Anton y. d. Waals fantaseert zijn laatste leugens Schulte en Middelkamp in een „Coppi-Bartali-comedie" VAN HOUTEN Stanley Matthews mag niet mee op tournee Te laat verzonnen verhaal over een dubbelganger Vreemde methode Het voetbalprogramma Engelse voetballers steken de Noordzee over Het Oranjeshirt nu weer voor de Belg Meersman Het Nederlandse merk met Wereldrepiitatie Op de kohJisd Donderdag 12 Mei 1949 3 GEHEIMEN ROND HET ENGLAND-SPIEL (12) Joseph Schreiederdie thans in München woont, deelt in een brie} d.d. 22 April 294*) mede,- dat hij in zijn woning bezoek heeft gehad van MrJonker u.it Amsterdam, de nieuwe verdedi ger van Van der Waals. De heer Jonker heeft hem. gevraagd, een getekende verklaring te willen geven dat hij, Schreieder, gedu rende de oorlog voor de Britse geheime dienst heeft gewerkt. Schreieder, die ongevoelig is ge bleven voor het argument dat hij daardoor een goed figuur zou maken tegenover de Westelijke bezettingsautoriteiten ,in Duits land, heeft geweigerd de ver klaring die in strijd met de waarheid zou zijn geweest te geven. P)AT ANTONIUS VAN DER WAALS een grandiose fantast ,-n. onovertroffen leugenaar is, hebben honderden bij honderden in de oorlogsjaren tot hun leed ondervonden. Door zijn enorme leugens, door zijn met bijna hypnotische kracht voorgedragen verhalen, hebben velen een verschrikkelijke dood gevonden. Zó groot was de fantasie van deze landverrader, zó sterk is hy In het aannemelijk maken van de krank zinnigste leugens, dat vooraanstaande Nederlanders, gladde politici, man nen van wetenschap cn tal van argwanende illegale werkers hem onvoor waardelijk geloofden. In oorlogstijd kon deze man liegen alsof het gedrukt stond en thans, als terdoodveroordeclde in een cel, weet h{j in zijn angst voor de kogel, nog zó tc liegen, dat het gedrukt wordt. Zün knapste stunt is het verzinsel, dat hy al z^fn moordend werk heeft gedaan In de vaste overtuiging, daarmee Engeland een dienst tc bewijzen. Een dubbelganger, die htf Emlel Verhagen noemt, zou hem reeda in 1929 hebben gebruikt als spion in de Rotterdamse havens on hem vervolgens in bezettingatyd, in samenwerking met Schreieder, tal van opdrachten hebben verstrekt. Weliswaar moesten daarbij honderden goede Neder landers vallen, maar dat was in het belang van de grotere oorlogsdoelen der geallieerden. Emiel Verhagen, de Engelse spion, had het hem zelf gezegd. En Schreieder, die óók een spion van de Engelsen wast!) had het hem bevestigd ]Y/FEN(kan bet de ter dood ver- l*-1 oordeelde Van der Waals nau welijks kwalijk nemen dat hij nog één keer probeert door het bijeen- fantaseren van een enorm netwerk van leugens zijn onwaardig hoofd te redden. Dat hij een knap verhaal verzint is hem al evenmin euvel te duiden- hy heeft vier jaar lang niet anders gedaan! Dat een verdediger als, mr J. E.van der Starp zijn pleidooi met dit verhaal opvult, kan misschien naar sommïger opvatting óók nog door de beugel. Maar dat te goeder naam en faam bekend staande bladen deze complete kol der als hoogste wijsheid aan hun lezers voorzetten, dat gaat over de schreef Van der Starp slaat mis De meergenoemde mr J, E, van der Starp. de thans geschorste ver dediger van Van der Waals, heeft een brochure geschreven, waarin hij het verhaal over Emiel Ver hagen aannemelijk poogt te maken. Hij beweert, dat Verhagen de man was die. via een arrestatie door de S.D. te Rotterdam, Van der Waals en Schrciedc-T met elkaar in contact bracht. In 1941. Toen wist Verhagen al dat hem in het England-Spicl een moordenaarsrol was toebedacht. En toen was Van der Waals nog door-on-door fatsoenlijk. Maar Jo seph Schreieder haalde hem er toe over in Duitse dienst te komen om Engelse belangen te bedienen. Al dus zegt mr Van der Starp. Wel, met dit verhaal heeft de 'oormalige verdediger van Van der Waals zijn cliënt geen dienst be wezen. Want reeds aan dit stukje romantiek alleen kan men de on houdbaarheid van het gehele Emjel Verhagen-verzinsel duidelijk aan wijsbaar maken. In 1941 wist die „Verhagen" al "is over zijn rol in het Eagland- piel? Och kom, toen droomde er nog niemand van zulk een Spiel. Het 'icgon pas in de lente van 1942, toen Schreieder codes in handen had gekregen! "r Via een arrestatie te Rotterdam werd Van der Waals in contact ge bracht met Schreieder? Het klinkt aardig, het is alleen niet waar. Want Van der Waals is zijn ver raderswerk niet begonnen onder leiding van Schreieder. Van der Waals had in Rotterdam, in dienst van de S.D.