Ipsa f* iVan een perkamentmakerij en een papiermolen KREU6ER SINGEL 209 FOTQ BEL WILLEMS KAMP MULDER MEI heöen.... Uit het verleden van Schiedam (XVII) Een Rotterdammer nam in onze stad het eerste initiatief DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB Veertig jaar lang op de tram KOUSENREPARATIE WAAROM... PLATE nmiaifh bloemenmagazijn -ru-r.vardia" VERLOVINGSRINGEN oude genever MSCWT 'W5ÊIR? @847 GARAGE BRILLEN D. DIJKSHOORN Ook bij de Schiedamse winkeliers vindt U wat U nodig keeft/ DE GEER PIJNLIJKE VOETEN W. SIEPMAN VAN LEEUWEN 2 VEEL perkament wordt er tegenwoordig niet gebruikt. Een enkeling, die nog een'boek in perkamenten band laat binden: archieven en bibliotheken, die oude delen uit hun collecties met perkament herstellen: dat rijn 20 de enige gebruikers. Toch zullen vele lezers nog wel eens een oud eigendomsbewijs van een huis en erf of van een perceel land op perkament geschreven in handen hebben gehad en hebben vele gezinnen soms wel een bock, in perkaraenten band gebonden dat wellicht reeds lang van vader op zoon m de familie is gebleven, in huis. A7RQEGER was dit heel anders. v Vrijwel alle boeken, die in "druk verschenen, werden in per kament gebonden: de besturen van alle mogelijke lichamen gebruikten blanco boeken met perkamenten banden om hun notulen in te sehnj- j deert", voor „1t mereken van 't stuck kalf Es veil en", voor „schaven ende floersen", voor ..schaeven vant parekement", voor „peelen van kalffsvellen", voor „smeeren van schapevellen" en. voor .,'t mereken met Iettren". Tenslotte ven of hun financieel beheer vast i moet Gordon aan Peper jaarlijks -te leggen: moest een officieel stuk als „voerloon" drie zilveren duca- woröen opgemaakt, dan werd daar voor perkament gebruikt. Hieruit is te verklaren, dat In vroegere eeuwen bijna alle steden een perkament-makerij hadden. Za was het ook in Schiedam. Toch beeft onze stad tot ongeveer het midden van de zeventiende eeuw- het zonder een dergelijk bedrijf moeten stellen. Het feit, dat Rot terdam, waai' men alles kon be trekken, zo dichtbij was een fac tor, die vele malen in de geschie denis van onze stad een rol speelde en ook nu nog verre van uitgescha keld kan worden geacht zal hier aan niet vreemd zyn. Het eerst vernemen wij er van in de beslui ten van het Schiedam se stadsbe stuur van 28 September 1642, waar "wij lezen: „Tversouck om alhier ter stede franchün te maken wert goet gevonden ende toegestaen". „Fran- chijn" is de oude benaming voor perkament en het stedelijk bestuur blijkt tegen fabricage ervan binnen zijn muren geen bezwaar te hebben. "Wie was degene die het initiatief nam om hier zulk een bedryf te vestigen? Geen Schiedammer. Een Rotterdamse burger. Jan Lieve nsz. van Dalen, die ook in zijn geboorte stad als „perckamentmaecker*' had gewerkt, waagde het om zich in Schiedam te vestigen. 