y HET ROTTERDAMSCH PARCDL BEEL WIL AFTREDEN Den Haag deelt somberheid Indonesische pers niet van In de Sowjet-zone van Duitsland herleeft de Reichswehr r Houding van Spoor nog onzeker Situatie maakte accoord in klassieke zin onmogelijk Voorzichtig optimisme, kalme afwachting en pessimisme 7' Nee toch. Heus! rrrrnj Donderdag 0 uur 1: opheffing van Berlijnse blokkade Industrialisatie is noodzaak De hielen klakken weer naar Pruisische traditie &p dn kohMÏ Dinsdag 10 Mei 1949 Bed. en Adm. Lange Haven 14J. Schiedam Tel. 6":00 Abonn.prijs: per week 0.32 per kwartaal 4,10, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Negende jaargang No, 107 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers postgiro 398644 Uankler: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper (Eigen berichtgeving) DEN HAAG - Dr. L. J. M. B e c 1, sedert 1 November Ho ge Vertegenwoordiger van de Kroon in Indonesië, heeft de Koningin ontslag gevraagd uit zifn functie. Hij grondt dit be sluit op zijn bezwaren tegen de terugkeer van de Republikeinse regering naar Djokja en de ves tiging van een nieuwe Republi keinse staat op het grondgebied yan het Sultanaat. Het schijnt, dat dr. Beel met generaal Sioor van oordeel is. dat herstel van de Re publiek de vesti ging van orde cn rust op Java be lemmert. Hij acht de militaire con sequenties van dit besluit zo ernstig, dat hij r.let langer bereid is dc ver antwoordelijkheid voor het beleid in Indonesië te voe ren. Tijdens de besprekingen, die dc Nederlanders en de Republikeinen ter voor-conferentie hebben ge voerd, heeft dr. Beel in een lange teeks telegrammen de Nederlandse regering zijn ernstige bedenkingen tegen de ontwikkeling der zaken kenbaar gemaakt. Mr. J. H. van Kaar se veen, de minister van Overzeese gebiedsdelen a.i., schynfc echter zijn bezwaren niet te delen. Hij zou het kabinet hebben gead viseerd dr. Van Royens koers te yolgen. Of generaal Spoor dr. Bnels voor beeld zal volgen Is nog niet te zeggen. Zowel het aftreden van dr. Beel als dat van generaal Spoor werd Maandag in Den Haag nog tegengesproken. Het bericht over dr. Bccl blijkt nu toch juist te zijn, t.a.v, generaal Spoor lijkt het ver standig de grootst mogelijke reser- se in acht te nemen. Het vermoeden is uitgesproken, dat er, tot de vestiging van de souvereine Verenigde Staten van Indonesië geen Hoge Vertegen woordiger van de Kroon meer zal worden benoemd. Men zou willen volstaan met een interim-voor ziening. (Eigen berichtgeving) i.J3Brf ?AAG', ™mhwe commentaren In de Nederlandse pers In indonesie en ook ln een deel van de federale organen kunnen hier de indruk niet wegnemen,dat na de Mecnnamde v.Koyen-Kum-statements de kans op slagen van de aanstaande Konde-Tafclconrerenile beduidend Is tocEcno- men. De pessimistische geluiden, welke de pers in Indonesië Iaat horen lil™ verklaarbaar. Een overeenkomst in do klassieke tin, met garan- ,e", nhniviisbare verantwoordelijken, kan men deze ..state- ments Immers met de beste wil niet noemen, Nederland heeft genoegen genomen met een aantal verklaringen vq,n Republikeinse zijde, waarvoor, formeel genomen, geen Van die Kepuhlikeinen verantwoordelijk kan wor den gehouden. Maar kon bet anders? Tot het ogenblik dat Sukarno, Hatta. en de hunnen weer in Djokja zqn, kunnen zij niet als leden van de Republikeinse regering optreden. Staatsrechtelijk hebben zij geen- en kele autoriteit. Zij hadden niets meer te geven dan hun persoonlijke verzekeringen; zij en de sultan van Djokja, die tot verbazing van vele Nederlanders na de bezetting vart de republikeinse hoofdstad hardnek kig non-coöperatief is gebleven. Tal loze malen heeft men. ons verzekerd, dat het prestige van Sukarno en