C STADSNIEUWS Eersle stern voor Willemsbrug. 75 jaar geleden door koning Willem III gelegd Vijf-en-vijftig jaar in lief en leed PAROOLKALENDER Y/Ui'hJ£ zoete Passage 23GEEX3ÜH Radio-programma Gemeente-pubiicatie >R>OMTAXl& AGENDA Medische Zondagdienst KERKDIENSTEN Vlaardïngen J Dollarerfenis voor familie Riesewijk 't Begon met bellen blazen SCHEEPVAART r cm'~fi 'fimvmmmt, SCHIEDAM Q. Smits ZEMEN Be Papaver OPROEPING Algemene Jaarvergadering N.V. SCHIEDAMSCHE STEENKOLENHANDEL Koerievstees Zaterdag 21 Me} 1949 De Willemsbrug is vandaag met i reeds bestaande spoorbrug" te ma- versierd met vlaggen en groen. Toch ken. Zo is gebeurd en op 24 October was er alle reden om de brug fees- j 1S73 was de brug gereed. ZU heeft m ni<>t p,erSnse mate b^g-cdragen tot telrjk te sienjn. want. vandaag 21 Mei is het 75 jaar geleden, dat ko ning Willem IIï de eerste steen voor de brug legde. Dit feit werd toen door de Rotterdamse burgerij fees telijk gevierd. Geen wonder, want nu zou men. eindelfyk van de v«pr- botenmigère worden verlost. In de eerste steen Werd een oorkonde ge metseldor ie riekend door de Ko ning met een pen, gemaakt van een adelaars wiek en versiert! met goud en zilver. Er werden toespraken ge- houden, en het spreekt vanzelf dat het muziekkorps van de Rotterdam se schutterij by de plechtigheid aan wezig was. Voor de eerste steenlegging wa ren tientallen jaren voorbij gegaan, zonder dat het gemeentebestuur tot een beslissing kon komen inzake de oeververbinding. Plannen werden opgesteld en weer verworpen, tot dat eindelijk in 3871 werd besloten oen ve-rkeersbrug- ten westen van de de ontwikkeling van" Rotterdam Zuid. En nu droomt Rotterdam van machtige hangbrugeen over öc Maas en zal eens de Willemsbrug als verouderd worden afgedankt. Jongens en meisjes, Wt hebben jullie weer Je best ge daan! Talrylce inscn dingen en bijna allemaal de goede oplossing xi I. tulp. peen, noot. teer en riet De gelukkige prijswinnaars die een leuk boek toecexoaden. krijgen 21m: Ar.ne- marfe Stroek. Insu iin de straat 249, Rot terdam: T>. Valk, Buffclstraat 141, Kra- Iingse Veer Japxe vroeg aan de jongens en meisjes van 11—15 jaar; makvn jullie nu eens vandrie e's, een geen i, een m, een n «n een r een woord, dat iets heei groei zaams betekent en dat alleen voorkomt m de vulde maand van het jaar. Wat zullen jullie geglunderd hebben, toen je dit gemakkelijke raadseltje las. Natuurlijk: meiregen! Jap te snapt werkelijk niet. waarom hij altjjd zo klein gebleven is. Trouw heeft iuj, m xedere regen bui "In Mei lopen zingen „Meiregen maak dat ik groter wordt 't Heeft «een sikkepit geholpen. Hier volgen de i twee winnaars: Paula - Groen. Hoge Boezem 23a, R'damRietje v. d. Hoek, Lekstraat 120. Schiedam. Tos de volgende keer! JAPLE (In ges. Med.) Al Js een bruiloft nog zo groots, De stemming blijft toch altijd doods Wanneer men niet op tijd bekent Dat er geen enkel amusement Bestaat zonder een TIP VAH BOOTZ Maartdag ts Jiet feest op het uoor- malig hofje van Belgis. Op num mer 17 wonen Hendrikus Johannes Marius Schuife (~S jaar) en Jo hanna Ctora Schtitte—Steen land (77 jaar) en rij zullen overmorgen rfe dag herdenken, waarop cu vóór 55 jaar op het Schiedamse raad huis i« de echt toerden uerbonden. Gezien, de hoge leeftijd van beide De Rode Hengst Tot en met Zondagavond kan men in her Passage theater genie ten van het Wilde Westen, waarin het hoogtepunt wordt gevormd door het gevecht tussen een hengst en een wilde beer. Het is vooral deze scène, die boeiend en aan grijpend op het celluloid is vastge* oudjes mogen geen van beiden over lïcgd en die de toeschouwer met hun gezondheid klagen, familie en vrienden zullen er Maandag icei voor zorgen, dat het feest is op hel Hofje en dat deze bijzondere dag voor hef oude, krasse echtpaar on vergetelijk zal worden. In?.. J. W, -te Amliem, ontv. I SI, Tip ZATERDAG zi MEI Avondprogramma HILVERSUM I: 19.00 Artistieke staal kaart; 19.30 Lezen in de bfcbel; 19.45 Heg. mtz.. 2O.00 Nieuws: 20.05 Dingen V- d. dag; 20.12 Varia; 20.X5 Promenade- otIc: 21.00 Soc. commentaar: 21.15 Het, 't was m de Mei; 22.00 Stradiva sextet; 22.25 Mensen die we wel eens ontmoe ten- 22.40 De jonge Flierefluiters; 