STADSNIEUWS Hermes-HCC werd zeer fraaie en spannende strijd Het eindigde, een draw FIT LINiA AGENDA DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB 26ctV Vroom Dreesmann; KoCitiecechtee Kinderen gaan met vacantie, meester in de schoolbank Wie er aan de slag kunnen gaan Voetbalprogramma op Hemelvaartsdag Tonny Staal gaat met pensioen 7 Dinsdag 24 Mei 1949 in gendc werkzaamheden stilge legd. Hermes 2 kon op het hoge totaal van 193 runs voor 8 wickets de innings sluiten, waartegenover j welke Hercules slechts 90 runs kon stel- (Ingcz. Med.) Het verdere programma De vele toeschouwers, van de wedstrijd Hermes IH. i ïen. C. C. I getuige waren, hebben ge- i uoten van een echte cricketdag met sterk batten en keen fielden van beide teams. Behoudens voor J Donderdag (Hemelvaartsdag) de lunch, werd de hele dag bright trekt Hermes I naar Haarlem om cricket gesoeeld ^oals m jaren aan Rood en Wit te bekampen, terwijl üe Damlaan met werd gezien. Her- Hermes 2 aan de Damlaan TCC mes I heeft het seizoen prachtig i tiit Tilburg ontvangt. TCC is bij ingezet en HCC was dan ook blij zonder sterk en heeft een bijzon- er zonder nederlaag te zijn afge- de re versterking ontvangen van komen. Het was een strijd tegen l verschillende zeer goede spelers de klok en had de Beus 5 minuten i van phihps uit Eindhoven. Het zal eerder de HCC innings gesloten, een prettige en goede wedstrijd dan was de nederlaag van cie Grote i worden aan de Damlaan. vooral Haagsche een feit geweest. Door daar Hermes 2 haar ongeslagen re- gebrek aan tijd kon Hermes de be- cord zal trachten te handhaven, noodigde 5 runs voor de overwin- J Hermes 3 komt Donderdag voor ning Riet meer maken. Hoewelhet eerst in de flannels en gaat geen record, is een score van 524 j naar VOC 2. Hermes 3 is dit jaar runs in één innings toch wel een bijzondere prestatie. Van beide teams was de bowlery het zwakste punt, maar daartegen over staat, dat dde batsmen «ook meerdere risico durfden te nemen, hetwelk de aantrekkelijkheid van de wedstrijd zeer ieu goede kwam. De Beus wint voor HCC de loss en verkiest te gaan batten. Op rijd (II uur) wordt begonnen en ope nen Jhr. P. van Riemsdijk en Mr. W. >1, Galïois de HCC-innings, terwijl de aanval in handen is van Ruiterman en Dellow. Beide bats men spelen zich op het niet al te moeilijke bowlen rustig in en sco ren alleen op de vele losse ballen, welke gebcwied worden. Toch stijgt de score vrij langzaam want ra ongeveer anderhalf uur geeft het scorïngborö slechts 75 runs aan, vooral daar Scheffer met zijn bowlen de batsmen rustig houdt en nogal met ontzag wordt behan deld. "Voor de lunch komen de batsmen echter nog los en wordt er veel vrijer gespeeld. De bowlery wordt nu flink onder handen ge nomen, zodat de score snel omhoog gaat. Met de lunch is het de Her- mes-aanval nog steeds niet gelukt een scheiding tussen het Haai openingspaar te brengen. Op totaal van 125 runs wordt voor de lunch gestopt. Hierna zetten de beide HCC-ers de zaak op dezelfde voet voort en op het totaal van 154 weet Scheffer met Jhr. van Riems dijk voor een uitstekende 62 runs te bowlen terwijl enige runs later G allo is, Lb.w. Dellow, naar het clubhuis kan terugkeren voor een prachtige en harde 86 runs. De H. C. C.-ers krijgen nu hitting orders, hetwelk tot gevolg heeft dat Schef fer in no time de wickets neemt van P Niks en Mc. Donald, Om in de kortst mogelijke tijd zq veel mogelijk runs te scoren wordt er nu veel levendiger gespeeld, voor- ai de lefthander A. Bosch legt er stevig het hout op. Aanvoerder de Beus wordt wel voor een moeilijke taak gesteld om op een juiste tijd te sluiten. Op het totaal van 264 runs sluit hij de H.C.C. innings waarbij hij zelf met 16 en Sillevis met 18 runs not out blijft eR daarbij Hennes voor de taak stelde, dit hoge totaal in 3 uur en 5 minuten te maken. Hermes heeft wel meer dergelij ke hoge scores gemaakt en er wordt dan ook geen seconde geaar zeld om voor de runs te gaan. "Vooral daar ook de H.C.C.