WATERSPORT OP EN OM DE BERGSE PLASSEN m Hktop Recreatieoord voor duizenden Rotterdammers yOORPLAS IS DOMEIN VAN DE ZEILERS Na-oorlogs Parijs op de film Onteerdmet Viveca Lindfors Luxor Leiding van Oost-Compagnie en Oost-Bouw veroordeeld Kant in Boy mans MAURICE MAETERLINCK Synthese van tegengestelde cultuursferen Japitol Lutusca Prinses Zomeravondvoelbol Arena Op da kühJud Zaterdag 14 Mei 1949 5 ENIGE maanden is het heel rustig geweest langs de Bergse Plas sen. Het Rotterdamse watersporteentrum hield een winterslaap; slechts af en toe kwam een van de zeilers eens naar zijn boot kijken, die opgeborgen lag in de loods van zeilwerf Wurth, of die, afgedekt met een zeil, omgekeerd op de wal was gelegd. Maar toen, plotseling, was er een mooie Zondag, waarop de zonvoor het eerst weer met zomerse kracht scheen. Van die dag pf was het met de rust aan de plassen gedaan. De zeilers hadden de zon gezien, en konden niet langer wachten. Zo snel mogelijk moesten hun boten klaar zijn. En behalve voor de zeilers zelf kwam er werk aan de winkel voor de mensen van de -jachtwerf, voor de botenverhuurders, en voor de eigenaars van uitspanningen, die langs de plassen liggen. Kortom, voor allen,- die op enigerlei wijze iets met de watersport te maken hebben, en dat zijn er heel wat. Want de Bergse Plassen zijn gedu rende de zomermaanden en op mooie voor- en najaarsdagen een oord, waar duizenden van het water komen genieten. De Voorpias is vooral het gebied, waar gezeild wordt. Meer dan de Achterpias is dit water open, zon der veel eilandjes, waardoor de boten uit de wind vallen. De twee centra zijn hier de zeilvereniging Aegir, met haar gezellige gebouw aan de waterkant, en de jachtwerf Wurth ,waar Bep den Braber de scepter zwaait. En hoe.Bep had het al lang in de gaten; de zeilers, die geen lid waren van Aegir, had den behoefte aan een gebouw, waar ze bij een glas li monade of een kop koffie, gezellig bij elkaar konden zit ten. En dan niet te vergeten de talloze wandelaars, die op mooie dagen deze kant op komen. Een uitspanning moest er komen! Zoiets is in deze tijd natuurlijk makkelijker ge zegd dan gedaan, maar Bep kreeg het niettemin voor elkaar. Met hard werken timmerde hij en zijn mede werkers zelf het hele gebouw in elkaar. In de avonduren maakte hij bovendien in de kelder van zijn huis een tuin- ameublement, waarmee nu dat gezellige zitje langs de waterkant is gevormd. Het werk aan deze uit spanning, „De In stuif" genoemd, was echter nog maar nauwelijks klaar, of de voor- jaarsdrakte met de boten begon. Want ieder jaar is er aan een zeilboot wel het een of ander op te knappen. Hier moet een naad gedicht wor den, daar komt een „likje brons" pf een vemisje op. De kleinere boten kunnen dan direct het water in; voor de grotere moet gewacht wor den tot de Zondag, als er wat men sen bij elkaar zijn, die de boot met een man of tien naar de waterkant kunnen dragen. - En nu de zeilvereniging Aegir. Daar liggen in het seizoen door lopend wel een honderdtwintig boten van de leden; 12-voets jollen, 16 m3 Noord-Nederlanders, pam- pussen, 12 m! sharpies, BM's en niet te vergeten de Olympia-jollen, De'mentor van deze zeilers is on getwijfeld Koos de Jong, wiens grote Olympiade-wimpel vol trots aan de wand van het clubgebouw prijkt. Hoewel de BM's er in het land wat uitgaan, wordt er op de Bergse Plassen nog enthousiast mee gezeild. Een aantal leden van Aegir, dat rond de plassen woont, heeft de boten achter het huis liggen, maar ook zij zijn gedurende het zeilsei- zoen meer in het clubhuis dan thuis te vinden. „Aegir is zo'n beetje hun tweede tehuis," zegt schipper Bout, die nier de belangen van de zeilers behar tigt. Hij vertelde ons ook iets over de wensen, die Aegir zo graag in vervulling zou zien gaan. In de eer ste plaats is dat een behoorlijke winterberging. Op het terrein rust echter een bouwverbod, waardoor er geen permanent gebouw ge plaatst kan worden. Men wil deze moeilijkheid nu in de komende winter oplossen, door een aantal grote legertenten tijdelijk als ber gingsruimte te gebruiken. Het hoogste verlangen van de Aegir-leden, en van trouwens alle zeilers op de Bergse Plassen, is ech ter een betere verbinding met de Rotte. Het sluisje bij de Bergse Eechter-Rotterkade, dat nu de enige verbinding vormt, is