Êtmssf-. Johannes Ooievaar stuurt een boodschap In het ongezonde Europa De Belg Sweerts: spion nr. I in Wereldoorlog nr. II MïïSh? s sas srass tsas s&r rsïs Dieren vangen in de jungle gaat heel anders'dan wij denken AKKERTJE Duitsers vertrouwden hemmaar hij diende de Britten r~ disd baUnmrnwhrnmipt Zaterdag 21 Mei 1949 3 GEHEIMEN ROND HET ENGLAND-SPIEL (13) l~"\E INTERNATIONALE SPIONNAGE ia een vreemde wereld, waar- *-s In men de zonderlingste figuren, de meest wonderlijke idioten en de brillantste koppen kan ontmoeten. Het wil wat zeggen, als wij de Bel gische gewezen onderofficier Pierre Sweerts van al de vreemde kerels, die in de jongste oorlog in Europa hebben geopereerd, de meest avon tuurlijke, meest succesvolle en meest onbegrijpelijke figuur noemen. Het leven, dat Sweerts in de jaren 1940—1948 heeft geleid, is zó avontuur lijk, dat het stof genoeg oplevert voor een boeiende roman. Sommigen hebben de opeenstapeling van avonturen, die deze Belg be leefde, nog niet mooi genoeg geacht en zc hehben er uit eigen fantasie nog het een en ander bijgemaakt. Mr. Van der Starp beweert in zün verwarde brochure over het England-Spiel onder meer dat Sweerts (die volgens hem misschien de dubbelganger van Anton van der Waals, de befaamde „Emiel Verhagen" fs) korte tijd geleden met Britse papieren op een Griekse boot van Nederland uit naar Argentinië is vertrokken. En ket weekblad „Wereldkroniek" praat dit na: Sweerts is onder de veilige vleugels van de Secret Service en geholpen door onze Nederland se autoriteiten naar elders verdwenen. T-T ET SPIJT ONS, dat we deze A A geheimzinnige verhalen alweer naar het rijk der fabelen moeien verwijzen. Want de na de oorlog ln_ Nederland verblijvende, in Bel gië terdoodveroordeelde. nlet-uft- geleverde S.S.-ObersturmfÜhrer Pierre Sweerts, is na een verblijf aan de boorden van de Middel landse Zee en na een korte carrière als kotterkapitein in Engeland, enige tijd geleden, als gevolg van een schipbreuk op onze kust, in Nederland teruggekeerd. HU woont thans in Jt Westen des lands. En om maar meteen een einde aan de onzin te maken hij is niet in Argentinië geweest, hij reisde niet onder de schutse van de Secret Service, hü stapte niet op een Griekse, maar op een Panamese schuit en hfj is niet de Emiel Ver hagen, waar Van der Waals over leutert. De man heeft Van der Waals nooit in zijn ïeven ontmoet. Maar als men dit alles schrapt, blijft er nog genoeg over Om bij het begin te beginnen; Pierre Sweerts, die nu omsireèks 34 jaar oud zal zijn, woonde in Lanklaar, een klein plaatsje in de Belgische Kempen, toen Hitiers legers in Mei 1940 de lage landen binnendrongen. Sweerts. die over tuigd katholiek is en daar met bijna propagandistische felheid de nadruk op legt, streed als onder luitenant in 't Belgische leger en hij onderscheidde zich door zijn bijna roekeloze dapperheid. Die strijd tegen het Duitse nazidom zette hij ook na de capitulatie voort. Hij werd een zeer actief illegaal werker en hij kreeg al vrij spoedig nauw contact met de be kende. dr. Goffard uit Brussel, die een spionnage-organisatie contra de Duitsers opbouwde. En het staat onomstotelijk vast, dat Pierre Sweerts met ware hartstocht hielp bij het verzamelen van gegevens over het Duitse leger gegevens, die bestemd waren voor de geal lieerde legerleiding. Maar hoe gevaarlijk en hoe spannend dit spionnagewerk ook was, het was niet spannend en niet gevaarlijk genoeg voor de avon tuurlijke geest van Sweerts. Hij had een vrouw en hij had een kind en hij hing aan hen met al de toegewijdheid van zijn warme hart maar het grote avontuur trok hem sterker dan alles wat hem dierbaar was. Want deze man heeft de geaardheid van het thans vrij wel uitgestorven ras der grote rus- telozen, der over-actieven, waaruit in de vijftiende en zestiende eeuw de zwervers over onbekende zeeën zijn gesproten. Sweerts wilde het spionnagespel spelen in de grootst denkbare stijl! Bij de Duitsers HIJ sprak er met dr. Goffard over. HU wilde toetreden tot het in België gevormde S.S.