-aanval niet al te sterk is. Stolk en-de jeugdige v. d. Sloot trekken naai de mat. Bakker en Jhr. W. v. d. Bosch openen de HCC-aanval. De derde bal van Bakker wordt door Stolk reeds naar de boundeiy gezonden. Op het totaal van 22 runs wordt v. d. Sloot in de slips schitterend door Jhr, v. d. Bosch gevangen en reeds 2 runs later wordt Stolk op meer dan sublieme wijze, razendsnel door wicketkeeper Rekkers ge- stumped (19), Dolf v. d. Ende en Tettelaar zijn nu samen en de toeschouwers krij gen nu te genieten van prachtig bright cricket. Geen bowler kent genade in hun ogen en de ?essen en vieren zijn niet van de lucht. Zelfs voor de toeschouwers op het veld en de voorbijgangers op de Damlaan wordt het gevaarlijk en daf_ er dan ook maar eén ruit werd ingeslagen mag wel een groot ge luk genoemd worden. De score vliegt met sprongen omhoog en tiental na tiental komt op het sco- ringbord. Hoe hard het ging. blijkt wel hieruit, dat door de beide bats- men in 40 minuten 100 runs wer den gescoord. De fielders van HCC kwamen er practisch niet aan te pas. Op het totaal van 194 runs heeft Tettelaar het ongeluk te val len. waarbij hij zijn wicket raakt, hetwelk geschonden wordt, zodat hij hit-wicket kan vertrekken. Hoe hard zijn innings wel was, getuigde de 8 zessen uit zijn totaal van 69 runs. Dolf v, d. Ende heeft zijn oude vorm weer te pakken en staat prachtig te spelen. Wanneer hij op een te korte bal naar voren komt en mist, is hij het tweede slacht offer van wicketkeeper Rekkers. De spanning stijgt ontzettend, maar alle komende spelers dragen het hunne ertoe bij, om te trachten het HCC totaal te passeren waarbij vanzelfsprekend'weinig of geen ri sico mag worden genomen. Jac. Keuzenkamp 18, R. Dellow 19, A. Scheepmaker 13. terwijl aanvoerder Nolefc met 18 en J- Scheffer met 1 not out blijven. Een spannende strijd tegen de klok die uiteindelijk %ior de klok werd ge wonnen en Hermes de overwinning deed ontgaan. Door beide partijen werd zeer goed veldwerk verricht en mag hierbij het schitterende ingooien van Stolk zeker extra worden ver meld. Hercules-Hermes 2 Het tweede van Kermes blijft het prachtig doen. Zondag werd de eerste uitwedstrijd weer met 103 runs gewonnen van het Utrechtse Hercules. Ook hier treedt de jeugd naar voren. Het is zo jammer, dat Hermes niet over een tweede cric- ketterrein kan beschikken, maar het is te hopen, dat het volgend jaar dit euvel kan worden opgelost, want tientallen jongelui vragen om te spelen, maar de bijvelden zijn door de Gemeente door drin- ook in een hogere afdeling plaatst en wij zullen moeten af wachten, hoe zij het er in de eer ste wedstrijd zal afbrengen. Om 't damkampioenschap van Schiedam Woensdagavond zullen in de grote zaal van Musis Sacrum grote amateur-danswedstrijden worden gehouden om het kampioenschap van Schiedam. Om acht uur begint men en het zal eerst om twee uur zgn, dat de dans ten einde is. DOOR DE METHODE ROTTERDAM Meeat 124 DEN HAAG Noordcinde 21 AMSTERDAM Vijgendam 4 Vraag onze brochure No. Tentoonstellingen: Stedelijk Museum, Hoogstraat. Van 21 Mei t.e.m. 4 Juni, da. van 105, Zo. van 1—5 u: Schilde rijen en tekeningen van mevr. E. D. L, LechnerOosterman. Film-s: Passage-theater: Da. 2, 7, 9 uur. T.e.m. Do.avond. De Rode Schoentjes (alle leeft.), Monopoie, 2, 7, 9 uur. T.e.m. Do. avond. De Gele Roos van Texas <14 jr.). Vergaderingen: 25 Mei, Ver. lokaal, 8 uur: Chr. Hist. Unie. Mr. H. K. J. Bccmink over „De Gemeenteraadsverkie zingen". 27 Mei. Stadhuis, 7.30 uur: Ge meenteraad. Feestavonden e. 25 Mei, Musis Sacrum, 8 uur. Danswedstrijden om kamp.schap van Schiedam. Bijeenkomsten: 28 Mei. De Seinpost, Broersvest, 4—6 uur: Receptie t.g.v. promo tie v.v. Ursus naar de derde klasse. 