HET ROTTERDAMSCH PAROOL Geur van rotte vis getuigt van nieuwe geschillen in Berlijn Indonesisch Kamerdebat had geen slot Karavaan van 200 vrachtwagens bij Helmstedt opgehouden Labour herstelt met ontslagen partijtücht Koninklijk paar dankt Rotterdams burgerij Nee toch...? Heus! Geen uitspraak voor of tegen het regeringsbeleid Glos ter Meteors hebben kuren Conflict om Leopold III geraakt in nieuwe complicaties Uitlatingen van Nederlandse socialist ontstemd Belgische royalisten Verdwaalde reebok in Nationaal Park Dr. Lovink volgt Beel op Niemeijers -KOF F IE Bonnenlijst MGB 2009 met een gasturbine zal in IJmuiden te zien zijn Op 19 Mei verwacht Donderdag 19 Mei 1949 Red. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tel. 6r.00 Abonn.prllsj oer week f 0.32 per kwartaal f 4,10, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting ..Het Parool" DE SCHIEDAMMER Negende jaargang no. 115 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 395644 Backier: Amsterdamsciie Bank te Rotterdam Directeur: "E. de Vrie# Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper ZESTIG PROCENT \T ERKIEZINGEN in de onder v Russische invloed staande landen plegen altijd tot resultaat te hebben, dat tussen de 90 en 100 procent van de kiezers zich uit spreekt voor een door de commu nisten beheerst „democratisch" „vaderlands" of „volksfront". Voor het eerst in de geschiedenis is op deze regel een uitzondering ge maakt: bij de verkiezingen van Zondag in Oost-Duitsland voor het zogenaamde Volkscongres vergaar de de communistische eenheidslijst slechts iets meer dan 60 procent der stemmen op zich. Velen zien daarin een smadelijke nederlaag voor de' Russen en hun Duitse vrienden. Waarom is ons niet dui delijk. Het moet voor de organi satoren van deze verkiezingen een klein kunstje ge weest zijn, ook ïn het zoeklicht bij deze geleg( iltaat :en- heid het gebruikelijke resultaat van een negen-tiende meerderheid uit de bus te toveren. Ten slotte is het hoogst onwaarschijnlijk, dat inder daad een zij 't ook niet indruk wekkende meerderheid der Oostduitsers zich voor de commu nistische politiek zou hebben uit gesproken. Waarmee wij maar wil len zeggen, dat ruim 60 procent der kiezers op de eenheidslijst stemde, omdat de organisatoren dit wen sten. Welke bedoeling zij daarmede hadden, is natuurlijk met met ze kerheid te zeggen. Aannemelijk is, dat zij aan deze verkienngen een schijn van rechtmatigheid hebben willen geven. Er zijn aanwijzingen, dat de Russen van plan zijn de vor ming van een Oostduits parlement uit te spelen als de Westerse mo gendheden op de Parijse conferen tie het Westduitse parlement en de door dit lichaam goedgekeurde grondwet naar voren willen schui ven. Een overwinning van 99 pro cent zou aan dit doel niet dienst baar kunnen worden gemaakt Zes tig procent doet het beter, maar waarschijnlijk toch niet goed ge noeg om er het Westen zand mee in de ogen te kunnen strooien. BERLIJN Een bijna, onafzienbare file van honderden vrachtwagens, J nu a1 24 uur staat te wachten op verlof, de Russische controlepost bij Helmstedt te mogen passeren, getuigt er van, dat de moeilijkheden tussen Oost en West in Berlijn een week na de blokkade nog steeds niet uit de wereld zijn geholpen. De Russen zijn namelijk plotseling met de eis voor de dag gekomen, dat de in de Westelijke zone uitgegeven ver- ladingspapicrcn gecontrasigneerd moeten worden door de Duitse Econo- .pomm*ssïe in de Russische zone. En daardoor zijn ongeveer 200 Duitse vrachtwagens, geladen met grotendeels aan