HSffll C D Nel Oosthout was een waardevol ambassadrice in 0 ost en West BANKETBAKKERIJ „HET WESTEN" Eén persoons-toneelspel niet zonder gevaar voor onze toneelspeelkunst DIK VET ROOKSPEK DE RUNDVLEES- GROSSIERS Radio-orogramma In kort bestek Logger uit Maassluis op haringvangst JIHfiKIHISTHAAT ZL SCHEEPVAART 't Begon met bellen blazen Rijnvaart SCHIEDAM MONO POLE THE ATE R jVSER DAGEN) KING KONG W. VAN NOORTWIJK ZN. WERKSTERS [JUIST NU ADVERTEREN Donderdag 12 Mei 1949 5 Mén kan zich afvragen, als men het verhaal hoort van de 52,000 km, die de toneelspeelster Nel Oosthout onder auspiciën van de BPM af legde om in Curagao, Aruba,. Venezuela en in Indonesië in pl.m. veertig voorstellingen haar bewonderenswaardige kunst te brengen, waarop hier het accent moet vallen. Wij zijn bereid om de BPM hulde te bren gen voor wat zij aldus deed voor de culturele ontwikkeling van haar personeel in uithoeken van de werelddie van ernstige kunst in de regel verstoken zijn. Wij zouden ook op het verheugend verschijnsel kunnen wijzen, dat de een-persoans-opvoeringen van ,£t. Joan" en „De Krtjt- kr'ing" zoveel waardering vonden ook bij hendie men zo dikwijls af scheept met vermaak van lichte allure. Er is een tekort aan eersteplansaqtrices Ongetwijfeld zijn deze aspecten van de reis van Nel Oosthout, die jnen, vooral .waar zij ook optrad voor niet-Nederlanders, als een waardevol ambassadrice mag be schouwen van Nederlandse kunst, zeer belangrijk. Doch belangrijker schijnt ons het fenomeen van dit ccnmansspel, dat in zijn sterkte te gelijkertijd een zwakke piek in ome toneclorganisatic openbaart, welke voor de toekomst stellig niet zon der gevaren is. Het verschijnsel van het eenmans- optreden. van toneelspelers <wij noemen Max Croiset, Charlotte Kohier, Nel Oosthout) betekent een ernstige verzwakking van de moge lijkheden van ons toneeL Wij tre den hier niet in een beoordeling van de gronden, waarop zij zich aan het ensembiespel hebben onttrok ken, dochniet te ontkennen valt, dat wij daarbij in ieder geval de ge- Advertentle LM. V. 22 ct. per ons DIK VERS SPEK «20 «tc*per ons LET OP HET GROTE PRIJSVERSCHIL VAN AL ONZE ARTIKELEN VLIETLAAN 45 .achter JAN v. d. Hart Te bereiken met lijn 16, 17 en 22, Marktberichten Veiling barend recht Woensdag 11 Mei 1949: spinazie 8—29; postelein 30 39; stoöfala' *2133; prei 6—?; rabarber 4r—6 60; wafipe^n 10.3012.90; wen 2—7; sjalotten 7—9; alles per 100 kg^sla Xe srt 9.4013.80; sla 2e srt 5.10—8.90, bloemkool IA 70—36; bloemkool 1 55— 69; bloemkool 2 44—52; bloemkool 3 31.gg alles per löO stuks; komkom mers 'ie srt 57—69; komkommers 2e srt 51—59: komkommers 3e srt 43—47; ra dijs 5:20—8.20 per 100 bos; selderij 4 7; peterselie 3—8; aardbeien 0.50—1 per doosje; bostooten 24. Veiling Berkel Woensdag 11 Mei 1949: kaskomkommers 1 7174; kaskomkom mers 2 63—66; kaskomkommers 3 51— 56; platgla skomkommers IA 71—tZ, platglaskomkommers .67—76; platgJas- komkommers 2 63-63: platglaskomkom- mers 3 S358; bloemkool le srt 5467, bloemkool 2e srt 41—86; sla le srt 9.30— 17.20; sla 2e srt 4.20—15-50; perziken 21—31; pruimen 9—16, alles per 100 stuks; tomaten A 260290; tomaten B 240—200; tomaten C 250280', 11—25: postelein 30—44; andijvie 35—60, alles per 100 kg; rabarber 4—5; peen 3041; radijs 5.70. ^es per 100 bos. komkommerstek 27—47; sla-vellen 26—44 per 100 kg. DONDERDAG 12 MEI Avondprogramma HILVERSUM I: 19-00 RadiostnP. 18.10 Oorlogsgravenstichting- 19-1| Songs of sorrow, hope and glory. 19.4a Reg. uitz.: 20.00 Nieuws; 20.05 In het radlo-zoekllcht20.20 Cencertgeb.orkest; 21.45 Gram. muz.; 22.05 Geestelijke ge zondheid- 22.20 Lenteorogramma; 22.45 Skymastcrs; 23.00 Nieuws; 23.15 Sky- masters; 23JO—24.00 Gr. platen. HILVERSUM II; 19.00 JSheuws; 19.15 Nederl. organisten; 19.30 Met de Diesel naar Limburg: 19.45 Gram. muziek;; 19.55 Chr. Llchtbeeldendienst; 20.00 Nieuws; 20.05 Progr. proloog; 20.15 Steravond; 21.30Familiecompetitie; 22.05 De vaart der volken; 22.25 Plano- duo. 22.45 Avondoverdenking; 23.00 Nieuws; 23.15 Beroemde orkesten; 23.45—24.00 Kentucky-Minstrels. VRIJDAG 13 MEI HILVERSUM I: 7.00 Nieuws; 7.15 Ochtendgymnastiek; 7.30 Gr. platen; 8.00 Nieuws; 8.18 Operamuziek; 8.50 Voer de huisvrouw* 9-00 Kamermuziek 10.00 Thuis; 10.05 Morgenwijding: 10.20 Koor en orkest; 10.30 Voor de vrouw: 10,45 Muziek voor twee piano's; 11.10 Voordracht; 11.30 Orgelspel: 12.00 De Papavers; 12.30 Land- en tuinbouw: 32.33 Honde van Nederland: 12.33 Sport