1 -ffeeb&f# fUaml.... ummetgberts THEE BRUYNZEEL 25- OPENBARE AANBESTEDING vsïjmoeb sriüWjEi jmm "BOEUONBLOK" ixtja DE ALGEMENE KUNSTZIJDE UNIE N.V. Werktuigkundige Constructeurs OPZICHTER familie berichten - SLECHTHOREND?, NACHTASYLj Méér dan pudding - Hotel „DE HEUVEL" MAC SïBITTMATTER Maureen Maccormiek PARKZICHT The Ramblers PLAATWERKERS "S ï&e&ejte/i, a£e &>eÉa'Aud-ÉunJX?' Wie weet er alles van kleurendruk? -DRUKKERIJ BOSCH JUIST NU ADVERTEEREN! a 0 Nederlandse eerste verkoopsters Beschaafde Se verkoopsters TEKENAAR CONSTRUCTEUR MEISJES N.V. De Nederlandsctie Staalindustrie huren van vrachtauto's en paardewagens VERLOOFD: MONA BRAKKE j cn SER VA AS WILKES 14 Mei 3943. Amsterdam, Karüngstaan 48. Rotterdam, Soeiendaalseweg 27B Zaterdag 14 Mei Ï949 G<boort»., rarloviags-, ondertrouw-, trouw-, Jubileum- ca overlQ- densadvcrtcntlei wor den t*£e» goedkoper tarief per m.m. aancenomsn. Ook tele fonisch onder no. 35450. Vergelijk: PHILIPS AUDTÜAI AMERIKAANS IMPORT Wij leveren alles uit voorraad. Vraagt demonstratie of brochure. BOORAPPARATEN OENTRALE C. SCHOONRNBERQ Rotterdam: WaJentmrgerwez 28, Tel 47737 Den Haag: Schuytstraat 27, Tel 335719 Middelburg: Veersesinge] tl. Tel. 3113 Leverancier Gem. Gerteesk. .en Gezondheidsdienst S'dam Officieel ..Philips" Service Station. r^s DE ROÏÏffiDAMSCHE SCHOUWBURG IM**nd«g 18 Mei ".SO unr. Comedla l>ir. Cor Heroms I door Maxim Gorki Regie Peter Sjarof I met Kika Hopper, Cor en Gnus ICennns e.v.a. ii een dessert Voora! op de nieuwe wijze ge serveerd is Duxye a Dessert een bij. zocdere delicates se. Een ware trak tatie voor jong ca oud. Piasmolen bjj Nijmegen Zït-slaapkamers 8.- p.p. p.d. Warm en koud str.' water. Spec, tarief v. Sept. Oct. Onherroepelijk laatste week van het ZWITSERSE SHOW- en DANSORKEST met de Amerikaanse zangeres Woensdag 15 Mei afscheidsavond Rotterdam Vanaf 20 Mei het bekende Radio-orkest Namens de N.V. Maatschappij voor Volkshuisvesting „Vreewijk" te Rotterdam, zal door ondergetekende op 1 Juni 1949 te 11 uur v.m. ten kantore van de N,V. aan de Weimansweg 70 te Rotterdam, Z. in het openbaar worden aanbesteed: Het bouwen van het complex „Vreewijk XVIII" bestaande uit 35 panden c.a„ bevattende; 70 be neden- en bovenwoningen, op een terrein aan de Dordtsestraatweg bij het Groeneveld te R'dam-Z. Bestek en tekeningen ayn tegen betaling van 15. per stel of per post 15,50 (restitutie 7.50). zolang de voorraad strekt, vanaf Maandag 18 Mei 1949 verkrijg baar bij ondergetekende. De aanwijzing zal plaats hebben op Dinsdag 24 Mei 1949 te 10.30 uur in het kantoor Weimaasweg 70 en om 12 uur op het terrein. Het Architectenbureau, VERHAGEN, KUIPER. GOUWETOR en DE RANITZ Schiekade 119 a Rotterdam WILMETA" vraagt: BEKWAME Liefst bekend met rcestvry-staalwerk Aanmelden; KOOTSEKADE 8, Rotterdam (Noord) Natunrïijk iedere eoede drukker en mocht hii noï niet zf> vee! trvurinï hebben, dan aal hü dia opdoen aan de vele moderns persen In ons bedriit. Wilt plezier hebbed in en van Uw werk» meldt U dan aan bij Drukkers sinds 1S33 OUDEGRACHX 172-176 - OTKSCHT ige meningen Welke beschouwing wijdt de student aan: „Spinwiel" jonge jenever? De opmie-onderzaeker trof hem, mei gouwenaar in, en bami óp 't hoofd in druk dispuut „Het is een kwelling", sprak het toekomstig intellect.