bederf onder hevig voedsel, gedwongen in een geur van bedorven vis en groente te wachten, tot de Russen een redelijker standpunt zullen innemen. Politieke manoeuvre van ?uss?n Beriijnse de Russen De kans, dat dit spoedig gebeuren zal, schijnt niet groot en het zal er wel op uitdraaien, dat de vracht rijders weer naar het punt van hun vertrek zullen moeten terugkeren. De Russen hebben wel is waar be loofd. dat zij de zaak met „de groot ste spoed'' zullen regelen, maar langdurige onderhandelingen in de geallieerde transportcommissïe heb ben nog tot geen enkel resultaat ge leid. Integendeel, het is duidelijk, dat de moeilijkheden zich niet slechts tot het wegverkeer beperken ook over bet verkeer per trein bestaan strubbelingen. De Russen houden vast aan een oud besluit van de Geallieerde Bestuursraad, waarin wordt bepaald, dat per dag 16 tremen naar Berlijn mogen rij den. De Westelijke geallieerden be weren, dat daarmedd 16 goederen treinen zijn bedoeld, ongeacht het aantal passagiertreinen. De Russen daarentegen willen 16 treinen in het geheel toelaten. En ten slotte zijn er nog de geschillen over de vraag, of het oude handelsverdrag van Janu ari 1943 tussen Oost- en West- Duitsla nd opnieuw van kracht moet worden. „Neen", zeggen de Weste lijke mogendheden, want de om' standïgheden zijn geheel veranderd. „Ja", beweren de Russen, want de opheffing van de blokkade heeft slechts de maatregelen, genomen sedert 1 Maart 1948. ongedaan ge maakt. Bronnen uit de naaste omgeving van de Westelijke economische ad viseurs geven te kennen, dat de LONDEN. vyf parlementsleden van de L&bourparty zfln Woensdag uit parlementaire functies ontslagen, omdat zjj het niet eens waren met het regeringsstandpunt Inzake Ierland. De vflf mannen z\jn parlementaire privé-secretarissen van ministers; zfl hebben zich niets aangetrokken van de order van de fractieleider der La- bourparty om het wetsontwerp-Ierland der regering te steunen. De wet, dl© Dinsdagavond goedgekeurd is, garandeerde het protestantse Nocrd- Ierland, dat het niet gedwongen zou worden zich aan t© sluiten by de katholieke republiek Ierland. Het ontslag is verleend op last van premier Attlee. Ook heeft de Labourparty strenge maatregelen genomen ten aanzien van een ander disciplinair probleem; het nationale partijbestuur heeft twee leden van de linkervleugel uit de party geroyeerd L. J. Solley en Konni Zillxacus. In een brief aan de ministers van de vjjf ontslagen parlementaire privé-secretarissen (assistenten van de ministers) zeide Attlee het niet te begrijpen, dat deze secretarissen tegen de regering stemden, doch wel hun post bleven bekleden. De betreffende besluiten hebben ten doei de gelederen van de partij nauw te sluiten voor de voorberei dingen van de komende algemene verkiezingen en de party-discipline te versterken, aldus Reuter. (In het geheel stemden 63 Labour- leden tegen de „Ireland Bill"; zij zullen allen een berisping ontvan gen.) Ziliiacus, - die zich voortaan „on afhankelijk- Labourlid" zal noemen, verklaarde: „Ik geloof niet In enige andere party of groepering. Ik hoop eens In de Labourparty terug te kunnen keren zonder mijn principes te moeten prijsgeven. Ik hen socia list 'en geloof In de strijd voor de vrede". Stijf koppigste Amerikanen en Britten blijven te Sjanghai HONGKONG Een Chinese piloot, die Woensdag in Hongkong landde, heeft meegedeeld, dat de Chinese luchtmacht Maandag het vliegveld Kiangwan, even buiten Sjanghai, vrijwel geheel ontruimd heeft. Hij zag hierin een vingerwij zing, dat Sjanghai