D HET ROTTERDAMSCH PAROOL BINNEN ACHT MAANDEN KOMEN 30.000 MILITAIREN THUIS Weer organisatie van NSB-ers opgerold Communistische troepen rukken Sjanghai binnen Schreieders zaak in cassatie zonder Schreieder Generaal Spoor overleden Eerst komen laatste OVW-ers dan 7 Deeember-divisie Hetzelfde weertype Onze verliezen in Indonesië Binnenkort weer spijsolie Nee toch.Heus! J Vele ondergedoken Hou-zee-ers gearresteerd v. Wankele basis Frans kabinet Verdediger acht publicaties in de pers grotendeels ongegrond Nationalistische strijdmacht trekt zich naar zee terug Woensdag 25 Mei 1949 Red. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tel. ón-0Q Abonn.prijsi per week C.32 per kwartaal 4,10, losse nummers 'f 0.09 Opgericht door da Stichting „Het Parool" DE Negende jaargang no. 120. Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 393644 3ankieri Am3terdamsche Bank te Botterdam Directeuri 8. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper DEMOBILISATIE GAAT KOST VAT KOST DOOR (Van een eigen verslaggever) - DEN HAAG In een Dinsdagmiddag op het ministerte van Oorlog gehouden persconferentie, heeft de kolonel G. Pruijs, directeur voor de Demobilisatie verklaard: „Wat er ook moge gebeuren, het onlangs gepubliceerde demobilisatie-schema voor de troepen in Indonesië zal niet meer worden veranderd." De regering en de legerleiding zijn er vast van cwertuigd, dat de troepervdie nu reeds meer dan twee jaar in de tropen dienen, naar huis moeten, „En zij zullen demobiliseren," zei kol. Pruijs. Technisch staat er niets in de wèg om binnen de komende 8 maanden 30.000 man naar Nederland-over te brengen. Scheeps- ruimte is voldoende aanwezig en ook de capaciteit van het demo bilisatie-centrum is groot genoeg om de stroom van demobilisan- ten van Juli tot December 2.000 per maand en.later meer te verwerken. Bovendien zal binnenkort nabij Amersfoort een nieuw demobilisatiecentrum worden gebouwd, een barakkenkamp, waardoor de demobilisatie nog vlotter en soepeler zal verlopen. PLANNEN VOOR EEN BATAVIA Generaal Simon H. Spoor, opperbevelhebber van de Nederlandse strijdkrachten in In donesië, is vandaag: 12,15 uur Ba- tavia-tüd overleden, heeft het hoofdkwartier van het leger bekend gemaakt. Een militaire woordvoer der zei, dat de generaal overleden was ten gevolge van een hartkwaal. Sinds de generaal Maandag ziek geworden was, is zijn toestand er steeds op achteru.it gegaan. In een officieel communiqué van het hoofdkwartier van het leger wordt gezegd: „Met diep leedwezen maakt de regering van Indonesië bet over lijden bekend van de opperbevel hebber van het Nederlandse leger in Indonesië, generaal Simon H. Spoor." Het bericht van generaal Spoor's verscheidenbereikte ons land en keleminuten voor half acht. Op dat ogenblik bevond mevrouw Spoor zich reeds in gezelschap van generaal Kruis-op het vliegveld Schiphol, vanwaar zij om acht uur naar Indonesië zou vertrekken. "Vlak voor het vertrek van het vliegtuig, werd generaal Kruis op de hoogte gesteld van. het overlij den van de legercommandant. Per soonlijk heeft de heer Kruis ver volgens -mevrouw Spoor van dit -tragisch bericht mededeling ge daan. Onmiddellijk nadat de minister president' dr. Drees van het bericht op de hoogte was gesteld, heeft deze zich telefonisch met Batavia in verbinding gesteld. In het pro gramma van de Nederlandse Strijdkrachten, dat om kwart over éen naar Indonesië werd uitgezon den, werd allereerst de herden kingsrede, welke minister Van ■Maarseveen in de Eerste Kamer uitsprak, uitgezonden. Vervolgens hebben minister Schokking en ge neraal Kruis in dit programma de overleden legercommandant her