EMUgjil Johannes Ooievaar maakt noodlanding Opgezette „wondervogels" in een glazen volière 'n Gevleugelde Tante Pos kan in Den Haag neerstrijken HOOFD*'JN Engelse taal kent- niet minder dan 414.825 woorden Quffiwuw JOiikkubila po&& iSfii PTT-hélicoptére zal landen op het hoofdkantoor AKKERTJES11 Klein kleermakertje grijpt kans van zijn leven Or Zaterdag 14 Mei 1949 3 ALLE COMFORT BIJ 1000 KILOMETER SNELHEID Vijftig duizend bezoekers schuifelen per dag langs tientallen vliegtuigen (Van onze Parijse correspondent PARIJS. Tussen de brede boulevard Champs Elyssées en de smalle rivier de Seine, tussen 't paleis, waar president Vincent Auriol werkt en de koepeldom der „Invalides", waar Napoleon rust, ziet men de ge weldige glazen koepel van het Grand Palais.. Het „paleis" is eigenlijk een enorme hal, maar aan de buitenkant heeft men er een monumentaal aristocratisch allure aan gegeven. Met zijn lange gewelfde dak, doet het als men het uit de verte, van één der kleine bruggen bij het Louvre ziet, aan een reusachtige gestrande wal vis denken. Maar nu er de XVIIIe Internationale Luchtvaarttentoon stelling gehouden wordt, de „Salon de 1'Aviation", lijkt de vergelijking met een ouderwets luchtschip meer op z'n plaats. Ja, het „palcis" leek op een ouderwets luchtschip, toen wij met hon derd journalisten, fotografen, filmoperateurs en luchtvaartautoriteiten in een enorme Boeing Stratocrujser boven Parijs vlogen. Heel deze vliegerij v/as een propagandastunt van de Pan American Ajrways, die de „gewo ne" Europeanen wilden bewijzen, dat er inderdaad in de ingewanden van zo*n lucht-dinosaurus een salon-bar, een keuken (voor menige huis vrouw om jaloers van te worden), ruimte voor 80 passagiers en voor 12 leden van de bemanning, een salon met comfortabele divans en nog véle aantrekkelijkheden meer aangetroffen worden. De Stratocruiser vloog enige malen om de Eiffeltoren heen iedere inzittende kreeg meer de indruk, dat de Eiffeltoren beleefd om de Stra- tocruisef heendraaide en toen zette hij ons weer netjes op de veilige aarde, waar we direct gedirigeerd werden naar het Zeppelin-aehtige Grand-Palais. FOKKERS LESTOESTEL WORDT IN PARIJS BEWONDERD Het eerste dat opvalt als men via de trap het gebouw binnengaat, zijn drie enorme zachtblauwe ne- on-Iuchters die, hoog in de ruimte, er uitzien als sierlijk-gekristalli- seerdegranaat-ontploffingen. Zij stralen voldoende licht uit om de vijftig tentoongestelde vliegtui gen goed te kunnen bekijken waar van een derde deel uit Franse fa brieken komt en de rest uit de Verenigde Staten, Engeland, Italië, Zwitserland. Tsjecho-Slowakije cn Nederland. Op de ereplaats staan aan beide zijden van de „hoofdstraat", de straalvliegtuigen opgesteld. Als op gezette wondervogels staan er blin kend en gestroomlijnd de machi nes die 1000 km. per uur kunnen halen: zij trekken veel belangstel ling bij de bezoekers. Bezoekers weet men in Nederland wel, dat het er soms 5C.QO0 per dag zijnï Toch .moeten wij bekennen dat de talrijke charmante touristenma- chines ons meer boeiden dan de snelste-en-steeds-sneller toestellen. We hadden het gevoel, dat men van deze kleurige vogels meer ple zier kan beleven dan van de straal- monsters. Nu ja, het enige wat tussen ons en hen staat zijn een slordige drie znillioen francs, maar we hopen, dat wij daar nog eens eerder aan toe komen dan aan een oorlog waarin straalvlieg tuigen als grimmige luchthaaien optreden. Wij bewonderden een Franse Lignel 46. die zakenman en tourist met een snelheid van 250 km. per uur transporteert en 17 liter ben zine per 100 km verbruikt; priis ..slechts" 3.500.000 francs (35000 gulden). Maar men late de moed niet