D HET ROTTERDAMSCH PAROOL Republikeinen binnen veertien dagen in Djokja terug In het stadje van Ozaar Peter werd Sparta-historie geschreven Accoord gaat historie in als Van Róyen-Rum-verklaringen Regeringstroepen bij Sjanghai op nieuwe defensielinie Duizenden arbeiders werken koortsachtig aan loopgraven en versperringen Koud weer A Nee toch.Heus! Willem Barendsz teruggekeerd van voorspoedige expeditie Op dsi kohhsl DE Maandag 9 Mei 1949 Red en Adxn, Lange Haven 141, Schiedam Tal. 6f 00 Abonn.prijg. per week 0.32 per kwartaal f 4,10. losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting lfHat Parool" DE SCHIEDAMMER Negende jaargang No. 106 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 2ankler: Amsterdamsche Bank té Rotterdam Directeur; B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper BATAVIA „Ik heb grote waardering voor de uitstekende geest, waarin de delegaties de afgelopen twee weken tijdens de informele be sprekingen gewerkt hebben en Ik wens haar geluk met de resultaten, welke ik voor de historie wil vastleggen als de ,Van Koyen— Rum- verklaringen*." Deze woorden sprak Merle Cochran, de voorzitter 'van de UNCI, Zaterdagavond op een formele bijeenkomst van de beide dele gaties, waar dr Van Royen en Mohammed Rum zojuist officieel mede deling hadden gedaan van het tussen dc Nederlanders en de Kepubli keinse leiders bereikte accoord. Op een later gehouden persconferentie verklaarde Rum, dat dr Van Royen en hij van oordeel waren, dat de Republikeinen binnen twee weken In Djokja terug zullen zijn. Hij ge loofde, dat de Republikeinse nood regering, die zich ergens op Sumatra bevindt, de overeenkomst zal steunen. In Lake Success is men van mening, dat als gevolg van de bereikte overeenstemming de Algemene Vergadering der Verenigde Naties het debat over de Indonesische kwestie tot de herfst zal uitstellen. B.F.O. wenst beraad voor Ronde Tafelconferentie Van de zijde van de BJT.O. is be kend gemaakt, dat de B.F.O. met grote voldoening kennis genomen heeft van de verklaringen der Ne derlandse en Republikeinse delega ties. De B.F.O. is van mening, dat op basis van de thans bereikte re sultaten verdere vruchtbare be sprekingen en onderhandelingen, die kunnen leiden tot epn spoedige goede oplossing van het Indone sische vraagstuk, mogelijk zullen zijn. Zij is van oordeel, dat daar bij aanstonds de volgende hoofd punten aan de orde zullen komen: a) de vorming van een nationale federale regering, welke als eerste regering van de vrije souvereine staten van Indonesië zal kunnen optreden: b} de overdracht van de souvereïoïteit en alles wat daarmee samenhangt, zoals de inhoud van het Uniestatuut en de daarmede verband houdende eventuele (voor lopige) verdragen. De B.F.O. meent, dat het eerst genoemde punt een onderwerp be treft, dat in beginsel als van zuiver Indonesische aard aangemerkt moet worden en daarom behandeling be hoeft in een aan de Ronde Tafel conferentie voorafgaande inter-In- donesische bespreking. Deze be spreking zal, zonder dat zij leidt tot te grote verschuiving van het tijdstip, waarop de Ronde Tafelcon ferentie in Den Haag zal kunnen beginnen, moeten voeren tot over eenstemming in Indonesische kring aangaande de hoofdlijnen van de f voorlopige) staatsinrichting van de v,S.I. Met het oog daarop besïqqt de B.F.O. in een vergadering op 7 Mei: 1) te constateren, dat de hoofdlijnen van de voorlopige staatsinrichting van de V.S.I, die nen besproken te worden op een vóór de Ronde Tafelconferentie te houden inter-Indonesische confe rentie; 2) te constateren dat de overdracht van de souvereiniteit