dacht, waarbij zjj zijn verdiensten voor de uitvoering van de taak, welke Nederland zich in Indonesië heeft gesteld, bijzonder geprezen. Het ligt in de bedoeling, dat het stoffelijk overschot van generaal Spoor althans voorlopig te Batavia zal worden ter aarde besteld. Over de vraag of de stoffelijke resten la ter naar Nederland zullen worden overgèbracht is nog geen beslissing genomen. GRIEKSE KWESTIE r>E Russen hebben dezer dagen bekend gemaakt, dat in New York tussen de Grote Vier ook de Griekse kwestie onofficieel ter sprake is gekomen. De Westerse mogendheden hebben daarop ge- reageerd.rhet de mededeling, dat zij er weinig voor voelden dit pro bleem, dat sinds lange tijd by de Verenigde Naties aanhangig 1s, op een onderonsje af te doen. Hoe be grijpelijk dit standpunt van hét Westen, vooral !ln het zoeklicht met het oog op de positie van de regering in Athe ne, ook is, toch vraagt men zich af, of. het niet wat al te formeel is. Zoals de zaken nu eenmaal ge lopen zijn, kan Rusland zijn mede werking aan het zoeken naar een oplossing Voor Griekenland moeilijk door-middel van V.N. verlenen;.de debatten in de Politieke Commissie zijn. zö langzamerhand tot één felle aanval op de Russische politiek ge worden. Natuurlijk is dit 'in hoofd zaak, een gevolg van de door Mos kou zelf gevolgde tactiek. Maar 'er kan, indien in Parijs blijkt,* dat de internationale gemoederen inder daad wat tot rust gekomen zijn, geen enkel bezwaar tegen bestaan, deze kwestie eens op een andere manier aan te pakken. Waar het tenslotte op aan komt is, dat de Griekse burgeroorlog met zo wei nig mógelijk verder bloedvergieten wordt beëindigd. Er zijn weinig conflicten, die meer geëigend zijn, de wereld opnieuw in vuur en vlam te zetten en een overeenkomst zou het Europese herstel waarschijnlijk meer ten goede komen, dan de strategen, schijnen te veronderstel len. Over het algemeen veel' be wolking met hier en daar en kele buien. Meest matige wind, hoofdzakelijk tussen Zuid-West en West. Aanhoudend tamelijk koud weer. 25 Mei: zon od 4.S2. onder 20.42 j maen op 3.35, onder 19.33. FEDERAAL LEGER VAN 18.000 MAN In verleg met de legercomman dant in Indonesië is bepaald, dat eerst de laaste groep oorlogsvrij willigers, ongeveer 9.000 man, naar Nederland zal terugkeren en dan de 7 Deeember-divisie, die in het tijdvak van October '49 tot Januari '50 zal demobiliseren. „Een snellere demobilisatie niet mogelijk," verklaarde kolonel Pruijs, „het plotselinge vertrek van legeronderdelen, die niet vervan gen worden, zou de veiligheid der achterblijvers in gevaar brengen. Er Wordt dus op gerekend, dat de vertrekkende troept. vervangen zullen worden. In dit verband me moreerde kolonelPruijs o.m. het plan om een federaal leger van 18.000 man in. Indonesië op te rich ten. Inlichtingen, die hem uit Indo nesië hadden bereikt, wezen Uit, dat dit plan verwezenlijkt zal wor den, Maar mocht het echter door bepaalde omstandigheden, b.v. doordat de Siliwangi-divisie haar afspraken niet zou nakomen, toch niet doorgaan, dan zal dat geen in vloed uitoefenen op het demobili satie-schema. En de werkgelegenheid? Kolonel Pruijs is optimistisch ge stemd. ta.v: de arbeidsmogelijk heden voor demobïlisanten. De hulp van het gehele Nederlandse volk zal daarbij echter nodig zijn om teruggekeerde soldaten weer in het arbeidsproces op te nemen. De de mobïlisanten zullen op de een. of andere manier in staat gesteld moe ten worden om op de arbeidsmarkt te concurreren met hun jaargeno ten, die niet in Indonesië hebben gediend. Het verloop van de demobili satie der Koninklijke Land macht noemde kolonel Pruijs tot nu toe bevredigend. Van de 