TAPÜT i HET ROTTERDAMSCH PAROOL Berlijn viert ondanks tweespalt uitbundig het eind der blokkade *1 313B223 Verlof nodig T egenstellingen niet overbrugd 14.45 15.70 252° Sneltrein stoof dwars door het verkeer Ir. Den Hollander (met horloge) reed op tijd door Limburg Florence Nightingale - medaille voor zrs. Hoiting en Flikkema Sombergestemde Bevin rafelt Moskou's politiek uiteen Geallieerden keuren grondwet van West-Duitsland goed f - Fanny vliegt naar Amerika Vrijdag 13 Mei 1949 Red. en Adm. Lancje Haven 141, Schiedam Tel. 69-00 Abonn.prllsi per week 0.32 per kwartaal 4,10, losse nummers f 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Negende jaargang No. 110 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Sankler: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeuri B. de Vries Hoofdredacteur: W.B. F. Schaper Een krans, ivijn en geld voor tvinnaar van de race door S.U.-zone BERLIJN. MilUoenen juichen de Berlyners vierden gisteren de op heffing van de blokkade, (lie hun ze nuwen een winter lang op een harde proef heeft gesteld. Jong en oud, de invaliden en zelfs de blin den lieten het werk en het spel rus ten voor twee reusachtige bijeen komsten, die vopr deze gelegenheid werden gehouden. Achter de vreug de viel echter een kilte te bespeuren. De omvang en het bestaan van twee reusachtige bijeenkomsten en de toon der redevoeringen bewezen im mers opnieuw de scherpe verdeling in communisten en anti-communis ten. Terwyl reusachtige menigten mensen voor het stadhuis in de Amerikaanse sector van Berlijn sa menstroomden om deel te nemen aan een demonstratie, die door het Westelijke stadsbestuur was gepro clameerd, verzamelden meer dan 100.000 communisten zich op de Un- ter den Linden in de Sowjet-sector, Zij waren uit de gehele Oostelijke zone gekomen om te demonstreren voor het „democratisch blok". Zij droegen spandoeken met leuzen, die opriepen tot steun aan de verkiezin gen voor het „Duitse Volkscongres", die Zaterdag en Zondag gehouden worden. Voor het stadhuis in de Ameri kaanse sector ging een gejuich op, toen de socialistische leider Carlo Schmidt in een rede verklaarde, dat „de nieuwe gestapo in de Sowjet- zone, de zogenaamde volkspolitie'' moest worden vernietigd. Hij eiste verder, dat „het nieuwe concentra tiekamp in Buchenwald" afgebroken werd. Donderdagavond om 7.03 uur is te Helmstedt de eerste passagiers- trein. uit Berlijn West-Duitsland binnen gereden. De. trèin, die uit elf passagiers - rijtuigen en een bagagerijtuig be stond, werd begroet door het mu ziekcorps van Helmstedt. Er bevon den zich ongeveer 120 passagiers in de trein, voor een groot deel vrou wen en kinderen. Een passagier was tè Marlenborh J, flccsan ufhn af osn ufircriilrfp lrrflJIK.' .Tripolitaanse Arabieren dreigen met revolutie WASHINGTON. Het Ameri- kaanse consulaat in Tripolis heeft, het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington er van ver wittigd, dat Arabische leiders heb ben gedreigd rnet een „vredige bur. gerlijke revolutie". Zij zullen wei geren samen te werken met het Brits bestuur in Tripolitamë, in- j dien Engeland een politiek voort- I zet, „die de bevolking van Tripoli- i tan'.