spoedig door de nationalisten, ontruimd zou. wor den. De meeste Amerikanen hebben besloten te blijven en ook de Brit ten die in Sjanghai wonen tonen weinig belangstelling voor de red dingspogingen van de marine. AUen schijnen er van overtuigd te zijn dat, wanneer Sjanghai in han den van de communisten mocht vallen hun geen kwaad zal worden gedaan. Op de Jangtse ligt vlak bij de Britse torpedojagers Constance en Hart de Amerikaanse torpedo- bootjager Tucker. Overdrijvende wolken velden Weersverwachting, medege- deeld door het KNMI, De Bilt, geldig van Donderdagavond tot Vrijdagavond. (Opgemaakt te 0 Uur). Zwakke tot matige wind hoofdzakelijk tussen Noord en Oost, overdrijvende wolkenvel den met een kans op enige re gen. Weinig verandering in tem peratuur. Auteursrechten voor behouden, KNMI). 20 Mei: zon op 4.40. onder 20.34; maan op 2.31, onder 12.20. JSJü het eerste officiële bezoek ■L uan Hare Majesteit de Ko ningin aan Rotterdam wederom tot het verleden behoort, is het mij een bijzonder genoegen te kunnen mededelen, dat Hare Majesteit en Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins der Neder landen bij het afscheid hebben verklaard, ten hoogste voldaan te zijn over de uren in onze stad doorgebracht. Het Koninklijk paar heeft van het vele, dat kon worden ge toond, met grote belangstellingt kennis genomen en gaf herhaai- deltjfc het verlangen te kennen daarover uitvoerig te worden ingelicht. Hare Majesteit de Ko ningin heeft my opgedragen aan de burgerij met nadruk dank te betuigen voor de ontvangst, welke haar en haar geniaal ts ten deel gevallen. Terwijl ik mij hiermede kwijt van deze aangename taak, voel ik mij tevens gedrongen mijn -erkentelijkheid uit te spreken tegenover allen, die aandeel hebben gehad in het welslagen van deze voor onze stad zo heuglijke Opbouwdag 1949. Mr. P. J. OUD, burgemeester van Rotterdam- KOLEN BLIJVEN OP DE BON COKES KOMT VRIJ 's-GRAVENHAGE. De minis- ter van economische zaken maakt bekend, dat de nog steeds bestaan de schaarste aan anthraclet, als mede het feit dat de invoer van kolen een zware belasting op onze deviezenbalans betekent, het nood zakelijk maken de distributie van huisbrandkolen gedurende het komende stookseizoen te hand haven. economie m hun hand willen houden, hoewel zij technisch gesproken de blokkade van de stad hebben opgeheven. Po litieke kringen beschouwen het Russische optreden als een manoeu vre, die de Russen een diplomatiek wapen in handen moet geven, waar van zij misschien op de conferentie van Parijs gebruik kunnen maken. Honderd Duitse kinderen komen logeren LUENEBURG-. Meer dan honderd kinderen uit de westelijke zone van Duitsland verlieten Woensdag per extra- trein Hannover om een vacantle van dr:e maanden in Nederland door te gaan brengen. Nederlandse verenigingen van de Lutherse kerk organiseerden in sa menwerking met het Rode Kruis dit uitstapje. Alle kosten zullen door de Nederlandse verenigingen gedragen worden. ,JZelfs nu het Congres voor de Vrede in Parijs is afgelopen, zijn er van die misselijke piete peuterige zieltjes als Upton Sin clair en Sinclair Lewis, literai re sjacheraars als Feuchtwanger en snobs als Hemingway en An- dré Gtde, die uitschreeuwen, dat dit congres een intrigue van Moskou is geweest", aldus zeke re heer Pawlenko in de „Prau)- da". In Los Angeles is een iotaie oorlog uitgebroken tussen twee warenhuizen, die beide tot devies hebben: Niemand is goedkoper dan wij". De prijzen zijn at zouer gedaald, dat men voor een dubbeltje een ontbijt met ham en eieren