23.00 Nieuws; 23.15 Marcel Tilmans; 23.35 Gr, platen- 1 HILVERSUM H: is.OO Nieuws; 19,15 Actualiteiten; 19-25 DoLf van der Lin den; 19-50 Thuisfront; 20XW Nieuws: 20.05 Gewone man- 20.12 Sympb. orkest: 20.20 Lichtbaken: 20.45 De stepi van da week; 21.00 Negen heit de klak; 21.45 Radiotbagnose; 22.00 Weekend serenade: 22.30 Wij luiden de Zondag in; 23.00 Nieuws; 23.13 Radio pinlh. orkest ZONDAG 22 MEI HILVERSUM I: 8.0D Nieuws; 8.35 Post- duivenberichten; 3.30 Londens Nat, Sympb. orkest; 8.30 Voor de tuin; 8,45 ..De merels blazen reveille"; 9.10 Post- duiyenber,; 9.15 Men vraagt9.45 Geestelijk leven; 10.00 Zondagshalfuur; 10.30 Kerkdienst (Arnhem); 11,45 Be richten; 12.00 Aan boord van het ss. Bonaventura; 12 30 Zondagsclub; 12.40 Sandor Vidak; 13.00 Nieuws; 13.15 Me dedelingen: 13.20 Les «ars de Paris; 13.50 Even afrekenen, heren!; 34.00 Al fred Cortot, piano; 14.05 Boekenhalfuur; 14.30 Radio Fhllh. orkest; 15.45 Film- praatje: 16.00 5kymasters; 16.30 Sport- revue: 17.00 Tussen kerk en wereld; 17.20 Een mooi kerklied: 17.30 Gram. muziek; 17.50 Rep. bW-AGOW; 18.00 Nieuws: 38,35 Gram. muziek; 16-30 Strijdkrachtenprogramma. 19 00 Radlo- lympus; 19.30 Paul Godwin en Benedict fiilberman; 20.00 Nieuws; 20,05 Tocspr, min.-pres. w. DTees; 20.10 Actualitei ten. 20-20 Musicorda: 20.45 Radio raadt maar raak; 21.10 Platencabaret; 21.50 *s Levens speeltuin; 22.20 Bijnamen in de kamermuziek; 23.00 Nieuws; 23.15 Frans operaconcert. HILVERSUM 33: 8,00 Nieuws; 8.15 Omroepkamerorkcst; 8 S0 Kerkdienst (Haarlem); 9.3Ö Nieuwe, ertz.; 3,45 Gel derse dag, carillonmuzlek Nijkerk;- 0.55 Inl. Hoogmis; IO.OO Hoogmis (Groenlo); 11.40 Arnhems fluitkwartet; 12.15 Toe spraak van burgem Watser (Arnhem); 32.20 Rijm. VsudeviUe orkest; 12.40 Or kest zonder naam; 12-55 Zonnewijzer; 33,00 Nieuws; 13-20 Orkest zonder naam e.a.; 13.45 Klankbeeld; 14.15 Die Gelre Gangers; 14.35 Lezing- 1445 Wiöters- wiikse Orkestver.: is.oO Gelders kwar tet; 16.IC Snortreportage: 18-25 Vesoers; 17.00 Kerkdienst (Schiedam)- 18.30 Rug- gero Gerlin (clavecimbe!): 18.40 Zang vereniging „Excelsior".; 19-15 Kent «ij uw Bijbel? 19,30 Nieuws; 19.45 Gram. muziek; 19.50 Ia 't Boeckhuys; 20.05 Toespraak min. "res. W. Drees- 20.10 Gelderse avond; 21.20 De veerzery van Govert Ros (luisterspel); 22.00 Arah. Orkest Ver.; 22 37 Actualiteiten: 22 45 Avondgebed; 23-00 Nieuws; 23,15 Op de vleugelen van de nacht maandag 23 mei HILVERSUM I: 7.0O Nieuws; '15 Obhtendgymn.: 7.30 Grsm.muziek; 8.Ö0 Nieuws; 815 Ocbtendvarta- 8.55 Van vrouw tot vrouw: 9.00 Boston Pops ork.; 0.35 Een dansliedje deint: 10.00 Morgen wijding: 10.15 Arbeidsvitaminen: 10.50 Gramtnuz.; J100 Op de uitkijk; 11.15 Pierre Palla en Trude Wcsteroueti; 12.00 De Kwintetspelers; 12 30 Med. t-b.y. land- cn tuinbouw- 12.33 In het spion netje; 12-3B Pianoduo; 13.00 Nieuws; 33.15 Med. en gram. muziek; 13 20 The Avroleans; 13.50 Sam Browne rin«t; 24.00 "Wat gast er om in de wereld; 14.20 Harmonieorkesten: 15 00 Bonbon- nlère; 16.00 Solistenconcert: 18.45 Musi calender- 17.25 Hoort zegt het voort; 1745 Be£. ultz.: 18 00 Nieuws; 18,15 BBC Theatre ork.; 18-30 stnjdkrachtenprogr. HILVERSUM II: 7.00 Nieuws- 7.15 Te Deum Laud am us: 7.45 E^nwoard voor de dag: 8-00 Nlsuws: 8.15 Withold Mal- cuzynski. piano; 8.45 Muziek bit het werk; 9-15 Ochtendbezoek- 9.30 PWlh. orkest vsn NtW York; 10.30 Morgen dienst: 11.00 Harp, altviool en fluit; 11.20 Van oude en nieuwe schrijvers; 11.40 Pianorecital- 12.10 Orgelmuziek: 12,30 Med. tb.v. land- en tuinbouw; 12.33 zigeunerorkest; 13.OO Nieuws; 13.13 Sangh en spel; M.00 Schoolradio: 14 33 Bnboss bt) de thee. 15.1)0 teïinï: !|-W San Francisco Sympb. orkest. 16.00 Bü- bellezitó; 16.45 Residentie-orkest; I' M Kleuterklokje; 17.15 Schoolzangwed- strijd;. 18-15 Spoxtrubriek; 1830 Met band én Plaat. Uitreiking van Bonkaarten 909 De Distnbutledienst van Schie dam maakt bekend dat, de leven* middelenkaarten 909 afgehaald die nen te worden aan het Bureau Broersvest 111 te Schiedam, op de volgende data voor hen wier na men beginnen met de letters: Hof tot en met Hut, Maandag 23 Mei. Huk tot efl met Jonst. Dinsdag 24 Mei. Joo. tot en met Ki. 