mxÊteism Dam-rabriek Achter elke kapotte kabel kan de dood loeren Hoe het electronenstraaltje wordt gestuurd Kruiswoordraadsels zijn nog steeds in trek Erïdge-rabriek L Zaterdag 14 Mei 1949 ALS „DE BLONDE GODIN" staat dc 26-jarige Conchita Ci tron in Zuid Amerika bekend. Zij is stieren vechtster van be roep en treedt fhans op in Europa. In het Parijse Ve lodrome d'fliuer kon men dcördoor getuige zijn uan een soort gehuma niseerd stierengevecht, toont krachtens een Franse roet van 194S mag V de stier niec us orden gedood. Conchita bevocht er twee stieren, maar de banderilla's. clie rij de stieren in de nek plantte had den kortere pun- ten dan in Spanje gebruikelijk is. Eens hoogst sportief, nu slechts lachwekkend s Londen koos zijn Mei-koningin 1 ER WAS EENS een tijd, dat op een dergelijke manier uitgedoste jongedames er hoogst spor tief uit zagen. Nu zorgden deze dames in huv ..Old Look" van vijftig jaar geleden bij inter nationale sportwedstrijden in het Wembley sta dion te Londen voor een „vrolijke noot". imp? „CITY OF LONDON", zo doopte de Lord Mayor van Lon den op de tiende Mei deze vliegboot, de grootste in Groot- Brittannié' in dienst van de particuliere luchtvaart. Wij zien hier de luchtreus op de Theems op wee «aar de 'Engelse hoofdstad de beroemde Towerbridge passeren. HELENA NORM ANTON (64 jaar oud, links) en mevr. Rose Brun— slein (34 jaar, die praktijk, uitoefent onder haar meisjesnaam Heil-» bron), beiden advocaten, werden te Londen in het Hogerhuis be ëdigd als de eerste vrouwelijke Officieren van Justitie van Groot» Brittannië. en WARME dagen aan - het - strand SHIRLEY GARDINEReen vijf tien-jarig meisje uit Leaves Green, werd tijdens een traditioneel Engels feest vol riten en ceremonieën j gekroond tat zes ert dertigste Mei-koningin van Londen. June i Pouter genoot de eer de jonge koningin haar kroon te mogen op- 1 zetten. rnsMm BOB. BERRY ut Manchester u>i! te Carmathens- hire in Wales 'n aanval doen op het wereldsnel- heidsrecord voor motoren, dat op 273.76 mijl per uur staat. De stroomlijn-stij l, waarin Berry zijn 996 cc Brough Superior berijdt, heeft hij afgekeken van Amerikaanse fct- lometer-verslin- üers. Bij de bestrijding van planten ziekten worden middelen toegepast, die giftig kunnen werken. Daarbij hoort onder andere het nicotine, dat ook door de gezonde huid kan wor den opgenomen en een dodelijke uitwerking heeft. Ook de verschil- De moderne techniek heeft de mensheid, in allerlei vormen veel ze geningen gebracht. Maar het is goed in het oog te houden, dat ook de gevaren van ds techniek niet onderschat moeten worden. Niet alleen de werkers m de industrie dienen voor deze gevaren beducht te zijn, ook het publiek, dat met technische producten in aanraking komt. Uiteraard kwamen vroeger geen ongevallen voor veroorzaakt door de electriciteit, thans'- rijn er dagelijks tientallen, die hiervan het slacht offer zijn. Met tal van chemische producten is het al net zo. Hoewel er in de meeste gevallen allerlei maatregelen worden genomen om onge lukken te voorkomen, is het toch noodzakelijk, dat men voldoende over de gevaren is ingelicht. Een gewaarschuwd man telt nog steeds voor twee- verscheidene vergiftigingsgevallen Gevaar der moderne ^dTïeSgeSCucu" snelblussers techniek De meeste mensen, die dagelijks met electrische toestellen en lam pen omgaan, beseffen niet, hoe ge vaarlijk hët is, hierin onvoorzich tig te zijn ol gebruik te maken van een gebrekkig apparatuur. Achter iedere kapotte kabel en elk defect contact loert de dood. Het is abso luut noodzakelijk om een apparaat, dat gebreken vertoont onmiddellijk door een deskundige te laten repa reren. Het zal wel