J HET ROTTERDAMSCH PAROOL Regering heeft koers gehouden, maar kon zee niet beheersen Weer de doodstraf voor Van der Waals Berlijn vannacht uit zijn isolement verlost Republiek wil plaats innemen in Ver. Staten van Indonesië Wie is de échte ..John": Van Ligten v. d. Waals, zelf? of m Nee toch,Heus! Drie kilo rijst dit jaar Taak van de Nederlandse vloot niet tot Noordzee beperkt Donderdag 12 Mei 1949 Red. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tel. 6r:00 Abonn.priis; per week ƒ0.32 per kwartaal 4,10, losse nummers 0.0? Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Negende jaargang No, 109, Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398Ó44 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur; W. B. E Schaper MINISTER VAN MAARSSEVEEN OVER INDONESIË DEN HAAG - Mr. Van Maarseveen, minister van Overzeese Gebiedsdelen a.i. heeft in de hedenmiddag gehouden vergadering van de Tweede Kamer een verklaring afgelegd over de! nieuwe fase, die in de ontwikkeling van het Indonesisch probleem is in getreden door de overeenkomst, welke Zaterdag te Batavia is gesloten. Voordat hij overging tot een bespreking van de inhoud en strekking van dc overeenkomst gaf hij een korte terugblik op enkele feiten, die aan deze overeenkomst zijn. voorafgegaan. Oppositie heeft deel der waarheid aan haar zijde Minister Van Maarseveen rele veerde o.m., dat hij op 16 Februari In de Kamer heeft verklaard, in welke richting de Nederlandse re gering de oplossing van het Indone sisch vraagstuk zocht. Vraagt men thans, of' de regering de toen uitge stippelde gedragslijn heeft gevolgd, dan luidt het antwoord, dat de re dering koers heeft gehouden in de -richting van het toen aangegeven doel, maar zich tijdens de "vaart daarheen kleine richtingswij zagin gen heeft veroorloofd, die noch aan- gekondigd, noch voorzien waren. „Indien men de regering daarvan een verwijt zou willen maken, merk ik, in het raam van het gebruikte beeld, op, dat een kapitein wel com mando heeft ever z|jn schip, maar niet over de zeeën, die hg- bevaart, noch over de winden," zei de mi nister Hy herinnerde er aan dat de mi nister-president op 12 Augustus 1948 had gezegd en na het begin van de tweede politionele actie had herhaald, dat „voor een herstel van de staatkundige en economische "eenheid In Indonesië, voor het her-, leven van de welvaart, voor het scheppen van een rechtsorde, die waarborgen biedt voor allen, het -van groot belang Is, dat de Repu bliek op korte termijn haar plaats inneemt in de'Verenigde Staten van Indonesië, die bezig zgn zich te vor men". In de overeenkomst, die op 7 Mei te Batavia Is afgesloten, wordt nu voorzién, dat de Republiek als een, staat zijn plaats zal Innemen in de Verenigde Staten van Indonesië. Staat ln de Staten Op 16 Februari deelde de minister mee, dat er geen verschil van me ning was over het doel, dat men wenst te bereiken, nl. de Verenigde Staten van Indonesië, waartoe dc Republikeinse gebieden behoren, en waarin de republikeinse leiders een belangrijke positie zullen kunnen In nemen. De moeilijkheid heeft steeds gelegen in de overbrugging van de periode tot aan de vorming van de souvereine Verenigde Staten van-In- donesië, aangezien de Republiek niet bereid was haar voorrechten op te geven, voor deze souvereine fede ratie ;tot stand was gebracht. De thans gesloten'overeen komst voorziet in een overbrug ging van deze periode, doordien de Republiek 'in een'gedeelte van haar vroeger territoir wordt hersteld in afwachting van het ogenblik, waarop 2ij haar plaats in de Verenigde Staten van Indonesië zal in nemen. Minister Van Maarseveen herin nerde aan het plan-Beel, dat een vervroegde overdracht van de sou- vereinitett beoogde. Daaruit sproot o.m. v.oort het plan tot het houden van een ronde-tafel-conferentie te 's-Gravenhage op 12 Maart De Republiek wees haar aanvan kelijk" af. Nu