J HET ROTTEKDAMSCH PAROL Goede wil bezielt Grote Vier in Palais Rose in Parijs Mr West-Duitse staat thans een, realiteit Stakers dwingen rode Berlijnse politie in stations tot capitulatie Wisjinsky toont zich van zijn hoffelijkste kant Burgemeester van Den Haag gaat heen Defensie in atoomoorlog Vrij koud weer Russen zijn „niet pessimistisch Generaal Spoor ernstig ziek Visser en zijn secretaris fraudeerden reeds lang Zaak van Haagse burgemeester kwam zelfs in ministerraad Nieuwe grondwet in hoofdstad Bonn plechtig ondertekend Tactloosheid op het nippertje vermeden Verlaging van Marshallhulp? Gevechten van Maandagavond vergen twee doden'en 72 gewonden Westelijke bezetters welwillend neutraal Ncc toch.Heus Weer doodstraf tegen Kotaella geconcludeerd Op da kohhsd Prinsesjes dansen in ballet Dinsdag 1^*0 Bed. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam TeL 6°:00 Abonn.prI|st pei week 0.32 per kwartaal f 4,10, losse nummers 0 09 Opgericht door de Stichting „Hel Parool" IDE SCHIEDAMMER Negende jaargang no. 119. Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier» Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur» B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper DEN HAAG - Mr. W. A. J. Visser heeft ontheffing uit zijn Functie gevraagd als burge meester van 's-Gravcnhage. Naar wij vernemen vindt deze ontslagaanvrage zijn oorzaak in moeilijkheden, waarin de heer Visser persoonlijk is komen te verkeren en die geen verband met zijn ambtsvervulling hou den. Als oorzaak van bedoelde moeilijkheden schijnt te moeten worden gezien het beschikken over meer deviezen dan op nor male wijze voor reizen naar het buitenland kunnen worden ver kregen. Wegens een acute sto ring in het zenuwgestel is mr. Visser in een zenuwinrichting opgenomen. Drs. W. Bos, de secretaris van mr. Visser, is, naar het ANP meldt, gearresteerd. Drs. Bos is referen daris ter gemeente-secretarie in Den Haag, Hij werkte uitsluitend voor de burgemeester en was reeds enige tijd afwezig zonder enig be richt en zonder dat zijn verblijf plaats bekend was. Engeland bestudeert: CAMBERLEY (Engeland). Brit se generaals zijn Maandag begon nen met het ontwerpen van de ge heime tactiek om Groot-Brittannië in een atoomoorlog te verdedigen. Daartoe kwamen zij op de 21'ch al hier bevindende stafschool bijeen in geheime besprekingen, die vijf dagen zullen duren. Alle legercommandanten uit En geland zelf, van de bezettingstroe pen in Duitsland en Oostenrijk, van het Midden Oosten en het Verre Oosten evenals vertegenwoordigers van marine, luchtmacht en de re gering wonen de conferentie bij. Gezinshereniging militairen in Indonesië DEN HAAG. B|1 ministeriele beschikking kunnen in Indonesië verblijvende officieren en onderof ficieren van de landmacht aan spraak maken op overkomst van hun gezin voor rekening van het rfjk, nadat zij twee jaren zonder onderbreking in de tropen in wer kelijke dienst zfjn geweest en zij hun diensttijd in de tropen verlen gen met ten minste twee Jaren. In Nederland verblijvende offi cieren en onderofficieren, die ten minste twee jaren zonder onderbre king in do tropen in werkelijke dienst zijn geweest en opnieuw naar Indonesië worden uitgezonden, kun nen aanspraak maken op overtocht van hun gezin voor rijksrekening, indien kan worden verwacht, dat het gezinsverband in de tropen ten minste gedurende een jaar zal be staan. In bet zoeklicht MOEILIJKE TAAK A LLEEN al het feit, dat de Baad x van Ministers van Buitenland