■ÜÜ^M Heilige verontwaardiging in de poëzie heöen IDA M. GERHARDT: kwatrijnen in opdracht" AGENDA DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB Geslaagd zwemfeest in het sportfondsenbad „De laatste etappe Vlaardingen Knoeierij met bouwmateriaal bij woningbouw in Kralingen Aannemerspraktijken gaven aanleiding tot ongelukken in Rotterdam Er komt nog meer aan het licht Wijk n Dit moet het nieuwe sportveld worden miü Donderdag 12 Mei 1949 In het tcerk van de ucrzefscïicïifers teas de strydbcaTheid de voornaamste i?erdienste. Dc poèzie Jcicorn in het gedrang cn het mo- É£c, derrte peuren lied tras in tegenstelling tot het oude een hinkend fenomeen, steunend op het gerende been van een edele veront- ti/Oardiging cn op het kreupele van 'n poërie- der-gemfstc-feansen. Slechts sporadisch kwam het voor, dat de uitingen van verzet tot waar- achtige poetic werden, in staat na ons ko mende generaties te bezielen en te ontroeren, zoals b.t>, een „Merck toch hoe sterek" het ons in de donkerste jaren heeft kunnen doen. Enkele uit sonderingen daargelaten .4. .Ro land Holst, Jan Campert, Tge Foppema e.a. moeten tey de activiteit der verzetsdichters rden als eep noodzakelijk en nuttig pamfletCis- 7)2c op maat en op rijmwaannec niets deni greren ds is gezegd. Thans, vier jaar na de oor- Zog, verheft een dichteres haar stem en het is de heilige verontwaardiging, die hier tot poë sis tDardt, die rich uit in de klassieke geslotenheid van het Perzisch kwatrijn, dat, sedert Boutens eu Leopold, in ons land zelden meer ue> voortreffelijk is gehanteerd als nu door Ida G. Rf. Gerhardt. IDA GERHARDT Haar ^.Kwatrijnen tn opdracht" (De Bezige Bij, Amsterdam - 1949) zijn in wezen specimina van verzetspoëzie, ztj het dan dat haar object van geheel an dere aard is dan de „Teutoonse furie" van weleer, „Een diepe verontrusting om eigen volk, ctn eigen Jand waar de ontluistering roekeloos verder gaat heeft deze kwatrijnen Ingegeven: bit tere aanklacht tegen een grotendeels on nodige vernieling van het Hollandse landschap, brandend verzet tegen een kunst, die van haar eigen zin is ver vreemd", heet het m de, kennelijk door de dichteres geïnspireerde, folder. Zo trekt ten aanval tegen de „ontbinding en verwording" die zich allerwegen manifesteert; rij neemt stelling tegen- de schermers van het lartdschapsschoon en tegen de kunstenaars die in hun werk de stijlloosheid en zielloosheid tot norm j verheffen. Zij verzuimt evenwel te zeggen, wie die kunstenaars zijn en tn een kwatrijn als het hier volgende slaat zij op een nogal boute manier aan bet generaliseren Als voddenrapers op de boulevard. De gore lompen ontgnssend aan elkaar Uit armoe tot een gilde saamgeklit Zoo van dit land de vale schrij versschaar. „Waarvan acte" zou me» kunnen zeg- door; Bert Voeten gen, maar men kan het zich ook aan- isekken, zoals blijkt uit de opmerking die &L Mok in zyn bespreking tn het Algemeen Handelsblad maakt: „een der gelijke uiting komt uit een rancuneus gemoed voort en Is karakteristieker voor degecn die haar ten beste geeft dan voor het gesignaleerde euvel." Van ran cune is hier zeker geen sprake. Ida Gerhardt verkiest het isolement; in vroegere publicaties heeft zij dat dui delijk doen uitkomen. Het is al te sim plistisch, te veronderstellen dat het ge citeerde kwatrijn ontstaan zou zijn uit de (verdrongen) wens; ,Jk zou eigenlijk zo graag lid willen worden van een Fe deratie of een PF-N-cIub" Zij heeft, als ieder ander, het recht zich aan een der gelijk verband te onttrekken. Slauerhoff bedankte destijds voor het hem aange boden lidmaatschap van de Mij. van Betterkunde omdat hij. volgens z«n zeggen, als hengelaar uit liefhebberij geen behoefte had lid te worden van een hengelaarscollege. Men kan deze vergelijking mild noemen naast het to neel van de voddenmarkt dat Ida Gerhardt ons schetst, maar het enige dat men tegen d:e paar. van agressivi teit kokhalzende, kwatrijnen kan in brengen is, dat zij niet overtuigen, om dat zij niet tot poèzie geworden zijn. Men kan het betreuren dat de dichteres 5n dit opzicht te weinig zelfcntick heeft getoond, men mag ztch echter niet blind staren op deze