J 'J HET ROTTERDAMSCH PAROOL Europa's zwakke legers nodigen uit tot agressie 2.» t V S. gaan 1,5 milliard dollar spenderen voor versterking Nee toch.Heus 1 B-25 VERONGELUKT BIJ KRO JA (MIDDEN-JAVA) De acht inzittende militairen omgekomen Sjanghai's adem bijna verstikt Öp ds kohhsd „Verenigd Europa is onmisbaar voor blijvende vrede" Maandag 16 Mei 1949 Red. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tel. 6r 00 Abonn.prljsi per week f 0.32 per kvyartaal f 4,10, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Hel Parool" DE SCHIEDAMMER Negende jaargang No. 112 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 393644 Jonkierj Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeurs B. de Vriee Hoofdredacteur; W. B. F. Schaper WASHINGTON. Het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft te kennen gegeven, dat de bestaande verdedigingsstelsels van West-Europa zo Kwak zijn, dat zij „uitnodigen tot agressie". In een officiële „nota betreffende de vrede,, zegt het Ministerie dat dc Verenig de Staten moeten helpen om deze vcrdedigingsstelsels op te bouwen door middel van een regeling voor het verstrekken van wapenen, waar mede voor het eerste jaav een bedrag van L130 millioen dollar gemoeid zal zün. liet Departement heeft voor de eerste maal in bijzonderheden een plan van zes punten ontvouwd, dat het heeft ontworpen om West-Euro. pa en andere vrije landen te helpen hun verdediging sterker te maken. President Truman zal binnenkort aan het Congres dc nodige wettelijke maatregelen voorleggen om dit plan uit te voeren. Terzelfder tijd is het Dpartement 20 ver gegaan als het kon met het verplichten van de Verenigde Staten tot een politiek, gericht op het voorkomen van een Invasie in West-Europa. glnselen van eigen en onderlinge hulp. Dat de militaire bijstand van de Verenigde Staten aan de vrije landen van West-Europa in 1950 drie vormen aannemer a. Schenking van een bedrag aan dollars tot het opvoeren van de militaire productie van de Wes telijke landen, ten einde aldus spoediger een einde te maken aan hun afhankelijkheid van de Ver enigde Staten. b. Levering van wapenen en uit rusting om de versterking van de defensieve mogelijkheden van de strijdkrachten te versnellen. c. Verlening van technische bij stand en hulp bij de opleiding door de Verenigde Staten. Truman wenst de vrije hand Het Departement noemt Rusland niet met name en merkt slechts op, dat de Verenigde Staten, als zjj deze tactiek volgen, er op kunnen rekenen, dat hun „vrienden in West-Europa weerstand zullen bie den" aan een aanval. De nota ont hult tevens, dat de autoriteiten van het Ministerie verwachten, dat de militaire bijstand van de Ver enigde Staten aan de landen van het Atlantisch Pact verscheidene jaren zal moeten worden verleend. Het thans voorgestelde plan slechts het begin van een langdu rige taak. aldus de nota. In het kort gezegd worden de volgende maatregelen aanbevolen: Dat één enkel bedrag worde ge voteerd om de kosten van het ge hele plan te bestrijden (voor het fiscale jaar 1950 ongeveer 1.130 millioen dollar voor de deelnemers aan het Atlantisch Pact en onge veer 320 millioen dollar voor Grie kenland, Turkije en bepaalde an dere landen, welker veiligheid van belang is voor de Verenigde Sta ten, dus in totaal 1.450 millioen dollar). Dat de president de bevoegdheid worde verleend, van deze gelden een soepel gebruik te maken en te voorzien in behoeften naar mate deze zich voordoen. Dat op het ogenblik het leeuwen deel van de hulp worde verleend, aan West-Europa, welks belang voor de veiligheid van de Verenig de Staten in twee wereldoorlogen bewezen is. Dat het'plan tot militaire hulp verlening gescheiden en onder scheiden zij van het Atlantisch Pact, maar dit pact aanvulle door het in toepassing brengen der.be- DE LES GELEERD JUIST nu de ministers van Bui tenlandse Zaken der Grote Vier op het punt