Hatta door hun verblijf op Banka en door hun gesprekken met de Ne derlanders in Djokja-erg heeft gele den. Zo dit al juist is uit een gis teren ontvangen bericht zou kunnen blijken, dat dit nogal meevalt het geldt in ieder geval niet voor de sul tan. Een kenner van de situatie ln Djokja verzekerde orts, dat de Sul tan, die in het Republikeinse kabi net minister van Staat is, de cen trale gezaghebbende figuur is geble ven, die hg altijd was: Vooral op zijn verzekeringen heeft dr. Van Royen het vertrouwen in de Repu blikeinse toezeggingen gebaseerd, dat aanleiding/gaf tot het advies aan de Nederlandse regering, deze juridisch niet veel houvast biedende overeenkomst te aanvaarden. Troepen in Indonesië misschien spoedig naar huis Eigen berichtgeving) DEN HAAG. Wanneer de voorbereiding voor de Ronde-Tafel- Conferentie ,een vlot verloop heeft en de R. T. C. zelf niet op onver hoopte moeilijkheden stuit, is de verwachting gerechtvaardigd, dat een zeer gunstige wijziging van het demobilisatie-schema tot stand zal komen. In het enige weken geleden door de regering gepubliceerde de mobilisatie-schema is geen rekening gehouden met de eventuele ver vroegde overdracht van de souve- relniteit aan Indonesia. Aangeno men mag worden dat onmiddellijk na de overdracht van de soeverei niteit aan Indonesia een begin ge maakt zal worden met de terug trekking van de Nederlandse troe pen. Er zullen dan ginds niet meer Nederlandse strijdkrachten blijven, dan door de Verenigde Staten van Indonesië aan Nederland worden gevraagd op grond van de bepalin gen van het Uniestatuut, dat dan in werking zal moeten zijn ge treden. Regering legt Donderdag verklaring af DEN HAAG. Naar wij verne men heeft de regering' gevolg ge geven aan haar voornemen, de Tweede Kamer tegen Donderdag om 13 uur bijeen te roepen voor het aanhoren van een regeringsverkla ring. 1 Nederlandse pers over Bataviaas accoord „De overeenstemming, die Onder auspiciën van de Unci te Batavia bereikt is tussen de Nederlandse en de republikeinse delegaties, geeft geen reden tot juichen, doch zij kan met enig voorbehoud aan leiding geven tot .een gematigde voldoening",'schrijft de rk. „Tij d" over het accoord, dat Zaterdag te Batavia is gesloten. Ook de r.k. „Volkskrant" lijkt het niet mogelijk, „bij deze stand van het geding tot een afge rende beoordeling der tot nu be- ln het zoeklicht CHINESE LES DE beschieting: van het Britse korvet Amethyst door de Chi nese communisten is dezer dagen voor de tweede maal in het Engelse Lagerhuis ter sprake gekomen. Er bestond nogal belangstelling voor deze zitting, want velen -wilden nu wel eens weten, wat een Brits oor logsschip op de Jangtse deed, nadat alle andere mogendheden, Amerika incluis, hun. vaartuigen reeds van die gevaarlijke plaats hadden terug geroepen. Dit antwoordde minister van Defensie, Alexander:„Er zijn vele voorbeelden van, dat de aan wezigheid van Britse oorlogsschepen zowel op Europeanen als op Chine zen een bemoedigende invloed uit oefende", Men moet hierop zeggen: de bedoeling was goed, maar het I politieke instinct J deugde niet. Want f het is natuurlijk nonsens om in 1D49 de taal over de Britse vloot in de Chinese wateren te gebruiken, die in' 1849 op haar plaats was. In ieder geval is immers gebleken, dat de sterkste partij in de Chinese burgeroorlog in het geheel niet onder de indruk was en het Britse oorlogsschip eenvoudig onder vuur nam. Voor het Westen ligt hierin de les besloten, dat het de Chinese communisten niet mag onderschat ten. Dit betekent natuurlijk niet,, dat men nu de communisten maar om' de hals moet vallen. Amerikanen en Britten zullen zich moeten hoe den voor provocaties-en bereid zijn, zo mogelijk met de nieuwe heersera van China te onderhandelen: Aan de andere kant zullen de Britten niet mogen wijken voor een bedrei ging van hun kroonkolonie Hong kong,- nog altijd een belangrijk strategisch punt in het Vexre. Oos ten, Het zojuist genomen besluit, hun daar gelegerde strijdkrachten te versterken, is zeer verstandig. Afnemend buiig Weersverwachting. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. gel dig van Dinsdagavond tot Woens dagavond: Wisselende bewolking met aan vankelijk nog enkele verspreid op tredende buien. Vannacht zwakke, morgen overdag matige Noordelij ke tot Noord-Oostelijke wind. Nog vrij koud met vannacht op vele plaatsen nachtvorst, 11 Mei: 2on op 4.53, onder 20.20: maan op 19.22. onder 4.14. reikte overeenstemming te ko men". Het „Handelsblad" neemt eveneens een afwachtende houding aan. Het acht „de in Batavia be reikte overeenstemming nog slechts een eerste étappe'op een lange weg", maar spreekt toch uit dat „zij nodig was om verder te kun nen onderhandelen". Iets' duidelijker, maar toch ook voorzichtig iaat „Het Vrij e Volk" zich uit. Het noemt „deze Van Royëh-Rum verklaring een compromis". Verder schrijft dit v* A.-orgaan o.m.: „Van beide kanten zijn concessies gedaan, maar het punt op de onderhandelingsweg, waar men elkander heeft ontmoet, biedt een veelbelovend uitzicht. En dat is wat waard". De communistische „W a a h e i d" gaf Maandagavond nog geen oordeel over de overeenkomst te Batavia. Hoe dat zal uitvallen kan men wellicht afleiden uit de kop boven het bericht, dat de on dertekening van het accoord meld de. Hij luidt namelijk: „Hatta- gróep wil Republiek uitleveren". En daaronder: „Samenwerking met Spoor voor herstel „rust en orde". Zeer pessimistisch laat hef anti- revolutionnaire „Trouw" zich uit. Zijn beschouwingen over het accoord culmineren wel in deze zinnen: „Als men in een afgrond springt bereikt men op een gege ven ogenblik den bodem. Men moet alleen niet vragen: Hoe? En dat beleven wij nu in de Indone sische kwestie". „Het Paroo 1", verheugd, dat er een „sfeer van vertrouwen, van goede wil is ontstaan", besluit zijn beschouwing met deze. waarschu wing: „De situatie is brekelijker dan zij ooit is geweest. Van de goede wil is nu alles afhankelijk. Jf Zei je premier Attlee is niet veilig vcor de plagerijen van ïe Oxford-studenten. Toen hij gisteren van een bezoek aan de universiteit by zijn auto terug kwam, merkte hij, dat de jon- gens de banden hadden laten leeglopen. En op zijn hoed iuas een brief je gelegd met de woor den:: „Stepi.^de - volgende keer conservatief', ln het Londense Eastend leek het vannacht wel kermis. Door onbekende oorzaak was er brand uitgebroken in een op slagplaats van oude legergoede- ren, Dichtkogels- en magnesium- fakkels schoten bij honderden delucht in. Het „vuurwerk" duurde by het 3 uur. De Amerikanen gaan onder- 'zoeken of snoepgoed werke lijk slecht voor de tanden is. Twee honderd schoolkinderen krijgen een'jaar lang zoveel sui- herwerk en jam als zij lusten, terwijl 200 magen toekijken. Na die tijd zal morden, vastgesteld welke groep de beste tanden heeft. In een historisch gebouw bij Rome is 'n bord aangebracht met het opschrift: Als u vol strekt uw naam moet achterla ten, kras hem dan op deze plank."Dat gebeurde 25 jaar geleden. Het resultaat: de plank is nop altijd-ongeschonden, maar op de muren is bijna geen leeg plekje meer te vinden. Wat na de terugkeer naar Djokja staat te gebeuren, is uiterst belang rijk. De weg is niet nauwkeurig af gebakend, 'doch hg leidt naar Den Haag, waar de Ronde-Tafelconfe rentie volgens de plannen der rege ring een antwoord 'moet geven op twee zeer gewichtige vragen. De eerste is, faoe.de