uitingen en, zoals Mok doet. daarmee voorbijzien aan de meer derheid van volstrekt gave en van edele toom vervulde verïen die haar bundel bevat. Ida Gerhardt heeft haar twee en vijf tig kwatrijnen, in drie afdelingen onder gebracht. In de eerste geeft zij uiting aan haar bekommernis om bet geteis terde landschap. Zij roept de schimmen op van een Gorter, een Marsman, voor wie „het land der natte zee" en -het geweldig laagland met de plassen" tot de voornaamste insprratieve bronnen van hun dichterschap behoorden. Nog murmelen de schelpen: Gorters Mei, Zijn naam ruischt op de brandingskam voorbij. De landwind antwoordt Diet. Een vooze reuk Waait van de troostelooze dumerij- Zij beseft, dat zij op een eenzame post staat, en zij vergelijkt haar positie met een bolwerk, dat zy tot het laatst verdedigen zal- Trots en militant klinkt het: Mijn vesting neemt ge niet: het blauwe bazalt, De kribben, waar het water rijst en valt, Waar sterk als ik doomrank en bitterzoet Hun wortels wringen tussen kqgjt en gpalt. Dit kwatrijn demonstreert Wel zeer dui delijk hoe meesterlijk- zij vaak deze moeilijke, elliptische vorm weet te han teren, Zij bouwt hem op uit een wel haast gehamerde taak het woord krijgt bij haar een ongekende „dichtheid", het is tot het uiterste geconcentreerd daardoor bezitten deze verzen iets mas siefs, iets monumentaals, doen zij soms aan met de hand gekapte, zorgvuldig bewerkte stenen denken. Het Perzische kwatrijn, zoals we dat van een Omar KbayySm of een Baba Tahir kennen streng van structuur, maat tegelijk onmiskenbaar gracieus van allure heeft in ons klimaat die allure nagenoeg verloren, al wisten Boutens en vooral Leopold haar soms te benaderen. By Gerhardt is het aspect typisch Hollands geworden: sterk maar niet lenig, hel der maar met transparant: van een marmelyke bezonnenheid, die zich ook in haar vroeger werk reeds mani festeerde. De tweede afdeling van haar bundel bevat o m. de geïncrimineerde kwatrij nen op „de vale schryversschaar", maar ook deze. als bij bliksemlicht ge vangen. „herinnering aan Leopold": Heel Rotterdam, zijn huizen cn zijn kaden. Bestond voor mij by Leopolds genade. Ik zag een kind hem »n de avondstad Men komt in de verleiding telkens te citeren, omdat men vooral in de laatste afdeling herhaaldelijk getrof fen wordt door een toon en een evoca tief vermogen, die doen denken aan de eerste verzen van Henriette Roland Holst. Een dichteres, die kwatrijnen weet te sehrqven als III <„Het stam pend licht in vlagen mist en regen"). XX. XXXIV en XXXVI („Geweldig gaan de vleugelen uit de schachten") om er maar enkele te noemen, vergeelt men gaarne ,.de schuiver" van eer. nog niet geobjectiveerde verbolgenheid. Bert Voeten. 12 Mei, Passage-theater, 8 uur: Kunstkring. Amst, Toneel met „De Lindeboom". 16 Mei. Musis Sacrum, 8 uur: Utile Dulci met „De weg naar Dover". Passage-bioscoop: Da. 2, 7. 9.30, 2a. en Zo. 1.45, 7. en 9 30 uur: (Do.avond geen voorstellingen): De witte klippen van Dover tl4 jaar). Mtmopolc: Da. 2, 7, 9. Za. 2. 5. 7, 9. Zo. 3, 5. 7, 9 u: ,,Bij de marine (alle leeft.). Sport: 914 Mei. Passage-theater, 7 u: Biljartwedstrijden t.g.v. Ie lus trum district Schiedam N.B.B. Nieuwe partijen voor gemeenteraadsverkiezing Aan de verkiezingen voor de ge- meenteraad zal in Schiedam ook worden deelgenomen door een Middenstandspartij en de Re vol. Comm. Partij. Op de eerste lijst komen de volgende namen voor: C. Muys. A. Rijnderhoff, I. Joppe, J. H. Beuman. Voor de Rev. Comm. Partij, sectie van de Vier de Internationale, treden op F. Breederveld, B. V. C. Eikmans en L Dubois. 