veel te klein en te ondiep. En omdat zeer veel zeilers 's Zondags naar de Rot- temeren of verder trekken, moet er druk gebruik van worden gemaakt. Wanneer het Leuvesluis-complex in Rotterdam klaar is, zal het aantal boten, dat hier passeert, nog wel groter worden; de grote rivieren en zelfs Zeeland liggen dan immers voor de zeilers van de Bergse Plas sen open. Reeds nu moeten passe rende boten lange tijd op hun beurt wachten. Verbetering in deze toe stand is dringend nodig. Het eigenlijke 2eilseizoen begint met Pinksteren. De meeste zeilers trekken dan naai* de Goudse zeil- week op de Reeuwïjkse Plassen. Reeds in Mei worden op de Bergse Plassen de eerste oefenwedstrijden gehouden; de grootste gebeurtenis is hier echter de Hillegersbergse Zeil week, die dit jaar op 9, 10 en 11 Juli is gesteld. De militaire dienst heeft ook hier gevolgen; sommige klassen zijn iets teruggelopen, doordat een aantal goede" wedstrijdzeilers onder de wapenen is. Daarentegen zijn zij, die er komen, nu weer vrijwel allen „raszeilers". De mensen, die dage lijks aan de Plassen zijn, zoals b.v. schipper Bout, zeggen, dat het goed te merken is, dat iedereen weer werkt. Op gewone dagen is het overdag niet druk. wel tegen de avond, als velen, wanneer ze van hun werk komen, nog even langs „de boot" lopen. De Achterpias is meer het domein van de „kleine watersport". Daar zijn de talrijke kano- en roeiboot- verhuuriprichtingen, waar zovelen een bootje huren om eens een dagje op en bij het water door te brengen. Natuurlijk zijn er hier ook wel eigen boten; zij behoren veelal aan de eigenaars van de talrijke zomer huisjes, die op de dichtbegroeide eilandjes staan. Deze eilandjes be- lemmeien echter de zeilsport, om dat ze de boten de wmd uit de zei len nemen. Hengelsport Behalve de watersport viert ook de hengelsport op de Bergse Plas sen hoogtij, en de cafétjes in de omtrek varen er wel bij. Want als de vangst goed is geweest, wordt er allicht nog een „afzakkertje" geno men, ook al om in het beruchte ,hengelaarslatyn" nog eens gezellig na te kaarten. De botenverhuurders werken hard om hun bootjes op I Juni, als het visseizoen geopend wordt, klaar te hebben. Ook dit jaar zullen de Rotterdamse vereni gingen weer een aantal concoursen uitschrijven. Of de vangst zo groot zal zijn als het vorig jaar valt te betwijfelen. Want toen werd er ab normaal veel brasem, bliek en kar per gevangen. De voorbereidingen zijn getrof fen; laat nu de hengelaars, zeilers, kanovaarders, roeiers, zwemmers en luierende Koterdammers maar ko men. De Bergse Plassen liggen klaar ón» ze te ontvangen. Viveca Lindfors en Dennis Morgan in „Onteerd" Er komen zo af en toe van die berichten op je tafel, die je even stihnaken.... Zo bijvoorbeeld dit, van Associated Press, uit Madrid. „De Amerikaan Homer Clark beeft het wereldkampioenschap schieten op levende duiven gewon nen. Clark schoot 23 duiven naar beneden zonder er één te missen. Hij kreeg hiervoor 125.000 peseta's en de Cup uit de handen van senora dona Carmen Polo, de vrouw van generaal Franco". Ik hoor het geklap en het ge juich van de edele toeschouwers. PangA PangI Hoera, weer éénWat een kerel, die Homer Clarke..! Hoopjes veren met ge broken ogen en ten slotte de vrauw van de Spaanse caudillo, die iets vriendelijks zegt van Clark en Ir. van Dieren in vrijheid De Rotterdamse kamer van het Haags Bijzonder Gerechtshof heeft Vrijdagmiddag uitspraak gedaan tn de zaak teg'en de leiding van de voormalige Nederlandse Oost-Com pagnie en haar dochter-onderne ming Nederlandse Oost-Bouw, die opgericht werden tot exploratie en exploitatie van de door de Duit sers in Oost-Europa bezette gebie den. De 64-jarige D. Krantz, die van 19421045 directeur is geweest van de N. O. C„ en ztfn medewerking verleende bij (je oprichting van dochtersinstellingen aJs Nederlandse Oost-Rederij, -Bouw, -Visserij, -Han del en -Binnenvaart werd veroor deeld tot 7 jaar. De advocaat-fiscaal had veertien dagengeleden 11 jaar geëist. Het Hof veroordeelde de 52-jarige inge nieur R. A. Brusse tot 7 jaar en maanden; de eis luidde 11 jaar. B. was van 19421944 directeur van .Oostbouw. Hij was ook verant woordelijk voor de bouw in Frank rijk en op Walcheren van bunkers en barakken en voor het verwijde- ren van klokken uit kerktorens. Ook had ten