31. Onmiddellijk stelt ïob Taaie Toon in ken nis van zijn vondst en deze komt direct naar Amsterdam, Samen gaan ze weer naar het museum en daar hebben ze een langdurig onder houd met de directeur, die het verhaal ook nog al gek vindt, maar ten slotte bereid is het scheepsmodel uit de kast te halen. „Opa Bar sen heeft me verteld", zegt Bob, „dat een deel van het dek los moet zitten. Daar moet de draad omheen wor den gewonden en dan wordt het kaartje zichtbaar". En inderdaad, er is een los stuk in het dek, dat de directeur er voorzichtig uit tilt. lijnen en stippen zichtbaar worden.. En ein- plankje en hij staat te trillen van spanning, „Het geheim van opa Larsen", zegt hij- .Zie wanneer werkelijk na elke wikkeling nieuwe nou weI Tas,if. Toon dat die In non on cfirnwn TipWhsar wiirrtori Wn ain. "-w v uur Uit, tui. fcjli viil-JiiUcicU. VY*JLliClk. tjui— +/if.4i efoliib» Vini49M Rob wikkelt dan nauwkeurig de draad om het delijk staat hij met het kaartje in zijn hand. s yK iiaa* (Ingez. Med.) Rekenen en piekeren is wel eens nodig, maarnu de mooi» zomerdagen komen, is het even goed nodig er eens fijn een dagje tussenuit te gaan, Een vrije dag in de vrije na tuur. U rusl uit in het groene gras en lest Uw dorst met een frisse dronk uit zo'n for se. stevige picnïc-beker. r tAJt Picnk-beker Een stevige effen crème drinkbeker,die een slootje kan velen. j j ROTTERDAM HET PLAN VOOR EEN CULTUREEL CENTRUM Reeds geruime tijd lopen er in onze stad geruchten over de bouw van een cultureel centrum, dat on der meer een schouwburgzaal voor 700 personen annex bioscoop voor culturele films, een restaurant met een groot terras, een vergaderzaal, een foyer, die tevens als tentoonstel- lingszaal en als balzaal zal kunnen dienen, een kantoor voor de Vereni ging Vreemdelingenverkeer met een kiosk en het bureau van de Schie- damse Gemeenschap, zal moeten omvatten. Dit culturele centrum, stichting van de Schiedamse Ge meenschap, zou moeten komen in de Plantage, in het gedeelte tussen het Postkantoor ca de Muziektent tegenover het Plein Eend ragt. Het zou moetep worden een semi-perma- nent gebouw en worden gesticht in verband met de viering van het 675- jarig bestaan van Schiedam, welk "feit in September van het volgend jaar wordt herdacht. Dit centrum zou dan gereed moeten z|jn en een der centrale punten van de feest viering worden. Ook wg waren op de hoogte van deze plannen, die echter nog in een vroeg stadium van voorbereiding waren, zeer veel besprekingen ver eisten en voor de verwezenlijking waarvan tal van problemen zouden moeten worden opgelost, in verband waarmee over deze plannen niets kon worden gepubliceerd, omdat het heel goed mogelijk kon zijn, dat die niet zouden-kunnen worden uitge voerd. Ook thans staat het nog niet vast, dat het culturele centrum er zal komen. Intussen hebben de geruchten over de plannen tot gevolg gehad, dat er uit de burgerij een comité is gevormd, dat zich tegen de plannen verzet en welk comité thans huis aan huis folders doet verspreiden om de burgerij op te wekken, deze actie te ondersteunen. In verband met deze geruchten achten wrj het juister onze belofte van zwijgplicht met goedvinden van het bestuur van cie Schiedamse Gemeenschap te ver breken. Wjj" menen ons echter mo menteel nog te moeten beperken tot deze korte bevestiging van de ge ruchten. Zodra de plannen in een zo danig stadium zullen zijn, dat ztf ter goedkeuring aan de gemeenteraad kunnen worden voorgelegd waar schijnlijk zal dit reeds zeer spoedig kunnen gebeuren komen wij op dit plan in details terug. GEMEENTERAAD KOMT BIJEEN De gemeenteraad zal Vrijdag avond om half acht voor de ee- wone maandelijkse zitting bijeen komen. Op de agenda komen o.a. voor een drietal aanbevelingen voor de Commissie voor het Stedelijk Museum ter voorziening in de vaca tures. ontstaan door de periodieke aftreding van de heren P. Dirk zwager en H. W. Meihuizen en het overigden van ds, W. F. B. Schmidt. De twee eerste personen zijn her- j kiesbaar gesteld, terwijl voor de laatste vacature op de voordracht zijn geplaatst mr. P. Sanders en de heer A. v. d. Peest Clement. Verder zijn er een tweetal voorstellen tot verkoop van een gemeentepand en van grond. tav. het pakhuispandje Walvisstraat 8 aan de heer G. v. d. Geer voor 1290.en een perceel