-batal- jon en hij wilde, terwijl hij in schijn geheel met de Duitsers me dewerkte, als penetratie-agent hun geheimen te weten komen. Dr. Gof fard ontried het hem. Maar Sweerts zette zijn zin door, hij werd S.S.-man, trok het gehate uniform aan en kletste de Duit sers zoveel brallende onzin in de oren, dat hij snel opklom tot Ober- sturmführer. Waarmee hij zich de vurige haat op de hals haalde van alle Belgen, die wel Pierre Sweerts, maar niet zijn overwegingen ken den. En waarmee hij zich na de oorlog een bij verstek uitgesproken doodvonnis op de hals zou halen.... Bij de Duitsers werd Sweerts al gauw een gewaardeerd man. Hij kreeg een positie in bet Beichs Sicherhcïts Haupt Amt en zat daardoor midden in de Duitse spionnage. Daartoe hielp vooral mee, dat hij kon schermen met relaties in Spanje, waar hij vrien den had onder de leiders van Franco's Falange en voorts steunde hh in niet geringe mate op het feit, dat hij hekenden had in de kringen rond koning Leopold. In een grote auto reed hij kris-kras door Europa; alle deuren van alle bureaux gingen voor hem open, Er waren maar weinig geheimen waar Pierre Sweerts geen kennis van droeg. Verrichtte hij niet persoon lijk koeriersdiensten tussen Berlijn en Madrid? Was hij niet de ver trouwde van Himmler en Franco tegelijkertijd? Er ligt een dikke sluier over dat andere grote geheim; hoe in die koortsachtig-spannende dagen zijn verhouding tot Londen was. Want de geheimen van de Engelse Intel ligence zij" een met zeven zegelen gesloten boek en de journalist, die daarin doordringt moet nog gebo ren worden. Dat die verhouding goed is ge weest valt echter positief af te leiden uit 't feit, dat Sweerts, die als terdoodveroordeelde Belg in Nederland vertoefde, na de bevrij ding niet is uitgeleverd. De Neder landse justitie heeft Sweerts aan de Belgische autoriteiten aangebo den. Maar Brussel stelde op zijn uitlevering geen prijs. Men wilde hem niet hebben! En wie nu weet, Begin d.e dag met IVOEOI Tanden blank en rein; adem fris als morgendauw. dat het een internationale regel is, dat geheime agenten wederzijds niet worden uitgeleverd, kan zelf zijn conclusie trekken. De Engel sen hebben hun hanri beschermend opgeheven over het veroordeelde hoofd van Pierre Sweerts. En zij hebben dat stellig niet gedaan om de aardige kleur van zijn ogen. Bijna ongelofelijk Y\[ AT wij nu gaan zeggen klinkt v zo volkomen ongelofelijk, dat wij het zelf aanvankelijk ook niet hebben geaccepteerd. Maar een diepgaand onderzoek heeft ons de volstrekte zekerheid gegeven van de juistheid der verhalen, die hier over in internationale spionnage- kringen lopen: Pierre Sweerts Is In de oorlogsjaren de leider geweest van de Duitse spionnage in Perzië cn Afghanistan een gebied, dat voor de Engelsen van de aller grootste betekenis was. Hoe de Duitsers zo ongelofelijk dom zijn geweest om aan een Belg de lei ding toe te vertrouwen aan het Referaat Perzië/Afghanistan van het Reichs Sicherheits Haupt Amt zal wel voor altoos een open vraag blijven. Er heeft maar één man ge leefd, die het raadsel had kunnen oplossen: admiraal Canarïs, de Duitse opperspion, die verdacht van verraad werd terecht gèsteld.... Pierre Sweerts, die .nooit Perzië of Afghanistan was geweest, die geen van de daar gesproken talen kende, die nooit spionnage- vakman