structuur zal zijn van de Verenigde Staten van Indo nesië. De tweede, welke banden tus sen Nederland en de Verenigde Sta ten na de souvereiniteitsoverdracht zullen blijven bestaan. Van de zijde van het Byzonder Federaal Overleg is thans op dit eerste punt een amendement geko men. In die kring blijkt men van oordeel te zijn dat de inwendige op houw van de V.S.I een intern Indo nesische aangelegenheid is, die in Indonesië tussen Indonesiërs moet worden beslist. Deze gedachte ia voornamelijk uit Gost-Indonesië ge komen, doch de andere deelgebieden hebben haar overgenomen en de re publiek zal haar zeker gaarne adop teren. In Nederland schg'nt de rege ring zich op het standpunt te stel len, dat men een souvereinitelt slechts kan overdragen aan een rechtsstaat op democratische grond slag. Rechten van minderheden, vrijheid van godsdienst en tal van andere rechten moeten worden ge garandeerd, wil Nederland tot de overdracht der souvereinitelt kun nen overgaan. Op de Ronde Tafel conferentie kan aan deze voorwaar den het zekerst worden voldaan. Daarom zal het, naar het oordeel van Den.Haag, een zaak van de R.T.C moeten zijn, te beslissen, wel ke vorm de Verenigde Staten van Indonesië naar binnen zullen aan nemen. Zo ligt'het formeel. Toch hebben wij hier en daar de indruk gekregen, dat de Ne derlandse regering, wanneer het er op aan komt, geen bezwaar zal ma ken, indien Indonesië er de voor keur aan geeft, aan deze inwendige structuur reeds in een intern-Indo nesische voorcönferentje vastere vorm te geven. Deze voorconferen tie zal dan echter wel van bepaalde Nederlandse voorwaarden in kennis worden gesteld en haar beslissingen kunnen niet meer dan een voorlopig karakter dragen, In Den Haag moe ten zij zo nodig geamendeerd kun nen worden. Uitstel van Indonesisch V.N.-debat "waarschijnlijk LAKE SUCCESS. Australië en India hebben in de tweede politie ke commissie der V.N. voorgesteld, het debat over Indonesië uit te stellen tot de volgende zitting der Algemene Vergadering in Septem ber. De discussie over dit voorstel, dat gedaan werd uit hoofde van de voorlopige overeenkomst tussen Nederland en de Republiek Indo nesië, is tot hedenavond uitgesteld. Ongetwijfeld vertegenwoordigen Australië en India met dit plan de gehele groep van New Delhi en daar de kans zeer groot is, dat tal van andere landen zich onder lei ding van Engeland en Frankrijk met het voorstel zullen verenigen, is de mogelijkheid van een uitvoe rig debat over de Indonesische kwestie thans tot een minimum ge reduceerd, aldus de diplomatieke correspondent van ANP-Aneta. LAKE SUCCESS. De tweede politieke commissie der V.N. heeft met overweldigende meerderheid van stemmen zich uitgesproken vóór toelating van Israël tot de V.N. op de'huidige zitting. ScRreieders adres is niet bekend Ons bericht van gisteren over dc zaak-Schreieder verdient, zoals uit reacties blijkt, enige nadere toe lichting. Dat de procureur-fiscaal Schreïeder niet laat verschijnen, waarover hij niet slechts alleen gaat, is alleen gelegen in het feit, dat vooreerst stellige gegevens ont breken omtrent zijn adres. En zelfs al zou dit adres bekend zijn en zou men hem kunnen bereiken, dan is het gezien de houding van Schreie- der tot dusver met zekerheid te verwachten dat hij aan een oproe ping geen gevolg zou geven, terwijl iedere mogelijkheid ontbreekt om hem te dwingen. Wettelijk is de aanwezigheid van een verdachte bij een behandeling in cassatie niet vereist. Gewenst acht de proc.