staan, opnieuw over een vredesverdrag voor Duitsland te onderhandelen, zetten de poli tieke leiders van West-Duitsiand een opmerkelijke spoed achter de vorming van een eigen staat. Dat wekt misschien enige verwonde ring. Men zou hebben kunnen den ken de Kussen hebben het zeker gedaan dat het lokaas van een verenigd Duitsland en het nog gro tere lokaas 'van een terugtrekking der bezettingstroepen de Duitse po litici afkerig zou hebben gemaakt van hun taak, een Westduitse staat in het leven te roepen. Inderdaad was de animo onder de West-Duit sers voor een afzonderlijke staat 'n half jaar geleden In het zoeklicht nog bitter klein. Met het voort schrijden van de tijd echter leer den de Berlijnse blokkade, de rapporten uit Oost-Duitsland en niet in de laatste plaats ook de ver halen van de vluchtelingen, die van de Oostelijke naar de Westelij ke zone kwamen, wat communisti sche overheersing betekent. En toen. men dit alles vergeleek met de duidelijke wens van het Westen ondanks alle gemaakte blunders het Duitse volk zelf-regering te geven en de welvaart te herstellen, was de les compleet. Er kan niet aan getwijfeld worden, dat de Duitsers de zojuist in Bonn opge stelde grondwet, meer beschouwen als een vlag, waaromheen alle Duitse democraten, of zij nu in West- dan wel in Oost-Duitsland wonen, zich kunnen scharen, dan als een document, waarop zij het leven van hun staat moeten base ren. Daarvoor is de grondwet mis schien ook te onvolledig en te ver schillend van Hetgeen de Duitsers er zelf van zouden hebben gemaakt, indien zij naar eigen, inzichten te werk hadden mogen gaan. Maar reeds het feit alleen, dat zij de de mocratische principes zo nadruk kelijk geproclameerd hebben, be tekent een grote overwinning van het Westen en moet voor de minis ters Acheson, Bevin en Schumaa bij de komende onderhandelingen in Parijs een krachtige steun zijn. Onlusten duren voort in Tripolis TRIPOLIS. De politie heelt Zondag traangasbommen gebruikt om een menigte Arabieren uiteen te drijven, die de demonstraties te gen het Britse plan t<#t overdracht van Tripoïitanië aan Italië in 1951 hadden voortgezet. Zesentwintig Arabieren en 2 po- litie-agenten werden gewond. Dit brengt het totaal der slachtoffers sinds Woensdag op: één Arabier gedood, 35 Arabieren en 6 politie agenten, onder wie een Engelsman, gewond. De noodtoestand is afgekondigd, nadat de politie de menigte uiteen gedreven had. Een dure proefbaan var- duizenden km lengte ■WASHINGTON, Een klein de- tachement van de Amerikaanse luchtmacht is bij de Bananarivier in Florida aangekomen om te begin nen met de werkzaamheden voor een reusachtige proefbaan, waar langs bestuurbare projectielen over de Caraïbische Zee 2ullen worden afgevuurd. Het congres heeft voor dit werk 75 millioen dollar uitgetrokken. De eerste 800 kilometer kunnen, tegen 1 Juli 1951 gereed 2ijn. Met het be proeven van projectielen van klein kaliber kan misschien al eerder wor den .begonnen. Naar schatting zal de hele baan, die verscheidene duizenden kilome ters lang wordt, ongeveer 200 mil lioen dollar kosten. Met Engeland wordt onderhan deld over de bouw van technische observatiestations langs de baan op de Bahama-eilanden. In India sterven ieder jaar meer dan 500.000 mensen aan tuberculose. De gevreesde ziekte eist er iedere minuut een men senleven. De herten van Oregon vrezen de mens meer dan het vlieg tuig. Zij zijn dol op het zachte gras van het vliegveld „Joseph", en laten zich door geen nade rend vliegtuig verjagen. Er is 'n man met een stok voor nodip om te zorgen, dat zij geen on gelukken veroorzaken. Volgens de communistische bladen in de Oostelijke zone van Duitsland praten de arbei ders te veelZo verknoeien zij per dag 12 minuten van hun werktijdCynici veronderstel len, dat zij die tijd gebruiken om te'overleggen hoe zij van hun roomloze roomkaas, die zij in de plaats van vlees krijgen, bielstuk