grond aan de Warande aan J. H. J. de Koning, groot 78 m', tegen een prijs van 21.per nvt Met de eigenaar van de panden Rembrandtlaan 116 en Vla&rdinger- dijk 139 en 141, de heer A. van 't Hoff te Dordrecht, liggen B. en "W. overhoop wegens het niet-betalen van afgenomen water. Wanneer de Raad geen. bezwaren naar voren brengt, wil men er een rechtsgeding van maken. In een tweetal onderwijzers-vaca tures aan de Mathenesseschool en de Klaas de Vriesschool moet nog worden voorzien. Op dc voordracht hiervoor komen voor: a. Mathenesseschool A (vacature Mej. Rijnten); 1. Mej. A. A. M. Huybregtse, onderwijzeres te Se- rooskerke; 2. de heer W. Verhart, tijdelijk onderwijzer te Schiedam; 3. mej. A. van fier Graaf, onderwij zeres te Genemuiden. b. aan de Klaas de Vriesschool A (vacature Mevr. G. C. van Vliet}; 1 de heer W. Verhart, tijdelijk on derwijzer te Schiedam; 2. mej. A. A. M. Huybregtse, onderwijzeres te Serooskerke; 3. mej. A. van der Graaf, onderwijzeres te Genemui den. (Znpee. Med.) Ha&rd.eri\ enorme sortering: 169, t ISO, f210. f 250 etc. BROERS VELD 137-139 SCHIEDAM .Terug naai* huis Aan boord van het troepentranspert- scbjp „Johan van OJdenbamevelt", dat op 9 Juni te Amsterdam zal aankomen, bevinden zich de volgende 4 Schiedamse militairen: G. J. Balken-,a. Marconistraat 53a; J. van Gulik, Edisonstraat 33b; W. Karteland, J, Vermeerstraat 1; J. Sut- torp, Hoflaanstraat 2t. (Ingez. Med.) MIJNHARDTJES wekken op bij geestelijke en lichamelijke vermoeidheid en verdrijven allerlei pijnen. HUISHOUDSCHOOL 1948 IN CIJFERS De verbouwingsplannen voor de Huishoud- en Industrieschool voor Schiedam en omstreken beginnen vastere vorm aan te nemen. Het werk wordt nu voor aanbesteding gereed gemaakt. Met deze verblij dende mededeling vangt het jaar verslag aan over het werk van de Huishoudschool in 1948. Uitbreiding van de bestaande ruimte zal zeker geen luxe zijn. Aan het einde van het jaar telde de school 413 leerlin gen, waarvan er 194 in de eerste klasse met 10 afdelingen en 128 in de tweede klasse met 8 afdelingen waren ondergebracht. De vakklas sen bevatten 91 leerlingen. Naast het gewone schoplwerk werden er ook nog diverse, cursussen gegeven, In totaal waren er 12 avondcursus sen In koken, 6 in costuumnaaien en 2 in dekken en dienen. Er waren ook dagcursussen in costuumnaaien en koken, 9 voorUchtingscursussen, a.s. kraamverzorgsters kregen on derricht in koken en wasbehandelen. Dat het woordje „Omstreken" in de naam er niet zomaar bij staat, bewijzen wel de cijfers 196 leerlin gen voor de dagschool en 52 deel neemsters aan de avondcursussen, allen uit de omliggende gemeenten afkomstig. Ook buiten het directe onderwijs vielen er weer vele wederwaardig heden in het jaarverslag te vermel den, zoals het spontane werken voor de Unac, waaraan ƒ63,kon wor den afgedraf^n. Uitstapjes werden weer gemaakt, ditmaal naar Wassenaar, Den Haag en Zeist en de meisjes ontbraken niet bij het schoolzwemmen. Vreugde was er, want vierde niet mevr. Castendrjk .haar 25-jarig ju bileum als voorzitster van het schoolbestuur. Leed was er bjj het overlijden van mevr. A, C. E. Kok- Bik, aan wier nagedachtenis in dit jaarverslag woorden van erkente lijkheid zijn gewijd. Damclub „Schiedam' De uitslagen van de door de „Dam club Schiedam" gespeelde wedstrijden luiden: J. C. Onmte—B. Huil 3—1, J. Levering—J. Vermeulen 2—0, M, de HootingM. Cate 2—0. W. Verhaal—F. v. d. Pol 2—0, A. Struik—G, F. Hoek 2—0, J. P. V. d. Watering—D. Mast 0—2. BekerwedstrijdenD. Sehuitman—A. Verkerk 0—2. T. v. Duikeren—W. v. d. Pol 20. J. BremanJ. v. Leeuwen 0—2, v. Tilbotg—J- de Wilde 0—2. H.B.S. VERLOOR PROMOTIEKANS Na een goede wedstrijd verloor H.B.S. Zaterdag met 2I van D.O.T.O, in Pernis. Ook werd het Zaterdag bekend, dat H.B.S.' kans voor promotie ver keken is, want H.V.O. verloor met -1 van M.F.B. en T.O.G.R. ver sloeg het Schiedamse P.P.S.C, met niet minder dan 70, waardoor T.O.G.R. naar de 4de klasse van de K.N.V.B. promoveert. H.B.S. 3 won met 5—2 van Groen