-fis- caal de aanwezigheid van deze ver dachte wel. Om" bovengenoemde reden heeft mén er derhalve echter van afgezien Schreïeder te dag vaarden. BERLIJN. Donderdag, 12 Mei, één minuut na middernacht, zal de blokkade van Berlijn volgens een zojuist uitgevaardigde order van gene raal Tsjoeikow, de nieuwe Russische militaire bevelhebber in Duitsland, worden opgeheven. Door de Britten Is ten aanzien van de Westelijke tegenblokkade een dergelijk besluit genomen. Ongetwijfeld zullen de Ame rikanen betzelfde doen. Over de valuta bepaalt de Russische order, dat de huidige regeling voor de import van de Westelijke mark en buitenlandse muntsoorten van kracht zullen blyven. Een ander punt van de order zegt, dat de „inter sectorale politiecontrole" binnen Berlijn niet zal worden voortgezet. Dit betekent, dat de politieposten aan de grens van de Russische sector zullen verdwijnen. In Ostenwalde, een plaats In de Britse zone van Duitsland, had Bevin gisteren "een langdurig onder houd met de drie invloedrijkste Westduitse politici: de socialist Schumacher, de Christen-democraat Adenauer en de premier van Noord? ry rtland.-Wëstfalen Arnold. Over de besprekingen werd geen verklaring afgelegd, maar algemeen wordt aan genomen, dat Revin met het oog op de komende 'conferentie van de mi nisters van Buitenlandse Zaken in Parijs van dé Duitsers zelf wilde vernemen, hoe zij zich de toekomst van hun land denken. Dit, en niet de inspectie van de luchtbrug, zou het voornaamste doel van Bevin's reis naar Duitsland geweest zijn. Uit gewoonlijk betrouwbare bron in Parijs wordt vernomen, dat de drie Westelijke mogendheden de vol gende week in de Franse hoofdstad een conferentie zullen houden ter voorbereiding van de bijeenkomst van de Raad van Ministers op 23 Mei. Amerika zal vertegenwoordigd zijn door zijn „reizende ambassa- dsur" dr.' Philip Je'asup. De "bespre-- kingen zullen „particulier"1 zjjn. want men wil vermijden, dat de Russen het Westen opnieuw van „samenzweren" beschuldigen-. Britse staat wordt groot-industrieel LONDEN. Het Britse Lagerhuis heeft hét wetsontwerp tot nationa lisatie der Engelse ijzer- en staalin dustrie aangenomen door een motie van de oppositie tegen de nationali satie met 333 tegen 203 stemmen te verwerpen. Nu gaat het wetsontwerp naar het Hogerhuis. Indien de wet hier verworpen wordt, kan zij er tijdens het bestaan varj het huidige parlement toch nog door komen, daar de bevoegdheid van het Hoger huis een wet t£gen te houden van twee tot één jaar is teruggebracht. De wet bepaalt, dat de staat de aandelen 2al overnemen van alle fir ma's, die meer dan 50.000 ton ijzer erts per jaar winnen of op basis van meer dan 20.000 ton per jaar staal produceren in enige andere vorm dan koud gewalst. Minister v. d. Brink: DEN HAAG. Zou de industria lisatie van ons land door welke oorzaken ook onvoldoende voort gang vinden, dan ia versterkte emigratie en een gevoelige daling van het levenspeil van het Neder landse volk onafwendbaar. .De minister van economische zaken, prof. J. R. M. van. den Brink, die met dit klemmende argument zyn radiorede over het industrialisatie-vraagstuk Inleidde, gaf de verzekering, dat de regering alles binnen haar vermogen doet, om dit probleem met succes het hoofd te bieden. Tot dit doel.is aan het depar tement van dezeminister eerj^ afzonderlijk directoraat-gene raal voor de. industrialisatie in het leven geroepen. Jaarlijks komen er 40.000 jonge mensen op de Nederlandse arbeids markt. In. de landbouw kunnen zij nauwelijks meer worden opgenomen, daar ons land reeds lang de bodem uiterst intensief benut. „Bevorde ring van de industrialisatie, zie ik daarom", aidus minister, „als een kernpunt van het te voeren rege ringsbeleid". door JEAN PAUL BONCOUR Oud minister-president van de Franse republiek Wie in het Duitse vólk zijn woord weerklank wil doen vinden» doet goed het begrip nationaal als grondtoon voor