kan krijgen en voor een kwartje 100 aspi rientjes. Het publiek juicht de strijd van harte toe Onder het motto „werken of de kast in" maakt de politie van Guatemala jacht op zwer vers en straatslijpers. Kort ge leden troffen twee agenten een man aan, die op blote voeten rondslenterde. „Ik ben niet zon der beroep", zei de man, .,ik ben filosoof'. Desondanks ging hij achter slot en grendel, want de politie besliste: filosoof is geen vak. Bij de meeste rechtshandigë mannen is de neus lichtelijk naar rechts gericht, hangt de rechterschouder wat af en is de rechterzijde van het gezicht vle ziger dan de linkerwang, aldus heeft een onderzoek in Amerika bewezen. (Van onze parlementaire redacteur) Na de rede van minister Van Maarseveen heeft de Tweede Kamer gistermiddag nog enige tijd besteed aan de replieken, doch het was duidelijk, dat daarmede het debat niet kon worden gered. Het parlementair gebruik wil, dat in de Tweede Kamer wel moties van afkeuring kunnen worden voorgesteld doch geen moties van goed keuring. Daardoor was het niet mogelijk, dat de regering tegenover de gehele wereld van het Nederlandse parlement een ruggesteun kreeg, nu zij zich beijvert om met het prijsgeven van formele standpunten met de Republiek tot een vergelijk te komen, waarvan het accoord van 7 Mei het eerBte verheugende teken was. Behalve door de Partij van de Ar- beid is dit beleid niet met zoveel woorden gesteund. De andere par tijen, welke vertegenwoordigers in de regering hebben, lieten zich wel iswaar met onwelwillend uit, doch veel steun had de regering hieraan niet; Da oppositie speelde natuurlijk niet in de kaart der regering door het voorstellen van een motie van afkeuring, waarvan de verwerping in feite gelijk zou staan met een motie van goedkeuring. De enige moties, die waren ge steld, waren afkomstig van com munistische zijde en zij sneuvelden ditmaal zelfs zonder hoofdelijke stemming, waarbij voor de goede orde werd aangetekend, dat de C.P.N. ervoor was. Bij de .replieken deed de heer Goedhart (Arb.) de opzienba rende mededeling, dat de kapitein, die de bekende brief in de „Groe ne" heeft geschreven over exces sen van Nederlandse militairen in Indonesië, zodanig bejegend was, dat hij nu moest worden verpleegd in een zenuwinrichting. Hij meen de, dat de minister zowel over het vraagstuk van de voorlichting in Indonesië als over dat van. het on derzoek naar de excessen wel wat luchtig was heengelopen. De sfeer in de blanke wereld in Indonesië is, zeide hij, voor een onbevangen onderzoek niet geschikt. Binnen kort zal de kamerfractie van de P. v. d. A. hierover komen met een nauwkeurig omlijnd voorstel. Van de replieken valt verder al leen te vermelden, dat de heer Gortzak (CPN) het hoofd van dc regering eiste, omdat deze voor de excessen in Indonesië uiteindelijk verantwoordelijk is. Bij monde van de heer Schouten (A.R.) liet de oppositie weten, dat zij dr niet aan denkt om een voorbeeld te ge ven van nationale samenwerking, door zich thans op dit ogenblik ach ter het regeringsbeleid te scharen. Als klap op de vuurpeil deelde minister van Maarseveen, die zich bij het onbevredigend slot der de batten niet veel moeite meer gaf, aan de heer Goedhart mede, dat het weinig zin heeft de naam van de betreffende kapitein te vermelden. Hij zou niet zenuwziek zijn gewor den door de behandeling, welke men hem. heeft aangedaan, doch dat hij reeds was overspannen, toen hij zijn brief aan de „groene" schreef. Voortreinen op Zaterdag UTRECHT. Ingaande Zaaterdag 21 Mei xullen. alleen op