kunnen maken. ■jf Een professor van de umuerst- teit van Philadelphia is wanho pig, obidat zijn proefkonijn het is werkelijk een konijn zijn proeoen Myfcbaar buitenjie- woon vervelend vindt. Zodra het dier ziet, dat de prof zijn instrumenten in orde brengt, dommelt het in en begint te snorken, waardoor de juiste in stelling der instrumenten wordt verstoord J Clay na 26 maanden naar huis BERLIJN. Na precies 26 maan den militair gouverneur en opperbe velhebber van de Amerikaanse troe pen in Europa geweest te zijn, is ge neraal Lucius D. Clay Zondag per vliegtuig uit Duitsland vertrokken. Op het Berlijnse vliegveld Tempel hof werd Clay uitgeleide gedaan door de Britse en Amerikaanse be velhebbers van Berlijn, de Franse plaatsvervangende militaire gouver neur en de West-Berlijnse burge meester, prof. Reuter. Koning Gustaaf terug van 41ste vacantie STOCKHOLM. Koning Gus taaf van Zweden is Zaterdag na 'n verblijf van twee maanden aan de Rivièra in zijn land teruggekeerd. Een grote menigte was ter verwel koming op het station te Stockholm aanwezig. De koning, die er gezond uitzag, begroette op het perron le- dcn.wan.-de koninklijke familie, zijn kabinet en vertegenwoordigers van het corps diplomatique. Het was de 41ste vacantie van de koning aan de Rivièra in de 41 jaren van zijn bewind. Wenken aan mijnstakers in Lancashire BOLTON. De 52.000 stakende mijnwerkers in Lancashire in En geland is van vakveren.igings2ijde geadviseerd, hun staking, die reeds twee weken heeft geduurd, en die begonnen is om kosteloze of goed kope steenkool voor eigen gebruik, te beëindigen en opnieuw onder handelingen over hun eisen te be ginnen. De nationale bestuursraad van de mijnwerkersbond heeft eni ge dagen geleden de eisen van de mijnwerkers in Lancashire te'recht, vaardigen genoemd en bij de steën- koolraad aangedrongen op regeling van deze kwestie. Dief werkte geruisloos TEGELEN. Door de arrestatie van de 21-jarige J.. wonende te Ven- lo, zijn enkele inbraken, in de laatste tijd te Tcgclcn en Venlo gepleegd, opgehelderd. J. had de gewoonte, om zich oo klaarlichte dag ian^s de achterkant van woningen toegang te verschaf fen; meestal zocht n'.j in datnestas- sen en Jaden naar gela. Op zijn gym nastiekschoenen ging hij geruisloos te werk; o.m. bij de firma D. te Te- gelen, waar hij 4 Februari jL 2.ÖOO gulden wegnam. J., die ondanks zijn jeugdige leef tijd reeds meermalen met de politie in aanraking is geweest, zal heden naar het Huis van Bewaring te Roer mond worden oveigebraci t. Van het gestolen geld is weinig of niets meer over. Schevenings noorderlicht SCHEVENINGEN. Te Scheve- ningen was de laatste nachten bo ven zee Noorderlicht te zien. Naar een Scheveningse zegsman ons mee deelde was het licht „zo helder of de zon in het westen opging! De kleuren varieerden van paars tot rose en oranje. AMSTERDAM. Vijftigduizend kisten sinaasappelen en citroenen uit Valencia en Cartagena bij elkaar 1800 ton had het stoom schip „Brigitte Skou'' aan boord, dat Zaterdagavond in Amsterdam arriveerde, MIDDELBURG. In het mid den van deze week zullen de 46 Walcherse boeren, die voorgedra gen zijn voor spoedige plaatsing op bedrijven in de Noord-Oost Polder een excursie doen naar deze pol der, vergezeld door hun vrouwen, om de hun toegewezen kavels en de streek, waar zij 2tillen komen te wonen, in ogenschouw te nemen. De kosten van deze excursie wor den gedragen door de herverkave- lingscommissie Walcheren. Zoals bekend is de uitzending van Wal cherse boeren naar de Noord-Oost- Polder van overwegende betekenis voor het slagen van de herverkave ling van het eiland. BATAVIA. Een Nederlands militair vliegtuig op weg van Djokja naar Batavia, is Zaterdagmiddag nabij Kroja (Midden-Java) neeggsstort. De acht Inzittenden, allen militairen, kwamen om het leven. De lichamen van zeven hunner konden spoedig worden geborgen. Het toestel was een B-25 