hebben Sukarno en Hatta verklaard, dat zij de deelne ming zullen bevorderen. Na te hebben aangehaald, dat de regering in Februari verklaarde: „het zou een onherstelbare slag zjjn als de 'regering in Djokja zou wor den hersteld", merkte mr. Van Maarseveen op, dat zq, die nu de re gering verwijten op dit belangrijke punt te zijn afgeweken, zei hy, dat z|j, die dit doen, een deel van de waarheid aan hun zijde hebben. De volle waarheid is, dat de rege ring aan haar verklaring, de moti vering verbonden heeft, dat de re publikeinse regering niet bereid was, tot de federale interim-rege ring toe te treden, en dat zij niet had doen blijken, de guerilla af te lasten en. met Nederland samen te werken tot herstel van vrede handhaving van recht en orde. Op deze punten nu is een duide lijke ommekeer ingetreden. De stelling van de federale Interim-re gering wordt door geen der par tijen meer noodzakelijk geoordeeld, Nadat minister Van Maarseveen de punten van.de gesloten overeen komst had toegelicht ging hij nog eens na de besprekingen, die in de Veiligheidsraad aan Indonesië zijn gewijd. Indonesische bladen over aftreden van dr. Beel BATAVIA. Het Nieuwsblad voor Stimatra veronderstelt, dat het voornaamste bezwaar van dr. Beel gericht is tegen het artikel van de overeenkomst van 7 Mei door hetwelk „de Neder landse regering de bevolking van de bevrijde gebieden op Sumatra in de 3teek laat en de positie van de federalen verzwakt". Het Nieuwsblad zegt: „Het is voor de regering dan ook geen fi guur, wanneer men eerst de bevol king van een bepaald systeem be vrijdt, verklarend, dat dit een terro ristisch en corrupt systeem is, om dan nauwelijks twintig weken later te komen vertellen, dat men een eventuele terugkeer van dat sys teem op zijn zachtst gezegd niet zal tegengaan," Het Republikeinse dagblad Mer- deka schrijft, dat het ln het belang van de uitvoering van de bereikte overeenkomst beter ia, dat dr. Beel tot deze stap overging, NA DE BLOKKADE IIEN MAANDEN geleden begon- A nen de Kussen met het nemen van een serie maatregelen, die te zamen bekendheid hebben gekregen onder de naam „Berlijnse blokkade". Vannacht is deze blokkade, tegelijk met de door haar veroorzaakte tegenblokkade van het Westen, op geheven. Het is een afscheid vol vreugde geweest de Berlijners dronken een glaasje extra, de bui tenlandse verslaggevers waren in jolige stemming en zelfs de strenge Russische stafchef deed charmant. Er schijnen in de wereld toch min der „oor logs ophitsers" te zijn, dan sommige lieden In het zoeklicht (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG - ,,ïk concludeer tot verwerping van het beroep, dat Antonvan der V</ a a-I s 'tegen zijn doodstrafvonnis heeft ingediend". Met déze wóórden verbreekt*.prof. mr. Lange- meyer, procureur-fiscaal bij de Bijzondere Raad van Cassatie, de schier ademloze spanning die er in de statige zaal van de Hoge Raad heerste tijdens zijn requisitoir. Van der Waals zelf heeft tijdens prof. Langemeyers rede onbeweeglijk, met gebogen hoofd, zitten luisteren. ons willen doen geloven. Deson danks zou men er.verkeerd aan doen. in de be ëindiging van de blokkade meer te zien,- dan een eerste stap naar de oplossing van de 'geschillen tussen I Oost en West over Duitsland. Of .men te Parijs tot een acccord komt, I hangt af van de vraag, of Moskou bereid is voorstellen te doen of in «g overweging te nemen, die niet zul- «8 len leiden tot vertraging in de uit- voering van het Westelijke plan, een M zo groot mogelijk deel van Duits- land in de vreedzame, opbouwende m unie van vrije- Europese landen on der te brengen. Eerst wanneer de Russen zich met deze regeling ver zoend hebben, mag Europa op een langdurige vrede hopen. Voor het ogenblik moet mea er mede vol- l§L staan, zijn dank uit te spreken aan het personeel van de luchtbrug, aan wiens onvermoeide arbeid het voor een