J 1 HET ROTTERDAMSCH PAROOL Amerikanen blijven in Duitsland accoord of geen accoord Marshall-hulp ook voor centraal geregeerd Duits rijk Er komen 1800 ton bananen Pluim voor oud-minister Gielen van Eerste Kamerleden Gevaarlijke smokkelaarsbende in fuik van rijkspolitie Nee toch.Heus Socialisten uit zeventien landen in Baarn bijeen Een sprookjesschip gaat door Nederland varen B8£ de-Mtoe'trsr- Onze verliezen in Indonesië Misstanden bij' huizenverkoop Anthracietprijs wordt hoger Zaterdag 14 Mei 1949 Red- en Adm. Lange Haven Ml, Schiedam Tel. 6r 30 Abonn.piijs: per week f 0.32 per kwartaal 4,10. losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Negende jaargang No. 111 Uitgave N V. De Nieuwe Pers Postgiro 393644 3ankler: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper CEKIJJN. ,,Er kan geen sprake zyn van terugtrekking van de Ame rikaanse bezettingstroepen uit Duitsland, zelfs niet indien de Russen tn Parijs met een dergelijk voorstel voor de dag zouden komen. Als met terugtrekking bedoeld wordt een geleidelijke vermindering van de troe pensterkte naar mate de stabiliteit van het land toeneemt, dan valt daar over te praten, Maar een volledige of b|)na volledige evacuatie zou vol strekt onjuist zijn," Dit is met nadruk verklaard door generaal Clay, de Amerikaanse militaire gouverneur In Duitsland. Zijn mededeling Is beves tigd door dr. Philip JesSup, de „reizende ambassadeur" van Truman, die gisteren in Parijs is aangekomen om mede tc werken aan de voorbereiding van de conferentie van de Ministerraad der Grote Vier. Onmiddellijk na zijn aankomst zeido h(j, dat tir.t bericht van de New York Times, volgens hetwelk de Amerikaanse regering een pLan overweegt om alle bezettings troepen in Duitsland op de Noorddultse havensteden terug te trekken, „onjuist en zeer misleidend" was. JN EEN DER STRATEN van de Britse sector ver Berlijn ver dringen nieuwsgierigen zich voor een étalage, waar met grote let ters bekend staat gemaakt: Door dat de blokkade is opgeheven zijn de prijzen der goederen in de Westelijke zones met 10 ver laagd. DEN HAAG. Binnenkort ko men er 1800 ton bananen van de Ganarische eilanden naar ons land. De lopende bonnen, die al anderhalf jaar geldig z|jn, zullen het eerst worden gehonoreerd, over de ver deling van het restant volgen nade re mededelingen. Dr. Beel en dr. Van Royen weekeinden samen BATAVIA Dr. Beel en dr. Van Royen zijn hedenmiddag naar Tjzpanas vertrokken, waar zij het weekend zullen doorbrengen in het buitenverblijf van dr. Beel. RESULTATEN WONINGBOUW IN MAART 1949 DEN HAAG. Volgens voor lopige cijfers van het Centraal Bu reau voor dc Statistiek zijn ïn Maart 3384 woningen voltooid. Tijdens zijn gisteren gehouden persconferentie het was dc laat ste voor zijn terugkeer naar de V.S. sprak generaal C)ay de mening uit, dat Rusland allereerst zal trach ten in Duitsland eeu centraal be stuur ingesteld te krijgen. Dat wil len weliswaar ook de Westelijke mogendheden, maar slechts dan, wanneer dit doel kan worden be reikt langs de weg van vrije ver kiezingen, Op een vraag, of een cen traal geregeerd Duitsland dus met inbegrip van de Russische zone in aanmerking zou komen voor Marshall-hulp, antwoordde Clay: „Ik geloof, dat een centraal gere geerd Duitsland inderdaad deel zal kunnen uitmaken van de Organisa tie voor Europese Economische Sa menwerking." Overigens werd-gisteren in Ber lijn. voor het eerst sinds vele maan den weer een viermogendheden-be- spreking gehouden. Gesproken werd over het ingewikkelde vraagstuk der hervatting van de handel tussen Oost- en West-Duitsland. Tevoren had 't onder Sowjet-contröle staande Duitse blad „Taeglïche Rundschau" verklaard, dat de Westerse autori teiten geen maatregelen hadden getroffen voor' het herstel van de interzonale handel. Van Britse