeld onthuld. Een eenvoudige plechtigheid had plaats op het Engelse kerkhof te Nijmegen. Britse en Nederlandse vlaggen hingen daar halfstok, het muziekcorps van de luchtvaarttroe- pen speelde het Wilhelmus en het ,God save the King". De Nederlandse kolonie te Berlijn kwam, ter herdenking van de oor logsslachtoffers, bijeen in de Evan gelische Kerk te Fronau '(Franse sector Berlijn). In vele plaatsen in ons land zijn. Woensdag gedenktekens, onthuld, o.a. in Varsseveld, Rijswijk, Kam pen, Middelburg, Leeuwarden (ter nagedachtenis van de Friese Joden), Renesse. Beverwijk en Hoogeveen. In Amsterdam heeft zich nog een vrij ernstig incident voorgedaan. Tijdens de twee minuten stilte reed een auto, waarin een heer en dame zaten, uit de Wijtenbachstraat de Linnaeusstraat in. Het publiek was zo fel verontwaardigd, dat "het de chauffeur dwong te stoppen. Dé po litie kon ter na uwernood voorkomen dat de wagen werd omvergesmeten. Tegen 't water gaat de strijd voort Het grote werk. de afdamming van de Brielse Maas. is Donderdag begonnen. Grote baggermolens zijn bij Oostvoorne, waar de afsluitdijk gelegd zal worden, bezig een brede sleuf te maken voor het neerlaten van de eerste zinkstukken. Achter het recreatieoord „Het Kruiningergors" is een aanvang ge maakt met het maken van de zink stukken. die van rijshout vervaar digd worden. Vermoedelijk zullen de volgende week reeds de eerste stuk ken op de bodem van de Maas wor den neergelaten. In het kanaal door Rozenburg na bij „de Beer" is men eveneens be gonnen met bet maken vsn de soui- sluis, terwijl in het Hartelse Gat de baggermolens bezig zijn met het in- voerhanaal. dat de Brielse Maas met de Oude Maas zal verbinden. Vooral voor het Westland zal, bij het beëindigen van dit grote werk, een belangrijke verbetering van de bodemkwaliteit verkregen zijn. Men. verwacht van deze afdamming, die het uiterlijk van ons kustgebied sterk zal veranderen, vooral het tot staan brengen van de voortschrij dende verzilting van het bouwland in de kuststrook. LONDEN. In de met rode tapijten bedekte Queen Anne Room van het St, James Palace is Donderdag met een plechtigheid van eeq uur liet ontwerp-statuut voor een Europese Raad ondertekend. Het document, dat een belangrijke stap op de weg naar hechter Euro pese eenheid betekent, werd ondertekend door Groot Brittannïë, Frank rijk, België, Nederland, Luxemburg, Noorwegen, Zweden, Denemarken, Italië cn Ierland. Een commissie van voorbereiding zaï regelingen treffen voor de eerste vergadering deze zomer in Straatsburg. Voor elk land, met uitzondering van België, zette de minister van bui tenlandse zaken Zijn handtekening onder de documenten. Namens België tekende ambassadeur graaf Robert de Thiusies, want Spaak lag met heup jicht te béd. Scjiuman, namens' Frankrijk, zei de bijvoorbeeld: Europa kan niet blijven wachten op een definitie van zijn geographische grenzen. Het moet zijn eigen grenzen vin den. Wij leggen de grondslagen voor een geestelijke en politieke samenwerking. De bijdrage van iedere natie zal het mogelijk ma ken dynamische kwaliteiten met bedachtzaam realisme te verzoe nen. Wij dienen Europa in zijn ge heel door de kern van een nieuw Europa te vormen." v De Nederlandse minister van buitenlandse zaken, mr. D. TJ..Stik ker, verklaarde, alvorens zijn handtekening te plaatsen, dat het denkbeeld van een Europese een heid voor Nederland'niet nieuw is.