groot deel te danken, is, dat de situatie zich in ongetwijfeld gunsti ge richting ontwikkeld heeft, en met te vergeten aan da West- BeWijncrs zonder wier offers de positie van Amerikanen, Britten en Fransen in de voormalige Duitse hoofdstad onmogelijk zou zijn ge worden. Verdediger vraagt een nieuw onderzoek Het is reeds laat in de middag als de procureur-fiscaal, prof. mr- Langemeijer zijn requisitoir begint. „Van der Waals heeft een groot aantal landgenoten in handen van de vijand gespeeld en voorts een zekere Van der Meer doodgescho ten. Deze feiten, staan mijns inziens vast. Er zijn echter drie complexen die de aandacht hebben getrokken- In de eerste plaats het werk van requirant in verband met het Eng- land-Spiel, in de tweede plaats de raadselachtige dingen, die er na de bevrijding met hem zijn gebeurd en in de laatste plaats de bewering, dat hij bij het vooronderzoek zou zijn mishandeld. Al deze factoren hebben op de zaak echter geen in vloed. Het gaat hier om de feiten., die Van der Waals toegeeft, maar die hij vergezeld laat gaan van een, naar mijn mening, volkomen onge loofwaardige verklaring. Het is voor mij geheel onaannemelijk, dat Van der Waals ondanks alle suggesties van Schreïeder twee jaar lang gemeend heeft de goede zaak te dienen. „Mijns inziens", vervolgt prof. Langemeijer, „is requirant van me ning, dat tijdwinst voor hem alles is. Hij heeft alle tijd gehad om,een goed gefundeerd verweerschrift in Verdere stijging van temperatuur Weersverwachting, geldig van Donderdagavond tot Vrijdag avond, opgemaakt te 10 uur. Droog weer met over het al gemeen weinig bewolking, In de nanacht en vroege ochtend op vele plaatsen nevel of mist en hier en daar nachtvorst. Zwak ke tot matige wind, hoofdzake lijk uit richtingen tussen. Noord en Oost. Morgen overdag weer iets hogere temperatuur dan vandaag, maar langs de kust' plaatselijk koele zeewind. 13 Mei; Zon op 4.50, onder 20.23; maan op 22.26, onder 4.54. V-MAN VAN LIGTEN Volgens Schreieder lijkt hij zeer sterk op v. d. Waals. te dienen, doch heeft dit niet ge daan, zodat er geen nieuwe ge zichtspunten naar voren zijn ge komen. Zelfs al neemt men aan, dat Van der Waals door Schreieder is misleid, dan nog zijn zijn daden zo erg..dat de zwaarste straf op zijn plaats is. Of „John Verhage" be staan heeft of niet maakt voor mij geen enkel verschil. Vast staat, dat door het verraad van requirant vele landgenoten zijn omgekomen. Hij moet er zich steeds bewust vaa zijn geweest, dat hij de levens van de besten van ons volk in gevaar bracht. Op zeker ogenblik had hij zich moeten terugtrekken. Dit heeft hij, wellicht uit winst bejag, niet gedaan. „Ik concludeer derhalve tot ver werping van het beroep" De span ning is gebroken. Van de publieke ^tribune af klinkt een zacht gemom pel, dat echter direct verstomt als de president, mr. Haga, de hamer opneemt en mededeelt, dat de raad over vier weken uitspraak zal doen. Bij hetbegin van de middagzit ting had verdachtes raadsman, mr. G. Jonker uit Amsterdam, direct het woord gekregen voor z|jn plei dooi, dat ruim twee uren zou du ren, Mr. Jonker was van oordeel, dat de beoordeling van Van der Waals dikwijls gegrondvest was op conclusies,..die min of meer in de lucht hingen. Hij betreurde het, dat er. tijdens 't vooronderzoek vreem de dingen waren gebeurd. „Door deze cassatie hoop ik te bereiken, dat er nog eens een objectief en technisch juist onderzoek kan plaatsvinden. „Het geestelijk klimaat, waarin Van der Waals heeft gewerkt, was zodanig, dat normale mensen er geen begrip voor hebben. In deze abnormale sfeer is ook Van der Waals terecht gekomen en hij is er het slachtoffer van geworden." Schreieder", zo vervolgt mr. Jonker, „heeft mij na zijn vrijla ting verklaard, dat de V-man Van Ligten, die thans in Argentinië ver toeft, een grote gelijkenis met Van der Waals vertoont- Het noemen