C J BANKSTEL Kees van Dongens schilderijen in Museum Boymans In kort bestek Radio-programma Evacuatie uit Djokja geraamd op 30.000 personen Conflict tussen Republikeinen op Banka en noodregering op Sumatra 't Begon met bellen blazen SCHEEPVAART Plaatst een Koerierster DRAAIER EN AANK. DRAAIER N.V. SCHHEDAIV1SCHE STEENKOLENHANDEL JONGEÜ Koeriersters Dinsdag 24 Mei 1949 3 Zeer uitgebreide expositie Op Maandag- 30 Mcl zal in tet Museum Boymans een tentoonstel ling: worden geopend, gewijd aan bet werk van de schilder Kees van Dongen, De kern van deze tentoonstelling wordt gevormd door een zeventig tal schilderijen, die geëxposeerd waren op de Van Dongen-tentoon- stclhng, in de afgelopen weken met groot succes gehouden bij de Gale rie Charpentier, te Parijs. Een waardevolle bijdrage ontvangt het Museum Boymans bovendien van het Musée National d'Art Moderne te Parijs ,van de Koninklijke Mu sea voor Schone Kunsten te Brussel en Antwerpen en uit particulier Belgisch bezit. Uit Nederlandse musea en par ticuliere collecties wordt hieraan een twintigtal werken toegevoegd, waaronder vele, die in het oeuvre van Kees van Dongen een vooraan staande plaats innemen. Het is hier door mogelijk een overzicht samen te stellen van de gehele ontwikke ling van de kunstenaar, te beginnen met zijn Rotterdamse tijd tot op heden toe. Zijn beroemdste portretten zal men op de tentoonstelling*kunnen zien, zoals Anatole France, markies Boni de Castellane, Gravin de Noailles en monseigneur Messara, metropoliet van Beyrouth. Ook typisch Parijse scheppingen als „La revolte des Anges" en voorts een aantal van zijn mooiste landschap pen. De schilder Van Dongen is Slagei ir leverde de Duitsers vlees Èn arrestanten De advocaatfiscaal bij de Rotter damse kamer van het Haags Bij zonder Gerechtshof heeft Maandag middag 12 jaar met aftrek en ont zetting -uit de beide kiesrechten voor het leven geëist tegen de Goudse slager J. G. v. d. Steen. Verdachte, die reeds vanaf 1933 lid was van de N.S.B. maakte in de bezettingstijd grote winsten met de levering- van aanzienlijke hoeveelheden vlees aan Wehrmacht en Landmacht. Hij be kende twee Joodse landgenoten te hebben laten arresteren. Het waren Margaretha Cohen en de heer Bernstein, die beiden in een kamp om het leven zjjn gekomen. Ook had bij verschillende personen aangege ven wegens anti-nationaal socialis tische uitlatingen en gedragingen (o.a. het dragen van een rood-wit- blauw speldje De zaak tegen de {57-jarige voor malige opperwachtmeester van de marechaussee te Oude Wetering, de Rotterdammer Hendrik Bakker, werd tot 20 Juni aangehouden om nog enkele getuigen te horen.' De advocaat-fiscaal had twee weken geleden zea jaar tegen Bakker ge elst. Hij zou drie illegale werkers, die na een mislukte overval op het distributiekantoor te Oude Wete ring voor de vorm gearresteerd en in een cel opgesloten waren, tegen de afspraak m belet hebben te vluchten. De mannen werden dooi de S.D. opgehaald en zijn alle drie gefusilleerd. Ook werd Bakker er van beschuldigd een Amerikaanse piloot, die met een parachute bij de kaag was neergekomen, aan de Duitsers te hebben overgeleverd. yoornemens zelf de opening van de tentoonstelling bij te wonen en nog enige tijd in Nederland door te brengen. Hy zal gaarne nog eens het Hollandse landschap en vooral de rivieren bij Rotterdam schilde ren. Opa Bulthuis, de oudste inwoner van Groningen, is, 102 jaar oud, over leden. w De Amsterdamse brandweer bluste Zondagavond een binnenbrandje op de Prinsengracht. De 69-jarige be woner is gearresteerd, verdacht van brandstichting. Alle officieren van de Koninklijke Marine zullen Woens dag jmlenant-admiraal Hcïlrieh ln Amsterdam huldigen. De Wereld bank zal waarschijnlijk aan bepaalde Nuderi. industrieën gezamenlijk een credsct van 15 J 20 milLioen dollar ver lenen Eli kinderen. 