ë in de handen van Italiaanse I beulen speelt". De consul heeft een i schrijven van de::e inhoud ontvan- i een. dat ondertekend is door de moefti van Lyb:ë. ei.: voorzitter cn vice-voorzitter van het Bevrijdings comité, de grote kadi van de stad Tripolis en vier vooraanstaande Arabische zakenlieden. „De stad :s rustig, doch de spanning houdt aan", aldus de consul. Volgens het ministerie is deze gespannen toestand een gevolg van het besluit van de subcommissie eer Algemene Vergadering der V. N. om Tripolitaniö eind 1951, on der Italiaans beheer te stellen. de jaarbeurs van Hannover had en geen interzonale pas. De passagiers vertelden dat dit het enige incident hij de Russische controle was. De controle te Marien'born was. soepel. Zonder veel omslag werden-de inter zonale passen afgestempeld. Het treinpersoneel der Sowjet- zone dat de trein nanr Helmstedt Philippijnse lening voor Indonesische Republiek MANILLATwee Indonesische Republikeinse leiders, de minister van financiën. A. Maramis, en C. Tamboe, worden binnenkort in Manilla verwacht- De aard van hun missie is offi cieel -niet bekend gemaakt, maar waarnemers veronderstellen, dat het bezoek verband houdt met het door de Republiek aan de Philip pijnse regering gedane verzoek om een lening van 1 millioen peso (1.325X00 gulden). TEKEN DESTIJDS DE BRITSE'REGERING heeft zojuist een boekje, uitgegeven, dat de titel heeft „A Prospector's Handbook to Radio-active Mineral Deposits". Het werkje heeft ten doel, het onderzoek naar uranium houdende ertsen, in de Engelse kolo niën aan te moedigen. Bovendien heeft de regering gegarandeerd, dat het in de. komende tien jaren alle ertsen tegen hoge prijzen zal op kopen. Het zoeken naar uranium is in de gehele wereld aan de gang. Berichten over min of meer aan zienlijke vondsten zijn in de laatste tyd uit Ontario, Egypte, Zweden, de Oeral en het Franse plaatsje Saint Sylvestre bij Limoges ge komen Het rijkste uraniumdistrict is echter nog altijd Katanga in de Belgische Congo, waar zich volgens schattingen 11-000 ton van hefe kost bare element bevindt, tegen 7000 ton in Canada en 1500 ton in Tsje- ehoslowakfe. De ijver, die men bij het zoeken naar uranium aan de dag legt, is begrijpelijk. De opwek king van atoomenergie is een kunst, die, eenmaal tot ontwikkeling ge bracht, een grote zegen voor de mensheid zal kunnen zijn. Helaas echter is uranium tevens de belang rijkste grondstof van de atoombom. Daarom ig het ons niet mogelijk in de uitgave van het Engelse boekje iets anders te zien, dan een niet zeer verheugend teken des tijds. In het zoeklicht Nog weinig verandering Weersverwachting, medege deeld. door het KNMI te De Bilt, geldig van Vrijdagavond tot Za terdagavond. In de kustprovincies overdrij vende wolkenvelden, nog bijna overat droog weer. Zwakke tot matige wind hoofdzakelijk tus sen Noord en West. Weinig ver andering in temperatuur. In het overige gedeelte van het land tamelijk heldere en koude nacht mét plaatselijk nevel of mist. Morgen overdag geleidelijk toe nemende bewolking maar nog droog weer en iets hogere tem peraturen dan vandaag. Weinig wind. 14 Mei: zon op 4.48, onder 20.25j maanop 23.45, onder 5.27. HET OFFICIËLE EINDE der blokkade van Berlijn, dit; een zo betekenisvolle factor in de wereldpolitiek is geworden, had het karakter van een spor- tieve gebeurtenis.. De eerste. vrachtauto, die sedert 327 da- gen naar Berlijn zal rijden,' passeert de thans omhoog zijn- de slagboom op hét controle- i punt te Helmstedt aan de Brits-Russische zone-gréns, tuide toegejuicht door geest- driftige Duitsers. De vracht— wagen was een van de lange karavaan, die de dolle rit van 110 mijl door de. stad maakte, nadat de Russen de blokkade, hadden opgeheven. bracht, is naar Berlijn teruggekeerd met de volgende kolentrein die Ber lijn 'als bestemming heeft. Sedert de opheffing van de blok kade zijn elf treinen, zesendertig voertuigen en 1223 voetgangers 73 