en prognose; 12.45 Gr. platen: 13,00 Nieuws; 13.15 Mededelingen; 13.20 Me tropols orkest; 14.00 Kookkunst- 14.20 Kwintetspelers; 15.00 Voordracht; 15.20 Les Gars de Paris: 16.00 Ramblers; 16.39 Tussen twaalf en zestien; 17.00 Melachrino Springs; 17.20 Wij en de muziek; 18,00 Nieuws; 1B.1S Felicita ties; 18.30 Reg. uitzending. HILVERSUM II; 7.00 Nieuws: 7.15 Concert; 7.45 Morgengebed; 8.00 Nieuws 8.15 Gr. platen; 9.0Ö Operamuziek; 9.30 Waterstanden; 9.35 Schoolradio: 9.55 Schoolradio; 10.05 De Zonnebloem; 11.40 Schoolradio; 12.00 Angelus; 12.05 Zang en piano: 12.30 Land- en tuin bouw; 12.33. Gr,, platen; 12.55 Zonnewij zer: 13.00Nieuws: 13.20 Johnny Om- bach; 13.50 Op de korrel; 14.00 Ka mermuziek: 14.30 Negen heit de klok; 15.15 Operettemuziek; 15.48 Het blaas instrument. in de kamermuziek; 16.00 De Zonnebloem; .17.00 Na schooltijd; 17.15 Kinderkoor: 17.45 Wat het buiten land leest; 18.00 Amusements-orkest; 18.20 Actualiteiten: 18.30 Amusements orkest; 18.43 Ronde van Nederland. noemde toneelspeelsters moeilijk kunnen missen, omdat ons toneel een opvallend tekort actrices van het eerste plan heeft. Charlotte Kohier speelt in. dit sei zoen weer (in „Comedie van het ge luk;", in „Anno Christi 1948", in „Elisabeth van Engeland"), en wij hebben Nel Oosthout op de man (of liever op de vrouw) af gevraagd, waarom wij haar niet in een.: en-' semble op de planken zien. Deze vraag betekende allerminst gebrek aan waardering voor haar ëen-per- soons-toneel, waarvan ook de En gelse versie in Engeland een zeer goede pers had. Zij ontstond uit de overtuiging, dat ons toneel aan be gaafde en veelzijdige kunstenaressen als Nel Oosthout (wij herinneren ons o.a. haar zeer bijzondere mevr. Denvers in „Rebecca" kort voor de oorlog) een dringende behoefte heeft. Na, een kunstreis, die zoveel per soonlijke voldoening schonk, bleek Nel Oosthout allerminst ontoegan kelijk voor de gedachte van optre den in een toneelgezelschap, doch hetschijnt, dat de Nederlandse to neelgezelschappen dr de voorkeur aan geven om deze actrice van for maat voorgoed tc dringen naar het platform van het eenmanstoneelspel, dat op de duur zelfs de meest suc cesvolle beoefenaarster niet kan voldoen, omdat nooit de dramatische spanning van het ensembiespel kan worden gewekt. Doch Nel Oosthout, ten nadele van onze Nederlandse toneelkunst, duurzaam deze weg .op drijven; sou waarschijnlijk beteke nen, dat zij voor Nederland verlo ren zou gaan. Er is nl. in het buitenland grote belangstelling;, voor haar kunst, die gemakkelijk geëffectueerd kan wor den, omdat zij verschillende stuk ken van haar repertoire ook in het Engels beheerst. En dit herinnert ons aan Henri de Vries, tot wie Herman Heijermans tevergeefs de smeekbede richtte; „Henri, keer te rug", nadat deze met de „Brand in de Jonge Jan" in het buitenland ook zakelijk groot succes had geoogst. Nel Oosthout heeft, als wij haar kunstenaarschap juist taxeren, min der neiging tot „business" dan Hen ri dc Vries, (voor enige, tijd overle den) doch wij zouden het voor ons toneel een groot verlies achten, wan neer zij de zekerheid van «en suc cesvol bestaan in het buitenland zou kiezen, als bij de samenstelling der toneelgezelschappen ook. in de "Teyenoord wiirTZilvereri T Lichtmast Daar de overwinning van Feyen- oord* op het Haagse V.V.C, in het door laatstgenoemde vereniging georganiseerde tournooi om de Zil veren Lichtmast het grootst was, kwam de Rotterdamse club ïn het bezit van de prijs. Het Haagse H. B. S. had gisteren de kans nog in eigen hand, doch het speelde met 1*1 tegen VTJC gelijk, terwijl Feyenoord enige tijd geleden met 32 won. Jari IS'icoIaas breekt met Huizenaar (Eigen bericht) Jan Nicolaas uit Rijswijk, Ne derlands bokskampioen in het lichtgewicht, zal voortaan zijn ei gen wedstrijden organiseren en dit niet,meer overlaten aan promotor Theo Huizenaar uit Rotterdam. Ni colaas is van mening dat hij" te weinig partijen krijgt toegewezen. Nu zijn bokscarrière nog slechts enkele jaren kan duren wil bij hiervan het volle profijt trekken. Huizènaar is negen jaar Nicolaas1 promotor geweest.Voordien orga niseerde de bokskampïCen even eens zelf zijn wedstrijden. toekomst voorbijgezien zou worden, dat daarbij dc belangen der Neder landse toneelkunst in de eerste plaats de doorslag moeien gever.! HESSEL JONGSMA Knoeien met bouw materiaal De afdeling Rotterdam van de Nederlandse Aannemersbond en Patroonsbond vöor de bouwbedrij ven in Nederland