J HET ROTTERDAMSCH PARCDL „Slag om de spoorwegen" woedt in West-Berlijn Nieuw Nederlands gebied trekt tienduizenden nieuwsgierigen Ex-politieke gevangenen royeren communisten Bosbrandweer en soldaten vechten op de Veluwe Stakers bezetten de stations en vechten met politie Nee toch...? Heus! De Grote Vier heden bijeen Wie rechten aan onze Grondwet ontleent moet ook zijn plichten naleven Oud-minister James Forrestal beneemt zich het leven Wanhoopsdaad in toestand van geestelijke depressie Vier Zondagen vrij rijden §§S In ,.Der Schwankomt men handen tekort en wordt geld verdiend als water Tientallen hectaren bos en hei verbrand MM aSSI Maandag 23 Mei 1949 Red. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tel. Abonn.prljsi per week 0-32 per kwartaal 4,10, losse nummers 0.09 Opgericht door da Stichting _Het Parool" DE SCHIEDAMMER Negende jaargang no. 118 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 393644 Jankier; Arasterdamsche Bank te Rotterdam -Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper BERLIJN. Sedert Zaterdag woedt hier „de slag om de spoorwegen". Tijdens het weekeinde 'deed de stad denken aan de rumoerige dagen die vooraf gingen aan de machtsgreep van Adolf Hitler in 1933. Toen waren het communistische en nationaal socialistische knokploegen, die elkaar» vergaderingen trachtten te verstoren en clubgebouwen over vielen; Zaterdag en Zondag ging de zeer hardhandige strtfd tussen stakende spoorwegarbeiders en Duitse politie uit de Sowjet-sector van Herlijn. Spoormannen eisen loon in West-Marken Hoewel er op sommige punten in de stad is geschoten werden de gevech ten, waaraan honderden personen deelnamen, overwegend gevoerd met gummistokken, knuppels, boksbeu gels, straatstenen en. de blote vuist. Er is tot dusverre één persoon ge dood. Een dertigtal mensen liep vrij ernstige verwondingen op. Door de staking zijn drie kwart millioen Berlijners van communica tie-middelen verstoken. Ook het verkeer van West-Duitsland naar de vroegere Duitse hoofdstad onder vindt de tegenslag van de staking. Tegen een ^gemiddelde van zeventien treinen per dag, zijn er de laatste da gen slechts drie per dag doorgeko men. Tenzij in geval van acute be dreiging van de openbare orde heb ben de commandanten der Westelij ke zc~2s hun manschappen opdracht gegeven zich van de gevechten af zijdig te houden. Bij de staking zijn ruim 12.000 spoorwegarbeiders be trokken. Russisch toezicht Ingevolge eèn overeenkomst, die de geallieerden destijds zijn aange gaan, staan de spoorwegverbindin gen in Berlijn onder Russisch toe zicht en worden de stations, ook die in de Westelijke sectoren, beschouwd als territoir van Oost-Berlijn. De moeilijkheden met het personeel van de spoorwegen ontstpnden, toen. er in Berlijn een Westelijke en een Sowjetmark in omloop kwam. Met bet laatste betaalmiddel kunnen de arbeiders in "West-Berlijn niets be ginnen. Daarom stelden zij hun di rectie de keus: ons loon in Westelij ke marken of staking. Nu het op staking is uitgelopen uiten zich hierbij de opgekropte hartstochten van de bevolking. De stakers bezetten de meeste sta tions van de kabelspoorweg (De Hochbahn) door Berlijn. De directie liet met instemming der Russen trei nen rijden, die Oostelijke verkeers politie en. hulptroepen, gerecruteerd uit communistische jeugdorganisa ties, nöar de stations brachten, om deze te bezetten. In de meeste geval len zijn zij hierin geslaagd. Stakers