J K HET KOTTERMMSCH PAROOL Parijs beslist of IJzeren Gordijn opgehaald zal worden Moeder Riesewijk blijft rustig, tot „de aap" binnen is Geen eenheid voor Duitsland zonder democratische rechten Zonnig weer Duizenden gaan uit Djokja Npp toch.Heus! Eerste haring voor HM. de Koningin naar heer KOPEREN HUWELIJKS-DAG KONINKLIJK ECHTPAAR In iedere provincie werkt een comité ter voorbereiding Alle kinderen krijgen f 1000 op hun spaarboekje- Tante was wel zuinig, maar niet schriel Twaalfduizend spoorrnannen te staking n m Onze verliezen in Indonesië Zaterdag 21 Mei 1949 Red. en Aidm. Lange Haven 141, Schiedam Tel. 6r 10 Abonn.prilst per week 0.32 per kwartaal 4,10. losse nummers f 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" SCHIEDAMMER Negende jaargang no, 117 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 39SMH Bankiert Amsterdamsche Bank te Botterdam Directeun B. dé Vtle» Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper PARIJS. Op de Quai d'Orsay zijn de ministers Acheson, Bevin en Schumah heden bcgonenn met een serie bijeenkomsten, welke eerst morgenavond zal eindigen en ten doel heeft, de gemeenschappelijke houding van het Westen vast te leggen, vóór Maandag Ln bet marmeren Palais Rose „La Conférence de l'Espolr" de Conferentie van de Hoop, zoals de Fransen de nieuwe conferentie van de ministers van Buitenlandse Zaken der Grote Vier noemen begint. Zjj kunnen daarbij steunen op het voorbereidende werk, dat in de afgelopen week tijdens talrijke besprekingen reeds is verricht door 'de Amerikaan Jessup, de Brit Kirkpatrïck en de Fransman Parodie. Deze besprekingen waren volstrekt geheim en de deelnemers weigerden zelfs de besproken onderwerpen te noemen. Slechts is medegedeeld, dat zjj werden gehouden In een sfeer van „volledige vriendschap en eenstemmigheid". Vast staat ln iedeT geval, dat het Westen beslaten is, zich te verzetten tegen de vorming van een centraal geregeerd Duitsland, tenzij de Russen bereid zijn, volledige garanties te geven ten aaozieii van de democratische rechten, welke volgens het Westen aan Oost-Duitsland moeten worden toebedeeld. ER VORMDE ZICH. een lange rij van auto's op de hoofdweg naar Berlijn, toen Russische autori teiten te kennen hadden gegeven dat alle vrachtendie niet uit le vensmiddelen bestonden,, van een zegel van de Duitse Economische Commissie in de Sovjet-zone, moesten zijn voorzien. Een aan tal chauffeurs ging aan de kant van de weg geduldig slapen, in afwachting van de opheffing van deze hernieuwde Russische blokr-, kadé. Lovink begin Juni naar Batavia (Eigen berichtgeving) DEN HAAG. De nieuw be noemde Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon in. Indonesië, de heer Li O v i n k zal omstreeks Juni naar Batavia 'vertrekken, zo vernemen wij van welingelichte zijde. Onmiddellijk na de aankomst van de heer Lovink in Indonesië zal dr. Beel zijn taak overdragen, waarna de afgetreden HVK naar Neder land zal terugkeren. CALCUTTA. Op de Meghna- rivïer in Oost-EengaIen, is een veer boot met 200 mensen aan boord om geslagen, ongeveer honderd perso nen zijn verdronken. GOED VOORBEELD ZONDER veel aandacht te trek ken^.