Zaterdagen, onder staande voortreinen gaan rijden: Eindhoven—Den Haag/Rotterdam Eindhoven v. 13.00; Best stopt 13.15; Boxtel v. 13.24; Vught v. 13.33; 's-Her- toger.bosch v. 13.41; Zaltbommel v. 13.53; Geldermaisen v. 14.06; Culemborg v. 14.14; Utrecht CS v. 14.36; Woerden v. 14.54; Gouda a. 1513; Naar Den Haag Gouda v. 15.16; Voorburg stopt; Den Haag SS a. 15.38. Naar Rotterdam: Gouda v. 15.19; Rotterdam Maas a. 15.36. Den Haag/Rotterdam—Utrecht Den Haag SS v. 16.06; Rotterdam Maas v. 16.06; Gouda v, 16 28; Woerden v. 16.45; Utrecht CS a. 16.59. Brandstoffenhan.de] aren te Rotterdam en omgeving hebben te kennen gegeven, dat zij slechts brandstoffen zullen afleveren tegen contante betaling. MET ZWARE KETTINGEN aan de voor- en achterpoten, worden wilde olifanten i» Gangala na Bodio (Belgisch Congo) afgericht. De olifanten, die langs één lijn staan opgesteld, heb ben ieder hun eigen corjtac. Gangala na Bodio is de enige plaats in Afrika waar het is gelukt wilde olifanten te van gen en af te richten. Nadat de olifanten eerst afzonderlijk wer den afgericht, besloot men in 1947 de beesten bijeen te brengen, ten einde een volkomen uitputting van de weidegrond te vermijden. Eerste haringnetten in zee OP ZEE. Schipper Bertus van Duyn van de „Gorredijk" heeft Woensdagmid dag kwart voor vijf met een krachtig „De Heere voorziet het" als eerste de netten ovet boord gezet, bezuiden de 57 graden. Noorderbreedte en onge veer 3 graden 25 minuten Oosterlengte. Even later ging ook van enige andere schepen, de rood-wit-blauwe schotvlag ui de voormast omhoog ten teken, dat men ook daar aan schot gmg. Mea ver wachtte om ongeveer 1 uur in de nacht op Donderdag te kunnen beginnen met het halen. PRIJSOPDRIJVING VAN JONGE KAASSOORTEN 's-GRAVENHAGE Er blijkt jonge kaas, waarvoor zoals men weet maximumver koopprijzen ge handhaafd zijn, tegen verhoogde prijzen verkocht tc worden. Gevallen, waarin het publiek 4 tot 6 cent per 200 gram te veel werd berekend, behoorden niet tot de uitzonderingen. Het publiek iette op de juiste prijzen die thans ten hoogste voor jonge kaas (kaas -niet ouder dart 3 maanden) mogen worden bere kend: viivette kaas: 22 cent; 404- fabneks Leidse kaas, 404- Friese nagelkaas, 404- kanterkaas: 22 cent; ,overige soorten 40-f- kaas al of niet voorzien van kruidnagels en/of komijn: 20 cent; 204- fabrieks Leidse kaas, 204- Friese nagelkaas, 204- kanterkaas: 19 cent; boeren Leidse- en Delftse kaas 21 cent per 100 gram. RIO DE JANEIRO. In het oplei dingskamp van het Braziliaanse leger te Gencmo. nabij Rlo. znn Woensdag B personen om het lever gekomen en ten mraste 82 officieren en manschappen ernstig gewond geraakt, doordat een mortiergranaat in de buurt van een groep officieren, die artiJlene-onder- ncht gaven, explodeerde. :.;-y ENSCHEDE Woensdagmiddag omstreeks kwart voor vijf startte een Gloster Meteor Mark 7 van de Jachtvliegschool der Nederlandse Luchtmacht van het vliegveld Twenthe, Tijdens de start weiger den opeens beide motoren en daardoor kon het toestel niet in de lucht blijven. Het kwam in de om geving van het vliegveld terecht. Hel tweepersoonsvliegtuig werd -waar beschadigd. De twee inzit tenden een instructeur en een leer ling zijn er met de schrik af geko men. Wij vernemen uit Den Haag: Van Woensdag af, gold voor alle meteor-toestellen van de Neder landse Luchtmacht tot nader order een startverbod, in verband met het feit, dat men onderdelen uit Engeland verwachtte. Het ongeval bij Enschede blykt nl. niet alleen te staan. Ongeveer anderhalve week gele