van de luchtmacht. De oorzaak van het ongeluk is niet hekend. Men. weet alleen, dat het weer zeer slecht was. De inzittenden keerden terug van eenopdracht te Djokja, waarvan de uitvoering enkele dagen in beslae had genomen.v - - J De namen van de zes slachtoffers, die tot het KNIL behoorden zijn; Eerste luitenant-vlieger W. J. van der Plaats, bestuurder. Luitenant-kolonel R. E. Jesmru: ridder M.W.O. vierde klasse, L taf-of ficier technische zaken bij de mili taire luchtvaart. Luitenant-kolonel J, W. Gerharz, stafofficier luchtvaartzaken bij de Militaire Luchtvaart. Sergeant-majoor radio-telegrafist H. F. van der Heide. Sergeant boordmecano H. C. Bar- telihgs. en Soldaat leerling-vliegtuig-monteur G.^JE. Durand. >e namen van de twee overige Overwegend droog weer Weersverwachting, geldig van 'Maandag- tot Dinsdagavond (opgemaakt te 10 uur). Voor de noordelijke provin cies: Over het algemeen veel be wolking maar overwegend droog weer. Matige tot zwakke wind hoofdzakelijk uit westelijke richtingen, .Aanhoudend koud weer. Voor het overige gedeelte van het land: Zwaar bewolkt, later hier en daar met opklaringen. Weinigwind en droog weer. Morgen overdag iets minder koud dan vandaag. DE ENGELSE MINISTER van luchtvaart heeft in het Lagerhuis bekend gemaakt, dat er een pro ductie-schema voor straaïbom- menwerpers is ontworpen. De eerste straal-bommenwerpers, de A-l, die door.de English Elec tric Company Ltd. is geconstru eerd, is reeds in de lucht geweest. De A-l is voorzien van twee Rolls-Royce-Avon straalmotoren, die tot de krachtigste turbine- straalmotoren ter wereld beho ren. Een straal-bommenwerper van het nieuwe type Russische munitietrein veroorzaakt grote Duitse spoorwegramp BERLIJN. Een Russische munitie- trein bij Maagdenburg is geëxplodeerd. Het Duitse spoorwegpersoneel en het Russische militaire escorte vonden de dood. Door de verschrikkelijke ontplof fing werd de spoorbaan, bij het station Wolmirstedt aan dc Elbe over honder den meters volkomen verwoest. Wa gons, rails en lijken vlogen In alle rich tingen. De In de buurt van de spoor baan gelegen kuizen werden. verwoest of beschadigd. Volgens de „Tagesspiegel", het met Amerikaanse vergunning verschijnende blad, dat deze feiten mededeelt, is het juiste aantal slachtoffers niet bekend, omdat Russische controle-officieren het hele gebied hermetischafgesloten heb; ben. Personeel van de Duitse spoorwe- •en in de Russische zone verklaart, dat lit de grootste spoorwegramp in Duits land sinds de oorlog is. De plaats des onheils ligt 16 kilome ter ten Noorden van de verkeerswegen van Berlijn met het Westen. Tornado treft Texas AMARILLO, Een hevige tor nado heeft over de stad Amarillo in Texas (V.S.) gewoed. Tal van huizen werden verwoest. Er zün tenminste .vijf personen gedood en zestig gewond. Men vreest, dat deze cijfers nog zullen stijgen. De tornado, die door ontzetten de regens en grote hagelstenen werd begeleid, wierp auto's omver en blies enkele goederenwagens van de freinrails. Een boer zexde, dat hij twee paarden door de tor nado zag opnemen en een kilome ter verder weer worden neerge worpen. Griekse guerilla strijders hebben de stad Fiorina beschoten. Er vielen eruge slachtoffers onder de burger bevolking, doch er werd weinig schade aangericht Volgens Athene is een sterke guerillastrijdmacht, die de hoogten rondom. Fiorina had aan gevallen, teruggeslagen in westelijkt richting. De Unie van Zuid-Afrika heeft Zaterdag de regering Israel de jure erkend. SJANGHAI. De Britten in Sjanghai hebben Zaterdag reeds een laatste waarschuwing ontvangen om- te evacueren van de Britse consul-generaal Urquhart. Gezegd werd: „Vermoedelijk zal geen verdere gelegenheid om de stad tc verlaten aanwezig- zijn, voordat de situatie opgehelderd is. De evacuatie 15 vrijwillig. Ieder Brits onderdaan moet zelf een besluit nemen. Zu die blijven, zullen door het consulaat-generaal en de Britse hulporgani satie zoveel mogelijk worden geholpen." Het communiqué geeft toe, dat de communisten, zij het in langzamer tempo, ook vorderingen maken in dc richting van het vliegveld Loeng- wha. Volgens een telefonisch in Kanton slachtoffers, een officier eh een. sol daat van de K.L. konden Zondag nacht nog niet gepubliceerd worden, omdat hun familieleden -nog niet. 