se Zaken der Grote Vier gisteren voor het eerst sinds December 1947 weer bijeen kon komen, wettigt een zekere hoop. Maar zelfs, indien men aan beide zijden een maxi mum aan goode wil veronderstelt, is het belangrijkste probleem, dat opgelost moet worden, moeilijk ge noeg. Dit probleem is de hereni ging van Duitsland, zonder dit land in de gelegenheid te stellen, op nieuw een gevaar voor zijn buren in het Oosten en het Westen te worden. Het is gemakkelijk over een „here nigd Duitsland" te spreken, maar onmiddellijk duikt al de vraag op. moet dit nieuwe Duitsland de soort politieke structuur krijgen, welke in de Westelijke zones is ontworpen, of wel de soort, die in het Oosten gecreëerd is? Het is lastig aan een compromis tussen 2 20 gehecL verschillende systemen te denken. Maar dat is niet alles. Wat dient er te geschieden ten aanzien van de herstelbetalingen, contróle op de Boer, de Mar shall-hulp cn de terugtrekking der bezettingstroepen? Wij sommen deze vragen en de lijst is geens zins volledig niet op om al bi? voorbaat vast te stellen, dat do conferentie mislukken moet. Maar zij maken het duidelijk, dat geen snelle, opzienbarende successen mogen worden verwacht Een mis lukking kan plotseling komen. Maar succes, indien een redelijke .kans daarop aanwezig blijkt te zijn, kan slechts bereikt worden door middel van het langzaam en omzichtig opruimen van vele moeilijke hindemissen. Weersverwachting, geldig van Dinsdagavond tot Woensdag avond (opgemaakt te 10 uur), Wisselend bewolkt met plaat selijk enkele buien. Meest mati ge wind uit Westelijke richtin gen. Tamelijk kou voor de tijd van 'net jaar. 25 Mei: zon op 4.33. onder 20.411 «wan op: 3.22. onder 38,17. PARIJS „Ik ben verheugd u weer te zien", zei Wisjins ky tegen Ac hes on. Vervolgens liep hij om de tafel heen om zijn Franse collega Schuman de hand te drukken. B e v i n had hij reeds eerder kunnen begroeten, want zij kwa men vrijwel gelijktijdig aan bij het vermaarde Palais Rose aan de avenue Foch. waar de ministers zullen trachten het Duitse vraagstuk tot een oplossing te brengen. Samen gingen Bevin cn Wisjinsky de rood marmeren trappen op tussen een haag van martiale cavaleristen van de Franse garde répubhcaine in rode en blauwe uniformen. Bij de ingang van de vergaderzaal stonden de ministers stil. Wisjinsky gaf Bevin met een hoffelijk handgebaar te kennen hem voor te gaan, waarop Wisjinsky op Acheson toetrad met de boven aangehaalde vriendelijke woorden. Het was 15 55 uur toen de mi nisters aankwamen De eerste minu ten. toen persfotografen hun opna men maakten van de vier ministers aan de confcrontietafel mochten ook andere journalisten in de zaai waar de besprekingen plaats vinden. Met zachte drang verwijderde men hen daarna en gingen de rijk vergul de deuren toe om dc vier ministers alleen te laten. De vergadering duur de tot 18 30 uur. Hedenmiddag om 3530 uur is men andermaal bijeen gekomen. Agenda Na afloop van de eerste conferen tie dccde een lid ven de Franse de legatie mede dat de* vier ministers het „zonder te veel moeite" eens ge worden zijn over de agenda, die de drie Westelijke ministers van te vo ren hadden vastgesteld. Deze omvat de volgende punten: 1. Politieke en economische kwes ties, die geheel Duitsland betreffen; 2. Berlijn en het muntprobleem; 3. Het vredesverdrag met Duits land; 4. Het vredesverdrag met Oos-, tenrijk. Wisjinsky legde zich hierbij na korte discussies neer. Even bracht Schuman. die de voor zittersstoet