-chef Moller. in 1941 al heel wat mensen verraden, alvorens hij in de ogen van Moller zó be langrijk werd. dat Schreieder in de affaire moest worden gemengd. In Rotterdam werden, na contact met Van der Waals (die reeds toen voor illegaal werker speelde!) p.a. gearresteerd de heren Jan van den Ende, Leen Ridderinkhof, Otto Verdoom, Jan Kwak. De manier, waarop Van der Waals de oude moeder van Jan Kwak bedroog toen hij de tas van haar zoon kwam balen (met belastend materiaal!) is zó gemeen, dat men er zich slechts over verwonderen kan hoe iemand zulk een boef durft ka rakteriseren als „door-en-door fat soenlijk". Was het soms ook door-en-door fatsoenlijk dat Van der Waals (om maar één voorbeeld te noemen) in Krimpen a, d. IJssel met hulp van geuniformde Duitsers een over val deed op een garage, daar ban den stal om in de zwarte handel te verkopen en tegelijk twee mensen te arresteren om alles een schijn van rechtvaardiging te geven? Be hoorde het plunderen van landge noten óók al tot de opdrachten van „de Britse agent Emiel Verhagen Van der Waals was vóór Schreie der hem ooit gezien had. reeds zulk een groot helper van de S.D. in Rotterdam, dat de chef Moller hem zijn Ringeltaube noemde. d.w.z. de beste duif van allemaal. Deze naam heeft Schreieder later overgenomen al hadden bepaalde S.D.-beambten, die op de verrader spuwden een andere naam voor hem bedacht: Ringelnatter, d.w.z. ringslang! Zichzelf aangeboden Zó staan de zaken er op! De Rotter damse S.D.-er Gustav Konig heeft in een ambtsedig afgenomen pro ces-verbaal verklaard, dat Van der Waals rich reeds spoedig,na de be zetting van Rotterdam vrijwillig als verrader bij de S.D. heeft aange meld. Dat klopt op zijn verrader- Om Jiefc kampioenschap van Nederland AGOVV SVV. BW VSV NoadHeerenveen. DISTRICT II, Promotie derde klasse; ODSFluks, The Rising Hope—DHZ. De Hollandlaan—Scheveningen, TYBB ONA. BEKERWEDSTRIJDEN: Tttssénronöe: Haarlem—Ajax. Alkmaria Victrix— Volendam, Excelsior—-Emma, HBS— Neptunus. La première—Heracles, NAC TSC, Haen 6broekRKTVVLimbur g-iaHeimondia. GVAV Oosterpar- kers. BNC-—Velocitas. DISTRICT H. Promotie vierde klasse: DJSLSV (terr. VOC). Ursus—SÏOB (tcpr, SW). Aid. Rotterdam v- d- KNVB Het programma voor Zondag luidt: Prom. en degr. comp. Ie en 2e kl.; HWS—DESV 9.30 uur: Na do 'VPost ei terrein SMV 10 uur: Radio—DOK. ter rein AVS 12 uur. Prom. en degr. comp. 2e en 3e klas: The Bell Boys^-GVMD 9.30 uur, HBB—Blijdorp 9.30 uur, SVQ ASB 2,30 uur. Toumool Laag-Zes&enhoven Het programma voor Zondag van het tournooi Laag - ZesUenhoven alhier luidt; Afd. A: 9.30 uur: DDC 2—NRC: kfd, B: 9.30 uur: Postef 2—DJS 3; 11 uur; DDC 3—VIR; afd. C: 12.15 uur: NRC 2—VND 3; afd. E: 11 uur: DJS 4 DLB 2; 12.15 uur: Postef 3DESV 2; 0.30 uur: Kortenaert 2GVMD 2. lijke activiteit in Botterdam waar hij, de eenvoudige eleetriciën, al spoedig in luxe auto's werd gesig naleerd. De mensen, met wie hij in Botterdam omgang had cn die hem verteld hadden van hun illegale werk, verdwenen allen in de gevan genis. Enkelen leven nog, de ande ren ztm terechtgesteld of omgeko men in een kamp. Eerst, toen Van der Waals be lust op een premie van 5009 gulden had uitgevist dat een zekere Bierhuijs in Haarlem een Duitser had neergeschoten en dat deze Bier huijs contact had met een onder grondse groep in Heemstede, die over een zender beschikte (de groep van broeder Joseph Klingel eerst toen vond de Rotterdamse S.D.-che£ Moller het nodig, dab Schreieder op de hoogte werd ge steld van Anions bestaan. Moller Is persoonlijk met hem naar Den Haag gereisd, hij heeft op het Binnenhof eerst gesproken met de S.D.