53 kleinkinderen en lï achterkleinkinderen heeft het echtpaar Perse ns-Y.nn der Ven uit Schijndql. dat Vandaag 60 jaar is ge trouwd. «- Een gioep hoge Nederlands» officieren var. de luchtmacht breng! deze weak een bezoek aan Engeland, De motorrijder R. Jansen uit Breda werd op slag gedood, toen hij tegen een personenauto opbotste. Zijn duo passagier A. de Wit is ernstig gewond t> Prins Bernhard zal 13 Juni de ge denkplaten onthuhen met de „Konink lijke onderscheiding bij dagorder", toe gekend aan de oorlogsschepen „Flores" en „Soemba" De 80-jarige G, Ver- burgh uit Tiel i8 Maandagmorgen op een onbewaakte overweg door de trein gegrepen en gedood, Het is vrijwel zeker, dat de 71-jange Amsterdamse vrouw, die Zondagmorgen dood in haar woning Is gevonden, met is vermoord Een ongelukkige samenloop van om standigheden schijnt de oorzaak van haar overlijden tc zijn. De telefoon centrale te Gorssel is op het centrale net aangesloten. Het netnummer is K- 6759. e> Het Relchswald staat, ten Zuid- Oosten van Groesbeek, weer eens in brand. <e> Op verzoek van de Neder landse regering zal een groep Ameri kaanse journalisten in Juni een bezoek brengen aan Indonesië. BUITENLAND Er is order gegeven tot een onderzoek vanwege het Amerikaanse Congres naar beschuldigingen, ingebracht tegen Davi'd E Lilienthal, die meer dan 2 jaar voor zitter Is geweest van dc Amerikaanse Commissie voor de Atoomenergie, van „ongelooflijk wanbeheer" van het Ame rikaanse atoomprogramma. Hij zou b.v. een communist in staat gesteld hebben, in bepaalde projecten inzage te nemen. -»> De Hongaarse regering heeft haar gezant in Londen, Janos Eros. ontslagen, omdat hij geweigerd heeft naar Boeda pest terug tc keren. In Italië staken thans meer dan 1 milhoen boeren-arbei- ders. Het stoffelijk overschot van minister Forrestal zal ter aarde worden hesteld op het Amerikaanse Nationale Kerkhof te Arlington, waar Amertka's oorlogsdoden rusten. De begrafenis zal morgen met volledige militaire eer schieden. Koning George van Enge land. heeft gisteren de Nieuwzeelandse cncketploeg welkom geheten. Het groeiend aantal officiële bezigheden de koning wordt gezien als een a wijzing, dat 2gn gezondheidstoestand goed vooruit gaat. Eén jaar voor moeder, die haar kind ergerlijk verwaarloosde De Rotterdamse rechtbank heeft de 24-jarig,e Cath. H. U.-Den H. uit Hillegersberg, die haar kindje ven enkele maanden zo vreselijk heeft verwaarloosd dat het in het begin van dit jaar aan longontsteking is bezweken, veroordeeld tot één jaar gevangenisstraf met aftrek, waar van zes maanden voorwaardelijk met een. proeftijd van. drie jaar. De RET op de aanstaande feestdagen Op le Pinksterdag, 5 Juni, zullen de trams en autobussen van. de R.E.T. rijden als op Zondagen. Op Hemelvaartsdag, 26 Mei, en op 2e Pinksterdam, 6 Juni, zal op de verschillende tram- en autobus lijnen met een versterkte dienst worden gereden. Het aanvangsuur van de dienst is op 7 uur gesteld. DINSDAG 24 MEI Avondprogramma HILVERSUM I; 19,00 In een groen knollenland. 19.10 Radiomuziekjournaal 19.45 Reg. ultz.; 20.00 Nieuws; 20.05 Ra- diosoetelicïit; 20.15 Bonte Dinsdagavond- trein; 21.40 Brieven over hersengymn.; 21.50 Buitenlands weekoverzicht; 22.05 Ut zou zo graag; 22-30 Annte Woud en FJerre Palla; 23.00 Nieuws; 23.15 Van artist tot gramofoonplaat. HILVERSUM II: 19.00 Nieuws; 19.15 De zon en de maan» 19.45 Dit ia leven; 20.00 Nieuws; 20.05 De gewone man; 20.12 Concert ln de Beethovencyelus; 21.45 Rudolf Baumgartner; 22.15 Canta* te J. S, Bach- 22.45 Avondgebed; 23.00 Nieuws; 23.15 Avondconcert. WOENSDAG 25 MEI 1049 HILVERSUM I: 7,nws; 7.15 Och- tendgymn.; 7.33 gr. pl; 8.— nws: 8.15 mus et te-klanken; 8.50 voor de vrouw; 9.— Saksisch staatsork.; 10.kinderen; ï£S- n^orgenwydlng; 10 20 onze keuken; 10.3o als de stofzuiger zwijgt; 11.pop. non stop prog.; 12.— Accordeola; 12 30 mededelingen t.b.v. land- en tuinbouw- 12,33 voor het platteland; 12.38 orgel spel; 13.— nws; 13.15 kalender; 13 20 Malando; 13-50 gr. pl.; 14,— gesproken portretten; 14.15 jeugdconcert; 15.— Regenboog; 15,30 roodborstjes; 15.50 waar zwerven wij; 16.orkest van de ■week: 16.15 voor de kleuters; lü.30 vragen staat vrtf; 16-55 zo de ouden zongen piepen, de jongen; 17.15 gr. pl.; 17,40 kwartet Jan Corduwener; 18.— nws; 18.15 varia; 18.20 gr. pl.; 18.3D reg. uitz. HILVERSUM H: 7.— nws: 7.15 te deum laudamus; 7.45 een woord voor de dag; 8nws. weerb.; 8.15 muziek bij het werk; 9.— ochtendbezoek: 9.30 waterstanden: 9.35 werken van Tsjai- kofsky; 9.45 Boston symph. ork.; 10.30 morgen dienst; 11.Karei Leiss. tenor* 11.15 Hildebrand miniaturen; 12.gr. muziek; 12,30 mededelingen t.b.v. land en tuinbouw 32.33 Dolf van der Lin den; 13.— nws; 13.15 Mancfolinata* 13.45 gr. pL; 14.kamerorkest: 14.40 even onder ons; 15.muzikaal maand blad; 15 30 ultz. door Alma Mu- sica; 16.voor onze jeugdige postze gelverzamelaars; 1B.14 voor onze jon gens en meisjes; 17.30 pianoduo; 17.45 re*T ultz.; 18.