stichtten brand in een trein in het station ChaTlottenburg, zij braken rails op, schakelden een Frans trans- .formatorstation uit en verbrandden onder gejuich, gejouw en gezang exemplaren van kranten uit de Oos telijke zone. In hun opwinding lieten stakers zich meeslepen tot molestatie van Russische militairen. Bij het station Schöneberg sloten twee honderd sta kers vier Russische officieren in. Het hagelde ster cm op hun auto. Bij het station Tempelhof dreven zij de Rus- Russischepolitieman in de knel Met de rug tegen de muur ge drukt moet dit lid van de Duitse spoorwegpolitie zich verdedigen tegen drie stakersdie hem van zijn hoofdmacht hebben afge scheiden. Zijn positie is niet be nijdenswaardig, want de „Rus sische" politie, zo als de Berlij ners de spoorwegpolitie noemen, behoort tot de meest gehate in stanties in Duitsland. In het zoeklicht OOST-HANDEL OF de conferentie van de Econo mische Commissie voor Europa hebben de Oosteuropese landen met nadruk gepleit voor uitbreiding van de handel met het Westen. De ver- onderstelling, dat de Atlantische mogendheden het economisch her stel van Europa met voorbedachten rade tegenhouden, is natuurlijk goed communistische propaganda. Maar Ruslands satellieten wensen werke lijk meer handel met de landen aan. de andere zijde van het IJzeren Gor dijn. Zij hebben grote behoefte aan machinerieën uit West-Europa en grondstoffen uit de overzeese gebie den van deze naties. Inderdaad is de zwakte van her Oostelijke economisch systeem een van de voornaamste redenen van de opheffing van de Berlijnse blokkade door de Russen geweest. Aan de an dere zijde heeft ook West-Europa aanleiding ge noeg om een her-, stel van de han del met het Oos ten te wensen. Het gebrek aan dollars zou aanzien lijk verlicht kunnen worden, indien meer voedsel in Oost-Europa kon worden gekocht. Helaas is het'juist daar, waar 'm de schoen wringt Er js alle. reden om aan te nemen, dat Oost-Europa eenvoudig niet in staat Js, irteer voedsel, dan de geringe hoe veelheden, welke het op het ogenblik 'levert, te exporteren. De oorzaak 'daarvan is, dat de daar gevestigde regeringen zich, naar Russisch voor beeld, hebben vastgebeten in gigan tische industrialisatieplannen, wel ke alle aanwezige investeringsmid delen opslokken, zodat voor de no dige ontwikkeling van de landbouw niets overblijft. Zolang Oost- Europa niet meer gezond ver stand gebruikt bij de uitwerking van zijn economische politiek, heeft al het gepraat in Genève over meer samenwerking weinig of niets te be tekenen. Redevoeringen alleen kun nen het ".Vesten niet bewegen, meer machines door de schaarse toe gangspoorten van het IJzeren Gor dijn te zenden. sische commandant van het ver keerswezen, generaal Kvyasjnin in het nauw. Politie uit West-Berlijn ontzette de generaal uit zyn netelige positie. „Westelijken aansprakelijk" Het Berlijnse radiostation, dat on der Sowjet-toezicht staat, stelt de Westelijke bezetters aansprakelijk voor de onlusten. De voorzitter van het anti-communistische vakverbond Ernst Scharnowski, daaren tegen noemt de gebeurtenissen van Zondag „een poging der communis ten om een burgeroorlog te ontkete nen". Hij roept dp leden van het ver bond op tot uiterste waakzaamheid. De Amerikaanse bevelhebber van Berlijn, brigade-generaal Frank Howiey, zei dat de staking op een ongelegen tijdstip is uitgebroken, omdat juist nude vier-mogendheden- besprekingen zullen beginnen. Hij erkende echter