offi ciële zijde is- gezegd, dat deze ver klaring volkomen onjuist is. Ook het Westen had alle beperkingen op geheven. maar de kwestie van het handelsverkeer is een zuiver Duitse aangelegenheid, aldus de Brit. DEN HAAG. De heer W. R. van Goor, hoofddirecteur van de Posterijen, gaat op 1 Juni, na bijna 46 dienstjaren, met pensioen. Onderwijserssalarissen hebben de aandacht Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. Het heengaan van de heer Gielen als minister bij het optreden van het kabïnet-Drees wordt door verschillende Eerste Kamer leden betreurd. In het voorlopig verslag der Eerste Kamer over de onder wijsbegroting wordt zelfs de veronderstelling geuit, dat h|j gevallen is als zoenoffer aan de Partij van de Arbeid, die zoals bekend is nogal wat critiek had op zijn beleid. Men acht een van de beste kenmerken van het beleid van dr. Gielen, dat het paste b|j het karakter en de samenstelling van ons volk. Met name vindt men het streven naar samenwerking van afzonderlijke volksgroepen, zoals dat vlak na de oorlog tot uiting kwam, onvoldoende historisch gefundeerd. De persoonswisseling aan het De partement van O. K. en W. wordt ook betreurd uit vrees voor indirec te bevordering van een ambtenaren- heerschappij. Terw|jl van verschil lende zijden in het voorlopig verslag aangedrongen wordt óp voorzichtig heid met de onderwijsvernieuwing, waarbij met voldoening wordt ge constateerd, dat de tegenwoordige minister in voorzichtigheid bij z|jn voorganger blijkbaar niet achter staat, waarschuwen enkele leden bepaaldelijk, tegen navolging van Angelsaksische methoden. In verband met de aangekondigde wettelijke regeling van het kleuter onderwijs wordt gevraagd of ge meente en provincie hierbij ook een taak krijgen. In overweging wordt gegevenom de leeftijdsgrens voor het kleuteronderwijs te stellen op drie jaar. Er dient spoed betracht te worden met de regeling met het oog op de vele misstanden in het kleuteronderwijs. In zake de onderwijzerssalarissen wordt gewezen op de ongelijkheid in rechtspositie tussen de onderwij zers en de ambtenaren. De critiek hierop in de Tweede Kamer geuit, wordt onderschreven, Aangedrongen wordt op de ver vanging van de Voorlopige Raad van'de Kunst, die alleen adviseren de bevoegdheid heeft, door een bjj de wet ingestelde Raad voor de Kunst, die groter bevoegdheden heeft. Aanbevolen wordt om binnen het departement over te gaan tot splitsing van onderwijs en kunstza ken en deze laatste toe te vertrou wen aan een staatssecretaris. Tegenover de vorstanders van een federatieve s„ menwerking van de omroepverenigingen staan ande re leden, die daarin niet veel ver trouwen hebben. Zij wensen een wettelijke regeling van de omroep met zo weinig mogelijk staatsbe moeiing, Verklaring der regering maakt goede indruk op Republikeinen BATAVIA. De speciale cor respondent van het Chinese dag blad „Teng Po" heeft uit Republi keinse kringen vernomen, dat men daar in het algemeen een goede indruk had gekregen van de rege ringsverklaring. Het blad wijst er echter op, de verklaring van dr. .Van Royen .betreffende het niet organiserën of erkennen van deel staten of daerah's binnen het ge bied, dat voor 19 December re publikeins territoir was, blijkens de verklaring van de minister van Overzeese Gebiedsdelen opgevat meet worden dat deze bepaling on aangeroerd laat hetgeen in de be trokken gebieden tussen 19 De cember en 7 Mei tot stand is geko men. Het blad zegt, dat in Republi keinse kringen niet bekend is, hoe de republikeinse delegatie'deze be paling heeft opgevat, toen zij van Nederlandse zijde werd vastgesteld.. Wanneer de opvatting van de Re publikeinse delegatie hieromtrent inderdaad verschilt met hetgeen minister- Van Maarseveen heeft verklaard, dan kan dit dezelfde moeilijkheden teweeg brengen