en hetgeen daarmede samenhangt in beginsel zal dienen te worden be handeld op de te houden Ronde Tafelconferentie. Amateurtoneel toont zijn krachten - LEIDEN, In de Leidse schouwburg zijn Zaterdagavond de prijzen uitgereikt van de landelijke toneelwedstrijd doorzeven amateur verenigingen, welke wedstrijd de bedoeling had het algemeen peil van het amateurtoneel te verhogen. De eerste prijs viel toe aan de vereniging Littens Sacrum uit Lei den. die „De zaak A. D." voor het voetlicht bracht en 208% punt ver wierf. Tweede werd Horatio" uit Utrecht, dat „De duivel" opvoerde en 207 punten kreeg toegekend. Derde werd de vereniging „J. J. Cremer" uit Haarlem, die 203% punt behaalde met „Uitvaart". Vierde werd A.D.O.-D.V.S. uit Den Haag met „De gevaarlijke bocht" waarvoor 193% punt toege kend werden. Vijfde werden „De Hoveniers" uit Eilthoven, die „Wat wil Jacque line" opvoerden en 189% punt ver wierven. Nijmeegse universiteit bestaat 25 jaar NIJMEGEN. Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de R.K. universiteit is Zaterdag middag een academische zitting gehouden waar de minister van O., K en W., prof. dr. F J. R u t- ten een inleiding heeft gehouden over de grote betekenis, die de Nij meegse universiteit heeft voor het katholieke volksdeel Prof. Rutten zei o.m., dat er in 1900 aan alle universiteiten in ons land slechts één katholieke hoogleraar was ver bonden. Nu zijn het er 209 van de 724. In dat zelfde jaar waren van de 2800 studenten 200 katholiek, dat is 7 pet, van het totaal, nu zun er op de ruim 25000 studenten 6500 katholieken, d.i. 26 pet De zitting werd onder anderen bijgewoond door de ministers Drees, Van Sehaik, Wycr*, en Van den Brink, Ter gelegenheid van zun vijfde lustrum heeft de Nijmeegse univer siteit vjjf ere-doctoraten verleend, en wel aan de bekende Nederlandse schrijfster Marie Koenen, de Belgische rechtsgeleerde prof. dr. J. van Dievoet, de natuur-philo- soof prof. dr. P. Ho e n e n uit Rome, de Belgische psycholoog prof. dr. A. M i c h o 11 e-V an den Berk en kardinaal Van R o e y. Prof. dr. Gerard Brom, een der geleerden die hun stempel heb ben gedrukt op de arbeid van de Nijmeegse universiteit, is benoemd tot ridder in de Orde van de Ne derlandse Leeuw. LONDEN. Lord Portal of La- verstoke, president van de voer- tiende Olympische Spelen, is Vrij dag in de leeftijd van 64 jaar te Whitchurch, Hampshire, onver wacht overleden. Radiorede van minister Van den Brink DEN HAAG Hedenavond, 5 minuten voor half 8, zal de minis ter van Economische Zaken, prof. dr. Van den Brink, een radiorede houden voor het gezamenlijk pro gramma over Hilversum I ter in leiding van een lezingencyclus over het onderwerp.' Industrialisatie, In bet zoeklicht 'AFSCHEID VAN CLAY' {jP 15 Mei keert de Amerikaan die, sinds het einde van de oor log, meer politieke en economische macht m Europa heeft uitgeoefend dan al zijn landgenoten samen, naar de States terug: generaal Lucius D. Clay. De generaal is er door Ame rikaanse bladen van beschuldigd, de allures te hebben aangenomen van een Romeinse keizer en soms ook zo te zijn opgetreden. Dat is .uiterst onrechtvaardig. Inderdaad, Clay heeft in de Amerikaanse-sec tor van Duitsland een macht be zeten, welke voor die van een Hit- Ier niet onder deed, Maar de generaal heeft deze positie niet gezocht. Zij werd hem opgedrongen, toen bet Ameri kaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, nadat het Morgenthau's plan van volledige afbraak der Duitse industrie als.onpractisch had laten varen, geen eigen mening en slechts onvoldoende kennis omtrent Duits land bleek