behoeve van de vijande lijke oorlogsvoering onder de bena ming van verschfllende firma's en N.V.'s huizen gesloopt in tal van Nederlandse kustplaatsen, wegen aangelegd en herstelwerkzaamheden uitgevoerd op Schiphol en enkele grote bunkers gebouwd in Den Haag. De 60-jarige architect B. J. Hoek stra had bouwwerken voor de Duitsers uitgevoerd en als directeur van Oostbouw de aanwerving en uitzending van bouwvakarbeiders naar het Oosten sterk bevorderd. Hij kreeg 3 jaar en zijn broer, de 46-jarige P. Hoekstra, die zich aan dit laatste feit eveneens had schul dig gemaakt ~4' jaar. De eis tegen deze twee verdach ten had resp. T en S jaar geluid. Tenslotte werd de 47-jarige ge naturaliseerde Duitser H. Ft. W Hennig bij verstek veroordeeld tot 8 jaar. Tegen hem was 12 jaar ge- eist. Deze was o.m. directeur van Oostbouw en van een Duitse beton- maatschaniif geweest, had de func tie van „S.S. Hauptbauzugführer" bekleed en was als vertegenwoordi ger opgetreden van „Bouwindu- strie", die voor de vijand werkte. Alle veroordeelden kregen aftrek van voorarrest en werden voor het leven uit de belde kiesrechten ont zet. De Rotterdamse scheepsbouwkun dig ingenieur Van Dieren, die o.m. commissaris is geweest van de N. O. C. en van de Ned. Oost-Rederij en in woord en geschrift propagan da maakte voor de nat. soc. ideolo gie, werd tot 5 jaar en 6 maanden veroordeeld. Hij werd in vrijheid ge steld. Kant behoort tot de dingen in 't Teven, die men niet zo zonder slag cf stoot verovert. Kant eist tijd, kant eist liefde en intense wijze aandacht. Anne ff. Muider, die Vrijdagavond voor een groot aantal belangstellenden een inleiding hield op de unieke tentoonstelling in Boy mans van oude kant en waaiers uit de grootste particuliere verzameling in Nederland drukte met deze woorden precies uit, wat de onbevangen bezoeker van deze prachtige Rotterdamse collectie zal voelen. Dat in dat zaaltje van Boy- mans duizenden uren werk liggen van-nijvere vrouwenvoor wie het begrip geduldmisschien zelfs niet eens bestond, die alleen maar wisten van een naald en een draad en van de schone dingen, die de verfijnde kledij van rijke, elegante en spilzieke dames en heren kon den sieren. Nijvere vrouwen, ja, maar toch met iéts in hun handen, die die ontzaglijke nijverheid, die technische vaardigheid ophieven haar een hoog gebied, waar een ijl spel wordt bedreven met motieven hjnen en vormen. En daar behoeft men dan niet naar te speuren als een expert, die al die technieken van naald- en kloskant op een prikje kent, die Vcnise a la rose kan onderscheiden van Venise au lacet. Mechelse van Rijsselse kloskant. Wie liefde heeft voor wat oud is en doorleefd, voor wat mensenhanden konden maken en mensen eens hébben gedragen, zal hier lang kunnen dwalen en dromen van een wereld, die niet meer de onze is, maar die zo zuiuer en werkelijk toch.leeft In die fraai ste franje der cultuur, kant: symbolistische school, maar met hun eenvoudige structuur, hun korte maat slag, hun herhalingen en refreinen zijn deze uiterst muzikale verzen bovendien naar een stereotiep procédé, een van te voren vastgestelde werkwijze en manier Een Zondagskind stierf ÏN onze prille jeugdjaren leerden ^we een versje: „IJc ben een kind Van God bemind En tot geluk geschapen." Zulk een Zondagskind was de op E^chreven die gedeeUejijk Rfi-inr-icp Wf+n'H nwrlprlm Mait- berust op de naïeve, anonieme, middel- jarige ieettuh overleden Mau eeuwa Vlaamse volkspoëzie. Verder rice Maeterlinck, over wiens ver- heüt Maeterlinck in de doorzichtige, bazïngwekkend zonnig bestaan, heldere, Romaanse, scherp-omlijnde wasfön hij spelenderwijs een we- vormgeving van het Frans de vage, reldroem bereikte gelijk zelden aan een auteur is beschoren, dezer da- .zwaarmoedige noordelijke zieleleven gen alle kranten hebben volge- der Vlamingen. Deze synthese van twee staan. Ik zal mij hier dan ook niet co uiteenlopende cultuursferen als de meer in de bizonderheden daarvan noors£,*2 aA. zedelijke heeft het wertc verdtepen; belangrijker voor ons is Jg" de vraag, hoe dit mogelijk is ge- Vlaamse mystiek heeft zich in zijn weest. Een der oorzaken was mis- oeuvre baangebroken In de taal van een schien de paradoxale omstandig- tijdgenoot en een wereldling. heid dat een klein en voor de we- TT., reldlitteratuur