bezette, in zijn openings rede dc kwestie naar voren van de onbevredigende uitvoering van de New Yorkse overeenkomst tot op heffing van de Berlijnse blokkade. Hij zeide te hopen, dat de moeilijk heden slechts van tijdelijke aard zouden zijn, zodat het niet nodig zou worden de kwesUeJn de raad van ministers der grote vier te bespre ken. Een kleine schermutseling, zij het ook een goed gehumeurde, deed zich voor, toen Wisjinsky het vanzelf sprekend zeide.te achten dat ieder van de partijen ernaar streefde over eenkomst op elk punt van de agen da te bereiken. Bcvin: „Dat hangt voor een groot deel van u af". Wisjinsky: ,.In een bijeenkomst van vier mogendheden hangt drie maal zo veel af van drie partijen als van een". De Fransman, die de persvertegen- oordigers te woord stond zeide, dat de atmosfeer zeer gunstig was en dat dc gedelegeerden allen in goede stemming waren. Een woordvoerder van de Russen zeide des avonds, dat zijn delegatie „niet pessimistisch" was. Bevin ontweek behendig de recht streekse vraag: „Gaat het goed?" Hij antwoordde: „Ik maak het heel goed." De diplomatieke correspondent van United Press te Parijs neemt aan. dat de Russen met de volgende verlangens ter tafel zullen komen: Ten eerste: Spoedige beëindiging van de bezetting van Duitsland en terugtrekking der bezettingstroepen. Hierop zal hel Westen ontkennend antwoorden ondanks dc sympathie die een dergelijk voornemen onder de Duitsers ontmoet Ten tweede: Unificatie van Duits land. Hiermede zullen de Westelijken In principe instemmen, echter op voor waarde dat dit langs democratische weg zal geschieden en een democra tisch Duitsland zal ontstaan, dat geen bedreiging vormt voor de Europese veiligheid. Ten derde: Een Russisch aandeel in de door het Westen voorgenomen internationale bestuursorganisatie voor het Ruhrgebied. Ook hierop zullen de Westelijken ontkennend antwoorden. r De Tabint a met emigranten naar. Canada Maandagmiddag is het motorschip Tabtnta van de Stoomvaart Mij Nederland met 725 emigranten aan boord van de WUhelmmakade te Rotterdam naar Quebec vertrok ken, alwaar het schip op 2 Juni wordt verwacht. Alvorens het schip vertrok was enige tijd een verte genwoordiger van do Stichting Landverhuizing aan boord om dc emigrerende Nederlanders inlich tingen te verstrekken over hun nieuwe vaderland. Gedurende dc reis zal kapitein H. J. Poelcnjee zorgen voor de nodige afleiding voor zijn honderden passagiers. - i lirtirtVi/t. unicraai is. li. Spoor, oppcrhr\ rihebber der Ne derlandse Sirih?' ^hten in Indo nesië, Is Mai* orgen plotseling ernstig ziek orden. Terugko mend van een reis heeft hij een hevige hartaanval gehad. Zijn toe stand bleek dadelijk zeer zorgwek kend. In de loop van Maandag is w cinig verbetering opgetreden. Me vrouw Spoor, die kort geleden met verlof naar Nederland kwam, zal met het eerstvolgende vliegtuig naar Indonesië terugkeren. Dr. L. J. M. Beel heeft hedenmor gen aan luitenant-generaal Spoor meegedeeld, dat hij is bevorderd tot generaal. Gencraal-majoor D. C, Buurman van Vreeden. chef van oc generale staf, is belast met de waar neming van de functie van leger commandant in Indonesië', daar het uitgesloten is. dat generaal Spoor de eerste tijd zijn werkzaamheden kan hervatten. Ook bij een gunstig ver loop van de ziekte zal een langdu rige rustperiode vereist zijn. Koningin Juliana h<*e£t telegra fisch haar grote spijt betuigd met de ziekte en generaal Spoor de beste wensen doen toekomen voor zyn