dat „aan het recht tot stakina van vakverbonden niet valt te'tornen." Weinig verandering Weersverwachting geldig van Maandagavond tot Dinsdag avond (opgemaakt om 10 uur) Vannacht op sommige plaat sen nevel of mist. Overigens tij delijk wat toenemende bewol king, maar overwegend droog weer. Meest zwakke wind uit uiteenlopende richtingen. Wei nig verandering van tempera tuur. 24 Mei: zon op 4.34, onder 20.39; maan op 3.11, onder 17.03. Op 27 Juni zal men het feit herdenken, dat 40 jaar gele den nabij EttenLeur het eer ste vliegtuig opsteeg van Neder landse bodem. Op die dag zal van een helicoptère uit 'n krans worden neergelaten op het eer ste Nederlandse vliegveldDe boer, aan wie het land behoort heeft gevraagd, het wat kalm aan te doen. De vorige keer (40 jaar geledenwaren zijn kocïe?i zo geschrokken -fc André Clarin, een 37-jarige Zweedse volgeling van Garry Davis, zit op het ogenblik in de Brusselse gevangenis. Tijdens de tocht per vliegtuig van Stock holm naar Brussel verscheurde hij zijn paspoort en landde als wereldburger in de Belgische hoofdstadDe Belgtsclre douane was het met deze procedure echter niet eens en arresteerde hem. In Plymouth Massachusetts opende een gevangenbewaar- der een deur om een bal te pak ken, die de gevangenen tijdens hun spel over de muur hadden geworpen. Viej* gevangenen maakten van déSS prachtige ge legenheid gebruikHet laatste wat men van hen zag tbas, dat zij in allerijl de horizon tracht ten te bereiken. De Boeing-fabrzeken in Seatt le nemen proeven met vlieg tuigen, die voorzien zijn vaneen rupslandingsgestel. Slagen de proeven, dan zullen vliegtuigen in de toefcomsü niet meergebon den zijn aan zorgvuldigaange legde vliegvelden. Bejaarde vrouw dood in woning aangetroffen AMSTERDAM. Zondagmorgen omstreeks twee uur werd de politie door buren gewaarschuwd 'dat er in eem perceel in de Hudsonstraat om hulp werd geroepen. Bij aankomst vond de politie het stoffelijk overschot van de 71-jarige bewoonster in de gang. De glazen lamp was in scherven en alles wees er op, dat de vrouw tegen een deur post was gevallen. In het huls was voorts een onge veer zestigjarige man, die daar eveneens woont. H(j verkeerde sterk onder invloed van drank en kon geen verklaring geven over hetgeen zich had afgespeeld in de woning. Volgens.mededelingen van de bu ren was deze man kort tevoren thuisgekomen en was er ru2ie ont staan. De man is door dc politie gearres teerd. Hij houdt echter vol zich niet te herinneren wat er is gebeurd. Een nader onderzoek zal moeten uitmaken of de- dood het gevolg is van een ongelukkige val, dan wel dat de man de vrouw heeft gedood. De 20.000 is uit. DEN HAAG. In de 507de staats loterij, 1ste klasse, 1ste lijst, is op lot no 4195 een prijs van 20.000 geval len. PARIJS, Ter voorbereiding van de conferentie der Grotè Vier over de Duitse kwestie die heden middag om vier uur te Parijs is be gonnen, zijn zowel Zaterdag als Zon dag de ministers van buitenlandse zaken van de V.S., Engeland en Frankrijk, Dean Acheson, Ernest Bevin en Robert Schuman, bijeen ge- weest. - Men.meent te Parijs, dat de mi nisters zijn overeengekomen de vol gende punten in behandeling te ne> men: 1. Het Duitse vraagstuk. 