'waren- ingelicht.- Hedenmiddag zijn de slachtoffers met militaire eer be graven rop het ereveld Tjililitan. Advertentie I.M. De Britten aangeraden te evacueren - De belangrijke steden. Hwangtoe en_ Nanziang ten Westen van Sjang hai zijn Zondag door de nationalis ten ontruimd, onder toepassing van branden en vernielingen. De meüwe verdedigingslinies liggen, in het Westen, sléchts 8 kilometer van de stad. Van de wolkenkrabbers ai kan men het vuren der artillerie gade slaan. Het wordt een. chaos in Sjanghai. Hevige gevechten woeden rondom Woesoeng, waar de regeringstroepen trachtten de Whangpoe-rivier, de enige ontsnappingsmogelijkheid van Sjanghai naar zee, open te houden. Twee Amerikaanse schepen en een Noors zijn nog via de smalle Whang- poerivier langs Woesoeng naar zee gevaren, terwijl de explosies van zware granaten over het water weergalmden. Volgens een officieel regerings communiqué zijn 5000 communisten in de eerste fase van de slag om Woesoeng gesneuveld. De gevechten werden beschreven als de bloedigste sinds de communisten 25 dagen gele den de Jangtse overtrokken. ontvangen bericht hebben de natio nalisten ook Hankou ontruimd. Oostenrijks ijzeren gordijn een kiertje op WENEN. Een aantal Russische controlemaatregelen .op het goede renverkeer tussen de Russische zone van Oostenrijk en de drie Westelijke zones zal 25 Mei worden opgeheven. De Russische grenswachten zullen niet langer speciale Russische ver gunningen vragen voor zendingen veevoeder, steenkolen, minerale pro ducten, hout, houtproducten en me talen. Vergunningen zullen nog nodig zijn voor zendingen levensmiddelen, machines, gereedschappen en oud metaal. Alleen grote zendingen vallen on der de nieuwe order. Sinds het begin van de bezetting hebben de Russen onafgebroken toe zicht uitgeoefend op alles wat hun zone binnenkwam of verliet. Herinnert U zich nog onze aanbieding sweaters voor dames en heren tegen een fantastisch lage prijs In nog geen 3 uur was onze hele voorraad uitverkocht. Overigens geen wonder want deze moderne pui.over, ideaal bij sport, thuis of op kantoor is in Amerika de meest populaire dracht. SOUTHAMPTON. In weerwil van krachtige protesten van de zijde der Poolse ambassade te Lon den is Gerhart Eisler, een Ameri kaans communistenleider, die zich aan boord uan het Poolse schip „Batory" bevond,. Zaterdag met de stérke arm in Zuid-Engeland aan land gebracht Vooraf waren besprekingen ge voerddie drie uur duurdenFunc tionarissen der Britse politie, ver tegenwoordigers van de Poolse en de Amerikaanse ambassade namen hieraan deel. Ook Eisler zelf was aanwezig Het schip bevond zich in Coioes Roads, 12 mijlen van Southampton, toen men aan boord kwam. Eisler werd door vier politiemannen aan 'handen en voeten, van boord ge haald en naar de tender Romsey gebracht. Het arrestatiebevel was uitgevaardigd op grond van n wet van 1870. Heden zou de arrestant, die uit de USA wilde vtychten voor de Londense rechter verschijnen. De Verenigde Staten zouden gaarne zien, dat Eisler werd ge dwongen terug te keren, omdat hij tot gevangenisstraffen veroordeeld is megens belediging van het Ame rikaanse Congres en overtreding van de Amerikaanse emigratie te ef fen. De conventie voor de scheep vaart.op de Donau. die 18 Augustus is ondertekend, is Zaterdag van kracht geworden, daar de vertegen woordiger van de Oekraïne aan de Joegoslavische adjunct-minister van buitenlandse zaken. Bebler, de laat ste documenten ter bekrachtiging van deze conventie heeft overhan