- De Raad van Europa is een poging om West-Europa te verenigen op politiek gebied zoals de Marshallhulp dat eco nomisch doet en het Atlantisch Pact militair. Kern nieuw Europa Het verdere voorbereidende werk voor de Raad van Europa begint 11 Mei te Parijs; „als dit achter de rug is", zei Bevin, „dan komen de beslissende ogenblikken". Alle ondertekenaars hielden rede voeringen. „Onze aardrijkskundige 1 igging en ons gehele verleden maken, dat wij voorstanders van een Europese eenheid zijn," zeide hij, en hij ver volgde: „Wij moeten voorwaarts gaan, teneinde een steeds betere eenheid in Europa te bereiken. Ik ben er volkomen van overtuigd, dat wij zullen slagen en ik ben er. trots op namens Nederland dit document te mogen tekenen," Op naar Straatsburg! Bevin richtte 2ich nog tot mi nister Schuman- (Fra.) met de woorden: „Het wezenlijk symbolische en vitale ogenblik van dit alleszal komen, als fle Raad van Europa, over enige maanden, voor de eerste maal op de historische bodem van Elzas-Lotharmgen vergadert. Dit zal het ogenblik zijn, waarop de stad Straatsburg, die door haar ge hele geschiedenis heen als twist appel voor de elkander beoorlo gende Europese landen heeft ge diend, tot het centrum zal worden van een nieuwe poging, om een geest van verzoening in Europa te doen zegevieren en een Europese eenheid te bereiken." Alsdan, in Augustus, zal ook over het lidmaatschap van Grie kenland en Turkije worden be slist. Ronde van Nederland AMSTERDAM.' Donderdag middag zijr. in da Congreszaal van KrasnapoJsky te Amsterdam aan de deelnemers van de Ronde van Ne derland, die heden begon, de mail lots, rugnummers, fietsloden, enz. uitgereikt. Officials, ploegleiders, renners én journalisten liepen er rond en spraken'met elkaar in een wonderlijk mengelmoesje van Ne derlands, Vlaams, Frans, Duits, Ita liaans en Spaans, In de Belgische a-ploeg zijn twee wijzigingen gekomen; in plaats van De Corte gaat Liicien Acou mee en Albert Decin zal Renders veryan- gen. De ploegen startten in de volgen de kleuren: Nederland A: rood-wit-blauw; Nederland B: feeel. (Dunlopj Nederland C: rood; Nederland D: geel (Wilco); Nederland E: groen; België A: wit; België B: zwart-geeï-rood; Frankrijk: lichtblauw met Franse lelie; Belgisch-Nederl. ploeg:-paars; en Zwitsers-Italiaanse ploeg: don kerblauw. Woensdagmiddag werd op de werf Gusto in Schiedam het werk een haü uur vroeger beëindigd dan gewoonlijk. Zowel het technische als kantoorperso neel verzamelde zich achter het grote werfgebouw, waar deze middag een gedenksteen werd onthuld .ter herinne ring aan de gevallen medewerkers in da jaren 1940—1D45. Terwijl op de rivier het leven zijn gang ging eh driftig flui tende boten de stilte verscheurden, be zonnen de velen op het werfterrein zich op het offer, dat velen van hun makkers brachten. Namens de commissie uit het perso neel, die deze herdenking voorbereidde, droeg de heer T, C. Robberregt het door leden van de eigen schildersgroep „Beatt" vervaardigde monument over, Mr. EL Smulders herdacht, alvorens tot de onthulling over te gaan, de 21 per soneelsleden, wier namen hij oplas. Twaalf van hen vielen als slachtoffer bij het bombardement van de werk op lö Juli 194L Na het wegtrekken van de bedrijfs- vlag, werden twee minuten stilte to acht genomen by het monument, dat in de muur van het directiegebouw aange bracht, boven een metalen' plaat een liggende figuur met gebroken ketens weergeeft. Ben defüé langs het monu ment, waarbij de nabestaanden voorop gingen, besloot de plechtigheid,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1