81, Wanneer het schip na vijf dagen de ha- ven van Aladio binnen loopt zorgen de schepe lingen er voor, dat Rob direct in bet ziekenhuis wordt opgenomen. Hij bedankt zijn nieuwe vrienden hartelijk voor de ondervonden hulp, maar ze willen van geen dank weten. In het hospitaal krijgt Rob een uitstekende verpleging en met de dag voelt hu zich beter worden. Maar van opstaan, is voorlo pig nog geen sprake. Hier maakt Rob ook kennis met een patiënt, Üe, ja5ren vertoeft- Het is „opa Larsen," en vertellen Rob, dat hy de verhalen van ren en praat voortdurend over een schat die u c^5°jSe ze?ma" .?.ie. 3a1r,cn geleden opa Larsen niet al te serieus moet nemen, ergens verborgen zou zijn en waarvan hij de hier is gestrand en in Chili is blijven han- De oude is niet goed bij zijn hoofd. Hij heeft vindplaats zou weten. En Rob krijgt dat ver- &en. De zusters vertroetelen hem een beetje in zijn jonge jaren op de iheeclippers geva- haal ook wel tienmaal te horen. Wat Schiedam las In de maand April 1949 werden in het Hoofdgebouw van de Gem. Bibliotheek aan de Lange Haven uitgeleend 10.285 boeken (vorig jaar 91.26): waarvan 940 (626) kinderboeken, 3845 (3129) studie werken en 5500 (5371) romans. In het filiaal in de Gorzen werden uitgeleend 1084 (810) boeken? waarvan 374 (12B) kinderboeken: 238 (250) studiewerken en 472 (432) romans; Uit het filiaal in Kethel las men 467 (518) boeken, waarvan 68 (68) kinderboeken, 41 (44) studiewer ken en 358 (406) romans. Aan het Weeshuis der Hervormden werden bovendien nog uitgeleend 122 (259) boeken. In totaal werden uitgeleend 11.958 (10.713). Het aantal houders van leeskaarten bedroeg 2284 (2497). 99 Massale uittocht van spor tieve jeugd naar Antwerpen De sportuitwisseling tussen Rot terdamse en Antwerpse schoolkin deren neemt ieder jaar grotere vermen aan. Dit jaar gaan er op 25 en 26 Mei meer dan driehonderd Rotterdamse schoolkinderen naar de Sinjorenstad. Met wethouder v. d. Vlerk, het dagelijks bestuur^ van de Raad van lichamelijke opvoe ding, voorzitters van sportcommis- sies en leiders en leidsters zal het een gezelschap van bijna 400 per sonen worden, dat op de Woensdag, voorafgaande aan de Hemelvaarts dag, met tien autobussen van de KET zaï worden vervoerd. Dit jaar gaan mee: twee korfbal twaalftallen (1215 en 1618 jaar); twee tennisploegen (jongens en meisjes); een schaakgroep; twee voetbalelftallen; drie hockeyelftal len (X jongens- en 2 meisjes-elf tallen); een baskettbalgroep (jon gens en meisjes); een zwemgroep* van 80 leden, oud en jong; een athletiekgroep van 100; een groep meisjes, die op de avond van de eerste dag op het toneel tVan de Vlaamse schouwburg rhythmische oefeningen zal uitvoeren, en ten slotte vier declamatoren en vier declamatrices, winnaars en winna ressen van de declamatiewedstrijd- Vrouwen in Auschwitz, Kapo en gevangene. Verbijsterende film over het concentratiekamp Auschivitz Van het leven der gedeporteerden in een concentratiekamp, hun ver nedering, hun iyden, hun doodhun toawftoop en hun hoophebben "Wanda Jakubotcska en Gerda Schneider, twee vrouwen, die dit leven zelf doormaakten, in een film een document bumain tot lien geven. Op de terreinen en in de barakken van het kamp Ausckwitz maakten zij kort na de ben Hiding han opnamen, waaruit de Poolse film „De laatste etappe" ontstond. Het werd een diep-aangriypende rolprent, wars van ieder speculeren op morbide belangstelling of sensatiezuchteen film die overtuigt van haar waarheid, ondanks het feit, dat zij onherroepelijk tekort moest schieten in het suggereren van het leven in het kamp van de dood. Want de enige film over dit leven, wier waarde abso luut zou kunnen zijn, kan niet ge maakt worden. Het zou geen speelfilm, moeten zijn, maar een documentaire over het kamp en zijn slachtoffers, de doden en de nog juist levende ge raamten. Daarom mist een film. als „De laatste etap pe" altyd de aan sluiting aan de werkelijkheid van die levende skelet ten niet benaderen kan. Daarom kan een film als „De laatste etappe" ook nooit volledig tot een document hu- ma in worden, om dat zij moet vol staan met een re constructie: een suggestie van fei ten, versterkt en toegelicht door een dramatische Intrigue, waar een documentaire film aan de fei ten voldoende heeft om tot drama te worden. En hier ligt dan het onderscheid. Maar waar een documentaire de enige film, die ons de mens had kunnen tonen als slachtoffer van het grootste en rampzaligste fiasco Van mensheid en menselijkheid om voor de hand lig gende redenen nooit kon en niet meer kan gemaakt worden, moet men er kennen, dat de regisseuse Wanda Jaku- bowska, voor haar streven een getuige nis te geven van het leed der concen tratiekampen. een aanvaardbare en soms