zijn zoet ge- fluit te kiezen. Hitier bespeelde het gemoed van zijn Hemrichs en Elses met zijn nationaal-socialistische demagogie, en het is niet aan twijfel onderhevig welk van de twee delen van dit samengetrokken be grip het krachtigst appelleerde aan de brede lagen van bet Duitse volk. DE DIENST voor de Jacht en Visvangst in de Belgische Con go begon in 1948 in het tuoati van Angumu ean jachtcum-? pagne, teneinde dierentuinen van gorilla!s te kunnen voor zien. Een jonge gorilla, die m de omgeving van het dorp Bi- lota -werd gevangen, kan zich nog niet met zijn lot verzoenen3 Vit de hoeken van zijn ogen bespiedt hij angstig zijn bewa kers.. De Russen, die zich van de vier bezettende mogendheden "t sterkst opwerpen als voorstanders van een. verenigd Duitsland, gooien het over dezelfde .boeg. Als stramien voor het rode tapijt, dat zij knopen, ge bruiken ook zij dat, onuitroeibare Duitse nationale gevoel. Dat zij zich hierbij ook bedienen van generaals, die hun luister ontlenen aan de in middels vergane glorie van het der de rijk, is meer dan een speling van het toeval. Wij denken bij dit aspect van de Russische politiek in Duitsland in de eerste plaats aan het voormalige comité „Freies Deutschland", dat in Moskou werd gevormd door Duitse generaals in Russische krijgsgevan genschap, waarvan de kopstukken thans in de Sowj et-zone van Duits land een belangrijke rol spelen bij de opbouw van een op militaire leest geschoeide politie-macht. Op 3 Februari 1943 publiceerde het hoofdkwartier van de Führer een extra legerbericht. Het kondig de aan, dat het Duitse leger bij Sta lingrad onder Von Paulus de strijd had moeten staken. Von Paulus werd in zijn isolement telegrafisch bevorderd, tot veldmaarschalk en het Duitse propaganda-apparaat spon om zijn naam de legende van de "Germaanse held, die tot in de dood zijn volk en zijn leider trouw' dient. „Trouw aan hun eed, de ha- kenkruisvlag in top. Op de ruïnen van Stalingrad voltrok zich de laat ste strijd", luidde de tekst van deze legerorder. De Sowjets hebben begrepen welk een glans er van de naam van deze maarschalk en zijn generaals af straalt. Zij weten, dat krijgsman schap in Duitsland altijd nog een nationale deugd bij uitstek is. Zij hebben hen in reserve gehouden en sedert enige maanden, schijnt de tijd rijp hen, voorzover hun politieke betrouwbaarheid dit toelaat, terug te voeren in het licht der openbaar heid. Voorop gaat generaal Vincenz Muller, van origine een Beierse katholiek en voorheen, belast met IVtt de blokkade van Berlijn wordt opgeheven en dus de Russische zone van Duitsland weer dichter bij ons komt te lip pen, leek het ons belangrijk on ze lezers te doen voorlichten over enige aspecten van de po litiek der Russen in het door hen bezette gebied. Wij vonden Jean PaulBoncour, de Fran se oud-minister-president be reid nevenstaand artikel voor ons blad te schrijven, toaarin hij schetst op welke wijze dc Sow- jet-autonteiten het Duitse na tionalisme aanwakkeren. Roofoverval in Amsterdam AMSTERDAM. Nauwelijks had de secretaris van de vakgroep Hout bewerking. nadat er Maandagavond om over elven aan 't kantoor in de Kerkstraat was gebeld, de deux ge opend af twee mannen duwden hem naar 'binnen. Onder bedreiging lie ten zij hem voor zich uit gaan naar de tweede etage, waar zij hem van al zijn particuliere bezittingen be roofden. Bepaald zachtzinnig ging dat niet, want de secretaris verzette zich danig, Hij kreeg een. bloedneus en enkele schrammen. Na de vechtpartij zijn de daders op dg vlucht geslagen. Hun slacht offer, dat uiteraard danig geschrok ken was, kon later aan de recherche geen duidelijk signalement van de aanranders opgeven. Uit het secre tariaat