was geweest een Belg, die in een zeer subalterne rang als beroepssoldaat trouw en dapper zijn land had gediend kreeg zeg genschap over de Duitse geheime agenten, die werkten in een land- Willem van Otterloo opent Kurhausseizoen De Utrechtse dirigent Willem v,n Otterloo, die benoemd werd tot dirigent van bet Residentie-Orkest zal op 1 Juni op het openingsconcert van het Kur- hausseizoen Het Residentie-Orkest leiden. Willem Noske is de solist en speelt het Vioolconcert van Mendelssohn, Verder zal het orkest uitvoeren de Akademisehe Feslouverture van 3rahma en de C-dur Symphonic van Schubert. Het daarop volgende concert brengt opera-klanken met als souster, Winifred Heidt en Eugene Conley. Op 6 Juni leidt Yor Markevitch een internationaal orkest van jonge musici ter gelegenheid van het congres der Jeunesses Muslcales. Het eérste volksconcert op 13 Juni staat onder leiding van Ignaz Neumark, De pianist Gerard Hengeve]d speelt daarbij Tweede concert van Rachmaninoff en het Residentie-Orkest voert dan ver der nog uit de Viérde Symphonie van Dvorak. De toneelgroep ..Co media" zal op 2 Juni naar West-Indie vertrekken om daar enkele voorstellingen te geven. B e 1 a B S 1 a s z, een bekende Hongaarse filmcriticus en schrijver, is te Boedapèat overleden. R i c h a r d Strauès zal op zijn 85ste ver. jaardag - op 11 Juni in Gftrrnisch het Mtinchèner Phtlharmonisch Orkest dirigeren. streek, die voor de Engelsen en voor de gehele geallieerde oorlog voering van vitaal belang was. Een film, die een zodanig gegeven zou behandelen, ware onaanvaardbaar voor iedere criticus. Men zou het een onwaarschijnlijk leugenverhaal noemen. Maar in de wereld van de internationale spionnage is alles mogelijk. Dat zal ïn ons volgend artikel over de avonturen van Pierre Sweerts nog duidelijker worden. keken hem eens goed aan, die meneer Peters. Per slot T van rekening ontmoet je niet elke dag een vanger van wilde dieren. Ja, dat was er toch wel in die grijsblauwe ogen: dè scherpe jagersblik en dan het gebronsde gelaat door eert lang durig verblijf onder de tropenzon. In gedachten zag je hem daar in de rimboe, opereren, te paard met lasso en geweer, onvervaard! Ja, zo dachten wij. toen we dezer dagen in Diergaarde- Blijdorp vis-a-vjs zaten met de heer L. J. H. Peters, een ras echte Hollander, kersvers terug uit Tanganjika, het voormalige Duits-Oost-Afrika. GEVAREN-ROMANTIEK EEN SPROOKJE Hij' kwam niet alleen. Op het s.s. „Stad Alkmaar", dat hem van Mombassa naar Rotterdam bracht, reisde hij tezamen met een halve menagerie: giraffen, zebra's, anti- lopen, steenbokken, gnoes, dwerg- zebu's en een jonge struis. De die- ren zijn ondergebracht in de Dier gaarde, vanwaar een deel het land straks weer als export-artikel zal verlaten. „Ach wat," zegt de heer Peters op een vraag. „Denk je nu heus, dat ik ai die beesten zelf gevangen heb? Laat je nu niets wijs maken door die boeken van Schulz eh andere Duitsers, die in de verhaal tjes over hun dlerenvangerij in de tropen, het er dik boven op legden. Ik heb aardigheid in dieren, heb ik van jongs af aan gehad, maar voor de rest gaat het bij mij om de ping-ping, net als bij al die andere zg. dierenvangers en heus niet om de gevaren-romantiek. Als chef-hofmeester heb ik jaren lang gevaren op schepen van de HollandAfrika-lijn. fn de Afri kaanse havens, Mombassa b.v., kocht ik wel eens exotische dieren zoals pinguïns, die ik dan in Ne derland van de hand deed, Na de oorlog heb ik nog een. tijdje op Afrika gevaren, maar toen kwam ik op de idee zélf Afrikaanse dieren te gaan „vangen". Ik gooide het met de dierenhandel Van Dijk uit Til burg op een accoordje en zo zat ik in de herfst