tot dan vrij onbete- LT de kenend land een auteur opleverde, ter de rug had en Thljm, met verioo- wiens moedrtaaï, het "Vlaams, in- chening van zijn kort verleden, de dood temationaal niet in tel was en die van het naturalisme zonder rouwbeklag toekomenita maagdelijke rinnr in hpf to ^ehriiven d,,,. voor de door hemzelf binnengehaalde 5. voorzag met ^boeken als „La cioor in nel rians te sennjven ÖUS gola in De Nieuwe Gids aankondiede Sagesse et la Destinée „Le Tréaor des een nuance van geestesgesteldheid Het oude, symbolische |Qallegorische fumbles"'die destijds verslonden wc tr aan de letteren der grote volken toneelwerk van Maeterlinck is al even oen met de gretigheid waarmede nog toevoegde, welke daar tot op dat omstreden als zijn gehele figuur later (precieuze t\n oöenblik onbekend waq Zeker ook werd, toen. de verblindende glans der „n g? j XS? L en snobisme HncSS de KW te tanen. Bih«kf™ vl*l<ten' zl' ziln s,s s°<*>k°P' zijn meae-Vlamingen unaries ae ons hedendaags toneel nog op derge- parfum" Kik effectwerk is berekend, blijve bui- l\ /r ten beschouwing. Maar tussen de meer VI A„4R.de, n<lg «iet wereldberoemde bekend geworden stukken als „La Pnn- Maeterlinck van de jeugdpoëzie en cesse Maleine", het door Debussy tot de kleine, symbolische, schier onspecl- wcreldvermaardheld -gebrachte „Felléas bar® stemmmgsslukkcn zal, litterair ge- et Méhsande", „Alladine ct Palomides" sproken, hei langst blijven leven, en „Aglavalne et Sélysette" e.a. blitven behalve deze ook de wijze en concrete enkele kortere dramatische werken uit waarnemer van de werkelijkheid, de die begintijd, „L'Intruse" en vooral charmante schrijver van '„La vie dos ..alérieïre Mort ae T?nta™! Abe,lte". üolw, mee, tewerk „La ook bij herlezing hun indrukwekkende Vl.e„de? ltT5SS'!fL'. ',w Spt-I hebben dit zeldzame maar typisch waarde behouden, al blijkt cr overigens mS®J >.L Intelligence des Fieurs enaer Belgische versdrjnse! vertegen. «eterg.ua telin woordigd van wt do hun van huis Maunce ^eterunck neett ae werud m vQl wa1giag afkeerde van een m uit eigene taal en cultuur over te arooradfaeid stappen m die van hun anders ge- ae nuchtere Cingeu van het gewone lopende bcLhavine aar. aarde landgenoten. Maar hun alledaagse teven tl paren. Jg. «ralewtag vtmhe. te».tn.BvoJ vormtechmek paste zich onvol- Van stukken als die uit de latere tijd, harte de plaats gunnen, die hij nu op doende aan bij het uitdrukkïngs- die van toenemende toneeltechniek ge- hoge Olympus is gaan innemen, middel dat Zij hadden geadopteerd, t^en en Waarui ]ary»e Bternmlngs- Kern gunnen ook, dat hij meer dan en een zo overweldigend zrote he- stiites en het bewust vertraagde tempo wte dan ook een lieveling der goden en vvcrwBiazgena groie oe van de aanvang minder meespreken, door het lot verwend is geweest Toen kendheid als Maeterlinck lange hebben b.v, „Monna Vanna", „Arlane ct de toneelspeelster Georgette Leblanc, tot tijdgenoot, is hun. nooit ten deel Barbe-BIeu" en het ook als opera tot igiu zijn echtgenote, in de Verenigde kunnen Vallen. «en evenement geworden „L'Oiseau staten, kwam, kort na hun scheiding, O bleu" triomfen gevierd. vroeg haar een Amerikaanse uitgever M5TREEKS 1890 werd hij door Oc- Maeterlinck was een in de Franse zin naar haar mémoires over haar huwe- tave Mirbeau „ontdekt", door Mir- van „moraliste" wijs en aak 'n dichterlek Ljksteven met Maeterlinck en bood baar beau. die in het litteraire, hoewel zelf man; als wetenschappelijk filosoof war voor deze herinneringen, een bedrag van het tegendeel van een zuivere aestheGt, hij een nuhibj heeft verdienstelijk werk twintig duizend dollar. Zij Weigerde, een bizon der fijne speurneus bezat en gedaan door andere half-filosofen als zeggende dat zij niet kon schrijven over b.v. ook het eerat de aandacht vestigde Emerson te populariseren, of mystici als pijnlijke herinneringen die nog maar zo op Marguerite Audoux, die eveneens zijn eminente landgenoot Ruusbroec, kort achter haar lagen. De uitgever dook haar snelle opkomst aan hem te danken ,,1'admirable Maar het amorfe opgaan toen in een Ia van zijn bureau en kwam had. in edele, onklare en ongedefinieerde met een dik manuscript naar boven, dat Coster, Verhaeren_ Van Lerherghe, victor E. van Vriesland AmerikaHet vermaak van de edelen, die valken