maakt ons erop attent, dat uit de ondertitel van het artikel. „Knoeierij met bouw materiaal bij woningbouw in Kra lingen" de indruk zou kunnen wor den gevestigd, alsof „aannemers praktijken" op de hele groep slaan. UiteraardiJieeft een dergelijke dis- qualificatie niet in onze bedoeling gelegen. "Uit nagekomen informa ties iè ons, trouwens gebleken, dat het nog zeer de vraag is, of de aan- nemers S. en De R. voor het ge bruik van ondeugdelijk materiaal verantwoordelijk kunnen worden gesteld. Uit het toezicht, dat de betrokken instanties hebben moe ten uitoefenen, zal dit moeten blij ken. Luchtbrug wordt voor- lopig niet opgeheven Luitenant-generaal John Can non, de commandant van de Ame rikaanse luchtmacht in Europa, heeft te Wiesbaden in een officiële verklaring gezegd, dat de lucht brug zal worden gehandhaafd tot dat een „behoorlijke voorraad" is aangelegd. Volgens waarnemers zou met „behoorlijke voorraad" bedoeld zijn ongeveer tweehon derdduizend ton Frankrijk zal op de komende vier- mogendhedenconferentie aandringen op het deelnemen van de Sowjet-Unie aan de geallieerde controle op de steenko lenmijnen en de staalindustrie in het Roergebied. De Fransen geloven, dat Wysjinsky daartegenover belangrijke concessies .zat willen stellen. e» Enge land, India. Pakistan en Ceylon heb ben gezamenlijk een apparaat opge bouwd. om de Birmese regering van Thakin Noe hulp te verlenen. ™J Het Franse kabinet heeft besloten, dat 10 van de 18 Franse gedelegeerden, naar de Raad van Europa door de Nationale Vergadering: gekozen zullen worden. 5 door de Raad van de Republiek en 3 door de regering. BINNENLAND Ter gelegenheid van de jaarverga dering van - het Consell Central du Tourisme, die dit jaar onder auspiciën van de K.N.A.C. in Den Haag wordt gehouden, zal een internationale wed strijd voor toeristische propaganda- affiches worden gehouden. De koem. poelan van de Nederlandse n ad vinders wordt dit jaar op 25 en 20 Juni te Lunteren gehouden. Na de bevrijding zijn in totaal 1606 buitenlandse 'genatu raliseerd. De K L.M. zal een nieuwe luchtverbtndinfi openen van Batavia naar Hongkong. G> Zondag 15 Mei wor den bü het oorlogsmonument te Heu- men de Nederlandse militairen her dacht. die'ifr Mfei"a940,,Intdé"Sftijd om het Ma as-Waalkanaal zijn gesneuveld. T: De Nederlandse rijwielindustrie, pro duceerde in 1948 in totaal 369.770 fiet sen. 9 Veldmaarschalk M o n t g o» m e r y iS' naar Parijs* vertrokken. In de Churchlll-laan te Amsterdam is een ambtenaar onder een vrachtauto gekomen en op slag gedood, ..Hol lend hert", het opperhoofd der Rode Indianen, Is Woensdag op Schiphol aangekomen. Hij blijft hier drie dagen. JA/ANNEER op 17 Met dc Neder- landse haringvloot uitvaart, zal zich onder de schepen «oor het eerst sinds ,10 jaar .weer een log- ir uit Maassluis bevinden; de A 5 „Catherine.". In vroeger ja ren gebeurde het weldat de Maas- sluizenaars met meer dan 100 sche pen aan de haringvangst deelna men. In 1939 waren daarvan ech ter nog maar twee loggers uan de maatschappij „De Hoop" overge blevenen slechts een van hen keerde na de oorlog uit Duitsland terug. Deze is 't vorig jaar totaal verbouwd en opnieuw ingericht. Woensdag is het schip tijdens een proefvaart aan de rederij, die in middels in andere handen is over gegaan, overgedragen. De Catharina meet 135 ton en is uitgerust met twee General Motors scheeps-diese Imotoren (voor Ne derland een noviteit) van elk 170 pk. Deze motoren zijn aan elkaar gebouwd, maar kunnen ook elk af zonderlijk dienst doen, wat tijdens het vissen meestal het gevul zal zijn. De dienstsnelhetd van de log ger is 10 yz mijl. Het casco voor een tweede schip is r$ed$ door de maatschappij aan gekocht, zodat men het volgend jaar waarschijnlijk met twee vaar tuigen aan de., vangst zal deelne men. Op de /oio'de feestelijk gepa- nDiseerde Catharina bij het vertrek uit Maassluis voor een proeftocht op de Nieuwe Maas. visserijbericht scheveningen Besomming logger verse vis van II Mei: Sch 87 met f 3000. Besommingen kustvissers: Sch 10 met f 400, Sch 119 met f 1C0, Kw 215 met f 300. Od 21 met f 65,'Od 3 met f 130, Od 20 met f 190. Od 5 met f 250. Od 22 met f 100. Od 2 met 300, Ye S3 met f 240. SI 49 met f 3D0. SI 6 met f 170. SI 12 met 210. Notering verse vis Van heden morgen: middelschol f 24.70 tot 30, kleine schol f 15.90 tot f 19. schar t 7 tot f 9.50, wijling f 6.70 tot 7.40. Advertentie LM. JONGKINDSTR. 