*g&: '10 HET ROTTERDAMSCH PAROOL Beschuldigende conclusie in het geval-Santoso (7 doden) 5 J iMi Snelste vrouw ontmoet sterkste man Handelaars weigeren jonge kaas te leveren Publieke bedrij fsorganisatie belangrijk gewijzigd Over Peniwen niets bezwarends aan het licht gekomen vs Eerste,,nieuwe" in het land Hoge marktprijzen maken het onmogelijk redelijke winst te maken, "zeggen zij Dewey bij koningin Juliana op Soestdijk ontvangen Een en al feest en vriendelijkheden Klare taal [Vrijdag 20 Mei 1949 Red. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tel, ór"30 Abonn.priiBt per week f 0.32 per kwartaal 4,10, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Negende jaargang no. 116 Uitgave H.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Zankier; Amsterdamsche Bank te Rotterdam Dlreeteuri B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper EERSTE RAPPORT OVER BEWEERDE WREEDHEDEN BATAVIA In verscheidene Nederlandse dag- en weekbladen zijn na het inzetten van de tweede politionele actie berichten verschenen over wreedheden, die Nederlandse soldaten zouden hebben bedreven. Veel stof deden vooral opjagen de berichten over het doodschieten van mr. Santos» VVIriodihardjo en enkele mannelijke leden van zijn gezelschap op 19 December en de schietpartij bü het ziekenhuis te Peniwen. Hoewel het officiële onderzoek naar deze gevallen nog niet geheel is geëindigd, zijn er toch reeds voldoende gegevens beschikbaar, waaruit een beeld Is te vormen hoe Nederlandse militairen zijn. opge treden. geslagen. Drie vrouwen uit de .Christengemeente werden mishan deld, terwijl van een dezer vrouwen de man en van een andere de ver loofde werden neergeschoten. Uit de officiële militaire rappor ten is gebleken, dat de Nederlandse militairen bij het ziekenhuis vuur- contact kregen met een bewakïngs- grocp, die deel uitmaakte van eert 500 man sterke bende. Bij dit ge vecht ,zo melden de officiële be richten, zijn vijf mannen van deze groep gedood. Tijdens de daarop volgende zuivering van het zieken huis vluchtte de bende in alle rich tingen. Er is op haar geschoten, waarbij nog zes man vielen. Acht verplegers en elf verpleegsters wer den gearresteerd. Het onderzoek naar de toedracht van dit geval wordt zeer bemoei lijkt, doordat belangrijke getuigen uit de bevolking van Peniwen. door rondzwervende -TNI-traepen zijn geëvacueerd- Intussen is de vertegenwoor diger van de procureur-gene raal te Surabaja en de substituut- auditeur-militair van de KNIL- krijgsraad, na het verhoor van veertig militairen en twaalf burgers niets bezwarends gebleken ten na dele van de Nederlandse militairen, die aan deze actie hebben deelge nomen. De commissie vanonder zoek is van oordeel, dat tijdens de voortgezette actie op Zondagmorgen geen mensen zijn gefusilleerd. Zie verder pag2^f- Geen represailles bij Djember Over het gevat Sant050 deelt men van officiële zijde mee, dat mr. Santoso, .de heer S o e t o j o, de dames Soemadi Pr ad ja en Ketajone Partowidigdo en een chauffeur op 19 December in 'n gecamoufleerde auto van Djokja naar Solo vertrokken. Vlak bij het vliegveld Maguwo werd de auto door Nederlandse militairen be schoten, omdat de bestuurder geen gehoor gaf aan het bevel om.te stoppen. Toen de auto tot stilstand was gekomen bleek de chauffeur gewond te zijn. Korporaal v. H. legde een snélverband aan en gaf de gewonde uit zijn. veldfles te drinken. Kort daarna verscheen sergeant- majoor G., die bevel gaf de man nelijke arrestanten te fouilleren. Over hetgeen daarna geschiedde lopen de getuigenverklaringen uit een. Volgens een der