en winter van '47 in de rimboe van Tanganjika. En nu ben ik al weer terug van. mijn tweede reis. Hoe ik aan de nodige deviezen kwam? Wel, die kreeg ik van de regering los op voorwaarde, dat de dieren die ik meebracht, ook weer een ongeyeer gelijk bedrag aan de viezen zouden opleveren. Ik ging dus in mijn eentje naar Afrika en stapte in Mombassa aan land, De linkse giraf, met hèt eigen aardige netwerk op zijn huid, is eert- „heer" en de toekomstige ge maal van een voltuassen vrouw tje, Jn Diergaarde Blijdorp. Het gevlekte exemplaar is nóg maar 'n „peuter*'. Beide dieren werden gevangen door de heer Petérs. jif. - "DE KINDERKRANT ZES ROVERS dansten met elkaar en dronken wijn by de guitaar, totdat zij sliepen, zwaar beneveld, en ach, Johannes was gekneveld, hij kon niets doen; hij zag alleen een merel vliegen langs hem heen. Stop, riep hij, Merel, wacht es, hof Vlieg iïaar het klndertjesburèau.' Breng asjeblieft 'n boodschap over: Ik ben gevangen door een rover, nee door vijf rovers of door zes, O, kom ons helpen, S.O.S.f We zure ver weg, tweehonderd mijl, de hinders liggen in eèn teil. Ik ben gebonden met een touw, zeg dat ze komen moeten, gauw'. Het komt in orde, zei de merel ik zal het zeggen aan die kerel. Toen vloog hij weg, zijn staartje wipte en hjj vloog pijlsnel naar'Egypte en landde om vier uur Of zo vlot bij het kindèrtjesbureau. DE directeur zat even buiten an was een deuntje aan het fluiten. Wel, wel, zei hij. daar is de merel.' Ga zitten, zeg, wat is er, kerel? Och, zei de merel, heel bedrukt, Johannes Is verongelukt, de rovers hebben hem gevonden en met een kabel vastgebonden, de kinderen liggen onderwijl daar in een ordinaire teil. OP het marktplein stond een oud vrouwtje, dat ballonne- de niet meer los te laten. Ze.was al te hoog. Ze zweefde over hui- Wat zei de directeur verblekend tjes verkocht. Zij stond er iedere zen en kerken, over de grachten - - "el, wat'dat betékent? dag en riep; Mooie ballonnetjes] en toen over de weilanden en de En ze waren ook erg mooi. Rood sloten! en groen en paars, en de kinderen je begrijpt, hoe bang het Zeg, weet je Johannes bij een rauersbenae? Nu kan 'k geen babies meer verzenden! En lieve grutten, denk es in.' De hinders van de Hertogin Geschaakt, geroofd, wat ellende, en nog wel door een roversbende.' Je kan mij nog veel meer vertéllen, ik ga. de Hertogin opbellen. die langs kwamen, konóen niet vrouwtje was. "Wat moest ze doen? Waar zou ze terechtkomen? TUTST toen ze duizelig begon te laten om er eentje te kopen, zo dat het vrouwtje 's avonds al haar ballonnetjes kwijt was. Eens op een dag zei het vrouw- J worden, kwam er opeens van Je tje bij zich zelf; Weet je wat, ik andere kant een heel groot vlieg- neem vandaag tweemaal zoveel tuig aan. Het vloog, knal boem! :ich aan zijn bureau ballonnen mee naar de markt als door de ballonnetjes heen. Poeff, anders, dan verdien ik ook twee- zeiden ze en sprongen kapot. Het maal zo veel. vliegtuig vloog door en het TJIJ zette li h.0 belde op en riep: Hallo, Hallo, bent U daar, Hertogin? Ik zit er vreselijk mee in. tï -iet 't MirinUtAima Tjonge, jonge wat had ze toen vrouwtje tuimelde naar beneden, het soiit mé zo. het Sbftt me zo, verschrikkelijk veel van die vro- hals over kop, lager en lager en lyk gekleurde bolletjes by zscb, lager en lagerOch, dat arme ze kon ze haast niet allemaal vast houden. het spijt me zo, het spijt me zo, mijn ooieraar is buitgemaakt, Uiv beide hinders zijn geschaakt! De Hertogin zei vol venijn aan 't andre einde wan de lijn: Meneer,.als ik U mag geloven, vrouwtje! Maar luister nou. Ze kwam precies neer op de hooimijt En net op die dag begon het te van boer