f O1 ^fOllEBRIST FOKKELMAN LIEFDE in 1906 Hals over kop t houdt de kleuren fleurig Mooiere meubelen voor Uw goede geld! VICTORIA KANTOORBEDIENDEN VERTEGENWOORDIGER WOE ROTTERDAMSCHESCHOUWBURG r|? BURGERS E.M.R. - SIMPLEX NED. VLAG ■i MAGHEET sport B. S.A. kinder JK/\ <"-ZB 5 FILIALEN Dankbetuiging Hun vrouwen dachten even goed gewassen ie hebben maar... ZIE ZELF'T VERSCHIL WERKPLAATS fff\s//f'T'Z' RHENEN BUVULLEN EN OVERTREKKEN 2 Prima Broodbezorgers. Hoofdjuffrouw. HEREN ',^8A0b;,ie voor aaKaa ROTTERDAM. ZAAGMOLENDR1F1 33-41 KATHENE55EPPIÉIN29RDAM Hiermede betuigen wij once hartelijke dank aar) H.H. Doc toren en Verpleegsters van het Kinder Ziekenhuis Gordelweg voor de liefdevolte zorgen en verpleging tijdens ziekte en overlijden van onze jongste Lieveling E D Y Fam- J, F. SPITTEL. Botterdam» Toneel van Eugène O'NeiB Regie Ko Arnold 1 Blijspel van Kenneth Horna, Regie Joati Re mm alts. Reparaties KUNSTSEBiTTEH in een ld UUR klaar CJaes de VriCSelaan 21 B, Telefoon 37513 Rotterdam VERBRUIKT UW COUPONS Hun geldigheid loopt i|m 6 Juni. m WIE HEEFT XODIG m (100 M") met machines en vergunningen voor lederbe werking; kan toor, telefoons en auto. Ook geschikt voor an dere branches. Brieven No. 5091. Adv. Bur. Harte. Zaagmolen- drift 33a. Rotterdam. Radion-schuim werkt het krachtigst. Om de laatste, nog net even zichtbare vuildeeltjes, daar gaar het om. Ook die moeten er uit, eerst dan is de was het helderst wit. Radion verwijdert èlk spoortje vuil, al is het nog zo klein. Gebruik geen schadelijk i bleekmiddel, Radion kan het alléén af. En on- m danks de kracht werkt Radion ongeëvenaard A zachc. Doe dus de hele was met Radion: wit- Kk en bontgoed, gekleurde stoffen, wol en zijde. ÊB-- mʧ/piPh Bruidsbouquet en §p#«£ hoge hoed mogen her- P*' innering worden.—Bruid suikers van Paré blijven. een levend symbool. Daarom elk jaar 'n luxe PONT>SDOOS echte Paré Bruidsuikers voor de bruid! In tdag gereed! SLECHTS Voor direct gevraagd; Hoog loon, Aanm. na"4?üur VERHEYS BAKKERIJEN Schiedamseweg 4 TUNE oliën, kostelijke essences en Silvikrin, schenken U deze nieuwe haarcrème. Silvifix houdt Uw haar, 16 uur lang, keurig gekapt en geeft he^ die mannelijke schoonheid, welke Uw persoonlijke distinctie uit 'doet komen.- J^=s#=s5<i Adverteer regelmatig CHOCO- per week zonder vooruitbetaling. Prima "kwaliteit en volle garantie. Desgewenst Inruil van uw oude machine. Komt een» kijken of vraagt zicttzending. TIF VPrrs; C1aes de vrieseiaan 66, UIU V IVILJ Telef. 32SS8, Rotterdam t sc roept sollicitanten op voor een Leerling.winkel- en magazijn bediende. Leeftijd 15—17 jaar- N.V, v/h Breukhoven. Co., Instrumentenhandel, Hugo, de Grootstraat 13. Aamn. -tussen 8—17 uur." CONFECTIEFABRIEK te Rotterdam zoekt ENKELE VROUWELIJKE RECTIFICATIE. Woensdagmid dag vanaf 2 uur.verKoop bouil lon aan de Voorhaven 43,- in plaats vab Donderdag. Gegadigden móéten vlot kunnen stenogra- - feren -in de moderne talen en ELB.S.