daarvan illegaal de grens tus sen de Britse en Russische zone ge passeerd. De 73 illegale kwamen uit de Russische zone. Naar schatting 4500 ton kolen werden de eerste dag in zes kolen- treïnen naar Berlijn gezonden. Wat vrolijkheid verschafte een raca tussen vrachtauto's, beladen met aardappelen en groenten, op de grote weg van Helmstedt naar Ber lijn, om geldprijzen, die door Ber- lijnse fabrikanten ter beschikking waren..gesteld. Het snelst was een. vrachtauto uit Brunswyk met een lading komkommers. Naast zijn flessen wijn er. een vergulde krans. Bijna 1300 stucadoors in staking AMSTERDAM: Over het gehele land. zijn nu 1257 stucadoorsgezellen in staking: In Den Haag circa 450 ongeveer het gehele personeel van alle patroons j in Amsterdam bij 22 werkgevers circa 207 man, waar bij dan nog een aantal, dat buiten de stad werkzaam was. "Volgens de beide bonden van stucadoorspa- troons, die gisteren een vergadering hielden, magworden aangenomen, dat nog wel een gelijk aantal in de hoofdstad aan het werk is. Kleinere groepen stucadoors sta ken in Rotterdam, Deventer. Arn hem, Enschede, Groningen, Nijme gen en de drie Zuidelijke provincies. Het conflict is, zoals bekend, ont staan, omdat de werkgevers op ad vies van hun bonden, met ingang van 2 Mei besloten hebben, niet lan ger meer zwarte lonen te betalen, doch zich te houden aan de voor schriften van het College van Rijks bemiddelaars. Advertentie LM. Eerste kwaliteit MOQUETTE TAPIJT, in grote verscheiden heid van kleuren - 70 cm. breed, p. M.. 100 cm. breed, p. M. 2185 WALENBURGERWEG (WINKELSTAD-BLIJ DORP) BE IJ E RIANDSE LA A N RUSSÜM. Met een snelheid van circa 80 km, per uur en een gillende fluit raasde Donderdag om kwatt voor negen de sneltrein van 8.25 uit Amsterdam naar Enschede door het station van NaardenBnssum, terwijl onge veer honderd reizigers op het perron, die op de stoptrein naar Amersfoort stonden te wach ten, met ontzetting tot de ontdek king kwamen, dat de spoorbomen •langs de overweg vlak achter het station niet waren gesloten, zodat het op dit spitsuur vrij drukke verkeer, onbewust van hét drei gende gevaar, zich naar beide zü- den over de spoorrails voortbe woog. De spoorbaan maakt in het sta tion een vrij scherpe bocht naar links, zodat de mannen op de lo comotief, aan de linkerzijde de baan verkennend, eerst halver wege hét perron tot de ontdekking kwamen, dat de machine recht op dewielrijders, voetgangers en auto's inreed. Dé machinist zette de remmen aan en trachtte tegelijker tijd met korte en lange stoten op de fluit het publiek te waarschu- :\ven. Het. was onmogelijk de trein nog voor de overgang tot stilstand te brengeh en zo. vloog de locomo tief dwars door het verkeer op de overweg heen. Op het laatste rao- .ment wisten enkele wielrijders en voetgangers de dans te ontsprin gen, maar een personenauto een z.g. volkswagen kreeg een enor me klap van delinkervoorzijde van de locomotief en werd opzij geworpen. Wonder boven wonder kwam de inzittende, de heer Van Voorst uit Büssum, er met de schrik af, dank zij het feit, dat de auto niet werd meegesleurd. De trein kwam ca. vijftig meter verder tot stilstand en had 15 minuten vertraging. Onderzocht wordt, of een defect aan de spoorboominstallatie de oorzaak van dit nog goed afgelo pen ongeluk zou kunnen zijn. ROTTERDAM Het hoofdbe stuur van de Ned? Bond van Ouden i van Dagen heeft zich gewend tot net hoofdbestuur van cê Alg. Bond van Ouden van Dagen om te trachten tot samenwerking te komen. Limburgers uitgelaten over eleetrische verbinding (Van onze