van deze naam dient, naar mijn oordeel, alleen om de verdediging af te houden van de „echte" John Verhage. „De raadsman was voorts van oordeel, dat het gedrag van Van der Waals niet is los te denken, van het England-Spiel. „Het is niet zo onbegrijpelijk, dat mijn cliënt, zonder voldoende bewijs, geloofd heeft, dat „John Verhage" en ik geloof vast en zeker aan zijn be staan agent is geweest van de Engelse geheime dienst. In die tijd stond iedere burger tussen de cou lissen van het verzet. Twee uren lang lichtte mr. Jon ker de veertien middelen van cas satie, die hij aanvoerde, toe. Hij vroeg ten slotte de raad de zaak terug te verwijzen naar de rechter commissaris voor een nader onder zoek. Israel lid van de V.N. LAKE SUCCESS. Met 37 stemmen voor, 12 tegen en 9 ont houdingen heeft de V.N.-Assemblêe gisteravond besloten, Israel onmid dellijk' als lid van de Verenigde Na ties toe te laten. De officiële bekendmaking door de voorzitter van de Algemene Ver gadering, Herbert Evatt, werd met een. oorverdovend applaus ontvan gen. Toen het applaus was geëin digd, zei dr. Evatt, dat hij, in over- eenstemminjES, met de gewoonte, de afgevaardigde van Iarael uitnodigde liet woord te nemen. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, klosje Sjaret, werd daarop officieel naar hefc podium begeleid, Dr, Schacht naar Chili SANTIAGO. Dr. Hjaltnar Schacht, Hitlers minister van Fi nanciën, zal voor de leiding van een textielfirma in Santiago naar Chili komen, aldus meldt het weekblad „Vea". Volgens onbevestigde berichten zal Schacht tevens-.optreden als 'assessor van de Chileense financiële autoriteiten. Bespreking Indonesië in V.N.''uitgesteld FLUSHING iVIEAOOWS. De algemene vergadering der Verenig de Naties heeft besloten de bespre king van het Indonesische vraag stuk uit te stellen tot haar volgende zitting in September. KNAC verzoekt regering opheffing rijverbod De KNAC heeft zich opnieuw tot de regering gewend met het ver zoek het Zondags-rijverbod voor auto's,op te heffen. Zij wijst op de grote nadelen, die er volgens haar aan dit .vérbod verbonden zijn. De Horeca, die haar adhaesie heeftbetuigd met dit verzoek, verklaart,- dat de bij haar aange sloten bedrijven door het Zondags rijverbod alleen als 's zomers een omzetvermindering lijden van -£ 10.000 tot; f 75.000; De „luchtbrug" heeft van het begin van haar inrichting tot deopheffing van de Berlijnse blokkade naar schatting, 500 millioen giilden gekost. D,e 50G. mannelijk e inwoners van het,. Engelse dorpje War wickshire zullen in de. komende 4 jaren, moeten gehoorzamen aan voorschriften, welke door vrouwen zijn uitgevaardigdNa delaatsteverkiezingen is de gemeenteraad namelijk samen gesteld uit 6,'vrouwen'en 1 .mart, de smid Fred Marlow, dié ver klaard heeff: „Dé mannen be hoeven niet bang ie zijn. Ik zal wel voor hun belangen opko men". Mijnheer Gilham uit Dallas (Texas) nam een koningin- nc-bij uit een korfzette die in zijn nek en wachtte af. Binnen enkele minuien had hij 'n com plete bijen-baard. Toen hi; do koningin toce1* uit zijn nek haaide, verdwenen de bijen. ..Ik wilde eens weten, wat mij kon gebeuren," zei mijnheer Gilham na afloop. „Nu, er gebeurde mij •niets." Sidney Stanleyde „held" van het Britse corruptie schandaal, heeft in Tel Aviv verklaard, dat hij ln generaals uniform uit Engeland gevlucht is. „Niemand herkende mij en de militairen groetten mij zeer correctvertelde Stanley. Voor iedere Nederlander UTRECHT. Naar „De Krui denier" weet te melden zal er dit jaar voor iedere Nederlander onge veer drie kilo ryst ter beschikking komen. De internationale r|}st-tee- w|jzings-comniisste heeft voor het eerste half jaar voor ons land 18.009 ton bestemd, terw|jl de regering voor het tweede half jaar 12.000 ton heeft aangevraagd. In totaal komt er dus waarschijnlijk 30.000 ton. De re gering heeft reeds 14.000 ton ge kocht. Vóór