herstel. De Koningin legde er in het telegram de nadruk op, met hoeveel genoegen Zij het besluit tot zijn be vordering had ondertekend. Ongelukkige formulering van een communiqué (Eigen berlehtget Ing) DEN HAAG. Het bericht over het onverwachte aftreden van de burgemeester van Den Haag en de reden die tot dit aftreden heeft gc- Md ia in de Residentie als een bom ïrresicgen. Ook in ambtetyke en poPUcke kringen, heeft deze gc- bcurttnis meer opzien gebaard, da.» enige andere in de laatste maan den Algemeen drukt n*en cr zfen ontsteltenis over uiL dat ^cn zo vooraanstaand gezagsdrager, als dc burgemeester van de Residentie nu eenmaal is. in een zo pijnlijke posi tie is geraakt. Intussen laat men, vooral »n de vooraanstaande kringen, die door h in po itie niet tot zwijgen zijn ge houden. er geen twyfel aan be staan. dat dc 7eer summiere mede delingen over deze kwestie gedaan, wl een z< et ongelukkig effect moe ien hebben. De simpele mededeling, dat de Haagse burgemeester zou hebben be schikt over meer deviezen, dan op normale wijze voor reizen naar het buitenland kunnen worden verkre gen, klinkt bepaald niet 7o ernstig, dat £en aftreden van mr. Visser daar noodzakelijkerwijze uit moet voort vloeien, Hoe afkeurenswaardig dit ook zou zijn. het vak nauwelijks aan-te nemen, dat men de Residentie zo in opspraak zou brengen voor het onrechtmatig beschikken door de burgemeester over een of tweehon derd gulden aan deviezen. De con clusies zijn echter aan het publiek gelaten, hetgeen wel zeer bedenke lijk wordt geacht, in een zo opzien barende cn tot geruchten aanleiding gevende zaak. Bijzondere noodzaak daartoe schijnt voorzover wij heb ben kunnen vaststellen niet aanwe zig. De kwestie waar het om gaat is niet van vandaag of gisteren. Reeds tien dagen geleden is de se cretaris van de burgemeester, drs \V. Bos door de Economische Re cherche gearresteerd. Op de gemeen te-secretarie is medegedeeld, dat de heer Bos voor enige tijd met verlof ging en niemand verbaasde zich daarover. BONN. „Met de ondertekening van deze grondwet in een nieuw tijdperk aangebroken In de geschied on is van het Duitse volk. Er Is een nieuw Duitsland opgestaan." Met dezo stoorden van <jfi zeventig- Jarige dr. Adenauer, president van de West Duitse wetgevende vergadering werd de plechtigheid besloten, waarbij 63 van de 65 gedelegeerden hun handtekening plaatsten onder de grondwet van Bonn, waaraan zjj ruim acht maanden hebhen gearbeid. Do twee die niet tekenden waren do communisten Heinz Renner cn Max Reimann. De eerste begaf zich toen zjfn naam werd afgeroepen om to tekenen naar het document en riep toen met luide stem: „Ik onder teken do verdeling van Duitsland niet," Do ondertekenlngsplcchtlgheid voltrok zich op hetzelfde tijdstip dat in Parijs de vertegenwoordigers van Amerika, Engeland, Rusland cn Frankrijk zich aan tafel zetten om te trachten het Duitse probleem op te lossen. Waar de constitutie van Bonn onmiddellijk in werking treedt zullen do ministers uit het Westen zich in hun onderhandelingen met Rusland kunnen beroepen op een grondwettig gefundeerde West Duitse staat, die 45 millJoen inwo ners telt. De bijeenkomst werd geopend en gesloten met uitvoering op orgel van muziek van Beethoven (Bonn was de geboorteplaats van deze componist). Het lag in de bedoeling ook een deel uit het Kaiser-kwartet van Haydn uit te voeren, het deel waaraan de melodie van het vroe gere Duitse volkslied „Deutschland, Deutschiand über alles" Is