Wit 3. Extra vrij voor de jeugd Aan het bijkantoor Schiedam van het Gewestelijk Arbeidsbureau Rotterdam stonden d d. 19 Mei de volgende aan geboden. en gevraagde arbeidskrachten ingeschreven: Aangeboden arbeidskrachten: Atd. Bouwbedrijven: Vloerenlegger. mach. houtbewerkers, meubelmakers. Afd. Metselbedrijven. Chauffeurs, halfwas elec. lasser, Afd. Alg Bedrijven: Boekhouders, kantoorbedienden, incasseerder, musict, magazijnbedienden, keliner, portiers, vertegenwoordigers, ongeschoolde arbei ders, bedrijfsleider chem. wasserij, dis- tDlateursknechts. winkelbediende, ver- bandmeester, hotel-kok, colporteur, schoenmaker, bontverver. Afd. Jeugd: Aank. Bediende, 1.1. elec- tnciens. 14. automonteur, l.L scheeps timmerman. Aid. Vrouwen: Leerling verkoopster, werkmeisjes. Gevraagde atbeldskrachten. Afd. Bouwbedrijven: Comsch zager, schilders, timmerlieden, Afd. Metaalbedrijven: Bankwerkers, precisiebankwerkers, eJee. lassers (N.V. L.)r gcreedschapmakers, constr. mon teurs, koperslagers, vormers, metaal- draaiers, fraisers, schavers (geschoold), rcvolverdraaiers, plaatwerkers, scheeps- bikkers, PQpenmonteurs, scheepsyzer- werkers, smeden grof, constructeur staalbouw, biezers. Afd. Alg. Bedrijven: Letterzetters, boekdrukkers, fabrieksarbeiders, melk knecht (extern). wijnkopersknecht, kleermaker, broodbakker. in de Limburgse mijnen, kunnen flinke ongehuwde arbeiders geplaatst worden, leeftijd IR—30 jaar. Afd. Jeugd: Borstelmakers, cartonna- gewerkers, drukkers, forceur, glas In loodzetter, granietwerkers (kunststeen), kurkensnijders, aank. soldeerder, koper slagere, kopergieters, mach. bankwer kers, vormers, letterzetters, slagersjon gen. halfwas-slager, 11. tekenaar 1, 2 kl. M.T.S.. leerling voor glasindustrie, 11. verwarmingsmonteur, 11. kapper, loop jongens, U. lakspuiter, 11. timmerman, pakhuisknecht, U. betonijzersvlechter, constr. werkers, U, metselaar, 11, meu belmaker-stoffeerder, jongste bedienden, banketbakker 3e bediende. Afd. Vrouwen: Dagmeisjes, fabrieks meisjes. 11. verkoopster drogisterijty piste. steno-typiste- strijksters, wasserij- meisjes, gezinsverzorgster, jongste be diende, cassière. Personen, dïe wensen te emigreren, dienen zich uitsluitend te wenden tot het Arbeidsbureau. Passage „De rode schoentjes" In hun pleidooi voor een autonome filmkunst hebben de cineasten Powell en Pressburger ditmaal eens gebruik gemaakt van het klassieke Ballet en het is een prachtig en overtuigend pleidooi geworden, een prestatie die nieuwe perspectieven opent voor het baHet zo wel als voor de film. Van het Rank-concern hadden zij ech ter de opdracht een speelfilm te ver vaardigen die de kosten van het expe riment met het filmballet zou dekken niet alleen, maar liefst een zo groot mogelijke winst zou afwerpen. Zo zal het we) gekomen zjjn dat deze film- kunstjge parel met m een klem étui op zwart fluweel te bezichtigen is, maar dat men hem te kijk geboden krijgt Jjggend temidden van een stelletje ordi naire namaak edelstenen. Anders: het verhaaltje dat om dit ideale dansen ge weven is, is een drakerig meiodrama-tje, tienduizend maal at in de bioscoop ver toond, want het vermaarde sprookje van Andersen ,,De rode schoentjes" (het meisje dat van 'n schoenmaker een paar betoverende rode schoentjes krijgt en als ze ze heeft aangetrokken kan 2e met dansen niet meer ophouden) blijft gereserveerd voor het eigenlijke ballet. De beperktheden van de dans lijken hier opgeheven, men aanschouwt een sprookje en prijst ach gelukkig met de schier onbegrensde mogelijkheden die de filmkunstenaar de balletdans biedt. Prachtige danskunst is te bewonderen van Moira Shearer, Leonide Massine en Robert Helppmann. Anton Walbrook, Marius Goring en de oude Albert Bas- serman spelen, belangrijke rollen. Oudjes en CAB-pupillen naar de film' Op uitnodiging van de directie van het Tuschin ski-concern zullen. Zaterdagochtend in het Passage theater de C. A. B.