'Woensdag 25 Mei- Kantoor gesloten Donderdag 26 Mei. Kla. tot en met Kon. Vrijdag 27 Mei. Koo. tot en met Kri. Zaterdag 28 Mei. Voor nog niet genoemde letteTs volgt een nadere bekendmaking. Mede te hrengen de tweede Distri- butiestamkaart en de Inwisselbon 905. Ter inzage legging van Ujrten rsm canölöafcn voor Se gemeenterxafl De Voorzitter van het Centraal stem bureau voor de verkiezing van de leden van de raad der gemeente Schiedam maakt bekend, dat de lijsten, vin eandi- daten voor een Ieder op de secretarie der gemeente (Stadhuis. Afdeling Alge mene Zaken) ter inzake zijn nederge- legd. met vermelding van de nummers der lijsten. CONTROLE ECHTHEID SCHIE- DAMSE JENEVER, Burgemeester en Wethouders van Schiedam brengen ter openbare kennis, dat bij hun college is inge komen £en verzoek van de firma Vrijland van den Hoogen Co-, al hier, om de echtheid te waarborgen van de in haar distill eer derij aan de Naordvest 71, alhier, vervaardigde jenever en om te dien einde onder controle van de Gemeente Schie dam te worden gesteld; en dat tegen inwilliging van voor meld verzoek binnen acht dagen na heden door belanghebbenden be zwaren bi: hun college kunnen wor den ingebracht. Schiedam. 23 Mei 1943 Burgerlijke Stand SCHIEDAM. Geboren: Barba ra P. d. v. J. H. Hartman en M. C. v. Hoogdalen; Peter z- v. J. R. Slk- kens en J. Hoorn; Hyacintha M. d. v. W. H. v. d- Toorn en J. J. M. Jan sen; Elisabeth. C. d, v. C. v. Ouda- heusden en E. J. Baron; Evert z. v. P. C. C. Walters en M- Ziel. Overleden; F. Chr. de Koning, 10 maanden. (Ingez. Med.) w verbazing doet afvragen, hoe de cineasten erin geslaagd zijn de moeilijkheden, die aan het opne men van deze scène waren ver bonden, te overwinnen. De film is in kleuren opgeno men. Het verhaal speelt zich af in de bergen van het wilde Westen van de Verenigde Staten en houdt de aandacht van het begin tot het einde gespannen. Films: Passage-bioscoop: Da. 2. 7, 9.30, Za. en Zo. 3.45, 7 en 9.30 uur: „De rede hengst" C14 jr.). Monopöle: Da. 2, 7, 9. Za. 2, 5. 7. 9. Zo. 3. 5. 7. 9 u; „In de vallei der verlorenen" (14 jr.). Feestavonden: 21 Mei. Volksgebouw Tuinlaan, 8 u: feestavond, toneelvereniging „Ajmcitia". 21 Mei. R.K. Volksbond, 8 u: to neelvereniging „Kunst door Oefening", opvoering van „Bet- je regeert". Tentoonstellingen: 21 Mei. Stedelijk Museum, 3 uur: opening schilderijen- en teke ningententoonstelling E, D. L. Lechner—Oosterman. Honkbalwedstrijd van Zondag Nadat vanmiddag het tweede team van Schiedam het hondbalselzoen op „BoshoeK" zal hebben Ingeluid, kunnen we morgen de première van het eerste negental bijwonen. Om 2.30 uur zullen de zwart-witten tegen het team van Schoten. II in het veld treden. De wed strijd zal zeer zeker een spannend ver loop hebben en hoewel we veronder stellen dat de bezoekende club iets ster ker zal zijn, geloven we niet dat het verschil zo groot is. dat we één van belde partyen een ovérwmning durven voorspellen. Al met a! zal het zeer zeker de moeite waard zyn bij deze honkbal- wedstrijd aanwezig te zijn. Lijsten genummerd Voor verkiezing leden gemeenteraad De nummering van de candidatenlijs- ien voor de verkiezing van leden van de gemeenteraad heeft het navolgende jesuitaat opgeleverd: Lijst H. Sabel No. 1: lijst W. H. van den Toom no. 2; lijst H. van der Kraan no. 3; lhst B. Kedde no. 4: lijst A. Hoek no. 5; lijst K. Bosch po, 6: lijst C. Muijs no. 7; lijst F. Breederveld no. 3. Wie heeft nr. 707? De verlating van de Schiedam- se Sportvereniging H.B.S. heeft tot resultaat gehad, oat de hoofdprijs, een rijwiel, is gevallen op nr. 707. Een prijsdanser Een derde prijs in de hoogste af deling behaalde de beer A, Koppe- jan, leerling van de dansschool A. Schilperoort in een danswedstrijd, cue te Dordrecht werd gehouden. Zaterdagmiddag 3 uur tot Zon dagavond 12 uur wordt de medische dienst waargenomen door dr. R. H. M. Geerdes, Veenlandstraat 2; dr. W, H. F. Meyer, Swammerdamsïn- gel 43; dr. J. Ris, Tuinlaan 92. Geopend is apotheek „Rem brandt"Rembranfltlaan 5 b. SCHIEDAM. Ned. Herv. Gemeente Grote Kerk 10 uur ds J, G. Jansen, 5 uur dr L. J. Cnzemier; Nieuwe Kerk 10 uur ds K. de Bel, 5 uur ds C. 2waan, ZeistWesterkerk 9 en 30.30 u. ds A. Hoffman; Vredoskerj; 9 en 10.30 uur ds H. w. Hemmes