den, sloegen van een Meteor boven het vliegveld Leeuwarden op 25.000 voet beide motoren af. Terreuracties in West en in Oost-Java BATAVIA. Zowel ait West- Java als uit Oost-Java wordt nieu we activiteit van rondtrekkende benden gemeld. Zo geschiedde Maandagnacht een overval op het emplacement - der onderneming „Tjigombong" -in West-Java door een bende van 40 man, die zich na een vuurgevecht met de onderne- mingswacht terugtrok. In Oost-Java deed Zaterdag nacht een bende een aanval op Modjokerto. Uit alle hoeken en ga ten der stad kwamen groepen ter sterkte van 20 tot 30 man te voor schijn. Zij deden een aanval op het woonhuis van de adspirant-contro- leur, die echter te Surabaja ver toefde. Een gewapende bende bezocht in de nacht van 8 op 9 Mei Kroja en stichtte overal branden. Er werden 38 huizen en winkels verwoest. De piloot wist zijn toestel met grote moeite m glijvlucht naar beneden te brengen, waarbij bleek, dat het landingstoestel niet werkte. De piloot slaagde er toen tevens nog in een geslaagde buiklanding te doen en zodoende ongedeerd aan de grond te komen. De commandant van het squadron op Leeuwarden, de majoor-vlieger Fhnterman, over kwam kortgeleden vlak bu het vliegveld te Brussel iets derge lijks; ook van zijn toestel sloegen de motoren af, doch ook hij wist veilig het vliegveld '_e bereiken. Van de zijde "van de militaire luchtvaart kon men ons geen verklaring geven van het feit, waarom de Meteor op Twenthe Woensdag ondanks het startver bod, toch gestart was. BRUSSEL „Ik wens de Belgische socialisten sterkte in de moeilijk heden met hun ongedisciplineerde Koning", zeide jhr. mr, v. d. Goes van Naters voor enkele dagen op de bijeenkomst van internationale socialisten te Baarn. De Katholieke (Koningsgezinde) Belgische parle- mentsafgevaardigde baron Henri Carton de Wiart heeft hem deze uit lating zeer kwalijk genomen en stelde de minister-president Spaak in de Kamer zelfs de vraag of de regering bereid is „stappen te doen tegen deze aanslag van een buitenlander op de nationale waardigheid van België". Spaak repliceerde deze aanval I Koning tijdens de oorlog niet altijd met de opmerking, dat de Koning principieel is geweest. stekeligheden zelf uitlokt door bui tenlanders toe te staan zich in deze nationale aangelegenheid te men- gen. De Belgische premier doelde hierbij onder meer op een inter view. dat Leopold heeft toegestaan aan de „New York Times". Spaak weigerde een officieel protest in te dienen tegen de uit latingen van Van der Goes van Naters, ook al gaf hij toe, dat de gemaakte termen weinig gelukkig waren. Inmiddels heeft Koning Leopold voor de tweede maal in een maand iijds vanuit Genève, waar hij ver blijft, een brief gestuurd naar de regering van zijn land. Hoewel hij geen namen noemt, is het ingewijden duidelijk dat hij hierin protesteert tegen artikelen in het partijorgaan van de Belgi sche socialisten, „Le Peuple". De krant heeft een serie documenten gepubliceerd, hoofdzakelijk be staande uit verklaringen van Duit se officieren, die tijdens de bezet ting van België in contact stonden met de Koning. Deze verklaringen hebben, geen nieuw licht in de koningskwestie gebracht, maar de tegenstanders van. Leopold gesterkt in hun me ning, dat de houding van. de De Koning schrijft onder meer: „Als hoofd van de dynastie acht ik het mijn plicht met klem te pro testeren tegen laakbare publicaties in de pers. Deze doen inbreuk op de waardigheid en het morele ge zag van de kroon". Leopold komt hier tegen op en vraagt welke maatregelen de