wm Romantiek in de landelijke levensgang 5 Weer twee nieuwe schepen van Wm. H. Muller en Co. Een derde heden van de helling Duitsland maakt weer films Ehe im schatten nog niet veel zaaks Lutusca Luxor Bex ..Dorre grond" van Een van Eysselsteyn Jan Kamman in het Schielandshuis Cineac Het werkt Victoria Capitol Op dc kohtel Mary Dresselhuys en Cees Lasenr in „De Erfgename" Zaterdag 21 Mei 1949 Het is zeer opvallend, hoe groot de zorg is, waarmee de hemanningsverblijven, worden ingericht op elJc Nederlands schip ,dafc sinds de bevrijding in de vaart kwam. De logies van nu, het is wel een hemels breed verschil met de donkere, stinkende hokken in het voor schip van een veertig jaar ge leden! Het motorvracht- en passagiersschip Vrijburgh, de laatste aanwinst van de vloot van Wm. H. Müller en Co.. dat Vrijdagmiddag aan de kop van de Parkkade zijn hagelwitte huid in het wceligeMaaswater te spiegelen lag, is weer een frappant voorbeeld van deze moderne opvattingen omtrent de huisvesting van de zeeman aan boord. Hier is het vrijwel niet mogelijk enig verschil in comfort te ontdekken tussen de passagiershut en die van Jan maat, "Wij vroegen de officier van de wacht, derde stuur' Voorthuysen, wat hij van de Vrijburgh en haar accomodatie dacht. Schrijf U het maar op, meneer, aldus luidde zijn spontaan bescheid,een prachtig schip, het ïs af, in één woord pri ma! Het was geen wonder, dat on ze stuurman zo tevreden was, want we zagen dat zowel voor de kapi tein en de zes passagiers in de mid scheeps, als voor de overige offi cieren en leden van de bemanning achteruit bijzonder ruime hutten met grote ramen waren gebouwd, o.m. voorzien van brede bedden, een comfortabele zitbank met han dige opbergladen eronder, een ta fel en stoelen. Alle verblijven wor den mechanisch geventileerd en zijn aangesloten op 'a radLo-instal- tie. De 990 ton metende Vrijburgh, door de werf De Noord te Alblas- serdam volgens het open shelter- dek-type gebouwd,' is bijzonder fraai van lijnen met haar hoog voorschip, de brugopbeuw in de midscheeps en de hoge campagne met lage, brede schoorsteen achter uit. Ei zijn drie ruimen, waarvan het voorste, een diepvriesruim (minus 20 graden Celsius) spe ciaal bestemd is voor het vervoer van verse groente en fruit. In het zeer ruime stuurhuis staan de scheepsïeiding de nieuwste naviga. tie-hulprrüddelen, w.o, een radar en een Decca-ïnstallatie, ten dienste. Een 1500 p:k. Werkspoor- Diesel geeft het schip een snelheid van 14 zeemijlen per uur. Donderdag heeft de Vrijburgh op de Noordzee haar „technisch examen" glansrijk doorstaan, zodat aangenomen mag worden, dat de reders haar op de officiële proef tocht in het begin van de komende week, van de werf zal overnemen. De Vrijburgh, varende onder com mando van' kapitein Rijkenboer, zal eerst een reis naar Londen ma ken, waarna zij wordt ingelegd op de lijn, waarvoor zij is bestemd, nl. de dienst op de Marokkaanse ha ven Casablanca. Een zusterschip, de Dcmburgh, eveneens bij De Noord in aanbouw, loopt vandaag van de helling en zal, onverzlene omstandigheden voorbehouden, eveneens nog dit jaar aan de vloot van Wm. H. Müller en. Co. woiden toegevoegd. Een verbouwde Rijnboot Van de Vrijburgh konden we di rect overstappen op een tweede nieuwe in casu verbouwde boot van Wm. H. Müller en Co., het Rijnmotorvrachtscbip Park kade, dat juist was teruggekeerd (Ingez. Mcd.) SPONSEN';?MALAIS. O. D&y/iTHSlfii' vR'D>tM. WA'GENSTR.115 - DEN HAAG STANLEY JONES, de Ameri kaanse Zendlngsman, bracht een groot deel van. zijn leven door in Azië, voornamelijk in India, om daar in gesprek met Hindoes en Brahmanen, Islamieten en Confu- cianisten de boodschap van Chris, tus te brengen. Hij schreef vele boeken, waarvan de meeste in het Nederlands zijn vertaald, om er twee te noemen: „Christus aan de Ronde Tafel" en „Christus^ ant woord op het communisme". In mijn studententijd kwam hij in Leiden spreken. Het Groot-audlto- rlum was te klein, met luidspre kers in verscheidene collegezalen werden de honderden toch In staat gesteld hem te horen. Eén ding trof mij toen diep. Hij ver telde van een massabijeenkomst in een van Amerika's grote steden, waar hi] sprak over de kracht van het Evangelie, waardoor ook diepzinnige oosterlingen tot in de kern van hun ziel werden geraakt en voortaan als christen wilden laven. Toen hij zover gekomen was met zijn betoog, stond daar temidden van die duizenden plot seling een kantoormeisje op, dat alle valse schaamte en de be- deesdheid-in-groot-publlek had al geworpen, toen zij hem toeriep: „het is allemaal suggestie, heel dat christelijk