afstuurden op duwen, hebben we ,wei eens wreed gevonden, maar dat was nog edel by dit vergeleken. Nee, Clark, ik vind je een misselijk ventje. Sommige mensen maken zich misschien ongerust, dat er morgen in Rotterdam niets te doen is. Xerxes speelt vriend schappelij k tegen D.F.C. en Feyenooxd organi seert een Juniorentournooi, waar aan Blauw-Wit, P.S.V. en N.A.C. deelnemen. De wedstrijden van het Juniorentournooi beginnen om 10 uur. Voor de Zondag op de sintelbaan Nenyto te houden atletiekwed strijden bestaat een ongekend gro te belangstelling. Niet minder dan 700 deelnemeis sterszullen laten zien hoe zij overwinterd hebben- Er zijn tal van bekenden onder hen o.a. de 100 M. na Jan Kleyn, de verspringers Naaktgeboren en Leeuwenhoek. Voorts zyn Knop, de Swart, Mahieu, Leys e.a. van de partij. Bij de dames zal mevr. v. d. Kade-Koudys wel de boventoon voeren. 's Morgens 11 uur beginnen de wedstrijden met de series en m de middaguren worden de eindstrij den gehouden. Nu de werkzaamheden in de Oude Plantage zijn vertraagd, is het weer mogelijk aldaar wieler wedstrijden te houden. De Rotter damse Leeuw organiseert Zondag n.m. 2 uur voor de eerste maal in dit seizoen aldaar wedstrijden voor amateurs (50 km.), nieuwelingen (40 km.) en juniores (30 km.) Het programma voor Zondag van de Abr. van Stolkweg-voetbal- serie luidt: le atd. A: 11.15: Ons Huis-OD 1, 1 uur: DOH-Dindua, 2.45: Wico-Activitas; B: 9.30: USC- Dindua 2, Fechvogels-GLZ; 2e afd. A: 1 uur: NHS 2-Wico 2, Her mandad 2-Pechvogels 2, 2.45; Oldi- Ons Huis 2; B: Activitas 2-GLZ 2. Ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van de Rotterdamse Turn bond zullen dnekampen worden gehouden, waarvoor de inschrijving op 17 Juni a.s. sluit. De verenigin gen, die in deze wedstrijden een eerste of tweede prijs behalen, hebben het recht in de eerstvol gende 5 jaar deel te nemen aan gelijksoortige bondskeur wedstrij den. De Watersportvereniging Aegir zal op de Bergse Voorpias op Zaterdag 11 en Zondag 12 Juni wedstrijden in 12 voets jollen op de Bergse Voorpias houden om de Tasbeker en wedstrijden voor de Pampus-klas om de Hillegonda- beker. De halve-eindstrijden en eind strijd van de voetbalwedstrijden om de Moormanbeker, zullen Zon dag a.s. te Utrecht op de terreinen van D.O.S. worden gehouden. De deelnemende ploegen zijn die van de afdelingen van de K.N.V.B. uit Rotterdam, Amsterdam, Arnhem en Friesland. Ondey voorzitterschap van de heer M, P. Korink is in het Plas- wyck-paviljoen te Hillegersberg de jaarlijkse algemene ledenvergade ring gehouden van de S.V.H. In zijn openingswoord herdacht de voorzitter de vele verdiensten van de in het aigelopen jaar overleden secretaris-penningmeester, de heer J, G. Kelder. De aftredende bestuursleden werden herkozen. Het bestuur is derhalve als volgt samengesteld; M. P. Korink, voorzitter; A. H. Verhoeff, secretaris; F. A, M. Tor- doir, penningmeester; Alb. Barents en dr. ir. H. A. Franken, commis sarissen. Er worden weer verscheidene verbeteringen in het bad aange bracht en speciaal de waterverver sing heeft de aandacht van het bestuur. De opening van het Zwarte Plasje zal Zondag a.s. plaats vin den. Op 28 Mei a.s., des avonds om 8 uur, zal in het Sportfondsenbad een zwemwedstrijd worden gehou den, waaraan jongens en meisjes, die lid zijn van de Jeugdrecreatie, meedoen. De Commissie voor de Jeugdrecreatie werkt thans in Crooswijk, op het Noordereiland en in Feyenoord en de omgeving d. Hoonaardstraat, Blazoen straat en Overijselsestraat, Als de Amerikanen een film met een ethisch tmtje willen maken, schromen zij blijkbaar niet, waar het mlsstanuen aan de kaak stellen betreft, de hand in eigen boezem te steken. In Onteerd zijn hei een paar Amerikaanse gedemobill- seerden, die in FarJJs dc vrede aan het verliezen zijn met hun zwarte-hande- Jaars practjjken. „Alleen als alle mensen zich bewust zijn van hun plicht tegen over de wereld kunaeti we de vrede winnen." wil de fslm zeggen en het 16 dus nodig dat de vrouw van een Franse ex-collaborateur en verrader, die men eindelijk gepakt heeft, haar ongunstige echtgenoot met haar getuigenis achter de tralies brengt. Dat is tenminste de mening van een idealistische politieman en de vrouw schijnt er wel oren naar te hebben, want zij haat haar man reeds geruime