23.350 soldaten, die tot Maart 1949 zijn gedemobiliseerd, had den 733 (3 procent) in April nog geen werk gevonden. In totaal werd ongeveer 1.5 mil- lioen besteed voor militaire overbruggingsuitkeringen (in clusief marinepersoneel). Uit keringen langer dan drie maan den kwamen sporadisch voor. Op het ogenblik zijn 1.016 mili tairen in opleiding op de rijkswerk- plaatsen om een vak te leren of omgeschoold te worden.. Voor vak studies werden 716 van de 827 aan gevraagde studietoelagen (tot een maximum van f 700) toegekend en 72 van de 97 (tot een maximum van f 1,200) voor middelbaar en hoger onderwijs. Bedrijfscredieten wachtgelden ineens werden in 150 gevallen verleend en »bij bedrijfs- eri vestigingsvergunningen konden 173 demobifisanten met succes wor den geholpen. Het is echter niet te zeggen of van de komende groep demobili- santen ook slechts 3 procent niet dadelijk werk zal kunnen vinden. „Daarom moet de militair in Indo nesië," aldus kolonel Pruijs,„het aanbod van een goede betrekking niet zonder meer afwijzen. Zal hem in het moederland een gelijke werkkring worden aangeboden? Lukt het de man niet zich in de Indonesische burgermaatschappij in te werken, dan kan hij altijd nog met een troepenschip naar Holland terug. Hoewel daarover vrijwel nog niets vaststaat, houdt men er rekening mede, dat het wellicht DEN HAAG. De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen de volgende verliezen in Indonesië zijn gerapporteerd: Koninklijke Landmacht: Gesneu veld 10 Mei: Sold. M. Lunshof, nr. 270621081, Voorburg; Gesneuveld 11 Mei: Huzaar G. A. Hamel, nr. 260605037, Rotterdam; Gesneuveld 12 Mei: Huzaar J. C. v. Hensbergen, nr. 260124060, De Bilt; Sold. H. J. Huïi- nego, nr. 251027037. Delft; Sold. H. Mannes, nr. 250531049, Apeldoorn; Sold. S. J. Laven, nr. 2707071254, Kerkrade; Serg. J. M. J, Nieuwen- huis nr. 260500086, 's-Gravenhage; Sold. J. W. Scheffer, nr. 250225178, Leiden; Sold. P. M, H. Schmitz, nr. 260911720, Roermond; Sold. C. M. A. Witjes, nr. 251120X65, Nijmegen; Ge sneuveld 13 Mei: Sold. J. H. Wierin- i, nr. 251229094, Enschede. K.N.I.L.: Gesneuveld 11 Mei: Sergt.-Maj. Instr. A. Horrocks, stbnr. 85175, Indonesië; Gesneuveld 18 Mei: Sold. L. J. Kasek, stbnr. K 84715985, Indonesië; Serg. G. A. H. van Hut- ten, stbnr. 85741, Arnhem. noodzakelijk zal zijn, gezien de grote omvang van de demobilisatie, in bepaalde gevallen over te gaan tot- verplichte tewerkstelling van gedemobiliseerden. Emigratie naar Australië Binnenkort zullen de soldaten in de gelegenheid worden gesteld om rechtstreeks van Indonesië uit naar Australië te emigreren. De Austra lische regering wil maximaal 5000 Nederlandse emigranten uit Indo nesië opnemen. Niet aüeen land bouwers, doch ook lossévarbeiders komen in aanmerking. Een ambte naar van het ministerie van Sociale Zaken zal naar Australië gaan om zich ter plaatse op de hoogte te stellen van de arbeidsverhoudingen. Voorlopig krijgen alleen ongehuw- den toestemming om uit-Indonesië naar Australië te emigreren, doch ook van deze groep zal het grootste deel na al die jaren van scheiding hun familie in het vaderland eerst weer willen zien. Herhalingsoefeningen Tijdens de persconferentie -wer den vragen gesteld over de herha lingsoefeningen, die de uit Indone sië komende militairen na hun de mobilisatie nog eens zullen moeten meemaken: Verklaard 'werd dat men. begrip had voor oppositie tegen deze maatregel. De verplich tingen, die Nederland in het kader van. de .West-Europese JJnie..en..het, Atlantisch1' Pact heeft aangegaan, kunnen echter niet anders worden nagekomen, dan door de militaire geoefendheid van de beschikbare manschappen op peiL,te houden. Deze herhalingsoefeningen zullen evenv/el niet langer dan zes weken duren. Zij-moeten beschouwd worden als een noodmaatregel, die een vacuum moet overbruggen. Er zal een eind aan komen zodra de vergrote lich tingen een ruimer aantal troepen in Nederland zal opleveren. De lich tingen '41 tot en.met '44 waren, "haar.'