zakken: ernaast staat al een ander luchtsleetie dat maar twee- millioen francs kost en dat tevens het kleinste vliegtuig van de ten toonstelling is. In het midden van de ten toonstellingsruimte vallen twee gele rompen op met de Neder landse kleuren: de SU en de S12; lesvliegtuïgen (door de Fokker-fabrieken gebouwd) met een reeds internationale faam. Als de Fransen voor de. ze twee vertrouwen-inboeze- mende kanaries staan, zeggen zü: „c'est chic, hein?" en als een Fransman dit zegt, kan men ervan opaan, dat hij con tent is. Zoeken en tasten Er moet iets gezegd worden over de opmerkelijke prestaties van de Franse vliegtuigindustrie. De Fran se regering heeft ruime credieten beschikbaar gesteld voor de uit werking van nieuwe typen. Op het gebied van transport- en straal vliegtuigen zowel als van touris- tenmachines zijn overal op de ten toonstelling interessante voorbeel den te vinden Er wordt soms be weerd. dat de Franse industrie zich te buixen gaat aan de bouw van te veel verschillende typen maar we leven immers in een période van zoeken en tasten! De Fransen heb- ben zich voorgenomen zo goed mogelijk bij te blijven en de door de oorlog ontstane achterstand op Amerika en Engeland zo snel mo gelijk in te lopen. Van de nieuwste reuzenvliegtui- gen ontdekt men alleen de gigan tische onderdelen: van 14 Mei af zullen de complete machines in volle luister te bewonderen zijn op het grote vliegveld van Orly, zui delijk van Parijs, knooppunt der transcontinentale lijnen, Dan zal men het étage-vliegtuig, de Bré- guet 76 kunnen zien, „compleet" met bar, rooksalon, en wandeldek; 97 passagiers gaan er gemakkelijk in. Eerlang zal de Air France vijf tien van zulke lucht-Iiners in ge bruik hebben; het zijn „nichten" togiro's die opstijgen van de Espla nade des Invalides, aan de over kant van de Seine, en die u voor 1200 francs van Le Bourget naar Orly brengen. Dit gezoem neemt met talrijke decibels toe zodra twintig „Shooting Stars", de aller modernste straalvliegtuigen van de Amerikaanse Luchtmacht, demon stratievluchten doen. Het verleden geëerd In het Parijse Luchtvaartmuseum wordt ook een tentoonstelling ge houden; die is voor jong en oud. Ontelbare modellen van vliegtui gen staan er tentoon die in de af gelopen vijft jaar zijn gebouwd. Jawel: zegge en schrijvg 50 jaar! Want u weet dat 1843 het geboor tejaar was van een door Hansen ontworpen stoom vliegtuig dat nooit de wielen van de grond heeft gehad. De ganse ontwikkeling van de vliegtuig-constructie tot en met de tekeningen van de geniale Leonardo da Vinei kan men er volgen: via het apparaat, waarmee Farman in 1908 een snelheid van 60 kilometer bereikte, het spin achtig vehikel van de 'stoutmoedige Amerikaanse gebroeders Wright, het model van Blénot's Kanaal vliegtuig, tot dat van de Gloster Meteor en de Kittyhawk. Een bezoek aan déze tentoon stelling, na die van het Grand Pa lais, brengt u op filosofische ge dachten. Ongetwijfeld zullen onze kinde- Adverteniie IM. Gezondheid, Schoonheid en Beschermint rmtng huid voor Uw In doi«n an tuba» 40-75'VD et VUm««. da MIJnl Kwart eeuw arbeidsvrede in drukkersvak DEN HAAG. „Dank zij de bij zondere en verstandige maatregelen heerst er in het drukkesvak al 25 jaar arbeidsvrede", zei minister Joekes tijdens een bijeenkomst, die tdr herdenking van het veertigjarig bestaan der „Federatie van Werk geversorganisaties in bet boekdruk- kersbedrijf' DonderdSg in de Rid derzaal werd gehouden. De minister meende, dat de bedrijfsorganisatie in dat vak als een der eersten in aanmerking zou komen voor in schakeling in een bedrijfsschap bin nen het kader der publiekrechte lijke bednjfs-orgamsitie. De voorzitter der