als het verschil van interpretatie over de artikelen drie en. vier yan de overeenkomst van Linggadjati en artikel één van de. toegevoegde be ginselen van de Renyille-overeen- komst. Naar aanleiding van dit bericht heeft men van de zijde der Neder landse delegatie tegenover Aneta. verklaard, dat'belde partijen erin' hebben toegestemd, dat het bepaal de in punt vier van' de verklaring van dr. Van Royen op 7 Mei van kracht 'zou worden. [In bet zoeklicht GEEN ANDERE KEUS BEHALVE het arme Oostenrijk, dat zelf ender de voet ge- lopen heel wat onschuldiger is dan vele landen, waarmede reeds lang een vredesverdrag gesloten is, varen de naties, die Wereldoorlog nr II ontketenden, bijzonder wel bij' de tegenstelling tussen Oo'st en West. Italië is al lang als gelijk waardig lid in. de Atlantische ge meenschap opgenomen, Duitsland, voor zover het onder Westers be stuur staat, krijgt Marshall-hulp en heeft ruim 150 fabrieken van de ontmantelingslijst zien schrappen, en thans hebben de' Amerikanen besloten, dat de Japanse industrie in tactmoet blijven, zelfs de fa brieken, welker uitrusting gemak kelijk gebruikt kan worden om er oorlogsmate riaal mee te. vervaardigèn. Voor de landen, zoals Nederland, die. (thuis en in Indonesië), enorme schade door het toedoen van Duitsers en Japanners hebben geleden en gehoopt hadden tem minste voor een deel der aan gerichte verliezen een zekere scha devergoeding. ;te krijgEn, is deze Amerikaanse politiek zeker niet aangenaam. Desondanks is onmo gelijk haar- te becrltiseren. Onder alle omstandigheden moet het Wes ten. voorkomen, dat het communis me macht krijgt oyer de indu strieën van het Roergebied en Japan: Een bevredigende, levens standaardis de grootste vijand van het communisme. Maar welvaart in Duitsland en Japan is-.niet moge lijk, wanneer, mén hun, productie vermogen kortwiekt. Het gevaar dat beide landen zich nu opnieuw tot agressieve, zwaar bèwapende machten ontwikkelen, moet ver hinderd worden door een doel treffende contróle. Een andere keu ze heeft het Westen niet VEEL BEWOLKING Weersverwachting, medege deeld door het K-N.M.I. geldig van Zaterdagavond tot Zondag avond. Meest zwaar bewolkt met en kele regenbuien. Zwakke tot matige wind, hoofdzakelijk tus sen Noord en Oost. Weinig ver andering van temperatuur. 15 Mei; Zon op 4.47. onder 20.26; maan crader. 6U4; .16 Mei: zon óp 4,45, onder 20.28; tnaan op'0.45; onder 7.17.- Kosten voor woningbouw worden lager DEN HAAG. Met ingang van 17 Juni zullen de maximumbouw prijzen per kubieke- meter voor woningbouw worden verlaagd. Dit is mogelijk,.'door dat de houtvoor ziening thans ruimer is. Per woning zal voortaan tien kubieke meter' hout mogen worden toegewezen, inclusief ne deuren. DEN HAAG.. Bij Kamer is ingediend een Tweede wwetsont werp tot goedkeuring van het ver drag betreffende de culturele en'in tellectuele samenwerking tussen Ne derland en Groot-Brittannië. In dé 15 ton cacao en koffie ïn beslag genomen AMSTERDAM, Mannen van de rijkspolitie en do rijksrecherche In Amsterdam, onder commando van üe kapitein der rijkspolitie, Jhx. B. F. de Beaufort, hebben in samen werking met Amerikaanse oolltie- beamblen In de afgelopen jacht nab|j Frankfort een bende smokke laars overvallen, toen deze bezig was een party van 15.000 kg. cacao cn koffie, afkomstig uit Nederland en bestemd voor Zwitserland, op te slaan. De rijkspolitie in Amsterdam had reeds geruime tijd het vermoeden, dat een bende smokkelaars, be staande uit Nederlanders, Duitsers en Polen, grote vrachten cacao en koffie van Nederland via Duitsland naar Zwitserland smokkelde. Eer gisteren vertrok wederom een der gelijk transport per vrachtwagen. Een aantal rijksrechercheurs en rijkspolitie-beambten hebben het gevolgd. In Frankfort eöu het over geladen worden in een