-er Hammer en daarna is Schreieder gehaald. En Schreieder vond Van de»- Waals na een oriën terend gesprek „zo van nature ge schikt om als V-Mann op te tre den", dat hij hem voor zichzelf re serveerde. Onder leiding van Schreieder heeft Van der Waals toen de premie van 5000 gulden verdiend, die de Duitsers hadden uitgeloofd voor Jiem, die de dader van de aanslag te Haarlem aanwees. Van der Waals lokte de dader, Bierhuys, naar Rot terdam en liet hem daar arresteren. Dat was zjjn eerste werk voor Schreieder. Vlak daarna verried hij de gehele groep van broeder Joseph Klinge (wiens zender werd gevonden bij de arrestatie!); daarop volgde Theo Dobbe te A'dam; vervolgens vielen de Haagse illegale groepen van Le Griep door zijn gruwelijk verraad in handen der Duitsers, daarna groepen in Haarlem en Apeldoorn; twintig goede vaderlanders, die al len werden doodgeschoten. En al dit afgrijselijke verraad pleegde Van der Waals vele maanden vóór het England-Splel begon. Vele maanden vóór de agent Willem van der Reyden met Schreieder sprak, vele maanden vóór Ter Laak, Lau- wers en Taconis in. handen van Schreieder vielen, waardoor het spel met de radio-zenders (na aan vankelijke mislukking) beginnen kon. Hiermede is het gehele verhaal van de samenwerking tussen Van der Waals. „Emiel Verhagen" en Schreieder in dienst van de Engelse Secret Intelligence Service al vol doende weerlegd. Er heeft geen enkele buitenstaander, geen „Emiel Verhagen" en geen ander mannetje uit de maan, geen soort profetisch „vooruitben.Qem.de" England-Spiel- agent en geen Engelsman, of Belg, ook maar iets te maken gehad met het contact tussen Van der Waals en Schreieder. Een lout Van der Waals heeft, als ieder misdadiger, ondanks al zijn handige leugentechniek een kolossale fout gemaakt. Hij heeft zijn verhaal over de dubbelganger Emiel Verhagen te laat verzonnen. Hij is te laat. op de gedachte gekomen, na de oorlog .op fce treden als „agent van Enge- land". Tijdens de oorlog is hy met tien tallen vooraanstaande verzetsmen sen in contact gekomen. Nóóit heeft hij hen gewaarschuwd, nóóit heeft hij gesproken over de opdrachten van „Verhagen". Leugens heeft by verteld, om de mensen in de val te lokken. Hij ging in opdracht van Schreieder in 1943 naar Zweden, sprak er met mensen van de Ne derlandse Inlichtingen Dienst, gaf een valse naam op, noemde zich leider van een sabotagegroep m Nederland, sprak geen woord over *n Engelse opdrachtgever, vroeg om springstoffen uit Engeland en na men van illegale werkers in het vaderland. Hij kreeg óók niet het bericht van Radio-Oranje, dat hij in Zweden gevraagd had om op nieuw vertrouwen te winnen in een kring van ondergrondse werkers. Van der Waalsbereikte niets, omdat hij eindelijk op een man stuitte, die begrip had van wat de veiligheid in oorlogstijd eist. Het was de tbar.g weer rustig m Voorburg wonende ingenieur van de Rijkswaterstaat, W. L. C. Lïn- denburg, die in 1943 als vertegen woordiger van het B.I. (Bureau In lichtingen) in Stockholm zetelde. Zonder ook maar één ogenblik te vermoeden, dat hij de beruchte Van der Waal-? voor zich had (de schurk noemde zich toen Baron van Lynden) had de heer Lindenburg toch het onbestemde gevoel dat er iets niet klopte. Daarom nodigde hij „Baron van Lynden" uit, naar Engeland te vliegen en daar konnis te maken met kolonel dr Somer van onze geheime dienst, teneinde door persoonlijk overleg do ge meenschappelijke zaak te dienen. Het vliegtuig stond voor Anton klaar. Hij behoefdemaar in te stappen! Prachtiger kans om naar Enge land te gaan (en dat wilde hij vol gens mr Van der Starp toch zo zïelsgraag?) bad hij nooit gehad. Vrij van Schreieder, vrij van alle Duitsers kon hij, die zich thans „agent in dienst van Engeland" noemt, naar Engeland gaan. Maai Van der Waals dacht er niet aan' Hij verzon gauw een verhaal: hy had teveel sabotagewerk in Neder land, hij kon zijn illegale mannen niet alleen laten, hij kwam een andere keer nog wel 's terug in Zweden. Toen. besloot ir Lindenburg di rect zélf naar Londen te vliegen en instructies te halen by kolonel Somer. En kolonel dr Somer, die hoofd van het B.I, was. gaf hem de op dracht die vreemde kerel naar Lon den te brengen, opdat hij daar zijn verhaal duidelijk kon afdraaien, Maar Van der Waals, sluwe rat als hij is, had lont geroken en was hals over kop uit Zweden vertrok ken met het schip van de S.D.