Krelissen. O, wat een waaien, heel hard te waaien. O,geluk. Daar lag ze boven op het iüKfteet.'Uis lp. u iint-y i_ - i - hebt U mijn kindren laten roven? Ie begrypt het al, he, je begrijpt hooi, en ze had geen schrammetje - het al wat er ging geheuren? Er en geen builtje en geen kneusje. Dat is een groot schandaal, De hinders plus de ooievaar? en nog een koffer luierdoeken? Wat zegt U? Wilt U ze gaan zoeken? Meneer, daar tril ik niets van horen, Jk zal ze zélf wel op gaan sporen. Zo sprak zy door de telefoon, de Hertogin. Op bitse toon. voorwaarkwam een rukwind, de balionne- Boer Krelissen was een vxiende- tjes gingen allemaal de lucht in; Ijjke man en toen hij het verhaal het vrouwtje hield ze stevig vast hoorde gaf hij het vrouwtje ge en och, zij ging mee. Mee de lucht noeg geld om een kaartje naar de in, stad te kopen en een tros nieuwe Daar zweefde ze, over het ballonnetjes. "Was dat niet aardig? marktplein. Alle kinderen riepen: En nu staat ze weer iedere dag Kijk de ballonnenvrouw, en de op de markt, met ballonnetjes, mensen schreeuwden: loslaten, Maar ze past goed op, dat ze er ft Is nog niet uit.) loslaten! Maar het vrouwtje durf- niet te veel tegelijk meeneemt, trein en een flinke ruk met de auto naar Oldonjo Sambu. Het paard uit de tijd En nu zal ik U eens vlug uit de droom helpen, wat die dlerenvan gerij aangaat.-Het paard en de lasso komen er tegenwoordig niet meer raan te pas. De auto doet het veel Vandaar een stukje met de vlugger en eenvoudiger," Je spitst de oren. Wat, met een auto dieren vangen in de jungle? „O, die jungle," zegt meneer Pe ters lachend. „Julïie denkên aan ondoordringbaar oerwoud met lia nen en varens én brullende leeu wen. Kijk maar eens ihoe die jungle in Tanganjika er vsor het grootste deel uitziet!" En de heer Peters 'toont ons kiekjes van een land schap, dat eerder aan de Sahara, dan aan een oerwoud doet denken. Groten vlakten 2ijn er, vertelt hij en we zien aan zijn ogen, dat hij 'ze weer voor zich ziet. „Vlakten, waar je met een sterk- gebouwde auto een aardige snelheid kunt halen, in ieder geval groot genoeg om de dieren, die je wilt vangen, te kunnen inhalen en ze dan zooder veel moeite een lus van zacht eland-leer, gebonden aan een bamboestok, over de kop te gooien." „Hebt U dat zelf gedaan?" „Welnee. Mijn aandeel in de hele affaire waren de „dubbeltjes". Ik huurde in Oldonjo twee sterke vrachtauto's, 15 negers en drie blanke jagers, of beter gezegd, vangers. Dat waren getrainde kerels, Zuid-Afrikaners, van wie de een De Beer heette, een goede Hol landse naam. Hit was ook nog van Hollandse kom-af. Er zitten daar meer bekende dierenvangers met Hollandse namen, zoals „tante- Sien", de vermaarde olifanten-jage res. Maar om op mijn eigen vangerij terug te komen; één auto was inge richt voor de vangst, 'n snelle, ster ke vrachtwagen, waarop de mannen met het vangnet zaten. Ik gaf ze op, welke dieren Ik wilde heoben en dan zochten en vonden zij als door- en-door ervaren vangers, de plaat sen waar we die dieren konden buit maken. De auto Is sneller Zebra's, giraffen, antilopen en bokken leven in kudden bijeen. Als dan zo'n kudde was ontdekt, wer den enkele van de mooiste exem plaren geïsoleerd van de rest en dan begon de jacht in de auto. Met een vaartje van 60 tot 80 km per uur haalden wij het uitgekozen dier doorgaans vrij snel in cn dan was één welgemikte uithaal met de lus- aan-de-bamboe meestal voldoende om het dier te pakken te krijgen. Achter, de vangwagen kwam dan de auto met de hokken en in no- tlme zat het beestje dan In 't hok. Zelfs de snelle struisvogel moest het afleggen tegen de auto. Niet sportief, zegt U? Misschien minder dan te paard met