speciale verslaggever) VALKENBURG. „Met je hor loge in de hand kom je door het ganse land," Ir. F, O. den Ho 1- lander heeft Donderdag, met boven-spoorlij ke krachten, de waarheid van dit, enigszins geva rieerde, spreekwoord bewezen. Toen hij gisteravond, na de zege tocht door het nieuwbakken ge- ëlectrificeerde Limburg, thuis kwam zal hij waarschijnlijk heb ben gezegd: „Was me dat even een baan" Want, zelfs voor een direc teur van de Spoorwegen valt het niet mee de hele dag gefêteerd, be jubeld en bespeecht te worden.1 En zo is het gisteren toch gegaan. Dat horloge kan (spoor-)boek- delen spreken. Het was 't eigen lijke middelpunt van de dag hoewel al die hoera-roepende. feestmarsen-blazende en redevoe rende Limburgers daarvan niet veel hebben gemerkt. Want ir. Den Hollander wilde persé, ondanks Limburgse genoeglijkheid en wel bespraaktheid, op tijd komen met DEN HAAG..Het Internationale Rode Kruis heeft aan zuster S j o u k j e Hoi-ting, verbonden aan de gemeentelijke sociale dienst te Arnhem, en aan-mej. Eike Flikkema. verpleeghulp in de mobiele teams van het Ned. Ro.de Kruis in Indonesië, de Florence Nightingale-medaille verleend. Deze medaille wordt eens in de twee jaar op of omstreeks de geboortedag van Florence Nightingale 12 Mei aan ten hoogste 36 verpleegsters over de gehele wereld verleend „voor bijzondere toewijding aan de haar toevertrouwde patiënten". De medaille moet worden uitgereikt door het staatshoofd ,of de voorzitter van de Rode Kruisvereniging van het land, waar de gedecoreerde verpleegstejr woont. Zuster Hoiting, die in 1908 te Gro- Geringe prijsdaling van wollen stoffen verwacht Daar zich op de internationale wclmarikt een prijsdaling voordoet, houdt de regering rekening met een uitwerking hiervan op de prijzen van wollen weefsels. Hoewel de om vang. hiervan gering zal zijn, zal hieruit ook invloed uitgaan op. de verbruïkerspryaen. Voorts deelt de regering mede, dat met ingang'van 27 Mei aan staande de winstmarges op utility en niet-utility wollen stoffen zullen worden gelijk getrokken. ningen is geboren, geniet de achting, ja de grote bewondering en liefde van schier, iedere Arnhemmer. Wat zij tijdens de oorlogsjaren voor allen, die op enige wijze van de bezetting te lijden hadden, heeft gedaan, het is vrijwelonmogelijk dat alles te vermelden. Tijdens de hevigste bom bardementen heeft zij, zonder enige aarzeling, haar plicht en meer! gedaan. Nadat Arnhem was geëva cueerd heeft zij haar mooie sociale arbeid voortgezet voor de 46.000 vluchtelingen, die in Apeldoorn sa mengestroomd waren. Bij datr alles vond zij nog-tijd en moe.d! om een actief aandeel te hebben in het verzetswerk. En na de bevrijding, in een stad die vbor êen groot deel was verwoest, heeft .zij zich met hart en ziel ingezet voor het onderbrengen van de duizenden mensen, die hun huis kwjjt waren. Eike Flikkema is in 1923 te Bie- rum (Gr.) geboren. Zij werd in 1945 en 1946 opgeleid tot verpleeghulp van het Rode Kruis te Groningen en vertrok daarna met de mobiele teams naar Indonesië. Daar toonde zij zich niet alleen een buitengewoon •liefdevolle en opofferingsgezinde jonge vrouw, maar ook spreidde zti eèn meer dan gewone moed en door zettingskrachten tentoon. Toen eind November 1947 haar team, dat poli kliniek hield te Balamoa aan de Noordkust van Midden-Java, onder vuur werd genomen en een. paniek ontstond, heeft zij. door haar rustig en moedig optreden de hele situatie gered. Na beëindiging van haar contract in de zomer-van 1948 repa trieerde mej. Flikkema, maar toen zij hoorde dat het Rode Kruis krach ten te kort kwam meldde zij zich dadelijk weer aan' en in Februari vertrok zij opnieuw naar Indonesië. DEN HAAG Een vliegtuig van de Aero-Holland heeft het 250.000e kuiken van Ypenburg naar Lille (N.