2. De problemen, welke verband houden met de situatie te-Berlijn en met het Berlijnse muntvraag- stuk. 3. Inleidende besprekingen betref fende een met Oostenrijk te slui ten-vredesverdrag. "Wisjinsky, de Russische minis ter van buitenlandse zaken, is Za terdag in Parijs aangekomen met een staf van 74. deskundigen. Hij legde des avonds een beleefdheids; bezoek af bij zijn Franse collega. De duur van het bezoek was slechts drie minuten. i Proteststaking bij Britse spoorwegen LONDEN. Het pasagiersver- keër per spoorweg, in het Noord- Oostelijke deel van Engeland lag Zondag practisch stil tengevolge van een staking van 24 uur door machinisten en stokers, De machinisten en. stokers, heb ben besloten iedere Zondag te sta ken als protest tegen de, nieuwe maatregel, dat zij 's avonds niet naar huis terug kunnen keren, doch in nachtverblijven van de spoorwegen moeten overnachten. Communistische betoging voor Hans Eisler's cel LONDEN, Engelse communis ten hebben Zondag eed demonstra tie gehouden vóór de Brixton-ge vangenis in Londen, waar Eisler gevangen zit in afwachting van de behandeling van het Amerikaanse verzoek om ziln uitlevering. De protestdemonstratie had een rustig verloop. Het Amerikaanse 'ministerie van buitenlandse zaken heeft de Britse regering een officieel verzoek tot uitlevering van de communistische leider Gerhard Eisler doen toeko men. Volgens officiële personen wordt EisV'-r in deze ei3 eerder beschouwd als iemand die voor de justitie is gevlucht, dan als politieke vluchte ling. t Zuid-Wiirtemberg achter W.-Duitse grondwet FRANKFORT. Ook het parle- ment van de in de.Franse zone ge legen. deelstaat Zuid-Würtembcrg heeft de te Bonn opgestelde grond wet goedgekeurd, waardoor thans tien van de elf betrokken deelstaten de grondwet hebben bekrachtigd. Slechts Beieren heeft de constitutie van Bonn niet onvoorwaardelijk willen aanvaarden. De Nederlandse ex-politieke Ge- UTRECHT. „Vereniging van genen heeft in haar extra aigeuievu cun- gres,. Zaterdag te Utfecht in het Hotel des Pays'-Bas gehouden, met 52 tegen 41 stemmen (1 stem was in blanco uitgebracht) besloten, dat het lidmaatschap dezer vereniging onverenigbaar is met dat der Com munistische Parttj Nederland. De voorzitter rar. B. W. S t o m p s heeft dit voorstel van het bestuur, dat zijn oorsprong vindt in de be kende verklaring van de Franse communist Thorez, die later door leiders van andere communistische partijen, .in.Nederland door de heer P. de Groot, toegelicht. Ruim twintig sprekers voerden het woord, het merendeel hunner te gen het voorstel, onder wie de heren J. Schalker en H Gortzak, beiden communistische Kamerleden. Het hoofdbestuur stelde zich bij WASHINGTON. James Fcrre- stal, de vroegere Amerikaanse mi nister van defensie, heeft zich Zon dagmorgen om twee uur van het leven beroofd in het marinezie- kenhuis te Bethesa, waar hij sedert verscheidene weken werd ver pleegd wegens zenuwoverspanning, Forrestal zag kans in. een onbe waakt ogenblik in een aan zijn ka mer grenzend vertrek te komen, waar hij uit het raam sprong. Deze vertrekken bevinden zich op de ze- ventiende ver dieping van het ziekenhuis. President Tru man heeft natio nale rouw afge kondigd om de nagedachtenis van James For-, restal, te eren. De doktoren, die de oud-mi nister verpleeg den hadden de indruk, dat er de laatste tijd., 'een verbetering in zijn gezondheids toestand intrad. In de zieken- -een boek met Griekse philosophische poëzie over leven en dood. Op vele plaatsen waren aantekeningen aangebracht. Forrestal is 57 jaar oud gewor den: Volgens de behandelende arts was de toestand waarin zijn patiënt verkeerde., „het onmiddellijke ge volg van overmatig