een lasso, maar vergeet niet, dat het paard, het te vangen dier opjaagt totdat het er bijna dood bij neervalt, terwijl de auto het dier snel inhaalt en het dus hoegenaamd niet lijdt. Zelfs de jacht op de wilde dieren, b.v. leeuwen is veranderd. Vroeger groef men valkuilen om daarin de volwassen exemplaren te vangen. Nu tracht men de jonge leeuwen (leeuwen leven veelal op de vlak ten), van hun ouders te scheiden en ze dan van uit een auto te vangen doorze bij de staart te grijpen. Advertentie LM. Het klinkt raar, maar toch wordt het zo gedaan." Heer Peters toont ons zijn liefde voor dieren door enthousiast tc ver halen van het natuurreservaat Ngo- ro Goro in Tanganjika; bestaande uit een uitgedoofde vulkaan-krater van tientallen kilometers omtrek. Daarin leven families nijlpaarden, neushoorns, olifanten, tezamen dui zenden stuks wild, geheel onge stoord door jagers en vangers. ..Het is een mooi land," zegt de heer Peters. In October of Novem ber is hij van plan te starten voor zijn derde reis naar het verre Afri ka en dan neemt hij, als 't enigs zins kan, vrouw en kinderen mee. Misplaatst medelijden van Engelse bond voor Dierenbescherming TT)e Engelse bond voor Dieren- bescherming is hoogst veront waardigd over wat zij noemt: een ernstig geval van dierenmishande ling, waarbij de Nederlandse die- renvanger, de heer Poters, is be trokken. Een deel van de door hem uit Oost-Afrika meegebrachte dieren is in Londen aan wal gebracht. Een aantal jonge struisvogels was DE wereld ziet er in Duitse ogen - -■ zonderling uit. Wat wij mis schien niet zo helder zuilen inzien is blijkens redevoeringen van vroe de vaderen, die ik hier op de dag zouden opgeven. Velen hunner wis- een democratische wereldbeschou- aanpphnnrd P#»n nnwporcnrekplrik- zouaen opgeven. velen nurrner wis- een aemocraus fe^ Berl n hÏÏft door^Khvolho* ten wachten hadden bjj wing werkten. S. i tLS Wat i binnendringen van de macht goede Berhjners anders* konden £er bussen. Zij beseften te goed, zij niet al te overmoedig. De grote menigte rekent op oorlog. „Binnen vier jaar", zo hoort men vaak. Men kan er zeker van zijn dat het, te midden van zijn puinhopen ellendig gehuisveste volk zich niet verheugt op dit „vooruitzicht". De talrijke goede nationalisten doen het echter niet toe konden brengen op te hou- Tegelijkertijd echter houdt iets mal-sS^e'le sSSjvenï 01 «e wTdegSjr'wS'K 3?'d?'SS!" h?k Het hing van de westelijke ge- gearresteerd en spoorloos verdwe- nog dieper. Maar de ouderen maken kend, wel echter de poging der zou raoeten w0rdim betaald deert pllièerden zefl af o£ zfi zich al dan nen wa™- Met alle democratische het zich gemakkelijker: „Wij heb- Duitsers. Maar, er is veel ontketend hc,n rjel Menserlevens en mensen- Sf m bSuu\onden hs'l w,Me m komta, tenvllle van die 70 vierkante kilo- ÏXgïïcMkt handhaven. Naiurliik. de Berlii- ook met Persoonlijke vnjheid. me s aan doen. Bovendien was het meter weinig kostbare grond. Als aan amli Mans°n van dobnatiB grono. ais aan de grote belangen van de natie zoais cie door hen die van deze grootheid door; - ners hadden hun d<t hil erg moei- «iet enkel wie de Russen als poli- oorlog, cn de oorlog is wreed. En regeren vooruitzien UW1 llml vali lijk kunnen maken. De Russische t'ike tegenstander ccscoeuv.'dcn, er moét nu eince'jjk maar eens ecn Fransen bewereru dan lijkt drt een profiteerden. Het is altijd weer ver- berekeoing was wei de nood in de weinig vrolijke vooruitzichten, emde komen aan de verwijten Ik met geallieerde sectoren tot zó grote Ook wie ztj voor hun industrie °B fe ^"Êrenscórrectles^mn hoogte te laten stijgen, dat de bur- meenden nodig te hebben, zouden gen' dat grenscorrecties \an gerij er onrustig, wellicht opstandig zij weten te vinden. In het beste ge- onder werd. De drie grote geal- val kwam hij op „vrijwillig trans lieerden zijn er in geslaagd, die'port" naar Rusland, nood te voorkomen. Onaangenaam Deze gevaren zijn nu afgewend, bleef het leven daarom toch in dank zij het technische wonder van westelijk Berlijn. In de winter was luchtbrug, waarvan het gezoêm koude geleden in de woningen, en gedreun nog onverminderd bo- Electrisch licht en stadstransport ven Berlijn weerklinkt. De geal- konden slechts in 2eer beperkte lieerden zullen niet opgeven voor 7 ELFRECHTVAARDIGING is het probleem der Duitsers, 2oals tijdens en na de eerste we reldoorlog. Het onheil en de ver woesting, die zij zelf over zich heb- ben gehaald, wordt daarbij in ieke- de Russische overheersing en van ning gebracht er. ziet. zij zijn dan het communistische juk. Zodra men nog de schuldeisers. Talloze Duit- over onze westelijke grens is, is Nederland ,in vredestijd' veel erger sers geloven zelfs niet, of maar zeer men niet_ meer in _eet^ gezond dr. M. v. Blankenstein bluffend, deze dingen van nabij waar te nemen. Het geeft te denken over onze beschaving. In Oost- Europa, in de satellietstaten zijn er eveneens ontelbaren, die op een oorlog rekenen omdat zij er op ho pen. Voor hen is het in hun ogen de enige kans op bevrijding van maïrwoeden verstrekt Het dieet zÏÏ zekerheid hebber dat de dan hetgeen dc Duitsers in oor- gedeeltelijk aan de misdaden der Europa. Het Atlantisch Pact was der bewlkinï was wit caloriën be- Russen hit staken van d!t trSsport ^gstijd hebben misdaan Waarom nazi's Anderen, m het bijzonder een noodzakelijkheid voor hel V/es- treft^uimschoots voldoende, maar SetzullenroSbruien Nog If men dit 20 erg is< en vergeleken wordt jonge lieden, schuiven alles op re- ten, om zich dit alles van het lijf, en ouantitatSf wat gering Het vulde daarin niet zeS Nog chfcanSeS ™ét het opdringen van de Slaven kenmg van de S S. Echte soldaten Zo mogelijk rustig te houden tot een Sr1-1." -ïfAfïSf c™citn^rjLn tm het hartïe van Duitsland? Om- hebben zich nooit misdragen. Wal geestelijk en nolitiek evenwicht. niet, het was eenzijdig en eentonig, de Russische militaire machtheb- tot het hartje van Duitsland? Om- hebben zicji nooit misdragen. Wal geestelijk en politiek evenwicht, dat Nederland een klein land is en wil men dan van hen? Dat de echte door het effect van de tijd. opnieuw Kt&Sï 'volbracM^Ten- gjg" if toSelfte S bètooSte tèmogenmeesprekm, «Maten, var.hoog tot laag. werk- «Stam Is. slotte transporteerde aM ongeveer van toe volharding de dapperheid 2,'lffnSllVnS MSS ES? g£ °°i Mfc het dubbele van hetgeen in den be- der Berïijners de enige oorzaak is. De Duitser beschouwt dit als het en dat zonder die hulp de misdaden heid. Zij droomt van eigen natio- symbool van zijn vernedering. Men niet mogelijk waren geweest, moest naai herstel, zo niet van nationale ginne als aerVi^T^^In^aande^te „Door uw standvastigheid hebt gy vindt een waarlijk aan het hysteri- men hen duidelijk maken. Dat heerlijkheid' of zij heeft een vurige ne» wprkinnriipid hoefde n'G^ alleen West-Duitsland er mo- sche grenzende verwoedheid tegen dringt dan tot de besten door. Voor begeerte naar het Westen, en naar wiaT nrv öD^muIon maai. 3 u:i nolliïni v, rla llrnlp mOTi5f*fö pfhter IK rilt rvU^R A I 1 schouwd om fïfntet ree! Swim OP gehouden, maar SnTland bij'oude "ijoiltTcirSiiTna- de grole menigte echter men eerst had gevreesd Daarvoor waarschijnlijk sells ook de geal- tuurlijk weer hun publiek ermede vijandige propaganda. S?edef de luchtteaSporlen van Meerden," hoorde ik hun burge- - o v- «„nhlik n.