-Fr.) vervoerd. DEN HAAG De heer P. A. Ke'r stens, oud-minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, is benoemd tot ridder in de orde van de Ned. Leeuw. Lagerhuis keurt het Nee toch...? Heus! ■k Toert de Amerikaanse piloot James Worsham in Richmond na een viuchi ran 6" uur moest landen om rijn motor va te k(j- ken. ontdekte hij boven aan de motor een vogelnestje met eie- zijn'„eerste" 'trein en het is hem, zij het dan onder hoge druk, vrij wel gelukt. Het heeft er veel op geleken, dat er een feestlint wasgespannen dwars doof Limburg heen. £n langs dat lint. reed een electriscne trein/waarin niet alleen officiële gasten zaten, maar ook enkele tien tallen wegwerkers, die dagen lang en wie weet hoe vèel nachten hebben gewerkt om de eleetrische lijn klaar te krijgen. 'En dan moeten wij nog iets ver tellen van dé bestuurder, die, met ir. Den Hollanders horloge als „zweep" achter zich, de eleetrische trein voor de eerste, officiële maal door Limburg heeft gejaagd, t^ij gaat dit jaar een week extra rt vaeantie! Én royaal, voor rekem.,£ van de gemeente Valkenburg- „Waarom, -juist ik?", vroeg hi.;, maar geen van de glundere, gr» c schenkers g^f daarop een afdoend antwoord. Ze hadden dat nu een maal zo besloten dus.uit! Vrije prijzen voor haring en havermout DEN HAAG. Met ingang van heden zijn de maxirmimverkoopprij- zen voor gezouten haring, voor verse haring, voor haringproducten (bokking, harderwijkers, rolmops, •gemarineerde haring enz.) verval len. Ook voor visconserven gelden met "ingang van dezelfde datum gr en prijsbepalingen meer.. Vérder is ingetrokken de prijzen- verordening havermout" 1945. Voor prijsstijging op grond van schaarste behoeft niet gevreesd te •vnrden, aangezien de havermoutfa- brieken naar behoefte met grond stof feu' kunnen worden bevoorraad. "DEN HAAG Dr. Bruins S'lot en de heer Das en zijn uit de parlementaire enquête-com missie getreden. Mej. K lompe én de heer Kokkema zijn hun opvolgers. ARNHEM Zes jaar gevange nisstraf luidde het vonnis, dat ge veld is tegen de landbouwer J. O. de T.. die vorig jaar zijn werk geefster dood sloeg. Atlantisch Pact goed LONDEN. Het Britse Lager huis heeft gisteravond met 333 tegen 6 stemmen een regcringsmo- tie aanvaard, waarbij Engeland» deelneming aan het Atlantisch Pact wordt goedgekeurd. Aan de stemming ging een motie vooraf, die geopend werd met éeh rede, waarin minister Bevin scher pe critiek op de buitenlandse poli tiek van de Sow jet-Unie leverde. „Ondanks, de totstandkoming van de organisatie der Verenigde Na ties, kwamen wij", aldus Bevin, „te staan tegenover een groepering van landen in Oost-Europa, die naar mijn mening de eerste bewuste stap was. naar de verdeling van Europa. Wij zagen, dat het ene land na'het Andere volledig aan Sowj et- Rusland ondergeschikt werd ge maakt, De grootste bemoediging putten wij in dié dagen uit het aanbod van de Marshall-hulp. Dit weëö op de vurige wens der V.S. om bij te dragen tot het helen van de wonden van Europa. In de tijd, dat het Marshall-plan werd voor gesteld, stond de zaak er vrij slecht voor, dat kan ik u verzekeren. Er was grote nervositeit en de bedrei ging van Molotow, toen wij in Pa rijs besloten voort te gaan met het plan-Marshall, was geen loze drei ging. Wij constateerden dit later, naar aanleiding van de gebeurte nissen in