— gebeurtenissen dichter bjj huis eisten het grootste deel der belangstelling op hebben Enge land, India, Pakistan en Ceylon, de zer dagen een besluit, genomen. De regering van Birma, het land, dat sinds het uit Britse handen' de. on afhankelijkheid kreeg doof een ■reeks gruwelijke burgeroorlogen verscheurd is, zal met alle moge lijke middelen gesteund worden. Onvoorwaardelijk/gesteund. Want •/de Birmese regering, die voor. het eerst van de vrijheid geproefd heeft met inbegrip van de vrij heid zelf fouten In bet zoeklicht ZOU hulp onder' be perkende voor waarden niet hebben aan vaard. Het is mogelijk, dat de ze hulp verspild wordt. De autoriteiten in Rangoon - hebben zich tot dusverre geen kun dige regeerders getoond, in het bij zonder niet in hun optreden tegen de stam der Karens, die zij naar een onnatuurlijk bondgenootschap met de Birmese communisten heb ben gedreven. Maar dit neemt niet weg, dat de Birmese regering in de machtige omwenteling, welke zich in geheel Azië voltrekt, de demo cratische, niet de communistische .stroom vertegenwoordigt. De com-, munistische is van béide stromen ongetwijfeld de sterkste. Het is uiterst onwaarschijnlijk, dat de- communistische vloedgolf bij Chi na's grenzen halt zal houden tenzij er een dam tegen wordt op- geworpen. Een begin met dit werk is thans door Engeland, India, Pa kistan en Ceylon gemaakt. Maar indien men het .uitgestrekte, rijke "tropische gebied van Zuid-Oost- Azië, met zijn 150 millioen inwo ners, voor het communisme wil be hoeden, zal dit voorbeeld door nog aanzienlijk omvangrijker daden ge- volgd moeten worden. Weersverwachting, geldig van Zaterdag- tot Zondagavond (op gemaakt te 10 uur): Koele nacht," Morgen overdag zonnig- weer en iets warmer,, be-? halve hier en daar aan de kust. Meest zwakke wind uit uiteen lopende richtingen. 22 Mei: zon op 4.37, onder 20.37 maan op 2.52. onder 14.42. 23. Mei; zon op 4.36, onder 20.38: maan op 3,02, onder 15.52. Optimisme niet al te groot Bcvln arriveerde gisteravond in de Franse hoofdstad. Acheson streek vanmorgen in em reusachtige trans atlantische vogel op 't vliegveld van Orly neer en morgen wordt Wisjins- ky, zoals gebruikelijk met een enorm gevolg van adviseurs en personeel, verwacht, Wanneer de Grote Vier Maandag beginnen met de bespreking van het gehele Duitse probleem, zullen zij zich gesteld zien voor een taajï, waarbij vergeleken de opheffing van de Berlijnse blokkade slechts een diplomatiek kinderspel was. De me ningsverschillen tussen de Wesiely- ke mogendheden en de Sowjets zijn zo diepgaand, dat indien thans wer kelijk Overeenstemming zou worden bereikt, dit het einde van de Koude, Oorlog en het optrekken van het IJzeren Gordijn zou betekenen." Maar aan een dergelijke mogelijkheid dur ven zelfs dé grootste optimisten niet te geloven. De .geschilpunten- tussen Oost en West hebben ln de eerste plaats betrekking op de vorm van een nieuwe Duitse regering. Het Westen, meent,-dat dit een federale regering moet zijn om te verhinderen, dat nog eens een Hitlefbende zich ge makkelijk van de macht meester kan maken-De Russen daarentegen eisen een krachtige centrale regering, naar men vreest, omdat de Duitse commu nisten gemakkelijker vat op een cen traal gezag dan" op èen federaal kunnen krijgen. Dan is -er de kwestie., van de ...herstelbetalingen. De 'Sowjef-Unié 'wenst, een bedrag van 25 milliard gulden te ontvangen, te betalen uit de lopende productie. Dit zou de Duitsers economisch, ge heel afhankelijk maken van het Kremlin en daartegen verzet zich het Westen. Verschil van mening be staat ook over de Duitse Oostgrens. 