algemeen bekend zijn, dat het levensgevaarlijk is om electrische toestellen aan te raken met natte handen of als 't lichaam ergens nat is. In het lichaam van iemand, die met electrische stroom in aanraking is gekomen, kan een plotselinge algemene storing optre den- De patiënt is bewusteloos of schijndood. In het laatste geval dient kunstmatige ademhaling toe gepast te worden. Het kan ver scheidene uren duren eer men daarmee succes heeft. Ook het lichtgas, zoals het door de buizen In de woningen binnen komt, bergt veel gevaren in zich. Wanneer iemand een zekere hoe veelheid heeft ingeademd, raakt hij bewusteloos. Er treedt een zware vergiftiging op, die levensgevaar lijk is en een snelle medische hulp vergt. Men mag nooit vergeten, als men iemand uit een met gas gevul de kamer moet halen, om op eigen veiligheid te letten. Alle ramen en deuren moeten onverwijld worden opengegooid, desnoods de ruiten ingeslagen. Met het oog op het ge vaar van ontploffing mag men nooit de ruimte betreden met een open licht. Dr. P. H. v, Rooyen, de leider van het Oranje Kruis heeft m het tijdschrift van de Bond een uitste kende samenvatting gegeven van de vele gevaren der moderne che mische producten. Een gevaarlijke stof is hef tetra- chloorstof, kortweg tetra genoemd, dat in verscheidene vlekwaters is verwerkt en ook in zuivere vorm ter verwijdering van vlekken wordt gebruikt. Door deze stof kunnen ernstige acute, maar ook chroni sche vergiftigingen ontstaan, wan neer het reinigen met tetra in on voldoende geventileerde ruimten gebeurt. Lever- en nieraandoenin gen zijn er het gevolg van. In En- eland is tetra ook als shampoo in apperszaken in gebruik; daar zijn lende lood- en koperhoudende be strijdingsmiddelen zijn zeer ge vaarlijk. Als motorbrandstof tegen het kloppen der motoren, wordt zoge naamde loodbenzïne gebruikt. Ook dit kan door de huid dringen, wat al verscheidene zware vergiftigin gen heeft veroorzaakt. Daarom mag het nooit als wasbenzine worden gebruikt. Men zij tevens op zijn hoede, voor allerlei anti-vriesmid delen tegen het bevriezen der au toradiator). Ze zijn zeer gevaarlijk vooral bij inwendig gebruik. Een en ander bewijst wel hoe noodzakelijk het is, voorzichtig te zijn. Men houde zich altijd strikt aan een gebruiksaanwijzing, die aandachtig gelezen moet worden. Tot het volgende spreekuur! MEDICUS. JOHANNESBURG, Het eerste Weerschip in de Indische Oceaan is uitgerust om dienst te doen als radiobaken en voor het uitzenden definitieve lizplaata, halverwege van weerberichten. Op weg naar de Batavia en Mauritius, vervult het schip, dat onder gemeenschappelijke contröïe van de K.L.M. en de auto riteiten van de burgerlijke lucht vaart in Indonesië staat, reeds ZQn taak. Over afbuigplaten en zaagtandspanning OU de kathodestraalbc's geen *-* andere onderdelen 'ritten als we reeds omschreven, -sa zoa niets sunders op het scherm kamen dan een scherp lichtpuntje, juist In het midden. Het electronen straaltje moet nog worden be stuurd cn dat gebeurt door mid del van afbuigplaten. zowel in horizontalle als In verticale rich ting. In onze kathodestraalbuis bevinden zich vier afbuigplaten. één links en één rechts voor de horizontale bewe ging. en een boven en beneden voor de verticale beweging. In fig. 1 stellen Y en Y1 reso de boven en beneden- Dia at voor. Wordt Y onder positieve spanning gezet en Y1 onder negatieve, dan 23l de cr tussen door stromende electronenhundel in bovenwaartse rich ting worden afgebogen, omdat een po sitieve spanning de electronen aan trekt en een negatieve ze afstoot. Het lichtpuntje op het scherm zal zich dus bij een variërende spanning op en neer bewegen. Hetzelfde