22 Linoleum Tapijten Karpetten Gordijnen Lopers Tafelkleden Bedden Cocos 8 -^talageó Zeeman gleed van de loopplank In de nacht van Woensdag op Donderdag, is de 32-jarige A. W. A. Manly uit .Hull,-bij het-aan boord gaan van het m.s. Hullgate dat aan de Parkkade ligt, van de loopplank gegleden. De 35-jarige stuurman S. M. Crath sprong dadelijk te wa ter en hield de drenkeling boven. Beiden zijn met een dreg door an dere opvarenden aan boord gehe sen. Manly is in het Zuiderzieken huis opgenomen. Aangekomen schepen 11 Mei HELEN TYNE n Vlaardingen; GOLD BIND Londen James Waalhav. ledig; HKRA (Zw.) Izmir Herfmth Merv.e- hav. stg.; UNI S. Kingsïynn Rijn Lloyd Waalhav. ledig; CORNELIS Kingsïynn Vermaas Raaitlsöonksveer ledig; GEOR GIA Stettin Muller 2e Kalhav. kolen; FORT STANVIX Bahrein Vinke Per ms olie: STAD MAASTRICHT IJmui. den Armando Farina Waalhav. ledig; JOHANNA TE VELDE Huil Fumess Mnashav. ledig; HORST GOOLE ssm Merwehav., kolen; B OREL LI Huil Rijn Lloyd Waalhav. ledig; ANNEGIENA Telgnemouth Mublo bunkeren Pemis; TOULOUSE Oslo Cornelder Lekhav. stg.; MECKLENBURG Harwich Hoek van Holland: GUNNY DIEPPE Vinke Waalhav. ledig;...TINDA Middlesbro Fur ness Maashav. ledig; HOOGELAND Huil Rijn Lloyd Waalhav. ledig; OST- MARK Brake Erhard Dekkers n Duits land olie: HJORTHOLM Almeria Mul ler WeaitVBV. ttts-:'TALLENSTE1N Ha- mtóa v d Berg Merwehav. hout: NI.T- HOLM Larvtk Vinke Vlaardlngen traan: LUCTOH Aalburg Ommeren Elnnenhav. cement; BAROSUND IJx- plla Oudkerk Waalhav. Pyriet; - JQ Middlesbro rkc Merwehav. ledig"; DUR- WARD Grangemouth 'Burger IJselhav. stg; volkerak Grangemouth Furness Maashav. ledig; MAX Bomhofen Ham burg van Uden n Duitsland rogge. 12 Mei STAD HAARLEM - Casablanca Hol- cyonlljn Vlaardingen fosfaat: BRUOY Kouaan Worms Waalhav, ledig; UNJA Antwerpen van Uden Maashav. stg.; PTARMIGAN Londen Ver Agent Mer wehav. stg.; ALONQUIN Victory New York Kiev Goudr Lekhav stg.; ORAN JEPOLDER Londen Muller Jobshav. stg,; DEPA Londen Merwehav. stg.; WEGA Londen lijnzaad Binnenhaven suiker; SHEFFIELD Newcastle Brh. pekkers Waalhav. kolen; ZUIDER- KRUIS Batavia Ruys Jobskade passa giers; DUKE OF YORKHarwich Hoek van Holland; JULIA MARY Gdynia Ruys Lt-khav. stg.; EMPIRE WANSBECK Harwich Hoek van Hol- land; ZWALUW Boston Rijn Lloyd Waalhav. ledig. MALACCA Kopenhagen Cornelder Lekhaven. st.; SIGNEBORG Ganrtia Anth. Veder IJselhaven sinaasappelen; MARIA Middlesbro RJjn Lloyd Waal haven. ledig: GA/.STERLAND Kings ïynn SSM Jobshaven st.TERGNIER Boulogne Worms Waalhaven ledig- ORANJE Brem en Niev Goudriaan Lekl haven, st.RAPID Hamburg Muller- parkhaven st. Vertrokken schepen U Mei BESSA^ Gibraltar; ACEEgRES. Rou- aan; RIJN. Malmo; KONINGIN EMMA Harwich; CREMONA. Hull; BLAN KENBURG slbt, Bremerhaven; CARO- friCn Ircyttingham; GEES, Middlesbro; HELVETIA, Grangemouth: SCHELDE sint. Bremerhaven; RESOLUTE Nfar- 'Viki WIEBE. Hull; EBRO slbt.'Leith; SIRIUS. hwansea; NORDEN, Blvtlv L METEOOR. Newcastle; NATO. Grangemouth; ALMKERK, Syd. JlJa Antwerpen; TIM. Middlesbro: NORTHDOWrf. Dublin; ALDERAMTN West Afrika; AL W AKI. New York; FEUILLETON Door M. Pardoe 56 j„In elk geval moeten we nu al een aardig eind. in Sierre zijn, zo dat het naarste deel van de reis voorbij is. 't Duurt nog wel een uurtje voor we thuis zijn, maar de rest van de reis vind ik altijd pret tig, want 't is reuze leuk om met de ..Fuiii" te gaan," i-ei Dick. „/Wat is dat de Funi?" vroeg Klets. „De afkorting voor funiculair een electrisehe bergspoor weg, die ons naar hoven brengt, naar Mon tana. Dat vind je vast leuk. Hoera, we zijn er." Hobin hielp Dick met het uit laden van hun koffers en de vijf kinderen wurmden zich vervolgens naar buiten, het perron op. Langs de kanten van de weg lag de sneeuw hoog opgestapeld, doch in het midden waren de keien schoongeveegd, evenals de trottoirs, zodat de kinderen buitengekomen, het gevoel hadden, dat ze even goed in Noord-Frankrijk als in Zwitser land konden zijn. Buiten voor het station stond een klein wagentje, waarvoor een klein, zielig uitziend paardje was gespan nen. Dick zette de bagage in het wagentje cn zette vervolgens koers in de richting van de straat. „Waar gaan we nu been, en waar om heeft Dick de koffers daar achtergelaten?" vroeg Jill, „We hebben nog_ een eindje tc lopen voor we bij de kabeltrein. zijn,"' legde Dlek uit. „Dat wagentje brengt alle bagage voor niets er heen." „Maar stelen ae hier dan niet?" „O, dat komt wel eens voor. denk Ik," zei Jean zorgeloos. „Sommige