militairen trok de heer Santoso of de heer Soetojo een revolver, waarna sergeant-ma joor G. de drie mannelijke inzitten den van de auto en nog vier andere Indonesische arrestanten met zijn tommygun heeft neergeschoten. Enkele Nederlandse militairen beweerden, dat er een handgranaat in de auto gevonden was, anderen waren daarvan niet zeker. De beide dames verklaarden, dat, voor zo ver zij konden nagaan, geen der mannelijke passagiers een wapen bij zich had. Sergeant-majoor G. heeft een Colt ingeleverd, die hij op een der arrestanten zou hebben gevonden, maar het staat niet vast dat dit wapen inderdaad van een .van hen .afkomstig is. Voor (ie Krijgsraad Op grond van de voor hem zeer bezwarende resultaten van het on derzoek zal sergeant-majoor G. zich voor de Krijgsraad moeten verant woorden, zodra hij genezen is van de wonden, bij latere gevechten op gelopen. In Peniwen zouden, volgens - de berichten van de kerkeraad in dat plaatsje, Nederlandse troepen het ziekenhuis zijn binnengedron gen. Alle patiënten en het verple gend personeel moesten naar bui ten gaan. Op het voorerf zouden Nederlandse soldaten drie perso neelsleden en twee patiënten heb ben neergeschoten, terwijl een pa tiënt zwaar werd gewond. Acht leden van het personeel zouden zijn gearresteerd, en alle medicijnen in beslag genomen. De inboedel van het ziekenhuis werd kort en klein In het zoeklicht NA'AZIË AFRIKA HET verwerpen van het Bevïn Sforza-accoord over.de toekomst van de vroegere Italiaanse koloniën door de V.N.-Assemblée laat dit pro bleem weliswaar volkomen onopge lost, maar desondanks kan men er niet rouwig om zijn, dat de "Verenig de Naties geweigerd hebben hun goedkeuring aan de BritsItaliaanse afspraak te hechten. De demonstra ties voor en. de feesten na de be slissing van de V.N.~Assemblée in Tripolis gehouden, bewijzen maar ai te duidelijk, dat een Italiaans trust- schap over Tripolitanië slechts on rust in dit en waarschijnlijk ook an- - dere Noord-Afri kaanse gebieden zou hebben kun nen wekken. Men beseft in Europa nog veel te wei nig, dat het koloniale tijdperk, dat in Azië al tot het verleden behoort, ook in Afrika zijn einde tegemoet gaat. Een ontwikkelde en politiek bewuste Afrikaanse élite van Ara bieren zowel als van negers groeit Op. "Wil het Westen zijn invloed in Afrika behouden, dan zal het in sa menwerking met deze kringen naar een economische ontwikkeling van het Zwarte Werelddeel moeten stre ven, onder gelijktijdige liquidenng van het koloniale regiem. Ongetwij feld is het probleem van het "Ita liaanse bevolkingsoverschot een vraagstuk, dat niet slechts de Ita lianen, maar de gehele "Westelijke wereld aangaat. In dit opzicht echter zijn er nog grote mogelijkheden in Noord- en Zuid-Amerika. Australië en Nieuw-Zeeland. Dat zijn de aan gewezen gebieden voor Europese vestiging in de twintigste eeuw. Droog Weersverwachting, medege deeld door het KNMI te De Bilt, geldig van Vrijdagavond tot Zaterdagavond, (Opgemaakt te 10 uur). Af en toe matige, overigens zwakke wind tussen Noord en West. In de vroege ochtend hier en daar mist, morgen overdag droog en op de meeste plaatsen vrij zonnig weer. Ongeveer de zelfde temperatuur als vandaag. (Auteursrechten voorbehouden, KNMI). 