Frankrijk, Italië en zelfs in ons land, toen pogingen werden gedaan om door beïnvloeding, der vakbewegingen het economische herstel tegen te werken. De landen van de West-Europese Unie wer den door deze gebeurtenissen ge noopt ernstige aandacht aan hun defensie te schenken. De beschul diging is geuit, dat het Atlantisch Pact agressief is en dat het oorlog zal brengen. Mijn antwoord hierop is, dat de afwezigheid van het At lantisch Pact de oorlog noch in 1914, noch in 1939 heeft tegenge houden. Als een pactals dit be staan had, hadden deze oorlogen misschien voorkomen kunnen wor den. „Het pact", zo besloot Bevin, „is bedoeld de deelnemende landen te gen agressie van buiten af te be veiligen, tot de Veiligheidsraad de nodige maatregelen beeft getrof fen." Na Bevin nam Churchill, de lei der der oppositie het woord. Hij zeide, dat hij het eens was met de „sombere rede" van Bevin. „Ik ben blij, dat hij de opheffing door de Sowj et-regering van de blokkade van Berlijn niet heeft aangegrepen als een gelegenheid om te verklaren,- dat een belangrijk vredesgebaar gemaakt is. Wij jui chen het Atlantisch Pact hartelijk toe en wij danken de Verenigde Staten voor de schitterende rol, die zij in de wereld spelen." Vijfde transatlantische KLM-lijn DEN HAAG De K.L.M. zal we derom een nieuwe transatlantische lijn openen en wel van Amsterdam via Glasgow, Gander, Montreal in Canada en Havanna op Cuba naar •Curacao. Deze nieuwe dienst zal tweemaal per week met Constella tions worden, gevlogen. ren. Samen met de instructeur- vlieger Jimmy Morris .(rechts) bekijkt hij het nestje met de nog onbeschadigde eieren. Op een Londense tentoon stelling van moderne schil derkunst is een Iste prijs toege kend aan zekere Thomas War- bis. Na de prijsuitreiking bleek dat Thomas 6 jaar oud is, van schilderen niets afweet en maar wat met verf geknoeid hadZijn vader had het „landschap" als grap ingestuurd. •K- Politieke vluchtelingen uit Hongarije nemen volgens de Oostenrijkse politie een kat in de sak mee. Als de Hongaarse politie speurhonden achter hen aanjaagt, laten zü de kat los, de honden vliegen dan achter de kat aan en de vluchteling kan veilig ontkomen. In Pretoria hebben stv.de.nten onder ijselijke bedreigingen flinke sommen ge Ids van rijke ingezetenen afgeperst. Dat is een misdaad, dia zij een dag in het jaar ongestraft mogen be drijven. De baten, deze maal 50.000 gulden, gaan naar 'het kinderziekenhuis. Op 26 Maart gaf de Lnndense „Daily Workerzijn lezers 'n ideologische tip voor de Grand National. Het adviseerde hun op Russian Hero (Russische held) te zetten. Het paard won en be taalde 100 voor 1 -At. Deze week probeerde het communistische blad hét weer. In een race om 20.000 gulden tipte het China Victory. De knol werd elfde in een veld van dertien paarden. y Amerika zet ontmanteling in Japan stop •WASHINGTON. De V.S. heb- ben gisteren bevel gegeven tot het stopzetten van verdere verwijde ring van installaties uit de Japanse fabrieken, welke voor herstelbeta ling zijn bestemd- Generaal-majoor Frank McCoy deelde de Commissie voor het Ver re Oosten mede, dat zelfs fabrie ken, die als „primair voor de oor logsproductie" zijn geclassificeerd, nodig zijn om Japans economisch herstel te verhaasten, McCoy zei, dat er geen maximum moest wor den vastgesteld voor de Japanse productie vopr vredesdoeleinden. China, dé Phiiippijnen, Neder land (voor Indonesië) en Engeland ontvingen tot-op heden in beperkte hoeveelheden ontmantelde fa- briek'sinstallaties uit Japan als her stelbetaling. „De Republiek: Is