mensen sjouwen altijd zelf met hun handkoffers rond voor 't geval dat die gestolen worden, en ze laten alleen hun ingeschreven bagage in 't wagentje achter, maar wij trek-, ken ons er nooit wat van aan. Ze weten toch wel dat er in onze kof fers niets zit dat de moeite van het stelen waard is, en. ze zijn heus -niet zo dom om dingen te gaan gappen van lui die in Montana op school zijn. Dat is veel te riskant, waar schijnlijk worden s» gesnapt en rat is het niet waarjA." „Zeg, 't is nog'een heel eind,'* zei Robin, die samen met Dick voorop liep. „Als je de weg; weet is 't niet zo erg ver. maar bij'slecht weer is het een beestachtig eind. In Sierre zul len wel taxi's of sleeën zijn voor verwende rijkelui, maar ïk heb er eigenlijk nooit een gezien. Je ziet iedereen altijd lopen." Ze verlieten de hoofdstraat en kwamen op een klein emplacement, waarop een klein, vierkant gebouw-, tje stond. Dit was het station van de tandradbaan. In de wachtkamer bevonden zich enige mensen, ken nelijk allen Zwitsers. „Hè, wat zou 't toch prettig zijn als mams nu opeens binnenkwam," zei Klets. „Dat is niet esg waarschijn lijk," zei Dick. „Alle Engelsen zijn nu op weg naar huis, voor hun thee uurtje. Je moeder kwam hier van morgen om elf uur aan, dus zelfs als ze nergens, anders heengegaan is, blijft 't toe'h erg onwaarschijnlijk dat ze hier in de buurt van 'i sta tion is. Niemand die er niet be paald uit moet, komt nog na song- ondergang buiten, want dan is bet veel tc koud." Een man in een schitterend uni form kwam hun kaartjes knippen en lachte en praatte even met de Frasers, Ze waren kennelijk ou.de bekenden. Terwijl de anderen door liepen naar het miniatuur-perron, bleef Dick nog even.met hem pra ten. Dick voegde zich «ven later weer bij hen en klom als laatste in 'n grappig klein ding, dat er uitzag als een ontspoorde tramwagon die als een harmonica in elkaar gedeukt was; aan de ene kant hoger dan aan de andere. ,/t Moet wel zo'n model hebben," legde Dick uit, „want we gaan zo meteen een berghelling op, en als 't gewoon recht gebouwd was zou het tijdens het rijden helemaal schuin komen te staan. Ik zei de conducteur dat jullie onze neefjes en nichtje zijn." voegde bü er aan toe, „voor 't geval hier later iemand eens ging rondneuzen en vragen stellen." „Wat is dat voor een Plat ding aan de voorkant?" vroeg Klets. „Dat is voor de bagage, 'reuzen handig, dat zul. je..wel'zien als we. halverwegen boven zijn. Hier is hét wagentje ai. Er staat niet veel ba gage op, we gaan zo dadelijk weg." Een minuut of twee later werd er een bel geluid en reed het trein tje onder het afdak weg en begon zich in een kalm gangetje op de baan omhoog te hijsen. „Kijk eens uit ,'t achterraam," zei Jean. ;,Ik ben expres in de laatste wagen gegaan. Eigenlijk is 't hier eerste klas, maar André is erg ge schikt en die zal er niets van zeggen." „Gunst! 't Lijkt wel of we langs do muur van een huis omhoog gaan," zei Robin, ziende hoe het stadje beneden ze weggleed. (Wordt vervolgd) MARVA, Amsterdam; AIRISTO. Ein den; HENR1ETTE. Rochester; PELI KAAN, Ncwhaveit: fgrtuna. "Huil; ASLOG. Rouaan Norderney. Brunsbut- tel; LIGOVO. Leningrad; CASANA. Kopenhagen: ANTILOPE. Middlesbro; BATAVIER II, Londen; TAIWAN. Cal cutta. MENTOR, Conslanza* via Amsterdam; SHERINGHAM. Harwich: HELEN CREST Antwerpen; BURNHOPE. Car- tiifr-.. QMLANDIA. Swansea; AUDACIA. Boston 1; VIENNA, Harwich; ALCOR. Santos; DUKE OF ARDGYLL. Har wich; AKNEWOOD. Rouaan; MARS DIEP, Rostock via Antwerpen; PA- TRIA. Gothenburg. 12 Mei KONINGSDIEP, Londen- ANNEGIE NA GeDe; AVONWOOD. Hamburg; Hildur. Bremen; VILLA. FranKB- Wind Oost, flauwe koelte, kalme zee b^wolkl. DIANA V Huil; ROTTUM Huil: TOULOUSE MelbourneALMDIJK New Orleans: QUACHITA Victory, New York: MECKLENBURG Harwich.; CAPE RCE. Londen. Troepen- en passagiersschepen naar en van Indonesië JOHAN VAN OLDENBARNEVELT thuis 11 van Soerabaja n Semarang, ORANJE ui tg. 11 v Suez n Singapo re. SIBAJAK uitg. 12 te Aden, WATERMAN uitg. p 11 Socotra n S^bang. WILLEM RUYS uitg. p 11 ham. 10 uur Kaap- Guardafui n Singapore. ZUIDERKRUIS 13 vra. 8 uur v. Ba tavia teR'dam. Grote vaart ALMKERK n Australië 12 te Antwer pen. vertrekt 15; AARDIJK 11 nam. op 450 mijl W./'vu Scsiiy^ia q£J4 te Aldpm; ALUDRA II'te Kuweit; AMSTELD1EP p 11 Penang n Tandjong PandanAM- STELKERK thuis 15 vm. 'té""Plymouth verw.; ANNENKERK thuis 11 op 45U mijl OZO v Ctagos ArL-hipel; ARKEL- DIJK thuis p 12 Scilly n Antwerpen. 