Federatie, de heer Cleering. gaf een overzicht van de geschiedenis van deze organisa tie. HET GRAND PALAIS TE PARIJS: net een gestrande walvis of een ouderwets luchtschipzeggen zij, die deze grote tentoonstellingshal van de lucht uit zien. van de Queen Elisabeth, en de Nieuw Amsterdam; zij zoeken het alleen hogerop. Douglas, ilockheed, Convair, Bristol, Boeing zyn namen die bo ven de tentoonstelling prijken, za kelijke Angelsaksische namen met toekomstmuziek; de Fransen ech ter hebben voor een van hun luchtreuzen een minder, .nuchtere naam gevonden: de „Armagnac", en deze Armagnac mag er wezen! De Parijse hemel zoemt van au- ren en kleinkinderen in het jaar 20Q0 vreemd naar onze, dan ouderwetse stratocruisers, straal vliegtuigen en helicopters staan te gapen, als deze opgesteld, zullen staan in een luchtvaartmuseum. Na afloop van hun museumbe- zoek in 20CQ zullen Maurice en Madeleine' nonchalant in hun su- per-straal-atoom-touristen-crmser- tje stappen om nog even te gaan picnicken in de buurt van Chamo- nix of Aix-en-Provence. Aan de New English Dictionary werkten geleerden zeventig jaar Mr. London uit Londen bezoekt ons land DEN HAAG. „Ja, heus de En gelse taal kent 414.825 woorden" Mr. F. A. J. London uit Lon den keek ons lachend aan. En nauwelijks waren wij bekomen van onze verbazing over zijn nauwkeurige kennis van het aantal Engelse woorden, of mr, London vroeg ons: „En hoeveel woorden kent het Nederlands?". Wij haast ten ons een nauwelijks minder in drukwekkend getal, als hij opgaf, te noemen. „Hoe komt U eigenlijk aan die nauwkeurige kennis?", vroegen wij mr. London. Wie rekent er immers op, dat een vriendelijke Brit, met wie men wat over taal bijzonderheden praat, vertegen woordiger is van de verzamelde Britse taalexperts bij uitnemend heid, de Oxford University Press? „In 1857 heeft O.U.P. een begin gemaakt met de uitgave van de „New English Dictionary on histo rical principles", waaruit later de Oxford English Dictionary is ont staan, Een tiental jaren later ver scheen het eerste deel. Het laatste deel, van Wavy tot "Wyzen. werd eerst in 1928 dor de honderden ge leerden, die aan de samenstelling hebben meegewerkt, op tafel ge legd. En indien u alle woorden op de 16.400 pagina's optelt, zult u zien, dat mijn opgave feilloos is." Wij keken bedenkelijk. „Heb ben wij goed gehoord: Wyzen uw laatste woerd? Erkent |ij X-mas, yellow, zebra en zymosis niet als Engelse woorden?" Supplement „Zij zijn in ons allerlaatste deel, het supplement, als wettige kinde ren van onze taal erkend," gaf mr. London welwillend toe. Wij waren tevreden en luisterden verder maar zwijgend naar wat hij ons nog te vertellen had. Mr. London Een vort de drukste hoeken in het Grand Palais: overal hichttoon- ders, die.oner vijftig jaar verouderd en vergeten zuilen zijn!**» i:- door de Nederlandse weten schappelijke boekhandelaren mét open armen binnengehaald. Be grijpelijk, want Oxford University Press is een der beste wetenschap pelijke uitgeverijen ter wereld. Een uitgeverij zonder aandeelhou ders, eigendom van de -wereldbe roemde universiteit die haar heeft opgericht, zoals ook Cambrigde en een aantal Amerikaanse universi teiten als Yale en Harvard zelf tot uitgeven zijn overgegaan. De winst welke wordt gemaakt op veel ver kochte boeken wordt gebruikt om bijzonder kostbare wetenschappe lijke werken, zoals bijvoorbeeld de Oxford English Dictionary, te kun nen financieren. Deze opzet, is voor de wetenschap van onschat bare waarde geweest. Reeds in de tweede helft van de vijftiende eeuw is de Oxford Uni versity Press opgericht, doch zij nam haar grote vlucht pas, toen de beroemde bisschop van Oxford John Feil