3n Potsdam is aan Polen voorlopig een groot deel van Oost-Duitsland toegewezen. De Russen beschouwen deze regeling nu als permanent, ter wijl het Westen gaarne zou zien, dat bepaalde gebieden, waar veel levens middelen worden geproduceerd, aan Duitsland worden teruggegeven. En ten slotte zijn er nog. om ons tot het belangrijkste te beperken, de vraag-, stukken van de terugtrekking der bezettingstroepen en de toekomstige handel tussen Duitsland en de Sow jet-Unie. Inderdaad,- als men io Parijs blijk, geeft van zoveel goede wil, dat al deze tegenstellingen er door uit de wereld geholpen kunnen worden, zal het IJzeren Gordijn nog slechts geschikt zijn voor de hoop oud roest. De Amerikaanse reuzenvlieg- boot .Marshal Mars" heeft op een dienstviucht een record aantal inzit tenden, namelijk 301, vervoerd. DJOKJA Het eerste grote transport van duizend evacué's is vandaag in vijftig trucks uit Djokja naar Ma ge lang vertrokken, seint Aneta. Waarschijnlijk Woensdag begint de grootscheepse evacuatie van 3000 mensen per dag. Het zijn grotendeels Chinezen, die de stad verlaten, Zy zijn bang geworden, omdat er in het Zuiden van de stad pamfletten zijn gevonden met leu zen als „Hollanders, weg, Chinezen dood!" Hoeveel mensen. Djokja zullen verlaten, voordat de Republikeinse regering zal zijn hersteld, valt niet met zekerheid te zeggen. De schat tingen lopen "uiteen van 24.000 tot 40-000. Djokja telt in totaal 350.000 inwoners. In Semarang staat men voor de zware taak de duizenden evacué's onderdak te verschaffen. Scholen en bioscopen zijn ontruimd, verder worden in allerijl allerlei noodge bouwen opgetrokken. De Nederlanders-zullen er bij de UNCI op aandringen de tachtig ere- graven, die er op de begraafplaats in Djokja zijn, onder haar bescher ming te nemen- De Republikeinse delegatie heeft daartegen geen en kel bezwaar. Parijs erkent Israël PARUS. Frankrijk heeft beslo ten Israel volledig (de jure) te er- kennèn. Edouard Guy.on is benoemd tot gezant in Israel. Guyon was voorheen ambassaderaad in Bërn. Maurice Fischer, die in Parijs op trad als vertegenwoordiger van Is rael, wordt gezant Op 27 Mei zal de Amerikaan se filmster Rita Hayworth in het Franse plaatsje Vallauris in liet huwelijk treden met haar sprookjesprins Atv Kahn. Het humelijJc zal tuorden voltrokken door., de.communist Paul De- rignon, burgemeester van het dorp. ln de tuin; van Hope. College in Holland:(Micjiigan) bloeit de Nederlandse -.„atoom-tulp". De bolZén van deze plant zijn, voor zij in de grond gingen, met langzame neutronen gebombar deerd. De bloei is hierdoor ver traagd, maar eerst nadrie of vier jaar zal men radicale wij zigingen kunnen constateren, aldus de geleerden van Hope College. Elf jaar is de:'veiligste leef tijd, hebben deverzekerings wiskundigen uitgerekend. Na het elfde jaar wordt de kans op het beleven van uw volgende verjaardag ieder jaar een beetje kleiner. *.De uit 1200 stelen bestaande bevolking van de gevangenis van het district Meeroet Indiaj heeft haar gemeenschap op de mocratische leest geschoeid. Zij heeft een Assemblee van 72 le den gekozen en. vijf ministeries ingesteld, namelijk voor „recht en orde", „voedsel, kleding en ligging", „arbeid", „gezondheid" en „algemene zaken". Geen plan "tot overleg met Russen over Griekenland WASHINGTON. Het Russische vliegertje om buiten de Verenigde Naties om met Engeland en. Amerika tót eeh accoord te komen over de Griekse kwestie is door president Truman kortweg beantwoord met de mededeling, dat Griekenland sa men met Turkije voor zijn strijd te gen de rebellen een aanvullend cre- diet ontvangt