- of daarmede gelijk te stellen, opleiding genoten hebben... Schriftelijke sollicitaties met vermelding o.a. van. leeftijd, opleiding, ervaring, ens. te richten aan de afdeling Personeelszaken. Postbus 32, Dor drecht v' Personeel aangeb. A. AANKOMENDE KRACHT vqor eenvoudig administratief werk. B. STENO-TYPISTE - FACTURISTE C. BEDIENDE voor de boekhouding. Voor alle functies is goed rekenen een vereiste. Voor intelligente jongedames goede vooruitzichten. Brieven met opgave van leeftijd, loopbaan en ver langd salaris onder Nb. 3131 adv. bur. Benjamin. Stadhoudersweg 30a, Rotterdam. Dame, nette verschijning, b.z.a. jnffr. in ide Jnüöh- wj Heer of Dame alleen. Br. ao, 3542 van dit blad. Een SchipperFmelsje als hulp In. de huishouding.^ liefst' in klein gezin. Br. no. 3549 Parool. Vproduct goed! - J voor Rotterdam en omstreken, goed ingevoerd hij Detaillisten. Brieven met opgave van tegenwoordige en vroe gere werkkringen en uitvoerige referenties onder nr. 3452. Adv. Bux. Belinfante. Regentesseplein 8, Den Haag. Wandelwagen z.g.a.n. - te .ruii voor dito kinderwagen. Te be zichtigen na 8 uur. Van Win gerden. Isaac Hiibertstraat 54. Huwelijk Naaister vraagt thuiswerk. Br. no. 5083 Adv. Bur. Harte, -Zaag- moiendrift 35a. Flinke vrouw, 52 j„ eigen home, z.kun. nette man. goede pos. Br. letter P. bur. Polderlaan 24. B.z.a. nétte wed., 52-' j., als huishoudster in moederloos ge zin. Br. no. 3650 bur. v, d.'blad, B.z.a. net actief persoon. 30 j. (gehuwd).1 Onverschillig wat voor werk. Liefst werkzaam heden per motor. In bezit rij bewijs. -Kléine borgstorting geen bezwaar. Br. no. 3639 van dit blad. Vacanticverblijven Vacantiegaiigérs! Aangeboden slaapkamer .mét ontbijt 3, per nacht per persoon. 3'min. vanaf het Paleis en. Bos- Soest- dijk. Br.- no.. 3651 ;bur. van dit blad, Brengt Uw vacantie;in Schou wen door- com pi. gem. tent huisjes. Nog enige 'weken ïn Juni ert Juli' vrij. :InL: Tel. 72414, R'dam. Radio en Gramofoons Verloren Te koon wegens vertrek kam peer- of bootradio, compl. met batterijen. Elk aannemelijk bod. Br. no. 3640 van dit blad. Verloren ronde zilvervoskraag. gaande v. "Wester Paviljoen-met N. Bus -Westersingel. T.h.t.b. Mevr. de Koning, Katendrecbt- se Lagedijk. 288, Tel. 73618.; Autoradio, Philco 6 Volt speelt schitterend, J. W, Kops. Palm straat 5. R'dam. Tel. 34198. 115 woorden-/ 2.-iedere 5 woorden meer 0.50 Bedstellen. verend en kapok, opklap bed den ledikanten, de kens etc. Betaling reeds vanaf 3.o. w Jacob Catsstraat 50. Tel. 82055. A-N.W.B; Bon as-auto-mbtorrij- school Eversteyn, deoiide ver trouwde school met de beken- dé gele leswagens.: Desgew. werdt u thuis gehaald en ge bracht- - Viölierstraat 32, telef. 73150,"' Henegouwerlaan 6. tel. 36666. Div. meubilair te koop gevr., ook kinderwagens,-vloerkleden. Ook ruilen wij in. N.V- Hage- raats, gdhieweg 133a. TeL 48312. Gevr. een invaJMewagen. in g. st.. tegen "billijke priis. Smit. Heer Vrankenstraat 24. Telef. 