-pupillen en 500 ouden van dagen, leden van de Ned. Alg. Bond van Ouden van Dagen, een filmvoorstelling ibij'wonen. Voor deze filmvoorstelling, die om half tien aanvangt, zullen de ouden van dagen Woensdagmorgen tussen tien en twaalf uur kaarten kunnen af halen in de cantine van Pieterman aan de Westvest. Men schrijft ons; Na de bevrijding werd er op al lerlei gebied om vernieuwing ge roepen. 't Oude moest overboord en nieuwe vormen op allerlei maat schappelijk terrein moesten de mensen in staat stellen een betere samenleving op te bouwen. Ook bij het onderwijs klonk die roep. Het oude onderwijs, dat ge richt was op het aanbrengen van allerlei leerstof, die toch weer na de schooltijd zo gauw mogelijk ver geten werd, had afgedaan en het vemieuwingsonderwijs zou de kin deren de schone kanten van het leven laten zien en hen opvoeden tot sociale mensen die zelfstandig denkend, de wereld een beter aan zien zouden kunnen geven. Maar dit vemieuwingsonderwijs eiste een geheel andere instelling van de leerkrachten, die zelf opgeleid wa ren onder oude systemen. En al voelde elk onderwijzer, dat er ver nieuwd moest worden, de wegen waarlangs die vernieuwing zou moe ten gaan, waren onbekend. Maar knappe paedagogen waren al lang aan de aanleg van die wegen be gonnen en maakten hun denkbeel den wereldkundig. De Nederlandse Onderwijzers Vereniging stichtte nu een centraal lichaam, „Het Fae_ dagogisch Centrum", dat leiding zou geven bij de onderwijsvernieu wing en organiseert nu in verschil lende plaatsen van ons land ver nieuwingscursussen. Ook Schiedam gaat hiervan nu profiteren. De kinderen van 40 klassen van het_ Openbaar Lager Onderwijs krijgen de week van 30 Mei tot 4 Juni extra vacantie, want in die week zullen hun juffrouwen en meesters niet op school zijn. „O, o, alweer een week vrij", zal er ge zucht worden door de ouders. „Die onderwijzers nemen het er van." En de kinderen zullen juii roepen: Hoera, wij boffen."' I daad, zij boffen en wel dubbel. Ten eerste hebben zij een week vrij en ten tweede hebben zij onderwij zers, die veel voor hen over heb ben. Want: Deze leerkrachten gaan een week lang theoretisch en practisch stu deren, op welke wijze zij de nieu were paedagogische en didacti sche inzichten op de school ingang Burgerlijke Stand Geboren: Paulus G. H. z. v. Th. H. Lansbergen en A. A. KuijpefB; Leonar dos G. M. z, v. A. W. Jacobs en J. M Vrijdag; Adrlanus C. z. v. J. A. Scha- kenraad cn J. Soek; Cornelia d. v. j. Dijkshoorn en J, J. de Zwart: Johanna C, M, d. v. B. Wille en W. Babakowa: Willem J, M, z. v. L. J. Wijnen cn A. Th. v. d. Hul; Johanna M. L. d. V. J. H. M. Blom en H. C. L. Kleiss; Elizabeth K d v. H. J. Nooteboom en E. Poot; Jan z. v. Th, Bijlco en M, J. v. Waas; Willem W. z. v. W. Aleman en C. Zwiep; Adrianus A. M. z. V. A. A. Vink en G. M. Heijnshroek; Hendrlcus L. z. v. H. L, Vlasveld en A. p. Huiskens; TeunJs z. v. J. v. A a ken en M. Ouwehand. Overleden: J. van Katwijk, 65 j.j G- M. Leenders, 70 j.r vr. v, I, Sciarone; G. Veltman, 31 J. kunnen doen vinden. Zij gaan stu deren, om daarna rijker aan kennis hun leerlingen te kunnen voorbe reiden op de taak, die hen in het maatschappelijk leven wacht. Na afloop van deze weekcursus worden studiekringen gevormd, waarin de leerkrachten verder*, scholing krijgen. De meesters en de juffrouwen aan het werk, de jeugd vacantie en het Schiedamse onderwijs plukt in de toekomst de voordelen. J, van Katwijk Jzn f Vrijdagavond is na een ernstige ongesteldheid in het Gem. Zieken huis overleden de heer J. van Kat wijk. Er zullen niet veel Schiedammers zijn, die de heer Van Katwijk niet hebben gekend. Vanaf 1S20 was hij werkzaam als ambtenaar bij de Raad van Arbeid te Rotterdam en te Schiedam, waar hij op 31 Januari jj. wegens het bereiken van. de pen sioengerechtigde leeftijd eervol werd ontslagen. De overledene heeft wel een bij zonder werkzaam leven gehad. Ruim 33 jaar was hij bestuurslid van de A.R. Kiesvereniging „Neder land en Oranje"; had zitting in de Commissie Adm. van het Gem. Zie kenhuis, verder was hij ruim 40 jaar lid en