gebeurt, wanneer wij «Je afbuigplaten X en X2 (zie fig. 2) resp. een negatieve en positieve spanning geven- Het lichtpuntje be weegt zich dan van ïinks n3ar rechts. Om het lichtpunt een snelle en regel matige beweging van links naar rechts te laten maken en aldus de beeldlijnen te laten trekken worden de platen X en XI onder zaagspannlng gezet Een raagtandspanning wordt aldus ge noemd naar de vorm van het span- ningsverloop (zie fiff. 31 van A ns3r B loopt de spanning op en wordt het lichtpunt van links naar rechts getrok ken. Is de spanningspiek E bereikt, dan valt de stroom tengevolge van de wer king van een gastriode terug tot mil en springt ook het lichtpuntje naar links terug om vervolgens weer naar rechts te worden getrokken bü de oplopende spanning van het volgende zaagtandje. Ook het platenpaar Y eti Yl staan onder zaagtandspanning. doch hier ziin de tanden van het spaimingsvertooD veel langgerekter en is dU3 het tempo veel langzamer. Om namelijk een raster te kunnen vor men mag namelnk het lichtpuntje van beneden naar hoven springen nadat alle horizontale lijnen getrokken zijn. Philips te Eindhoven past bij de ex perimentele uitzendingen een beeldlij nenaantal van 567 toe. Dat is wel iets meer dan de dertig van de oude tele visie-systemen I Om het verspringen van het beeld voor het oog onzichtbaar te maken, wordt dit aantal beeldlijnen 25 maal per seconde getrokken (beeld frequentie) Daar een snelheid van 25 maal per seconde dicht bij de grens ligt van de zichtbaarheid voor het oog, passen de moderne televisiezen ders het systeem toe van de geïnter linieerde aftasting Bij dit systeem wordt nameliik eerst beeldlijn 1 Re- trokken, dan 3. daarna 5 enz. Wanneer het lichtpuntje onder aan beland is volgen beeld! Hn tie 2. 4. 6, enz Niet 25 hele maar so halve beelden worden aldus in hetzelfde tijdsverloop, tw 25 maal per seconde, getrokken, een snel heid. die het oog absoluut niet kan waarnemen, en dus een zeer rustig beeld oplevert De Nederlandse televisie-amateurs hebben verschillende soorten katho- destraalbulzeti In gebruik, hetzll nieu we uit de fabriek, hetzij „tweedehand se" voornamelijk afkomstig uit oude radarapparaten «tl de geölHeerde Je- gerdumps E^n buis. die zeer geliefd is bfl de zelfbouwers, ook al omdat de Prijs matJg is. is de Philips D G 94 Deze buis is eigenlijk vervaardigd voor de oscljlograaf. een meetinstrument Het lichtscherm is niet groot, n.l 9 c.m., maar zl1 voldoet toch zeer goed Een andere veelgebruikte buis, afkom stig uit leberdumps Is de V.C.R. 07 Deze buis, met een beeldvlakbreedte van 16 c.m. staat gemonteerd in het ontvangapparaat, waarmee ondergete kende nu reeds vóór enige duizenden heeft gedemonstreerd en waarmee hij. de omstandigheden in aanmerking ge nomen. een heel behoorWk resultaat heeft weten te behalen. KATHODUS. Hoe Malfrai kampioen van Parijs werd Gezond verstand beter dan starre conventie Onlangs bereikte ons het bericht dst G Mal fray, die In 1947 het kampioen schap van Frankrijk won. nu ook be slag heeft gelegd op de titel van kam pioen van Pants. Malfray heeft hiermede dus zltn klas se bevestigd en laten zien dat zlln overwinning geen toevallige was Het tournooi bevatte 10 deelnemers die elkaar ieder tweemaal ontmoetten. De eerste ronde zag Serf en 'Verse Re- lijk als eerste eindigen met 11 punten op de voet gevolgd door Malfrav met 10 punten en door Pérct met 9 punten In de tweede ronde kwam Serf en Verse adem te kort en scoorden slechts respectievelijk 8 en 4 punten, terwijl Matfray zich zeer regelmatig betoon de en 13 punten scoorde Op de twee de plaats eindigde Blum met 19 oun- ten, gevolgd door Fêrot en Serf met 17 punten. Dionls met 16 punten en Verse met 15 punten. De Chinese kampioen King, van wie veel werd verwacht, eindigde slechts als laatste, gelijk met Aubier en Chl- land. elk met 13 punten. Hieronder de nar tij die de beslis sing bracht: r. M-'frav (Wit) P Blum (Zw.) 1 33—28. 