te bezitten. Clay bezat die kennis wel en streefde boven dien een scherp omlijnd doel na: herstel van een democratisch, eco nomisch sterk Duitsland. En Wash ington, dat maar al te blij was, dat iemshd zich met de Duitse zaken bezighield, liet hem gaarne zijn gang gaan. Of de politiek van Clay de juiste is geweest, zal eerst de toekomst leren. Vast staat, dat hij zijn taak zoals hij die zag, met be kwaamheid en tact heeft uitge voerd. Desondanks is het moeilijk, over zijn aftreden te treuren. Van 15 Mei af komen de Duitse zaken rechtstreeks onder minister Ache- son te staan. Dat is een aanzienlijk betere regeling. Want geen minister kan een goede buitenlandse politiek voeren, indien hij practisch geen zeggenschap heeft in. het allerbe langrijkste probleem: Duitsland. Weersverwachting geldig van Maandagavond tot Dinsdagavond: wisselend bewolkt met enkele verspreid optredende buien, meest matige Noordelijke wind Aanhou dend koud v/eer met vannacht hier en daar nachtvorst. 10 Mei: zon op 4.5S, onder 20.16; maan op 17.49, onder 4.01. SJANGHAI Regeringstroepen zijn Zondag begonnen met het aanleggen van een nieuwe defen siegordel, die op één punt slechts ongeveer 50 kilometer van Sjang hai is verwijderd. Na soms felle strijd hebben zij hun verdedigings linie ongeveer 65 km. dichter bij' 'de stad moeten aanleggen, na het verloren gaan van het spoorweg knooppunt Kasjing, dat op een af stand van ongeveer 100 kilometer ten Zuid-Westen van Sjanghai is gelegen. In de buitenwijken van Sjanghai zijn duizenden arbeiders bezig met het aanleggen van een netwerk van loopgraven en het opwerpen van versperringen. De verdedigingsgordel wordt door keurtroepen van de regering bezet. De nieuwe linie loopt over een afstand van ongeveer 130 kilome ter langs de Zuidelijke oever van de Jangtse. Zij begint te Taitsjong dat 50 kilometer ten noord-westen van Sjanghai is gelegen en eindigt aan de kust, bij de baai van Hangtsjou, welke 65 kilometer ten zuid-westen van Sjanghai is gele gen en loopt dan over Kashan en Pinghoe, welke plaatsen respectie velijk 60 en 65 kilometer ten zuid westen van Sjanghai liggen. Door de hoofdcommissaris van politie van Sjanghai is heden be kend gemaakt, dat leden van de politiemacht, die deserteren met medeneming van hun wapens, te recht zullen worden gesteld. Door de onder communistische controle staande radio-omroep te Peiping werd gisteravond be weerd, dat de Chinese communis tische troepen, die van Hangtsjou dat op ongeveer 190 km. ten zuid-westen van Sjanghai is gele gen, uit zijn opgerukt, de Tsjien- tangrivier zijn overgestoken en Siaosjan, een spoorwegstad, die op een afstand van ongeveer 30 km, in zuid-oostelijke richting is gele gen hebben bezet. De waarnemende Chinese presi dent, Li Tsoeng-Jen, is uit Kweilin de hoofdstad van de provincie Kwangsi, naat Kanton terugge keerd. Li Tsoeng-Jen heeft te Kweilin een onderhoud gehad met generalissimus Tsjang Kai Sjek en men meent te weten, dat hij bij zondere volmachten van laatstge noemde heeft verkregen. Uit Hongkong wordt nog gemeld, dat aldaar besprekingen zijn ge voerd tussen generaal sir Neil Ritchie, opperbevelhebber van de Britse strijdkrachten in het Verre Oosten en admiraal sir Patrick Brind, commandant van de Britse marine-strijdkrachten in dit ge bied. Beide Britse bevelhebbers zijn in het afgelopen weekeinde uit Singapore te Hongkong aange komen. „Ken man van ijzer" aldus wordt Truman beschreven door de speciale arts van het Witte Huis, dr. Wallace Gra ham. De dokter klaagt er echter over, dat de president te hard werkt. „Hij leest elke avond al