3 November 1642 werden door de erfgenamen van wijlen Frans Maes Heyndricxz., in zijn tijd een bekend brander in Schiedam, en een van de weinigen, die succes hadden gehad met de tijkweverij, verkocht aan Jan Lïe- vensz. „parckemetitbereijder" voor 700 carolusguldens, twee huizen en èrven „zijnde voor desen geweest een Branderije", staande en gelegen aan de Oostzijde van de vaart in het Broersveld toen nog niet ge dempt die van het Broersveld zich uitstrekten tot aan ,,'s heeren Bansloot loopende langs de Broers- veste". Deze perkamentmakerij ging 'na de dood van Jan.Lievensz. van Dalen over aan zijn schoonzoon, Robbert Gordon. Deze was 3 Ja nuari 1648 als „Jonghman, Adel borst onder de Compagnie van den welgeboore gestrenge heer ende Ridder Sir Wil jam Drummond, Co lonel guarnisoen houdende alhier" met Lijsbeth Jansdr- van Dalen ge brouwd. Hij was geboren te Aber deen in Schotland en hoorde bij de Schotse regimenten die in de zeven tiende eeuw in de Republiek dienst deden. Blijkbaar heeft Robbert Gordon zijn militaire loopbaan er aan gegeven; had hij geld van zich zelf? Wij weten dat niet. Wel dat hij driemaal gehuwd is geweest en de laatste twee keren met niet-on- bemiddelde vrouwen. In elk geval: het ging hem goed in de wereld en zijn geslacht behoorde later tot de meest vooraanstaande in Schiedam, De familie Gordon verkocht in 1728 de perkamentmakerij aan mr. Phi lip Jacob van Cloon, raad en rege rend schepen van Schiedam, even eens een deftig heer. Diens erven verkochten het bedrijf in 1740 aan Jacob Eamouw, die op zijn beurt de panden in het Broersveld in 1753 verkocht aan Jan Fafa. Er wordt dan echter niet meer bij vermeld, j dat er een perkamentmakerij m ge- vestigd was. Vermoedelijk haa het bedrijf toen opgehouden te bestaan. Wanneer de familie Gordon, in 1728 de perkamentmakerij ver koopt, wordt in de daarvan opge maakte acte ook de bedrïjfsinven- taris, die de koper volgen zal, op gesomd, Het is wellicht aardig die ook hier te vermelden. Er zijn: .,156 Raemen gestickt en gecoord, 42 oude raemen, 1 cruywage, een backwage, twee nieuwe boomen, twee oude dito, 3 Kricx, twee tob- bens met ïjser beslagen. Twee be slagen bakke met Isere beslagen, agt tobbens, een smeerton ende quast, 2 hake, 1 polsstock, nog een stock een Leer, een ijsere nijp tang,* 2 emmers 1 Kalkschep, 3 schrapïjsers, 1 waterton, 5 manden, 5 werk en agt sehabysers, 1 stoel, een groote werkraem. Een slijp steen, een ijsere treeft, een netje, 1 teems, 2 spons e, twee boutte ha mers, drie Krijtbacke, twee peijl- ysers." HET wil mij voorkomen, dat •later de familie Gordon eveneens trouwens later het ge slacht van Cloon niet zelf meer in het bedrijf heeft meegewerkt, maar alleen eigenaar was van en toezicht hield op het werk, dat door knechts werd verricht. Naar mijn -mening is dit op te maken uit de inhoud van twee Schiedamse nota riële acten uit 1685 en 1687. In de eerste lezen wij hoe „Lourens Pe per, borger ende inwoonder deser -stadt, sigh selven. verhuurt aen Robbert Gordon, parekementmaker "binnen deser stadt". De arbeids overeenkomst bevat de volgende voorwaarden: Laurens Peper zou tien jaren achtereen als knecht in de perkamentmakerij moeten wer ken. Als Gordon geen werk voor hem heeft, zal hij wekelijks aan de knecht drie gulden en drie stuivers moeten betalen, Gordon zal in de werkplaats moeten houden vijf „packramen". Verder worden de bedragen vastgesteld voor de ver- - schillende door Peper te verrichten werkzaamheden. Hij zpu betaald worden voor „offstooten ende smee- _ren ende 't geen daeraen depen- tons betalen. Waarschijnlijk moet dit zó opgevat worden, dat behalve zijn gewone loon Peper voor de bo venomschreven werkzaamheden nog apart betaald werd, zodat zijn verdiensten wel een vaste basis hadden, maar bij grotere omzet konden stijgen. Nog duidelijker