zieh voor de zaak begon te interesseeren. Onder de leiding van de opeenvolgende vicè- kanseliers der universiteit en met medewerking van ontelbare Britse en duizenden buitenlandse geleer den is dit deel van de universitaire activiteit een van haar voornaam ste pijlérs geworden. Papier tekort In de gehele wereld trekt thans de wetenschap aan de OUF om de oudere en nieuwe uitgaven in be zit te krijgen. „Maar", verzuchtte de heer London „we hebben te kampen met een enorm papier te kort. Hier in Nederland, waar Ik een reis maak langs alle sleden met universiteiten of hogescholen ljjkt het er haast op o£ ik er de boekhandel van - moet overtuigen dat men vooral niet moet kopen. „Het meest gevraagd is hier de Concised Oxford Dictionary waar van men er honderden wil hebben wanneer ik cr tien beschikbaar heb. Doch ook Toynbee's „A study of history" geniet hier grote be langstelling, In het algemeen kan ik wel zeggen, dat nergens in Eu ropa voor Engelse boeken zo'n gunstige markt is als juist in Ne derland. Een wonder voor een zo het aantal woorden, dat het Ne derlandse talenkennis." Dit was voor ons het ogenblik cm hem zijn reis te laten voortzet ten, want ineens herinnerde de heer London zich weer, dat wij nog een verantwoording verschul digd waren van onze opgave van het aantal waarden, dat het Ne derlands rijks is. En wij waren al beschaamd genoeg, aan hem ge. twijfeld te hebben. Antwerpen en de ■Schelde-Rij nverbindin g BRUSSEL De voorzitter van de Antwerpse Scheepvaartvereni- gms heeft een schrijven tot minis ter Spaak gericht, waarin hij er op wijst, dat waar Nederland reeds verscheidene weken geleden zijn afgevaardigden heeft benoemd in de Belgisch-Nederlandse commissie ter bestudering van de haven- rivier kwesties, dit in België nog steeds niet is gebeurd, Aan het slot van het betreffende schrijven heet het: „Wij achten het onze plicht eens te meer te protesteren tegen de negatieve houding: der regering ten overstaan van de levenskwestie Schelde-Rün. De regering za.1 de gehele verantwoordelijkheid moe ten dragen voor de ramxalige ge volgen harer aarzelingen". 'DF, KINDERKRANT Herdenking vredes- conferentie Op 18 Mei is het een halve eeuw geleden, dat de eerste vredes-confe- rentie in het Huis ten Bosch bijeen kwam. Ter gelegenheid van dit feit organiseert de Volksuniversiteit ^an 's-Gravenhage Woensdagavond in het gebouw Mauntskade 5, een een voudige herdenkingsbijeenkomst. Daarin zullen door deskundige spre kers worden toegelicht de motieven tot deze conferentie, haar verloop en de betekenis, die zij in het bij zonder voor Nederland had. Eveneens in het kader van de herdenking der eerste vredescon ferentie wordt op 18 Mei om 3 uur op initiatief van de regering een plechtige bijeenkomst in de Rid derzaal georganiseerd. Hoewel het programma nog niet definitief is vastgesteld, zal naar alle waar schijnlijkheid onder meer gespro ken worden door de president van het Internationale Hof van Justi tie, de Franse rechtsgeleerde Bas- devant. De sprekers zullen ver moedelijk worden afgewisseld door muziek. De Ned. Beweging tot Bevorde ring van de Internationale Vrede en de Internationale Veiligheid heeft thans een verklaring opge steld. waarin zij het initiatief van de regering tot het houden van deze bijeenkorrist van harte toe juicht. y O vloog Johannes met zijn last; hij hield de kindertjes goed vast, hij droeg ze stetrig t« ztjn bek, de koffers had hij op zijn nek en aan zijn poten ook. een paar én nog de hoed én de guttaar. Het ging met vaart de richting in van 't landgoed van de Hertogin. Maar toen hij %wee uiir had gevlogen toen was Johannes doorgebogen, hij moest zijn snelle vaart