dia vervelende rapporten door i): begrijp niet hoe hij het klaarspeelt om toch zo i'roftjk en- fit te blijven, schrijft dr. Graham. De €0-jarige Eifjeltoren is zijn gewicht in goud waard. In het afgelopen jaar blijkt een winst van bijna 150.600 guide te zijn gemaakt. De aandeelhou ders. wier inleg van 500 frs. al 150 jaar geleden -werd terugbe taald. krijqep nu een dividend 'jan 700 frs. a-Een Flensbtirgse zakenman heeft plannen om in de Britse zone van Duitstand „onschuldi ge" stierengevechten te organi seren. De vereniging tot be scherming van dieren heeft ge protesteerd. Jongens In Steenwijk vonden een door eksters uitgeplun derd eekhoomvest. Aan de voet van de boom lagen twee nop le nende jonge eekhoorns. De dier tjes zijn ru toevertrouwd aan een poes, die ze even liefderijk behandelt als haar eigen kroost. V. Bedrijf van onwillige landbouwer onder beheer 's-HERTOOENBOSCH De landbouwer H. uit Mierlo (N.-Br.) heeft voor de tuchtrechter voor de voedselvoorziening te 's-Hertogen- bosch terecht gestaan, omdat hij grote hoeveelheden granen niet ter beschikking had gehouden voor het Bedrijfschap voor granen, zaden en peulvruchten, "Hij moest 4050 kg tarwe leveren en had in 't geheel niets geleverd. Clandestien had hij bovendien mengvoeder bereid en verhandeld. Dertig maal reeds was tegen hem procesverbaal 'opge maakt wegens overtredingen op het terrein der voedselvoorziening De tuchtrechter oordeelde, dat deze man niet in staat was een bedrijf naar behoren te voeren en stelde zijn bedrijf onder bewind voor drie jaren, terwijl een bewindvoerder werd benoemd tegen een salaris van 200 per maand ten laste van veroordeelde. Henk Alsem moet voof de rechter verschijnen Het kleurenfilm-,.muisje" van Henk Alsem heeft nog een staartje. Het beestje is geboren, toen Alsem vorig jaar een kleurenfilm maakte van ae inzegening van. Ko ningin Juliana. Over de vragen, of Henk Alseip, die toen nog in mili taire dienst was, deze film mocht maken, of hij geknoeid 2ou hebben met deviezen en over de vertontngs- rechten van de rolprent, die na veel geharrewar eindelijk vrij werd gege ven, is nog al het een en ander te doen geweest. Over dat recht van vertoning zal binnenkort een proces worden ge voerd, De heer A. G. van Tol direc teur, van het Metropole-palace heeft van Henk Alsem een bedrag van 10.000 geëist, verhoogd met 5 pet. rente van de dag der dag vaarding af tot op die der voldoe ning, omdat de cineast nog steeds zijn copieën, waarvoor de heer Van Tol de wereldrechten heeft gekocht, niet heeft geleverd. De Zwitserse componist Ernest Bloeh, reeds jarenlang in Amerika woonach tig, komt eind Mei, na ruim tien fa ren niet meer in Europa te zdn geweest, eigen werken dirigeren in Italië. Frankrijk cn Engeland, Hij zal ook op het Edinburgh Festival optredên. Scheierier niet voor Raad van Cassatie (Eigen bericht) Naar wij' vernemen zal de voor malige kriminal-direktor van de S.D., Joseph Schreieder, by de be handeling van zijn zaak door de Bij zondere Raad van Cassatie op 24 Mei niet aanwezig zijn. De procu reur-fiscaal zal Schreieder niet dag vaarden, daar hij zijn aanwezigheid niet noodzakelijk acht. Indien de Raad Schreieder alsnog zou veroor delen, dan zal zijn uitlevering die nen te worden gevraagd. V.N.-ban over Spanje aan merkelijk verzacht LAKE SUCCESS. Met 25 tegen 11 stemmen en 16 onthoudingen heeft de politieke commissie van de V.N.