- agent Abc-n. Géén woord had hij over Engelse opdrachten, gesproken; geen lust had hij om naar Engeland te gaan. En dat is niet te ver wonderen! Toen hij later aan bat eind van de oorlog in Engelse handen was, heeft hii openlijk toegegeven de verrader Van der "Waals te ziin, die graag als spion tegen de Duitse Weerwolf-organisatie iets wilde goedmaken van alles wat hij had misdreven. Geen woord, over En gelse opdrachten, geen woord over „Emiel Verhagen". En dit ware toch wel bij uitstek het moment geweest om te zegden: Ik ben een der uwen, ik wil mijn recht, ik ben medewerker van de Britse geheime dienst op voordracht van Emiel Verhagen! Maar Van der Waals was doodsbang, onderdanig en be leefd cn hij wilde alles, alles doen als men hem maar mei aan het ge recht overleverde. Want hij be hoefde tegenover de officieren van de Britse geheime dienst met z-ulke verhalen natuurlijk niet aan te ko men, Een figuur als „Emiel Ver hagen" heeft hij zelfs niet aange duid in het levensverhaal, dat hij voor de Engelsen schreef. Waarom niet? Omdat hy die leugens eerst later verzon, toen hij, in het nauw gedreven door de verboren en de confrontaties, niets van zijn af schuwelijke daden meer kon ont kennen. Toen kwam Lijn laatste stunt; toen werd in zijn fantasie Emiel Verhagen geboren, de sprekend op hem gelijkende Engelse spion, die hem in dienst nam voot Schreieder. En deze onhoudbare, baarlijke nonsens, die.door.de feiten zo. vol komen wordt weersproken als maar ooit iets weersproken werd dit zeer belachelijke leugenverhaal drukken thans Nederlandse bladen in alle ernst af als „de sleutel op bet England-Spiel". En er zijn zelfs journalisten, die naar „Emiel Ver hagen" lopen te zoeken in bars en restaurants! Zij hebben in ieder geval de eer, de laatsten te zijn die door de fantastische leugenaar Van der Waals by de neus worden ge nomen. Canadese muziek naar Europa Dg componist Alexander Brott uit Montreal vertrekt binnenkort naar Europa om het*Europese pubhek bekend te maken met Canadese muziek. Hu zal orkesten dirigeren in Nederland, Noorwegen en Zweden, Op zijn kunstreis, die vier maanden zal duren neemt Brott werk van negen Canadese componisten mee, dat samen 180 kilo weegt. Er zyn ook eigen werken bij. VELE MALEN DAAGS wor den de Chinezen, die zich op de openbare weg bij Sjanghai be vinden, door soldaten aange houden. en verplicht 2ich te identificeren. Een boer, die van zijn rijst tie id. waar hi} hout beeft Qcsprokkeld, naar huis terugkeert: houdt voor het ge mak zijn identiteitskaart in de hand. LONDEN. Het eerste, dat de voetballiefhebbers in Engeland en op het vasteland van Europa opviel en teleurstelde toen de namen van de Engelse voetballers, die deze maand in verschillende samenstel lingen wedstrijden in Zweden, Fin land, Noorwegen, Nederland en Frankrijk zullen spelen, was wet het feit, dat Stanley Matthews niet tot de uitverkorenen bleek te be horen. Iedereen, Matthews zelf en zyn club Blackpool incluis, vraagt zich af, wat hiervan de reden kan zijn, maar de keuze-commissie weigert elke verklaring. Sommigen zijn van mening, dat Matthews niet meer in de gunst is by de heren officials, maar op de gelijke gronden berust deze verkla ring niet. Zesde étappe voor Gerrit Schulte Middelkamp Heeft zijn bedrei ging, eergisteren geuit waar ge maakt, Hij is gisteren* niet ge start, omdat bij er, zoals hij zei, schoon genoeg van had voor Schulte te rijden. De onderlinge rivaliteit tussen Schulte en de oud-wereldkampioen doet ons denken aan een „Coppi-Bartali- comedie" in Nederlandse versie. Hiermee is de kous niet af. De heer Kuckelkorn, de organisa tor van de Ronde van Neder land, zal ongetwijfeld een klacht indienen hij de NWTJ, hetgeen Middelkamp hoogstwaarschijn lijk zal komen te staan op in houding van zijn gage plus enige maanden schorsing. Ipmiddels is de zesde étappe, van Helmond naar Geleen, geëindigd met een overwinning van Schulte, zonder dat hij er evenwel in is ge slaagd de Oranjetrui terug te ver overen. Na haar één dag te hebben gedragen heeft Bouk Schellinger- houdt haai weer over moeten geven aan de Belg Meersman, de grote troefaas van de Belgen. Voor gisteren stond een lange étappe op het programma (245 km), een van de langste van deze ronde. De eerste 100 km tot Sittard ging door vlak terrein, maar'daarna kwa men wij in de Zuïd-ÏJmburgse heu vels en kregen de goede klimmers gelegenheid hun slag te slaan, af moesten de organisatoren om diver se redenen tal van lange hellingen, zoals b.v. „de koning van Spanje" buiten het parcours laten tot Sit tard, naar Nederlandse begrippen nog heel wat hoog en laag in dit Limburgse stuk. Gisteren was het een Fransman, die zich aan het gewone recept hield. Met nog ruim 