49461. Te koop: orlma linnen tent, z.g-a.n. 3 x 2 x 2 m. 150.—. All Pietsonstraat 7 A. West. Tram l 4.- 9 16 en 22. Licht grijze kinderwagen 1 j. gebruikt met omklapbare du- wer en bagageruimte, v. Wa ve ren. Spoorsingel 46 A. Te koop: kinderwagen z.g.a.n. Tulling. Ruivenstraat 22. Te koop gebruikteschrijfma. chine Urnia. Te bevr.: Admi nistratiekantoor K. Moerman. Stationsweg 38. Qostvoorr.e, Eiken triplex, meubelplaat, verder alle soorten triplex. Houthandel H. J. Tarmninga, Gr. Visserijstraat 1416. Tel. 37730. Bonds auto-motorrijschool E. de Groot. Ge'dipl. instructeur. Gratis theorie. Aelbrechtska- d'e 152. Tel. 39619—39701. Vaartuigen Oostvoorne. Te huur: geh. mnd. Augustus vrij huisje 6 slaap plaatsen. voll. comfort. Bevr. Voogt, Vlietlaan 32a; Diversen GebL meisjesjurken 10. Egypt, h. regenj. mantelcos- tuums ook' gr. ma. zv. zijde Da. mantels gT. ma. Nwe Bin nenweg 59a. Zeilen op Bergse Plassen met stuurman, tevens onderricht. Vraagt inlichtingen: A, C. van Diik Zwaanshals 354. Telefoon Goed tehuis gezocht Voor lieve poes (1 jaar). Te bevragen Breemer. Honinger.dijk 9 b. LaatUw hout machinaal kla&r maften, zagen; schaven; b'orcn, enz.Vlugen bilUjk.Touwsla ger. Roseapoorstraat 6. Telef. 73609. Te huur aangeboden ■Wij verhoren porcëlcinr, ser viesgoed. fijn glaswerk, be stek, klapstoelen.' tafelgóed. Bezorging d, geh. stad. Heem- rsad5singel 251. Tel. 39938. Aangeb. goede Stand gem. Zij kamer a. d. straat, b.b.h.h. ;Br. met: verm'eldïng van tel. no. onder no. .3596 van dit blad. Te koop: vergrote B.M. Alten, Meikeverstraat 9 (Oost). Tel. 27326, tot 6 uur. Verf nodig! Da" naar de verf. bron. Dé schilder uit, bes ten verkoopt van alles 't bes te. Voltnarijnstf- 85. Tuwonenden en trouwlustigen! Laat een gootsteen plaatsen met aanrecht, slechts J. 42,50. Loodgietersbedrijf B. J. v. m Eymeren 'er> Zn., Zwart Jan- Schildpadden v.a. 3-50 Tuin- straat 108. Tel. 43835. schildpadden verdelgen onge dierte, Smaragd- en muurha- eedissen. Ringslangen enz. Ruime coil, zang- en giervo gels: sprekende papegaaien. Rashonden, vakk. scheren, trimmen. Vanouds Jac. Blazer. G. J. Mulderstraat 33. Telef. 39332. Aangeb. kamerzeil (linoleum) Rijwielen, stofzuigers, strijk- 20.divan m. kleed 40. üzers electr. kachels- wrirv- eiHen nachtkast 4.—, 2 klap- gers. enz. Op gem. bet. voor- stoelen f 4,Henegouwerlaan waarden. D. de Regt Beukels- 52b. dlik 39. Tel. 36932. - 2 fauteuils, 4 stoelen, tafel, Stofzuigers! "Wij. maken het u dressoir, theemeubel, in goede gemakkelijk. De nieuwste mo- staat. Na 6 uur. Paulus potter- dellen en de beste merken, straat 54a, 2 x h. slechts 2.50 p. w., zonder voorutlbfitnline. v. Veen Dier- gaardesingei 94. Auto s, Motoren en Fins houtboarfl 310 x 15D cm v.a. f2,50 p. pl. Cartonboard 130 X 100 en 150 X .32 f 0.90, T.W.N. '40- Luxe uitv. Nat. be- Joh. Groen, Korenaatstraat 61. wijs, moet ingereden .worden 250 c.c. "Wegens omstandighe- Kinderwagens. Engelse Belgi- den. Van Vllssingen. v. d. Poel- sche en Hollandse modellen- straat 63. Tel. S0039. Voor 7 u. Alleen prima roerken. betaling of na afspraak. vanaf f 3.