hard werken zowel in als-na de oorlog". Men verwachtte, dat een periode van rust tot algeheel herstel zou leiden. In 1940 werd Forrestal onder wijlen president Roosevelt onder minister van marine. Hij was de stuwende kracht achter de bewa pening van de V.S. Na de oorlog leidde hij de „koude oorlog" tegen 'Öe Sowjet-Unie in dezelfde geest. Hij stond op bet standpunt, dat een militair sterk Amerika de- enige werkelijke waarborg kon zijn voor I behoud van de "Westerse, bescha ving. „De middelen om oorlog te voeren moeten in handen zijn van diegenen, die de oorlog haten", zei hjj. In Juli 1947 werd hü minister van defensie en hoofd van de ver- J amies Forrestal kamer vond men enigde strijdkrachten (leger, mari ne en luchtmacht). Vooral de wetenschappelijke oorlogvoering had zijn belangstel-; ling. Het is op zijn. aandringen, dat de proeven met de atoombom wer den genomen. Zijn directe staf be stond grotendeels uit burger-tech nici. Voor de generaals was hij een. strenge meester. Ofschoon hij hen als schooljongens behandelde, dwong hij hun eerbied en vertrou wen af. In Maart van dit jaar werd Forrestal op eigen verzoek van zijn functie ontheven. Zijn laatste bezoek aan Europa was in November van het vorige jaar. toen hij de Berlijnse luchtbrug inspecteerde. - - Brandstof-rantsoenbonnen DEN -HAAG.- Het C.D.K. deelt mede, dat van 20 Mei.af de rant- Boenbormen ("brandstoffen- één een heid 1948—1949) .wederom in om loop werden gebracht voor het ge bruik- in het stookseizoen 1949 19H0.* Schippers zullen dé bon 06 der- brandstoffenkaart kunnen rui len t^gen bovengenoemde rantsoen- bonnen. zijn voorstel op de grondslag van het vasthouden aan art. 187 van de Grondwet, dat aan alle Nederlan ders de verplichting oplegt mede te werken aan de verdediging van het rijk en aan de handhaving van het grondgebied- Wanneer men gebruik maakt van de rechten, die de grondwet biedt, heeft men ook de verplichtingen T»a te komen, die dezelfde grondwet op legt. De leden van dc C-P.N. hebben zich in dit opzicht echter gedistan- cieerd van de grondwet en daarom meent de Vereniging, dat deze men sen geen deel meer kunnen uitma ken van de vereniging. Ter vergadering heerste een ge spannen atmosfeer en de debatten waren vaak zeer bewogen. In de loop van de discussie werd medegedeeld, dat de Vereniging zal blijven voortgaan de belangen van alle ex-politieke gevangenen en hun nagelaten betrekkingen te bljjven behartigen, ook al kunnen zij geen" lid van de vereniging meer Zjin. De Vereniging zal van 14i? Juni in Apeldoorn andermaal bijeen komen. De sopraan Ankie van Wiekevoort Crommelin zal onder meer op IS Juni vocale medewer king verlenen, aan een kunstavond in het paleis het Loo. LONDEN. Drie groepen En gelse motortorpedoboten zullen in de komende maanden een beleefd heidsbezoek aan Europese havens gaan brengen. Een der groepen gaat 27 Mei de Kanaalhavens bezoeken en zal on; der meer Rotterdam, Duinkerken en Rouaan aandoen. DEN HAAG. Vier Zondagen zullen de autorijders deze zomer vr^j mogen rijden, heeft de minister van Verkeer en Waterstaat goedgevon den. Het zjjn 5 Juni, 26 Juni, 31 Juli en 28 Augustus. Op de andere Zon dagen zal een afdoende controle op de Zondagsrijders worden gehand haafd. Twee troepensckepen op weg naar ons land DEN HAAG. Ter uitvoering van het repatriëringsschema, ver trokken op 14' Mei de „Johan van Oldenbarneveldt" en op 16 Mei de „Grote Beer" uit Indonesië met detachementen