~ onze Ned. koren en korpsen; 18.30 S.V.U. In Zwits'erland gegrepen landgenoot overleden BERN. Als verdacht van moord op de Nederlandse danseres H. K- te Ascona in Zwitserland, werd de Nederlander H. J. K. door de Zwit serse politie enige weken geleden gearresteerd. Later is hij naar een krankzinnigengesticht over gebracht. Daar is hij aan dc gevol gen van uitputting gestorven. Ge durende de week die verliep tussen de moord en zijn arrestatie had hij geen voedsel tot zich genomen. SS-beul Frankenstein Woensdag voor B.G ARNHEM. Woensdag zal alhier voor het Bijzondere Gerechtshof verschijnen de Oberleutnant der SB. Frankenstein. Bij een eerdere gele genheid karakteriseerde een procu reur fiscaal hem als het „monster van Frankenstein". Hem worden afschuwelijke moor den ten laste gelegd, gepleegd tij dens de laatste maanden der bezet ting Onder meer gaf hij bevel tot het doodschieten van Zes gevange nen, onder wie een 5-jarig jongetje te Vierhouten, het vermoorden van een gewonde gevangene in de Im- bosch bij Arnhem en het geven van genadeschoten aan slachtoffers van de massafusillade bij de Woeste Hoeve. Na zijn berechting in ons land zal Frankenstein aanJBelgie worden uitgeleverd, waar hij zich aan soortgelijke misdaden schuldig maakte. Rechtsherstel vorderingen op West-Berlijn DEN HAAG. Het ministerie van buitenlandse zaken vestigt er de aan dacht op, dat thans ook voor dc drie Westelijke sectoren van Bcrujn een voorlopige regeling tot verkrijging van rechtsherstel van kracht is geworden. Deze regeling heeft uitsluitend betrek king op ihans nog in Berlijn, aanwezig, identificeetbaar vermogen, netwe,k tussen 30 Januari 1933 en 8 Mei 1945 ■erd geconfisceerd, verkocht of aan „e eigendom, het bezit of het beheer onttrokken, op grond van ras, nationa liteit, godsdjenst of politieke gezind heid van ce rechthebbende. Vermogensbestanddelen, welke bij de overdracht een waarde hadden van minder dan 1000 Reichsmarx komen voor dezs regeling met in aanmerking. De hiertoe verejste formulieren, we— in tweevoud dienen te worden op gezonden, zijn te verkrijgen bij de Amerikaanse, Britse en Franse con sulaten hier te lande, alsmede in be perkte mate bij de directie economi sche zaken van het ministerie van brn- :enlandse zaken. Smidswater 1, 'S-Gra- ,'enhage. Kiesrecht van militairen bij komende verkiezingen DEN HAAG- Bij de te houden verkiezingen voor de Gemeentera den zal het niet mogelijk zijn in een andere gemeente te stemmen dan in die, op welker kiezerslijst men voorkomt. In het algemeen stcn.l men dus in die gemeente, waar men in het bevolkingsregister is opgenomen. Aan kiesgerechtigde militairen, die aan deze verkiezingen wensen deel te nemen, dient daartoe gele genheid te worden gegeven. Zakenwijk van S janghai in cje vuurlinie HONGKONG. I>e strijd om S-janghai heeft thans de grote zakenwyk van. deze stad, de Bund, in de vuurlinie gebracht. Nationa listische troepen blazen de kostbare haveninstallaties op en vernielen alle rivier-vaartuigen, die zij niet meer kunnen, wegvoeren. Boven Sjanghai is de lucht rood gekleurd van het kanonvuur en de brandende huizen. Vluchtelingen zwerven bij duizenden door de stra ten. Elders ln China hebben de com munisten vorderingen Zuidwaarts gemaakt. Zij hebben Nantsjang bezet. Dit i.? de vierde provinciale hoofdstad ten Zuiden van de Jangt- se die in hun handen Is gevallen. De drie andere steden zijn Hang- tsjau, Tsjinkiang en Woetsjang. H. J. Kerkmeester krijgt veertien jaar AM STERDAM. Hendrik Jacobus Kerkmeester, in bezettingstijd directeur van de N.V. „De Arbeiders pers", is door het Amsterdamse Bij zondere Gerechtshof veroordeeld tot veertien jaar gevangenisstraf met aftrek van voorarrest. Verder is hij om. voor de rest van zijn leven ont zet uit bet recht een leidende functie te bekleden in het drukkerij- of uit geversbedrijf. NSB-DIRECTEUR DER PTT BERECHT DEN HAAG. In een zitting van het Bijzondere Hof alhier, die de gehele dag en avond in beslag heeft genomen, is de zaak berecht van W. L, Z. van de Ve g te, electro-technisch ingenieur, die tij dens de bezetting de functie van directeur der P.T.T. bekleedde. De eis tegen hem luidt een ge vangenisstraf van zeven jaar met aftrek en ontzetting uit de beide kiesrechten en het recht om ambten te bekleden voor het leven. Een van de beide