idoop)Jeugdkerk, Verenigingslokaal Nieuwe Haven 135 10 uur de heer H. IJssclsteiti, Ned. Fret, Bond. 10.30 prof. dr C. J. Blocker uit R'dam. Evang. Luth. Gem.. 10 uur ds J. van Leeuwen tdoopbedlenm«> Hemelvaarts dag 10 uur ds J. van Leeuwen. Gerei Kerk; Oosterkerk Zondag 30 uur ds K S. G. Zljlslra van Rotterdam Zondag 41am. 5 u. ds V. Elgersma, legerprcdikant Plantagekerk 10 uur ds A. Krijger Zondag 40, 5 uur ds J. Schep; Juliandkerk 19 uur ds J. A, Schep Zondag 33 5 uur; ds W. A. Krij ger, Radlo-uitzeiïding; Woensdag 143 u, ds W. A„ Krijger. Huwelijksbevestiging Kethel930 uur ds U. Eigersraa. Zon dag 40, 2 30 uur ds K 5 G Zyistra. Hemelvaartsdag: Juli a na kerk ly u.: ds tv a Kruscr, Zondag collecte voor es ti a-af lossing. Donderdag collecte voor de geestelijke arbeid in het Us- sclm eer gebied. Ned Herv Geref. Evang Zaal Tivoli, Nieuwe Haven 237 10 uur ds Vermaas G. O, te Rotterdam4 uur ds Abma van DcKshaveri. Hemelvaartsdag 10 ti de heer de Groot G. O. te NieuwleK- kerland. Oud-Katholieke Kerk Daxn 23 Schie dam 22 Mei; Vijfde Zondag na Pasen: 10 uur H. Mis. Uit het Hermes-DVS kamp Verleden jaar Augustus deed *t Hermes D.V.S.-bestuur voor het eerst een poging, om ook in Schie dam internationaal voetbal te brengen, door het organiseren van een wedstrijd tegen Sint Niklaas uii Belgie. Aan zo'n wedstrijd 2ijn vanzelfsprekend financiële risico's verbonden, maar het Schledamse publiek toonde dergelijke wedstrij den op prijs te stellen; cr was een zee^ behoorlijke belangstelling, evenals bij de in April gespeelde wedstrijd tegen de F.C. Turnhout. Hierdoor aangemoedigd besloot het bestuur op de ingeslagen weg verder te gaan en het is verheu gend thans te kunnen mededelen, dat op 14 Augustus het nieuwe voetbalseizoen zal worden geopend met een wedstrijd tegen Berchem Sport, momenteel één der sterkste Belgische clubs, die in de ere-af- delïng van de K.B.V.B. op de 2e plaats eindigde. Nadere bijzonder heden over het elftal, dat steeds verscheidene spelers voor het Ant werpse Elftal levert en waarin o.a. de internationaals Aernouds en de Herdt spelen, volgen te zijner tijd. 2e Pinksterdag neemt Hermes- D.V.S. met Stormvogels en de ster ke Engelse amateurclub Bromley (winnaar van de Engelse amateur- cup) aan een door Vitesse te Arn hem uitgeschreven toumooi deel. PREDIKBEURTEN Ned. Hervormde Gemeente, Grote Kerk Zaterdagavond 8 uur Avond wijding; 10 uur ds. Oostenbrug. 5 uur ds. v. d. Vloed. Donderdag 10 uur ds. Schouten i.v.m. Pijperdag. Nieuwe Kerk 10 uur ds. Caze- mier van Schiedam, 5 uur ds. Kol- kert. Donderdag 10 uur ds. Doran van Maassluis. Bethelkerk 10 uur ds. Hartevelld van Rotterdam, 5 uur ds. v. Noort, Doopsbedieniug. Donderdag 10 uur ds. Grootjans. Wijkgebouw „Eltheto" 10.45 uur ds. Kolkert, Donderdag 10.45 uur ds. Oostenbrug. Gereformeerde Kerken. Ooster kerk 10 uur ds. Dijkstra, Maas sluis, 5 uur ds. Kraan, van Almelo. Donderdag 10 uur ds. v. Andel. Landstraatkerk 10 uur ds. Kraan van Almelo, 5 uur ds. v. Andel. Kuiperstraatkerk 30 uur ds. Wierda van Den Haag, 5 uur ds. Zandbergen, Mr, Terpstraschool 10 uur ds. Zandbergen, 5 uur ds. Wierda. A. (Vervolg van psg. 1> Nu is hét dan zover. Moeder Rie sewijk is zo verstandig om voorlo pig het leven in haar gezin gewoon door te laten gaan. Vader en de zes oudsten gaan nog dagelijks naar de fabriek in Enschede. „Ik wil eerst de aap binnen heb ben", zegt moeder. De zoon die tij dens ons grek binnenkomt, over handigt haar net als andere weken neHes zijn. loonzakje. Straks, als de erfenis er is, krijgt hij 1000,— op zijn spaarboekje. „Dat heb ik elk van de kinderen toegedacht" zegt moeder en als het kan zullen de oudste dochters, die trouwplannen hebben, nog wel wat meer krijgen, menen we te begrijpen. De rest hou den de oudelul zelf, voor een onbe zorgde oude dag. Zouden ze daar ooit van gedroomd hebben, toen voor de oorlog vader de enige was, die een schamel loon inbracht, waarvan toen negen kindermonden gevoed moesten worden? De erfenis is in Losser natuurlijk het gesprek van de dag. Ieder leeft met de geluksvogels mee, al is het niet altijd met zuivere bedoelin gen „Vanmorgen kwam er een boeren zoon", vertelt mevr. Rteséwijk, „die me