opgericht op de wijze waarop de marskramer een Vliegende Winkel op poten zet en zij verhindert al jarenlang dat Nederland de Koninklijke belofte waar kan maken. Haar ieiders. die self in een wereld van weel de leven, misbruiken simpeler, van geest tot het najagen hunner waandenkbeelden. Wanneer die leider^ thans hier in de zaal za ten, zou ik niet schromen teger, hen de zwaarste straf te eiser, wegers moord en poging tot moord." (Mr. A G. van der Hoogte, auditeur-militair bij het Bijzonder Krijgsgerecht van de Marinicrsbrigade tc Sur aba ja). aUET IS DUIDELIJK dat van L de Nederlanders in Indone sië, die dagelijks te maken hebben, met de guerilla-activiteit, veel ge vergd wordt. Van hun zenuwen niet in de laatste plaats. En het is even zeer duideljjk, dat de spanning, waaronder zij leven, soms een uit weg zoekt anders, dan die welke men in particuliere kring kan ver wachten. En zo heeft ook mr. A, G. van der Hoogte, auditeuT-militair te Surabaja. in een proces tegen vijftig gevangenen die half Maart een aan val op de stad hadden gepleegd, eens fris van de lever verteld boe hij nu wel over de Republiek en. zijn leiders denkt. Hij heeft daarbij ongetwijfeld niet alleen, zijn eigen mening verkondigd, maar datgene gezegd, wat bij hon derden. Ned er landers leeft, die in de Republiek een gevaar voor de orde en de rust zien. Mr. van der Hoogte heeft zijn visie ten beste gegeven op een wijze, waar de honden geen brood van lusten en wanneer Su karno en de zijnen nog in twijfel verkeren wat veel Nederlanders zou den doen. indien daartoe de gelegen heid bestond, dan kunnen zij in de woorden van mr. v. d. Hoogte zeker heid vinden: de kogel. De Nederlandse regering denkt daar anders over en is juist tot een accoord gekomen met mr. v. d. Hoogtes „marskramer van de Vlie gende Winkel". Nu moet men, wil men de orde en de tucht handhaven, de hier gesig naleerde tegenstrijdigheid even in disciplinair verband plaatsen. Het lijdt geen twijfel, dat de onverenig baarheid van de gedragslijn der Ne derlandse regering en de opvattin gen van mr, v. d. Hoogte, ten nadele van laatstgenoemde uitvalt. Althans wanneer men uitgaat van de tot nog toe onaangetaste stelling, dat onze regering de meerderheid van het volk vertegenwoordigt en dat mr. v. d. Hoogte slechts een radertje in het geheel is en in dienst staat van de gemeenschap, die door de rege ring wordt vertegenwoordigd. Het is mr. v. d. Hoogtes goed recht om Sukarno en alles wat in de byurt van. Djokja ligt. voor eeuwig de verschrikkelijkste dingen toe te dichten, zolang hij tenminste in zijn eigen huiskamer blijft. Achter de groene:tafel van het recht is hij een vertegenwoordiger der Nederlandse regering wiens politieke mening niet wordt gevraagd eh aan wie het niet past ten aanschouwen van iedereen en ten aanhoren van de ganse wereld 'n party, \vaarmee Den Haag onder handelt, uit te maken voor mars kramers cn van harte de doodstraf toe te wensen. Het is een. uiting van een onorde lijke geest zoals er helaas op dit mo ment zo velen in Indonesië zijn, die niet kunnen scheidenhun persoon lijke afkeer van het onderhandelen en hun plicht als ambtenaar jegens de Nederlandse regering in Den Haag. De juiste remedie voor deze slachtoffers van de zenuwenoorlog in ons tropisch gebied, kan slechts zijn èen uitgebreid, langdurig Euro- 1 pees verlof- FRANKFORT. De drie Westelijke militaire gouverneurs hebben gis teravond bekend gemaakt, dat zij, uet enig voorbehoud, de „fundamen tele wet" van de nieuwe Duitse federale republiek goedkeuren. Het voor behoud