— v. w. Jacob Cats- -- straat 5Ü-- Tel. 82065. Te koop: z.g.a.n. Herenrijwlel, geh. compl- Billijke prijs. Te Trouwlustigen! Speciale aan- zien bij J. .Sever, buy sen. Straat- bieding Engelss huiskamers. 2 weg 35, faut. 4 stoelen., dressoir, - schuiftafel compl. f399.50. Chevrolet Master Sedan '34 v. f450,enz. „De Meubel- één onzer cliënten- Jongebreur beurs",' Grote Visserijstraat 8 [en Fauli, Lusthofstr. 204, Telef, —10. bij de Mathenesserbrug. 26260. gtcffehhuis „Suska" magazijn Sji gesloten huis Aanbieding in zijden imprimé's. effen zijde, prachtige japon- en mantelstoffen. Wollen linnen, stoffen voor toppers, prachtige dessins voor Peignoirs, stof voor jongenspakjes. Verkoop dagen Dindag, Woensdag en Donderdag van 1&—12 cn van 25 uur. Stadhouderswez 117a. Tel. 43070. Komt U eens kijken. U slaagt beslist. Eiken triplex v.a. 4.—- Ber ken, Oecume. Lim ba triplex v. a. f2.25 p_ m2- Joh. Groen, Korenaarstraat 61. Tel. 30803. Café-verlof, hoekpand- Wegens sterfgeval. Flinke zaak- Koon- prijs slechts f 17 ao.Inlich tingen: Nieuwvel<5 Stadhou- dersweg. i;o. Tel. 46491. Boxers. Te koop aangeb. jonge boxers met -stamboom. Prima afst. L. Groeneveld Zandweg 19, Oostvoorne- Rijwielen, diverse merken en kleuren, gehos! compleet be taling vanaf t 3-p. cob Catsstraat 50. Tel. 8206S. Nergens zo goedkoop, nergens zo goed! Rode Importwijn, heerlijk 2oet 2.Aan huïs bezorgd. Slijterij Feeters, Scheepstimmermanslaan 14,. tel. 21652—22394. 1038. Met mijn hele gewicht slingerde ik heen en weer op de stoel woaraan ik-vastgebonden zat, het ding dribbelde op zijn poten en naderde langzaam het gaHn de vloer. „Opschieten 1", hijgde ik: „Jonker Kiedewiet rs al op weg. Ik moet hem tegenhouden voor hij Babbelman béschadlgtl Oei, dat Ts mis... ehjoeplai" Ik was er. Een van de stoelpoten kwam in het gat terecht, de hele. zaak kapseisde, ik rolde over de vfoer, voelde de rugleuning .kraken en wist dat ik vrij was! Ik wrong me uit touwen en hout, struikelde overeind en-was met een paar sprengen de deur uit en achter Kiedewiet de Kille aan! Die was zich natuurlijk nergens van bewust, hij had mij. stevig gebonden achtergelaten en liep a! aan het komende duel te denken. Rinkelend stapte hij. in zijn harnas voort, hoorde daardoor de zachte, snelle voetstappen achter hem op de trap niet en was al vlakbij de" grote zaal toen ik hem inhaalde. De laatste treden sloeg ïk over, halverwege" de trap nam ik mijn duik en zweefde recht .naardemoófë-^héimplutmyvan. -de vechtlustige jonker! Dames!. Stelt U prijs op een jeugdig-figuur? Draagt aan.ons elastisch „EU*" RuUfercorset. Het meest volmaakte corset, ook voor corpulente figuren. Corsettenfabriek „Victoria", Zwart Janstraat gg, R'dam; Hoogstraat-143; Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 4