aanbood een deel van de dollars plus een van m'n dochters te willen meenemen, om er in Amerika een farm mee te beginnen!" Een ander bood contant vijfduizend gulden, als hij alle réchten mocht overnemen. De buren maken grapjes- In de Dinkel, het Twentse grensriviertje, dat achter het huisje van de Riese- wijks langs loopt, zit op die hoogte bo-h;. ..Die gaan we er vanmiddag uitgraven", zeggen ze. „anders kan straks het schip met goud er niet langs!" Strakswanneer zal men hot precies weten? Met een week of vier, verwacht onze zegsvrouwe. „Dan komt ze mét de schocfkoare" (kruiwagen), zegt de buurvrouw, „Mens"', zegt moeder Riesewijk, „dan gaan we samen naar Enschede, om ons de nadigste zaken aan te schaffen". MEDISCHE ZONDAGSDIENST Van Zaterdagmiddag 1 uur tot Maandagmorgen 8 uur zuilen bijzondere gevallen dienst doen de geneesheren dr. Dwarshuis, Schied. weg 89, tel. 2013 en, dr. Stoop, Verpl. Chasséplein 6, tel. 2138, Geopend Wester Apotheek, Voor straat 53, tel. 2683. De praktijken van dr. Bussemaker, Leegsma Moerman vallen, niet onder deze regeling. VISSERIJ Binnengekomen VI. 83 met 43 kantjes van 5 schepen; VI, 196 met 50 kantjes van 5 schepen; VI. 208 met 37 kantjes van 5 schepen en de VI. 40 met 81 kantjes van 3 schepen. Aan de Vishal kwamen 14 kustvissers binnen met een totale besomming van f 8074.-. FEUILLETON Door M. Pardoe Hier en daar doet het gerucht de ronde, dat de verdwijning van deze kinderen op de een of an dere wijze in verband moet wor den gebracht met de diefstal van enige vertrouwelijke en waarde volle papieren, welke dezelfde dae in het hotel plaats vond. De politie is het echter met deze theorie niet eens en stelt alle pogingen in het werk om de wei nige sporen, die zij heeft kunnen vinden, ie volgen. Iedereen, die inlichtingen kan geven die kun nen lelden tot het vinden van de huidige verblijfplaats van deze kinderen, wordt dringend ver zocht zich onmiddellijk met de politie ïu verbinding te stellen." Hierna volgde een kort signa lement van hun drieën, vergezeld van een erg slechte foto die tijdens een tenniswedstrijd van ze was ge nomen. Met ogen. die haast uitpuilden van verbazing. las Jill dit schone ver haal. Ze was juist begonnen het nogmaals te lezen, toen ze een fluit je hoorde en Jean met een flinke schuiver door de sneeuw naar haar toe kwam gegleden. ..Ik heb hem gevonden," riep ze. „Hij begint 't stap voor stap te le ren." voegde ze er ginnegappend aan toe. „Maar voor een eerste keer doet hij 't verduveld aardig. Luister eens, Jill, bind je ski's on der en probeer eens of je hier op dat vlakke stuk grond op je ski's kunt lopen, 't Is maar dat je een beeüe aan 't gevoel went, dan neem ik onderdchand kleine Willy mee naar binnen ern een zonnebril voor hem te kopen." „Wacht eena even," zei Jill. -.Be kijk dit eens!" en. ze gaf Jean de krant. „Laat mij ook eens zien." zei Klets, die hijgend naderbij kwam, en keek over Jèans schouder mee. Zwjjgend las Jcan het hele arti kel. terwijl Klets z'n lectuur van commentaar in 't Frans voorzag. „Tja." zei ze tenslotte, ,,'t vuur wordt ons een beetje na aan de schenen gelegd, hè? Ik wou voor een lief ding dat we je moeder gauw vonden, 'k Vind 't niets geen leuk idee dat er zo'n stelletje detec tives achter jullie aan zit Wat een ellendige strop dat die concierge nu juist die brievenbus moest open maken." Ze keek nog eens aandachtig naar dc foto in de krant cn vervolgens naar Jill en Klets. „Jullie lijken helemaal ntet goed op die foto," zei ze. „Jij ziet er heel anders uit, Jill .nu je je haar glad naar achteren hebt gekamd, maar die camouflage van Robin en Klets is niet zo best." Ze dacht enige ogenblikken na. „Zal ik je eens wat zeggen," zei ze. „Ik heb een bril, die ik nog wel eens bij 't werk draag, maar de glazen zijn heel licht, geloof ik. Misschien kan Robin die binnens huis dragen zonder dat hif tegen alle meubels a^pbotst. Met Klets is 't moeilijker. In die kleren ziet hij er bijna uit als een Zwitsers jonge tje, maar z'n gezicht is precies het zelfde gebleven." „Hoe kom je aan die lange broek, Klets?" vroeg Jill, „Van Mimi gekregen," zei Klets. „Hh is van haar broer of zo, ge loof ik. Ze zei dat hij een hele hoop