der geallieerden houdt het volgendc in: de clausule waarin Berlijn tot lid-staat wordt verklaard, wordt voor het ogenblik te niet gedaan; noodmaatregelen behoeven geallieerde goedkeuring: eenstemmigheid der geallieerden.is vereist voor elke wet, die de staatsgrenzen binnen Duits land wijzigt, uitgezonderd voor Wuerttemberg-Baden. De geallieerden z\jn van oordeel, dat de minister-presidenten van de ..Laender" het enige Duitse lichaam vórmen, dat gerechtigd is de uit voerende macht uit te oefenen, han gende dc vorming van een federale regering. In twee paragrafen wordt uiteen gezet, dat de toepassing van de con stitutie in het algemeen gesproken afhankelijk is van het bezettingssta tuut, dat van kracht zal worden, zo dra een federale regering is ge vormd. Generaal sir Brian Robertsen, de Engelse militaire gouverneur, heeft bekend gemaakt, dat de drie gou verneurs overeenstemming hebben bereikt over het „kleine bezettings statuut" voor West-Berlijn. Professor Carlo Schmlcl, socialis tisch leider der Duitse Constitueren de Vergadering, heeft meegedeeld, dat, aangenomen dat de voorberei ding van een algemene verkiezing zes weken zal vorderen, de Duitse regering ongeveer 10 Juli gevormd zal zijn en voor eind Augustus in functie kan komen. Amerika overweegt troepenevacuatie uit Duitsland PARIJS. Dc ministers van Buitenlandse Zaken van Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten zullen op 21 Mei in Parijs bijeen komen. Op deze bijeenkomst zul len de drie ministers in de gelegen heid zijn van gedachten te wisse len, alvorens de conferentie van de Raad van Ministers der Grote Vier op 23 Mei begint. De New York Times schreef gis teren, dat Amerika bezig zou zijn, een plan te bestuderen voor de te rugtrekking van buitenlandse be zettingstroepen ih Duitsland naar drie Noordelijke havensteden. Het blad deelde mede, dat het plan met Engeland en Frankrijk besproken zal worden. Volgens dit voorstel zouden de Britsetroepen zich te rugtrekken in het gebied van Ham burg, de Amerikaanse troepen in het gebied van Bremen en de Sow- 3 et-troepen in het gebied van Stet tin. Revolvers in plaats van gummiknuppels LONDEN. Naar aanleiding van jegens Attlee, de Britse Premier, van Ierse zijde geuite bedreigingen, heeft Scotland Yard gelast dat dc politiemannen, die Downingstreet bewaken, met revolvers in plaats van slechts met gummiknuppels ge wapend moeten zijn. In Downing street bevinden zich de woningen van. Attlee en sir Stafford Cripps, de minister van financiën. Gewoonlijk zijn de politiemannen in Engeland ongewapend. Van de zijde van het secretariaat van Attlee zowel als van Scotland Yard is ont kend, dat de bijzondere bewaking voor nummer tien van Downing street (de ambtswoning van de pre mier) haar aanleiding heeft in ge uite dreigementen. Het bericht, als zou de jongste ontwikkeling in Ier land de reden zijn, werden'niet ont kend. (Van onze sportredactie) Fanny BlankersKoen, onze Olt/mjjiscHe atliïetfek-kampioe- nc, gaat weer een buitenlandse reis maken. Morgen stapt zij in het KLM-vllegtuig naar New York. Vandaar zal zij naar Los Angeles, reizen, waar ze op 20 Mei deelneemt aan wedstrijden in het kader van. de amateur- athletiek-kampioenschappen. Op 28 Mei loopt Fanny in. New York, evenals te Los An geles, de 200 meter en de 80 me ter horden en u kunt het ge loven of niet een dag later, op 29 Mei, in..Amsterdam. Dan zal ze uitgeslapen of niet mee' doen aan de wed strijden van haar vereniging „Sagitta," en dè A.V. '23. V--v

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1