geloof"! Stanley Jones gaf toen dit merkwaardig antwpord: „Probeer het eens, en zie of het werkt". Weken later kreeg hij in New York een lange afstand-telefoon, aan de .andere kant stond het kantoormeisje, dat hem alleen even moest zeggen maar ze zei het niet, ze juichte! „het werkt, het werkt!" Het wonderlijke van het geloof in Christus is, dat het werkt in India en in de U.S.A., maar ook in de U.S.S.R. en Jn Rotterdam. U twijfelt, trouwe Paroollezer? Neem dan het antwoord van Stan ley Jones te harte: „Probeer het, en zie ol het werkt, ook bij U". OBERMAN van een geslaagde proeftocht op de rivier. Evenals de kort geleden in dienst gestelde Jobskade, is ook de Parkkade een verbouwd en ver nieuwd schip. Zij werd indertijd bij de werf Boele te Bolnes als stoomschip Vrijland gebouwd. Bij de werf Bodewes te Millingen is de stoommachine vervangen door twee 300 p.k. Enterprise-Diesels elkgekoppeld aan een schroefas, werd de romp verlengd en de ver blijven voor de opvarenden op het achterdek, in de midscheeps en vooruit geheel veranderd en ge moderniseerd. De Parkkade is be stemd voor de vrachtdienst op Bazel. Vrijburgh, de nieuwste aanwinst oen de vloot van Wm, H. Muller en Co. Een bijzonder fraai schip.' Nu dan de Duitse film weer gaat draalen in de Nederlandse theaters, zal stellig menigeen bioscoopwaarts tijgen om eens te zien wat de na-oorlogse film- heren uit dal veelbesproken land te zeggen en te bieden hebben. Ons bepalend bij de thans in Lutusca vertoonde film „Ehe lm Schatten" {Hu welijk in de schaduw) ztin wij tot de overtuiging gekomen, dat hun product nog niet veel zaaks ls. Deze gebrekkig gemaakte film kan allerminst overtuigen dat ztl een eerlijfee poging doet de wer kelijkheid te reconstrueren. Het onder werp is tragisch genoeg: dé ondergang aij een gemengd gehuwd echtpaar, de ood in gedreven door Hitiers trawanten. Het verhaal ls gebaseerd op de ware tragedie van de Beriljnse acteur Joa chim Gottschalk, die zelfmoord pleegde, toen de nazi's zijn Joodse vrouw dreig den te deporteren. Wel toont de film ons iets van de ver schrikkingen, waaraan de Joden in Duitsland hebben bloot gestaan, maar regisseur Kurt Maetzig slaagde er niet In de tragiek van dit gebeuren een pas sende vorm te geven. Het wordt ons niet duidelijk gemaakt op welke wfjze de „goede Duitser" de nazi-overheersing heeft ondergaan. In plaats van een reële achtergrond gaf men, naast ont roerende scènes, 2oals die, waar in een distributielokaal een rij joodse vrouwen in doodsangst staat te wachten, veel vals aandoende en gebrekkige beelden waar van bet slot met zijn weerzinwekkende opera-achtige sterfscène wel de kroon spant. Dat de Joden onmenselijk behandeld zijn door de Duitsers behoeft een Duitse film ons niet te komen, vertellen en zeker niet op een van zo weinig zelf- critlek getuigende wijze. Night and Day Het ia natuurlijk geheel onjuist zo'n film over leven en werken van Cole Porter serieus te nemen: men stuit dan immers om <ie haverklap op de meest groteske onzin, die zelfs voor de land genoten van de populaire Amerikaanse componist onaanvaardbaar moet zijn. Op zichzelf doet 't al vreemd aan, dat men persoonlijke bijzonderheden van 'n tijd genoot sappig in technicolor gaat ver dichten, ook al heeft zo'n figuur toch meestentijds al in 't licht van de publieke schijnwerpers gestaan. Maar moet men van Hollywood subti liteit of gevoel voor verhoudingen ver wachten? Nee immers en daarom is er dan deze film, die uit de hele opzet spreekt het ondanks de show tot de tweede macht, toch eigenlijk wel serieus bedoeld is; namelijk als grootse hulde aan de man die dc wereld gelukkig maakte met songs als Night and Day, Begin the Beguinc, etc. De film tracht dan ook duidelijk te maken hoe en waar Porter z'n inspiratie opdeed en faalt daarin op dé meest jammerlijke wijze, Gary Grant is nu ook alles, behalve net die ene Cole Porter. Maar in het zuivere show-gedeelte is men uitstekend op dreef, daar zit beweging en leven m en Porter's muziek komt hier natuurlijk volledig tot haar recht. De enige, die boven 't middelmatige spelmveau uitkomt is de hoogleraar- showmanager, een kostelijke typering van Monty Wooliey: omdat de dienstbode van het slachtoffer bij haar thuiskomst da man zich uit de voeten zag maken. Klrk wordt gepakt en tot de electrischc stoel veroordeeld, maar zijn vrouw, overtuigd van de onschuld van haar man, zet alles in het werk om de ware dader op te sporen. Dat lukt dan. zoals wij al zeiden, ter elfder ure, maar al die tijd zitten wjj ln moordende onzekerheid, want de dag der terechtstelling nadert