-Assemblée een voorstel der Latijns-Amerikaanse staten om de indertijd door de Verenigde Naties uitgesproken ban over Franco- Spanje te verzachten, aangenomen Het voorstel moet nu nog door de Algemene Vergadering behandeld worden, maar zal ook daar onge twijfeld aanvaard worden. Engeland, Amerika en Frankrijk behoorden tot de landen, dio zich van stemming onthielden. Rusland stemde tegen. Da aanbeveling der commissie houdt in. dat leden der Ver. Naties, wat betreft hun diplomatieke be trekkingen met Spanje, tiaar eigen goeddunken kunnen handelen. Dit is het omgekeerde van de voor de V.N.-Assemblée in 1947 genomen beslissing, inhoudende terugroeping der ambassadeurs en gezanten der leden-landen uit het Franco-rijk. DE NEDERLANDSE WALVIS VAARDER „Willem Börewdsc" is Zondagmorgen wan de derde zeis m de thuishaven, terugge keerd. Onder enorme belang stelling vaart het schip de slui zen «an Umuiden binnen. AMSTERDAM Gisterochtend om 11 uur is de drijvende traan- fabrcek „Willem Barendsz" van de Nederlandsche Maatschappij voor de Walvischvaart de sluizen van IJmuiden binnengestoomd. 's Middags om half vijf voer het schip de Amsterdamse haven binnen, waarmede het zijn derde Zuidpool-expeditie, die uit en thuis bijna zeven maanden duurde, had volbracht. Op 16 October van het vorig jaar namelijk vertrok het schip, weder om onder commando van kapitein Klaas Visser, naar de Zuidpool- wateren, alwaar in totaal 17.507 ton walvistraan en 694 ton sperm- olie werd geproduceerd, hetgeen meer is dan in het voorafgaande seizoen, toen 13 033 ton traan en 1176 ton spermohe uit de walvissen en potvissen werd gehaald. De vangst mag derhalve zeer voorspoe dig genoemd worden. De „Willem Barendsz" bracht evenwel niet de gehele traanpro- ductie mee naar huis. want 10.044 ton traan was vooraf reeds door de tankboot „Mijdrecht" naar Rotter dam overgebracht. Opheffing der blokkade in voorbereiding LONDEN. Vertegenwoordigers van Amerika, Engeland en Frank rijk zullen zo spoedig mogelok in Parjjs voorbereidende besprekingen houden voor de byeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken der Grote Vier. Aangenomen wordt, dat de drie Westelijke grote mo gendheden op de komende conferen tie als een gesloten bloc zullen op treden. Uit Berlijn wordt gemeld, dat de geallieerde autoriteiten daar begon nen zijn met de voorbereidingen om het verkeer te herstellen, zodra de Sowjets op 12 Mei de blokkade zul len hebben ungeheven. Aannemende, dat de 12e Mei om 1 minuut na middernacht begint, hebben de Britten en Amerikanen aan de Duitse spoorwegen order ge geven cm op dat ogenblik hun trei nen uit Frankfort te laten vertrek ken De eerste treinen zullen dan indien alles verloopt, zoals wordt voorzien de grens van de Russi sche zone bij Helmstadt na het aan breken van de dag bereiken Ook staan de treinen in West-Berlyn klaar om te middernacht te ver trekken. De Russen hebben tot nu toe geen aanwijzing gegeven, welk ogenblik precies de barriere wordt geopend. Deze inlichting zal volgens de Britse autoriteiten waar^ schijn lijk de dag te voren telefo nisch worden verstrekt. Zodra de eerste trein door de Russische con trolepunten gaat, za! ook het Wes ten alle tegehblokkade-maatregelen opheffen. Dtf is het kranige el/tal, dat Sparta in de eerste klas hield. Van links naar rechts; Benningshof, Verbeek, Tiebout, v. d. Water, Kouwen, Wenneker; midden: v. d. Berg, onder; Weber, Sonneveld, den Boer en Van Ede. West-Berlijn toch deel van Westduitse staat BONN De nieuwe grondwet voor West-Duitsland is, zoals al verwacht werd, ook in derde lezing met grote meerderheid door de vertegenwoordigers der Duitse par tijen aanvaard. Besloten werd, dat de vlag van de nieuwe federale re publiek de kleuren van de repu bliek van Weimar zal dragen: rood, goud en