„om op het einde van de maand m'n mening over „Spinwiel te vragen. Maar één ding: op „Spinwiel" raak je «ooit uitgestudeerd. Welk een zuiverheid en onvermengde puurheid I Da's trouwens de enige theorie van m'n oude heer, waar ifc 't mee eens kan zijn. Ik wou dat de maandelijkse cheque maar gauw kw=m!" Jcr^ JOH'' V8UMOED S ZONEN - SCHIEDAM 0 OXO LIEBIG - OXO LIE8IG - OXO - IIEBIgTOXO - LIEBIG OXOp" o O OXO 0C&i grote 10 ets, LIEBIG BOEUONBLOK fs een werkelijk toverblok. In 1 liter kokend water opgelost, verschaft het U een volle, lichtgekruide vleesbouillon, Voeg daarbij wat soepgroenten, tomaten of vermicelli en U hebt in een ommezien 4 borden verrukkelijke soep, volkomen natuurlijk van smaak. Het grote Liebig boeljonblok bevat hel beroemde LIE BI G - V LEESEXTHACT LIE BI li LIEBIG OXO LIEBIG OXO - LIEBIG OXO - tlE6|5_ Vraagt Uw winkelier het boek „KI eurenvl ucht" (f. 2,40). Bons voor kleurenfoto's op pakjes DOUWE EGBERTS Koffie en Thee Roodmerk. 0X0 o Wij vragen met representatief voorkomen en langdurige er varing In soortgelijke zaken. Voor beslist goede krachten uitstekend salaris en zeer goede pers pectieven. boven 19 jaar, met enige verkooprouüne- Aanmeldcn uitsluitend schriftelijk. N.V. DAMESCONFECTIB vjh WISBRUN 6 LIFFMANN IONGKJNDSTRAAT 19b - TEL26356 - ROTTERDAM Rotterdamsche Plaatwerkindustrie Pieksfraat 20 Rotterdam vraagt schriftelijke sollicitaties voor de functie van: volkomen op de hoogte met licht plaat werk. Zij. die ervaring op het gebied van stalèn ramén en deuren bezitten, genieten voorkeur. Leeftijd tot 30 jaar DE HEERS CHOCOLADE FABRIEKEN vragen voor directe in diensttreding: boven 16. jaar, vóór itipak- werk. Liefst met soortgelijk werk op de hoogte Aanmelden: Galvanistraat 10, tussen 9 en 4 uur, afdeling Personeelszaken rOGHURT - SEN LENTEDRANK vlot kunnende stenograferen en typen, bij voorkeur té vens kennis moderne talen. Br. no. 3540 bur. v. d. blad. O O O door MEUBELFABRIEK vraagt tegen 1 Juni of èerfler JUFFROUW or alle voorkómende administratie. Opgave verlangd salaris ena Br, no. 3542 bur., v, d. blad; 1030. Want verder gaan moest Ik; ik wist niet waar dit onderaards kanaal heenvoerde, maar ik had geen keus. Toen het hevige geklop van mijn hart wat be daarde stak ik mijn handen uit en begon heel voor zichtig mijn weg te zoeken dcor hef water in de tunnel. Half zwemmend, lopenr' en spartelend en soms even rustend op plaatsen waar hét schimmelig en vochtig rook kwam ik vooruit, meter voor meter, stap. voor stap. Hoe lang het geduurd .heeft weet ik- nïel, maar een