.'het oordeel van generaal-ma- joor mr. Van Dijk, die de perscon ferentie mede bijwoonde, niet ge schikt voor operatieve doeleinden. De jongemannen van die lichtingen zouden vrijwillig- diénst moeten doen bij de Nationale Reserve. Vragen over ontslag van burgemeester Visser DEN HAAG. Het communis tische lid van de gemeenteraad,; de heer G. Geelhoed, heeft het college, van. B. en W. van Den Haag vragen gesteld tot het houden van een spoedzitting van de raad in verband met de ontslagaanvrage van de bur gemeester, de heer Visser. Voorts vernemen wydat mr. S. J. Polak, zal optreden als rechtskundig raadsman van de secretaris van dé burgemeester, de dezer dagen gear resteerde referendaris drs. W. Bos. DEN HAAG. De minister van land bouw, visserij en voedselvoorziening heeft bepaald, dat voor spijsolie geen afzonderlijke bonnen meer zuUen wor den aabgewezen in verband met het als redelijk te besehouwen rantsoen, voor voedlngsvetten. Met ingang van 15 Juli 1949 zal men spijsolie kunnen betrekken op de bon nen voor voedlngsvetten. Het publiek kan dus. naar keuze zijn bonnen be stedon voor 250 gram boter of margarine of vet of 240 gram spijsolie per rantsoen. Prijsvorming meubelen en huish. artikelen vrij DEN HAAG. Met ingang van heden zijn de meubelprijzen vrijgelaten. Tot dusver waren de meubelfabrikan ten gebonden" aan een cslculatieschema. Bovendien bestonden vervaardsgings- voorschriften, waarbij de houttoewijzing was gebonden aan de verplichting, de productie te richten op artikelen in be paalde prijsklassen. Thans is gebleken, dat het Punt be reikt is, waarop concurrentie weder een rol speelt. De prljzen liggen hier en daar reeds lager dan de geoorloofde maxima. De opheffing der prijsvoorschriften geldt niet voor schoolmeubelen. Wel zijn ook de prijzen van stalen meubelen vrijgegeven- In verband met' het feit, dat de voor ziening van borstelwerk, kwasten en penselen- en houten huishoudelijke arti kelen thans ruim voldoende is, worden ook de prijzen voor bovengenoemde artikelen vrijgelaten. Overdracht eerste Franse electro-locomotief DEN HAAG. Met de eerste van een tiental electrische locomo tieven, die Frankrijk de Nederland se Spoorwegen in "bruikleen afstaat, reisde Dinsdagmiddag de ambassa deur van. Frankrijk, de heer Jean R i v i r e van Rotterdam via Gende naar Den Haag. Aan het station Staatsspoor werd hij ontvangen door de minister van. verkeer én waterstaat, mr. D. G. W. Spitzen. Ir het gezelschap "bevond zich ook de president der N. S-, ir, F. Q. den Hollander. De Nederlandse Spoorwegen heb ben bij de Franse industrie vijftig electrische locomotieven besteld, waarvan evenwel de eerste pas in het voorjaar van 1950 kan worden afgeleverd. ft Een hevige tor nado zette het hieis van C. E.' Fry in Hitting Wood Ri-oer (HL) -wolko men op zijn kop. Rukwinden dood den in de afgelo pen 10 dagen in 'dó meer dan 30 mensen. Heeft Enge land zijn per manente niezer Australië bezit 'n permanentelacher Het is een oud zeekapitein in het ziekenhuis te Sid ney, die lijdt aan een ziekte, welke slechts 15 maal in deze eeuw is geconstateerd. ft De Dallas Morning News in Texas gaf gisteren een krant van 434 pagina's uit,, dat is de op een na grootste krant uit de Amerikaanse historie. Zij telde meer dan 5 millioen woorden. In Sjanghai kebben de werk