digd. Mars o9 bezoek HOEVEEL beter zouden wij het kunnen hebben, wanneer het behoud van de vrede niet zo duin? betaald moest worden. Hoeveel be ier zouden wij kunnen leven. Wij zouden buizen, scholen en zieken huizen kunnen, bouwen en wij zou* den door het opvoeren van de 3e* vensstandaard een dragelijk niveau voor iedereen kunnen bereiken. Maar steeds weer herhaalt zich da geschiedenis. Het is Mars, die een spaak in het wiel steekt. Mars Ijs niet alleen een wraak zuchtig, maar ook een gulzig heer. Erger, hij is onverzadigbaar. Wat men hem ook voorzet, hij verslindt het. Gevoel heeft hij niet en daarom is hij ook nimmer bedroefd of be rouwvol. Zonder de aanwezigheid van de mens op aarde, zou hij allang gestorven zijn door gebrek aan voedsel. Maar de mens verschaft hem aanhoudend dit voedsel: het bloed van de mens zelf. Als men. zijn hulp inroept, komt hij brutaal binnen en zet zich onverschillig aan uw tafel. Terwijl hij verveeld naar uw uiteenzettingen luistert, bekijkt- hij zijn harige, rode handen, vervol gens schraapt hij zich de keel en. wijst veelbetekenend op zijn buik- Hij zegt niets. Hij wijst alleen op zijn buik en spert zijn muil open. Zo is Mars. Ên dan begint hij met een maar te vreten, want een ander woord is er niet voor. De uitrusting van de 80 divisies, die men voor de verdediging van Europa denkt nodig te hebben, zal in de komende vier of vijf jaar alleen reeds twintig mil liard dollar kosten. De uitrusting van deze divisies op voet van oor log zou zelfs het dubbele bedrag, dua niet minder dan veertig milliard dollar vereisen. Aldus de raming van Amerikaanse deskundigen, die met Mars hebben geconfereerd. Vol gens de laatste schattingen komt de bewapening van Engeland dit jaar op rond vier milliard dollar te staan, terwijl Frankrijk en de Beneluxlan- den tezamen circa drie milliard dol lar aan herbewapening zullen uit geven. Brengt men de bewapenings- kosten in verhouding tot de begro tingen, dan blijkt, dat de West-Euro- pese landen 30 a 30 pet van hun bud get voor defensie uitgeven en de Verenigde Staten zelfs 34 pet. Vergelijk hiermede eens de Mar shallhulp, die Amerika voor het jaar tot 1 Juli 1S50 op 5,4 milliard dollar zal komen te staan; zc zinkt volko men in het niet bij de astronomische getallen van. de herbewapening. En daarki zit nu juist het tragische. Want wat betekent deze" herbewa pening, Het betekent, dat millioenen ar beidskrachten aan het bedrijfsleven worden onttrokken. In Engeland bij voorbeeld zullen dit jaar Vk mil lioen mannen en vrouwen voor de oorlogsindustrie werken en voor Frahkrijk en de Beneluxlanden wordt dit aantal op meer dan een millioen geraamd. Onze opbouw wo.rdt erdoor gehandicapt^ en onza levensstandaard bedreigd Het is een slag voor de welvaart, want oorlogs tuig is dood materiaal; .men. kan er niets mee maken en het onderhoud kost handen vol geld. En dit is dan de positie, waarin do koude oorlogvoering oris heeft ge bracht.' De aloude woorden: wie de vrede wil, bereidt zich voor ten. oor log, hebben weer profetische beteke nis gekregen. Doch men hanteert daarmede een tweesnijdend zwaard, want men kan niet enerzijds de las ten, die door de herbewapening worden veroorzaakt, vergroten, en aan de andere kant het sociale wel zijn van de bevolking dienen. Ook daarin zit iets tragisch. Wij weten het nu: de vrede wordt duür betaald. Het schijnt een noodlot, dat na iede re uitgevochten oorlog terugkeert en.' waaraan niet te ontkomen valt. Dat wil zeggen, waaraan niet te ontko men valt zolang de mensen niet ge leerd hebben elkaar te verstaan. Het wordt op de duur ook wel heel moeilijk: cm daarin te geloven. Wij wisten voor de vele teleurgestelde cliënten nog éénmaal een partij op de kop te tikken (een volgende kans is uitgeslo ten) en Dinsdag 9 uur begint deze verkoop voor en 4 punten. MATHENËESERIAAN [DEtZICNT, Spaak sprak in grote vergadering te