wordt verder niets vermist. Om te k6men tot nauwer sa menwerking tussen de gewa pende machten van de bij de West-Europese Unie aangeslo ten landen brengt thans een compagnie zwaar luchtdoelge schut van het Engelse „RoyaL Regiment of Artilleryeen be zoek aan ons land. Vier stuk ken luchtdoelgeschut 8 cm., welke met een coaster naar Rotterdam werden vervoerd, werden Maandagmorgen in de Merwehaven uitgeladen. Een der stukken hangt in de takels, Rechts op de voorgrond de bedieningsmanschappen. Eindelijk accoord over Italiaanse koloniën LAKE SUCCESS. Tussen Enge- land en Italië is een overeenkomst bereikt over de voormalige Italiaan se koloniën, welke de verwachting rechtvaardigt, dat thans het laatste struikelblok op de weg naar een al gemeen aanvaardbare oplossing ten aanzien van de toekomstvan deze gebieden uit de weg is geruimd. Volgens deze overeenkomst zal Cjr- renaica onder Brits, de -Fezzan onder Frans en Somalüand onder Italiaans beheer komen. Tripolitanië zal nog 2 jaar onder Brits bestuur blijven en daarna/eind 3951, onder Italiaans beheer worden gesteld. Het Oostelijk deel van Eritrea zal aan Ethiopië worden gegeven, terwijl de steden Asmara en Massawa een speciale status zullen krijgen. Naar aanleiding van dit accoord hebben Arabieren in Tripolis giste ren gedemonstreerd tegen Britten en Amerikanen, De demonstranten eis ten een inheems bestuur. Nieuwe, directeur Nationale Plan (Eigen berichtgeving) Naar wij vernemen, is binnen kort de benoeming te verwachten van mr. J. Vink, referendaris, chef van de afd. openbare werken en volkshuisvesting te Utrecht, tot di recteur van het bureau van de Rijksdienst voor 't Nationale Plan. De heer Vink volgt dr. ir. F. Bakker Schut op, die benoemd is tot hoofddirecteur van' de dienst Wederopbouw van Den Haag. de officiersopleiding van het Duitse leger. Hij is in de door de Russen gecreëerde politie benoemd tot chef van de staf. Zijn voornaamste me dewerkers zijn de generaals Brandt, Anno von Lens- ki, Martin Lattroann en Von Seydlitz. Zijn de Russen doende de toneel decors te changeren voor een glori euze terugkeer A^an Von Paulus? Wanneer wij deze vraag vooralsnog onbeantwoord moeten laten, kan toch wel worden vastgesteld, dat zij zienderogen vorderen met de orga nisatie en opbouw van het oostelij ke Duitse politiecorps. Bij de Mei-betogingen in de S'owjet-sector van Berlijn namen voor het eerst eenheden van deze politiemacht deel aan een officiële parade. Waarnemers uit het Westen waren verrast door de levendige herinneringen die de voorbij trek kende troepen wekten aan de Wehr- macht van Hitier en meer nog aan de bakermat van dat leger, de Reichswehr uit de tijd van de repu bliek van "Weimar. De Berlijnse correspondent van een groot Frans dagblad schreef hieromtrent: „De commandanten van dit politieleder zijn gekleed in Zie verder pag. 3 Begin Juni weer rijst voor iedereen DEN HAAG. Zaterdag is in ons land het s.s. „Amstelstad" aan gekomen met 9.000 ton rijst uit Siam. Het- restant van onze aanko pen in dat land in totaal werd 14.000 ton aangekocht zal met een latere gelegenheid worden ver scheept. Ook in Italië is circa 2500 ton rijst gekocht, zodat de interna tionale toewijzing van 18.000 ton aan Nederland thans1 bijna geheel is gerealiseerd. De nieuwe aanvoer van rijst en het restant van de vo rige distributie maken het mogelijk in de bonnenlijst van 2 Juni een bon voor., alle leeftijdsgroepen voor 250 gram-rijst op-te nemen. Protestanten zijn tegen meer processies DEN HAAG. Het Contact in Overheidszaken van de Oecumeni sche Raad, dat vrijwel alle protes tante kerken in Nederland omvat, heeft zich met een uitvoerig adres tot de Raad van Ministers gewend, waarin