baantje ïn hét zwembad is'heel wat prettiger dan mijn getob: in* het modderwater onder de grond. Het leek' niij" of er nooit een einde aan kwam, het scheen we! jaren te duren voor ik-éinde lijk een vage lichtglans in de verte voor mij zag. Maar toen was het snel gebeurd. Met een paar slagen kwam ik ïn een soort kolkje en ik schoot als een kurk het daglicht tegemoet. Eindelijk! Duizelig kroop ik tegen de wal op, vïèi neer en bleef een half uur ïn de zon liggen dragen en uitrusten. Tgeri had ik pas weer kracht genoeg om op te staan en te kijken waar ik boven de grond gekomen was. Ik hoefde niet lang te->zoeken. Recht voor mij waren de muren van een reusachtig kasteel eh het water waar ik uit gekomen was, was de slotgrachtl Gevraagd v. handelskantoor te Arnhem, vraagt: voor ah algemene machinebouw -en b'. chemische apparatenbouw Volledige sollicitaties met pasfoto worden inge wacht aan het adres: VELPERWEG 76, ARNHEM Voor het toezicht houden óp het leggen van kabels wordt gevraagd, voor spoedige 'indiensttreding, een Reflectanten moeten in staat zijn zelfstandig op treden en ervaring hebben op het gebied van uit-." voeren van grondwerken, alsmede in - staat zijn situatie-tekeningen te kunnen maken. Een Bouw kundige of Weg- en Waterbouwkundige opleiding strekt ;tot aanbevéltng.' Leeftijd tót '35 Jaar Uitvoerige sollicitaties te- richten aan het bureau van dit Uitv. sóll. té richten aan het btir v, d. blad onder no; <*538 N.V. Cartonnage Industrie Het Noorden" Voorhaven 83 vraagt voordirect enigé N ETTE MEISJES lft. 14—18 j. Prettige werk kring. Ter overname gevraagd: V {.EU BEL Br. met opg. van merk en prijs onder lett. Z.W.W- Niigh Van Ditmar. Adv. biir. R'dam- Kcenersler Koerierster KoeriersterKoenerster Ko6 "PLAATST EEN rs,e' ^KOERIERSTER KosriarsteiKöerierstei KcerierstèrKoerierstei KEILEWEG 40 ROTTERDAM-WEST vraagt voor onmiddettijke plaatsing ïn haar .fa briek: BEKWAME gereedschapmaker, gereedschapsmid, gereedschapslijper, kotteraar draaiers, perforeerder (ponser), constructieboorders, lassers, met. N.V.L -diploma, stalen ramenbankwerkers, richter voor raamprofielen, meniërs, sjouwers. Leeftijd tot40 jaar (in eerband met pensioen- regeling). In alle afdelingen kunnen bövendién nog goede halfwassen en leerlingen geplaatst worden. Leerlingen kunnen worden op geleid voor het diploma der Stichting „Bemetel" Loonregeling - volgens Collectieve Arbeidsovereen komst der Metaalindustrie. Aanm. bij de portier op elke werkdag of-schrift. |gP GEMEENTE ROTTERDAM Db Gemeentelijke Vervoer- en Motoróienet, Reltügiiifrs- dlanst en Ontsmettingadlenat van Rotterdam houdt een Inschrijving voor het1 voor hét tweede halljaar 1949. De Inschrijving sluit op 23 Mei 1949- - Inschrijvlngsvoorwaarden en -formulieren zijn van 15 Mei a.s. af tegen betaling van 0.50 per stel verkrijg baar aan;het.-kantoor Heemraadssingel 97, Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 8