ontleend. Deze tactloosheid werd echter van het programma geschrapt, nadat de leider der socialisten, prof. Schmid zich hiertegen had verzet. DORDRECHT. Dc 22-jarige Dordtenaar J. A. B. heeft in de Hooftstraat met een revolver een aanslag gepleegd op een 18-jarig meisje. Het schot trof het meisje gelukkig niet Haar ouders stelden direct de politic in kennis van het voorgevallene. De dader, dia in militaire dienst is. werd binnen enkele uren gearresteerd. Het Concertgebouworkest Ss Zondagmorgen tien uur met do boot trein Jn Londen aangekomen, De zelfde middag werd nog gerepeteerd voor de eerste uitvoering In de Royal Albert Hall. De ernstigs gelaatsuitdrukking van. dc Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Dean Acheson (rechts) en van Amen- ka's „reizende ambassadeur Philip Jessup links gezeten) ge tuigen van de belangrijke beslis singen, waarvoor dc Grote Vier zich in Fartfs gesteld Hen. Ach ter hen staat dc Rus Wisjinsky, die enige in licht in pen aan de journalisten, verstrekt. Do commissie voor de toewijzin gen van het Amerikaanse huis van afgevaardigden heeft Maandag voorgesteld de gelden voor de Marshall-hulp voor het jaar, dat op 1 Juli begint» met 15 procent te verminderen. De commissie stelt voor een be- orag van 5.542.470 00D dollar toe te staan. De president had 6.322.200.000 dollar aangevraagd. De 50 millioDn dollar, die zijn aangevraagd voor hulpverlening aan Griekenland cn Turkije, wer den In zijn geheel door dc commis sie goedgekeurd, evenals de 1.074 millioen dollars, voor dc uitvoering van het plan-Marshall in het kwar taal April/Juni 194D. Paul G. Hoffman, dc leider van de Economie Cooperation Admini stration, heeft naar aanleiding van het voorstel van de Commissie voor de Toewijzingen van het Ameri kaanse Huis van Afgevaardigden om het bedrag der Marshallhulp voor het tweede jaar van het Euro pese Herstelprogramma met 15 pet te verminderen, verklaard, dat dit een ernstige vertraging van het Europese herstel zou betekenen. 1 BERLIJN, Een stormachtige avond is gevolgd op een betrekke lijk rustige dag in dc atakingsstrjjd die IC.000 arbeiders in West Berlijn leveren tegen dc in de Sowjet sector zetelende directie van "de spoorwe gen. Twee doden en 72 gewonden zjjn gevallen In de verwoede gevech ten, die om half tien in do avond ontbrandden tussen de stakers en. de Sowjetgezlnde spoorwegpolitie, die de stationsgebquwen in West Berlin bezet houdt. Een menigte van drie duizend per sonen verbrak het bevciHglngecor- don. dat door West Berlijnse poli tiemannen u-as getrokken om het stationsgebouw Ticrgarten en stormde- het gebouw binnen. De stationshal werd het toneel van verbitterde gevechten. De 500 man Oost-Berltjnse politie werd in het nauw gedreven en lostte scho ten op de steeds moer opdringende menigte. Inmiddels waren versterkingen van de West Berlfjnse politie ge-; alarmeerd, zodat deze er tpe kon. over gaan met de gummiknuppel het gebouw te zuiveren van de Oost- Bcrlijnse collega's evenals van, de stakers. Dc stakers trokken daarop naar het station Westkreuz, waar zich eveneens politie uit de Oostelijke zone bevond. Een Brits officier zag kans hier gevechten te voorkomen, toen hy van de stakers een vrijge leide verkreeg voor dc 80 man Oost- Beriynso politie. Deze verlieten daarop het stationsgebouw. In de middaguren hadden de sta kers zich reeds de contrólo ver schaft over het station Tegel in de Franac sector van Berlijn. Hieraan ging slechts een korte schermutse ling