15 te R'dam verw. ALBIREO 12 te Rto Grande; ALCHIBA 11 nam. v.lJmui- den via Marseille n Perzische Golf; ALDABI uitg. p 11 nam de Canarische eil, n Rio de Janeiro; ALDERAMIN n West Afrika 12 te Duinkerken; Am stelveen thuis 11 dwars van Kosseir "ALBLASSERDIJK n Vera Cruz 11 ai 660 mijl W. ten Z. van Flores; ALCY ONE n Hampton Roads 11 op 750 mill ONO van deze haven; AEBEDIJK p 11 Fiorlanopolis n MontevideoALAMAK n Narvik 11 op 160 mijl NNW v Dront- heim; ALNATI uitg. p 12 Victoria Braz. li Rio de Janeiro; ARNEDIJK"11 te Hampton Roads: ANDIJK 10 te Tampa. AGAMEMNON, 11 V. New York n. Puerto Cabello; ALAMAK, 12 te Nar vik; ALDEBARAN, n. R'daxn, 11 op 350 mijl Zuid van Kaap Race';, ALHENA, thuis. P- U Madeira, l5:te R'dam. verw.; ANDIJK. 12 te Mobile; ARENDSKERK, thuis, 12 v. Melbourne; ARIADNE, 11 te Genua: ATLAS, 11 v. Malaga n. Ca diz; ALCYONE, 14 te aBltlmore verw.; ARENDSDUK, 10 te Boston Mass. BANTAM 12 v Bahrein n Kuweit; BLOMMERSDIJK n New York 11 op 1000 mijl W. v. ScillyBOISSEVAIN 10 v Manilla n Bangkok; BORNEO 11 bij Singapore geankerd; BERKEL H v. IJmulden n Stockholm; BOSCHFON TEIN thuis 12 te Genua, 27 te A'dam verw.; BR1TSUM thuis 10 v Djibouti n Suez; BONTEKOE 12 te Gorontalo. BALI,, n. New York, 12 te Djibouti. CAMPHUYS 12 te Sorong: COlTTL'A thuis 12 tö Plymouth. 14 tc A'dam verw.; CONGOSTROOM 12 te Lchtto. CERAM, 12 v, Beira n. Dar es Salaam. DUIVENDIJK uitg. p 11 Wilght n Curacao; DIDO 5 te Curacao; DEO DUCE 10 tc Kopenhagen;' DELFLAND 11 's avor.ds te BremenDELFSHAVEN 11 v Lagos n Duala; DELFT thuis. P 11 Valparaiso it Cristobal. EUTERPE 10 te Gdynia. EEMLAND thuis 11 op 270 mijl ZW v Lissabon 16 te A'dam verw. EPTERPE. 11 v. Gdynia n. A'dam. FRIESLAND II v Batavia via Singa pore n New York. GAROET uitg. p 11 nam. 2 uur Suez n Beta wanGROOTËKEHK thuis p 12 Finisterre n Antwerpen, 19 le A'dam verw. GANYMEDES, 11 v. Buenos Ayres n. Santos; GORDIAS, 11 v. Stamboul n. Bourgas. HAARLEM 10 te Callao; HERSILIA uitg. p 11 Beachy Head n Madeira; IIE5TIA 11 v West Indie tc A'dam HEELSUM 12 te SorOngerIIYDRA 10 te Cristobal. HERCULES, 11 v. Megara n. Catacolo. INO 9 v Cristobal n Guayaquil; ILOS 11 te Napels. ILOS, 11 v. Napels n. Genua. JAPARA [Lloyd) p 11 Mogdishu n Suez, 1 Juni te R'dam verw.; JOOST- VAN DEN VONDEL p 11 Kaap Sao Vinccntc n R'dam; JUPITER 11 v Lel- xoes n 'Beyrouth; JACOB CATS p 11 nam. Aaicsund n Antwerpen. JUPITER. 11 te Oporto, KOTA BAROE uug. p 11 nam Malta n Port Said'; KOTA CEDE n Java 11 te Smmnotc. KEILEHAVEN. thuis 13 te Las Pal- mas verw.; KERTOSONO. 11 v, Phila delphia n. Newport News; KATWIJK, p. 12 Kiel n. Rdam. LEOPOLDSKERK 12 te Gothenburg (verb.); LISSEKERK 11 te Kuweit; LIMBURG 12 tc Abadon; LEERSUM thuis p 11 nam Pcrlm n Port Soedan; LL'TTÉRKERK 11 te Kuweit; LIEVE VROUWËKERK p 11 Land's End naar A ntwernen. LEMSTERKERK. uitg. 12 te 'Alexan dria LUNA, 11 te Oporto; LOENER- KERK, 12 te Hamburg. MOLENKERK uit« 11 v Hongkonk n Shanghai; MELAMP'US'7 te Soerabaja; MENTOR 12 te A'dam: MAASKERK 11 v A'dam n West Afrika; MODJO- KERTO thuis 11 vm v Port Said, 19 tc R'dam verw.; MAASHAVEN 11 te Southampton; MAETSUYCKER p 11 Straat Soenda n Singapore; MEER KERK uitg 11 v Port Said n Aden; MERWEDE 12 te Vizagapatam: MA- RIEKERK thuis p 12. de Natunn eil. n Slneanore. MAASKERK, uitg, 12 te Antwerpen. NOORDWIJK 10 V Hull n Ccuta: NIJKERK thuis 11 te Luderitzbaai; N1GERSTROOM 11 te Grand BaBsam; NOOBDAM thuis 11 op 480 mijl WNW y vinri'c (Azoren). 16 te R'dam verw, NESTOR, 11 te Hamburg; NOORD- WIJK, p. 11 Dover n, Ceuta, ODYSSEUS 10 v Valencia n A'daxn: ORANJEFONTEIN' ]1 nam v Fast I-on- don n Durban; OSSENDRECHT p 12 Ouessant n Middlesbro, OVERUSEL uiU! d 12 vm Algiers n Port Said. POLYPHEMUS 12 te Semarang; POEL AU LA UT uitg 12 te pulo Tarr- boe- POLYDORUS II v Aalborg n A'dam: POSEIDON 12 t<- Cumeao; PHRONTïS n Alev.-.-nflrltf en Jsvu 11 op 6O0 mijl W v Flores iAzoren'; PRINS ALEXANDER li ie Montreal; PRINS WILLEM VAN ORANJE 11 v Montreal naar Grote Meren. RAKI 12 tc A'dam: RHESUS 10 v Suez n Maea^sar; HOEfcJIAl! 