21 Mei: zon op 4.38, onder 20.35; maan op 2.42, onder 13.32. De trein naar Hannover UTRECHTDe directie der Ned. Spoorwegen deelt mede; De doorvoer- van het doorgaande rij tuig Hoek van Holland—Hannover naar en van Berlijn, reeds gepubliceerd op 14 Mei, gaat voorlopig niet door. Wel zal dit "rijtuig wortfen doorgevoerd naar er» van Bronswijk. Advertentie Dit is een aanbieding voor Onze trouwe klanten. Niet voor hen die elders 30 gulden en meer hebben betaald voor een Canadian Weekender of voor een veel te hoge prijs een tas van kunstleer en carton kochten. Neen, morgen is het de dag voor onze getrouwen. Zij wisten waarom zij wacht ten, maar nu komen zij ook thuis met een Canadian- weekender, gemaakt van puur rundleder, geen klein tje maar een flinke maat (bodem 40 cm.) met slot, bodemnagels en alles wat er bij hoort. Zaterdag is niet alléén de dag van de Hollandse nieuwe maar ook de dag van Uw Canadian Weekender voor. uiuac Een beperkte hoeveelheid damesen herenporia- m annates met geldporie- feuille in box- en croco- Iader, van MAïHENES5ERLAAN-<piJ«ICHT) - Nee toch.Hem l Dit is de kleinste fiets van de wereld. Zij weegt nog geen kilo en is niet groter dan een te lefoontoestelHaar uitvinder, een Weense ingenieurgeeft toe, dat er een speciale training voor nodig is om het ding te berijden maar het kan werkelijk Zesduizend gedrukte catalogi met reproducties van schilde rijen ter waarde van milltoenen guldensdie in. Frankfort gesto len zouden zijn, werden onlangs craer de gehele wereld verspreid, met het verzoek nasporingen te doen. Nu blijken dé- Rubensen, Frans Halsen, Cesannes enz. ru3tig in een kelder in Frank fort te liggen. De UNESCO heeft- vastge steld, dat de communist het huldigen'van ideeën, die afwij ken van hetgeen hij onder de-, mocratle verstaatals latent fascisme beschouwt, terwijl de Westerse democraat juist in het onderdrukken van afwijkende meningen het kenmerk van to talitarisme of fascisme ziet. Een vergelijk acht de UNESCO niet mogelijk.. Guy d'Amato uit Napels hééft een nieuw, verbluffend wereldrecord gevestigd door in Balagna 1036 uur aan een stuk te dansen. Gezin nauwelijks gered uit brandend huis AMSTERDAM. Door een ruit in te slaan heeft het gezin van een bakker op .de Rozengracht zich he denmorgen vroeg op het nippertje uit zijn brandende woning kunnen redden. Om half drie werd een der vrouwelijke bewoners wakker, doordat de vloer onder haar bed brandde. Snel alarmeerde zij de andere gezinsleden. In pyama ren den allen naar buiten. Een jongetje van anderhalf jaar kreeg door glas scherven een diepe snijwond aan een beentje, de bakker zelf een wond aan zijn voet. De winkel is geheel uitgebrand, de bakkerij kreeg, alleen veel rook- en waterschade. De oorzaak van de brand is nog onbekend. IJMtïIDENDe Katwijker log ger KW 227 „Karei Doorman", on der commando van de schipper- eigenaar Willem van Leeu wen heeft de race om de Hollandse Nieuwe gewonnen. Vanmorgen am veertien minuten over acht landde 'de schuit in de IJfnuider haven met aan boord 36 kantjes haring. De Katwijkse burgemeester en veie andere belangstellenden waren op de kade, toen de „Karei Doorman" de haven binnenvoer. De 36 kantjes haring werden op een paar versierde vrachtwagens geladen en in feestelijke stoet naar Katwijk vervoerd. Daar is de Hol landse Nieuwe onmiddellijk ge keurd en op de afslag gebracht. Vanmorgen öm half zeven deelde schipper W. F. Rog van de Sch. 314, rederij v/h J. J. Tuyt, radio grafisch mee, dat zijn schip zich nog 60 mijl van de Scheveningse haven bevond. Hij hoopte vanmid dag tussen twee en drie uur voor de kust te komen en binnen te lopen. De eerste Vlaatdingse „haring jager", de VI. 40 met schipper G. Woensdrecht, die 69 kantjes Hollandse Nieuwe aan boord heelt, wordt vanmiddag om 2 uur in IJmuiden verwacht. - *S GRAVENHAGE Met ingang van l Mei 1949 is opgericht- het Squadron No 324 van de Militaire Luchtvaart. Britse economische deskundi gen vertelden