vooraf. De chef van dc politie in Oost Berlijn heeft met krachtige maat regelen gedreigd tegen hen die zijn politiemannen belemmeren tay de ten uitvoerlegging van hun taak. Verkeerschaos Inmiddels zijn de Berlljnera de dupe van dc huidige toestand. Met geïmproviseerde autobussen tracht men dc communicatie op gang te houden, maar de vervoerscapaciteit is veel te gering voor de honderd duizenden die er gebruik van zouden willen maken. De commandanten van de Ameri kaanse. Britse en Franse troepen in West-Berlijn hebben het verzoek van het gemeentebestuur van West- Berlijn, toe te staan dat spoorweg stations in de westelijke sectoren door de West Bcriynsc politic wor den overgenomen van dc politie uit de Sow jet-sector van de hand gewe zen. Zy voegden er evenwel aan toe, dat onmiddellijk toestemming zou worden verleend voor interventie door dc West Berlijnse politie indien de orde zou worden verstoord. De Britse militaire treindienst naar en van Berlijn, die Zaterdag en Zondag als gevolg van do staking werd gestremd, werd Maandag her vat. De Berlijnse staking heeft het goederenvervoer naar Bcr](jn zoda nig vertraagd, dnt slechts twee goe derentreinen in de afgelopen 24 uur in Berlijn arriveerden. Wilde zwijnen infiltreren Oo6t-NedcrIand GROESBEEK. Op verschillen de plaatsen langs het Reichswald hebben wilde zwijnen rooftochten ondernomen op Nederlands gebied. Te Ottersitm cn Milsbeek heeft een nest wilde zwijnen over een flinke oppervlakte een aardappel veld geheel omgewoeld en de aard appelen opgepeuzeld. De dieren zijn niet hokvast. In een nacht verplaatsen ze hun leger soms vijftien tot vijfentwintig kilo. meter. De dichte begroeiing van het bos, waar de zwijnen zich bij voorkeur in ophouden, maakt het moeilijk ze te naderen. Zijn zaak Is intussen door de recherche in handen van de Officier van Justitie gesteld Drs. Bos be vindt zich naar verluidt in het Huis van Bewaring te 's-Gravenhage. Be. vestiging van deze veronderstelling wordt echter geweigerd. Intussen draaide de zaak, die Sn de hande lingen van drs. Bos blijkbaar zijn kern vindt. door. Blykens onze in formaties is de burgemeester in ieder geval van de faits en gestes van z^n secretaris, die tevens refe rendaris ter secretarie was, vol komen op de hoogte geweest. Toen de zaak ver genoeg was uit gezocht om zekerheid te verkrijgen, is de regering van deze kwestie op dc hoogte gesteld en als gevolg daarvan is de Haagse burgemeester op 16 Mei by de minister-president ontboden. Voorts is de kwestie in de ministerraad ernstig besproken. Een en ander heeft er toe geleid, dat aan de burgemeester de gelegenheid ia gegeven ontslag te vragen. Zelfs voor de leden van de gemeenteraad kwam de mededeling van dc zijde van de pers tijdens de gisteren ge houden zitting als een volkomen overrompeling! Mr. Visser is opgenomen in de Ursula-kliniek te Wassenaar. ^iVatuurlOfc meren Hitler en Mussolini pek. Krankzinnig zijn alfe mensen, die zich uitslo- uen om macht, terwijl zij zou den kunnen vissen., schilderen of alleen maar in de con zjt- ten aldus een overpein zing i»ï het Britse weekblad dc „Wei0 statesman" Voor Frau Ribbenfrop is accn champagne weggelegd. Zv ts zojuist geclassificeerd als nazi in dc derde praad. Dit betekent, dat z0 peen aanspraak kan ma ken op het familiefortuin dc bloeiende wijnfirma der Ribben- trops. De bekende Franse dichter Charles Baudelaire werd in 1857 veroordeeld tot .700 jrs. boete wegens het uitgeven van zijn gedichtenbundel fes