gevers geen geld meer om hun personeel te betalen. Zij geven nu ma ar wat zij hebben en kwijt willen zijn: fluitensjaals, schoenen, muizenvallen en tand pasta. ft Nergens ter wereld hebben de boeren zoveel mechanische hulpmiddelen als in de Sow jet- Unie volgens radio-Moskou. De Glasgowse huisbaas houdt niet van Michael Sharp: hij (Michael) bewerkte de buiten deur met een ijzeren staaf. De huisbaas vroeg daarom de rech ter Michaels moeder op straat te zettenmaar de kadi weigerde. Michael is vier jaar. UTRECHT- De Rijkspolitie te Amsterdam heeft weejp een vereniging; van oad-NSB-ers. opgerold. Het hoofdkwartier van deze organisatie was in Driebergen gevestigd. Wim Koelman uit Driebergen en Pauw uit Maar temdyk waren de leiders, Zij hielden nauw .^contact met de Amsterdammer Frans Sc Jong, in wiens woning destijds de Vereniging tot hulp aan politieke delinquenten „Wij moeten helpen" haar zetel had. Foto's van Hitier en Mussert gevonden De moeilijke omstandigheden, waaronder verscheidene vroegere leden van het kader van de N.A.D. verkeren, hadden Koelman en Pauw er toe gebracht een soort comité te stichten, teneinde gelden in te zame len en contacten te leggen tussen werknemers en werkgevers. In bet begin van dit jaar is in een groot restaurant te Amsterdam een bijeen komst gehouden, waarin de plannen zijn besproken en de mogelijkheden overwogen. Er' is toen contact ge zocht met De Jong en een. zekere Dronkers. Toen de Rijkspolitie in Februari De Jong, Dronkers en Wercnstein arresteerde, werden de plannen van Koelman en Pauw in de war ge stuurd. Verscheidene mensen, die aanvankelijk wel mee wilden doen, werden bang en financiële bijdragen bleven uit. De plannen werden, toch warm gehouden. Juist dezer dagen zouden de heren opnieuw tot actie overgaan. Eergisteren nacht heeft de Rijkspo litie een ïrfval gedaan bij Koelman en Pauw. Een groot aantal foto's van Hitler, een portret van Mussert en een uitgebreide correspondentie tus sen de leden van het comité, werden in beslag genomen. Ook de kas met ...A. 11.viel de politie in han den. Dit bedrag bewijst dat het suc ces tot nog toe niet groot is geweest. De belangrijkste vondst was een lyst van mensen, die voor hulp In aanmerking kwamen. Verscheldenen van hen worden nog steeds gezocht, hetzfj omdat zij uit een kamp wis- Un te ontsnappen of om andere re denen. Doordat, de lijst ook hun. on- Tan Maiakka zou zijn terechtgesteld BATAVIA. Het Chinese dag blad „Sin Po" brengt het bericht dat T a n M a 1 a k k a bij Blitzar, 200 KM ten Oostén van Djokja, te rechtgesteld is door troepen, die trouw aan de Republiek zijn. Indien dit bericht juist is bete kent het 't einde van een der be kendste revolutionnaire Indone siërs. Tan Maiakka heeft vrijwel in alle landen in het Oosten rondge zworven, hij is ook eensin Neder land geweest. Hij was een volgeling van Trotski, daarom keerde hij zich menigmaal tegen het Russisch regiem. Verscheidene malen, is hij het doelwit geweest van de pro- Moskcmse communisten. De droom van Tan Maiakka, die 54 jaar oud werd, was een com munisme van' en voor de Indone siërs. Met de leiders van de Repu bliek heeft hij vrijwel voortdurend overhoop gelegen. dertfuik-adresscn bevatte, konden zij onverwijld ingerekend worden. Hieruit blijkt opnieuw dat het uit eindelijk doei van de vereniging .was hulp te verlenen aan mensen, lie nog bij de justitie in het kryt staan. De rijkspolitie deelt ons mee, dat met het; oprollen van deze vereni ging zeer waarschijnlijk definitief een einde is gekomen "aan alle po gingen van vroegere NSB-ers om enige organisatie in het leven te roe- pen. Nederland zal nooit weer neutraal