18—23; 2. 39—33. 12—18: 3 31—27. 17—21: 4 37—31. 21—26: 5 4439, 26x37; 6 42x31. 7—12, 7 '47—42; 20—24: R 34—SO: 11—17: 9 41—37 17—21 10 31—25. 1—7: 12. 26x27. 12x21. (Wit heeft nu een iets betere ont wikkeling van zlln lange vleugel be reikt 12 30—25. 14—20: 13 25x14 9x20: 14 4034, 24—29; 15 33x24, 20x40- 16. 35x 44. (De bekende manoeuvre der Fran sen om tempi te winnen) 16 10—14: 17. 39—33. 5—10: 18. 44—39. 35—20: 19. 39—-34, 8—12; 20. 45— 40 2—8- 21. 43—39. 4—9; 22. 49—43, 10—15. 23. 46—41. (Met de kennelijke bedoeling, de lange vleugel door 3631. 4136. en eventueel 27—22 verder te ontwikke len Het is voor Zwart dan ook zaak, 7 op zijn plaats te houden als even tueel aanvalsstuk tegen 22 De beste methode Hikt ons hier dan ook 20—24; 21—28:: en 14—20 enz.) 23 7—1177 (zie voorgaande aantekening) 24. 36—33. 20—24: 25. 41—36 Natuurlijk niet 31—26 wegens Zwart 15—20: 11x31 18—22: 12x21: 23—29: enz met winst 25 21—261. (Beter was 12—17 Door de dreiging 24r—30; 23—29: 19x30. IS—22: enz, is Wit dan Bedwongen tot 4035. waarna tot 40—35. waarna 21—26. 27—21. enz. tot een gelHke stelling leidt). 26 5945. nu ls 12—17 niet maer mo gelijk door 3429. 40x20. 27—21 enz 26 14-20- 27 40—35 24—29; 28. 33x24. 20x40; 29 35x44 11—17 (Nu gaat Wjt een doorslaande aanval Inzetten) 30 27—2111 16x27; 31 31x11 6x17; 32 37x311 Oo 36—33 kan heel goed volgen 17—22x22: enz. en de aartva? is afge slagen doordat op 31—27 Zwart 23—28 enz. kan laten volgerU. 32. 26x37- .33 42x31. 17—217? (Zwart komt in een alsrmstemmlng. Veel betere verdediging gaf 23—29. enz waarna het voor Wit zeer moeilijk zal zijn. Iets positiefs te bereiken). 34. 28—2211 18x27: 35. 31x22, 12—J8; Kruiswoordraadsels zijn bij de puz zelaars nog steeds in trek, reden waar om wij voor de afwisseling weer eens zulk een interessant geval onze lezers voorzetten. De omschrijvingen luiden: Horizontaal: 1 kinder lectuur; 8 ver loftijd i.h. midden van het jaar; 9 Euro peanen 12 vreemde geldstukken; 17 hy die een ander vaderland krijgt; 19 vervoermiddel; 21 kompasstreek; 25 vlaktemaat; 28 paard r 30 vreemdelin gen; 31 dun stuk hout; 33 manier; 36 kloosterzuster: 40 radio-abonnees; 41 jong dier; 43 loop hout: 46 tred; 48 hier (Frans); 49 deel v. h. hoofd; 50 nood signaal; 51 metaal: 52 Verticaal. 1 delen van de spieren: 2 keukengerei3 hoog bouwwerk; 4 vlak by; 5 vorm; 6 mann. dier7 min der dan Iets; 10 geneesmiddel (Indië) 11 sóórt eend; 13 naam van heldendicht (Homerus); 14 soort zwyn15 soort klei; 18 staat m Amerika; 18 etiket; 19 kleur: 20 lasthebber: 22 niet keurig; 23 vervoermiddel; 24 runderen: 26 straat (Frans); 27 Spaans landvoogd; 29 goud (Frans)"; 32 W.-Indisch eiland; 34 me. taalverweer; 35 damp; 37 benaming laatste letter Grieks alphabet; 38 ge meente in N.-Brabant39 kieinge'wlcht 41 metaal-verbinding; 42 niet raak; 43 bokken-sieraad; 44 boom45 insect46 voor (Latijn): 47 kledingstuk. (Van deze puzzle worden, geen oplos singen ingewacht. 36 32—27. 21x32; 37. 38x27. 23—29: 3B. 4338, 15—20; 39. 36—81. 20—24- 40 31—26. 9—14: 41. 26—21, B—12; 42- 21— 16. 19—23: 43 16—11. 12—1?; 44 tl—7, 17x28. <t5 7—2. waarmede de door braak een feit was geworden en zwart na nog een aantal onbelang rijke Zetten moest opgeven. Een overwinning, met zeer sobere middelen verkregen. Stand Zwart: 10. 15. 19. 22. 23, 32, 42/43. 45. Wit De oplossing van het vorige pro bleem ls: 1. 33—28, 22x24; 2. 30x1», 36x47; 3. 33—32, 47X50: 4 32x1. 