al en. veel tijd wordt verdaan met het ontmaskeren van de verkeerde man, die wel een boef biykt te zijn, maar san deze moord ls hij toevallig onschuldig. Het is een beetje een wonderlijke geschiedenis, maar wel boeiend verteld, peter Lorre is er weer een prachtig sinistere schurk in. Dan Duryea, die men zich herinneren zal uit De vrouw ln het venster, en de lieftallige June Vincent, spelen dc andere hoofdrollen. Vlammen over de prairie Er is wel het een en ander veranderd in de Wild West-füm sinds de dagen, dat alleen man. paard en pistool voor dc lens kwamen. Tegenwoordig rilden de aardige meisjes in „station-cars" door de prairie, als men tenminste de ge schiedenis, die deze week In Rex ver toond wordt, geloven mag. Het verhaal, waarvan de draad nogal eens ver te zoeken ls, behandelt de strijd tussen twee groepen boeren, die een giftig kruid, dat hun grasvlakten teistert, elk op hun manier willen bestrijden: de oudere generatie door de vlakten te ver branden, de jonge door besproeiing, Het laatste gebeurt op aanraden van enkele landbouwkundige Ingenieurs van ten kon hij warempel ook nog. En dat allemaal ln een cowboycostmim volgens de laatste mode voor heren. Van te voren kan men In Hex van een andere film over de „far west" genieten, waar in de familie Hlggins de dwaaste avon turen beleeft bij een goldrush. Vrolijk besluit van een bridge-competitie Vrijdagavond werd, als besluit van de bridge-competitie, die dit jaar tussen personeelsleden van verscheidene Rotterdamse bedrij ven is gehouden, voor de bridgers en hun collega's in Lommerrijk een gezellige avond gegeven, waaraan amusementsgrocpen van de N.V. de Bijenkorf, de RVS en Van Mar ie hun medewerking verleenden. De volle zaal genoot van het spel van deze dillettanten, dat dikwijls voortreffelijk was. Het Hillegers- bergs Vaudeville-orkest luisterde het geheel op met gezellige mu ziek. De heer A. M. van der Jagt maakte aan het slot van de avond de prijswinnaars van de bedrijfs- competitie bekend, en reikte ook de prijzen uit De hoofdprijs, een prachtige beker, werd gewonnen door Feyenoord Oké met 26 pun ten. De andere deelnemers waren, in volgorde van hun puntenaantal: RVS, Van Marle, Bijenkorf, Never Down, PTD, HBM, Gem. Zieken huizen. Een gezellig bal, waaraan de „Music Stars" van Jan de Klerk hun medewerking verleenden be sloot de geslaagde avond. DEN VAN EYSSELSTEYN kennen wij als schrijver van toneelstuk- ken (die ook werkelijk ten tonele zijn gevoerd!), als criticus als auteur van romans en van een boek over ,fie verteller der romantiek' E. T. A. Hoffmann, de mysterieuze persoonlijkheid, tot wie Van Eyssel steyn zich sterk aangetrokken voelt. Groter contrast dan tussen de „Gespenster-Hofjmann" en de Haagse schrijver kan men zich op het eerste gezicht moeilijk denken. Maar by nadere beschouwing is er toch wel een terrein van overeenkomst tus sen deze twee auteursnamelijk de gevoeligheid voor het ropiantische. Natuurlijk speelt de romai.tiek bij Hoffmann een geheel andere rol dan in het werk van Van Eysse Isieyn, maar in „Dorre Grond" is toch een element, dat ons de bewondering van de auteur voor Hoffmann ver klaart. Installatie Leger des Heils officieren Donderdagavond had ln de Zendings kapel van het Leger des Heila aan de Gerard Scholtenstraat onder leiding van majoor en mevr. Gladpootjes de instal latie plaats van kanitelr. en mevrouw J. Sneep, die uit België waren over geplaatst om het bevel van korps Rot terdam H op zich te nemen. IN DE INLEIDING tot zijn biografie stelt Van Eysselsteyn, dat dc Roman tiek de laatste grote geestelijke bewe ging Is geweest, die wezenlijk Europees was. „In leder land", zo schrijft hjj, „kreeg de Romantiek eigen karakter: hulde zich de geest ln vormen, beelden en taal van het eigen volk". Hij Wijst er op. dat ln Denemarken Hoffmann's In vloed te bespeuren valt ln de sprookjes van Andersen (De Overschoenen van het Geluk en De Schaduw), terwijl Hoffmann ln Frankrijk in brede krin gen werd gewaardeerd ea hij zelfs de Balzac zou hebben geïnspireerd tot zijn .Beau de Chagrin". Men kan niet be weren. dat de invloed van Hoffmann zo vér gaat. dat er directe sporen van te vinden zouden zijn ln het laatste werk van Van Eysselsteyn. maar langs een omweg heeft de zin voor romantiek de schrijver van „Dorre Grond" een be paalde visie gegeven op de figuren, die hij in deze streekroman beschrijft. Het mysterieuze en grillige van Hoffmann is Van Eysselsteyn geheel vreemd, want hij gaat rustig-verhalend en weloverwogen zijn weg. maar het romantische van de vete tussen twee families waaraan het geluk van