200 km voor de boeg demarreerde Bourlon, nam 200 tot 300 meter, keek een paar maal om of niemand hem volgde en ging toen monter in zijn centje door. Het pelo ton reageerde niet. Bourlon was 49ste in de rangschikking met bijna 2 uur achterstand op de leiders en kon dus niemand bedreigen. Hij draaide soepel en liep zonder 2ich te forceren steeds verder uit. Bij Vcn- ray had hy al 2V£ minuut voor sprong en btj Horst al meer dan drie. Aan de kop van het peloton, zeer schoon in zyn oranje trui, om met de Belgen te spreken, en zijn con currenten waaks observerend liep Schdlmgerhoudt voorshands, bleef men braaf bij elkaar in een prome nade gangetje van even 35 km en bij Maasbree 50 km. van de start lag Bourlon minuut voor. In de buurt van Roermond, toen Bourlon al een 80 km alleen had ge reden, maakte Versnellen zich los uit het peloton en ging de Frans man achterna. De Fransman was wat moeilijker gaan rijden en had niet het minste bezwaar om zich te laten inlopen; samen gingen zij ver der. Het laatste golvende gedeelte van het Brunssumse circuit bracht een hergroepering aan de kop; bij het station achter Sittard was een lei dend peloton gevormd van 9 ren ners: Van de Kerckhove, Lakeman, Van der Zande, Voor ting, Boulon, Snellen, Franken, Vooren en. Savel- berg. De hoofdgroep, waarbij Schel- lingerhoudt,'had op dit punt onge veer 200 meter achterstand, maat verloor terrein. Tussen Berg en Schimmerfc op de Cauberg was Voorting het eerst boven met een 100 meter voorsprong, op Van de Kerckhove, daarna Icwamen Snellen, Van der Zande, Savelberg en de rest van de koplopersgroep van 9, met Lakeman enkele 100 meters achter stand. Na Maastricht op de Keerders- berg was de situatie als volgt: aan de kop Vooren, Voorting, Van der Zande, Franken, V&n Kerekhoven, Savelberg, by wie zich tijdens de af daling van Berg naar Maastricht nog 1 man hadden gevoegd: Schul te, Keteleer, Van Est, Peters, Jans sen, Meersman en Grysolie. Op ettelijke honderden meters volgde het peloton. Het was toen al duidelijk, dat de winnaar van deze étappe zich onder de genoemde 12 zou vinden. De Bosschenaar won in de finish. De uitslag van deze étappe {245 km) luidt: 1. Schulte (Neü, A) 6 uur 41 mliï. 28 sec; 2. Janssen (Ned. Al zelfde tijd; Van Est (Ned. D) zeilde tijd; 4. Kete leer <Ned. B) 6.41.29: 5. Franken (Neü. D) zelfde tijd; 6. Meersman (België A) zelfde tijd; 7. Voorting (Ned. A) 6.43.17: 8. Van Kerckhove (Belgie B) 6.44 52; 9. Savelberg (Ned. A) 6.45 40: 10. Van der Zande (Ned. D) zelfde tijd: Acou (Belgie A) 6.47.17; 12. De Korver (Ned. A) 6.47.38; 13. Braspenninx (Neü. D) 6.48.01; 14. De Hoog (Ned. E] 6.48.01; 15. ex aequao: Grysolle (België A). le Nizcrhy (Frankrijk), Smits (Ned. B), Lcenen (Belgie B), Loos (Ned. B). van As (Ned. DJ. Rondelez (Belgie A), van Stayen (België B), Callens (België A). Het algemeen klassement na 6 etappes luidt: 1. Meersman (Belgue AJ 33 uur 11 min. 12 sec.: 2. Keteleer (Ned. B) 33.12.55; 3. Schulte (Ned. A) 33.14.47; 4. Van Stayen (Eelgle B) zelfde tyd; 5. Schellingerhoudt (Ned. Cl 33.19235; 6. De Hoog (Ned. E) 33 23.16; 7. Gallens (België A) 3323.01: 8. Voortin (Ned. A) S3 31.11; 0. Loos (Ned. B) 33.3153; Van Kerckhove (België B) 33.33.03; Van den Dungen (Belg,-Ned. ploeg) 33 34 23; 12. Leen en (Belgie B) 33 3452: 13. Van Est (Ned. D) 33 34 53; 14. Bo- gaerts (Belgie B) 33 37 47; 15. Lakeman (Ned. B) 33.38 24; 16. Peters (Ned B> 33 38.29; 17. Smits (Ned. B) 33.38 59: 18. De Korver (Ned. A) 33.39.46: 19. Gry solie (Belgie A) 33.39.50; 20. Vooren (Ned. C) 33.41,17. Het ploegervklassement lutdt thans: 1. Belgie A 10D.20.03; 2. Nederland B 100.22.45; 3. Nederland A 100 25.44; 4. België B 100.27.17; 5. Nederland C 100-53,26; 6. Nederland D 101.25 43; 7. Nederland E 101,33.05; 8. Nederland- Belgdë 104.09.39; 9. Frankrijk 105.01.28. Mijn raam geeft uitzicht op een te nemen, dat hij rood-groen gaat van de groene grazige welden van trainen. Business is business. Bijna een halve eeuw RFC, de club van de groen-witten, Rotterdam. Soms zijn er een paar honden op aan het stoeien, dikwijls wordt er op gevoetbald. Sjotten noemden wij dat in onze tyd. Nu is beslaat ^»jna een halve eeuw. ik het allemaal net echt, met een stop- weet niet of 45 jaar ook een jubi- pers,i.I en een klem beetje proles- ]eum iSi maar a eee£ da BFC-ers sionahsme Want laatst stond ik er groot gelijk, dat ze het gaan vieren, bij, toen dc elftallen werden geko- Er js een feestcommissie, die er wel zen en hoorde ik door een van de Voor zal zorgen dat op Eerste Pink- aanvoerders roepen: He, Piet assie sterdag in pa]ace, de bloemetjes nipt nns mpoiinpt K-rilo-in r^.rr t-ir^ s, met ons meedoet, lirüg-ie een saf- fiaantje worden buitengezet. Het gaat RFC de laatste jaren niet naar den vleze, TJ ziet, hoe jong het al begint cn maar de Rotterdamse Football Club -"i"!