van vijftig millioen dollar. In het bericht van Tass, waarin de mededeling werd gedaan dat op 20 April Rusland, Amerika en Enge land officieus contact hadden opge nomen over Griekenland, werd ge suggereerd, dat het initiatief daartoe was uitgegaan van Engeland. Lon den ontkent dit ten stelligste. Het •staat evenals Washington op het standpunt, dat de Griekse kwestie in handen is van de V.N. en dat Rus land het meeste kan bijdragen tot het herstel van de vrede. Als op het Russische voorstel werd ingegaan, zou dit betekenen, dat de Griekse opstandelingen min of meer als oorlogvoerenden zouden worden erkend. Door een groep Nederlandse notabelen is het initiatief genomen tot oprichting van een Kamer van Koophandel Nederland-IsraeL (Van een onzer verslaggevers) Op 7 Juli zal bet 12jaar geleden zijn. dat Neêrlands Koningin met Haar Gemaal ln de echt werd verbonden. In die betrekkelijk: rustige tyd, kon het Nederlandse Volk gelukkig niet vermoeden welk een zee van lijden en vernedering de naaste toekomst verborgen hield. Het Vaderland aan de rand van de ondergang, de leden van het Vorstenhuis verdreven van de Nederlandse bodem! Maar ook al werden Vorst cn Volk gescheiden, de band welke door de eeuwen heen, Oranje met het Vaderland beeft ver bonden, bleef behouden. Dat alles is thans voorbij. Opnieuw werden Nederland en Oranje her enigd. Weer leeft het Koninklijk gezin rustig.te midden van zyn Volk. In het wonder.dat, nu over enige weken het Koninklijk Paar Zijn ko peren huwelijksfeest hoopt te vieren, bij velen van het grote Nederlandse gezin dé vraag rees op welke wijze dat heugelijke feit door Oranje en Volk. gezamenlijk zou kunnen wor den herdacht? Herdacht naar goed Nederlandse aard, zodat iedere Nederlander van hoog tot laag, in staat zou worden gesteld daarin aandeel te hebben. Voor .de/.uitvoering dezer gedachte werd eeh plan'ip^twoxpenV. dat zowel rë fecstvierffig 'o$ dé herinnerings- dag,: als de aanbieding van eèri pas send bescheiden geschenk van alle Nederlanders omvat/ Het gevormde uitvoerend Comité besloot ten aan zien van dit laatste punt aansluiting te zoeken aan een door de Regering gekoesterd voornemen om het totaal verouderde Huis ten Bosch, geliefde, verblijfplaats van de Koninklijke Familie, te restaureren en zoveel mogelijk ln de oude glorie te her stellen. Ook de omgeving waarin het ge bouw ligt, verkeert echter in zodani ge deplorabele staat, dat een nieuwe parkaanleg noodzakelijk zal zijn. Deze parkaanleg nu zou een waar dig geschenk van het Nederlandse Garry Davis komt spreken PARUS. Garry Davis, de 27- jarige in New Yersey geboren voor malige artist van een nachtclub, die egn jaar geleden zijn Amerikaans paspoort inleverde en „Wereldbur ger nummer Een" werd, heeft Vrij dag verklaard, dat hij in de maand Juli bijeenkomsten van wereldbur gers in Engeland, Duitsland, België, Nederland, Frankrijk en Lu xemburg zou toespreken. Volk aan zijn Vorstin kunnen vor men, passend in de nationale ge dachte. De bedoeling is. dat iedere provin cie een deel van d- aanleg van het park, waarbij ook is gedacht aan tennisbanen, verzorgt Alle gaven zullen, in een gemeenschappelijke pot vloeien. Het collecteren acht men voor deze gelegenheid niet pas send. Verscheidene grote bankinstel lingen hebben zich bereid verklaard rekeningen te openen, terwijl ook op girorekening 80 ten name van het Comité Koperen Bruilof isviering Koninklijk Echtpaar bijdragenkun nen worden