door A, v. d. Poest Clement wordt, dat de Gordons later niet meer zelf het handwerk beoefenden uit een contract uit 1687, aangegaan door dezelfde personen Gordon en Peper, de perkamentmaker en de knecht m de perkamentmakerij dus. Samen zullen zij nu in Alk maar een dergelijk bedrijf gaan op richten. Daar zal „met den eersten zo spoedig mogelijk) werden klaer gemaeckt de plaets en huy- singe (aldaer tot dien eynde gecogt) omme tot een bequame pargament- makerije te cunnen werden ge- bruiekt." Ook de gereedschappen zuilen worden gekocht. Peper zal zich metterwoon in Alkmaar moe ten vestigen en ,.de voorsr. parga- mentmakerïje rrntsg. de neeringe moeten doen ende waernemen ende sigh daar ane houden". Speciaal wordt vastgelegd, „dat de voorsz. pargamentmakerije haer beydert (Gordon en Peper dus) sal aangaen ende hij Peper deselve sal moeten waernemen." Winst en verlies zul len zij beiden voor de helft hebben of dragen. Ook in dit contract wor den de lonen bepaald voor de ver schillende bewerkingen, die Peper moet verrichten om tot goed per kament te komen. Als Peper „om de negociatie van huis moet reysen" zal hij daags één. gulden ontvangen behalve natuurlijk^de reis .en ,rede- lijcke" teerkosten. "Verder moet Peper zeer .nauwkeurig boekhouden en na afloop van elk jaar aan Gor don rekening en verantwoording afleggen; dan zullen winst of ver lies tegelijkertijd gedeeld worden. Robbert Gordon, de kapitaalkrach tige Schiedamse regeringspersoon. zou de gelden verstrekken die nodig waren om het huis in Alkmaar te kopen en de perkamentmakerij in te richten. Lourens Peper zou daar voor een obligatie tekenen. Ten slotte wordt nog bepaald, dat Peper nooit, zonder wilsovereenstemming met Gordon, uit Alkmaar zal mogen vertrekken; Gordon zal in Alkmaar geen tweede perkamentmakerij mogen stichten. En zo ging dan Gordon's knecht naar Hollands Noorderkwartier en in het Schie damse bedryf 2al een ander de werkzaamheden, die de Gordons eerst zelf verrichtten, hebben uit gevoerd. 7 OALS reeds gezegd, werd in de achttiende eeuw het gebruik van perkament steeds geringer, wat het verdwijnen van, de Schiedamse perkamentmakerij zal hebben ver oorzaakt. In volkomen tegenstelling hier mede is het sterk toenemende ge bruik van papier, een ontwikkeling overigens, die reeds eeuwen eerder was begonnen. In verband hier mede moge ik hier nog iets vertel len van de oudste Schiedamse .pampiermolen", waarvan, ik ge gevens vond. Deze molen staat ook afgebeeld op de Schiedamse plattegrond van de Gheyn van 1598, waarvan wy reeds meer hebben gehoord, in het archief vinden wy er voor de eer ste maal melding van gemaakt op 27 December 1595, toen „op de Re- queste van Cornelis Claesz. Jager cum suciis nopende huniieder ver- souck van 't stellen van een pam piermolen" het stadsbestuur aan enkelen uit zijn midden opdracht gaf om met de inzenders van het verzoekschrift een overeenkomst aan te gaan. 5 Januari 1596 werd alvast besloten, dat de op te rich ten papiermolen gedurende de eer ste vüf jaren vrij zou zijn van be lastingen. Geen slecht begin dus. Ruim een maand later II Fe bruari 1596 werd de definitieve overeenkomst tussen de stad en Cornells Claesz. Jager, Niclaes Tzeraerts en. Beyndrick Pietersz, Sterrenburch aangegaan „nopende het stellen van een papiermolen op het erff bij door) hemlieden