loods. De politiemannen slaagden er in zich in deze loods verdekt op te stellen, en toen de bende, bestaande uit elf smokkelaars, met de goederen arri veerde, werd zij „met open armen ontvangen". Een der smokkelaars trachtte te ontvluchten. Bij de ach tervolging werd op de man gescho ten, waardoor hij een schampschot aan het hoofd opliep. Alle leden van de bende zijn gearresteerd. Op een Rechts wint bij Britse gemeenteraadsverkiezing LONDEN. De einduitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Engeland cn Wales, Londen inbe grepen, Is als volgt: Conservatieven 385S zetels: Labour 1778 zetels; Onafhankelijken 941 zetels; Liberalen 107 zetels; Com munisten 11 zetels. Uit de einduitslagen van de 28 Londense „boroughs" (bepaald be stuursgebied) blijkt, dat Labour de- leiding heeft in 17 en de conserva tieven in 11 boroughs, waarvan er 6 op Labour gewonnen werden. Dc conservatieven noemen de uitslag van deze verkiezingen, die als een soort generale repetitie voor de algemene verkiezingen worden be schouwd, een groot suces voor hun partij. Post voor „Grote Beer" en „Oldebarneveldt" DEN HAAG. Correspondentie voor opvarenden van re troepen- transportschepen. „Grote Beer" en „Johan van Oldebernevelr", beide op weg van Indonesië naar Ara- sterdam, moet uiterlijk op 22 Mei zijn gepost om in een tussenhaven aan de geadresseerden te kunnen worden uitgereikt. IN WEST-DUITSLAND had een speciale gemeenteraadszitting plaats ter gelegenheid van de op heffing der blokkade, waar bij de burgemeester van West-Berlijn, prof. Ernst Reuter dank bracht aan de westelijke militaire bestu ren en verder aan iederdie bij de luchtbrug was betrokken. Ge neraal Lücius Clay, de aftreden de Amerikaanse militaire gou verneur, die de zitting bijwoonde en een afscheidsrede hield, ver laat het stadhuis Toen Andrei GrompJco, de Russische diplomaat, dezer dagen bij dc V.N. terugkeerde (met een nieuweonbegrijpelij ke titel) zelden de persfotogra fen tot hem: „Waarom kijkt u altijd zo zuur, mister Gromyko; waarom wilt u nu nooit eris la chen voor de lens?" Gromyko bleef zuur kijken en zeide:Als- ik lach, zegt iedereen „hoe ge kunsteld!".: sre* -- In Tokio is een dierentuin, net als in-veel Westerse grote steden. En ook in Tokio heeft men het nodig gevondeneen extra-dierenbeschermingsdag te houden, onder de leuze„Doet Dieren Goed!" Aart de avond van de eerste dierenvertroete- lingsdag berichtte het bestuur van de Diergaarde„Reeds één giraffe gestorven aan over eten!" Pearl Bess te Indianapolis is woedend op haar tandarts want wat die man haar gele verd heeft; Zij kwam bij hem om zich te laten behandelen, hij keek haar in haar mond, nam er haar kunstgebit uit, legde het weg en zeide: U krijgt het terug, zodra u mij be taald hebt; u is schandelijk veel achter en op manen reageert u niet!" Toen was hij naar de deur van de spreekkamer gegaan had ze geopend én riep, geivoon zoals altijd: Volgende patiënt!" George Bernard Shaw, de beroemde Ierse schrijver, laat viér maal in een jaar zijn haar knippen; bovenop wordt het al een beetje dun, fnaar aan de zij kanten ts het nog flink dik. Zijn kapper mag de gebruikelijke praatjes tegen hem houden (mooi weertje, vandaag, vindt u niet?), maar, als Shato op de. kapstoelleuning begint te trom melen, moet de kapper ogen blikkelijk z'n mond houden en blijven zwijgen, tot Shaw niét meer trommelt Dr. Drees spreekt Comïsco toe BAARN. In hel Astoria Cha- Iet Baarn is gisteren de Interna tionale Socialistische Conferentie (Comisco) begonnen, waarop 17 landen met totaal ongeveer 60 ge delegeerden vertegenwoordigd zijn. De heer Van der Goes van Na- ters begroette de verschillende de legaties, Tot de Engelsen zcidc hij. dat Nederland bijzondere belang stelling heeft voor de Engelse so- cialisatiepolïtiek. Zich tot de