te Parijs vandaag de organisatie voor Europese econo mische samenwerking dat Enge land vastbesloten is niet terug te keren tot de vooroorlogse structuur van zijn handel met West-Europa. Engeland verwacht, dat zijn han delsbalans in hoofdzaak in even wicht zal zijn, terwijl het voor de oorlog een invoeroverschot had, zo zeiden zij. Dc snelste nrottw est de sterkste man. ter wereld ontmoetten el kaar Dinsdag op het vliegveld Let Guar dia nabij Ne ic York. Het naren oure Olympische kam pioene. mevrouw Fa i« u »y li I a n- k er s Koen en de ex-wereld kampioen zwaar te wicht boksen, J o e Louis. Zoals men weet heeft ..TJie Brown Bomber"' onlangs ïir/jiril- lig a/stand ge daan van zijn ti tel. die op het ogenblik nog va cant is. De ern stigste ccndida- ter ;>r;or r|in E r c ra r d Char- les en Joe Wal co If, die pikeer de vol gende mac «cl de hoogste boks-eer milfee betutis'en. De promotor oan dit gevecht is Joe Louis. Voer dat Louis op La Guardia in het vliegtuig naar Chicago stapte, waar hij besprekingen over het ti telgevecht had te voerenfctoam Fanny Blankers hem „good luck" wensen De beroemde bokser wenste ook onze athlete veel succes by de wed strijden in Los Angeles, waarheen ze op weg teas. (Van een onzer verslaggevers UTRECHT Als de plannen, die de Federatie van Kaashandelaren Donderdagmiddag in het gebouw van Kunsten en Wetenschappen hebben beraamd, geheel worden verwezenlijkt, dan zullen de huisvrouwen in grote delen van ons land waarschijnlijk binnen enkele dagen geen jonge kaas meer kannen kopen. De kaashandelaars besloten namelijk voorlopig geen jonge kaas aan de winkeliers te leveren, omdat naar hun stellig» overtuiging de huidige marktprijzen so hoog z|jn, dat er voor hen, nu de kleinhandelsprijs voor jonge kaas nog aan een maximum gebonden Is, geen „dróge boterham" valt te verdienen. - Eisen: geen distributie en vrije prijzen Burenruzie in centraal Europa BOEDAPEST. Alle Joegosla vische vliegtuigen, die tot nog toe zonder landing over Hongarije vlo gen. moeten in de toekomst te Boe dapest landen, om bemanning en passagiers in de gelegenheid te stel len transit-visa aan te vragen. Joe goslavië heeft zonder voorafgaande kennisgeving vliegtuigen van de Honga ar s-söwj et-Russische maat schappij, die naar Tirana in Alba nië vlogen, gedwongen te Belgrado te landen en daar moesten beman ning en passagiers gedwongen wor den zich van transit-visa te voor zien. Een in krachtige bewoordingen gestelde Hongaarse nota verwijt Joegoslavië „autocratisch en Hit- leriaans optreden". Uit de urenlange discussies bleek wel overduidelijk, hoe ontevreden de kaashandelaars zijn. Er waren er. die onomwonden vertelden, dat zij met hun prijzen, moeten knoeien om een paar centen te verdienen. En omdat dit velen tegen de borst stuit eisen zij van de regering, die volgens de handelaars wèl maat regelen neemt om de fabrikanten en de verbruikers te beschermen, dat rij ook de handelaars niet in de steek laat Het liefst zou men willen, dat de kaasdistributie en de prijzen geheel vrij werden gegeven. Het bestuur van de Federatie heeft dit verzoek gericht tot minister Mansholt, maar die liet weten, daartoe nog niet te kunnen besluiten. Er gingen stemmen op om het bijltje er maar helemaal bij neer te gooien door te weigeren aan de ad ministratieve verplichtingen, welke de distributie nu eenmaal mee brengt, te voldoen. Men wilde zelfs iedere samenwerking met het Be- drijfsschap voor Zuivel verbreken. „De regering behandelt ons op een uiterst onwaardige manier," riep één der handelaars. „Speculatie" En de oorzaak van de hoge prij zen