ge- cocht van Cornelis Cornelisz. BoerL gen (de koopsom was 1200 caro lusguldens geweest; Tzeraerts had een helft, de beide anderen een vierde deel voor hun rekening ge nomen) leggende ontrent de Vlaer- dmgpoort deeser stede". Zeer be langrijk is de bepaling, dat de ei genaars van de op te richten papiermolen voor hun rekening zouden mogen laten maken „een steene zijl ofte verlaat door den dijck". De bedoeling daar van was „omme de molen daer door bequamelijck te doen gaen". Het bestedon en aanleggen van deze zijl zou onder toezicht van het stadsbe stuur maar voor rekening Van de toekomstige moleneigenaars ge schieden. Verder zou „t'eynden de zijl gemaeckt worden een sehot- deurtgen bequaem sijnde omme 't sélffs toevallen De eigenaars zullen' moetpif .verhinderendat er „vuylicheyt" met het water mee komt. Zij zouden er ook ïn moe ten toestemmen dat „op de Selve sijl ofte verlaet noch een coren 'ofte olijroolen buytensdijcx sal gestelt worden", als het stadsbestuur zulks 83. Taaie Toon is niet minder verbaasd in dit afgelegen oord Rob te ontmoeten en minuten lang staan die twee el kaar de hand te schud den. En natuurlijk kan Rob mee terug varen naar Nederland. „'t Wordt een lange reis, zegt Taaie Toon, „want ik ga via Hobart op Tasmania. Als dat geen bezwaar voor je is Nou, Roh is al lang bly, dat hij passa ge heeft gevonden. Maar dan denkt hij aan opa Larsen. Zou hy ook meemogen? „Wel zeker," zegt Taaie Toon, „laat de oude maar aan boord komen." Rob neemt enkele dagen later hartelijk afscheid van zijn Chileense vrienden en dan gaat het huls-toel Doch na een week wordt opa Larsen ziek en op een nacht hoort Rob hem kreunen. Hy gaat naar zijn hut en opa Larsen zegt: „Ik voel mijn einde naderenMijn vaderland zal ik nooit terugzien. Maar vóór ik sterf zal ik je mijn geheim van de schat meegeven." Hij doet een vrij onsamenhangend verhaal, dat Rob geduldig aanhoort en dan geeft de oude hem een klos gespikkeld garen. „De sleutel tot mijn geheim," zegt hij zacht. Advertentie LM. PENSELEN MALAIS; W. DE WlïRS-TR' 46' R.'pAM J WAGENSTMÏ5 - DEN HAAG nuttig zou achten. Blijkbaar werd toen al onenigheid verwacht met de waterstaatkundige dienst, want in de overeenkomst wordt al vast me degedeeld, dat, wanneer dijkgraaf en heemraden zich rechten zouden aanmatigen betreffende ,,'t inïaeten van 't buy ten water", het Schiedam se stadsbestuur de rechten van de eigenaars van de papiermolen zou verdedigen en de proceskosten zou betalen. Men had goed gezien, want inderdaad komen er in de volgende jaren twisten voor met Delfland, waarvan stukken bewaard zijn. Hoe jammer dat ons van het eigenlijke bedrijf van. de papier molen zo bitter weinig bewaard is gebleven. In 1598 hebben de eige naars nog pogingen in het werk ge steld „om hun molenwerek oick mede te moghen appropriëren geschikt maken) tot een volle- rije". Het stadsbestuur sloeg toen dit verzoek af „overmits de vuij- licheijt ende onreijnicheijt dye tsel- ve soude veroïrsaecken". In een van de volgende artikelen hoop ikU te kunnen uiteenzetten, dat er later toch een vollersmolen is gekomen. In 1598 verkochten de heren Jager en Sterrenburch hun aandeel in de papiermolen aan Jan Willemsz. van Haarlem en op 18 Mei 1613 ver kopen de gezamenlijke eigenaars voor 8300 carolusguldens „de pam piermolen staende alhier ter stede by de