tijd. maar de vriendjes van de verrader den ken er anders over en zij oefenen een zenuwslopende terreur op haar uit, waarbij zij een goede kans maakt over hoop geschoten te worden door het ge boefte Gelukkig is daar de zwart han delende Amerikaan Paul. die als haar beschermer optreedt en op haar beurt beschermt de schone Francaise, die een Zweedse van geboorte is, de stoere Amerikaan weer tegen zijn moreel ver val. als zijn ziel op de zwarte markt zwarter cn zwarter dreigt te worden, want een duister verleden er bestaat eon afbeelding van haar met rancuneus kaal geknipt hoofd verhindert haar niet het goede weder te betrachten. Een en ander is in de goed gemaakte film schietpartijen, zodat men zich bij het kijken naar dl, alles geen moment ver veelt, al zal men de soms ietwat preke rige dialogen dan voor Hef moeten nemen. Treffend is oa. een liefdesscène op het Franse strand (de film werd geheel m Frankrijk opgenomen) met op de achtergrond de halfgezonken schepen van een Amerikaanse landingsvlool. Viveca Lindfors speelt het belaagde vrouwtje en de potige Amerikaanse jongeman wordt voorgesteld door Den nis Morgan. De laatste Barricade In „De laatste Barricade", die deze week in Capitol draait, geeft Harry Watt wederom blijk van zijn kwaliteiten ais massa-regisseur, zoals hij tevoren reeds deed in de film „The Overlanders". han delend over het massale veetransport dwars over het Australische continent, toen de Japanse Invasie dreigde. „Eureka Stockade", zoals de Engelse titel van deze Arthur Rank-fiim luidt, heeft de goudkoorts, die een honderd Jaar ge leden ook In Australië het merendeel van de bevolking aantastte, tot onder werp De gouddelvers, woeste kerels, zich storend aan wet noch gebod, kon den zich moeilijk onderwerpen aan de voorschriften der autoriteiten, die orde moesten scheppen in een complete chaos. Het geweld brak zich baan, ondanks de vermaningen van de goede elementen onder hen, Het kwam zelfs tot een volledig oproer, eon gevecht tegen het leger, dat uitliep op een slach ting onder de goudzoekers. Toch kregen zij hun zin, niet door het door hen toe gepaste geweld, maar omdat zij het recht aan hun. zijde hadden, het recht om vrij burger tc zijn in een democra tische staat, Zij ontvingen het vurig begeerde stemrecht en ook hun red* tot grondaankoop, Chips Raf/crty Is voortreffelijk in de rol van een goud delver, die de rede boven het geweld verkoos, maar Toch aan de zijde van zqn lotgenoten stond, toen de strijd niet meer te keren viel. „De laatste Barri cade" zij warm aanbevolen, niet alleen omdat zij als film ver boven het middel matige staat, maar ook omdat zij Danny daartussen te zien dartelen en grapjassen Is zeer vermakelijk, maar nog mooier wordt het als onze held een klap op het hoofd krijgt van een kame raad en daardoor allerfleurlgst aan het dromen gaat, en later, wanneer Danny op zijn eentje een heel bataljon Jappen, gevangen, neemt. Voor het spui je liefde m deze fum zorgt o.a. Dinah Shore en „zij zegt het natuurlijk vaak met liedjes. Levensstormen Het boerenleven schijnt voorshands nog de voornaamste inspiratiebron voor de Zweedse film te zijn; ook deze „Levensstormen" verdiept zich in pastoralt geneugten, en verdrietigheden, die tot wel ernstige, maar overbekende en daarom niet zo erg belangwekkende conflicten leiden De dochter vbji een rijke boer geeit op het critieke moment in de kerk haar wrede, welgestelde toekomstige echt genoot het nee-woord en vlucht m de armen van een jonge zigeunerachtige speelman, wiens viool door een boze watergeest betoverd ia Breuk met vader, leven in liefde en armoe, maar tenslotte toch dc verzoening en rchabi- litering van speelman, die een geslaagd landman wordt, Verrasnend is deze film dan ook stellig niet: maar zij heeft een grote zuiver heid, die bijzonder verademend wet kt. Men heeft ten. volle profijt getrokken van het landschap en de sfeer daarvan eigenlijk als richtsnoer gebruikt voor de hele verdere handeling Daarom is er in deze film niet zoals dat meestal het geval ia een schrijnend -ontrast tussen de natuur en de mensen. Advertentie LM. Op een bepaalde wjjze is Maeterlinck stemmingen als waar de rubriek hjj haar toonde met de toch representatief zowel voor zijn land „Levensdruppels" van wijlen Het Nieuws „Mevrouw, dat is ook