bestuurslid van de Begrafe nisvereniging „Memento Mori", teT- wljl hü vroeger plaatselijk leider was van de B.V.L, en voorzitter van de „Princevlag". De heer Van Kat wijk behoorde tot de groep Schie damse burgers, welke in 1942 door de Duitsers als gijzelaars werd ge arresteerd. Woensdag a.s. om 2 uur zal zijn stoffelijk overschot op de Alg. Be graafplaats te Schiedam worden ter aarde besteld. GEMEENTE-PUBLICATIE BENOEMING TOT LTD VAN DE GEMEENTERAAD De Voorzitter van het Centraal Stembureau vopr de verkiezing van de leden van de Gemeenteraad van Schiedam maakt bekend, dat ter se cretarie der gemeente (Afd. Alge mene Zaken) voor een ieder'ter in zage is gelegd zijn besluit van 23 Mei j.l. ter benoeming van de heer H. M. Willem se tot lid van. de ge meenteraad in de open gevallen plaats van de heer P, B. M, Alberts. Schiedam, 24 Mei 1949. Om het kampioenschap van Ne derland: AGOW-BW VSV—SVV Heerenveen—NOAD Bekerwedstrijden (vierde ronde): VelocitasHeracles Feyenoord—Slikkerveer HelmondiaMW QuickEnschedese Boys Sportclub EmmaSittardse Boys NeptunusWFC HVC—Willem II EmmaD1VS Mej. Hermsen bereikt' laatste acht in dubbelspel In de internationale tenniskam pioenschappen van Frankrijk heeft mej. Hermsen samen met mej. Marcellin (Frankr.) de laatste acht bereikt in het dubbelspel door een fraaie overwinning te behalen op mej. Pannetfer en mej. Patorni (Frankr.) van 6-3, 8-6, Van Mee geren werd met de Tsjech Matous uitgeschakeld in het dubbelspel heren door de Zweden Begelin en Johanssen: 6-2, 8-6, 6-1. Een ver rassing was voorts dat de Frans man Bernard de Zuid-Slaaf Palla- da uitschakelde met 6-0, 9-7. 2-6, 4-6. 6-0. Andere uitslagen waren; Heren dubbelspel, achtste finales: Cucelli en Del BeÜo (It.) si. Geelhand en Peten (België) 6-0, 6-4, 6-3. Fan nin en Sturgess (Z.Afr.) sl. Bar biers en Taverne (Chili) 6-0, 6-1, 6-2. Gonzales en Parker (Ver. St.) sl. Finkelk Raut en Weiss (Israel) 6-3, 6-4, 6-0. Remy en Thomas (Frankr.) sl. Mi tig en Pallada <Z,-Slav.) 6-3, 3-6, 6-1, 6-4. Damesdubbelspel achtste finales: Margaret Dupont-Osborne en Louise Brough (Ver. St.) sl. mevr. Delagravo* en mevr. Hollier La- gousse (Fr.) 6-2, 6-0, Bartali gewond in de Ronde van Italië COSENZA. Bij aankomst van een groot peleton renners aan de finish van de derde etappe van de ronde van Italië welke Maandag werd gereden, kwam Bartali zo ernstig1 te vallen dat hij met enkele kneuzingen en zware ontvellingen naar het ziekenhuis te Cosenza moest worden vervoerd. Toch is Bartali van plan voc: da viercfe etappe te starten. DVimr-cr van de derde etappe, die van Ae - Giovanni naar Cosenza liep, 224 kilometer, was He Italiaan dc Santis In de tijd van 7 uur, 3 min. 31 sec. XVi -4an de werf van de Fa. A. F. Smulders te Schiedam ligt het nagenoeg voltooide voor Turkse rekening gebouwde passagiersschip „Rvmelihi- sari". Deze boot is er één van een serie van zes stuks, welke in op dracht van de Turkse staatsrederij iti Nederland worden gebouwd. De schepen zijn bestemd voor de dienst op de Bosporus «n de Zee van Marmora en kunnen maximaal 1150 passagiers vervoeren. De snel heid bedraagt 24 km. per uur, dank zij de twee schroeven gekoppeld aan een 330 pk, motor. Opucliend is het grote aantal reddingsboeien die als een krans rond de verschansing hangen. FIETSLESSEN Nu roept de deurwaarder de naam af van Koos, Koos, die zo aardig was zijn meisje fietsen te leren. Toen Koos verkering kreeg met Dora, ontbrak aan zijn. geluk niet veel meer dan het simpele feit dat Dora het fietsen niet meester was Waarom dat meisje tot haar twin tigste jaar nimmer een rijwiel be klommen had werd ons ter zitting niet onthuld, maar goed, zij kon dus niet fietsen en daar Koos het samen maken vart een fietstochtje beschouwde als een der vele attrac ties der vaste verkering, opperde hjj alras het plan zijn Dora een spoedopleiding te geven in die kunst. Reeds de andere dag ving de stoomcursus aan en kon men onze Koos zien draven naast de tamelijk omvangrijke Dora, die in normale