voor jonge kaas? „Louter spe culatie". riep men „Er is kaas ge noeg, maar aan jonge kaas is niets te verdienen. Aan drie maanden 's-GRAVENHAGE: Thomas Dewey de gouverneur van New Vork en gewezen candidaat voor het presidentschap der Ver. Staten die op het ogenblik een bezoek aan ons land brengt, zou heden middag om 4 uur door koningin Juliana op het paleis Soestdijk worden ontvangen. Hedenavond biedt de ambassadeur der Ver- Staten, dr. Herman Ba- ruch, in Den Haag een diner aan gouverneur Dewey aan, waaraan ook de minister-president, dr. W. Drees aanzit. In een persconferentie welke een prettig en ongedwongen karakter had, heeft gouverneur Dewey een aantal vragen beantwoord van, en er zelf gesteld aan de Nederlandse persvertegenwoordigers. Hij legde er de nadruk op, dat hij slechts een vacantiereis doet en tijdens deze reis zoveel mogelijk indrukken in de Europese landen wil opdoen. Over politiek wilde hij in dit verband niet spreken, maar hij bleek tijdens deze persconferentie in ruime mate op de hoogte te zijn van het Indonesische vraagstuk. Hijzelf vroeg herhaaldelijk om inlichtingen over bepaalde dingen, die hij nog wil zien. Hij zei ook zeer geïnteresseerd te zijn in de uitvoering van het plan-Marshall. Gouverneur Dewey bezocht 24 jaar geleder. Europa, maar is thans voor het eerst in Nederland. Zater dag zal hij in de voormiddag per auto naar Brussel vertrekken. Bij de ABC.club .Thomas Dewey's bezoek valt sa men met de derde verjaardag van de American Businessmen's Club, welke verjaardag met een bijeen komst in ds tuinen van het oplei dingsinstituut „"Wiltzangk" der K.L.M. te Wassenaar wordt ge vierd. Het bestuur had Dewey, gouverneur van de staat New York, uitgenodigd. oude kaas wel, want daarvan is de prijs vrij. Daarom houden vele grossiers de jonge kaas vast om haar pas te verkopen als zij be legen is." Pas als er weer een rede- lijke winst bij voorbeeld twaalf cent per kilo is tc maken, zijn de handelaars bereid weer mee te doen Zal er helemaal geen kaas in de winkels komen? Ja.- maar waar schijnlijk alleen blokkaas, waaraan de handelaars wel behoorlijk kun nen verdienen. Overigens bleken vele leden van de Federatie nog niet zo zeker van het succes van hun actie, omdat rij niet weten of alle collega's er aan willen mee werken. Nog een andere vrees uit ten zij: de grote winkelmaatschap pijen zullen zeker hun eigen, prijs- •politiek blijven voeren. PRIJSOPDRIJVING VAN JONGE KAASSOORTEN 's-GRAVENHAGE Er blijkt jonge kaas, waarvoor zoals men weet maximum ver koopprijzen ge handhaafd zijn, tegen verhoogde prijzen verkocht te worden. Gevallen, waarin, het publiek 4 tot 6 cent per 100 gram te veel werd berekend, behoorden niet tot de uitzonderingen. Het publiek lette op de juiste prijzen die thans ten hoogste voor jonge kaas (kaas niet ouder dan 3 maanden) mogen worden bere kend: volvette kaas: 22 cent; 40 fabrieks Leidse kaas, 40-4- Friese nagelkaas, 40-f- kanterkaas: 22 cent; overige soorten 40+ kaas al of niet voorzien van kruidnagels en/of komijn: 20 .cent; 20+ fabrieks Leidse kaas, 20+ Friese nagelkaas, 20+ kanterkaas: 19 cent; boeren. Leidse- en Delftse kaas 21 cent per 100 gram. VIJFDUIZEND politieke emi granten uit alle Oost-Ewropese Staten, die in het kamp voor Ver plaatste Personen Zuffenhausen bij Stuttgart verblijven, hielden een anti-communistische demon- - stratie. De demonstratie werd gevolgd door een veld-gods- dienstoefening van zowel de pro testanten, als de Raonis-Katho- liekenGrieks-Katholieken en Grieks-Orthodoxen. De geeste lijkheid van de verschillende kerken tijdens de godsdienstoefe