regering denkt te nemen tegen dit misbruik van de persvrijheid. Politieke waarnemers zyn. van mening dat de regering in deze aangelegenheid weinig zal kunnen uitrichten. Vrijdag zal het kabinet in voltallige zitting het verzoek van de Koning behandelen. McCloy opvolger van Clay WASHINGTON, President Truman heeft John J. McCloy be noemd tot hoge commissaris van Duitsland voor de Verenigde Staten. De raad van directeuren van de World Bank' heeft het verzoek van de president aanvaard om met in gang van uiteriijk 1 Juli McCloy van zyn functie als president van de World Bank te ontheffen. McCloy volgt dus generaal Lucius Clay op. McCloy zal tevens de E.C.A. in Duitsland vertegenwoordigen onder supervisie van Hoffman en Harri- man. Zolang de verantwoordelijk heid nog niet overgedragen is aan het ministerie van, buitenlandse za ken, zal McCloy dienst doen als mi litair gouverneur onder direpte su pervisie van het ministerie van de fensie en de president. LOS ANGELES. Fanny Blan- kers—Koen is Dinsdagavond te Los Angeles aangekomen. Op het vliegveld werd zij verwelkomd door een commissie, bestaande uit de waarnemende burgemeester Caldwell, andere Amerikaanse autoriteiten en de Nederlandse consul dr. A. Hartog, die haar een groot boeket bloemen in de natio nale kleuren aanbood. EDE. Op Jcïaariichte dag stak een flink uit de kluiten gewassen reebok de drukke hoofdweg bij Ederveen over, schrok daar voor een naderende auto en kwam met een sierlijke sprong terecht in een der tuinen. De bewoner van het perceel overmeesterde zij het met enige moeite het voor deze streek zeer zeldzame loiïö en gaf vervolgens de politie kennis van zijn „vondst". Een telefoontje met de directie van het Nationale Park „De Hoge Veluwe" had tot gevolg, dat een vur later een auto in Ederveen ar riveerde, om de vangst in ont vangst te nemen. In het Nationale Park werd het wild in vrijheid ge steld. Een paar jaar geleden werd op eveneens ongewone wijze de leven de have van het Veluwse natuur reservaat verrijkt met een reebok, die in de Waal bij Var ik zwem mende werd aangetroffen en door de veerman op het nippertje gered kon worden, „De Hoge Veluwe" is een veilig tehuis voor dergelijke verdwaalde uieruaeters en de di rectie van het Nationale Park te Hoenderlo stelt er bovendien hoge prijs op. Washington hekelt Hongaarse verkiezingen WASHINGTON Het Ameri- kaanse ministerie van buitenlandse zaken heeft Woensdag een verkla ring gepubliceerd, waarin Honga rije ervan beschuldigd wordt, zich niet aan het vredesverdrag gehou den te hebben wat betreft de orga nisatie van de jongste verkiezin gen. Deze worden gekenschetst als „een plebisciet onder toezicht, dat doet denken aan die, welke in nazi-Duït*Jand werden ge cnsceneerd." De verkiezingen hadden, aldus de verklaring, I.het voorspelde en gewenste mechanische resultaat: verkie zing van een parlement dat ge heel door de communisten wordt beheerst." Uit Boedapest meldt Reuter: Vol gens de officieel te Boedapest be kend gemaakte uitslagen van de Zondag in Hongarije gehouden ver kiezingen is bijna 95 procent van het aantal kiesgerechtigden opge komen, waarvan 95,6 procent voor het Volksfront stemde. Van de i.730.519 kiezers stemden 5,478.515 voor de eenheidslijst van. het Volks front; 165,283 stemden tegen en "".721 stemmen waren ongeldig. Volgens hel kiessysteem zijn 1335 afgevaardigden gekozen voor de 16 Hongaarse provincies en 60 voor het gehele land. In het Bouwcentrum gaf ir. C. van Traa voor de Koninklijke bezoe kers aan de hand van een maquet te een