verminderèn en zei wanhopig tot de kinderen: Het spijt me vrecs'lijk, lieve wichten: Ik moet een noodlanding verrichten. Dat werd geuaarlyk, zeg'. Och keden Johannes fladdert naar beneden och lieve deugd, met pak en zak.» Pas op, pas op.'daar ts een dak.' Rats, boem, krik, krakmet veel gedruis viel 't hele zaakje op een huis. I~J AAR woonde, sinds geruim" 17 tijd, de rauerHoofdmaii Schallebyt, Hy kwam luid schreeuwende naar buiten met nog een stwfc of wat kornuiten en riep: Wat valt daar op ons huis? Een ooievaar? Die is abuis.' Wat heeft hij bij zich? Kijk eens, koffers.' O, jongens, wat zijn toy éen boffers. ik neem aie ooievaar gevangen, al moesten we er ook voor hangen! 't Was in een 'ogenblik gebeurd Johannes werd van 't dak gesleurd: Hij werd gelukkig niet vermoord alleen gebonden niet een koord. Zo, zei de hoofdman, der dat. En nu die binders. Zyn zp v? Wat doen ine met die kleine schapen? Komaan, we leggen ze te slapen. Die arme kinderen Paskowiets begrepen van dat alles niets. Ze kwamen van de warme W{jt nu lagen ze hier in een teil. T WEE rovers gingen 1 ondèrtusseh wat iji die koffers ïiussetmssên, mdar dat vièl tegen: Luiers, dóeken en kinderhemdenkinderbroeken. 't Is weinig, zei de hoofdman, maar er is een hoed én een guitaar! Hij pikte zelf het hoedje in het hoedje van de Hertogin, Wie speelt guitaarriep Schalie bijt, VooruitEen beetje vrolijkheid. ('t Is nóg niet uit!) WIE heeft er een zwarte poes met een wit befje gezien? Wié heeft mijn zwarte poes ge zien? Zo nep juffrouw Krikkebik uit het raam en alle buren hadden medelijden met juffrouw Kxikke- bik. Haar poes was weggelopen. Tegen de avond kwam er iemand met eten zwarte poes aan dragen. Dat is mijn poes niet, zei juffrouw Krikkebik, maar ik zal hem toch maar houden. Een uur later kwam er weer iemand met een zwarte poes. Dat is 'm ook niet, zei juffrouw Krikkebik, maar kóm, ik houd hem. Toen werd er weer een ge bracht en toen weer een en weer een en weer een en een paar uur later waren er dertien poezen in het huis van juffrouw Krikkebik, allemaal zwart met witte beffen. En de volgende dag ging het door. Er werden alsmaar poezen bezorgd en op het laatst waren er zes en veertig. Juffrouw Krikkebik hield ze allemaal. Maar toen begonnen de buren er zich mee te bémoeien. Want zes en veertig poezen is te, veel. Ze zaten allemaal op het dak te zingen, ze vochten, ze snoepten in alle huizen van de melk en als de visboer kwam, was de hele straat vol zwarte katten. Dat kon zo niet doorgaan. De politie werd er bij geroepen. U moet die katten wegdoen, zei de politie. Nooit, zei juffrouw Krikkebik. Alleen als ik mijn eigen lieve poes terug heb. Dat was me wat. Nu ging ieder een op 2oek naar de echte kat van juffrouw Krikkebik en eindelijk, na drie dagen, vonden ze hem in de goot van het stadhuis. Och, mijn lieve poekeloerie, zei juffrouw Krikkebik, och, mijn porrekie-dorrekie. Neem nu die zes en veertig andere poezen maar mee! Daar gingen ze, een. politie auto vol met zwarte poezen. En nog. kun je op het politie bureau zwarte katten met witte beffen komen afhalen. Als je zin hebt. KNAP JANTJE ..Ik kan uit een iles drinken, zon der de kurk er af te nemen." zei Jan „En zonder de fles te breken?" vroegen ze allemaal. „Zander de fles te breken", zei Jan. ..Dat willen we wel eens zien." Eti wat deed Jan? Hij draaide de fles om en deed een bceljc water in de holte van de bodem. .Die hotte heet de „ziel" van de fles, wist je dat?l Nu dronk hn het watei op. „Zie je wel. dat Jk het kan." zei hij. .Ik heb uit de fles gedronken zonder dc kurk er af te nemen.