diverse personages ten offer valt, de heers zucht van de vadet. dfe tot ver na zijn dood zijn wil weet door te drijven ten opzichte van de na hem komende telgen van hetzelfde geslacht, de sfeer waarin de schaapherder, die .ziener" is, staat getekend, zijn aanwijzingen, dat de lec tuur van Hoffmann anno 1948 nog echo's heeft opgeroepen bU Van Eys selsteyn. De streekroman heeft zich, wonderlijk genoeg, de laatste decennia voorname- ëk het Noorden tot domein gekozen. rouingen en Friesland bezitten op letterkundig gebied een chauvinisme, dat in Gelderland o£ Utrecht niet te vinden is. Hartje" en „Hllde" van Arme de Vries leefden evenals Wien- holt. Egge en Femmechien in Drente, op de „dorre grond" van veen en zand. Maar er is een diepgaand onderscheid tussen Anne de Vries en Van Eyssel steyn. „Bartje" en .Bilde" geven ons een begrensd gebied van enkele figuren, die met hun particuliere conflicten in Drente zijn gesitueerd en ook ln dat landschap hun entourage vinden. Maar Van Eysselsteyn bereikt in .Dorre Grond" meer. Hij geeft ons een visie op door Emmy van Lokhorst Mickey Nu Shirley Temple, Mickey Rooney en al die fllmwonderklnderen aan hun (eerste of volgende) huwelijk toe zijn gekomen, is het begrijpelijk dat men zich in Amerika naarstig bezig houdt met het ontdekken van nieuwe prille fenomenen, want 'met bobhy-soxers en junior misses weet men daar wel raad op 't witte doek. Het meisje Lois Butler wordt nu als Amerika's nieuwste robbe does aangekondigd en ln de tüm „Mickey" ziet men haar al die onmoge lijke en natuurlijk tegelijk hartverove- rende dingen doen, die men van een jongensachtig meisje, dat geen moeder meer heeft, kan verwachten. Zij spint Intriges om pappa aan een niéuwe ge zellin. te helpen, vecht met jongens, flirt met een man van 35, wordt bevangen door een kalverliefde, zet de hele stad aan 't roddelen en brengt alles op z'n pootjes terecht met een ferme verkla ring ln een concertzaal. Hierbij zingt de lieve Lols allerschoonst, slaapliedjes en ouwelyke love-songs, een echte wildzang ls ze. Maar van een wonderkind heeft ze (gelukkig) maar heel weinig: daar helpt geen clnecolor aan. Souka „Souka" ls het verschrikkelijke drama van Miguel Miranda, een Spaanse ban kier, die duizenden onschuldig en be droog, naar Zuïd-Amerika moest vluch ten en de dood vond in de oerwouden van Afrika. Jaren later zitten twee mis sionarissen op zijn door onkruid over woekerde grafzerk. Een oude en een jonge, de oude vertelt en beiden schud den het hoofd over zoveel slechtheid. De snode Miranda staat op het punt, de juwelen van zijn vrouw te stelen, wanneer zij haar kamer binnenkomt. Hö tracht ook het briljanten kruis te stelen, dat zij om haar hals draagt en slaat haar in het gezicht. Een vriend ziet het, maar wordt door de bruut mee dogenloos neergeknald. In Guinea ter roriseert hü zowel negers als blanken. Een jonge priester, pas uit Spanje ge komen. tracht hem te bekeren. Hij heeft er zelfs het briljanten kruis van zijn moeder voor over en nu blijkt dat ae mannen vader en zoon zijn. De vader wil nu tot elke prijs de dood van. ztJn zoon voorkomen, waartoe hij reeds be sloten heeft. Op het laatste moment slaagt hij er in de neger, die zijn plan moest uitvoeren, neer te schieten, maar dan wordt hij zelf getroffen door een neerstortende boom. Dat niettemin door de jonge priester en vooral door de vader vaak geleverd wordt, mag als een compliment galden. In het Schielandshuis is tot en met 29 Mei werk te zien van Jan Kamman, die vooral op het gebied van de reclame, hij geeft er les in, zijn sporen heeft verdiend. Die voorkeur voor de reclame heeft hem niet teruggehouden van het schilderen en is er tegelijk op can invloed geweest. Dit is typisch werk van de reclame-vakman, die graag in grote vlakken werkt zon der zich te bekommeren om details. Door de kïeurtegenstellingen, die hij zoekt, hard rood en blauw, en de gestyleerde achtergronden met bloemenmatievenkrijgt zo'n schil derij dan een sterke decoratieve inslag, hoewel er ook enkele voor beelden zijn, die bewijzen, dat hij heeft geprobeerd door middel van toon een grotere eenheid te berei ken. Het tot stand brengen van zo'n eenheid vormt voor Kamman nog een moeilijkheid. Overwegend zijn de portretten, waarin hij streefde naar karaktertypering, en juist daarin vormen de gezichten soms een merkwaardige tegenstel ling met de rest van het schilderij. Het naturalisme van de gezichten contrasteert met de grote kleur vlakken, die in de achtergronden onrustverwekkend zijn. Zodra hij zich krachtiger richt op het geheel, is het resultaat veel