12 tc Ba tavia: RGSSUK r> U Kaap Sao Vir- cente n Enf-hmd; R1JNKERK 'huis 11 te Genua: RIJNLAND u:tg 13 te Fio <!e Jancisp verw.. KO.NDO* r. Java lu op 'M? >ni;i Z.o. var. Snfclc Eiland. RIDDERKERK, uitff. p. 12 Perim n. Karachi MAAR i EN 5 te Curacao; SLA MAT verwet; 13 v Pladjoe n Macas sar; SALATYGA p 12 Sabang n Ka rachi; SallaM) uitg 12 v i-as Pal. mas- SAMARINDA p 11 Penang n Ran- tpon; SLGTERDÜK n Java 12 te Bc- la-.ran Deii; STRAAT MALAKKA 12 tc Durban: STREEFKERK uitg 10 nam v C-cnua n Alexandrlë; SWARTEN- HONDT 12 le Macassar; SALAWATI uitg p 11 nam Gibraltar n MarseiHe; STAD DORDRECHT 11 v Melilla n Lu be ck: SOMMELSDUK thuis 11 op 593 mijl WNW van (Flores) (Azoren) 24 te R'dam verw.; STAD LEIDEN ri. Key West v.o. 11 op 160 mijl N. van Flo res (Azoren): Stuyvesant n ParamavJ- bo ll op 200 mijl WZW v Madeira, stad Schiedam, 12 v. Philadelphia n. Rdam; STENTOR. 11 te Alexandria. T'jisadane 7 te Hongkong; Tallsse L'J TJISADANE 7 te Hongkong; YA- LISSE 11 te BusMre; TJ1KAMPEK 10 te Singapore; TJIPONDOK 19 te Pe nang; TERO thuis 12 te"St. Vincent c.V-' TABINTA p 11 Cape Maodalen n Rot terdam: TRITON 12 te Demarara. TELAMON. 12 van Curagao n. New York, UTRECHT Halifax ll op 140 miR NNW v Flores (Azoren). VAN RIEMSDIJK 12 te' Port Swet- tenham: VAN DER WAALS thuis p 11 nam. Straat Messina n Genua. 22 te A'dam verw. VAN 'T HOFF n Walvis- baal 11 op 270 mijl n. van Fernando Noronha. VAN OSTADE. 11 v. Hamburg n. Ant werpen; VULCANUS, 10 V. Tel Aviv n. 1ZWELTEVREDEN 11 V Singapore vla Penang n New York; WATERLAND thuis p 11 Victoria Bral. n Bahia 29 te A'dam verw. WESTLAND, thuis 10 Tcsantos; WAAL U te San Juan jp.r. USSEL 10 v Port de Patx Haitien. USSEL, VI v. Plat® n. Antwerpen, ca 28 te Adam verwacht. ZEEMAN 6 te PorUand Oregon: ZEELAND thuis 12 te Djeddah, 28 te R'dom veiw,ZONNEWIJK p 11 nam. Dakar n Zuid Afrika. Cap Een nieuwe, voor vati Nlevelt, Goudriaan. en Co's Stoomvuartïaij. te Eótterdam bestemde/coaster de Merak is bij.de N.V.;Scheepswerf Gebr. Van der Werf te Deest met goed gevolg te water gelaten. Het schip, dat ruim 64 meter lang is en een draagvermogen heeft van 860 ton, wordt' uitgerust met een 700 p.k. WeTkspoordïesel waarmee h'et een snelheid van 11. mijl berei ken kan. té De Zuid-Afrikaanse rederij „South African Lines Ltd" te Kaap stad heeft een nieuwe dienst ge opend tussen Hamburg, Rotterdam en Antwerpen enerzijds en Walvis- baai, Kaapstad, Port Elisabeth, East London en Durban anderzijds. Bij voldoende aanbod van lading wor den ook de havens Luderitszbaai, Loreiizo Marqués, Beira /bediend. Het eerste schip in deze' nieuwe dienst is het stoomschip St. Jessica, dat 4 Jttni van Hamburg, 8 Juni van Rotterdam eh 11 Juni van Ant werpen naar Zuid-Afrika vertrekt. De N,V, Wm. H. Muller en Co. treedt op als agente, zowel te Rot terdam als te Amsterdam en Ant werpen. NEERLANDIA, 6 te Havre: NE DERLAND, p. 10 Singapore n. Batavia. OVULA. 10 v. Hongkong n. JiDri. PAPENDRECHT, 10 nam. v. Abadan n. Land's End v.o,; FALMA, 10 v. Ham burg li. Gdyni». STANVAC BENAKAT, 9 te SoengsI Gerong; STANVAC DJIRAK, 11 te Soengel Gerong; STANVAC TALANG AKAR. 11 te Soongei Gerong; SUNET- TA. n. Pauillac, 10 op 450 mijl N.O. v. Sombrero Eil. TANKHAVEN n, 11 te Palembang; TANKHAVEN Ut, 11 te Manggar (Bh utan): TARIA. p. 10 Socotra n. Dur ban (verb.). 13 Mel: Hoog water Retterdamj le tij 4.48 uur, 2e tij 17.25 uur. Korte vaart ANNEGEENA 8 te TelgnmoUthARY SCHEFFER 9 V Methil n Fekse. BORNEO 9 op dc Tyne; BERNARD 8 te Hull; BORELLI 3 te Hull; BES- TEVAER 9 te GoOle; BLUE BOY 10 te Zaandamlï REE-HELLE 10 te Gveifs» aidBRXNDA ID v Hundestedt n Kiel. CORONA 8 tc Hull; COOLHAVEN 6 Bordeaux: CRONENBURGH n 'dam 11 te Londen; CARPO 10 v Du blin Swansea; CONSTANT 10 te Arrv- DA. CAPO 10 v Malmö n Haifa en Tel AELISA 8 v Casablanca rt Marseille; ELLE 10 v Antwerpen n LondenEL- SENBURGH 10 v Casablanca n Borde- aUGAASTERLAND 10 te Kingsïynn, HADA 8 v Teignmouth n Helsing- börg; HEERENGRACHT p 11 Bruns- buttcl n Pernovikcn; HEEMSKERK JO te - GrelfswaldHENK 11 te Delfzijl: HOOGLAND li te Blyth. IMPORT 10 te Lissabon, JO D te. Middlesbro; JOHANNA te Velede a te Hull: JAVA 10 te Gent; JUNE 10 v Ballina n Swansea. KEIZERSGRACHT p 11 Brunsbuttel n Deifgiji; -KONINGSHAVEN ,p. ld .YliSa singen n Malmö, MERAK 8 te Hull; MAR A AT v 9 ve Hull: MAARTJE 10 te Fiddown, NOORDKAAP 10 te Kirkcaldy, ORANJE 11 v Bremen n R"dam._ PHOENIX 10 te AberdeenPRIMA lö V Rouaan tl Teignmouth. ROSEMARIE p 10 Brunsbuttel n ^SPARTA* 9 te Hull; SILVRETTA. 