zelfs voortreffelijke oplossing ge vonden heeft. De film concentreert zich voor een groot deel op de naar verhouding vei ligste plek in het kamp, het Kranken- revier. waar de daar tewerkgestelde ge deporteerden een kern van ondergrondse agitatie vormen. De hieraan verbonden intnguc het leggen van contact met de buitenwereld, de spanningen tussen een groep gevangenen en verraderlijke elementen, kapo's en bewaaksters, de ontsnapping van een der vrouwen om ,de plannen tot vernietiging van het kamp te saboteren, en de nadering der bevrijding met de komst van geallieerde vliegtuigen is slap en voor het kamp jeven als geheel weinig essentieel. De schildering van het kampmilieu zelf echter is meedogenloos zuiver getroffen in krachtige opnamen, die de ruimte beheersen van gore barakkken <?n mod derige terreinen, waar de gevangenen werken of op straf-appèl staan. Beelden van martelingen worden ons vrijwel steeds gespaard; wat wij hiervan te zien krijgen wekt slechts de overtuiging: zo was het, maar het was nog veel erger ook. Maar door al die beelden van de honderden vrouwen, die dch voortsle pen in dc modder, geeft dc film ons een essentie van de angst, de verschrikking en de afstomping, de gruwelen en de ontkenning en verkrachting van alle menselijke waarden, elementen die te zamen de sfeer van het concentratie kamp bepaalden. Steeds terugkerende motieven in de film zyn de aankomst der locomotieven met veewagens vol nieuwe slachtoffers en de rook uit de scnoorstenen der crematoria: het thema van de dood. Een der meest aangrijpen de beeldenreeksen voert een ry arge loze kinderen, hun speelgoed nog In de hand. voorbij de wachtposten. De vol gende beelden tonen slechts wat ver genoegde kampbewakers bU een vuur zee en stapels kinderspeelgoed, die op gehoopt worden in de magazijnen van het kamp Zo suggereert ,J3e laatste etappe" de meedogenloosheid van een. systeem dat slechts op vernietigen gericht was. Zo bereikt deze film soms het peil van een werkelijk document humalit slechts de intrigue doet hieraan afbreuk en zo bouwt zij uit suggesties en navrante tegenstellingen (het musiceren van een gevangenenkapel, die de moordende arbeid en de dodenmarsen met vrolijke klanken begeleidt) een atmosfeer OP, die verbijstert door een hartverscheu rende waarachtigheid en onverbiddelijk appelleert aan het menselijk geweten. A. T. KAMFHOFF Wie durft grootse ivatershow aan? Het Sportfondsenbad beleefde Woensdagavond weer het halfjaar lijkse af zwemfeest. Opmerkelijk is dc nog steeds stijgende belangstel ling voor het zwemmen in onze' siad. Ondanks de intensieve beoe- fenmg van de zwemsport op de scholen heeft het Sportfondsenbad niet over belangstelling te klagen. Vijf entachtig personen stonden de ze avond op het punt het diploma- A te behalen, drie en vijftig het B-brevet. Met groot enthousiasme trokken de jongeren en... de ouderen (vooral dames) de nodige baantjes. Het begon al direct na het openingswoord van de heer F. Piuto, directeur van het bad aan de B.K.-Laan. Met een koene sprong te water, naar de kant te- rugzwemmen en hier. precies van begin tot eind, het bad door „smokkelarij" is ook hier niet toe gestaan. Vervolgens het vermoei ende watertrappen en dan een baantje gekleed. Naast het eigen lijke programma, het diploma- zwemmen, was er ook ditmaal weer een „show", die het zwem feest voor de bezoekers, naast de prestaties van hun zonen, of doch- teren. altijd weer zo aantrekkelijk maakt. De jeugd van alle zwem verenigingen die in het Sportfond senbad hun domicilie hebben, de monstreerden de crawlslag. De S. R. B. deed extra haar best m een zeer komische pantomime. De ci neast, die op de hoge wip al ge ruime tijd ijverig bezig was een rolprent te maken van de redden de S-R-B.'ers onder hem, zoals iedereen tenminste dacht, viel op een gegeven ogenblik met toestel en al en onder luid kabaal in liet water. Gelukkig waren er „toeval lig" enkele S.R.B.