raadslieden van verdachte, mr. Stamps, die hern een „uitermate tragische figuur" noem de, verzocht voor zijn cliënt onmid dellijke ln vrijheidstelling. Op dit verzoek werd goedgunstig beslist. De uitspraak is bepaald op 2 Juni aanstaande. BATAVIA Er wordt naar ge streefd, de massa-evacuatie uit Djokja en vooral de onderbrenging der geëvaeueerden op hun uiteinde lijke plaatsen van bestemming rus tig en zonder schokken te doen ver lopen. Aldus een verklaring van het Indonesische departement van so ciale zaken. De maatregelen, die voor de évacuatie worden getroffen houden rekening met een totale af voer van 30.000 personen, VEn wie 10.000 Chinezen. Semarang zal het eerste punt van bestemming zijn voor hen die Djokja wensen te verlaten. Vandaar zullen zij per schip of per trein wor den overgebracht naar Batavia, Cheribon of Sura&aja. In Semarang worden noodhospi talen on medische diensten voor vac cinatie tegen de pokken, ingericht. De evacuees worden in kampen, scholen en andere centra onderge bracht. Van Republikeinse zijde meent men, dat de status quo te Djokja tussen 3 en 5 Juni zal kunnen wor den hersteld. Wrijving Aneta mcfldt vooras, eveneens uit Batavia, dat er een conflict zou zijn ontstaan, tussen de officiële leiders van de republiek en de zogenaamde noodregering op Sumatra. Deze noodregering, die onder leiding staat van Sjafruddin Prawiranegara, werd gevormd toen de Nederlanders Djokja bezetten. Zij heeft bdsloten, dat alle aangelegenheden, die op Sumatra betrekking hebben vallen onder haar bevoegdheden. NU DE COMMUNISTISCHE TROEPEN de Oostelijke oever van de Wang-poe tegenover Woe~ soeng hebben bereikt, is de scheepvaartverbinding ua» Sjanghai mei de zee afgesloten. De communisten zijn ook op an dere plaatsen op enige km. af stand van de stad gesignaleerd. Schepen in de Wangpoe liggen gejicel verlaten. Velling Berkel, Maandag 23 Mei; platglaskomkomniers IA 5256; platglaskomkammers 14.9—57plat- glaskomkommera 2 424S; plat- glaskomkommers 3 3742; kas- komkommers 1 5563; kaskom- kommers 2 45—52; kaskomkom- mers 3 3842; bloemkool IA 60- 69; bloemkool le 4357; bloem kool 2e 2745; sla le 2—4,50 perziken 1234; pruimen 815. Alles per 100 stuks; tomaten A 168—183; tomaten B 151—166; to maten C 169183; spitskool 24; snijbonen 200—250; spinazie 13 18; postelein 2932; andijvie 29 36. Alles per 100 kg.; rabarber 6 7; peen 5256. AUes per 100 bos; komkommerstek 12—44, Veiling Rarendreeht, Maandag 23 Mei; andijvie 4351; spinazie 8 20; postelein 2028; stoof sla 10— 15; prei 1,903,60. Alles per 100 kg,; rabarber 5,6010.-; uien 8 10.-; chalotten 68; tomaten 1,20 1,50; sla le 25,50; bloemkool IA 5568; bloemkool 1 4660; bloem kool 2 37-A5; bloemkool 3 29—37; komkommers IA 4650; komkom mers 1 4045; komkommers 2 34 38; komkommers 3 2933. Alles per 100 stuks; radijs 8,60—7,90; selderij 5,407.20; peterselie 5,90— 8,40; kroten 19—22; peen 43—50- Alles per 100 bos; aardbeien 4363 per doosje. VIS SERI JBERICHT SCHEVENINGEN Vangstbenchten van hedenmorgen uit zee: Sell 243 met 50 k. Sch 246 met 29 k, Sch 254 met 50 k, Sch 412 met 38 k. Sch 56 met 19 k, Sch 263 met 20 k. Sch 330 met 18 lt, Sch 365 met 35 k, Sch 274 met 23 k. Sch 8 met 6 k, Sch 57 met 21 k, Sch 51 met 7 k. Sch 99 met 3 k. Sch 189 met 9 k Sch 285 met 4 k. Sch 19 met 6 k, Scli 30 met 7 k. Sch 35 met 3 k. Sch 69 met 8 k Sch 84 met 9 k. Sch 130 met 4 k. Sch 250 met 4 k. Sch 297 met 3 k. Sell 37 met 9 k. Sch 223 met 14 k. Thuisstomend met 1702 te. Sch 79 met 3 k Sch 361 met 7 k. Sch 280 met 14 k, Sch 64 met 7 k, Sch 73 met 6 k, Sch 89 met 6 k, Sch 97 met 10 k, Sch 103 met 6 k, Sch 180 met 4 k Sch 242 met 10 k Sch 3 mei 17 k, Sch 47 met 6 k, Sch 333 met 9 k. Thuisstomend. VI 70 met 5 k VI 71 met 5 k. VI 112 met 14 k. VI 114 met 2 Ir. VI ÏGG met 4 k VI 172 met 11 k VI 130 met 4 It. VI 199 met 5 k. VI 207 met 2 k Ym 268 met 26 k, Ym 75 met 11 k. Ma 5 met 5 k. Besommingen loggers verse vis van 23 Mei* Sch 140 met f 6060, Sch 46 met f 4200, Sch 225 met 3420 Sch 87 met f 1970. Besommingen kotters verse vis: Sch 177 met f 2000 Sch. 65 met f 1S00, Sch 13 met f 1170 Sch 2 met i 1160. FEUILLETON Door M. Pardoe ,,'t Is werkelijk een allervreemd ste historie," zei madame Delpierre, terwijl ze met de vaste band van een ervaren huisvrouw een tweede portie uitdeelde. „Ik voor mij ben er vast van overtuigd dat dit. arme kinderen dood zijn! De