beter, zoals in het damesportret (Nr. 6), waar het gezicht harmonisch meewerkt in de toon van het gehele doek. Kamman werkt ongetwijfeld naar een doel, doch wordt daarin ge- Black Angel Aan spanning en sensatie geen gebrek deze geschiedenis van een ten onrechte ter doodveroordeelde, wiens onschuld pas enige uren voor de terecht stelling aan het licht komt, als de dader zich herinnert de moord op zijn vrouw te hebben gepleegd. De man was het glad vergeten omdat hij tijdens de mis daad stomdronken was. Van de zwarte engel wordt men ln de film niet veel gewaar, want zij sneeft reeds direct na het begin, zü wordt met haar eigen sjaal gewurgd. Een zekere Klrk wordt van de moord verdacht Avoiidkweekschocl iiccr N. to Rotterdam schrijft ons: ..blijkens mededelingen van de Wet houder van Onderwijs ln Uw blad van Maandag 16 Mei ducht de Gemeente Rotterdam een groot tekort aan onder wijzers. m 't bijzonder in 1951'52 er. volgende jaren. Het is duidelijk, -dat het „volkskind" het eerste slachtoffer zal zijn. Daarom is het begrijpelijk en van harte toe te juichen, dat onze Wethouder op middelen zint, om het dreigende tekort te voorkomen. Zo beraamt hjj plannen tot oprichting vnn een Avond- kweekschoal en wil hij bet Bijzonder Onderwijs opwekken, hetzelfde te doen. Hij bevordert dus elke poging tot het afwenden van het dreigende gevaar voor de arbeidersjeugd. Elke ernstige poging? Sinds enige jaren werkt hier ter stede met uitstekend resultaat een particuliere Avondkweckschool, waar de thans ongeveer zeventig leerlingen opge wekt en ijverig hetzelfde doel nastreven als de Wethouder. Te betwijfelen valt echter, of de Wethouder en zijn raads lieden dit particulier Initiatief toe juichen: in de mededelingen aan de pers wordt er althans met geen half woord van gerept I Zouden dan toch de pessi misten gelijk hebben, die beweren, dat deze Avondkweekschool binnenkort uit het van de Gemeente gehuurde school gebouw verdreven, zal worden. Zou men dit een volksbelang kunnen noemen? Opruimen R.E.T.! Abonnê J. Verhagen uit HiIIegersberg ergert zich aan de laksheid van de R.E.T. en schrijft ons het volgende: „In v.m. Hillegersberg ligt een smal straatje, betiteld met de schone naam: Florls Vesteriaan. Door deze „laan" reed lange tijd geleden lijn 14. Na omlegging van de tram naar dc Mblenlaan, ver wijderde men de bovenleiding en de armen van de masten, de rest bleef. Men vernieuwde een bocht in de rails, sloopte een meter of zes van. de oude lijn, die daarop aansloot en Uet de rest liggen. Lange tijd daarna herinnerde men zich ook nog de masten, die toen werden weggehaald; de rails bleven nog een beetje roesten. Deze rails vormen nu een doorlopend gevaar voor iedere wielrijder; het wegdek ligt op vele plaatsen 5 d ft cm onder de rails. Boven dien staan er dikwijls auto's geparkeerd en willen andere nog passeren. Men hele dus do rails uit de straat en lelde het verkeer ln één richting (Westelijke zijde afsluiten}. handicapt door een bepaald dualis me. Hij is er nog niet uit. Maar ernst kan men hem niet ontzeggen en dat is heel belangrijk. De teke ningen zijn bijvoorbeeld helemaal niet steriel, wat enkele schilderijen wel zijn. Enkele portretten en een paar voorstudies van schilderyen doen het goed. Henk de Vos, een oud-stadge noot, heeft tot 11 Juni in 't Ven ster onderdak gevonden. Na een langdurig verblijf in het buiten land, Marokko en Indonesië, blijkt bij het schilderen nog niet te heb ben vergeten; het schilderen hem wel? De abstractie viert er hoogtij, maar de composities zyn erg rom melig en vuil van kleur, zodat men zich afvraagt of dit wel ernstig ge meend is en gebeurt uit innerlijke noodzaak. B, Schmidt. vanuit het standpunt der Jalvlngs, die telkens slaags geraken met de Wub- bings. De oude Wlenhoït Jal ving ziet bij het naderen van zijn dood de dy nastie van zijn geslacht in gevaar, want zijn oudste zoon is slechts vader van een meisje, Femmechien en de jongste zoon, die geen echte Jalving-natimr be zit, dreigt een huwelijk aan te gaan roet een meisje beneden zijn stand. De oude dictator maakt rijn testament zo V verschillende geslachten, die de code van hun tijd go de daarby behorende opvattingen ondergaan. Feodaal ls het leven van deze Drentse boeren, die koppig als Friezen, ruig en stoer als de oude Noormannen blijken te zijn, maar daarbij nog een apart snufje bezitten, dat in een cud rijmpje tot uitdrukking komt: Zwijgzaam, eigengereid, onwrikbaar ln het eens genomen besluit, hard en ontoegankelijk voor redelijke amende menten, maar op hun stugge, woordka- rige wijze helpend als het in hun ver mogen ligt, zo worden ons de voor naamste personages van „Dorre Grond" getekend. Gelijk de huizen Montague en Capulet ln Romeo en Julia zjjn de boerenfami lies Jalving en Wubbisig van ouder tot ouder eikaars vijand. De auteur be schrijft ons voornamelijk deze vete (Ingez. Med.j Er 1» ééTmiddll^ial'MUGGEN VLIEGEN radicaal gllroefl 00 T. POEDER 1 de practische, voordelige ïtuilzak ö5.