zwart. Voor denieuwe grondwet ter ratificatie aan de 11 parlementen der Westduitse staten kan worden voorgelegd, behoeft zij nog de een stemmige bewilliging der bezetten de mogendheden. Dinsdag komen de generaals Clay, Robertson en Koenig bijeen om hun beslissing te nemen, Verwacht wordt, dat zij dan accdord zullen gaan met de bepa ling in de grondwet, waarin West- Berlijh als twaalfde staat wordt ge noemd, onder voorwaarde, dat deze bepaling voor onbepaalde tijd niet zal worden uitgevoerd. (Van onze sportredacteur) Wie die honderden roodwitte mannetjes en vrouwtjes over de draadversperringen en houten banken heeft zien klauteren, om juichend, dansend en zingend Henk den Boer, van Ede, Kouwen, Tibout of hoe die andere doodmoe gespeelde Spartanen ook mogen heten, te omhelzen en in triomf naar de kleedkamer te dragen, die begrijpt enigszins wat er de laatste weken of zeg maar gerust de laatste maanden in de harten van dc Rotterdammers is omgegaan. Door ZFC in het hart van Zaandam met 10 te verslaan zijn de Rotterdamse roodwitten net met de hakken over dè sloot gekomen en hebben zij op het laatste nippertje het spook van de degradatie op de vlucht gejaagd. Na al die benauwenis gaat er een zucht van verlichting door de roodwitte gelederen. Sparta is eersteklasser gebleven. Vraag ons niet precies hoe het is toegegaan. WÖ maken niemand van Z.F.C. een verwijt, wij begrijpen de moeilijkheden, maar wij hebben ons ergens langs het lijntje in allerlei bochten moeten wringen om langs de stoere nekken van dc Zaankan- ters flitsen van dit enerverende schouwspel op te vangen. Vóór ons Zaankanters. die een keeper een keeper noemen, precies zoals je het schrijft, achter ons Rotterdam- mere. Met roodwit op de borst en roodwit op het hoofd, maar een beetje pips om de neus. Kwam er een rauwe kreet uit het Zaankamp en werden er sigaren stuk gebeten, als die lange midvoor Dijkstra half dubbel gevouwen over die kleine v. d. Water probeerde de bal een mep te geven in de richting van die honderden toeterende en schreeu wende kortom een oorverdovend kabaal makende Z.F.C.-jongetjes, dan hoorde ik achter me kreunge- iuidjes van een Rotterdamse dame: „Ik kan het niet meer zien, ik doe m'n ogen dicht...." En werd er door die stoere Zaankanters rondborstige taal gesproken als dat doelpunt, waar heel dat stadje van Czaar Pe ter de Grote naar zat te hunkeren. weer niet kwam, achter me bleef het bij een meer bescheiden maar desalniettemin niet minder oprecht: „ach Sjoend, j'ongert, hoe kon je die kans nou missenof een „hoe Is het nou mogelijk, dat hy die bal er met in kreeg" en die h y was dan om beurten Benningshof, van Ede of Henk den Boer. Zie verder pag. 4 4» Grenadiers bieden Ko ningin zonnewijzer aan DEN HAAG, De garderegi menten Grenadiers, Jagers en Prin ses Irene hebben het voornemen op gevat aan H,M, de Koningin ter ge legenheid van haar koperen huwe lijksfeest een huldeblijk aan te bie den in de vorm van een zonnewijzer, Versierd met de emblemen der gar- deregimenten, welke zal worden geplaatst in de tuin van het Huis ten Bosch te Den Haag Militairen en oud-militairen van deze garderegimenten, die aan dit geschenk wensen deel te nemen, kunnen hun bijdrage storten op giro 447374 t-h.v. P. G. Patoen, res. kap. der grenadiers, Den Haag, „OVW-ers MOETEN NAAR HUIS" Familieleden beginnen, protestactie ARNHEM. Er dient veel meer scheepsruimte beschikbaar te wor den gesteld voor aflossing der troe pen in Indonesia," aldus luidde een der wensen van ouders, vrouwen en verloofden van militairen in Indonesië, die Zaterdag in Arnhem bijeen waren. De