een of an dere moordenaar heeft ze natuur lijk in een auto kapot gereden u weet net hoe roekeloos ze over die verschrikkelyke weg van Nice naar Genua rijden en toen is hij bang geworden dat ze 'm zouden ont dekken en heeft hun lichamen in de zee geworpen." Klets verslikte zich in zijn spag hetti en moest door zijn tafelbuur man op de rug worden geklopt. „Wat is er met je. beste jongen?" vroeg madame Delpierre vriende lijk. terwijl ze hem over haar brilleglazen aankeek. Klets maakte twee hevige slikbe wegingen en blikte haar vervol gens met een stralende glimlach aan. „M'n spaghetti ging door het verkeerde keelgat!'' legde hij opge ruimd uit. „Neem een slokje water," stelde madame voor. „Maar madame," zei een van de andere gasten, „er was toch ook nog dat telefoongesprek. Dat bete kent toeh zeker dat de kinderen, of tenminste een van hen, gistermor gen nog in leven waren?" „Ik geloof nooit dat die telefo nische mededeling echt was," zei een. van de Duitse dames. „Het is dui delijk dat achter dift hele geschie denis de een of andere sinistere sa. menzwering zit. Het was ongetwij feld een heel knappe imitatie van de stem van dat kind, met het dool de detectives op een dwaalspoor le brengen." Opnieuw verslikte Klets zich. Ditmaal zei madame Delpierre ech ter streng: „Je eet te snel, Willy! Dat zijn geen goede manierent" „Pardon, madame," zei Klets ge dwee, doch hij hield zijn. blik strak op zijn bord gevestigd. „Mais voyons, maar hoor eens even,'' zei madame plotseling, „zeg Jean, jullie moeten gisteren in Dóle geweest zijn net omstreeks dezelfde üjd als dat telefoongesprek! Moest je daar niet overstappen?" Vol ontzetting staarde Jill naar Jean. Dick, Klets en Robin hielden alle drie op met eten. „O, ja zeker, madame,' ant woordde Jean volkomen onbewo gen. „We waren inderdaad om on geveer acht uur in Dóle...." „Dezelfde tijd als 't telefoonge sprek!*' riep de andere Duitse dame opgewonden uit. maar ik weet niet preeies wat u bedoelt, madame," ging Jean voort „Ik meende, dat die kinderen aan flö Franse Rivièra zijn verdwe nen." „Ze hebben gistermorgen vroeg uit Dóle getelefoneerd, dat stond vanavond onder 't laatste nieuws in de kranten. "Hebben jullie hele maal geen kinderen gezien, en ook niets anders ongewoons gemerkt?" vroeg een van de andere gasten enigszins verbijsterd, Onschuldig zag Jean haar aan, „Nee madame, behalve wij zelf waren er geen andere kinderen in Dóle, zover ik weet. Jij hebt ook niemand gezien, hè Dick?" „Nee," antwoordde Dick plechtig. „Wy waren heus de enige kinde ren op het station in Dóle, locn we daar moesten overstappen." „Tt Is net wat ik zoëven al zei,"' sprak do eerste Duitse dame met nadruk, „ik ben. ervan overtuigd dat hier een zeer sinister complot ach ter steekt!" „Ik ging zowat door de grond," bekende Jean, toen ze na de lunch alle- vijf samen op het balcon van haar kamer waren gezeten. Madame had ze daarheen gestuurd om wat ie rusten, en nu lagen ze languit op ligstoelen en praatten onderwijl 3p gedempte toon met elkander. „Ik ging zowat door dc grond," her haalde ze. „maar ik dacht dat de enige kans om me eruit te praten was, de koe bij de horens te vat ton, en dat heeft blijkbaar nog wel enig succes gehad Ik geloof niet dat een van allen al argwaan koes tert." „Ik vond je werkelijk een reuzen kraan," zei Jill, „ik zou helemaal uit 't veld geslagen zijn als ze 't mij had gewaagd." „Ik geloof niet, dat het veel zin. heeft om hier zo'n beetje rond tc hangen, in de hoop .dat we jullie vader en moeder wel eens kunnen tegenkomen," zei Dick ernstig. „Ro bin en ik schrokken ons wild toen we vanmorgen die krant zagen. Je weet nooit wat er gebeurt als de speurders je op de hielen zitten. Dat stukje over die geheime documen ten beviel me helemaal niet; cr kunnen wel buitenlandse spionnen achter jullie aan zitten." Plotseling wendde Jül zich tot hem met een van angst vertrokken gezicht (Wordt vervolgd) NEDERLANDSE NAZI (doodstraf bij verstek) GEARRESTEERD ENSCHEDE. Zondagmiddag heeft een douaneambtenaar ia het grensgebied nabij Buurse twee per. sonen aangehouden, die op illegale wijze probeerden naar het buiten land te gaan. De ambtenaar hield de mannen aan en hierbij bleek, dat een hunner de 39-jarige bij verstek ter dood veroordeelde ban ketbakker D. F. K. Bakker was uit Franeker. "Hy heeft enkele moor den op zijn geweten als