zijn (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. Teleurstellende ervaringen in het kadervan. dé thans geschapen internationale or ganisaties mogen Nederland er niet toe brengen, zegt minister S t i k- k e r in zijn memorie van antwoord aan dé Eerste Kamer, om terug te keren tot de verlaten neutraliteits- of zelfstandigheidspolitiek. De deel neming aan een aantal internatio nale organisaties met ten dele een politiek karakter is een duidelijke aanwijzing, dat de zelfstandig- heidspolitiek is- opgegeven. Overi gens voelt de regering voorlopig niets voor uitbreiding van het pact van vijf en dit te meer, vóór het Atlantisch Pact is gesloten, De verwezenlijking van het we- reldfederalisme acht de minister geheel buiten de werkelijkheid te liggen. Hij herhaalt nog eens, dat ook de regering het optreden van de Veiligheidsraad in de Indonesi sche kwestie minder juist acht. Doch niet uit het oog mag worden verloren de plicht van elke rege ring om mede te werken aan de werkzaamheden van de Veilig heidsraad ter. handhaving van de internationale vrede en veiligheid. PARIJS. De rechtse rebellen in premier Henrï QueuiUe's coalitie kabinet zijn Dinsdagavond gewon nen voor het regeringsvoorstel tot verhoging van de staatsinkomsten. Er is een compromis bereikt met betrekking tot de benzine-kwestie. De minister van financiën, Petsche, heeft aan verslaggevers meegedeeld, dat de party leiders het eens zyn ge worden over een twee-prijzenstelsel voor benzine, een lage prijs voor de gedistribueerde en een hoge voor de vrye benzine. Ofschoon het compromis verze kerd schijnt, is de kloof tussen ge matigd conservatieven en socialis ten in het acht maanden oude kabi net verbreed. In de wandelgangen van de Nationale Vergadering be twijfelt men of de regering-Queuille de druk in de komende maanden zal overleven. De militaire uitgaven van de re gering, die verleden jaar 66.883 mil lioen francs bedroegen, zullen dit jaar 106.803. millioen francs vergen. Meer dan de helft van het gevraag de bedrag 76.373 millioen francs moet dienen ter bestrijding der kosten van de operaties in Indo China- De troepensterkte in Indo China is 115.000 man. „Ongeluk" in Amsterdam blijkt moord te zijn AMSTERDAM. Gisteren heeft de 60-jarige meubelmaker T,, die Zondagmorgen gearresteerd werd, toen de 71-jarige vrouw met wie hij in de Hudsonstraat samenwoonde dood in de woning werd aangetrof fen, tegenover de Officier van Justi tie te Amsterdam, mr Wassenbergh, bekend de vrouw met een glasscherf te hebben gestoken. Aanvankelijk helde de politie over tot de mening, dat de dood van de vrouw het ge volg was "geweest van rondvliegende scherven van de kapot geslagen gla zen lamp. De sectie van het lijk wees echter uit, dat de aorta was doorgesneden. Dat een in het rond vliegende scherf met zo'n kracht in het lichaam zou zijn gedrongen werd door de politiedeskundigen uit gesloten geacht! T, hield aanvankeljjk vol zich niéts te herinneren. Gisteren is hij evenwel naar hetperceel Hudson straat 125 overgebracht en daar ter plaatse nogmaals verhoord. Toen kwam tenslotte de bekentenis er uit. SJANGHAI. Hedenmorgen vroeg zijn door de communisten geleide troepen deze stad, het grootste handelscentrum van China, binnengetrokken. Onder het lossen van scboten In de lucht drongen de communistische troepen door de Franse concessie, welke zij op vreedzame wijze begonnen te bezetten. Elders in de buitenwijken is nog kanongebulder hoorbaar. De nationalistische troepen leveren achterhoedegevechten. Van alle politie posten wapperde de witte vlag. De winkels zijn gesloten en de straten verlaten, terwfjl de communisten verder in