Vlaerdingpoort" aan de Am sterdamse kooplieden Jan Clock en Bartholomeus Munter, en de Rot terdammers Gerrit Maertensz. en Jan Weymans. Kort daarop is het een kapermolen geworden. Doch daarover en over de belangrijke fi guren van Jan en Aert Weymans, die in Schiedam vele prijzenswaar dige initiatieven hebben genomen, een andermaal! Zo is Hnddersfield Het elftal van Hnddersfield, dat vanavond op het Sparta-terrein te Rotterdam tegen een Nederlands hondaelftal in het veld komt, is als volgt samengesteld: Doel: Mills; achter: Battye en Ste wart; midden: Whittaker, Hepple- white en Boot; voor: Mackenna, Glazzard, Rodgers, Nightingale en Metcalfe. Jubilerende RET-mensen kunnen heel wat vertellen Zelfs bij een zeer groot bedrijf als de RET, zal het niet zo heel vaak voorkomen, dat iemand 40 jaar in dienst is. Vandaag zijn er maar liefst drie jubilarissen tege lijk, dis dit respectabele aantal dienstjaren hebben: Wagenbe stuurder p. J. M. Maissan, le con ducteur T. v. d. Polder en de le conducteur K. Walvis. Van dit drietal is de heer Walvis de enige, die nog dagelijks op de wagen te vinden is; hy rijdt op lijn 10. De heer Maissan rijdt al sinds ongeveer twee jaar met meer, en de heer v. d. Polder heeft zijn knip tang enkele weken geleden in de kast gelegd. Wie veertig jaar lang nnet de tram door Rotterdam heeft gereden, kan natuurlijk heel wat vertellen. Met een van de jubilaris sen zijn we een praatje gaan ma ken, en we waren vanzelfsprekend benieuwd naar zijn ervaringen ge durende zijn eerste dienstjaren. De eerste rit, die hij maakte was op 14 Mei 1909 tijdens de Juiianafeesten. K. v. VUUREN Ontwikkelen Afdrukken Vergroten Pasfoto's Reproducties Hoogstraat 106 Telef. 66721) Speciaal adres voor CGRSETTEN BUSTEHOUDERS BUIKBANDEN etc. NAAR MAAT EN CONFECTIE BROERSVEST 75 VOOR SPEELGOED NOG LANGER PIJNLIJKE O VOETEN l B. P.H.JANSE Pedicure - Sportmasseur Specialiteit m aangemeten steunzolen floogrstr. 107 - Tel. 67813 LIBERTY fauteuils en kussens1 LINNENKASTEN 23 dcurs RADIOTAFELS nieuwste, goed chroom GR. MARKT 31 SCHIEDAM. Tel. 67762. ef/jjpfeQEet} GEDP.MT8UCTEI/8 HAARDEN Gasfornuizen 220,— Gascomfoten 22.50 EJcctr. wasmachine 215, WRINGERS Schoonmaakartikelen HOOGSTRAAT 128 TEL. 68304 FèCEBRS KRABBENDAM TEL.66657. SPECIALiTEiï IN Op graveren kan gewacht worden vissen co 1 LIKEUREN WIJNEN BIER A. J. v. d. VEN 'n goed SCHILDERIJ naar KUNSTHANDEL. „ARTISTIEK" A. M. JANSSEN INLIJSTEN VAN FOTO'S PLATEN EN ETSEN RottenJamsedUk Zll Telefoon: 68617 direct uit voorraad leverbaar! REPARATIES .binnen 24 unr jjereedt St Liduinaatr. 13B Telef. 67649 SSteRenfonds» leverancier Hoeden Dassen Overhemden BIJ Broersvest 6 smakelijk BROOD en GEBAK Bakkerij Broersveld 15—17 Tel. 6S231 Schiedam - Rotterdam Besorgmg door de gehele stad SPECIAAL ADRES VOOR: Med. gedlpl. Pedicure De gehele dag geopend RotterdamaedUk 158 a Een AANWINST voor Uw boekenkast DU MAURIER: REBECCA Prima uitvoering Thans 4.90 BOEKHANDEL Broersvest 44 Telef. 