landwacht- commandant. De man is destijds ontvlucht uit het kamp Vught- De maréchaussee te Haaksbergen heeft zich over hem en zijn metgezel, een Hage naar, ontfermd. Aangekomen schepen 23 Mei BOMMA, Oslo Burger Uselhaven, stg: DEN EB, terug uit zee Rijn Lloyd Vlaar- dlngen. wegens machmeschade; FRITZ ALFRED II, Hamb. Walscheepv, Spoorh. stg; NYHOLM, Tonsberg Vinke Vlaar- dingen, oüe; MOBYDICK, Grangemouth Rijn Lloyd Waalhaven, ledig; VRIJ- BUKGK, terug van proeftocht Muller Jobskade: MATTHEW, Warnemunde v. Ommeren Pakhuismeesteren Pernis, oUe; CLAUS, Hemosand Wambersie n. Duitsland, cellulose; RODE ZEE. terug van proeftocht Maassluis; DE RUYTER. Barry Vermaas Merwehaven, kolen; EVERTSEN, Grangemouth Vermaas Merwehaven. kolen; HAMBURG, Rott Rjjnvaartbedrhl n. Duitsland, stg; PE TROL I, Hamburg Hud Veder n. Duits land, olie; MECKLENBURG, Harwich Hoek van Holland; ROTA, Hudiksvall Burger IJselhaven. stg; DASHWOOD, Rouaan Furness Vlaardingen. ledig; WALLONIA, Gothenburg Kuyper Dam Smeer IJselhaven, slg; ÜSTMAKK, Ham burg James Smit Nieuwe Matex Vlaar dingen; MARIANNE, Hamburg S.S.M. n. Duitsland, olie; PITEA, Zweden Spe- dico Waalhaven, erts: MAHRONDA, Antwerpen van Es Asf Perms, ledig; VIRGINIAN, Coast Londen Intertrans- port IJselhaven, ledig 24 Mei HOLDERNOOK, Amsterdam Nievelt Goudriaan Waalhaven, ledig; AEMILLA, Amsterdam van Ommeren BPM Pernis, ledig; 05CAR, Borjesson Gdynia Fur- ness 2e Kathavon, kolen; HEKTOS. Man ty Junto Burger Maashaven, stg; SOMMELSDIJK, New Orleans HAL Maashaven, stg, graan; POLONLA, Ant werpen Rijn Lloyd Waalhaven, ledig: DEPA, Antwerpen Nievelt Goudriaan Parkhaven, ledig; MARATHON, Cari- pito van Ommeren BPM Perms, olie; EMPIRE WANSBECK. Harwich Hoek van Holland; DUKE OF YORK, Harwich Hoek van Holland NORDEN, Otterbacken Spcdico Vlaar- dmgen. erts; St. CROIX, Antwerpen Anth. Veder Lekhaven, st.; DOLLARD, Norkopmg Maunts Dordrecht, hout; WIM, Swansea Vermaas Merwehaven, kolen; ERNA (Duits), Helslngfors v, d. Berg Merwehaven, hout. Vertrokken schepen 23 Mei ZYPE, Grimsby; ESSO DEN HAAG. Aruba; VRI.TBURGH, proefvaren; KO-> NINGIN EMMA, Harwich; RODE ZEE, slbt, proefvaart; GOLDEN WEST, Ant werpen; JALAMAYUR, Dundee; LE ROBUSTE, slbt, Duinkerken; SOPHIE, Rostock; GLOBE, Emden; DENI, Sharp ness: GAASTERLAND, Leith; ZEE MEEUW, Amsterdam: TREVELYAN. Hamburg; NORTHDOWN, Amsterdam; TABINTA, Quebec; WALENBURG1I, Boston L; CERES, Boston L; CARL RE H DER, Emdcn: EXPORT. Londen: HEMS O, Nordenham; FINQUIN, Blylh; PERRIGNY, Dieppe; VIENNA, Harwich; DUKE OF ARDGYLL, Harwich. 24 Mcl SEVAN. Antwerpen; SOUTHPORT, Savannah vla Antwerpen; SUNDSVALL, Hamburg; PROGRESS. Hull; TOMAR, Melbourne via Antwerpen; SUSSEX S, Hull. Wind Zuid, flauwe koelte, kalme zee, bewolkt. SUNNANLAND, Haifa; SIXTEN. Bre men; EASTWOOD. Rouaarj; LONGEAU. Rouaan: BIENVENIDO, Piraeus; MAR THA ANKENS. Middlesbro; ORANJE NASSAU, proefvaren. Troepen- en passagiersschepen naar en van Indonesië GROOTS BEER thuis 2 op 900 mijl OZ.O, van Kaap Guardafui, 8 Juni te A'dam verwJOHAN VAN OLDEN- BARNEVELT thuis 23 op 450 mUl Z.O. v Kaap Guardafui, 9 Juni te A'dam verw,; KOTA INTEN uitg p 24 So- cotra n Belawan Deh; SIBAJAK uttg p 23 Singapore 21 nam te Tandjonp Pnok verw.; VOLENDAM thuis p 23 Kreta; WATERMAN 23 te Soerabaja, Grote vaart ALUDRA 22 v Muscat n Karachi; AARDIJK n Montreal 23 nam op 1000 mtl West van Sciily; ABBEDÏJK p 23 Rio Grande do SujI n Victoria Braz* ALCYONE n Nederland 23 op 140 my I Zufd van Kape Race: ALGORAB thms p 23 nam Fernando Noronha; ALPHE- RAT 24 te Rlo de Janeiro; AALSUM thuis p Kreta n Genua: ALCHIBA uitg 24 v Genua n Port Said; AMSTELDIEP 23 te Tandjong Pandan; ANDIJK thuis 23 op 301) mijl WNW van Flores (Azo. ren]; ANNENKERK thuis p 23 Kreta n Marseille; ARENDSKERK thuis 23 op 50Q mifi O Z O v Chagos Archipel. BOSKOOP thuis 23 nam op 400 mijl WZW van Sciily; BALI p 23 Kaap Sao Vmeente n Halifax; BENGKALIS n Philadelphia 23 op S0o rmjl N O van Tercelra (Asoren); ELOEMFONTEIN n Kaapstad 23 op ZOO mijl Zuid van Mon rovia; BRITSUM n Marseille p 23 West Kreta. CELEBES thuis p 23 nam Majorca (Balcaren); CERAM 23 te Tanga; CON- GOSTROOM 24 te Accra. DIDO 20 v Cristobal n Kingston Jam. Flevo 20 v Antigua St Kitt's, GAASTERKEHK 22 te Lorenzo Mar- quez: GLAUCUS 22 te Batavia. HEELSTJM 23 v Macassar n Soerabata. JUPITER 24 te Famagixsta; JAAR- STROOM 23 te Düala; JAPARA IKPM) 23 