~ was het vei kolen en grondstoffen. Berlijn had meester verkondigen. het jaren lang veel slechter gehad Dergelijke woorden zijn niet on- heid. dit alles de moeilijk begrepen, als mystiek - - ideaal gevoelde democratie. besmetten. Dit is op het ogenblik Daarom wasi het verbasterend te Wic j t democratie", werkelijk een ernstige aangelegen- horen dat d^Berlijner^nu de mo- dan onder dit beleg. De winkels zijn schuldig, omdat de Duitser nu Zeker, het stuit iedere Nederlan- den> rele redder der wereld is gewor- een hartekreet, die ik vaak heb op gevangen. Een militaire bezetting is aardig vol. maal weinig begrip van proporties der tegen de borst zich door de --een„ stekte school, ook al Er was eenvoudig geen reden tot heeft. Ik heb in de laatste dagen Duitser te laten intimideren. Wy VO bekeken is het een geluk, dat tracht zy, op haar manier de Duit- ür was eenvouaig.seen ihebben te slechte herinneringen de Rus voor een zeker tecen-, sers on de eaede wee te helnen. Wr wa< h\JS^reBeriS ken daSonder^ jonSTiSen^eïp dlaraan, uit drtijcTva'Avöor dè'oor- wicht gezorgd "heeff. Dat noopt de echter zou er worden van Duitsland, Het tegendeel was waar. jjerlljn K n, J g nultcere ïn flnst cn Weet linn lieïl jkfhnrïfhf urpcloliilfc hocphormanHo i. ernstiee en "nriizenswaardiaVwiize logTtoenb-v. de Rotterdamse haven- Duitsers in Oost en West, hun heil zonder westelijke, beschermende in! eutóiten gedreigd ^erdec w* occupy Dat J. velen - gelukkig spanning, die de luchtbrug vormde, moeilijk oplosbare probleem van een boycott, als zy de N.R.C. lijke geallieerden. Daardoor wórden nog duidelijk! door de heer Peters per vliegtuig naar de Engelse hoofdstad verzon den. Nu heeft de Engelse bond voor dierenbescherming scherp gepro testeerd tegen de wijze van ver voer. De kisten, waarin de dieren o.a. giraffen, waren „verpakt", waren volgens de bond lang niet ruim genoeg. Maar bepaald „shocking" vond men het feit, dat de jonge struisvogels zó waren vastgebonden, dat de dieren zich nauwelijks meer bewegen konden. Dat was in één woord schande! De heer Peters bracht over zijn Londense ervaringen verslag uit aan de directeur van Diergaarde- Blijdorp, de heer Siewerlsz "van Reesema, die de vinnige protesten van de Engelse dierenbeschermers» niet zo maar naast zich heeft neer- De heer Van Reesema hééft de Engelse bond doen weten, dat de heer Peters zich ten aanzien van bet onderhavige dierenvervoer aan zijn instructies heeft gehouden. Deze zijn nota bene een uitvloeisel van het werk van een speciale En gelse commissie, die benoemd, werd om advies uit te brengen over de beste wijze van vervoer van die ren. Dit advies luidt: de dieren mogen slecht zó ruim .verpakt' zijn, dal ze maar net kunnen lig gen en staan. Vooral niet uit me delijden een te grote kooi geven tijdens het verveer, daar anders de dieren gaan springen en trappen en het gevaar bestaat, dat zij zich zelf verwonden. Dit zelfde geldt voor dc struis vogels, waarvan men de vleugels en de poten in dit gevat had vast gebonden. Zouden de dieren in ruime hokken of kooien zijn op gesloten, dan was er alle kans ge weest, dat zij zich de tere poten hadden gebroken. De zes struis vogels, door de heer Peters op eerstgenoemde wijze verzonden, kwamen alle levend te Londen aan. Op aandrang van de Engelse dierenbescherming werden de die ren in het vliegtuig voor Amster dam in ruime hokken geplaatst, met gevolg, dat een van de dieren met een gebroken heup op Schip hol arriveerde en moest worden afgemaakt- De heer Van Reesema acht de Engelse bezwaren in de eerste plaats van sentimentele aard en door de feiten niet gerechtvaar digd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 3