50—39: A.B 5. 50—44! 39x50: 6 1—6120—24: (gedw.) 7. 35—3011 24x35: 3 10—5. 35—40; 0. 5—321 40—44; 10. 32-49, en wit wint. A) 4. 20—24; 5 35—301! 24x35; 6. I—s. 35—40: 7, 10-5. enz, wint. 5) 4.50—28; 5. ID—S! 28-46; (of?) 6. I—G; 20—24; 6—50, 24r-29; 8. 49—43. enz. wint Het bridgespel heeft de onhebbelijke gewoonte zich niets aan te trekken van systemen en puntentellingen, hetgeen onaangenaam Js voor de ontwerpers van ingenieuze bledconventies en systemen, Reeds vaker betoogde ik, dat het ge zonde verstand altijd nog een betere leidraad is dan een starre conventie, Het onderstaande spel is daarvan een bewijs te meer. Het werd gespeeld in een duplicatle-wedstrijd, waarbij de ene party (A te noemen) zy'n hart verpand had aan de 4-Klaverconventie en de tegenparij (B) óók wel van sommige conventies gebruik maakte maar daar van wist af te wijken wanneer „gezond verstand" zulks voorschreef. N Schoppen: aft—752 Harten: b—3 Kuiten: hb82 Klaveren: h8 W Schoppen: 10 Harten: 10—9—8—6—5 Ruiten; v—-10—53 Klaveren: 6—4—2 Z. Schoppen: 93 Harten: ah—v42 Kuiten: Klaveren: av—b1097 Noord gever. Allen kwetsbaar. Team A bood het N-Z spel als volgt. N. opende met 1 Sch., O-W pasten voort durend, Z. bood 4 KI., waarmede hjj bedoelde te vragen naar het aantal azen, dat N. had, N. antwoordde plichtsge trouw met 4 H. (1 aas), waarna Z. naar de heren ging vragen, Z. dorst niettemin het grootslambod niet aan, omdat hfl er met zeker van was, welk aas N, zou hebben. Z. ging dus niet verder dan tot 6 KI. welke contract precies werd ge maakt Team B bood het spel op een geheel andere wijze. Ook hier opende N. met 1 Sch., maar Z. bood 3 KI. Dit sprong- bod in een nieuwe kleur gaf een zeer sterk spel en manche-zekerheid aan. N. herhaalde terecht ztfn sch.-klejr, waar na z het fraaie bod deed van 4 KI. (géén vragen naar de azent). Z. ging er teiechi van uit, dat N- toch KL steun moest hebben om een groot-slambod te rechtvaardigen. N. bood nu 5 KJ. en Z. er van uitgaande, dat N, zo goed als zeker Sch. a zou hebben, omdat N. twee maal Sch. had geboden, bood 7 KI. Zodat zich het merkwaardige feit voordeed, dat het paar (A3 hetwelk van allerband slam-conventies gebruik maakte op klein-3lam afstopte en hat B-paar, hetwelk geen enkele conventie in dit spel gebruikte, het groot slam-bod wel deed. Natuurlijk is het groot-slam bod volkomen gemotiveerd en slechts de zeer slechte verdeling van de H.-kXeur maakt het spel uiterst moeilijk. Aan de tweede tafel kwam W. uit met Sch. 10, N- nam sch. a; O. had het grootslambod gedoubleerd, een onver standige daad, welke Z. aanleiding gaf tot de volgende Ust, Z. speelde van tafel K. 2 na en O. haastte zich om R, a te leggen. De rest was nu uitermate een voudig en Z. won het spel- Ook wanneer O. R. a niet legt, kan, Z. het spel winnen; R. wordt afgetroefd en er wordt 2 X troef gespeeld, waarbij N- weer aan slag komt Nu wordt R.h(D gespeeld (O. moet immers wel R. a hebben) en O, dekt natuurlijk; Z. troeft af en speelt alle troeven en Sch. h uit. In N. blijft R. b liggen en W. komt in dwang met z'n 5 Hartens en R. v.I Z. moet het spel zo spelen, omdat deze speelwijze een extra winstkans geeft, indien de 5 H. In één hand zitten met R. v. Zitten dc H, 3—3 of 4—2, dan is er geen kou aan de lucht. Uit dit spel valt veel te leren: Je, dat men met gezond verstand zéér ver komen kan, 2e. dat men In spellen als deze aan de 4 KI. conventie niets heeft, 3e. dat men een slambod niet zo snel moet doubleren, 4e. dat men met tegen spelen zich goed moet TeaHseren wat men moet bijspelen. Hetgeen voor dit maal voldoende is. mr. E. C. Goudsmit

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 6