terugkerende mili tairen. Aan boord van deze schepen be vinden zich nog geen gesloten een heden, doch uitsluitend individuele gevallen (militairen die hetzij we gens afkeuring voor de tropendienst of ziekte, hetzij om andere redenen niet tegelijk met hun onderdeel te rugkeren) Onvoorziene omstandigheden voor behouden. wordt de „Grote Beer" omstreeks 8 Juni en de „Johan van Oldenbarneveldt" omstreeks 9 Juni In Nederland verwacht. Gratie voor Finse politieke gevangenen HELSINKI. Aan Vaino Tan ner, Flnlands premier in de oorlog, en Edvin Ltnkomies. minister van. financiën in de oorlog, die in 1945 waren gearresteerd, omdat zg bet land in de oorlog hadden gestort, is Zondag door president Paasikivi gratie verleend. Zij mogen allen hun beroep weer opvatten. Linkomies was professor aan de universiteit van Helsinki. Donderdag.werd reeds gratie ver leend aan Risto Ry.tl, president tij dens de oorlog, die naar gezegd werd ernstig ziek is. (Van.een onzer verslaggevers). ELTEN. 's Zondagmorgens vroeg is het stil op. en om de Elterberg. De .rood-wit-blauwe vlag, die sinds de 23ste April naast de kerk van het Drpstambt wappert, hangt slap omlaag. De zon rijst achter Emmerik uit eeri, nevelbed en schijnt dan op het zilveren lint van de Rijn en op een slapend dorpje, waarvan de bewoners op zo'n rustdag betrekkelijk laat ontwaken. Om een uur of negen zitten bij Frau Hox in café „De Drususput" twee vroege klanten achter een glas bier, stoot de blonde, struise waardin uit „Der Schwan" de vensters open cn komen de eerste kerkgangers door de Bergstrasze om naar de Mis te gaan. Verder valt er geen sterveling te bekennen: noch onder de linden op het pleintje, noch hoog op de heuvel, vanwaar men een verrukkelijk uitzicht neeft op Emmerik, 's Heerenberg,Kleef en Nijmegen. nu overtreft het aantal bezoekers vele, vele malen het aantal inwo ners, dat slechts 3.600 bedraagt. Gekkenhuis In hotel „Der Schwan" weet men mij te vertellen, dat EIten op Zon dag 8 Mei door 46.000 mensen en 2.600 auto's werd bezocht. Volgens de marechaussee op het Drostambt ïs deze schatting veel te laag en waren het er zeker 80.000. Zó erg was het Zondag 15 Mei niet en ook heden niet, maar toch lijkt Elten vanmiddag nog net precies een gekkenhuis. Ook op een motorloze Zondag rij den er nog altijd wel enkele auto's en kort na tien uur schijnt het, als of deze allemaal hierheen zijn ge komen. Uit de richting Zevenaar komen zij de een na de ander het plaatsje binnenrijden. Men ziet ze een ogenblik stilstaan op het plein tje bij het Drostambt en vervolgens langzaam de berg o'prijden naar het voormalige Kurbotel en het karak teristieke kerkje, welke gebouwen beide zwaar beschadigd zijn in-de jongste-oorlog. In Elten is het Zondags net zo druk als in Scheveningen Maar die rust is slechts van korte duur. Lang voordat de zon haar hoogste punt bereikt begint een stroom van toeristen uit westelijke en. noordwestelijke richting Elten binnen te trekken. Eerst komen er alleen maar fietsers. Fietsers met fototoestellen en fietsers zonder fototoestellen, fietsers in shorts en in Zondagse kledij. Later komen er ook auto's en vooral bussen uit alle mogelijke delen van ons land. Zo is het nu al driemaal geweest. Als u weten wilt hoe_ het er in het Drostambt Elten uitziet en hoe de bevolking er leeft en werkt, moet u vooral niet op Zondag komen, want dan beheersen de vreemdelingen er de straat. Vandaag is het er weliswaar niet