gestort. De symbolische overdracht van het nieuw-aangeleg- de park zal op-8" Juli in aanwezig-, beid van het ere-comité geschieden door mr. W. A. J, Visser, burgemees ter van Den Haag. De marine zal aan het Koninklijk Paar het glas werk van de „Piet Hein" aanbieden. Hoewel het in het voornemen van het Koninklijk Paar ligt het feest in de huiselijke kring te vieren, zullen op 9 Juli 's ochtends deputaties van verenigingen en *s middags de jeugd voor bet paleis Soestdijk defileren. De drieduizend deelnemers van deze défilé's zullen, daarna in de tuin van het paleis door de I^mingin en haar Gemaal worden ontvangen. Reeds thans bestaat de mogelijkheid om een. bijdrage op gironummer 80 te storten. Het secretariaat van het Comité is gevestigd in het stadhuis te Den Haag. „SCHIP MET GOUD" KOMT IN LOSSER (Van onze speciale verslaggever) LOSSER. „Ik kan 't haast niet geleuven", zegt moeder Riesen- wijk, als we met haar komen praten over de situatie, waarin zy en haar gezin plotseling zijn'komen te vericaren, Niemand, allerminst zijzelf, zou hebben verwacht, dat dit gezin van vader, moeder en twaalf kinderen, die met Harde fabrieksarbeid het hoofd boven water moeten houden, nog eens zou mogen meedelen in een mii- lioenenerfenis. verdelen. Want oud-tante is welis waar getrouwd geweest, maar haar enige zoon, die voor geestelijke stu deerde, is veertien dagen voor hy als zodanig bevestigd zou worden, overleden. Die onverwachte beschikking van de duivel, vrouwe Fortuna, of wie men er ook aansprakelijk voor wil stellen, Is intussen een feit gewor den. Op het gerucht, dat in Losser ons aller droom van de erfenis uit Amerika zichverwerkelijkt had, zijn we naar het grensplaatsje geto gen en nu horen we uit de mond van de gelukkige zelf, dat het allemaal echt waar is! Moeder Riesewijk, die van zich zelf Epping heet, is de enige van de kinderen Epping, die in Nederland woont. De andere zes broers en zus ters bleven in hun vaderland, Duits land en, uitgezonderd een nicht in België, woont daar ook de rest van de grote familie, die thans de geluk kige erfgename is van de nalaten schap van mevr. Pieper, de rijke dame, die in 1941 in Amerika is overleden. Acht neven en nichten had zij en mevr. Riesewijk, haar broer Theo, die in het Duitsé grens plaats j e Heek woont, benevens de andere „Geschwister" krijgen dus een achtste deel van de- erfenis te Dat alles vertelt mevr. Riesewijk ons. Zij heeft nl. haar oud-tante heel goed gekend. Zij trouwde met de jonge Pieper, de zoon van een Duit se fabrikant, die in onmin met zijn vader leefde en daarom naar Ame rika trok. Het ging hém er best en zo werd tante, die na zijn dood de zaken (een melkfabriek) voortzette, een zeer welgestelde dame. „Je zag het haar niet aan", ver telt moeder Riesewijk, nadat ze een deel van haar talrijke kroost uit de „mooie kamer" gebonjourd heeft, waar het interview plaats vindt. „Je zou haar ëen cent gegeven hebben!"' Intussen heeft tante zich in haar lange leven ze is 94 jaar gewor den wel zuinig, maar nimmer schriel beloond. Wanneer ze op be zoek kwam, hetgeen vrij geregeld geschiedde, zorgde ze steeds een extraatje mee te brengen en diverse familieleden hebben niet tevergeefs een beroep op haar gedaan, wanneer, zij in moeilijkheden zaten. Maar niettemin had in Losser nie- mand ooit geloofd, dat er nog eens een zo flinke bom dollars van de overkant zou komen, als men nu eerstdaags mag verwachten. Hoeveel het precies wordt, weet