8 v Havre n AvonmouthSPURT 10 te Casablanca; 5AMBRE 10 v A'daro n Parijs- SEAHAM 10 te GooleSERVÜS 11 teKielSOEMBA 10 v Dublin n Connay's Quay. TINDA 9 te Middlesbro; T1V3N 8 te Huil. UNI S. 8 te Kingsïynn. VENUS 10- v Hamburg n, Boness; VREDE 10 v Kiel n Grangemouth. - WEGA 8 te Londen; WOL AND A 10 te Hartlepool. ZEELAND (SSM) 10 V DelfE^l n Blyth. Tankvaart BARENDRECHT, n. Lorenzo Marques, 10 op 300 mijl O. van Mogdishu. CISTULA, 10 te Singapore; CLAVEL- LA. p- 11 Pernambuco n. Buenos Ayres.' DORDRECHT, p. 11 St. Davids Head. 12 vm. 4 uur te Liverpool verw. - ESSA AMSTERDAM, n. Pemis, 10 op 250 mijl N. van FJores (Azoren); ETREMA, n. Barton, Stantow en-Pemia,* 10 ap 400 mijl W.Z.W. v. Flores (Azo- ron); ESSO DEN HAAG. n. Pemis, 10 op 450 mijl Z.O, van Bermuda's. FRASCA, p. 88 Wight n. Curasao. M.ACOMA, p. 11 vm. Natuna Eil. n. Mlrl: MUDRECHT. n. Port Arthur, 10 op 270 mijl N.O. v. Flores (Azoren); MERCURIUS. 10 v. Furfle n, Hull; MO NICA.. 10 v. Lelxoes n. Palmboeuf. LOBITH. Gepasseerd 11 MeL Opvaart: Geertrui da. RookAnka, Kara;' Anna Mathilda, v. d. Horst; Col- mar, Eljsinge; Vega, v. d. Veen; God met Ons. van Dam; Kathe. Jong; Mathil da. Smit; Damco 71, Vink; "Wilma. Leen- ders; Maaike, Brulnsma; St. Antonius, Broekhoven: Vtsrandering, Messchen- dorp; Anna. Suijkerbuijk; Lena, v, d. Linden; FortUha, Blom; Adriana, Smits; Johan, Otten; Deus Regit, Spiegels; Ac- ttel. van Slooten; Noordgeul, v. d. Keest; WUant. JCrootjes; Gezlna,van Veen; Hor tense, Jozens: Chris. Broek- meulen; Thobro, Thonissen; Maria, da Mefj; Mina, van Iep eren? Augusta, v. d» Meersdhc; Cor, Zijimans; Sijlvle, Kart- ner; Dina, Jiskoot; Mantegna. Brouwer? Frederlka Johanna, Biddertkhoff; Enge- lina, .v. d. Velde; Diamand, Buijks; Mo- sel. v. d. Toorn; Johan, van Ooljen; Ilcncor, Derksen; Gabian, BabHotte; 'Le- ma. Wclvls; Isala, Veldman; Geertruida, Auntz; Mercator, van Weelden; veére. Bones; Roek, Boers; Terschelling, Dub beldam; alle Duitsland-, Spes, Hompus; Velasquez. OtjenB; belde Straatburg; Nassau, ten Kate; Coadja, Vossen; Na- vexmotor .2, Landighem; Westfalia, Koenen; alle Bazel; Emmanuel, Kou- denburg; Dorothea, v. d. Adel; Mercu- rius, VerstSckel; Excelsior, Blokland; Titia, Sehreuders;. Result, wljnenr Jo- cor, de Ruiter; Franckca, Buil: Maria WiShelmina, Leenman; Arbodo. Knaapej NeckRr'IÖ, Stols; Cecilia I, Droasaert; VSxr Rhttiiïgliëm';" .Viïrtoria, de Haan; Bellona. Jonkman; Gernrda, MsEman; Adelhoid. Beekman; Michel Angela, Stoevelaar; alle Duitsland. Afvaart; Sully. Bakema; Stroom- vaart 9, Reuvers; Persephone, de Jongt Keulsche Vaart 13, Jonkman; Themnsie, Passman; Marcel, de Pauw, Ingona, Bosma; Bogaerts 2, Neflenhulzen; Mo- dlr, Mot; Daullgny, Stolk; Keulscha Vaart 10. van Dijk; "Alelda Maria, Meijer; Limburgia 2, Neljenhoff; Ka naalvaart 1. de Engelsen: KanaalvaarS 20, Verhage; Leo, Peters;, Mulhouse, Damme; Avontuur, Kanon; "alia Rotter dam; En Avant, de Haan; Olljmpia, da Jong; beide Amsterdam; Matterhorn 12, Wigman; Hendrik, Dodênwaard; bcido Den Haag; Maria, van Steen,. Wagenin- gen; Zeemeeuw, Damstra; Rhenus, van Lent; Johannn, v. d. Stroom; alle Lem mer: De Hoop. Bakker.'Zwolle; Anna, Hut, de Leek; Nomadisch,- Davids, Nij- de rtrouv, v. d. Molen, Groningen: 't Ia niet anders, van Dam, Moordrecht; Jo hanna, Trowhorst, Nieuwerkerk/IJssel; Vegö, Thunissen. Zierlk2ee; ÏJssel- Gtroom. Schurink, Utrecht; Tartini. Pe ters; Toeti, Damming; beide Dmuident Ortlindc. Baan, Harlingen; Monch, Kem- 'pers, Stein: Régina'CoClI, Hcwel, Nijme gen; Tenax 2, Jansen. Den Oever; SUentje. Dijkman. Amersfoort: Roelof, Seine, Zwartsluis; Tranipo, Machtelse; Spree, Mertens; Hora, v. d. Geer; Er nestine, van Veen: St. Antoine 2, Kot- tiers: St. Antoine. Huisman; Harmin, d. Ende; Hendrik," Vegter; Nenuphar, bag 4, EliegecsU Zeeland, Carron; Mar- got. Schout; August, Huljs; Masarang, v»n Loplk; alle België. VRIJDAG 13 t/m MAANDAG 16 MEI De grote tweewekelijkse sensatie; EN DE ARABIEREN. De wraak der Tooaregs. VPfe? wint de fabelachtige schatten der woestijn. Toegang 14 jaar. fpiNSDAG NIEUW PROGRAMMA"! BAKT DEZE WEEK VOOR RECLAME: C overheerlijke Tompoucen voor 50 cent 'lt pond Ronde Sprits voor 55 eextt Vt pond le soort Kleingoed voor 50 cent Voorts hebben w(j een grote sortering TAARTEN, GEBAKJES. SLAGROOMGEBAKJES, KOEKJES cn BANKET. ST. LIDUINASTRAAT 49 TELEFOON 67586 Bekroond tc 's-Gravenhagc Fa. P. v. d. STEUR ZN., vraagt o.a j voor haar object bij dc fa. ROELANTS, Lange Haven 141, SCHIEDAM. Aanm. Donderdag en Vrijdagavond van 7—8 uur Lange Haven 135 of bij Schoonmaakbedrijf P. v, d, STEUR, Ungerplain I7a, Rotterdam. Tel. 47817. Wij vragen tevens GLAZENWASSERS of LEERLING GLAZENWASSERS. Gevraagd net dagmeisje. Aanmelden na 8 uur Nassau- laan 13A.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 5