niet nodig, hkr als voor zijn generatie. Zijn jeugdpoëzie, van den Dag de scheurkalendervv«s- is het boek a3, u hoeft er alleen uw „Les Serres chaudes", die men naar ge- heden van leverde, maakte hem tot de naam maar even óbder tc zetten." Deze lang van zijn voorkeur over- of onder- aaloniilosoof van dweepzieke dames en anecdote is niet alleen karakteristiek schatten kan, maar waartegenover men verklaart, dat bij de dood van het posl- voor de Amerikaanse uitgeverswereld, moeilijk objectief o£ zelfs maar onver- tivisme en van de school van zola, maar tevens voor dc voor een, schrijver schiülg blijft, valt zeker binnen het ka- Maeterlinck in de onbestemde ziels- ongekende en. ongehoorde roem, die der van de toen ih zwang gekomen behoeften van honderdduizenden aan MauriceMaeterllr.ckten deel is gevallen. Schuttersveld. 23 Mei: Sparta—VND 7 uur: 23 Mel; Hion CSC—RFC 8 uur: 24 Mei: HOV—Unicum, 7 uur: 24 Mei: RCRRoga, B uur; 25 Mei: Saturnus— aZB. T uur; 25 Mel: VND—RFC. 8 uur; 27 Mei: Hion CSCSparta, 7 uur: Koga -HOV. 8 uur. Uitslagen van de afgelopen week; Soarta—RFC 3—1; VND—Hion CSC Saturnus—HOV 1—0; D2BRoga 0—3, ikaanderplcin. 23 Mel: DEH-RWB 24 Mei: FSV Pretoria—DKS: 25 Mei: The Bell BoysLuno: 27 Md: Hurrica nes—Overmaas. Wedstrijduitslagen: De Musschen— DEH 0—0; OvermaasFSV Pretoria: DKS—Hurricanes 1; Luno—RVVB 1—1. KatendrechL 23 Mei: PSS—NHS; 24 Met: NHS—Eureka: 25 Mei: Soag—PSB; 27 Mei: Pechvogel&-RJB, Secret Service Op wel buitengewoon geraffineerde wijze wordt ln Washington vermoord de heer Melton, een alomgeacht en zeer succesvol uitvinder. Daar deze heer juist een middel heeft ontdekt om duikboten, waar deze zich ook bevinden, onschade lijk te maken, begrijpt ieder weldenkend mens, die enigszins op de hoogte is van dc inhoud der kort na de oorlog ver vaardigde spionnagefllms. dat de Duit sers en Jappen hierin de hand moeten hebben. Om een dergelijke zaak tot oplossing te brengen stuurt de Geheime Dienst geen iioera-dctectivc, geen jong broekje, dat met jeugdige voortvarendT held te werk gaal en met zyn vuisten een uitweg moet 2oeken, waar rijn intelligentie tekort schiet. Neen, wie kon dit karwei beter opknappen dan Charlie Chan die reeds de leeftijd der bezadig der! beeft bereikt en bovendien mag beschikken over de philosophic, die zijn volk sinds Confucius eigen is? Bf] de arrestatie van de moordenares (nadat Chan heel listig de hand had gelegd op een ander, om de daderes overmoedig te maken) zal een kniesoor misschien opmerken, dat het heet onwaarschijnlijk is, dat iemand van haar type een dubbele „electro-teehnische" moord pleegt, maar zulk soort mensen is ank niet waard, deze film te zien A propos, weet u al, dat Charlie Chan veertien kinderen heeft en sinds Jaren op Hawaii woonachtig is? Rex Het huis met de geheime kamer Een eenzaam landhuis, met ccn onvindbare geheime kamer, een aantal mysterieuze moorden; het waron pan klare Ingrediënten voor een spannende thriller; Arthur Lubin heeft ze op smakelijke wijze opgediend en het geheel bovendien overgoten met een nmnureug sausje, opdat het er nog beter ln zal gaan Griezelen kan men in Rex bij de scenes in 'de geheime kamer, die natuurlijk op het laatst ontdekt wordt door dc heldin van liet verhaal; lachen kan men om dc onnozele politiemannen, die alle mogelijke pogingen doen om de misdaden tot een oplossing te brengen, maar die tenslotte zelf bijna bekennen, de moorden gepleegd te hebben. Naar het hoe en waarom moet men maar niet vragen, dat is ook niet de bedoeling van deze film. die zeker de moeite van het zien waard is. in het bijprogramma vertoont Rex deze week een film, waarin (door een' Holly woo dse bril) een kijkje wordt ge nomen op een van de eilanden der Phdippijnen. waar nog vrouwenroof be dreven wordt. Het ls hee] aandoenlijk die onschuldige meisjes, die door woes telingen ontvoerd worden, te horen gil len. maar gelukkig komen de stoere parelvissers nog net op tijd, en na een hevig gevecht krUgt de held zijn schone terug, De roemrijke (laden van Danny De ene film van Danny Kay Valt wel eens aardiger uit dan do andere en zo overtreft „De roemrijke daden van Danny" zeker niet het vorige werk: Het verborgen leven van Waiter Mltty, maar de grote Iromlck koldert er thans toch weer even geniaal op los cn het is ook nu