Bel gische gedelegeerden richtende verklaarde hij: „Ik wens u sterkte met uw ongedisciplineerde koning" In dè. .Fransen begroette hij de constrüctlevè federalisten van Europa. Vervolgens werden de Duitse gedelegeerden toegesproken, waarbij de heer V- d- Goes opmerk te, dat de blokkade werd doorbra ken, mede dank zij de koelbloedige houding van de Berlijners. De Grieken wenste hij geluk, dat zij thans op dit congres aanwezig kun nen zijn. Ten slotte verwelkomde hy dé Spanjaarden, Italianen cn Zwitsers. Ook dr. W. Drees voerde het woord, niet als minister-president zo hij zeide. doch als socialist. Hij verklaarde zich voor planning op ieder terrein en is jaloers op Scandinavië en Engeland, die reeds meer kunnen presteren. Hij be sprak voorts de doorbraak in het Gcmden koets per schip tentoongesteld Schipper Schot uit Bergen op Zoom heeft z|jn charter gete kend; de zaak is er door. Drie maanden lang zal z'n Kempenaar dc kostbaarste last over het wa ter dragen, die ooit per binnen schip is vervoerd. Be gouden koets, dc cremc calèche, unifor men, vitrines, allerlei gewichtige zaken, die b|j Prinsjesdag horen, varen In zijn schip mee op een tocht door heel Nederland. En tiénduizenden, die niet de ten toonstelling tn Amsterdam en Den Haag konden zien, die vrij wel nooit in de gelegenheid zijn, zoiets bijzonders te bewonderen, zullen hem dankbaar zijn. Hem niet alleen, vooral niet. Het, zijn de Nederlandse Particuliere Rijnvaart Centrale en de Stichting Nederlandse Particuliere Binnen vaart, die enige maanden geleden, op het idee kwamen. Wie erover te; beschikken hebben, v. er aan vankelijk niets van weten. De gou den koets op het water? Daar heb je minstens een torpedobootjager voor. nodig, vond een admiraal. De schippers wisten wel beter. Hun schepen zijn te vertrouwen, zijn uit stekend geschikt voor zohv doel, want een Kempenaar is groot ge noeg voor een héle tentoonstelling; Is die eenmaal ingericht, dan is men klaar voor heel Nederland; het schip vaart.wel. Dus wordt Vrijdag of Zaterdag daarvoor vervaardigde köoi in het schip geladen. Er is ruimte ge noeg: ^de schuit meet 610 ton, is 50. ml lang, 6.60 m. breed en het ruim- is zo hoog, dat de koets {3.60 m.). er .gemakkelijk. ;in geborgen kan worden. Er moest aanhet schip wat gedokterd worden: extra loopplanken, afscheidingen en èlectrisch licht dienden aange bracht. De wanden van het ruim zijn bekleed met vlaslfnnen en met witte dekkleden heeft de. ,Mawa' ■'n wat fleuriger uiterlijk gekregen. Op 25 Mei wordt de expositie in Middelburg geopend. Vandaar be gint de tocht langs Vlissingen, Breskens, Terneuzen, Zierikzee, Bergen op Zoom, Breda, 's-Herto- genbasch. Helmond, Maastricht Venlo, Nijmegen, Arnhem, Zulfen, Hengelo (O.), Deventer, Zwolle, Meppel, Kampen. Sneek. Leeuwar den, Groningen, Delfzijl, Ha'rlin- gen. Den Helder en Alkmaar. OiHt streeks half Augustus is de Mawa ïn Dén Haag', terug, nog juist op tijd want al gaan er twee leden van het personeel van de Konink lijke stallen mee, voor de derde Dinsdag in September wil men dé koets nog graag eens extra-, op poetsen. ZwedenEngeland 31 De voetbalwedstrijd Zw.ëden—En geland, tg Stockholm géspeéld, is in 'een verrassende 3—1; overwin ning voor dè Zwèdén geëindigd, Bjj het ingaan, van 'de rust leidde Zwe- Oorlog en Marine komen in één ministerie (Eigen berichtgeving) DEN HAAG. In verband met technische moeilijkheden b|j het slechten van de administratieve scheiding zal de aangekondigde, vorming van een ministerie van Landsverdediging nog enige tijd op zich laten wachten. De voorberei ding van de samensmelting van de ministeries van Oorlog en Marine is echter ter hand genomen. In dit kader past rle, dezer dagen te ver wachten. benoeming van minister Schokking tot minister van Marine. Op dit ogenblik is minister