uiteenzetting over het toe komstige Rotterdam. DEN HAAG De Koningin heeft, op voordracht van de raad van ministers, aan. dr. L. J. M. Beel, op zijn verzoek op de meest eer volle wijze ontslag verleend als Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon m Indonesië, onder dankbe tuiging voor de gewichtige dien sten, die hij als zodanig in zeer moeilijke omstandigheden aan ons land heeft bewezen. Tot opvolger van dr. B e e 1 is be noemd dr. A. H. J. Lovink, se cretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ontslag aan dr. Beel gaat in op het tijdstip, waarop hij het be stuur zal hebben overgedragen. Dr. Lovink zal zo spoedig moge lijk naar Batavia vertrekken. Nieuwe bonnen werk kleding 's-GRAVENHAGE, Het CDK deelt mede, dat de bonnen voor werkkleding H 14 eri L 14 tot na der order geldig rijn voor het ko pen van werkkleding. De bonnen H 10 ton. 12 en L ld t.m. 12 zijn geldig tun- „O^Juli. Da bonnen H 13 en- H,:i14 ehVD 13 en. L 14 en de rantsoen bonnen FC en FD blijven voorlopig geldig. Advertentie LM. PAARSMERK 's-GRAVENHAGE. Voor het tijdvak van 22 Mei t.m. 4 Juni 1943, geeft elk der volgende bonnen recht op het kopen van VOEDINGSMIDD ELENKAARTEN 905 141 Vlees (A, B, D); 100 gram vlees 142 Vlees (A, B): 300 gram vlees 143 Vlees (D): 1QQ gram vlees 145 Algemeen (A, B, D): 250 gram boter, margarine of vet 146 Algemeen (A, B): 500 gr, boter, margarine of vet 147 Algemeen (A, B): 20D gram kaas, of 250 gr. korstloze kaas 148 Algemeen (A. B): 325 gr. koffie 152 Algemeen (R)200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas 154 Algemeen (D)i 250 gram boter, margarine of vet 155 Algemeen (D): 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas TABAKSKAARTEN 903 82 Tabak <QA): 2 rants, sigaretten of kerftabak 84 Tabak (QC): 2 rants, sigaretten of kerftabak (De letters achter de fcemmmuners geven de kaarten aan, waarop de be treffende bonnen voorkomen). BONKAARTEN ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, MD, MF, MH 906 (büz. arbeid, a.s. moeders en zieken) Geldig zijn de bonnen, gemerkt met de letter N. Bovenstaande bonnen kunnen reeds op Vrijdag 20 Mei worden, gebruikt. De bonnen 124, 128, 129, 130, 181, 133, 136. 137, 138 en 139 Algemeen der bonkaarten voor voedingsmidde len kunnen vernietigd worden. LONDEN Woensdag verliet een nieuw soort Brits oorlogsschip de haven van Portsmouth voor een proefvaart in vreemde wateren: het schip werd voortgedreven door een gas-turbine. De admiraliteit deelde mede dat dit het eerste schip was dat op een dergelijke manier werd aangedre ven. Wanneer de proefneming slaagt, zal de Britse marine in staat wor den gesteld grotere oorlogsbodems, speciaal escorte-vaartuigen, te ver vaardigen dan tot nu oe het geval was met de schepen die op benzi- ne-motoren liepen. De nieuwe kanonneerboot -zal een bezoek brengen aan Nederland, Duitsland, Zweden en Denemarken tijdens een reis die een maand zal duren. De motor, voor dit schip ge bruikt, behoort tot hetzelfde typ® als 'e motoren die voor straal vliegtuigen gebruikt worden; het vaartuig wordt gewoon voortbe wogen door een driebladigö schroef Het nieuwe aandrijvingssysteem geeft .aan. .een schip op zee een grótere snelheid, een grotere be weeglijkheid en bovendien vermin dert het de vibratie en maakt het minder lawaai. De „MGB 2009" zal van 19 tot 20 Mei en van 12 tot 15 Juni a.s. IJmuiden bezoeken; het is 117 voet lang, '22% voet breed, meet 416 voet diepgang en heeft 115 ton water-verplaatsing.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1