niemand nog, maar deemster in Asbeck, die bezoek hééft gehad van de Ameri kaanse consul, meent, dat het wel 60.000 gulden kan zijn. Dat consu laire bezoek bewijst in elk geval wel, dat afgezien van de grootte, het feit van de erfenis vaststaat. Dat het allemaal zo lang geduurd heeft na het overlijden van tante, moet geweten worden aan de deviezen- problemen, die bij zo'tterfeniszaak rijzen. Zie verder pag. 5 Westduitse grondwet krijgt vereiste meerderheid FRANKFORT De nieuwe grondwet van West-Duitsland is thans door het vereiste aantal van acht staten goedgekeurd. Dit getal werd bereikt, nadat gisteren op nieuw vier parlementen van Tri- zonië bij stemming besloten de nieuwe constitutie te aanvaarden. De grondwet is echter nog niet van kracht. Dit moet formeel geschie den door de Constitutionele Con ventie, die op 23 Mei in Bonn bij eenkomt. Dp constitutie werd door de par lementen van Hessen, Neder-Sak- sen, Sleeswjjk-Holstein en Noord- Rijnland-Westfalen met grote meer derheid aangenomen. In de vroege morgenuren had het parlement van Beieren de grondwet verworpen echter met dien verstan de, dat het haar alsnog'zou ratifi ceren, wanneer acht staten er hun goedkeuring aan zouden hechten. Het document werd reeds op 18 Mei geratificeerd door Hamburg, Wür- temberg-Baden, Ryland-Pfalz en Zuid-Baden. JAATWIJK heeft Vrijdagnamid- A dag aan H.M. de Koningin de eerste nteuioe Hollandse haring aangeboden. Een delegatie uit Katwijk, bestaande uit de loco- burgemeester, de heer N. P. Bloot het dagelijks bestuur van de Stichting-Commissie Zeehaven, de voorzitter van de Rederijver- 'eniging „De Vuurbaak", de heer D. Taat, de reder-schipper van de KW 227 „Karei Doorman", het eerst aangekomen „haringschip", de heer W. van Leeuwen en twee dames in Katwijks costuüm, wer den op het Paleis te Soestdijk door H.M. Koningin Juliana ont.- uangen ter aanbieding van de eerste nieuwe haring. BFO wil derde partij zijn BATAVIA. Vandaag is een be sloten zitting gehouden van de BR. O., waarin de Van Royen-Rum- overeenkomst is besproken. Aneta verneemt, dat de B.F.O. waarschijn lijk tot de UNCI een verzoek wil richten om als derde partij te wor den erkend in de Nederlands-Indo nesische besprekingen. 1\/TUNHEER Pflaum van de iVJL „Sun Times" te Chicago heeft uit Den Haag een artikel ge schreven waarin hij op één slag zijn onkunde heeft bewezen om over de problemen Nederland- Indonesië te schrijven. Dit is op zichzelf niet zo erg, want cr zijn meer lieden die daar mede moeilijkheden hebben. Maar wel erg is, dat de heer Pflaum, terwijl hij kennelijk zijn licht op gestoken heeft bij het kleine groepje dat tot het uiterste conser vatisme ten opzichte van Indonesië geneigd is, in Amerika de indruk gaat vestigen alsof Nederland ge belgd is over de Amerikaanse in terventie. Maar hy Iaat het er niet bij. Hij heeft bovendien een inter view gehaa met dr. Drees en mr. D. U. Stikker die hij, pochend dat de Sun Times de eerste krant ter wereld is welke de Nederlandse plannen onthult, zaken laat ver tellen die sinds de overeenkomst van Linggadjati over het algemeen reeds gesneden koek zijn. Tenslotte vestigt hij door deze combinatie van feiten, speculaties, interviews en veronderstellingen, kortom door het vermengen van waarheid en fictie, de indruk dat de Nederland se regering onder pressie van Amerika, besluiten heeft genomen waarmede het Nederlandse volk in zijn geheel het niet eens is en hy schept een onaangename