broeken heeft en dat hij die ene niet eens zal missen. Moet ik soms scheel kijken?" Verbaasd keken de, meisjes hem aan. „Wat bedoel je?" „Nou, bij wijze van vermomming! Ik kan reuzen goed scheel kijken?' hetgeen hi) even demonstreerde door erbarmelijk scheel te zien en z'n beide ogen naar z'n neus toe te laten rollen. Jean begon te lachen. „Dat kun je zeker," zei ze. „maar je moest 't toch maar liever niet doen. Stel je voor dat de klok sloeg en dat je voortaan altijd scheel bleef kijken! En bovendien kun je tijdens 't eten ook niet permanent blijven loen sen; je zou niet eens de weg naar je mond meer kunnen vinden." Ze stond diep ija te denken en wreef onderdehand de knokkels van haar handen tegen elkaar. „Er zit niets anders op," zei se tenslotte. .Je zult je haar anders moeten laten knipnen, dat is verre weg de beste manier om je een an der gezicht te geven. Kijk eens, een eindje verder in de straat is een kapper. Ik ga met je mee naar binnen en dan zeg ik dat je m'n broertje bent en dat ze je haar moeten knippen met een scheiding in 't midden, 't Is een Zwitserse winkel, en als we er verder niets van zeggen dan gaan ze je gewoon weg millimeteren zodat je er uit ziet als een ontslagen gevangenis- boefje. Je mag alleen niet laten merken dat we Engelsen zijn; ver der mag je de man alles wijs ma ken wat je wilt. Je spreekt goed genoeg Frans, zodat hij niets zal merken. Terwijl ze jou daar onder handen hebben, gaan Jill en ik wat chocola of zo drinken in de Bar, Aangekomen schepen 20 Mei CAFITAINE Lacoley Sfax Hhenan Waalhaven, erts; OSCAR Rouaan Vin- ke Waalhaven, ledigPARAAT Oskars- hamn Maurits, Dordt, hout; SHELL Ex plorer Maracalbo. Ommeren Pernis per slbt; Noord Roll. KATHE Hamburg Erh. Dekkers n Duitsl., meel; NORD SHELL Kopenhagen Ommeren Pernis. ledig; Deneb Goole Damco Waalhaven, kolen ZEEMEEUW Rostock Hudig Veder Kei- lehaven. et.: KONINGIN EMMA Har wich Hoek van Holland; GEMMA AM STERDAM Armando Farina Waalha ven, ledig; NORTHDOWN Dublin Hu dig Veder Menvehavcn, st. cn vee: PRUDENTIA Maassluis Wagenborg n Leeuwarden; CITY OF EXETER Mid- dlesbro Horman en Schuurman Mer- wehaven, sLHECTOR slbt met 2 bak ken Boulogne Pernis; OAKLAND Malmo Spedico Waalhaven, ertS: CON STANT Grangemouth Vermaas" Arn hem, cement. Vertrokken schepen 20 Met KONINGIN JULIANA. Liverpool; NIMROD. Bo'ness: OCEAAN slbt. Ter schelling i VERONICA TENNANT, Middlesbro; ZWALUW. Middlesbro; KAR AN. Wtemar; ENGELAND Londen: HODOPI, PiraeusHEBE, Barcelona VESTA, New Castie; HOENDIEP. Mid dlesbro DIANA V, Hull; GUNILLA, Antwerpen: ALBATROS, Hull: BRU- ARFOSS Reykjavik; NOORD HOL LAND slbt. IJmuiden; JUPITER Lon den; MEMELLAND. Hamburg: UN: K. LelthORANJE Bremen* BONN. Oslo VIENNA, Harwich; BANKA New Cast le; ROTTUM, Middlesbro; DUKE OF ARDGYLL, Harwich: DUIVEL AND, Lelth; NOORDAM, New York via Southampton. 21 Mel HECTOR slbt IJmuiden? THOMAS NELSON Hampton Roads. Wind NNO flauwe koelte, kalme zee, helder. TROCHICUS, Fahaheel; ASTA, Gdynia. Troepen- en passagiersschepen naar en van Indonesië GROOTE BEER, thuls, 20 OP 430 mijl Z. ten O. van Point de Galle, zal he denmiddag het Anderhalvegraadskanaal (Maladiven) passeren. JO HAN VAN OLDENS ARNEVELT. thuis, p. 20 vm. 10 uur het Anderhalve graadskanaal (Maladiven) n. Suez (verb.). KOTA INTEN. uitg., p. 21 vm. Port Soedan (Rode Zee) n. Belawan DelL ORANJE, uitg., 21 te Singapore. SIBAJAK. uitg., 21 vm. te Sabang, VÖLENDAM, thula. 21 te Suez. WATERMAN, 21 vm. v. R'dam te Batavia. Grote vaart P MSTELSTAD, 20 te Hamburg; AM STELVEEN, thuis, 20 te Genua; AAR- DIJK, p. 20/21 's nachts Scilly n. Mon treal; ALDEBARAN, p. 20 's avonds v. Scilly n. A'dam; ALMDIJK, p. 20 de Bermuda's n. New Orleans; ALMKERK. uitg,, 21 vm. te Marseille; ALFHARD, p. 20 Beaeby Head n. Cuba; AMSTEL- LAND, 21 v. Euenoa Ayres te A'dam; ANNENKERK, thuis. 21 te Suez: AL- WAKI, 21 te New York; ANDUK, thuis. 201 op 200 mljl o. van Bermuda's; AL- CORr n. Zmd-Amenka, 20 dwars van Lissabon; ALDABI, uitg., 21 nam. te Rio de Janemro; ALKAID, 20 v. Hamburg n. A'dam; ALPHACCA, n. New York, 20 op 300 mijl Noord van Fortaleza; A VERDIJK, n. New York, 20 op 550 mij I o. ten Z. van Kaap Race. ARIADNE. 