de oorlog at iedere Neder lander gemiddeld 6.1 kilo rijst per Jaar, BERLIJN. „Op dit ogenblik zijn alle verkeers- en handelsbelemme ringen tussen 'de Sowjet-zone van Duitsland en de Westelijke zone plus Berlijn, die sinds 1 Maart 1948 zijn Ingesteld, op bevel van de vier bezet tende mogendheden opgeheven." Met deze verklaring maakte de onder Russische contrólè staande radio-BerI|jn om precies een minuut na het middernachtelijk uur het einde van de blokkade bekend. Op hetzelfde ogenblik begon in West-Betlrjn de straat- en huisverlichting weer.te bran den, daar de grote electrische centrale in de Sowjetsector de stroom- ievering had hervat. En op de Leipzigerplatz en alle overige controlepun ten trokken de politiepatrouilles, die nu al vele maanden lang de grens tussen de sectoren hadden bewaakt, onder het gejuich der Berlijnse bur gers af. Grappige tonelen bij Helmstedt Feestelyk ging het ook toe aan de grens tussen de Russische en Wes telijke zones van Duitsland, Bij Helmstedt had zich een onafzien bare colonne auto's opgesteld. Jour nalisten, die klaar stonden om de race naar Berlijn te beginnen, trachtten op alle mogelijke manier eikaars start te belemmeren, bij voorbeeld door suiker in de benzine tanks te gooien. De Russische com mandant vah. de post nam de me nigte in ogenschouw en zei: „Ik heb nog nooit in mijn leven zulke ze nuwachtige mensen gezien." Kolonel Kalinin, chef-staf van de Komman-" dantura In Berlijn, weigerde een glas wodka, dat de verslaggevers hem aanboden, met de woorden: „Neen, dank je. Ik heb .vannacht nog een bende werk te doen." Hij beloofde echter de volgendetla# met Hervatting v. Nederlandse export op O.-Duitsland (Eigen berichtgeving) DEN HAAG - De opheffing van de blokkade van Berlijn en van de Westelijke teg^nblokkade zal voor het Nederlands handelsverkeer slechts van betekenis zijn voor de handel met Oost-Duitsland, aldus gaf eer. deskundig zegsman ons vanmorgen te verstaan. Het vervoer van onze exportar tikelen naar de Sowj et-Unie en Polen wordt in hoofdzaak overzee geleid. Van productenstroom naar en van Oost-Duitsland ging echter het leeuwenaandeel over land, tot het ogenblik dat de tegenblokkade hieraan een einde maakte. Dit transport kan thans... v.'Tden her- steld. Omsingeling van Sjanghai nauwer aangehaald SJANGHAI. Communistische troepen hebben Kasjan, de Zuid- Westelijke voorpost in het verde- digingsgebied rond Sjanghai, ver overd en bevonden zich hedenmor gen op ongeveer 45 kilometer van Sjanghai, aldus een communiqué van het garnizoen van de stad. Een troepenmacht van twee dui zend communistische manschappen heeft punten bereikt op veertien kilometer van Soengkiang, ruim dertig kilometer ten Zuid-Westen van. Sjanghai gelegen. De rege ringstroepen bereiden zich voor op een gevecht bij Soenkiang. Verder wordt nog steeds gevochten ten Noord-Westen van Sjanghai, in de buurt van Taitsjong. de journalisten te drinken. Om 0 uur 1 <11 uur 1 Ned. tijd) mocht de karavaan, voorafgegaan door jeeps met militairen, zich eindelijk in be weging zetten. Boven de hoofden ging het verkeer over de luchtbrug voort, met' om de 90 seconden het krachtige geronk van de viermoto rige skymasters. Vijf en twintig minuten later ver trok de eerste trein uit Helmstedt, getrokken door een locomotief, die versierd was met groene tw^gen. Volgens sir Robert Inglis, voorzit ter van de vervoersafdellng der En gels-Amerikaanse zone, die de reis met de eerste trein meemaakt, be tekent het ophèffen van de blokka de, dat tegelijkertijd twaalf spoor lijnen voor het verkeer worden open gesteld tussen het bizonale gebied en de Sowjet-zone- Men wit voorlo pig gemiddeld 16 goederentreinen, 5 geallieerde passagierstreinen en Duitse passagierstrein per dag op het traject Helmstedt-BeriUn laten rijden. In Berlijn hadden de schoolkinde ren en-de fabrieksarbeiders vandaag vr|j om de opheffing van de blokka de te vieren. Daarby bleek, dat er in politiek "opzicht in ieder geval nog steeds twee Berlijnen bestaan. De communisten demonstreerden met een massa-bijeenkomst op Berlijns „rode plein"het August Bebel- plein, terwijl de democraten hun vreugde luchtten in Sehoeneberg. 