-jongens in de buurt, die de „filmman" weer op het droge brachten. Een fantastisch schouwspel bood het tweede be drijf van het toneelspel, dat in het water werd opgevoerd. Grote, door prachtige kleuren beschenen wa terlelies" in een „vijver" met een heuse fontein in het midden, vorm den het décor. Drie Rotterdamse „cracks" in het schoonspringen vertoonden hun kunsten aan het zeer talrijke publiek. Het figuur- schrijven, O.I.V. de heer J. Garnaat chef-zwemleraar, toonde weer eens de vele mogelijkheden. Met ver lichte kapjes vormden de meisjes in het donker in een ommezien, van tijd de aardigste figuren en werden dan van het plafond uit in het gekleurde licht van de schijn werper gezet. De gecostumeerde optocht, waarvan alle deelnemers na keuring door de jury via de hoge wip in het water verdwenen, vormde een waardig slot van dit af zwemfeest. Tijdens de nummers verkocht men blauwe tegeltjes af schriften van de behaalde diplo ma's, waarvan de baten ten goede komen aan het trainingsfonds van de K.N.Z.B. A propos, zou het voor Schie dam met zijn vele zwemliefheb- bers niet mogelijk zijn eens een groot waterfeest op touw te zetten. Er zijn mogelijkheden in over vloed. En dan: bestaat onze stad hei volgende jaar geen 675 jaar? Winnaars van de gecostumeerde optocht zijn geworden; groepen: 1 bruidspaar (twaalf jaar); 2 kin dermeisje met babies. Fraais ten: 1 bloemenmeisje; 2 melkmeisje; 3 Hawahan-meisje. Origineel: 1 kinderverpleegster; 2 boer. Komisch: 1 heks; 2 har tenvrouw. Dierenbescherming is paraat Aan het vreslag van 1948 van de afdeling Schiedam van de Neder landse vereniging tot bescherming van dieren ontlenen wij het vol gende; Met genoegen kan worden ge constateerd dat het met de vereni ging steeds crescendo gaat. Dankzij de activiteit van de propaganda- commissie, alsmede van enkele le den, is het ledental wederom toe genomen. Het bestuur en de com. missie zijn er steeds op uit de die r enbechermingsgedachte veld te doen winnen. De reigerkolonie is ook dit jaar teruggekeerd. Zij heeft de heer v. d. Steen weer de nodige arbeid ge kost, maar ook grote voloenSng ge schonken aan jong en oud. De kliniek heeft weer bewezen in een behoefte te voorzien en de ver eniging is dr. Voogt, alsmede zijn assistent, de heer H .J. v. d. Steen, dankbaar voor alles, wat zij voor de lijdende dieren hebben gedaan. Als een verheugend feit wordt meegedeeld, dat een oude traditie m ere is hersteld. Mr. A, F. A. van Velzen heeft zich namelijk bereid verklaard als rechtskundig adviseur v°or de vereniging op te treden. Het ossen ver voer, dat zeer te recht zoveel stof heeft doen op- waaien, is gelukkig beter geregeld, dank zij het optreden der verschil lende instanties. t pP1 Januari 1948 bedroeg het ledental 358, terwijl dit op 31 De cember 1948 gestegen was tot 445. VT.sAet behandelde dieren m 1947 814, thans waren het er 631 Dit is een bewijs, dat de behande ling der dieren door de eigenaars» beter is geworden. De behandelde dieren waren als volgt verdeeld: honden 398, katten 180, kippen 25, konijnen 10, geiten 6, kanarievogels 3, duiven 8, pape gaai 1 Afgemaakt moesten worden 4 honden en 2 katten. In Januari van dit jaar gebeurde het op een bouwwerk in Kralingen een complex van 120 woningen, bekend ale blok F 18 van plan-Kralingen dat een arbeider door een betonnen vlieringplaat zakte en een val maakte, waardoor hij ernstig werd gewond. De gemeentelijke dienst van Bouw- en Woningtoezicht stelde een onderzoek in en toen bleek, dat de bewapening (met ijzeren staven) van de vlieringplaten ondeugdelijk was. In plaats van de voorgeschreven staven van 6 mm, dikte waren losse stukken ijzer (afval-stukken) verwerkt deze balken op het werk zelf. Op het bouwwerk was toezicht door opzich ters van het bureau van de architect, van bouw- en woningtoezicht en van volkshuisvesting. Volgens verklaring van de heer Slappendel, de aannemer, zen h(| op zekere dag geen staaf ijzer van 12 mm hebhen kunnen verkrijgen, wel van 10 mm. dikte. De oprichter van het architectenbureau Vermeer en Van Herwaarden, zou toen aan de aannemer hebben gezegd: dan kun je ook drie staven van 10 mm, ne men. De opzichter beeft dit echter niet in het dagboek geschreven, dat op het bouwwerk regelmatig wordt bllgehouden, noch heeft hij het aan zijn principaal meegedeeld, aldus Ir. Van Herwaarden, De aannemers Slappendel en De Rouw