{>cenf Gedurende enige weken draait ook ln het district Rotterdam de tenniscompetitie, zowel de „grote", als de kleine, z.g. districtscompetitie. Niet minder dan lil ploegen by el kaar. Voornamelijk voor de middel- matig-e speler, die geen tournooien loopt, zij het misschien eens enkele rondjes, is deze competitie, „het" evenement van het seizoen. Jammer, dat de districtscompetitie, welke juist bedoeld is voor hen, die geen of weinig wedstrijdervaring hebben, zo beperkt is gebleven, on danks de hiervoor gevoerde propa ganda, Wellicht dat by later even tueel nog te organiseren wedstrijden, ook deze ploegen zich in de wed strijdsfeer zullen gaan thuisvoelen en volgend jaar in groten getale op komen. Bepalen wij ons tot de eerste, overgangs- en tweede klasse, dan zien wij, dat de resultaten de eerate Zondagen niet schitterend zijn te noemen. Sterk spel wordt hier bgna niet meer-vertoond. Onbegrijpelijk dat In een stad als deze, betrekkelijk weinig animo voor goed tennis is. Alles wordt in het werk gesteld om jongelui met wer kelijke aanleg vooruit te helpen, doch er zijn weinig toekomstige sterren te ontdekken. Volgende week Donderdag (He melvaartsdag) worden er op het Tennispark „IJsclub Kralingen" districts jeugdkampioenschappen en kelspel voor juniores geboren ln 1932 of later verspeeld. Tevens wordt er op die dag een Dlstricts- tournooi (voor jonge spelers gebo ren in 1930 of later) gehouden. De inschrijving daarvoor is zowel voor enkel- als voor dubbelspel openge steld. Er zullen inderdaad aardige par- Ingez. Med0 Tojal holpi »n»l t«gen Ilr>, «pil, lichl»» pilpp. boefd- m pBctfl. Togit lost urine- l« niet (dia delflk roor taiexeOier Neem neg heden pratf. Apolh. en Drag, f PZ3. tytjes te zien zijn. Mogelijk leveren zij nieuwe gezichtspunten op. Zondag 29 dezer zal een groep Engelsen uit Huil te Rotterdam aankomen en 10 dagen als gasten van de Nederlandse Tafeltenmsbond afd. Rotterdam verbleven. De eerste officiële wedstrijden tussen de tafel tennisspelers uit "Huil en Rotterdam zijn. in 1946 tg Huil gehouden en kwamen onze stadgenoten op ste vige nederlagen te staan. Sindsdien is het krachtsverschil geleidelik aan minder geworden. De wedstrij den voor de dames worden Maandag 30 dezer in de cantine van de Rot terdamse Zeilvereniging gehouden en voor de heren op Vrijdag 3 Juni ln de cantine van Van Nelle. Daarna volgt op 5 Juni in het g-ymna3ttekgebouw aan de Rochus- senstraat 379 het grote tournooi. Er zal worden gespeeld in 4 groepen, 's Morgens beginnen de tweede, der de en vierde klassers, 's middags treden de dames en de hoofd- cn overgangsklassen in het strijdperk en 's avonds zullen de doubles wor den verspeeld. Tot besluit van het tiendaagse be zoek zal de Engelsen een feestavond worden aangeboden. Er staan verder tal van uitstapjes voor de Engelsen op het program ma. Zondag a.s, 's middags 2 uur zal op het terrein van R.F.C. een wedsttijd worden gespeeld tussen R-P-C. cn Overmaas. De baten van deze wed strijd komen de Rimboe kistenactie van de Nlwin ten goede. Het programma van dc Abr. van Stolkwegserie voor Zondag luidt: lc afd. A: 11.15 uur: DinduaOns Huis, 1 uur: SatumusActivitas, 2.45 uur: ODI—Wico; B*. 9.30 uur; Dindua 2GLZ, 11.15 uur: Zwart WitVoorwaarts, NHSPechvo gels. 2e afd. A: 9.30 uur: Hermandad 2 —NHS 2, 1 uur; Oldi—-GBR, 2.45 uur: Pechvogels 2Wico 2; B: 9,30 uur: Zwart Wit 2-^-Luno, 1 uur: Ac tivitas 2—USC 2, 2,45 uur: Croos- wijkSaturnus 2. Een der reven „Amsterdamse joffers", Nelty Bodenhelm, schilderes en illu stratrice. wordt op 27 Mei 75 jaar. Zü werd ook bekend door haar borduur werken en vooral door haar gelitho grafeerde prentenboeken. BEN VAN EYSSELSTEYN op, dat de jongste zoon later gedwon gen is, zijn voorgenomen huwelijk op te geven en daardoor voor goed vereen zaamt, De enige dochter, Femmechien. zal tot ontzetting van de gehele streek met een schilder uit Amsterdam trou wen. zy blijkt echter een „eebte Jal ving" te zÜn. Als de schilder aan lager wal raakt, dwingt zij hem. met hun zoon Egge op dc Jalvmg-hoeve te gaan wonen. Zij overheerst haar echtge noot zo sterk, dat hij zijn minderwaar digheidsgevoel niet meer baas kan en hij rijn uitzichtloze leven beëindigt door