* Mr. J. Kunst gaat naar hèf volks dansen ngr es, dat van 7 tot 11 September in Venetle plaats vindt <S> In het pren tenkabinet te LeldCJi wordt een tentoon stelling ingericht van Fraöse portretten uit de 17e eéuw. Boven op het dak van het vrijwel voltooide, nieuwe PTT-hoofdkan- toor benin-it zich een rond dakultesueld voor he/schroejuiiegtuigen. (Binnen de witte cirkel op de foto). EEN héiicoptère te zien vliegen, zwenken, rijzen en dalen is geen nieu wigheid'meer vóór onS; maar binnenkort zal zij worden ingeschakeld ten bate van een van onze modernste staatsbedrijven, en dan zal het zaak zgn haar nauwkeurig te volgen bij haar verrichtingen. Den Haag krijgt er de primeur van. Wie per auto van Rotterdam naar Den Haag gaat, pas seert by de Rijéwijlracweg, vlak voor het viaduct, een zelfs voor Ameri kaanse afmetingen, groot nieuw gebouw. Met zjjn elegante contouren en zijn moderne glas-en-tegelstljl trekt het ieders aandacht: het is het nieuwe PTT-hoofdkantoor, dat, vier jaar na de bevrijding, zijn voltooiing nadert. Hoe mooi en. efficiënt het intérieur ook zal worden, voorlopig is de bijzondere dakconstructie het belangwekkendst: laten wy ons tot dat dale en zjjn doel bepalen. bliek bespeuren, dat er grote voor delen worden geboekt aan snelheid, gemak en tijdwinst, daar het zoge naamde (grond)oppcrvlaktever- voer er sterk door zal worden ont last. Want: een dakvliegveld schept de moge lijkheid, om van een centraal punt uit de mail sneller naar de aan de rand van een grote stad gelegen vliegvelden te brengen en. tevens zal het mogelijk: bljjkfen alle kleine plaatsen en vlekken, die anders niet in het luchtpostvervoer zouden wor den opgenomen, per héiicoptère van post te voorzien, In Zweden, In het iagunengebied om Stockholm, wordt recd3 geruime tfld 2o'n luchtpost dienst per héiicoptère onderhouden. Zowel het dakvliegveld als de héii coptère zullen onmisbare verkeers technische schakels worden tussen allerlei woon-, levens-, industrie- en landbouwcentra. Lange, kostbare toevoerwegen kunnen vêrvallèn; de tijdrovende „overladingen" worden uitgeschakeld en dat Js iets wdarby Iedereen gebaat is. Voor iedereen De héiicoptère zal niet alléén als klein postvliegtuig, doch ook als verkeers- en relsvilcgtuigje dienst gaan doen; menig industrieel, za kenman, bankier, diplomaat en jour nalist kan zijn éigen héiicoptère houden; zij kunnen dringende aan gelegenheden op zeer korte termijn WINST AAN TIJD IS HOOFDDOEL De PTT heeft reeds lang ingezien, dat de héiicoptère van onmisbaar belang zal zijn voor haar bedrijf; rij heeft net dak van haar trotse nieu we gebouw {zie luchtfoto: binnen de witte cirkel) er op ingericht, dat dit soort machines bij het postvervoer kan worden ingeschakeld; de PTT heeft zich bjf haar „planning" laten lelden door ervaringen, waarover Amerika en Zweden reeds beschik ken. Het sterke, efficiënte dakvlieg veld is Amerikaans van oorsprong. Elk dak is niet als hëlicoptèrcvlieg- veld te gebruiken; het moet zeer speciaal worden geconstrueerd en ledore „grootbouwtechniek" zoekt naar steeds beter middelen en we gen om aan de eisen van de toe komst te voldoen. Voorlopig zal het luchtvervoer rekening houden met dc héiicoptère dus krijgt de héii coptère haar dakvliegvelden, d.w.z. in grote steden en by zeer grote en hoge gebouwen; kleine steden en dorpen kunnen met „gewone", open, vliegvelden volstaan. Efficiency •Wanneer het dakvliegveld als luchtpostkantoor en het hefschroef- vliegtuig als vliegende luchtpost bode hun dienst doen, zal het pu- afwikkelen, daar zjj desnoods kun nen starten van het dak van hun eigen woning, pndérnèrtiing of van hun hotel. De thans »an dc randen der ste den gelegen vliegvelden zulten voor lopig, en misschien wel: nimmer, te verdringen