hebben evenwel geen drie staven van 10 mm dikte, maar slechts twee van dergelijke staven in de balken verwerkt. De betrok ken opzichter werd nog voor de ontdekking door bouw- en woning toezicht door de architect overge plaatst naar een ander bouwwerk in de stad. Tijdens het in-dienst- zijn van zijn opvolger gebeurde het ongeval met de vlieringplaat. Hoe was het mogelijk, dat dit bedrog met materiaal niet eerder en tijdig werd ontdekt? Er was immers toezicht van drie zijden! De zaak is in handen gegeven van de officier van justitie, die inmid dels prof. ir. Bakker en ir. Lugten, beiden uit Delft, heeft benoemd tot deskundigen om een onderzoek In j te stellen. Deze knoeierij was voor het ge meentebestuur aanleiding de bouw van het woningcomplex stop te zet ten, terwyl de aannemers A. Slap pendel en A de Rouw in gebreke werden gesteld. Een voortgezet on derzoek bracht nog meer knoeierijen met bouwmateriaal aan het licht: betonnen vloerbalken bleken niet de voorgeschreven bewapening van twee ijzerstaven van 32 mm. dikte, doch slechts van 10 mm. te bezitten. De officiële voorgeschreven breuk belasting was bierdoor met een V* verminderd, waardoor gevaar zou kunnen ontstaan voor de bewoners. De aannemers zouden door het ge bruik van dunnere staven een ma ximum voordeel van circa B00 heb ben kunnen behalen. Dit bedrag is miniem in vergelijking met de totale aanneemsom van 1,7 millioen gul den. Zijn zij op voordeel uitgeweest, of is hier sprake van een na-oorlogse mentaliteit? Ir. I. van Herwaarden, van het ar chitectenbureau Vermeer en Van Herwaarden, dat de plannen voor het bewuste woningcomplex ont wierp. gaf ons als volgt zijn mening', de tekeningen voor de betoncon structies (platen en vloerbalken) zijn op het architectenbureau ver vaardigd en werden goedgekeurd door bouw- en. woningtoezicht. De bewapening van de vloerbalken, zou volgens voorschrift uit twee ijzeren staven van 12 mm. dikte moeten be staan. De aannnemers fabriceerden „STEUN WETTIG GEZAG" Burgemeester Heusdens wekt al le weerbare mannen op de propa ganda- en wervingsbij eenkomst van de plaatselijke commissie van het instituut „Steun Wettig Gezag" «y te wonen, die hedenavond in de zaal Harmonie" wordt gehouden, „Wanneer ons volk in al zijn ge ledingen een open oog heeft voor de noodzaak om ons Oranjehuis, ons democratisch staatsbestel ei onze volksvrijheden tegen aansla gen, van wie dan ook, metterdaad en met kracht te beschermen eri te verdedigen, zal het nu en niet straks, want dan zou het te laat kunnen zijn een bijdrage moe ten leveren tot versterking van het gezagsapparaat door toetreding op grote schaal van vrijwilligers tot militaire- en politiële reserve onderdelen," zegt de burgemeester in zijn opwekkingswoord, dat onze redactie bereikte, NATUURBESCHERMINGS AVOND. Vanavond zal de heer A. de Graaf een voordracht houden over vogel- en en natuurbeseherming in Amerika, waarbij verschillende be langwekkende films zullen worden vertoond. De film „Behoeders van ons Natuurschoon" toont, wat er op van natuurbescherming wordt gedaan in de USA, waar niet min der dan 390 reservaten voor wilde dieren zijn en waar de bisons, her ten en elanden weer sterk in aan tal toenemen, na eerst bijna te zijn uitgeroeid. De film „Hoog boven de grenzen" licht een tipje op van. de sluier van het geheim van de vo geltrek, een verschijnsel, dat alle vogelvrienden In hoge mate inte resseert. Ook de „Tennessey Val ley" en nog andere interessante films zullen'worden vertoond. CONTACTAVOND P.J.G. De Protestantse Jongerengroep houdt vanavond in Liefde en Vrede een contactavond. Men herdenkt de verjaardag van H.M. de Koningin, er is een toespraak van de erevoor zitter, de heer F. W. S. Boogaard en men zal een lekenspel opvoeren, getiteld „Er op of er onder". Dinsdagavond reed op de Holy- weg te Vlaardingen een. vrachtauto, beladen met melkbussen. Achter op de laadbak bevonden zich twee jongens. Hoewel de chauffeur van de auto hiervan niets heeft be merkt, is één van de jongens, de zesjarige J. Bos, Kethelweg 32, on der hel rijden van de auto gevallen en met zijn hoofd op het wegdek terecht gekomen. Door enige voor