- Toch zijn er i-s z0'n echte Rotterdamse vereni ging, die het, ook al is zij geen eer ste idasser meer, wel zal klaren. De hoe menselijk het is. mensen, die het steekt bn zijn "mijn informaties juist, dan is er een comi té opgericht, dat aan verenigingen familie- en vriendschapsbanden zijn uitnodigingen heeft gestuurd om de hier oersterk. Holland—-België eerste vergadering een dezer da- voetbal, HollandBelgie korfbal, gen in Eindhoven belegd bij te Holland—België hockey, waarom wonen. De animo was niet groot en geen Holland—Belgie bengelen? Dat daarom is men na afloop maar zellig een glaasje bier gaan drin ken. heeft de Oversehiese Hengelaars vereniging „Nooit gedacht" ook ge dacht en daarom krijg ik een brief De voorzitter van Coal is kwaad uit Överschie, dat wij dit evenement bij me gekomen. De oud-Hermes- op 12 Juni, aan de Delftse Schie te- -peler Bergkotte zou bij Coal trainer gemoet kunnen zien._ Het aantal worden. ïs het ook geweest van Ex- deelnemers is voorlopig gesteld op eclsior. Vorige week heeft hij in een 300, maar dit zal nog wel groter voltallige bestuursvergadering bc- worden. De lotingsavond is vastge- loofd dat hij het zou doen. Hij had steld op 26 Mei in café Rodenburg, de contracten al gekregen. Op 7 Mei Burg. Bosstraat, Överschie, 's avonds stuurde' hij een briefje, dat hy niet om 8 uur. Wij wensen „Nooit Ge- kwam. Bergkotte ging naar SW. Het bestuur van Coal is nu zo nijdig, dacht" bij voorbaat veel succes. Ik heb ten slotte nog een postduivenbe- dat het zal klagen bij de bond. Kris richt uit Bergsenhoek. Wedvlucht Krasser voorspelt het Coal-bestuur Postduivenver. »,De Vrijheid". Gelost weinig succes. Het trainerschap is te "Weert 8 Mei om 7.45 uur. Eerste een zuiver zakelijke geschiedenis en duif 9.25125 uur. 1, 2, 4 en 5 van A. als de Schiedammers'iets dieper in Hagers; 3. P. Kooïe; 6 en 9 L. M. de beurs hebben getast dan Coal is Wooning; 7. M. Steentjes; 8. J. Pun- het de heer Bergkotte niet kwalijk selie; 10. H. Dammers. Wie wordt kampioene tafeltennis? Zondag zal in hei gymnast! ekge» bouw aan de Rochussenstraat te Rotterdam de jaarlijkse tienkamp voor dames worden gehouden. De winnares van deze tienkamp ver werft de titel: kampioene van Ne derland 1949. Aan deze tienkamp nemen deel de dames: Margot van Wijk (kampioe ne 3948), Henny van Woezxk, Tine Mostei't—de Zeeuw, Dini de Vries— Bakkenes, Willy van Beurden, Cor Imhof, Cobi van Megen. Dijkhuizen —Kool cn BonniesVan Wyk. Het Engelse team tegen Zweden Het Engelse voetbalteam, dat Vrij dag te Stockholm tegen Zweden uit komt, is als volgt samengesteld: doel: Ditchburn (Tottenham Hotspur); achter: Shimwell (Blackpool) en Aston (Manchester United); midden: Wright (Wolverhampton Wande rers). Franklin (Stoke City); eti Cockburn (Manchester City); voor: Finney (Preston North End), Mor- tensen (Blackpool), Bentley (Chel sea), Rowley (Manchester United) en Langton (Preston North End). Bentley en Shimwell zijn debutan ten, in dit elftal. Om de Spaarnbankbeker Gistermiddag is op het terrein van Neptunus te Rotterdam de eindstrijd van het voet-baltoumooi voor lagere scholen gehouden tussen de elftallen van de scholen Sonnevanck (Mocrkerke- straat) en D. v. d. Waay (Schietbaan- straat). De wedstrijd eindigde met O0 doch na verlenging doelpuntte Sonne- vanck en kwam daardoor in het bezit van de Spaarbank beker. Het juiste antwoord op de vraag zal echter wei zijn, dat Matthews zijn hoogtepunt is gepasseerd en bo vendien. niet voor de volle hondera procent fit is. In Februari heeft hij een enkelblessure opgelopen en se dert die tijd is hij slechts twee maal in een wedstrijd uitgekomen. Het is mogelijk, dat de keuze-commissio het met het oog hierop beter heeft gevonden enkele jongere vleugel spelers uit te nodigen, om