20 te Oran; AALSUM thuls 20 te Port Said; ALKArD 22 nam. te Amsterdam verwacht, gaat naar Oost Afrika- ALAMAK 20 van Antwerpen naar Narvik; ALBLASSERDIJK ?l van Vera Cruz naar Coatzecoalcos; iLDE- BARAN 23 v.m. te Amsterdam verw.i ABBEDUK 20 te Rosario; ALBIREO. 20 te Rio Grande do Sul: ALGORAB thuis 20 van Bahia; ALNATT 20 te Buenos Ayres; ALPHERAT 21 van Recife naar Buenos Ayres; ARKELDIJK 20 te Bre men. BOSCHFONTEIN, thuis, 21 te Antwer pen; BANTAM, 20 te Bandar Shahpour: Berkel, 20 v. Oxelosund n. IJmuiden: BOSKOOP, thuis, 20 op 120 mijl Noord van Fibres (Azoren); BLOEMFONTEIN, uitg.. p. 20 Kaap Blanco n. Kaapstad: BLOMMERSDIJK. 20 v. New York n. Boston Mass,; BLIJDENDUK, thuis, p. 21 Scilly n- Londen: BACCHUS, 21 te Puerto Mont. BREDA 21 te Callao CELEBES. thuis, p. 20,021 's nachts Straat Messma n. Genua. COLYTTO 39 van Sorel naar Eurona. DIDO, 15 v. Curagao n. Rio Hacha; DELFT, thutc. 20 v. Cristobal tl. Cu rasao; DUrVENDUK, uitg., 20 Op 550 mijl N.O. van Sombrero EiL DANAE 20 van Ryeka naar Bari DRACO 20 tc Oporto; DALERDIJK thuis 2t van BaibaO naar Avonmouth. EEMDIJK, p. 20 nam. Scilly n. Ha vana. EEMLAND 20 van Amsterdam naar Hamburg: EDAM 21 van Antwerpen nr. New York. GAR02T, uitg., p. 20 nam. Port Soe dan (Rode Zee) Belawan Eeli; GOUWE, 21 te Zaandam; GANYMEDES, 21 te Rio de Janeiro. HESTIA, 21 V. A'dam te R'dam: HU- GO DE GROOT. 21 te Galveston; HEEL- SUM. 20 te Macassar. INO. 18 te Guayaquil. JOOST VAN DEN VONDEL, v. Cas- quets n. Galveston; JACOB CATS. p. 20 Bornholm n. Lulea. JOBSHAVEN. 21 te Newcastle. KOTA BAROE, uitg., 20 v. Aden n. Batavia; KALIANGET, 19 te Penang; KEDOE, thuis, 20 v. Port Swettenham; KOTA AGOENG. 20 nam. v. Aden n. Java. 27 te Colombo verw.; KEILEHA- VEN, p. 2X Oucssant n. A'dam. LOOSDRECHT. 25 te R'dam verw.; LEERS KM. thuis, p. 21 Malta n. Bou logne: LEKHAVEN, thuis, p. 21 vm, Rio Grande do Sul n. Victoria Braz, LINDEKERK, thuis, 20 v. Djcddab; LAWAK. 21 te Los Angeles; LEMSTEK- KERK, uitg.. p. 21 PcriBi n. Bombay. MODJOKEKTO. 21 v. Batavia te R'dam: MAETSUYCKER. IS tc Singa pore; MELISKERK. thuis, 20 v. Genua, 31 te R'dam verw.; MARON, p. 20 Gi braltar n, A'dom MAASKERK, uitg.. p. 21 Finisterre n. Dakar; MENTOR. 20 v. Gibraltar n. Tunis; MUIDERKERK, thuis. p. 21 Finisterre n. Havre; MAAS HAVEN. 21 tc Bathurst. NOORDAM. 20 nam. v. R'dam via Southampton n. New York; NIEUW AMSTERDAM, thuis. 20 op 480 mijl O.Z.O. van Kaap Race. KOTOS, 19 v. New York n. Port au Prince; NIEUW AMSTERDAM. 15 vm. te R'dam verw, OVER1JSEL. uitg. 20 nam. van Aden naar Belawan Deii OPHIR Sail 20 dwars van Soerabnja ORANJEFÖNTEIN 20 van Lorenzo Marques naar Beira ODYSSEUS, 20 te Lissabon: ORION, 19 v. Mantyluoto n. A'dam: ORPHEUS, 20 v. Lissabon n. Gibraltar; OSSEN- DRECHT, vertrekt 23 v. Middlesbro n. Narvik. PRINS BERNHARD 1$ te Curasao; PLANCIUS za van Batavia naar Singa pore: PYGMALION pass. 21 Jamaica n. Puerto Cflbello; PRINS ALEXANDER naar Hamburg 20 on 600 mijl O. van Kgap Race; PRINS WILLEM Tt naar Philadelphia 20 op 800 mijl W. ten Z. van Scilly. PRINS FREDERIK HENDRIK, tt. Montreal. 20 op 330 mljl O. van Kaap Race: POSEIDON, 20 v. Maravaibo n, Haiti. ROELF, 38 te Bordeaux; RIJNKERK thuls pass. 29 Kaap Sao Vmcente naar Antwerpen: ROEPAT 17 van Galveston naar Houston RIJN 20 te Vcsteras; ROEBlAH 20 van Batavia naar Soera- baja EANDKERK, thuis 20 van Tangar nar Dar es Salaam; RONDO naar Java 21 te Port Said; BUYS 23 te Kaapstad verwacht. ROELF. 20 v. Bordeaux La Palllce; RIDDERKERK, uitg.. 20 v. Karachi. STAD VLAARDÏNGEN naar Baltimo re 20 op 420 mul W. van F lores (Azo ren) STRAAT MALAKKA 18 te Port Elisabeth; SINT MAARTEN 18 tc Cris tobal; STAD MAASSSLUIS 20 te Balti more STAD ARNHEM pass. 20 Oues- sant naar Huelva; SALATIGA pass. 20 Port Okha naar Calcutta SINGKJSP thuis 20 op 600 mijl O. van Kaap Guar- dafui: SLAMAT 21 tc Soerabaja: SU MATRA 20 te Balik Papan: SWARTEN- HONDT 20 van Macassar naar Menado', STAD SCHIEDAM naar Rotterdam 20 op 350 mill N.W, van FJorcs (Azoren), STENTOR. 