vergadering, die een landelijk karakter droeg ijver de ervoor dat oorlogsvrijwilligers, leden van de 7 December-divisie en andere onderdelen spoedig worden gedemobiliseerd. Een der sprekers herinnerde aan de afscheidswoorden, gesproken ter gelegenheid van het vertrek van het eerste deel der 7 Decem ber-divisie, door generaal Kruis: „Het is maar voor twee jaren... die termijn is reeds verre over schreden, aldus de woordvoerder. De heer Frens Goedhart die de bijeenkomst bijwoonde als verte genwoordiger van de P.v.d.A., wees erop, dat niet gebrek aan scheepsruimte maar uitsluitend het conflict in Indonesië oorzaak is van de trage gang van_ zaken. „Maak er een nationale actie van." adviseerde rle heer Goedhart, die namens zijn fractie verklaarde, dat deze bereid is de verlangens krach tig te steunen. Op voorstel van een aantal be zoekers van de vergadering zal een centrale raad worden gevormd, terwijl de initiatiefnemers voorlo pig het bestuur der nog naamloze organisatie zullen uitmaken. Het zijn de heren B. van Eldik, J. B, Gort en B. Greep. Onthouders verontrust door drankmisbruik AMSTEEDAM Zaterdag kwa- man voor een eendaags congres bijeen de Nationale Commissie te lgen het alcoholisme en de Natio nale Bond vdn Plaatselijke Keuze. Mede uit naam van dr. Drees, d»e door ambtsbezigheden verhin derd was. heeft dc minister van wederopbouw en volkshuisvesting het congres toegesproken. Het toenemende drankgebruik en het daaruit voortkomende misbruik i«a een sociaal gevaar. Het betekent een ondermijning: van de volks kracht, die juist in deze tijd niet veel kan lijden, nu wij behoefte heb ben aan een sterk volk". Over „De vrouw en. het alcohol gebruik", sprak mevrouw A. C. P l*o e g-P 1 o e g uit Utrecht. „Vroe gere principiële geheelonthouders en -hoiidstcrs zijn nu matige gebrui kers gewprden, aldus spreekster, drankgebruik door normale vrou wen komt stellig meer voor dan vroeger, maar de frequentie vindt in de bekeuringen wegens open bare dronkenschap geen weerslag". Spreekster beklaagde zich er over. dat zjj zo weinig positieve gegevens had gekregen op een door haar In gestelde enquête bij een aantal bur gemeesters en grote werkgevers, die veel vrouwelijk personeel hebben. Chairie Anwar overleden De jonge Indonesische dichter Chairïl Anwar op Sumatra geboren, maar in Batavia woonachtig, is on langs in een ziekenhuis te Batavia overleden. Anwar, die moeilijk er gens kon aarden, een typische zwerversfiguur, voelde zich sterk aangetrokken tot Slauerhoff en Marsman. Zijn poëzie draagt vooral de invloed van de eerste en wordt door eenzelfde gelaten pessimisme gekenmerkt. Zijn eerste bundel ge dichten ligt ter perse onder de titel „Deru tjampur Debu" (Gerommel, gemengd met stof). Benelux-perikelen economische gelijkwaardig heid, die aan de Benelux- gedachte ten grondslag ligt en wel ke daarop neerkomt, dat de prijzen worden aangepast aan een door de drie deelnemende landen te bepa len niveau, heeft in ons land reeds tot veel tegenstribbelen geleid. Verwonderlijk is dat met, Ër is een aantal afspraken gemaakt, die ramelijk ingrijpend zijn en voor bepaalde Nederlandse bedrijven aanzienlijke nadelen inhouden. Over de jenever is al het een en ander gezegd, over de benzine schijnt nu ook het laatste woord nog niet gesproken te zijn. In Beigie ligt de kwestie van de benzineprijs op een ander vlak dan hier. Een der motieven, waarom in Belgie de benzineprijzen zozeer zijn verhoogd, was de bescherming van de voortdurende verliezen lijdende buurtspoorwegen. In Nederland heeft men echter de daarmee te vergelijken intercommunale