zich op te hangen. Egge, de acwn van Femmechien, wordt tot een Jalving op gevoed maar m hem breekt toch een mildheid door, die voor de toekomst an dere Jalvtngeigenschappen doet ver wachten. VIER GENERATIES worden beschre ven en slechts weinig verandering vindt plaats in de vaste gang van le ven, die daar ln het armelijke Drentse land wei voor alle tijden schijnt vast gelegd. Het is een der verdiensten van dit hoek. dat de lezer zich scherp be wust .wordt van het totaal verschil lende wereldbeeld dat bestaat hij een bewoner van Amsterdam of Den Haag, en de geslachten die geworteld zyn m die afgelegen veenstreken, waar de snelheid van de tijd schijnt te zijn ver langzaamd als in een vertraagde film. Het verhaalde speelt zich af v66r 1940 «1 de vraag rijst, ol de oorlogsjaren diepgaande verandering te voorschijn hebben geroepen in deze kleine wereld van afzondering. Het beeld dat Van Eysselsteyn, geeft van het Drentse dorps- bestaan is echter een prestatie, die daarmede niet tc maken heeft. Men kan er zich over verwonderen dat een auteur die zich midden m het volle le ven beweegt, en de wereldsituatie na de oorlog tot in finesses moet beseffen, de rust en het geduld vindt, om een streekroman te schrijven. Maar het Is, voor auteur zowel als voor lezer, een soort vacantie van alle dreigende tijds problemen. die ons dagelijks drukken. "Want in dit verhaal is het leven.' met al zijn stugge romantiek, met zijn dra matische kracht, eenvoudig, ongecom pliceerd, primitief. Er zijn in dit boek natuurbeschrijvingen van grote beko ring; zeer plastisch geeft de auteur het begin van een onweersbui weer, zoals het begint te waaien en te ruisen in de kruinen der bomen. Ook de evocatie van de schapen met de oude herder, die loopt te breien, suggereert wijde rust en schoonheid. Opmerkelijk is het verhaal van de twee reuzen Brammert en El- lert, dat op de Hondsrug aan de kin deren wordt verteld door de herder van de kudde, terwijl „de schaapbellen klin ken als een onafgebroken preluderen, waaruit maar geen melodie geboren kan worden." Een bezwaar is tiet, dat het gehele boek m de tegenwoordige tüd is geschreven, wat op de duur vermoeiend werkt. evenalB het phonetisch weerge ven van het Drentse dialect. Belangrijk ls echter, dat de schrijver ons telkens overtuigt van de oprechtheid en toewij ding, waarmede hij de forse karakterB van deze baeren heelt weergegeven, cn van zjjn liefde voor deze dorre grond, die zijn eigen sobere Hchoonbeid bezit. Op een velling te New York kwamen enkele manuscripten van Schubert en Chopin en een eerste uitgave van Beethoven's vijfde symphonie onder de hamer. De basis IN de Ridderzaal van onze resi dentie is het vredescongres her dacht, dat vijftig jaar geleden in het Huis ten Bosch aldaar is ge houden. In die halve eeuw hebben twee verschrikkelijke oorlogen de wereld geteisterd. Ondanks het vredescongres van 1899. Moeten wij daaruit afleiden, dat wereld vrede illusoir is en het eerste vre descongres zonder zin geweest? De harde werkelijkheid heeft hierop reeds het antwoord gegeven en wij zouden ons dus eigenlijk daarbij moeten neerleggen. Maar het hoop volle is, dat geen sterveling zich er ooit bij zal neerleggen. Dat is de diepere zin. Zonder die diepere zin zou ook het vredescongres van 1899 nooit gehouden zijn. De motieven van toen verschil len niet zoveel van die, waarmede thans getracht word! de wereld vrede te bevorderen. Het_ congres werd saamgeroepen op initiatief van tsaar Nfcolaas II van Rusland, waarvan het noodlot heeft gewild, dat hijzelf als slachtoffer van. een oorlog zou vallen. Het doel was, de oorlogskansen te verminderen en de oorlogvoering minder wreed te maken. In de aanhef der bood schap, die hij op 12 en 24 Augus tus 1898 aan de regeringen deed toezenden, schreef hij, dat het be houd van de vrede en de vermin dering der geweldige -bewapenin gen, die op alle volkerT drukken, het ideaal der gehele wereld zijn en dat naar de bereiking daarvan alle regeringen streven. Oorspron kelijk werd dan ook de naam Ont wapeningsconferentie gekozen, daar de tsaar zich voorstelde door onderlinge besprekingen tot alge mene ontwapening te komen. In een tweede boodschap werd het doel der conferentie nauwkeu riger aangegeven en werden midde len ter voorkoming van gewapende conflicten, vermindering van be wapeningen, herziening en uitbrei ding van hét oorlogsrecht te land, voortgaande op de verklaring van Brussel van 1874, aanbevolen. Ingevolge dit initiatief werd op Uitnodiging der Nederlandse rege ring van 18 Mei tot 29 Juli 1899 in Den Haag de Eerste Vredesconfe rentie