Schokking slechts minister van Marine ad interim. Door de omzet ting van dit intèrimaat in een defi nitief mimsterseftan wordt reeds tot uitdrukking gebracht, dat in de toekomst Oorlog en Marine onder één minister zullen ressorteren. In een volgend stadium zullen dan dc departementale scheidslijnen wor den opgeheven. Kind valt van drie hoog AMSTERDAM. Gisteren Is een nog geen twee jaar oud. jongetje yan een balkon van de achterzijde van een .perceel in. de WiJheltnina- straat te Amsterdam gevallen. Ge lukkig werd dc val gebroken door bén paar waslijnen, welke in de be neden gelegen tuin gespannen wa rén.. Het jongetje is in een zieken huis opgenomen en maakt het rede lijk wel- BIJDRAGEN VOOR POOTVISFONDS DEN HAAG. -1- Tclkenjare wordt van overheidswege vastgesteld hoe groot de bijdrage zal zijn. die henge laars en beroepsvissers moeten be talen voor het zgn. pootvisfonds. De ze gelden worden gebruikt voor het kweken, aankopen cn uitzetten van pootvis. het doen van proefnemin gen, verbetering van viswater, be strijding van water-verontreiniging enz. Men beoogt hierdoor de pro ductiviteit van het viswater te ver hogen. Voor het komende seizoen, dat op 1 Juli a.s. aanvangt, is dc bijdrage voor hengelaars vastgesteld op 50 cent. Voor een hengel-aktc moet boven de normale kosten even eens 50 cent werden betaald. Aan vragers van een grote visakte A of B en van eén kleine visakte moéten 1,extra sforteu. De regeling is afgekondigd ic de Nederlandse Staatscourant van gisteren. Nederlandse kabinet. De financiële kwestie zo vervolgde dr Drees is in Nederland primair. On danks, dat hij de mensen geld af neemt, is minister Lieftinck popu lair, omdat hij sterk de gelijkheids, gedachte bevordert. Ook de minis ter van Wederopbouw is een goed partijgenoot en heeft het vertrou wen van het volk, evenals de mi nister van Landbouw. Hedenmorgen om 11 uur is de Commissie met haar eigenlijke werkzaamheden begonnen. Bij af wezigheid van de heer Vorrink zit de heer Van der Goes van Naters het congres voor. Actie tegen huurverhoging DEN HAAG. ïn Den Haag is opgericht bet Comité van Actie te gen ae. Huurverhoging, Dit comité heeft een landelijk karakter. He: doel is om 'de' verhoging zo gering mogelijk te houden, alsook bepalin gen te verkrijgen voor een vaststel ling van onderhoud aan dc wonin gen DEN HAAG, De regering maakt bekend, dat tot haar leed wezen de navolgende .verliezen in Indonesië z|jn gerapporteerd: Kon. Landmacht: 4 April 1949: sold. H, Allinga, Uitgeest; 20 April 1949: huzaar le kl. D. Peters, Hoorn; 24. April 1949: sold. Ie kl. G. C. Isser, Rotterdam;' 26 April 1949: korp. B. van Eek, Rotterdam; 27 April 1949: sold. A, J. ver. de Sonde, Sprundel (N.Br.); 28 April 1949: sold, le kl. L. M. Hrxigen- kamp, Rotterdam: sold. A, Uytten Boogaart, Amsterdam: .29 April 3949: sold, J. Bakker, Stadskanaal; 1 Mei 1949: sold. A.Hoos, Leerdam; 3 Mei 1919: sold. J. E. Kremers, Mill (N.Br.). K.N.I.L.: 24 April 1040: Amb. sergt. nf. C. P. Laturiuw; Amb. sold. 2e kl. inf. B. J. A. Loppies; 26 April 1949: Tim. sold. 2e kl. inf. Liat; 27 April 1949. Man, korp. inf. F. R. Mandagie; 29 April 1949: Man. sóld, 2e kl. inf. J. D, Mottoh; Jav. sold, le kl. nf. Soetidjo; 30 April 1949: Amb. sold. 2e ld. inf. J. Paaiq; Amb. sold. 2e kl. inf., J- Rahangear; sold. 2e kl. inf. P. A. Philipp. DE HEER KOOS VORRINK, voorzitter van dc Partij v. d. Ar- beidi die bij liet vliegtuigonge luk m Denemarken op 17 Januari zwaar gewond werd, is in zoverre hersteld, dat hij nu spoedig het JVykbinp F. Ziekenhuis, waar hij verpleegd werd, zal kannen ver laten, Wij fotografeerden Koos Vorrink Donderdag buiten het ziekenhuis. Aan, zijn rechterhand de Nederlandse uerpieepstcr, zr. A. W. van Iperen, die na het on geluk mei een speciaal vliegtuig naar Denemarken