Fleurs du Mal', wat als een aanslag on de goede zeden, werd beschouwd. Thans wordt het proces voor een Parijs* hof herzien. De ad vocaat-peneraaf heeft al nietig verklaring van het vonnis ge elst. Twee mannen achtervolgden na een juioclendiefstal, in de straten van Manchester een der de, luid roepende: „Houdt de dief". Maar niemand stak een hand vit, want de achtervolgde schreeuwde: „Help, help, het zijn twee gevaarlijke gekken". Een groep Britse oud-strij ders heeft aangeboden, de 1 n Engeland gestalionncerdc Ame rikaan se vliegers te beschermen tegen de „opdringerigheid" van de Britse meisjes. „Ons tarief zal hetzelfde zijn als dat van er kende baby-oppassers", zo heb ben z\j verklaard. Een Amerikaanse ingenieur heeft 'n vliegtuigje gebouwd, dat een minimum-snelheid ven slechts 20 km, heeft cn gemak kelijk op een tennisbaan kan landen Do uitgestelde zaak tegen dc voor malige SS-cr Joseph Johann Ko- talla. die zich in het kamp Amers foort aan talloze mishandelingen beeft schuldig gemaakt, werd he denochtend voortgezet met het re quisitoir. De procureur-fiscaal bij de Bijzondere Rand van Cassatie noemde Kolalla één der ergste misdadigers uit de bezettingsjaren cn concludeerde tot verwerping van het beroep, dus de doodstraf. Uitspraak 27 Juni. Amnestie voor Griekse politieke gevangenen ATHENE De Griekse minister van openbare orde. Itendis. heeft Manndae bevolen, dnt 100 van de 12(1 arbeiders, die gevangen uerden Rcnomcn wegens deelneming aan commnnJstischc ver gaderingen. in vrijheid worden gesteld, Zij. die worden vrijgelaten, hebben bij zonderheden verstrekt over communis tische activiteit ln hun vakorganisaties Vaklieden gevraagd DE vraag naar goede vakmen sen heeft tot gevolg gehad, dat de laatste tijd enige aandacht wordt besteed aan de ambachts scholen, waar tenslotte de basis wordt gelegd van de vakkennis. Goed ambachtsonderwys is een eerste voorwaarde om geschoolde vakmensen te kweken, d w.z, men sen. die m het bedrijfsleven meer waard zijn dan om alleen maar routme-arbeid te verrichten. Aan hen zullen dus kansen moeten worden geboden, die groter zijn en. beter betaalde betrekkingen in het vooruitzicht stellen dan wanneer zij geen vakonderwijs zouden heb ben genoten. De ontwikkeling van de maatschappij w»jst er op, dat- rulks inderdaad het geval zal zijn. Blijft dus over de vraag of het vakonderwijs, dat op de ambachts scholen wordt onderwezen, vol doet en of de leerlingen, die aan het bedrijfsleven worden afgele verd over een bepaalde hoeveel heid geschooldheid beschikken, die de toets der critiek kan doorstaan. In onderwijzerskringen schijnt men daarover met 20 heel erg ge rust te zyn. Men verheelt daar niet, dal aan de aansluiting tussen lager onderwijs en nijverheidson derwijs veel ontbreekt, dat een funeste uitwerking moet hebben op de kwaliteit. Er wqrdt over ge klaagd, dat op de ambachtsscholen rijp en groen wordt aangenomen. Er is geen bepaalde maatstaf, wat het ontwikkelingspeil betreft, ter wijl de jonge mensen worden toe gelaten op een leeftijd, waarop van een enigszins gefundeerde beroeps keuze geen sprake kan zijn cn dc geestelijke en lichamelijke ontwik keling, welke voor dit onderwijs nodig is, nog niet is bereikt. Ten slotte zou er geen voldoende basis aanwezig zyn, om bis het practisch en theoretisch onderwijs op te bouwen, en, na beëindiging van de cursus, op uit te bouwen. Op deze wijze, 20 wordt gezegd, moet het peil van de ambachts school wel dalen. De begaafde leerling