20 te Stambou!, TERO 21 van Buenoa Ayres te Rot terdam: TJIPONDOK 17 van Singapore naar Batavia: TJIKAMPEK 18 te Hong kong. TJIBADAK 18 van Hongkong nr. Shanghai; TJIMENTENG 13 te Osaka; TABIAN uitg. 21 tc Genua: TAWALÏ Kort na middernacht zijn noodseinen opgevangen van het Griekse stoomschip „Katïnga Had- jipateras". Het schip meldde, d?t het bij boei Je-1 vermoedelijk op een mijn was gelopen en water maakte. Om kwart voor twee meldde het schip, dat het op 53,33 graad noorderbreedte en 6,19 graad oosterlengte aan de grond was ge lopen. De reddingboot van Borkum en sleepboothulp is onderweg. ft? De N.V. Frans Swarttóuw'a havenbedrijf te Rotterdam, belast met de verwerking van grote hoe veelheden uit Duitsland afkomstig ijzerafval, heeft in de week van 9 tot en met 14 Mei een record ge boekt, door niet minder dan 55 kustvaartuigen, variërend van 250 tot 1000 ton d w, te laden. In een gemiddelde tijd van 14 uren. Jn dezelfde week werd 8700 ton ijzer- afval bestemd voor Amerika in het Italiaanse stoomschip Rosa Corra- do geladen in vijf dagen en 16 uren, of wel gemiddeld 1530 ton per dag. naar Java 21 te Port Swettenham TIBA pass, 20 Victoria Braz. naar Rotterdam- TJITJALENKA 20 nam. te Muntok: TRITON 21 te Curacao. THEMISTO. 20 te Three Rivera. VAN 'T HOF paar Walvisbaai 20 oo 000 mïit W.N.W. van deze haven: VAN HEUTZ 19 te Belawan Dell: VALERIUS 20 te Macassar: VAN OUTSHOORN 20 te Djambl; VAN DER WAALS pass. 21 -3 te Amsterdam verwacht; VEEN DAM. naar New" York, 20 op 450 mill O. ten Z. van Kaap Race, VAN OSTADE. 20 v. A'dam n. West- Indië. WATERLAND thuis pass. 21 Boa Vis ta (Kaap Verdische eilanden) naar Las Palmas; WESTLAND thuis pass 20 Vic toria Braz. naar Eahia; WINSUM naar Rotterdam 20 op 300 mijl N, ten O, va n VI ores Azoren IJSSEL thuis 23 v.m. te Ponta Del- gada. ZEELAND, thuis 20 dwars van Nice, 25 v.m. te Rotterdam verwacht; ZON- NEWIJK, naar Walvisbaai 20 op 450 mill N.O. van St Helena. ZEEMAN. 21 te San Francisco. 22 Mei: Hoog water te R'dam, Ie tij; 0.15; 2e ttf: 13.12. J 23 Mei: Hoog Water le R'dam. Ie tij: 1.22: 2e tij; 14.12. TANDARTS VERHUISD NAAR LANGE HAVEN 29, SCHIEDAM, Telef. 69700 DROGISTERIJEN N.V. v. d. BURG MULS, te Schiedam tot het bijwonen der r van aandeelhouders op Za terdag 28 Mei 1949 om 0 uur v.m, ten. kantore der Ven nootschap. Dc agenda ligt ter visie te onzen kantore, Schie 38—44, alhier. De Directie. Notaris J. F. W MEIJER te Schiedam zal op Vrijdagen 3 en 10 Juni 1949, II nar v.m. bij veiling en afslag in het gebouw van de R.K. Volksbond, L. Haven 71 te Schiedam, VERKOPEN: HET WOONHUIS MET TUIN EN ERVE aan de Veenlant- straat 7 te Schiedam, groot 93 ca. Vrij van huur, grondbeL S 23.71, Str.bel, 8.33. Aanv. en bet. 8 Juli 1049. Bez. 1, 2 en 9 Juni 10—3 uur; toeg. bew. en inl. bij gen. notaris L. NieuWstraat 121 (tel. 08101). Laat Uw bonnen VERKOLEN bij: Noordvest 33-19 Te!. 66208-6883) Levering van alle merken nieuwe personen- en bedrijfsauto mobielen legen catalogusprijzen f'aiageéetiti/f SCHIEDAM TELEFOON 69915 BiG.G, 67570 Smidsjongen gevr. Smederij Lange Achterweg 31, Aangeb. ben.huis, 3 kamers, k. en kelder, en bovenh. 2 k., 2 slaapk. k., bale., in ruil voor 1 er. bovenh- Geen Gorzen. Br. no. S 5295 bur. v. d. blad. Oude meubelen, zolderoprui mingen, koop ik. Schrijf briefkaart 't Verkoophuis, Kreupelstr. 6. Tel. 67882. Te koop. Maatmantclpak m. 40-42. Japon, 40-42, 1 p. seh. m. 39 nieuw, z.g.a,n. zw. as trakan mantel, 2 pers. ledik. tn. spiraal. Heenvlstr. 33bvn. Jonge aerste herenkapper gezocht, R. Zalm. Aleida- straat 56B. Te koop; Een wandelwagen i, g, st. met lederen wagen- zak. Schonenberg, Van Beverenstraat 42c. Werkster bjs.a. voor Woens dag en of Donderdag. Br. nr. S 5300. Aangeboden: Pracht jonge hennen, Red Islands 3 mnd. Jonge w. leghorns 3 mnd. Overschieseweg 141, Over- schie. Gevr. in klein gezin net meisje v. hele of halve da gen. zich melden 6-—9 'uur. Mevr. J. Roelants, Tuinlaan 106. Glaspiaten voor ronde ta fels en theemeubelen. Glas in lood, verzilveren van verweerde spiegels en mo derniseren. Advies gratis. Van, Loopik's Glas Industrie, Baterstraat 39. Tel. 88945. Naaister gevraagd voor 1 dag per week. Mevr. v, d. Most. Lekstraat 15, Schie dam. Dames, draagt ons JoJa rub- bercorset zonder baleinen met rugveter. Gemakkelijke betaJingsconditie, Mevr. Maaren, Hoogstraat 117.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 4