68152 Ook toen was het wel eens druk in de tram bij bepaalde gelegenheden, maar een drukte zoals nu b.v. bij gebeurtenissen ia het stadion was in die dagen toch onbekend. De trams waren normaal ook lang niet zo vol als tegenwoordig en een conducteur kon zijn klanten op zijn gemak bedienen. Maar als hij er per ongeluk eens een vergat, en er kwam controle, dan kon hij onher roepelijk rekenen op een kwartje boete. Gedurende een aantal jaren waren er^ in de trams alleen zit plaatsen; in het looppad mocht nie mand. staan. ïn 1909 reed ook de paardetram nog; onze jubilerende conducteur heeft er menig ritje van Rotterdam naar Overschie en terug opzitten. In de loop der jaren kwa men er andere wagens; de open- luchtbalcons gingen toen tot het verleden behoren, maar het nadeel van deze verbeteringen was, dat de conducteur lelyk op de tocht kwam te staan. Tegen weer en wind wa ren de conducteurs in vroeger ja ren overigens wel gehard, want ze moesten de passagiers via de tree planken, aie langs de hele tram liepen, bedienen. Pas in de laatste tien jaar zijn. er verordeningen ge komen betreffende het rijden op de treeplanken enz. Ook het op- en afspringen tijdens de rit was vroe ger niet verboden. We vroegen onze jubilaris ten slotte of hij de dagen van weleer terug zou wensen. Het antwoord was een volmondig „ja". Ondanks veel, wat in de loop van de tijd voor het trampersoneel verbeterd is, voerde hij aan, dat alles vroeger veel gemoedelijker ging. „Je kende al je vaste klanten". Op 7 Juni zullen de drie jubile rende trammer.sen door de direc teur van. de RET worden ontvan gen. Ze krijgen dan een oorkonde vah het Gemeentebestuur, Haarlems WA-leid er opnieuw berecht Een van de meest* beruchte en agressieve'nazi's van Haarlem en- omstreken, de W.A, opperbanleider J. Nederkoorn, stond vanmorgen voor de Rotterdamse kamer van het Haagse Bijzonder Gerechtshof te recht. Het Amsterdams B.G. had hem tot 10 jaar veroordeeld; de bij zondere Raad van Cassatie vernie tigde deze sententie en verwees de zaak naar het Haagse Bijzonder Ge rechtshof. Met een sterke formatie van W.A.-mannen en steun van Duitse S,S.-ers deed Nederkoom op 11 Fe bruari 1941 een inval in het theater Monopole te Zandvoort, waar voor een. uitverkochte zaal een toneel voorstelling werd gegeven. Onder <3e spelers zouden zich enkele Joden bevonden hebben. De bende drong naar binnen en sommeer-de het pu bliek en, de spelers de zaal te ont ruimen. Vechtpartijen ontstonden, waarbij verschillende bezoekers met koppelriemen en gummiknuppels werden bewerkt. De molestaties werden op straat voortgezet. Na af loop van deze actie stelde de bende zich in slagorde op en zong het Hel denlied. Verdachte beschouwde dit optre den als een veiligheidsklep voor de geladen stemming, die er toen heerste onder de Haarlemse W.A., waar hy bevel over voerde. Het was daar al zo rustig geweest, dat de leiding in Utrecht had besloten, dat er iets moest gebeuren. Hij gaf toe, dat het motief voor deze actie het feit was, dat er Joodse acteurs aan de voorstelling medewerkten. Voorts bad Nederkaorn samen met N.S.B.-ers en S.D.-ers lijsten opgemaakt voor de S.D, van Joden, Communisten en anti-nazi's uit Haarlem en Omgeving. Honderd Moderne kunst Wel kijk eens aan, daar had je Louis, mijn vriend de schilder en Bertus de schilderyen-criticus. Die makkers kwamen zo maar eens op lopen om een beetje te babbelen, een sjekje te draaien en, zo er wat onder de kurk was, dat met ver eende krachten daaronder vandaan te halen. Toen zij binnen kwamen zat ik net ons lijfblad te spellen. Ik legde de krant op het tafeltje, waarom heen wij het ons gemakkelijk maakten in de luie stoelen. Het was geen toeval dat die Louis