ning. DE STRIJD OM SJANGHAI SJANGHAI. De eerste bommen van de onder communistische lei ding staande strijdkrachten zijn in Sjanghai gevallen. Gebouwen in de wijk Jangtsepoe werden getroffen. Een kleine bom kwam in de Franse- wijk-van--Sjanghai terechl- Twee auto's werden vernield, per soonlijke ongevallen kwamen niet voor. \\TR.EEDHEDEN, dat is het 9 VV slagwoord waaronder al die gevallen tor sprake zijn geko men in de krant en ir. de Kamer, waarbij'Indonesiërs, naar gevreesd werd, anders dan in het gevecht werden gedood. Wreerhieden? Of zijn het de on vermijdelijke „bijkomstigheden" van dat. wat in feite oorlog is? Moet men geloven dat onze men sen terecht vergeleken worden met her. die Putter, uitmoordden, of zijn het incidenten, die nu een maal inhaerent zijn aan een gewa pend conflict, dat men op zichzelf kan veroordelen, doch dat de kans op ongelukken, fouten en vergis singen met zich mede brengt? Vandaag zijn er enkele officiële reacties, waarbij zeer speciaal het gcval-Sanloso illustratief is voor dat wat men de ..wreedheden op Java" noemt. Uit dit eerste, voor- ionigc rapport. waarvan men geenszins behoeft te veronderstel len dat het onze Nederlandse mi litairen in een .-twader daglicht zal stellen dan strikt .noodzakelijk :s, blijkt dat er zever, mannen zijn gedood, terwijl do aanleiding iaat staan de noodzaak daartoe ter. hoogste twijfelachtig is. Het is een voorbeeld hoe gemakkelijk in deze tijden geoordeeld wordt over de waarde van mensenlevens. Over en weer, zoal;; de wreed heden. incidenten, vergissingen en ongelukken bedreven worden door elke partij in elk conflict. Het zou van een tekort aan werkelijk heidszin getuigen, indien men zou aannemen dat alleen de ander fouten maakt, dat de verkeerde eigenschappen slechts het foeibaar monopolie van de vijand zijn en óns geheel vreemd blijven. Het geval-Santoso is het voor beeld hoezeer we ons hebben ver wijderd van de maatstaven van recht en rede, hoe verstandelij k- beredeneerd dit zelfs begrijpelijk kan worden gemaakt, in acht ne mend de spanning, waarin de Ne derlandse militairen verkeren, hun. overbelaste taak, hun gevoel van. onvermogen in een onbegrensd ge bied te strijden tegen een onvatbare guerilla. Slechts een eerlijke en openlijke behandeling en erkenning van de eigen fouten, óók als er werkelijk sprake zou zijn van wreedheden, brengt de zaak tot ware proporties terug, doet zien dat ons optreden in Indonesië, het exces niet tot doel heeft, doch'door ons evenzeer wordt betreurd als door ieder ander. Wanneer wij voor het front der wereld durven zeggen, waar wij zelf met ons eigen optreden .niet accoord kunnen gaan, hebben wij tevens de kracht verkregen óók ge loof in onze woorden- te 'eisen op andere punten. - - - »+Dafc_-is ;öe-waardevan^ppenlijka.- bêhahdeling en het is wenselijk dat volgende rapporten nog hélderder van taal zullen zijn dan dit eerste. (Van onze parlementaire redacteur De totstandkoming der publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie laat ïanger op zich wachten dan na de bevrijding werd gehoopt. Een voor-' ontwerp uit de t|]d, dat minister Vos aan Economische Zaken zat, kon geen genade vinden, vooral In katholieke kring, omdat men vond, dat aan de overheid te veel Invloed werd toegekend. Er moet een katholieke minister bomen en daaraan hebben we het wetsontwerp van minister Van den Brink te danken, waaromtrent de Tweede Kamer In November 1948 een voorlopig verslag heeft uitgebracht. De uitwerking van dit op vele punten critische verslag vindt men In de thans verschenen MemoriO van Antwoord, die enige