bijgangers is hij langs de weg ge vonden. De dokter moest de dood constateren. Het kind had een schedelfractuur opgelopen. Het zilveren feest van Herdenkingen, bij kerkelijke ver enigingen gaan soms wel eens mank aan een onevenredige ver deling van ernst en luim: 2o'n feestavond is dar of te zwaarwich tig of ze vrolijk dat het karakter van de vereniging in de knel komt. Het zilveren feest van de Vereni ging voor Godsdienstbelangen ii wijk II van de Hervormde ge meenle was een geslaagde poging om de juiste middenweg te vin den. Na het officiële gedeelte, waarin de predikant die 35 jaar in Schiedam heeft gewerkt, ds. J. "W. Tonsbeek, een feestrede uitsprak, werd een herdenkingsspei opge voerd. Het geheel gaf een Instructief en zeer onderhoudend beeld, van wat in. de afgelopen 25 jaar in het wes ten op kerkelijk gebied is gepres teerd. Er werd zeer enthousiast ge speeld, gesproken en gezongen, er zat vaart in de vei toning en tal van tafrelen ontlokten ware lach salvo's. Het publiek, dat de grote zaal van het verenigingsgebouw Irene geheel vulde, heeft herhaal delijk geestdriftig van zijn bijval doen blijken. Het Hakkert-ensem- ble musiceerde. Dr. L. J, Cazemier had de leiding van de herdenking. Vanavond wordt hetzelfde pro gramma nog eens uitgevoerd. Wie aan de slag willen en kunnen gaan Bij het Gewestelijk Arbeidsbureau stonden op ll Mei de volgende aange boden en gevraagde arbeidskrachten genoteerd: Aangeboden arbeidskrachten: Bouwbedrijven; vioerenlegger, mach. houtbewerkers. Metaalbedrijven: chauffeurs, halfwas eJec. lasser. Alg. Bedrijven; boekhouders, kantoor bedienden, incasseerder, musici, maga zijnbedienden. kcllner, portiers, verte genwoordigers, ongeschoolde arbeiders, bedrijfsleider chcm. wasserij, distilü- teursknechts, winkelbedienden, foto graaf, verbandmeester, hotel-kok, eta leur, colporteur, schoenmaker, bont- verver. Jeugd: aank, bediende, U, electricien, 1.1. automonteur. Vrouwen: ieerüng verkoopster, leer ling naaisters, kapster. Gevraagde arbeidskrachten; Bouwbedrijven: Conisch zager, schil ders, timmerlieden. Metaalbedrijven: bankwerkers, preel- slebankwerkers, eiec. lassers (N.VJL.) gereedschapmakers, constr. monteurs, koperslagers, vormers, metaal draaiers, fraisers, schavers (geschoold), plaatwer kers, scheepsbikkers, pijpenmonteurs, scheepsijzerwerkers, smeden (grof en kachel), constructeur staalbouw, bzezers. Bedrijven: letterzetters, boekdrukkers, fabrieksarbeiders, melkknecht (extern), wijnkopersknecht, kleermaker, brood bakker. In de Limburgse mijnen kunnen flinke ongehuwde arbeiders geplaatst worden, leeftijd 18—30 Jaar. Jeugd; borstelmakers, cartonnagewer* kers, drukkers, forceur, glas in loodzet- ter, granietwerkers (kunststeen), kur kensnijders, aank. soldeerder, kopersla gers, kopergieters, mach. bankwerkers, vormers, letterzetters, slagersjongen, halfwas-slager, 1.1. tekenaar 1. 2 kt M.T.S., leerling voor glasindustrie, 1.1. verwarmingsmonteur, 1.1. kapper, loop jongens. 1,1. lakspuiter. 1.1. timmerman, pakhuisknecht,li. betonyaervlechter, constr, werkers. Vrouwen: dagmeisjes, fabrieksmeisjes, verkoopster (kruidenierswaren), strijk sters, wasserijmeisjes, bekwame ver koopster, gezinsverzorgster. Jongste be diende, cassière. Personen, die wensen te emigreren, dienen zich uitsluitend te wenden tot het arbeidsbureau. Burgerlijke Stand Geboren: Jozef A., z. van W. A. v. d. Steen en M. C. Verhcijde; Ju liana M. H., d. van S. Balogh en H. E. M. V. Dongen; Gerardus T. M., z. van G. v, Mourik en P. v. d. Kuil; Mag'dalena A. M., d. v. J, W, J. Vollebregt en M. J. Musters; Jo- sine J., d. van D. C. Luijendijk en C. Valstar; Nicole J. M„ d. van C, J. Senteur en M. S. M. de Heer; Paulina C. M., d. van H. J. A. Kloos en G. W, de Bont; Hendricus A. H. M.f z. van M, J, Rebers en G. G. H. Meijer; Geertruida A., d. van A, Visser en G. B. v. d. Struis; Ire ne M., d. van C. A. Standaart en H, J. Radstake; levenl. kind van K, S. Zwanenburg en G. v. Loenen. Overleden: J. N. C. Oudenaarden, 4 uren; M. E. E. G. Oudenaarden, 14 uren; J. v, d. Heiden, 52 jaar; C. Molenaar, 71 jr., vr. v. J. J. Krommenhoek. Voor een klein meisje Voor ik dat kleine