en, Bertus zo samen kwamen oplopen, die jongens gaan veel met elkaar om, vanwege hun progressieve na turen, ziet u, allebei zijn zij de ul tra-moderne richting toegedaan en ik weet dat Bertus het werk van Louis erg bewondert. Ik voor mij vind het ook wel mooi, al moet ik me altijd laten uitleggen wat de doeken voorstellen willen. Maar als Louis me dan op zijn enthou siaste manier ingelicht heeft, geloof ik graag dat het kunstwerken zijn die hij schept, al moet ik eerlijk zeggen, dat ik er in rayn ziel niet van overtuigd ben. Maar het zijn, zulke aardige en idealistische ion- gens, die Louis en Bertus, dat ik ze zelden tegenspreek en gewoonlijk flink meeroddel, als ze" het hebben over hun plaatjes makende kunst broeders, lui, waar zij medelijdend de schouders voor ophalen, omdat zij vinden dat die mensen met hun lieve en duidelijke doekjes niet het flauwste begrip hebben waar het in de schilderkunst om gaat. Toen we er weer zo'n stuk of wat afgeslacht hadden, begon, het ge sprek een beetje te stokken. In zo'n ogenblik van stilte wilde Louis naar de krant grijpen, die daar nog altijd rustig op het tafeltje het we reldgebeuren lag te spiegelen. Om dat in ieder geval te verhinderen begon ik onmiddellijk een mop te vertellen. Het hielp: Louis trok ter stond zyn hand terug en luisterde geboeid, want wat mopjes betreft is hij helemaal niet zo vooruitstre vend. Even later ontstond er al weer een hiaat in de conversatie en toen was het Bertus die achteloos .zijn hand uitstak naar de krant. Vlug presenteerde ik een sigaret en vroeg hem 2dmaar het eerste het beste wat me te binnenschoot, om toch maar vooral te verhinderen dat hy de krant zou opnemen. Kijk eens hier: men voelt toch voor zijn vrienden, niet waar, en als het mogelijk is ze voor schok ken en verdrietelijkheden te bewa ren, dan doet men dat waar of niet? Welnu, mocht ik dan deze zeer idealistische modernen bloot stellen aan het volgende dodelijke bericht, open en bloot op de voor pagina afgedrukt. Zeg zelf: daar komt het. „Op een Londense tentoonstelling van moderne schilderkunst is een eerste prijs toegekend aan zekere Thomas Warbis. Na de prijsuitrei king bleek, dat Thomas 8 jaar oud is, van schilderen niets afweet en. maar wat met verf geknoeid had. Zijn vader had het „landschap" als grap ingestuurd." DESIDERIUS Haarlemmers werden als représail le op de liquidatie van een Duitse onderofficier gevangen genomen. Elf personen werden gefusilleerd. Verdachte werd in het algemeen ervan beschuldigd, de vijand te hebben geholpen en diens streven door het voeren van een schrik bewind het verzet te breken en Joodse landgenoten uit de maat schappij te elimineren. Nadat enkele getuigen waren gehoord, werd de zaak op verzoek van de verdediger voor onbepaal de tijd aangehouden en verwezen naar de instructie, daar deze zijn verdediging niet meende te kunnen voeren, zonder hst horen van de getuigen S. L. A. Plekker en de politieman A. IJzerman, daar die niet aanwezig konden zijn. DE ELECTKlFlCffriE DER NED. SPOORWEGEN -* 15M«. Eir«k-Simrd-MMSir-Hee«iefrSiharO Rwds gMlpcWhceerd VOLGORDE WAARIN OEELECTR. WORDT UTOEVDERO Donlrsdi)-2Wdluwtf-Breda-T dfaura-B tsA^. ~-Zwaluwe-Roo»ndAd mnrr*. jAmw^Trt-Enschede. Old&nzaal BfiLaidwr- Amflrsfoort-^njrgeg^Lgu^rjjg CAfiTO-OSl

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 2