zal er geen bevrediging vinden en er zich niet thuis voe len, terwijl voor ambtenaars- en. middenstandskringen tenzij in uiterste noodzaak, de ambachts school generlei aantrekkelijkheid bezit Dc taak van de ambachts school komt dan neer op het be drijfsklaar maken van fnbrieks- pcrsoneel, dat aan machine en jopende band de aangeleerde ken nis nog spoediger zal verliezen, dan dat ze deze heeft verworven. Het betekent tevens, dat de am-* bachtsschoo! in haar taak tekort gaal schieten cn zich verlaagt tot vooropleiding voor de fabriek. Het gebrek aan dergelijke vaklui zal er door blijven bestaan. Dc conclusie van vele onderwij zers is, dat overgang maar~de am bachtsschool vanuit het zesde leer jaar, ook bij de instelling van een voorbereidende klas, onaanvaard baar is. Wanneer deze bepaling wet wordt, zal de ambachtsschool weliswaar op een geweldige toe vloed van leerlingen kunnen reke nen en zal het aantal ambachts scholen enorm moeten worden uit gebreid. De nadelen zijn, dat aon de toekomstige vakman een kost baar stuk van zijn toch al zo korie jeugd wordt ontnomen en dat, vooral in het dorste jaar het ver loop ontstellend groot znl worden, omdat van velen zal blijken, dat ze verkeerd gekozen hebben. Een groot deel der „geslaagden" zal in de fabriek, aan machine of lopende band niet alleen dc verworven vakkennis spoedig verliezen, maar ook, na een lange, eentonige werk dag, geen moed of lust meer heb ben om te werken voor verdere cursussen cn slechts het toch al veel te grote leger der asphalt- jeugd vergroten. En als cis wordt gesteld: eerst twee jaar voortgezet gewoon lager onderwijs, gevolgd door drie jaar ambachtsschool en niet, zoals men thans van plan is, de leerlingen van de lagere school direct opne men op dc nmbochsschool cn hun. daar slechts twee jaren vakonder wijs geven. Het laatste lijkt ook ons een verkeerde methode, waarmede noch het belang van de toekomsti ge vakman, noch dat van het be- drijfs- en ambachtslevcn zal wor den gediend. Inkrimping rijkspersoneel DEN HAAG. Ann 45 man van het personeel van de afdeling prijsvormlne van het directoraat-generaal %*an de prijzen Is ontslag aangezegd. DU ont slag houdt verband met het in werking treden \nn dc Bcncluxovcrccnkomst per 1 Januari ]9&o, vnarhlj dc prijs regelingen, behalve die voor een be perkt aantal schaarse artikelen, komen tc vervallen. Een Argentijnse ImmigraUecommisslo Is naar Europa vertrokken om kampen van D P.'b te bezoeken cn emigranten non te werven. Deze commissie zal eveneens ccn bezoek brengen aan Ne derland. EelRie en Denemarken om do emigratie van personen uit deze landen te vergemakkelijken. het u eens goed op het middelste uait deze ernstig dansende meisjes. Ja heus. dat is prinses Irene, die met de andere Fcerlinpefjes van Cabricllc Destrcc in dc Amsterdam se Stadsschouw burg ccn uituoe- rinp gaf ten bate va n Pro Ju vent u- te. Beatrix cn Irene hebben al twee jaar dansles van mevrouw Destree, dc kleine Margriet mocht kortgeleden voor het eerst tiaar dc cursus. „Irene heeft aanleg voor Anderscns sprookje ,JHct meisje dansen, Beatrix mee* uoor nanto- Tne* de zwavelstokken" werd uit- mime," zegt mevr. Dcstrec. „Van OfVocrd. Onze foto geeft ccn scene Margriet is nog niets te zeggen". ,?arutt'. n c P0"20 iteeft Hare Dc Koningin, en prins Bernhard Majesteit alle danseresjes op coca hebben dc voorstelling bijgewoond, getractecrd. waar o.m. een dans op motief van

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1