meisje op straat zag, was het maar minnetjes met me gesteld. Men kan dat zo wel eens hebben: door allerlei klei ne oorzaken kan men er maar min netjes cn mistroostig bijlopen op eens, de oren gonzend van zelfbe- klag. ,Was dat ook een klimaat hier* gisteren het heerlijkste en hoopvol ste lenteweer en nu alles grauw en koud met miezerige regen en irri tante ijzige windstoten. En dan die vervloekte elleboog, zo stom gesto ten bij het opstaan en de gemene schrijnende pijn er aan, die maar niet mindert, ook al rust de arm nu al een hele poos tussen de jas. Dank je wel: niet in de tram met zo'n kwetsbare plek, vooral niet in de tram, temidden van het geduw en gewoel, liever lopen, voorzichtig lopen'en oppassen voor schokjes. Zo wandelt men dan izegrimmig en vol zelfbeklag in de miezerige regen, met zijn pijnlijke elleboog, het lodderoog gericht op de voor bijgangers lelijke, slordige voorbij gangers, vindt men, en op de hui zen met hun winkels: lelijke, grau we huizen, vindt men en snert win kels met stomme overbodigheden. Toen kwam daar opeens dat klei ne blonde meisje de hoek om. Een stevig dikkerdje van een jaar of vijf. Met een flinke vaart kwam zij de hoek om op haar autoped. Zij keek zo stralend of de zon hoog aan de hemel stond en het 't heer lijkste weer van de wereld was. Eén handje had zij maar beschik baar om de autoped te besturen, want het linker armpje zat hele maal in het gips. Als een witte vleugel stond die gespalkte arm wijd uit. En toch maar hard rijden op die autoped en toch maar ste vig afzetten met dat pootje en zwenken als een zwaluw en toch maar stralend kijken dwars door de miezerige grauwe regen heen en lachen" tegen de voorbijgangers (al lemaal aardige en prettige ooms en tantes) en blikjes werpen in de winkels, o zulke mooie winkels met prachtige en lekkere dingen er in Tja..,, en daar .loopt men dan met zijn een beetje pijnlijke-elle boog te_ kniezen en dan ziet men zo'n klein dik blond meisje ener giek en stralend de beroerdigheid negeren. Nou, dan gaat die hand natuur lek tussen de jas uit en de arm met die gevoelige elleboog gaat zwaaien, toe maar: flink zwaaien en dan valt het erg mee, wel ja, en dan kon het best eens wezen dat het weer tegen de middag nog op klaarde, v/ant daar in het westen lijkt de lucht al lichter te worden en dan gaat men gauw naar de krant, om toch beslist eens een woordje aan dat kleine blonde meisje te wijden. Nou, daar staat het dan, zie je wel, meisje DESÏDERIUS Jaarlijkse vergadering T.H.O.R. De Schïedamse vereniging voor lichamelijke opvoeding „THOR" houdt morgen Vrijdag 13 Mei in hotel Beyersbergen haar alge mene jaarlijkse vergadering. Op de agenda staan o.m. een bespre king van de demonstratie te Mid- delharnis op 26 Mei a.s. en de deel neming aan de wedstrijden te Haas trecht op 6 Juni a.s„ alsmede de i ubileumuitvoering RTB op 2 Juli Niet minder dan 429 duwea van dc vereniging „De Postduif" vlogen de route EindhovenSchiedam. De eerste duif Was 9.43.32 terug van de 04 km. lange tocht, de laatste arriveerde 1 3 4 6 21 31 40 J. Frelj CO.; 2 C v. cL 9 52—, De uitslag was: Grijp; 5 25 60 W. J, Jansen7 26 39 81 W, Poort en Zn: 8 P. de Kreuk co.; 9 12 67 75 K. Muilwykj 10 A. Moog- 11 35 47 M. v. d. Moezei13 46 78 83 H. J. Jansen; 14 II. Donks: 15 55 J. de Waard co,16 L. Verheugen- 17 44 C. T. v. d. Graaf18 P. v. Os zn.39 22 24 32 70 79 P. Verheugen co,; 20 Th. Schermer: 23 30 41 59 S3 82 A. Wagtendonk; 27 57 72 C. A. Verhaeren28 50 F. Tieleman 29 61 a. v. d. Grijp; 33 Nint. Holj 34 54 68 F, Wijzenbroek; 36 33 43 49 74 8£) L. Borrani: 37 G. Kiela- 42 J. Christen 45 83 A, Heeren43 84' J, W- Blom£1 W. A. Verhaal; 52 H. Brokling co; 56 76 J. Biomsteel; 58 W. v. Beuren; 62 h. Crama64 J*. Heijster zn.66 J. Snij ders; 69 77 A. Faas; 71 73 Z. Wenteler; 85 Th. Jansen; B6 P. Gouweleeuw co. m Zo is het gezicht momenteel op de nieuwste Sciuedamse sport- arena aan de Oudeaijk. Een rustig herkauwende koe en mannen, die palen staan, sym boliseren hier verleden en toe komst, Nog enkele dagen en het verleden heeft hier afge daan - het woord is aan de toekomst.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 2