v. Dobo. 28 te Macassar verw.; JOOST VAN DEN VONDEL n. Galveston 23 op 550 mijl N.O. van Terceira KEILEHAVEN 24 v. West Afrika te A'dam; KONINGIN EMMA 18 tc Cura- vau. KELBERGEN 23 te Sfax; KOTA AGOENG n. Colombo en Java 23 op 150 mill O.Z.Z. van Socotra; KOTA GJfDE 24 te Soerabaja; KAMERLINGH ONNES uitg. p. 24 Finisterre n. Oran; KOTA BAROE uiig. 23 op 300 myi O Z.O. van Socotra. LINDEKERK thuts 22 te Suez; LEK HAVEN p. 24 Kaap Frtó n. Antwerpen (verb); LISSEKERK 23 te Kowrtt; LOPPERSUM p. 23 Gibraltar n. Saffi. MARDN p. 23 Wight xl Amsterdam; MARIEKEHK thms 23 op 500 my] O, v. Point de Galle; MELISKERK Unas p. 23 nam. Gibraltar n. Antwerpen; MAAS HAVEN n. Takoradi 23 op 100 xmjl Zuid van Bissagos eilanden; MAASKERK uitg. p 24 Las Falmas n. Dakar; MEER KERK uitg. p. 23/24 's nachts Sabang n. Singapore; MENTOR 23 v. Tunis naar Malta; MUTDERKERK thuis 24 te Ant werpen. NERO 20 te Le Gusijra: NESTOR p. J Ouessant n. Gibraltar; NIEUW HOL LAND 23 v. Sydney n. Melbourne; NOORDAM n. New York 23 op 60Q mijt W. van Sciily; NIGERSTKOOM 22 yan Accra n. Loanda. OSSENDRECHT. 23 v. Middlesbro n, PRINS BERNHARD IB te Maraeaibo; PRINS ALEXANDER n. Hamburg 23 op 500 rnhl W. van Sciily; PRINS WILLEM II n. Philadelphia 23 op 660 mijl O.Z.O. van Kaap Race; PREN5 WILLEM IV 24 te Hamburg; PROMETHEUS 23 te Macassar. ROEP AT 20 van Houston n&ar New Orleans; RIJNKERK thuis 24 te Ant werpen; RONDO p. 23 nam. Elba Cape (Rode Zee) n. Bahrein SALANDO P. 22 Beaehy Head naar Gibraltar v.o.; SOMMELSDIJK 24 van New Orleans te R'dam. STRABO 23 v. Hamburg te A'dam; SALLAND uitg. 24 te Rlo de Janeiro: STAD ARNHEM 23 te Huelva; SAMARINDA 22 v. Colombo n, Bombav; SINGKEP thills 24 tc Aden; SOCRATES uitg 23 te Ponta Delgada: SOESTDIJK 23 te New York; STAD MAASTRICHT 24 te Sa\ona; STRAAT MALAKKA 23 v. Kaapstad n. Buenos Ayres TABINTA naar Quebec 23 nam. 7 uur in zee: TJIMENTENG 21 v. Osaka naar Nagoya: TIBA thuis 23 op 140 mijl Z.O. van Peraambueo; TARAKAN n. Kohsl- chang 23 op 180 mijl Z Z.W. v. Kambodta Point; TJIBODAS n. Singapore 23 op 200 mijl West van Kangeroe eiland; TELEMACHUS 22 v. Macassar n. Ban- joewangi; TYNDAKEUS 22- v. Batavia n. Amsterdam. VAN HEUTZ 22 te Pen an g; VALE RIUS 23 v. Macassar n. Batavia; VAN 'T HOFF 23's avonds te Walvisbaai. WAAL 20 te Port au Prmce; WINSUM naar R'dam 23 op 350 mij! W.Z.W. \'an Sedly; WESTERDAM thuis 23 op 220 mijl Z Z O. van Sable eiland: WELTE VREDEN n, Colombo en New York 23 op 500 mijl O. van Point de Gale. IJS5EL thuis 23 op 250 mijl W. ten N- van Finisterre. ZEELAND thuis p. 24 Finisterre, m. 8 uur te R'dam Het Griekse stoomschip Ka- tingo Haajipateras, dat bij bet eiland Rottum enige dagen geleden aan de grond was gelopen, is aaor twee sleepboten van Doeksen en een Duitse sleepboot vit Hamburg vlot getrokken. Korte vaart ARAK, p. IB Gibraltar n. Wick: AMA ZONS, 21 te Sharpness; ANNEGIENA. 23 te Holmsund; ATT S„ 21 v. Lissabon n. Dublin; AGIENA. p. 22 Burnsbuttell n. Aarhus. BILL S„ 22 te Brltonferry; E MINGHAM. 23 v. Goole te A'dam; BRANDARIS, p. 22 HoltcnoU n. Sund- vall* BIERVLIET. P- 22 Holtenau tt. Stralsund; BREE-HELLE, 22 te Cardiff: BRINDA. 21 te Wilhelrr.shafen. CATELI, 19 te - Middlesbro; CON STANT. 22 te Arnhem; CORNELIA B„ Rrequejada n. Calais; CRESCEN DO, 23 v. Delfzijl n. Huil. DEPA, 22 te Antwerpen; DE RUYTER, v. Barry n. P.'darft: DUTVELAND. 22 te Leith. ECHO, 22 te Dublin; ERDsTAAD, p. 20 Fort Gilkicker inkomend; ELLE- WOUTSDIJK, 21 v. White haven n. Cla- recastle; EBENHAfeZER, 21 te Huil; ELISA, 18 te Casablanca: ESCAUT, 88 v. Casablanca n. Paros; EVERTSEN. 21 v. Grangemout u. R'dam. FKEJÖ, p. 23 Lizard n. R'dam; FRAN- KA, 22 V. Fowey te A'dam, HOUTMAN, 21 v. HonfJeur n. St. Na- zaïre; HENK. 22 te Emden: HAVIK, 19 te Grangemouth; HAST 1, 19 te Leith; KAST IV. 23 te Calais: KASEWINT. 21 te Liverpool; HAST m. 20 v. Manches tor n. Rouaan; HENRIéTTE, 21 te Lon den; HASKERLAND, 22 tc Kingslynn; HOOGLAND, 22 V- de Theems Gdynia. IMPORT, 21 te Antwerpen. JAVA, 22 te KieL J„ KITTY, p, 21 Malmo u. Hudiksvall; KEIZERSGRACHT. P- 22 Holtenau el HLENY?rfi v. Kiel n. Hull; LEUVE- HAVEN, p. 23 Kiel n. Kopenhagen. MAARTJE, p. 20 Wight; MAYLEN, 22 te Londen; MAYSTAR, 20 le Lissa bon; MULAN, 21 v. Jersey n. Teig- NJORD. 20 te Par; NETTIE, 21 te Grangemouth; NUENBURGH, p. 22 Kiel n. Stockholm; NOTTINGHAM, 21 te Goole- OMLANDIA, 21 v. Swansea n. A dam; OISE, 19 te P.ouaan. PINGUÏN. 