vertrok om hem te. verzorgen. Haar taak is nu ten einde en zij zal weer naar Nederland terugkeren. der arrestanten'is een bedrag van 4000 dollar vevondèn. hetgeen aan de chauffeur .van de vrachtwagen, die de goederen vervoerde, zou wor den uitbetaald. Het onderzoek is op het ogenblik nog* aan da gang. Meestbiedenden hebben vaak voorrang DEN HAAG. Het is vrijwel onnodig er nogmaals op te wijzen, welke woningnood er in ons- land heerst. Wel blijkt het noodzakelijk: er duidelijk de vinger op te leggen, dat er huiseigenaars zijn,' die uit deze nood extra winst trachten te slaan. De vragen, die het Tweede Kamerlid TenHagen (PvdA) daarover stelde en het antwoord, dat de minister van Binnenlandse Zaken hierop gaf, duiden wel scherp deze misstand aan. De heer Ten Hagen vestigde de aandacht van de minister er op, dat in toenqfnende mate vrijkomende woningen aan woningzoekenden worden verkocht en dat tegen prijzen, die iedere redelijkheid te boven gaan. Dat heeft tot gevolg, dat dikwijls die mensen vrij ge makkelijk een woning kunnen krij gen, die over veel geld beschikken, terwijl gezinnen, die dringend een huis nodig hebben, achter het net vissen. Het antwoord van de minister Is, voor de goede lezer, voor geen tweeërlei uitleg vatbaar: hö is het volkomen eens met de heer Ten Ha gen, dat er b|j het verkopen van hui zen hoogst ongewenste methoden worden toegepast. Indien het gemeentebestuur zon der meer het feit van het bezit als doorslaggevend, met voorbijzien van de dringende woningbehoefte van anderen, voor het verlenen van de vergunning tot in gebruik nemen van de nieuw gekochte woning be schouwt, is dit een ernstige mistoe stand te noemen, zegt de minister. (Eigen berichtgeving) DEN HAAG. Met ingang van Maandag worden onthracietpr|jzen In Amsterdam, Den Haag, Rotter dam, Utrecht en Haarlem niet tien cent per mud verhoogd. Deze prijs verhoging geldt voor nootjes I, H eü TH. Deze prijsverhoging is het gevolg van een onderzoek van het econo* misch instituut voor de midden stand. Dit concludeerde, dat de be- zorglonen in de grote steden, die veel hoger zijn dan elders, tot onbil lijkheden hebben geleid. Tegelijkertijd is voor het gehele land de prys van nootjes IV met vjjf cent verhoogd. In de v|Jf grote ste den echter met vijftien cent, per mud. Hiervan komt tien cent aan de handelaren zelf ten goede, terwijl vijf cent naar het Rykskolenbureau gaat, Bovendien wordt de prijs van eierkolen voor de handelaren ver* I a a g do, met 12,5 cent per mud en ook deze prijsverlaging komt aan de handelaren, ten goede, want de prijs, die de consument voor de eier kolen moet betalen, blijft ongewij zigd. De particuliere mjjnen krygen -dus de geëiste tegemoetkoming, doordat z|j voor nootjes v|jf cent per mud nicer mogen rekenen en de Staats mijnen worden het kind van d.e reke ning, omdat de prijzen, die zö voor eierkolen en cokes maken, zijn ver laagd. Zo nodig zal dit echter door subsidie worden goedgemaakt. dpNyByoTx. Bijna 6000 werklozen minder in April DEN HAAG Het aantal werk lozen Is in April gedaald van 63.240 tot 57.524. Dit aantal moet worden gespitst in 33.091 geheel werklozen, 862 wachtgelders en 23.571 DUW-Brbeidcrs. De vermindering van het aantal werklozen uitte zich het sterkst in de aardewerk- en steenindustrie, de bouwnijverheid, de - landbouw en m de groep losse, ongeschoolde arbeiders. Het aantal aanvragen voor man nelijk personeel daalde van 26.449 tot '25.900. Uitgezonderd in de provincies Utrecht en Noord-Holland daalde, dc werkloosheid in het hele land. DEN. HAAG. B|j beschikking van de minister van Economische Zaken zijn dc prijzen van huishou delijk en laboratoriumglaawerk, met uitzondering van verpakkingsglas, niet meer aan prijsvoorschriften verbonden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1