zyn; maar deze „grote broers" zullen kleine naast zich moe ten dulden, en die kleine zijn de dak- vliegvelden, die eerlang tot het stadsbeeld behoren van iedere ge meente met grote, of hoge gebou wen, de dakvliegvelden, die ieder een reeds heeft aanvaard als nuttig cn onmisbaar, tenzif men wil dat wij achterblijven by het buitenland! Zaanse wil over 't Kanaal zwemmen Tiny Jonker, het achttienjarige Zaandamse zwemstertje dat op 20 Augustus van het vorige jaar van Alkmaar naar Zaandam zwom, is al van begin April af weer aan het trainen. Ze wil van de zomer na melijk een poging wagen om het Kanaal over te steken. Tiny is nu zo ver, dat ze aan één stuk 25 tot 30 baantjes van J50 meter lengte zwemt bij een water temperatuur van 13 a 14 graden. Celsius. Zodra het weer 't toe Iaat, zal zij met de grote training begin nen. Eerst wil Tiny een tochtje m£- ken van het badhuis door'de Zaan, via het Noord zeekanaal naar de nieuwe haven, langs dc Bruynzeel- fabrieken en zo door de oude ha ven weer terug. Dat is ongeveer vier kilometer. De eerste Zondag, dat het goed weer is, zal Tiny van IJmuiden naar Zaandam zwem men. Werkt het weer niet mee, dan zal het Juni worden. Maar die tocht van 15 km gaat door. Oefen- meester De Ruyter begroot de kos ten voor de hele onderneming op 12.000-Het is de bedoeling eerst naar Engeland te gaan en vandaar te starten. Over de inzameling van de be nodigde gelden, was de heer De Ruyter erg optimistisch. migraine, schele hoofdpijn) Gij behoeft nlBtsteadsaan hoofdpijn Ie HJdeitl EénoltweeAKKERTJESenwèjilsdepIlnx "AKKERTJES zijn ware pljnverdrilvers. Oer pen drrectf EERLIJK DUURT HET LANGST ZEKERE besloot een klgermakertje DAG de juiste oplossing te jes geschreven, deze klein vinden. Niet minder briefjes in een goud- de dan ^12 costuums, dat vissenkom gedaan en Amerikaanse "stad Den1 z9,u de kleermaker op trekt nu iedere week ver zijn naam aan een minstens dertigduizend zoveel briefjes uit de kansspel te verbinden gulden komen le staan, kom ais hij tyd meent om zijn omzet te ver- Het was dus menselijk, te hebben om gratis hogen. Hij deelde mede, dat h« in een eerste op- cosiuums te maken. Het dat elkeen, die de win- welling naar een advo- gezjcht van de kleer- nende clubs in tien caat stapte om te zien maker begint weer op voetbalwedstrijden in °'.er niet een mogelijk- te klaren. Hij is met zijn zijn district kon opge- hejd was van zijn ver- strafwerk al over dé ven, in aanmerking phchtingen af tc ko- u-„nv.jin_ i-iui,*. kwam voor een gratis men. Hij zac reeds een j161" en bovendien blijkt Wekenlang faillissement voor zich dat z,Jn trouw aan het costuum. - gmg alles goed. De on die 412 costuums eens gegeven woord deelnemersformulieren mfmen hem 's nachts hem velQ nieuwe klan- stroomden bmnen. De ZU"- slaap- t Y,*->n~r<A naam van Bitman, de Bïtman dacht lang na il J kleermaker was op en besloot uiteindelijk e v°lbloed Amerl- ieders lippen maar de het advies van de ad- kaanse moraal van dit gratis costuums bleven vocaalniet op te vol- verhaal luidt dan ook, een belofte, want me- gen. „Neen", zei hij, „ik dat R{fmar, mand was er na vijf houd mij aan mijn. be- f. Bitman de bestel- weken in geslaagd om lofte. De ménsen zullen naast met aan. dd juiste voorspelling misschien wel een beet- kan, dat hij twee nieu- te doen. je geduld moeten heb- we ateliers heeft moe- Toen kwam dc fatale ben, maar zc zullen hun Mellors nee" ,m?e; zesde voetbal-Zondag, gratis pak hebben". Hij ten °Penen dat het Niét mmder dan 412 heeft de namen der hem financieel beter mensen slaagden er in prijswinnaars op brief- gaat dan ooit te voren.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 3