19 te Hartlepool; PELI KAAN, 2D te Middlesbro; PRIMA, 21 te Norrkoping. KOLF. 22 v, Rouaan n. Kopenhagen; RAPID, p. 22 Vlissingen n. Hamburg; RIKA, 21 van Kiel n. Leith. SILVAPLANA. p. 21 Lizard n. Elies- mereport: SAMBRE. 23 v. Parijs te A'dam; SANTA LUCIA. 21 v. Middel- fahrt n. Malrno; SATURNUS. 21 y. Ant werpen ru Mid delf ahrt; SEANAM, 21 tc GTROMPENBURGK. p. 22 Brunsbuttel n. Antwerpen; TAURUS, 21 te New castle. VREDE, 19 v. Methil tt, Degerhamn. VIKING, 22 v. Vlissingen n. Oslo; VAN BRAKEL, 22 v. Swansea te A'dam. WEGR.O, ig te Immingham; WICKEN- BURGH. p. 22 Cacquets n. Casablanca*. WIM (Vermaas), 21 v. Swansea n, R'dam. ZEEHOND, 19 te Blyth. Tankvaart ALDEGONDA p 22 de Anamba eilan den n Pladjoe. C1STULA 22 v Pladjoe n Singapore; CORYDA n Punta Card on 21 op 150 mul N.O. v Pamahyba. DORDRECHT 22 te Sandefj ord. ETREMa 22 v Birkenhead n R'dam; ENA 22 te Liverpool; ESSO ROTTER DAM n Pern is 22 op 180 mijl N.O. van Porto Rico; ESSO AMSTERDAM p 23 Florea (Azoren) n Aruba. FLANDBIA 21 te Blaye. GADILA n Abadan 23 te Port Said, MIRZA 23 te Pladjoe; MURENA ?2 v Pladjoe r. SingaporeMIJDRECHT 23 te Port Arthur. MACUBA 22 Malta n Heysham; MER. CURIUS 23 te Hull; MATTHEW 2 nam. te R'dam verw, Ondinda 22 v Curacao n Maraeaibo. PERNA 23 te Rouaan; PAFEN- DRECHT n Land's "End v.o. 21 te Sues PAULA 20 v Hongkong n Singapore; PALMA 21 v Frederikrstad n Kalmar. STANVAC TALANG Akar 22 te Singapore: SAIDJA 23 te Pladjoe; SU- NETTA 22 nam. te Paunlac; STANVAC Benakat 22 te Soengei Gerong. TANKHAVEN I p 21 BiHiton n. Ma- cassar» TANKHAVEN II 23 te Soengei GerongTANKHAVEN in 22 v Telok Anson n Pulu Kukom; TIBI 23 v Ge nua n Tripolis Libanon. WIELDRECHT p 22 Cape Corrientes n Kaapstad. Sleepvaart TYNB 21 te Gibraltar. VA ABW ATER DI EFT EN PannerdenIJsselkop 2.S5: IJsselkop— Maib. Haven 2.75; Malb. Haven—'Wijk bij Duurstede 2.25; Wijk bij Duurstede- Vreeswijk 2,45: IJsselkop—Doesburg 2.55; DoesburgZutphen 2.65; Zutpben Deventer 2.60; Deventer—Katerveer 2.65; Arnhem 7,71 -!• 2; Nijmegen 7,65 -i- 3: Lobith 9.95 4; Deventer 1,80 6; Keulen 2.01 7. 25 Mei: Hoog water le tij 2 58. 2e tij 15.36. te Rotterdam: W0LFRAT, ENTRQP VAN NAMEN Accountants (Leden N. J.v.A.) Herengracht 597 -Amsterdam-C. vragen voor spoedige Indiensttreding cc eerste assistent en enige tweede en derde assistenten Tc koop aangeb. z.g.a.n. cvti. met vloerkleed, Hozeman, Loeffstr, i (Blij- dorp). SCHIEDAM MACHINEFABRIEK vraagt Brieven onder letters S.S.L. bureau van dit blad. Laat Uw bonnen 'VERKOLEN bij: Noordvest 13-19 Tel. 68208-6883! gevraagd, 16 jaar, voor carrier en opleiding wink cl bed Lende PLATE Mcubeltoonkamers Grote Markt 21 Te koop, een lage kinder* ivagen, crème, in z.g.st. prijs 35.Meyer, Boerh.laan 99b. Sevr. nette kostganger. Spanjaardstr. 34, Rotterdam. Baby-Commode 35.di verse modellen, ombouw f 27,50. eiken boekenkast. Glasplaten voor rondo ta fels en thcemeubelcn. Glas in lood, verzilveren van verweerde spiegels oa mo derniseren. Advies gratis, Van Loopïk's Glas Industrie, Boterstraat 39, Tel. 68945. Te koop: sjoelbak met schij ven, én kinderstoel. P.K.O.- taan 167B. Woningruil. Aangeb vr. bo venhuis, centr. (Marconistr.) 5 k., keuken, badk.; Gevr. woning v. dezelfde gr. B.K.- Laan of omg. Hoger huurpr. geen. bczw. Br. no. S 5314 bur. v. d. blad. Dames, draagt ons Joja rub- bercorset zonder baleinen met rugveter. Gemakkelijke betalmgsconditje. Mevr. Maaren, Hoogstraat 117. Te koop, gr. meisjesmantel. 20.-; topper S 10.-; 2 japon netjes 7.50 p, st.; 2 p. sch. 10.-. Engels tennisracket 20.-. Rubenslaan 5 beneden. Sportvissers! Bij ons vindt U een ruime sortering vis serij-artikelen o.a. hengels, bamboetoppen, leefnetten, schepnetten, tuigdozen en. vele andere artikelen. J, M. A. Rodrigo, Gr. Vïsserijstr. 31B, R'dam-West, tel. 37332. Ontwikkelen, afdrukken, vergroten v. Uw films of In dische negatieven. Pr. af werking gegarandeerd en, spoedig klaar! Het fotoadres: J. G Willebrand, Rotterd. dijk 205. Aangeboden: pracht jonge hennen. Red Islands 3 mud. Jonge w. leghorns. S mnd. Overschiesseweg 141, Over- schie. Te koop pr. stofzuiger, slee model, m. 1 jr. garantie, z.g.a.n. 50.Singel. Voor burgstraat 78A, R'dam- Tel. 80675. Volslagen glaszetter gevr., met het vak bekend. Goed loon. Brieven no. 3644 bur. van dit blad.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 3