sfeer tus sen ons land en de Verenigde Sta ten, zonder dat daartoe enige a«y leiding bestaat. Nu wij eindelijk met de Repur bliek tot een soort accoord zijn gekomen, waarvan men toch op zijn minst mag hopen dat het enige basis schept voor een hoopvoller toekomst, hebben wjj 1 allerminst behoefte aan vertroebelde voor stellingen van onheldere geesten als de heer Pflaum ten beste geeft. He£ is de zegen van de persvrij heid welke hem in staat stelt „stuff" naar Chicago te seinen die er sensationeel ingaat, maar overi gens weinig met juistheid' te ma ken heeft. Maar wy hebben het aan dezelfde persvrijheid te dan ken dat wy de heer Pflaum mogen zeggen, dat wij zijn manier van doen allerminst waarderen en dat wij hem een naar én incompetent heerschap vinden. Volmaakt zou het'zijn als de in ternationale regeling reeds zo ver ware gevorderd, dat de Sun Times, verplicht zou zijn het van zijn cor respondent afwijkende standpunt eveneens wéér.', te geven. Maar dat komt nog. BERLIJN. Hedennacht te 00,00 uur plaatselijke tfd is -de aangeJ kondigde staking van naar schatting twaalfduizend West-Beriynsë spoor rnannen, om betaling van loon ln westmarken begonnen. Naar wij vernemen heeft de be roemde violist Yehudi Menuhin kortgeleden de hoogste Franse on derscheiding. die ooit aan buiten landers" wordt toegekend, namelijk dié van „Chevalier de la Legion d'honnèur" ontvangen. Het gewone „Legion"' werd hem reeds eerder toegekend. Van de zijde van de Westerse vak bond (U.G.O.), die tot de staking heeft opgeroepen, werd medege deeld, dat groepen pro-communïs- 'tisbhe spoorwegfunctionarissen zich op verschillende stations van de luchtspoorweg in de -Westelijke sec tor verzameld hadden om de con trole over het verkeer in handen te nemen. Kort na middernacht heerste er volkomen verwarring bij dc lucht spoorweg, Op de meeste stations in de westelijke sector waren de plaatskaartenloketten gesloten de passagiers konden zonder kaartje het perron op gaan. Een aantal trei nen reed nog," ofschoon er op ver schillende stations in de westelijke sector geen personeel aanwezig was om de installaties te bedienen. Bul ten de stations wareii politieposten opgesteld. Het bestuur der spoorwegen te Berljjn (onder Sowjet-contróle) heeft gedreigd alle spoorwegarbei ders der westelijke sectoren, die gé- volg geven aan het door de weste lijke vakband gegeven bevel tot sta king, te 2ullen ontslaan. Het heeft, alle met verlof zijnde spoorarbeiders teruggeroepen, de S-uren-dag afge schaft en Spoor uit de oostelijke zone naar Bérlyn ontboilen. Het heeft verder een communiqué uitge geven waarin verklaard wordt, dat" alle maatregelen genomen zijn om de normale werking te verzekeren van de electrische stadsspoorweg en van de lijnen tussen Berlijn en dc oostelyke zone. De westelijke vakbond heeft zy-, nerzijds aangekondigd, dat men zich met geweld zal verzetten tegen elke poging van spoorrnannen uit de Sow- jetsector om de contrólc iver dc stations van de luchtspoorweg in West-Berlijn in handen te nemen. Er zullen geen posten worden uitge zet, doch stakers zullen bji tussen pozen de stations bezoeken om sta- kingsbreking te voorkomen. Duitse bruskermg van een Brits verbod cugers van net door a< i s*cunde Volkscongres,) GEEN WONDER deze glundere blikken van moeder Rieseteük en enkelen van haar kinderen. Zo juist hebben ze bericht gekregendat ze delen in een Amerikaanse millioenenerfènis. De kinderen krijgen elk duizend