's Morgens hield de gemeenteraad een „feestelijke buitengewone zit ting", welke werd bijgewoond door generaal Lucius D, Clay en de drie Westelijke commandanten van Ber- lijn. Klimpartij met dodelijk vpvnlo- GINNIKEN. De 37-jarige kellner Van der W. uit Lelden klom gisteren in Oosterhout in de mast van een hoogspanningskabel. Na dat h|j een tijdje boven in de mast had gezeten en daar een sigaret had gerookt, is hij bij het afdalen in aanraking met de hoogspannings kabel gekomen. Hjj werd op stag HET EINDE van de blokkade van Berlijn is vandaag gevierd met een vrije dag in deze stad. De trams zijn gepavoiseerd, werkplaatsen, kantoren, scho len en winkels zijn. gesloteTU Misschien weten deze Berlijn se kinderen niet precies waar het om gaat, maar de vrije dag is hun in ieder geval van harte welkom. HELMSTEDT had Woensdag meer van de startplaats voor 'n raUey-vit van automobilisten naar Berlijn dan van de zone- grens tussen West- en Oost- DvMsland. Dc strdten van het stadje wemelde t>ah automobi listen, die wilden meedingen naar de prijzen, die Berlijnse firma's hadden beschikbaar ge steld voor de eerst aankomenm den. Winnaar werd Walter Ru- nale van het persbureau Uni ted Press. Hij deed over de 176 kilometer een uur en 44 minu ten. FotoDe eerste wa gens verzamelen zich bij de Britse grenspost, daar achter een strook niemandsland en daar achter de Russische grenspost. Het lichaam viel van een hoogte van 20 meter naar benéden.,W. laat vrouw en een kind achter. DEN HAAG. De regering streeft er naar, de volksvertegen woordiging in te schakelen by de aanwijzing van de Nederlandse le den van de Europese Raad. Binnen kort is de indiening bij de Tweede Kamer ,te verwachten van het sta tuut van deze Raad. „MARINE" IN EERSTE KAMER (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. Toen de Eerste Ka mer de Oorlogsbegroting had aange nomen zonder hoofdelijke stemming (de CP-N.-fractie werd genoteerd als tegenstemmers) en de motie- Schoonenberg (onmiddellijke terug roeping der 7-De cemb er-d ivisie I met 31 tegen 3 stemmen had ver worpen, was de verwachting, dat het debat over de Marinebegroting niet veel om het lijf zou hebben. Bij Oorlogsbegroting was immers reeds, gelijk afgesproken, het gehele defensiebeleid aan de orde geweest en daarmede ook de belangrijkste problemen der Marine. Doch ver schillende afgevaardigden lieten zich de gelegenheid niet ontnemen, om toch opnieuw op deze vraag stukken in te gaan. Dit was tot op zekere hoogte begrijpelijk, omdat de rol, die de Nederlandse marine in bondgenootschappelijk verband zal spelen, door sommige leden wordt beschouwd als te zijn niet in het Nederlands belang en in strijd met de Nederlandse waardigheid. Vooral de heer Molenaar (V. en D.) vreesde, dat onze Marine in Europa niet de rol'zal "krijgen te vervullen, die zij op.grond van haar ervaringen haar historie zou kun nen vervullen. Deze spr. had de-in druk, dat de Engelsen ons als bond genoot onderschatten. Over de be slissing, dat Den Helder marine haven zal worden, was hij niet te spreken en evenmin over wat hij noemde de afbraak van het corps Mariniers, waaraan eergisteren ook de heer De Dreu (Arb.) zijn hart bleek verpand te hebben. Ook de heer Vixseboxse (C.H.) nam stelling tegen een een zijdig opgaan van onze Marine in de Noord-Atlantische belangenge meenschap. Hij hoopte op het wel slagen van de Ned. Indonesische Unie en als onze scheepvaart daar bij een grote rol zou spelen, zou ook de Marine daarbij een taak hebben. De heer Van Voorst tot Voorst (K.VP.) betoogde ook, dat de Nederlandse