zodoende te proberen 'n opvolger van Matthews te vinden. De speler, die hiervoor het meest in aanmerking komt, Han cocks van Wolverhampton, zal ue tournee op eigen verzoek niet mee maken, aangezien hij niet "tegen zee- en luchtreizen kan. Harris (Ports mouth) en Gibson (Aston Villa) zuilen hem nu vervangen, hoewel ook Finney zich op de rechtervleu gel even goed thuis voelt als op links. Doelman Swift behoort ook bij de 26 gekozen spelers. Hij zal in oe wedstrijden van deze trip voor het laatst het Engelse doel verdedigen. In verband met Swift's besluit om dit jaar voor het laatst de keepers- trui te dragen hadden velen het beter geacht, om op deze plaats eon ander een kans te geven, maar om dat Swift nog altijd een attractie :s voor het voetbal-publiek op het vaste land en ten tweede omdat het een aardige geste is tegenover de populaire Manchester reus hem deze reis als afscheid te laten meemaken, he^ft men behalve Ditchburn (Tot tenham Hotspur) en Williams (Wol verhampton Wanderers) ook hem weer uitgenodigd. Behalve Matthews heeft men nog twee oud-intet nationals laten val len. Het zijn Pearson (Manchester United) cn Ilowe (Derby County), die wegens bun slechte spel tegen Schotland niet zullen meegaan Dat Lawton niet tot de 26 behoort, hééft nergens verwondering gewekt. Het zijn nu Bentley van Chelsea en Millburn (Newcastle United)d:e voor de midvoorplaats in aanmer king komen. In verband met de tour van Newcastle naar Canada, is het meereizen van Millburn echter nog niet zeker. Italianen zijn wat van plan in Assen - Voor de internationale motor races op het circuit van Drente te Assen, welke op 9 Juli a.s. zullen worden gehouden, blijkt reeds grote buitenlandse belangstelling te be staan. Vooral de Spanjaarden en Ita lianen hebben reeds nu te kennen gegeven, dat zij zullen uitkomen. Tenslotte hebben ook de Engelsen zich weer op Assen georiënteerd, dit alles dank zij de commissie „werving rijders", bestaande uit de heren Nor- tier, Bruiasma en Timmer, die in bet buitenland de nodige contacten hebben gelegd. ambachtsman 1, De heer A. Fok schrijft ons naar aanleiding van het j I, Zaterdag in ons blad geplaatste artikel „Kloof tussen kantoor- cn ambachtsman moet ver dwijnen", o.rr. het volgende: „Myns inziens moeten wb de oorsprong van üe tegenwoordig heersende antipathie tegen de ambachtsman opsporen cn die ligt niet ju de „vuile handen" maar in <3e grove taal. die doorgaans door de ambachtsman-arbeider wordt gebezigd m fabrieken cn werkplaatsen. Deze taal knn niet erg opvoedend gtneemd wor den. Ik kan mij dan ook zeer goed voor stellen dat een Vader, die zelf alp jongen op een fabriek of werkplaats heeft ge werkt en daar steeds vulgaire praatjes heeft moeten aanhoren, zijn zoon bij voorkeur niet naar dc fabriek o£ werk plaats laat gaan. Wanneer de bestaande verhouding tussen, kantoor- en ambachts man zich zou moeten wijzigen, dan dient in de eerste plaats de mentaliteit op de fabrieken en In de werkplaatsen le ver beteren. Ook in treinen en trams waarmee arbeiders reizen, ergeren velen zich dik wijls aan de zeer laag bh de grondse gesprekken. Er zijn gelukkig uitzonde ringen, maar die nemen de totaal-indruk niet weg Dit kan cn moet veranderen ter verhoging van het lespeet voor dc persoon van de ambachtsman-arbeider, maar ook ter verhoging van de waar dering voor zun werk." 2. Eveneens naar aanleiding van bovengenoemd artikel schrijft ons de heer J. Geleynse, Hij vindt "het vol komen begrijpelijk van ouders, wanneer zij hun kinderen bij voorkeur een MULO, H.B.S, of M T.S. laten bezoeken De maatschappij vraagt nu eenmaal het eerst naar diploma's van dergelijke instellingen Er zun echter vele jongens, die om welke reden dan ook, met in de gelegenheid zun, MULO of HBS onder wijs te volgen. De heer G. stelt zijn eigen zoon als voorbeeld, die als bagagebodicnde bij de grote vaart, door zijn chef bij de prin cipaal werd voorgedragen voor de rang van bagagemoester (in de rang van onderofficier). De bevordering kwam echter niet tot stand, omdat de jongen niet de vereiste middelbare school opleiding had gehad, ook al werd zijn geschiktheid voor de hogere functie erkend. Dus niet de praktijkervaring cn de geschiktheid geven dc doorslag maar net schooldiploma." De briefschrijver gaat dan over op een ander