gehouden, de' grootste di plomatieke conferentie tot dat ogenblik, waar 26 staten met meer dan honderd gedelegeerden waren vertegenwoordigd. Zoals te voor zien was, later heeft de geschiede nis zich herhaald, werd het oor spronkelijke hoofddoel: tot over eenstemming te komen op het punt der ontwapening, niet be reikt. Wel werden op 29 Juli 1899 een drietal verdragen gesloten en drie verklaringen ondertekend: 1. verdrag voor de vreedzame be slechting van internationale ge schillen (arbitrage); 2 verdrag be treffende de wetten en gebruiken van de oorlog te land; 3. verdrag betreffende de toepassing op, de zeeoorlog en verder een aantal verklaringen over het verbod van bepaalde ontplofbare stoffen, pro jectielen en kogels. Dit was dan de Eerste Vredes conferentie en zij werd in 1907 op initiatief van de Amerikaanse Pre sident Theodore Roosevelt door een tweede gevolgd. De derde, con ferentie is door *het uitbreken van de wereldoorlog in 1914 nooit ge houden. Het is dus helemaal niet zo vreemd wanneer de volkeren enigs zins sceptisch zijn komen te staan tegenover het houden van vredes conferenties. Zulke conferenties schijnen niet te kunnen ontkomen, aan een onafwendbaar noodlot. Ook de conferenties van na de eer ste wereldoorlog werden achter haald door dit noodlot: een nieuwe oorlog! En de spanningen van het ogenblik in de boezem der Ver enigde Naties zijn al evenmin ge schikt het geloof in een duurzame wereldvrede te bevestigen. De betekenis van de Eerste Vre desconferentie schuilt echter hier in, dat er ernstig is gepoogd de heerschappij van het recht tot principe te verheffen. De toen on dertekende conventies vormen thans een deel van de internatio nale rechtsorde. Losgemaakt van het politieke instrument bieden zij een basis, waarop de wereldvrede kan steunen. Maar zover zijn wij nog niet (ïngez. Mcd.) flesjes Hooft Ruth en Augustus Goetz bewerk ten Henry James' novelle „Wash ington Square" tot een toneelspel m 2 bedrijven (7 taferelen) en zij deden dit zo knap, dat er minstens drie dankbare en sterke rollen ont stonden, rollen, die bij de Haagse Comedie meer dan voortreffelijke vertolkers vonden, zoais bleek uit de hier gisteren gegeven voorstel ling in de Schouwburg. „De erfgename" is de navrante geschiedenis van een rijke dokters dochter uit het Amerika van om streeks 18S0, door haar .liefdeloze en rancuneuze vader in "een toe stand van schier pathologisch min derwaardigheidsbesef gedreven. Het is de grote teleurstelling van de vader, dat zijn dochter zo weinig gelijkt op het sterk geïdealiseerde beeld van haar moeder, die bij baar geboorte het leven verloor. In het schutterige en dodelyk verlegen, charmeloze meisje vermag hij steeds minder zijn charmante en intelligente vrouw terug te vinden en in zijn verbittering hierover richt hij het gevoelige meisje bijna te gronde. Als een mooipratende fortuinzoe ker haar het hof komt maken, klampt het naar liefde en tederheid snakkende kind 2ich onmiddellijk aan de berekenende Don Juan vast, ondervindt door zijn bedrog de des illusie van haar leven en betaalt de bedrieger met gelijke munt, wan neer hij twee jaar later, aan lager wal geraakt, opnieuw komt opda gen. Hard en verbitterd geworden, speelt zij het zelfde spelletje met de jongeman, geeft hem de illusie dat zij zijn vrouw wil worden, maar grendelt de deur ais hij haar voor de huwelijksplechtigheid komt af halen en laat hem als een bedelaar op de stoep staan. In zjjn regie heeft Cees L&setir blijkbaar de lugubere tragiek van de meeste situaties niet te zwaar willen accentueren. Het waren nog al gemoedelijke snoodaards, die het zielige meisje omringden, de ver dorven, intrigerende tante incluis. Men zou zich de opvoering beklem mender kunnen Indenken, maar hoe dan ook: Mary Dresselhuys en Cees Laseur hebben als dochter en vader prachtige dingen gedaan. Zowel voor het ziekelijk schuchtere meisje als de zelfbewustere liefhebbende vrouw en later als de zich van de funeste vaderlijke invloed bevrij dende verbitterde, wist mevrouw Dresselhuys treffende en vaak ont roerende accenten te vinden. Niet minder voortreffelijk speel de Laseur de tyrannïeke dokter, vooral daar waar hij zijn einde voelt naderen. Jan Retèl als de for tuinzoeker was een gladde char meur, Marie Meunier, de koppelen de tante, en Nel van Aren, een in nemende zuster van de jongeman. De dames droegen bizonder fraaie costumes en er was een mooi décor van Willem Deering. De leden van de V.U. toonden zich zeer erkente lijk voor het gebodene. D. ROODENBURG VERMAAT

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 5