zucht tot zelfbehoud krampachtig in het stuur zat te knijpen van een zwaar slingerend apparaat op twee wielen, dat elk ogenblik de neiging vertoonde als een ontembaar wild naard zijn berijder tegen de grond te smakken. Koos evenwel hield de achterzijde van het zadel in ijzeren greep, en bij bizonder sterke slin geringen was daar altijd nog de vlezige arm van het leerlingetje Dora om beet te pakken en met be hulp van deze hefboom de hele toe stand overeind te houden. Na de, eerste les kon Koos bekaf, maar met voldoening vaststellen, dat Dora geen enkele val gemaakt had en reeds zover was gevorderd dat men er de volgende keer aan kon denken het uitputtende ge draaf naast de leerling te vervan gen door leiding en instructies per fiets. Zo reed dan de volgende dag die doortastende Koos in een stille straat naast zijn oefenende bemin de, de wankele beginneling stevig onder de oksel vasthoudend en haar met opwekkende suggesties als: toe maar, Doortje, gcedzo, Doortje, doortrappen, juist en recht vooruitkijken, bemoadigend en prijzend. Koos kan zelf tot op deze dag nog maar niet bevroeden hoe en waardoor de leerling, ondanks de secuurste maatregelen en de oplet- tendste en, men kan gerust zeggen, liefdevolste bijstand desalniettemin ten val kwam. Die twee maakten 'n lelijke smak, want Dora sleepte in haar val de leraar mee. Nu zit er ongetwijfeld een ko misch element in de meeste val- en struikelpartijen, maar een behoor lijk mens bedwingt zijn lachlust bij het zien van zo'n incident en pas nadat hij een helpende hand heeft uitgestoken en zich vergewist heeft van de goede afloop, past het hem te grinniken om het geval. Een zekere Gijs, die het onge lukje had zien gebeuren, was niet alleen luidkeels aan het schateren geslagen, maar had bovendien en kele niet erg kiese opmerkingen ge maakt over Dora's gevulde zitde- len, waarop het zacht vallen zou zijn.. In zijn ridderlijke reactie op deze ongepastheden was Koos wel wat hardhandig geweest. Onmid dellijk en ter plaatse diende hij Gijs doldriftig zoveel opdoffers toe dat de jongeman voor wel vjjf rni- nuten down ging en pas zijn weg vervolgen kon na in een winkel wat opgekalefaterd te zijn. Ofschoon de rechter het gedrag van Giis verre van fraai vond, die goede Koos was pertinent te ver gegaan. Waar moest het heen als wij een leder die ons uitlachte met twee blauwe ogen en een bloedneus vereerden, zo vroeg de rechter zich af en gaf Koos 25 gulden boete. In verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd heeft "het bestuur van de K.N.V.B. met ingang van 1 Juni eervol ont slag verleend als secretaris-pen ningmeester aan de heer A. J. Staal. In diens plaats is benoemd de heer L. Brunt. De heer'Staal heeft zich bereid verklaard voorlopig nog ad viseur van het bondsbureau te blij ven, zo meldt de „Sportkroniek". De heer Staal, in de voetbalwereld kent men hem alleen ais „Tonny" Staal, werd op 1 November 1919 tot secretaris-penningmeester benoemd. De heer Brunt is sinds I Maart 1948 in dienst van de K.N.V.B, als chef de bureau. Nieuwe athletiek-records voor meisjes Bij de drïe-stedenwedstrijd Den Haag-Rotterdam-Amsterdam heeft mej. I. den Held (Rotterdam) het speerwerpen gewonnen met 27.50 meter en mej. N. Buch (Amster dam) de 80 meter met 10 sec. Dit waren nieuwe Nederlandse (meis jes) records. De oude stonden res pectievelijk met 26.75 meter en 10.2 sec. op naam van mej. Den Held en van mej. Noordraven (Rotterdam), Marcel Cerdan (Frankrijk) en Jake Lamotta (New York) hebben ee% con tract getekend voor een wedstnja mid- dengewicht van 15 ronden, die op 15 Juni te Detroit gehouden zal worden in het Brlgg-stadlon. Het zal voor Cer dan de eerste maal rijn, dat hy zijn titel verdedigt. Cerdan had dc keuze van een waar borg van 100.0BO dollar of 40 proeent van de recette. Hij koos het laatste. Lamotta krijgt 15 procent. Beide boksers krijgen een evenredig deel van radio-, televisie-, journaal- of filmrechten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 2