gulden op hun spaarbankboekje. HANNOVER. Ondanks het ver- bod van het Britse militaire bestuur zijn politici uit de Sowjet-Russïscbe zóne van Duitsland (vertegenwoor digers van het door de Sowjets ge steunde Volkscongres,) in het sta tionsrestaurant te Hannover tezamen gekomen met sympathiserenden uit West-Duitsland. Na een half uur verschenen twee Britse ambtenaren, die dc namen van de aanwezigen noteerden. Op verzoek van deze ambtenaren werd de vergadering afgebroken; zy werd echter voortgezet in een ander res taurant. Een aangekondigde persconferen tie was ook door de Britse autoritei- len verboden. Op het Berlijnse hoofdkwartier van de socialistische Eenheidspartij toonde men zich verbaasd over be- i richten, dat Wilhelm Picck en Otto Grotewohl, de leiders van de partij, op de bijéénkomst te Hannovèr 'aan wezig warén. Volgens ccn woord voerder van"-hét hoofdkwartier ver toefde - Grotewoh] in het partijge bouw te Berlijn en was Pieck nog in éen sanatorium in de Sowjet-Unie. Hermann Matem van de SJLD. presideerde te Hannóver, Tito toont Moskous feilen BELGRADO. Maarschalk Tïto. verklaarde Vrijdag in een toespraak op de laatste zitting van eeh confe rentie van leden van zijn oude Gar de-Divisie te 'Belgrado, dat wat de betrekkingen van Joegoslavië tot het Oostelijk blok betrof, „de verant woordelijkheid voor de huidige si tuatie in de eerste plaats bij de Sowjet-Unie ligt. „Zij moest besef fen, dat zij een vergissing begaan bad en zij moest deze herstellen. Tito zeide vervolgens, "dat „on danks alles onze toestand niet zó slecht is.. Ons doel is het socialisme te - vestigen". Met' betrekking tot het Joegoslavi sche leger, verklaarde hij: „Wij heb ben als. eerste deel van onze taak Dns van de macht verzekerd. Wy moeten nu waakzaam zijn voorna melijk, omdat onze „bondgenoten" zullen trachten ons léger te ver zwakken, omdat zij het niet konden, vernietigen. Ook indien er-enige honderden mensen zijn. wier menin gen verschillen van 98% van de be volking.*.. betekenen zijn nog niets. Dergelijke elementen moeten ver wijderd worden en wij zullen hen verwijderen." De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen de volgende .verlie zen 13 doden in Indonesië zijti gerapporteerd: Kon. Ned.-Ind. Leger: 28 April: Jav. sold- Keesman, nr. K. 94716860, Overleden. t.g.v. oor logsverwonding, op 1 Mei: man. sold. I. Endoio, nf. K. 54824771 en. op 2 Mei: man. mdrg. S. L. Langoij, nr. 27264. Gesneuveld 2 Mei 1049: Jav. korp. Soeparman, nr. 34820. Gesneuveld 3 Mei 1949: Soend. korp. Agoes, nr. K. 12458727; jav. sold. Karmin, nr. 17187. Gesneuveld 4 Mei 1949: Amb. sold. M. Harmosial, nr- K. 1469137; amb, sold. S. Lawansuka. nr. K. 5461504, Gesneuveld 6 Mei 1949: Jav. sold. Bero, nr. 32304;- tim. sold. R. Dominggus. nr. 40940; soend. vrijw, dienstpl, Kardi Bin Saria; man. sold. Qumajas, nr 31964. Overleden t.g.v. oorlogsverwon ding op 7 Mei 1949: Amb. sold- P. Pasalbessij, nr. X. 0468592. Regering \Taagt fiat op Atlantisch Pact (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. De regering heeft by de Tweede Kamer ingediend een wetsontwerp tot goedkeuring van het Noord-Atlantisch Pact. dat op 4 April te Washington is onderte kend. Nadrukkelijk zegt de regering nog eens in haar memorie van toe lichting, dat het verdrag de uitslui tende bedoeling heeft vrede en vei ligheid te verzekeren, dat het een louter defensief karakter heeft.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1