belangrijke wijzigingen bevat. De voornaamste Is, dat de instelling van bedrijfsschappen en hoofdbedrijfsschappen geen wet zal vereisen doch bjj Koninklijk Besluit zal kunnen geschieden. Het wetsontwerp is een zoge naamde raamwet, waarin de alge mene beginselen van de publieke bedrijfsorganisatie zijn opgenomen, terwijl de invoering ervan voor be- dryfssehappen, hoofdbedrijfschap pen en productschappen moet ge schieden by instellingswetten. Uit de aard der zaak vergen dergelijke wetten heel wat voorbereiding en bovendien een behandeling in 'het Parlement, zodat in het Voorlopig Verslag voorzien werd, dat er van de practlsche invoering van de pu bliekrechtelijke bedrijfsorganisatie, welke ook een stuk medezeggen schap van de werknemers omvat, ook na de aanneming van het on derhavige wetsontwerp voorlopig nog niet veel zou komen. De rege ring beaamt dit in de Memorie van Antwoord, en verklaart zich bereid om de instelling van hoofdbedrijfs- en bedrijfsschappen mogelijk te ma ken bij algemene maatregel van be stuur in plaats van door middel van een speciale instellingswet. Doch z|j wenst dit te beperken tot die geval len, waarin omtrent de instelling voldoende overeenstemming bestaat tussen de in te stellen economische raad, de regering en een voldoende representatieve vertegenwoordiging van werkgevers en werknemers. De andere belangrijke wijziging bestaat in het laten vervallen van de voorgestelde constructie van een lichaam „de algemene bedrijfsorga nisatie". Van deze organisatie zou dan de ontworpen economische raad het bestuur moeten zgn. In de Memorie van Antwoord wijst de regering er nog eens op, dat de grondslag van het onderhavige wetsontwerp is een nieuwe maat schappijstructuur, waarin een orga nische plaats wordt ingenomen door gemeenschappen van hedrijfsgenoten waarin aan bedrijfsorganen medeverantwoordelijkheid wordt ge geven en in die organen de arbeid de hem geëigende plaats krijgt. De indiening van het wetsontwerp betekent niet, aldus de regering, dat gevallen, waarin het alge meen belang een dergelijke stap zou eisen, de verdergaande en anders- soortlge maatregelen van socialisa tie achterwege zouden blijven. Voor speld wordt, dat de organisaties uit de bezettingstijd, welke haaront staan danken aan de Commissie- Woltersom en oorspronkelijk op het leidersbeginsel gebaseerd waren, langzamerhand zullen verdwijnen. Clarence. Hunter volgt Valentine op CLARENCE E. HUNTER PARUS. De benoeming van Clarende E. Hunter, vice-president van de New York Trust Company, tot hoofd van de E.C.A.-raissïe voor Nederland is bekend gemaakt door de administrateur van de E.C.A., Paul G. Hoffman. Hunter is 64 jaar oud. H|j volgt dr. Alan Valentine op, die zijn functie van president der universiteit te Rochester (New- York) weer op zich zal nemen. Toen dr. Valentine vorig jaar zjjn functie bü de E.C.A. aanvaardde, nam hjj verlof voor de tijd van een jaar. Hunter, wiens benoeming op 1 Juli a s. ingaat, is 5 Mei naar Euro pa vertrokken en tot nu toe werk zaam geweest.als adviseur van da E.C.A. Sinds 1921 bekleedde hij b|j de „New York Trust Company" ver schillende functies; in 1926 werd hjj benoemd tot vice-president en als zodanig was h|j met de buitenlandse aangelegenheden belast. H|j deed verschillende buitenlandse reizen; aan ons land bracht hij in de laatste 25 jaar ongeveer twintig bezoeken. Hunter is geboren te Wellsburg in de staat New York en woonde tot zijn vértrek naar Europa te Mont- clair in New Yersey, Mevrouw Hu tij ter is dezer dagen naar Europa ge komen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1