weer een zeldzaam genot de zeer veelzijdige Danny bezig te zien als hypochonder, een mannetje dat ala de dood is om ziek te worden. Hij wordt liftbediende In een zieken huis om altijd in de nabijheid van een dokter te kunnen zijn. Als hij evenwel nochtans goedgekeurd wordt voor de militaire dienst, zien wij hem weldra aan boord van een troepenschip op weg om de Jappen te bekampen Het is wel een heel hizonder oorlogBSChlp, met zjjn veertig beeldschone verpleegsters aan boord, die hun uniform nogal eens wil len afwisselen met een fraai technicolor badpakje. Overpelmlnir IN dit jachtige, bruisende, enerve*- rende leven van alle dag blijft cr wemig gelegenheid over voor over peinzingen. Om meer dan één reden, schiet het nadenken over de dingen er bij in. omdat wij voortdurend op geëist worden door nieuwe indruk ken en gebeurtenissen, die wij wel iswaar m de kortst mogelijke tijd weer moeten vergeten en naast ons neerleggen. Morgen is er immers weer een dag. Bovendien, wat zul len wij er aan kunnen veranderen? Het is aan één kant een geluk, dat wij veel kunnen vergeten. Wij zou den anders bezwijken onder de last, die op ons wordt geladen. VTij moe ten wel alle overbodige ballast van ons afschudden en slechts behouden wat noodzakelijk is, om onze bozig heden te kunnen verrichten, zonder hoofdpijn te krijgen. Maar bij dit weekeinde zouden wij een ogenblik willen stilstaan, want er is reden voor. Terugziende op de dagen, die achter ons liggen, con stateren wij een aantal gebeurte nissen, die niet zonder betekenis zijn en die zieb in gunstige zin on derscheiden van veel, dat wij. ge lukkig maar, door de zeef hebben la ten vallen van ons bewustzijn, om niet in «en toestand te geraken van grote machteloosheid en somberheid. In Berlijn nam de blokkade een einde. In Indonesië valt een lichte verbetering waar te nemen. Het stond er zo nuchter. Maar hoe be langrijk was dit nieuws! Wij zitten in de huiskamer, leggen de krant neer en kijken even naar de groe nende bomen. Er is iets te bepeinzen, dit weekeinde. Ergens diep in ons hart fluistert een stem, dat wij deze symptomen critisch moeten beschouwen. Maar dat is overbodig. Wij zijn het allang ontwend om opgetogen tc zijn als de zaken plotseling een hoopvolle wen ding nemen. Tc vaak werd teleur stelling ons deel. En toch laten deze feiten ons niet los, zo vermoeid als wij zijn van al dat vruchteloze ge doe in de hogere politiek, van die uitzichtloze strubbelingen onder de wereldmachten om de aarde weer tot een bewoonbaar oord te maken, en van die beklemmende koude oor logvoering, die geen sterveling vier jaren geleden voor mogelijk had ge houden. Wij zijn maar gewone mensen, ieder met zijn goede en minder goe de eigenschappen, maar altijd ver vuld van de hoop, dat het ons allen eens goed zal mogen gaan. Niemand van ons heeft do tweede wereldoor log gewild, evenmin als de eerste en wij verafschuwen cn haten met hartstocht de onzalige derde. Over de hele aardbol leven men sen zoals wfj, gewone mensen, even. good en even slecht en ln allen leeft dezelfde hoop. Wat is daar meer van te zeggen? Het is lente en straks zomer, wij willen leven, er voor werken en er op zijn tijd van genieten, zonder oor log koud of warm opdat onze kinderen zullen opgroeien in geluk en voorspoed, Oorlog op dit moment, wij sun het ons pijnlijk bewust, be tekent het einde van. onze "Westerse cultuur. Op dit moment, want toen. het jaar 1939 d. uitbarsting bracht, beschikte de wereld nog over rijke hulpbronnen, die volkomen intact waren, terwijl wij in 1945 op het nippertje, een faiale economische In eenstorting ontliepen. Wij kwamen met de hakken over de Bloot, maar de gevolgen znn wij nog steeds niet te boven en daarom willen wjj in vrede werken en zien wij met span ning uit naar elk symptoom dat de tegenstellingen doet afnemen. De graven van onze doden zijn nog vers cn dc tranen van weduwen en wezen ternauwernood gedroogd. Wij willen opbouwen wat vernietigd werd en wy vragen veiligheid voor onszelf en voor onze kinderen. Dan nemen wij dc krant weer op. Het waren slechts overpeinzingen. Wij kunnen er' niet zo lang bij stilstaan, want morgen is er weer een dag. Hoewel, soms is het nodig om nieuwe moed te scheppen Advertentie l.M

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 5