Amsterdam AMSTERDAM. „Wij moeten zo spoedig mogelijk komen tot een Ver enigd Europa, dat onmisbaar is voor een blijvende vrede in de wereld". Het was de Belgische minister-presi dent Paul Spaak, die deze woor den Zaterdagavond sprak in de Apollo-hal, waar 400D leden van de Partij van de Arbeid bijeen waren om te luisteren naar een groot aan tal sprekers uit verscheidene landen, die deelgenomen hebben aan de in ternationale socialistische conferen tie. die in Baarn is gehouden. Spaak meende namens alle eerste ministers van West-Europa tc spre ken, als hij de oorlog absurd noem de. „Zelfs de overwinningsoorlog leidt tot niets", zei bjj. Hij achtte het Atlantisch Pact het' grootste defen sie verbond, dal de geschiedenis ooit heeft gekend. „Dit verbond kan zulk een macht uitoefenen, dat elke agressor zal aarzelen ons aan te val len. En daarom is het pact een be slissende stap op weg tiaar de vrede. Had zulk een pact bestaan voor de eerste of de tweede wereldoorlog, dan zou de loop der geschiedenis an ders zijn geweest", bleek Spaaks stellige overtuiging. Het resultaat van de besprekingen over de Indonesische kwestie noem de Spaak „een opluchting voor de gehele wereld". Hij waarschuwde echter tegen, overdreven optimisme,' want, zo zei hij, wil de vrede hecht verankerd zijn in de wereld, dan Consulaten in Barcelona met bommen bestookt BARCELONA. Zaterdagnacht zijn gelijktijdig twe# aanslagen met spring stoffen gepleegd op de consulaten van Bolivia en Peru in Barcelona. Er zijn geen slachtoffers, maar het consulaat van Peru is zwaar beschadigd. Een onderzoek is ingesteld om de daders van deze aanslag, die een hevi ge beroering heeft verwekt In de Ca talaanse hoofdstad op te sporen. Zoals men weet hebben Bolivia en Peru, sa men met Brazilië en Columbia, de Al gemene Vergadering der V.N. verzocht de leden opnieuw vrij te laten wat be treft hun diplomatieke betrekkingen met Spanje, g. moeten er maatregelen worden ge nomen, dat de Duitse militaire macht niet herleeft, dan moeten de Verenigde Naties worden hervormd, waarbij het vetorecht moet verval len, en dan moeten alle landen strijd aanbinden voor ontwapening. In deze vergadering voerden ver der het woord de Noor H. Lie, na mens alle Scandinavische landen, de secretaris-generaal van de Griekse socialistische partij Tsiritnokos, de Engelse Irene White, de vice- president van de Oostenrijkse repu bliek A. Schaerde oud-minister president van de Vrije Spaanse rege ring Liopis, Hertha Got t hel f, de leidster van de socialistische vrouwenbeweging in Duitsland, de Italiaan M. M a 11 e o 11 i en de voor zitter van de Franse socialistische partij Grumbach, Verkiezingen in O. Europa In Hongarije zowel als in Bul garije en dc Sovjet-zone van. Duitsland zijn tijdens het weekend verkiezingen gehouden. De eerste officiële uitslagen van de gemeen teraadsverkiezingen in Bulgarije tonen een meerderheid van 90 tot 100 procent voor het onder com munistische leiding staande vader landse front. De opkomst van de kiezers was zeer groot. Ook in Hongarije was de opkomst zeer groot. Van de tot dusver getelde stemmen blijkt niet meer dan vijf procent te zijn uit gebracht tegen de communistische eenbeidslijst. Omtrent de Verkiezingen in Oost- Duitsland is nog slechts bekend dat de opkomst niet meer bedroeg dan vijftig procent. Britse verzekeringsmaatschap pijen hebben de Royal Mail Line 2.300.000 pond sterling uitbetaald voor het verlies van het nieuwe mailschip Magdalena, dat onlangs op zijn maidentrip bij Rio de Janeiro op de rotsen gelopen en gezonken is. Het betreft hier een voorlopige scha devergoeding. Het definitieve be drag zal nog vastgesteld-worden. De Spaanse nationale radio beeft Zaterdagavond verklaard, dat „de rest van de wereld zich moet voegen naar het regime-Franco. Spanje is daar best tevreden, mee", zei de radio.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1