zo druk als veertien dagen geleden, toen het Zondagsrijverbod niet gold en de auto's bumper aan bumper door Eltens straten reden, maar ook Omstreeks elf uur zijn er in Hoog en Laag Elten al meer dan twintig autobussen: prachtig glanzende reiswagens uit Amsterdam en Den Haag, touringcars uit Utrecht en extra-bussen van de Gelderse tram uit Doetinchem. Na de middag ko men er onophoudelijk nieuwe bij en omstreeks half vier wemelt het er van mensen cn is er in gelegen heden als „Der Schwan" of café „Wanders" geen stoel meer onbe zet. Elten is in nog geen veertien dagen tijds een toeristencentrum van de eersterang geworden, tot grote verbazing van de Ellenaren, die maar niet begrijpen kunnen, waaraan zij deze ongekende be langstelling te danken hebben. Wie het ook niet begrijpt is de conduc trice van de GTM-bus, die de hele dag handen te kort komt om al haar passagiers van kaartjes te voorzien, die voor de ruïnes in El len minachtend haar kleine neusje ophaalt en aan ieder die het horen wil vertelt, dat het op Montferland en de' Hettenh euvel-veel en veel mooier is. Zij heeft gelijk, dat het uitzicht daar maar weinig voor dat (Zie verder pag. 4) Niesaauval (na 14 dagen) nog niet over LEICESTER. De 14-jarige Michael Hippisley, de Engelse schooljongen,"die riu. reeds veertien dagen lang om de paar seconden niest, hield op met niezen, toen hy in een ruimte van een ijsfabriek te Leicester was gebracht, waar de temperatuur 18 graden onder nul bedroeg. Het begon echter weer, zodra hij deze"plaats verliet. Heden is hij met 2«n moeder naar een specialist te Londen. (Van een onzer verslaggevers) APELDOORN.Bosbrandweerlieden, gewapend met schoppen en vuur- rwepen, hebben,: geassisteerd door een groot aantal militairen, Zaterdag met zwarte gezichten, geblakerd door vlammen en zwaar gehinderd dóór dichte rookwolken, eèn verwoede stryd tegen het vunr gevoerd, wélks meer dan vier uren onafgebroken heeft geduurd en die zij tenslotte slechts met inspanning van alle krachten hebben kunnen winnen. Zware rook wolken hingen al die tijd boven de Noordwestelijke 'Veluwe, en van grote afstand was het zichtbaar, flat er uitgestrekte branden woedden. Sommigen hiervan lieten zich al dadelijk zeer ernstig aanzien en heel wat hectaren bos en heide zijn bet afgelopen weekeinde op de Veluwe weer verloren gegaan. Het begon Zaterdagmiddag om streeks 12 uur. toen dc brandtoren in Kootwijk ontdekte, dat tengevolge vsn de vonken uit oen locomotief even ten Oosten van het stationnetje Stroe-de heide had vlam gevat. Aan gewakkerd door da wind breidde het vuur snel uit en al vrij gauw bleek het noodzakelijk de bosbrandweer uit Apeldoorn te hulp te roepen, om dat do bosbrandwcerploegen uit Kootwijk en Stroe de brand niet meester konden worden. Later kwa men nog ploegen militairen uit de legerplaats Harskamp en uit het kamp te Stroe de brandweermannen, hulp bieden. Van kort na de middag tot bij half vijf heeft bet blussir.gswerk ge duurd. Toen dc brandweerploegen konden inrukken was een stuk hei degrond van ongeveer 40 ha. kaalge- brand. Nog zes andere branden werden gemeld, alle langs dezelfde spoorlijn, maar gelukkig van veel kleiner om vang. Op hetzelfde moment, dat het bij liet station Stroe begon te bran den, werd ook van twee andere plaatsen brand gemeld cn omstreeks half vier, toen opnieuw een stoom trein was gepasseerd, begon het langs de spoorlijn bij Stroe opnieuw le branden. Hierbij viel ook een