belangen verder rei ken dan de Noordzee. Behartiging daarvan door de Ned. Marine zou ook de ^bondgenoten ten goede ko men. Hij drong aan op het publice ren van een vlootplan. Wij hebben geen vloot, maar al leen een collectie schepen, meende de heer Al gr a CA.R,). Hij drong aan op het scheppen van vlooteen- heden, die niet gemakkelijk- uit el kaar gehaald kunnen worden om de schepen te distribueren'in bondge nootschappelijk^ verhand. De .be stemming van Den Helder tot ma rinebasis, juichte spr. toe, evenals de heer Ruys de Beeren- brouck (K.V-F.), die een lans voor het corps Mariniers brak en voor het afbouwen van de onderzeeboten. Minister Schokking, die daarna aan het woord kwam, ging wel op de technische, problemen in, maai* niet op het ingewikkelde vraagstuk van de samenwerking in bondge nootschappelijk verband. Hij ver klaarde echter wel, dat hij het een misdaad jegens het personeel zou achten, indien de marine niet het materiaal zou worden gegeven, waardoor een grote geoefendheid zou worden verkregen. De inperking van het corps mariniers achtte dé bewindsman onvermijdelijk. Er zijn mensen ondér, die al 52 maanden onder de wapenen zijn. Ook de nieuwe staatssecretaris voor marine, de heer Moorman, kwam. nog aan het "woord om te verklaren, dat aan dé onderzeeboot strijdkrachten niet te veel aandacht kan worden geschonken. Verder verdedigde hij de keuze van Den Helder als marinebasis. Dit is de .enige verantwoorde keuze. Ten slotte werd de begroting van marine aangenomen, ,met aanteke ning, dat de. communistische fractie er tegen was. De Eerste Kamer komt waarschijnlijk de volgends week Woensdag weer bijeen. Sassen Tweede-Kamerlid DEN HAAG. In de vacature in dé Tweede Kamer ontstaan door het overlijden van kolonel A. H. J, L. Fiévez is mr E. -M.' J. A. Sassen be noemd. Nieuwe kolenbonnen Eigen berichtgeving DEN HAAG.Over enkele da gen zullen de nieuwe kolenboimen voor het seizoen 19491950 wor den aangewezen. Verwacht wordt» dat een ruimere aanwijzing zal ge schieden dan voor de beide vorige seizoenen. De verwachting, dat qp grond van de Benelux-overeen komst waarbij in principe is vastgelegd, dat de rantsoeuerlngs- maatregelen in Nederland voor Januari zullen worden afgeschaft ook aan dc kolendistributie een einde zal worden gemaakt, vindt In de aanstaande bonnenaanwijzing nog geen bevestiging. Het is ech ter geenszins uitgesloten, dat de kolenrantsoenering het einde van het seizoen niet zal halen. Dat zal echter afB&ngen van het produc tie-verloop. Eerste troepen uit Indonesië met Pinksteren thuis DEN HAAG, Het eerste schip met militairen, die na de politionele actie in Indonesië afgelost worden, vertrekt 13 Mei uit Batavia. Op 14v Mei vertrekt wederom een transport. De schepen worden om streeks Pinksteren in Nederland verwacht, Buitenlandse renners komen naar Assen V oor de internationale motor- races op het circuit van Assen, die op 9 Juli zullen worden gehouden, heataat reeds grote buitenlandse belangstelling. Speciaal de Span jaarden en Italianen zullen goed vertegenwoordigd zijn. Eerstg.e- noemden' zullen op Mosquitos star ten. De Italianen hebben te kennen gegeven, dat zij al een week vóór de races willen oefenen- op 'het circuit. Ook deEngelsen hebben zich weer op Assen georiënteerd,, dit alles dank zij de commissie werving "rijders, bestaande uit: de heren Nortier, Bruinsma en Tim- mer, die in het buitenland de nódige contacten hebben gelegd. Duitsers en Oostenrijkers zullen ook dit jaar niet van de party zijn. Botsing op Noordsingel - Een tramwagen van lijn veertien kwam Donderdagmorgen óp de Noerdsingel ter hoogte van „Bel- védère" in botsing met een vracht wagen, die verzuimde voorrang te geven. De tramwagen werd be schadigd, van de vrachtwagen raakten de remmen ontzet. Per soonlijke ongevallen kwamen niet voor.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1