geprotesteerd wordt tegen het streven der Roams-katholieken op steeds uitgebreider schaal pro cessies te houden. Het Contact be schuldigt de Rooms-katholieken er van, zoveel mogelijk gebruik te maken van de mazen in het artikel- van de Grondwet (177, tweede lid), dat over processies.handelt. ..V,;.. BacctaB,.OIWeraaï$aar HET congres van. de Nationale Commissie tegen het Alcoholis me en van de Nationale Bond voor Plaatselijke Keuze, dat te Amster dam werd gehouden, heeft aange toond, dat de strijd tegen het drank misbruik niet zomaar een stok paardje is van een aantal puriteins aangelegde of door een rein idealis me bewogen lieden, doch zyn basis vindt in een diepgewortelde verant woordelijkheid voor mens en maat schappij. De strüd tegen het drank misbruik wordt al vele jaren ge voerd. Tegen wanbegrip en tegen werking in hebben de geheelonthou ders voetje voor voetje terrein ge wonnen. Hun moeizame arbeid is een zegen geweest voor ons volk, wiens gezondheid en:huiselijk geluk in 't verleden door de „drank werden verwoest. Terugblikkend op dat verleden kunnen de drankbestrij ders een- bepaalde voldoening heb ben om wat bereikt is, doch nog geen tevredenheid, die optreedt, wanneer de stag is gewonnen. Integendeel, de laatste jaren ge ven allerminst reden tot juichen. Uit de cijfers blijkt, dat de vraag naar alcoholica sinds 1938 meer dan verdubbeld is. In 1939 brachten de accijnzen op gedistilleerd 43 millioen in 's rijks schatkist, in 1948 bijna driemaal zoveel, 119 millioen gulden. Het vorig jaar heeft ons volk in to taal voor een bedrag van 612 mil lioen gulden aan alcoholische dran ken uitgegeven. Op het ogenblik wordt 4,11 pet van het nationale in komen aan alcoholica besteed tegen 3.12 pet in 1938. Het is een uitgemaakte zaak, dat in tijden van economische ontredde ring cn maatschappelijke verwar ring bet alcoholgebruik stijgt. De uit zijn evenwicht geslagen mens drinkt zich moed in of zoekt vergetelheid in de alcoholische verdoving. De oorlogsjaren hebben hiervan vele bewijzen geleverd. Het is echter ge makkelijker zich aan een slechte ge woonte te wennen, dan haar af te leren. Dit verklaart ook waarom het grote alcoholgebruik in de na-oor- logsc jaren is blijven bestaan. Voor ons volk, dat zich door-hard werken, weer een plaatsje onder de zon moet veroveren, is dat funest. Om deze reden heeft onze minis ter-geheelonthouder In 't Veld reeds bij herhaling aangedrongen op be perking van de uitgaven voor genot, middelen. Sober leven, zo luidt zijn bescheid, betekent in de eerste plaats zich de consumpties ontzeggen, die niet noodzakelijk zijn. Zonder brood kan men niet leven, zonder alcohol wel. Het probleem is ver moedelijk niet zo eenvoudig als door de Minister met een enkel woord is afgedaan. Het is zelfs de vraag of ons volk. en daarmee bedoelen wij ir. de ee>. plaats dat deel, welks inkomen nauwelijks toereikend is om de hoge kosten van het levens onderhoud te bestrijden, de midde len kan vinden om 'zich in'het gezel schap van Bacchus te verpozen. Drankzuchtigen vindt mén in alle lagen der bevolking, maar om hen gaat het iu dit geval niet. Wie - kleding en schoeisel nodig heeft, zal-zich wel tweemaal beden ken om het geld, dat hij met grote opofferingen heeft gespaard, in drank om te zetten. Wie vérzadigd is en niet óp een paar centen hoeft te kijken/beschouwt 2ijn woning zon der drank niet compleet Deze laat ste categorie luistert met gepaste eerbied naar de ernstige woorden over versobering, dochaan haar heeft de Nederlandse Staat verleden jaar 119 millioen gulden verdiend. Reken maar eens uit, hoeveel wonin gen daarvoor gebouwd kunnen wor den!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1