onderwerp, in het kader van ge noemd artikel m ons blad: dc opleiding voor ccn ambacht, die ten dele tn de praktijk moet geschieden. Maar juist dat deel van de opleiding wordt naar zijn mening nog te veel verwaarloosd. Jonge krachten, die b.v in de bouwvakken in opleiding zijn, worden, op het bouwwerk nog al te dikwijls geëxploiteerd als sjouwerman e din plaats van lering en leidmg tc ontvangen. Wanneer zij dan de leeftijd hebben bereikt, dat hun een volwaardig loon zou moeten worden, uit betaald, kunnen zij dit m vele gevallen met verdienen, omdat de praktijk-oplei ding ie kort geschoten is Dit maakt het voor ouders niet aantrekkebik, him zoon een ambacht te laten leren." Niet bereid? I NDUSTR1ALISATIE is een slag- A woord geworden. Niet alleen voor Nederland, maar voor alle landen die de zorg hebben hun. door dé oorlog getroffen economie op te bouwen en perspectief tc geven. Op het ogenblik zijn wij voor een belangrijk deel aangewe zen op het buitenland wanneer wij over bepaalde goederen en producten willen beschikken,die dc binnenlandse industrie met in staat is te vervaardigen. De in voer van die goederen kost devie zen. Er is daarom een duidelijk streven aanwezig die goederen zelf te vervaardigen. Om de industrialisatie te bevor deren, worden door de Herstel- bank credieten verstrekt. "Volgens het verslag van de Herstelbank over 1948 is de credietvraag in het vorig jaar zeker niet groter ge weest dan in de beide eerste boek jaren van haar bestaan. De oor zaken hiervan worden gezocht in een verplaatsing van de crediet vraag van de industrie naar in stellingen, die zich tot voor kort in het algemeen afzijdig hebben gehouden van rechtstreekse cre- di et verleningen aan het bedrijfs leven. Verder stelt men zich de vraag of het industriële investeringspro gramma van het Nationaal Budget in 1948 wel ten volle is gereali seerd. Het tekortaan industriële leiders en aan geschoolde en hoog gekwalificeerde arbeidskrachten is stellig nog niet opgeheven. Ook het gebrek aan deviezen voor de aan koop van de vereiste industriële apparatuur is in 1948 niet minder ernstig geweest dan het in 1947 reeds was. Tenslotte wordt de grote achterstand in de betaling van belastingen en sociale lasten genoemd. Naarmate de achterstand in de belastingadministratie ver mindert, zullen de ondernemingen hiervan de terugslag ondervinden en daardoor zal haar credietbe- hoefte duidelijker aan h§t licht treden. Hoe noodzakelijk de industriali satie voor ons land ook moge zjjn. de uitvoering van deze taak, het voorgaande toont het aan, blijkt verre van gemakkelijk. Doch hoe luider het slagwoord klinkt, hoe nieuwsgieriger wij worden. "Wat gebeurt er eigenlijk in Nederland? Dr. G. A. Kohnstamm komt het ons vertellen: er gebeurt niets. Deze fatale woorden sprak hfi vo rige weck te Maastricht tijdens een beurslunch van de Nederland se Maatschappij voor Nijverheid en Handel. Hij was het er volko men mee eens, dat het industriële apparaat moet uitgebreid worden, maar het probleem is, dat blijkt uit de praktijk, dat het Nederland se volk hiertoe niet bereid is en gewoonweg niet wil. Het is ons niet duidelijk hoe dr. Kohnstamm tot deze conclusie is gekomen. Uit het verslag van de Herstelbank meenden wij te moeten opmaken, dat het enthousiasme onder fabri kanten en ondernemers niet z«er groot is, maar o£ dit nu ook bete kent, dat ons volk niet bereid is? De rode van deze deskundige op bet gebied van economische vraag stukken was overigens geheel in mineur gehouden. Hier zijn enige vragen, die volgens spreker, op een antwoord wachten. Er moet geproduceerd worden, maar wat moet er geproduceerd worden en wie zal het afnemen en kopen? Wat gebeurt er met de grote Azia tische afnemer met zijn rond 450 miilioen Chinezen? En tenslotte de onheilspellende woorden: wanneer het Nederlandse volk bereid is te aanvaarden, dat het in de toekomst slecht zal gaan en tot grotere spaarzaamheid bereid is. dan be staat er een kans, dat wij het ha len. Voorlopig weten wjj dus alleen, vooropgesteld, dat dr. Kohnstamm het bii het rechte eind heeft, dat de industrialisatie van ons land nog niet verder is gekomen dan de abstracte vorm van het slagwoord. In die zin verricht het dienst. Na melijk, in redevoeringen..,.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 3