hectare met 10 a 15-jarige dennen aan het vuur ten offer. Zondag beeft in de bossen en de heidevelden van de Veluwe niet minder dan zeven rnaal de rode baan gekraaid en telkens weer is de Veluwse bosbrandweer. uitge rukt om met man en macht da strijd tegen het verwoestende ele ment aan te binden. Heel in de vroegte al kwam da eerste melding by een van de bi andtorens van de Apeldocmse bosbrandweer binnen. Weer bleek ae vuurhaard in de omgaving van de spoorbaan bij Stroe te liggen. Kort daarna werd ook een bos- en, heide-brnnd gemeld in de buurt van Nunspeet. De omvangrijkste brand van Zondag woedde echter in het We- keronse Zand onder Ede, waar ver moedelijk door de onvoorzichtig heid van toeristen, brand ontstond - in een dennenbos dat behoorde tot het landgoed (rDe Valouwe". Di rect nadat de melding te Ede bin nenkwam reed een tankwagen van ,de Edese brandweer en een ploeg van de bosbrandweer naar de Im- menweg, waar zich de vuurhaard bevond. Het blussingswerk werd zeer bemoeilijkt, doordat zich on der de ongeveer 4 meter hoge den nen veel dood hout bevond. Toen hefc blussen was afgelopen was een oppervlakte van ongeveer 750 vierkante meter bos volkomen platgebrand. Ernstig oók liet zich de brand aanzien, die, uitbrak in een boster- rein van de heer Van Speekens aan de Witte Kruisweg te Beek bergen. De Apeldoornse bosbrand weer rukte met een tankwagen uit en slaagde er na veel moeite in het vuur te bedwingen. In de loop van de Zondag werd nog tweemaal brand gemeld, langs de spoorlijn bij Nunspeet. eenmaal langs de spoorlijn bij Stroe en. eenmaal bij Wezep. TIJDENS BAGGER WERKZAAM- heden tn hel Eindhovens Kanaal werden in enkele dagen ruim 30 gravaieyi van verschillende soort en kaliber opgevist, het levens gevaar aan dit baggerwerk voor het betrokken personeel verbon den en de kans op zerr belang rijke materiële schat le, gaven aanleiding tot m het b tsluit een deel van het Eindhove.is Kanaal ter lengte van 4 km., ni. van de haven tot cn met de Hulsterbrug onder Geldrop droog te leggen om de munitie systematisch op te kunnen ruimen. Na het voorbe reidend werk, het afdammen en het leegpompen van het pand, is men Zondagmorgen begonnen viet het opruimen van de muni tie. Manschappen van de hulp verleningsdienst bezig met het zuiveren van de kanaalbodem. Opsporing verzocht van Joods meisje ÜTRECHT. De politie wi! graag weten, waar het Joodse meis je Anna Henrictte Beekman zich bevindt. Zij is geboren te Amster dam op 22 October 1940. Haar ouders zyn in de oorlog- omgekomen, zij woonde de laatste jaren bij de gezusters Van Moorst in Hilversum, In opdracht van de Commisssie voor Oorlogspleegkinderen moest zij uit dit gezin. Van het oogenbük af, dat deze opdracht is verstrekt, is het meisje onvindbaar. Het signalement luidt: lang onge veer één meter, tenger postuur, ovaal gezicht, zwart haar. Nieuw handelsaccoord NederlandPolen WARSCHAU. Polen en Neder- land hebben een handelsovereen komst getekend, welke voorziet in goederenleveranties ter waarde van ongeveer 50 millioen gulden door elk der beide partijen. Nederland zal grondstoffen, Vet ten, haring, precisiewerktuigen, wol, vlas ert katoen leveren in ruil voor kolen, glas, keramische producten, papier en textielgoederen. CHICAGO. Als gevolg van een tornado tijdens het weekeinde in het Midden en Westen van de V. S. zijn ten minste'29 personen om het leven gekomen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1