tram wegen niet zoals in België, als rail- vervoer gemoderniseerd, maar deze vervangen door autobussen. In ons land is de verhouding dus omge keerd cn waar in België het open baar belang meebracht^ belasting op het motorwegverkeer ten gunste \'an de buurtspoorwegen, brengt dit bij ons juist mede verlichting der belasting van het motorwegver keer ten gunste van de openbare autobusdiensten. De practïjk is eerder tegenover gesteld. De voorgenomen recon structie van de motorrijtuigenbe lasting en de verhoging van de ben zineprijs met ongeveer 7 cent per liter zullen de lasten op het Neder landse motorwegverkeer ernstig- verzwaren. Thans vloeit reeds van. iedere gulden aan benzine 45 cent naar de fiscus, terwijl dit bij de op handen zijnde verhoging van de benzineprijs 61 ct. zal worden. Dat is niet mis, maar ook in andere op zichten blijkt, dat de motorrijtui gen tot de meest waardevolle melk koetjes van 's lands schatkist be horen, De motorrijtuigen belasting steeg in snel tempo van 20 millioen in 1946 lot 40 millioen gulden ge schatte opbrengst in 1949. De ben- zine-invoerrechten vertonen een overeenkomstige stijging van 60 millioen tot 120 millioen gulden. De bezwaren der autobezitters richten, zich nu voornamelijk tegen het feit, dat onze regering blijkbaar het railvervier, dus de spoorwegen, wenst te beschermen ten koste van het autoverkeer. Over de weg wordt ongeveer 62 pet van alle goe deren vervoerd, terwijl de Neder landse spoorwegen nauwelijks evenveel passagiers vervoeren als de Interlocale autobusdiensten. Telt men daarbij het vervoer per per sonenauto, dan geschiedt de meer derheid van het personenvervoer per auto of bus. Desondanks krijgt het autovervoer de zwaarste lasten te dragen. De „Autokampioen" van 4 Mei is voor een belangrijk deel aan deze kwestie gewijd. Cijfers en argu mentatie zijn buitengewoon krach tig. Men is er zich blijkens enkele uitlatingen van bewust, dat het Be- nelux-verband ons veel goeds kan brengen, doch tevens vraagt men zich af of onze bewindvoerders niet te licht zijn heengegaan over de enorme consequenties, welke onge twijfeld op economisch gebied zul len voortvloeien uit de gewraakte maatregelen. Uit de felle protesten kan men de conclusie trekken, dat het niet alle maal goud is wat er in de Benelux blinkt. Het spreekwoord: „waar er twee (in dit geval drie) ruilen, moet er één huilen", is er op van toepassing. Hetgeen nog niet wil zeggen, dat niet al het mogelijke moet worden gedaan om tot een rechtvaardige oplossing te komen. En dit laatste is ook de voornaam ste inhoud van het protest der ge tergde autobezitters. Relletjes in Groningen bij „IJzeren Gordijn" GRONINGEN In het Beurs- theater in Groningen, waar deze week de veelbesproken film „Het IJzeren Gordijn" draait, is de rust tijdens de voorstellingen enige ma len verstoord door ■- toeschouwers, die .iuide van hup. afkeuring blijk gaven. Reeds Vrijdagmiddag bij de eerste voorstelling bevonden zich, bij wijze van voorzorgsmaatregel, vier politieagenten in de zaal. Na dat Vrijdagavond voor het eerst gedemonstreerd werd, is de politie bewaking in de zaal uitgebreid tot zés agenten^ en enige rechercheurs, terwijl ook in de filmcabine en bui ten het theater politicmannen op post werden gezet. Bij rustversto ringen wordt de voorstelling onder broken tot de rustverstoorders uit de zaal zijn verwijderd. De politie Is Zaterdagavond vrij scherp opge treden. De artistieke leiding van het Amster damse Theater de Ia Mar is met in gang van I Mei toevertrouwd aan. Martie Verdentus.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1