de stad binnendringen. In de afgelopen nacht zijn alle barricades in de straten omgehaald en heeft de politie de anti-communistische lenzen van de muren verwijderd. Het binnentrekken der communis- in alleryl m het centrum van de mil ten begon enkele uren nadat duizen den manschappen van de nationalis tische verdediging, onder, dekking van hun luchtmacht, ten Noorden uit de stad waren teruggetrokken naar Woesoeng, vandaar zullen zij over zee worden geëvacueerd. De Franse concessie ligfc aan de Wangpoe ten Noorden van de oude Chinese stad. Volgens latere berichten beginnen de communisten ook de „Bund", bet internationale handelskwartier, te bezetten. De „Sjdeh Pao", tot dusverre een blad van de nationalisten, verscheen- heden, met berichten van hét com munistische persbureau „Nieuw Chi na". De commandant van het nationa listische garnizoen van Sjanghai geeft het verzet nog niet op. Hij- heeft 30.000 arbeiders opgeroepen om1 lioenenstad, langs de rivier de Wang- poe een nieuwe verdedigingslinie aan te leggen. In Kanton heeft de wetgevende vergadering eenparig een motie ■goedgekeurd, waarbij Tsjang Kai S j e k wordt verzocht onmiddellijk naar Kanton te komen.om de leiding op zich te nemen, in de strijd tegen de communisten. In deze stad hebben de consuls der Westelijke mogendheden hun land genoten geadviseerd tot tijdige eva cuatie, opdat hun het lot der Wester lingen in Sjanghai bespaard blijft. Dinsdagavond bij het vallen van de duisternis waren er aanwijzingen, dat de nationalisten op het punt stonden Sjanghai te verlaten. De in druk werd versterkt, toen vluchte lingen meldden, dat de communisten voor de palissade stonden, die Sjanghai omgeeft Dit betekende, dat zij de gordel van versperringen daarvoor hadden weten te overwinnen. Des ondanks gaf op dat tijdstip het hoofdkwartier der nationalisten in Sjanghai een communiqué uit, dat melding maak te van geweldige overwinningen. Toen het de volgende morgen dag werd, bleek dat de geruchten waar heid hadden bevat. De communisten hadden ook de. palissade weten te doorbreken en trokken in kleine eenheden de stad binnen. Krachtig verzet tegen verlaging Marshall-hulp WASHINGTON, De commissie voor de toewijzingen van bet Ame rikaanse huis van afgevaardigden, die Dinsdag heeft voorgesteld om de voor Marshalhulp ter beschikking te stellen gelden, met 15 procent te ver minderen, heeft da redenen mede gedeeld die haar tot dit besluit heb ben gebracht. In een rapport zegt de commissie, dat de Marshall-landen in staat zijn oïn meer voor invoer te betalen met eigen gelden, aangezien hun uitvoer is toegenomen. Op*het gebied van het Europese herstel is wezenlijke vooruitgang bereikt, maar wanneer bet programma een succes wil wor den, dan moeten de begrotingen in evenwicht worden gebracht, de valu ta s gestabiliseerd, de productie een maximale omvang bereiken en het Europese economische leven zo veel Axt, practiscb uitvoerbaar is gecoör dineerd worden. Dinsdag voorspelde men te Wash ington, dat er Donderdag, wanneer het voorstel der commissie door het Huis behandeld zal worden, een. krachtige actie zal zijn om de plan nen der commissie g e e n doorgang te doen vinden. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG, Kriminal-direktor Joseph Schreieder zït in München, dus was hij niet aanwe zig in de 2itting van de Bijzondere Raad van Cassatie, die vanmorgen het beroep behandelde, dat de pro cureur-fiscaal bij het Bijzonder Ge rechtshof te Leeuwarden instelde. Nadat Schreieder op 7 Juni 1948 door de procureur-fiscaal bij het Bijzonder Gerechtshof in Den Haag in vrijheid was gesteld, werd hij op last van de procureur-fiscaal te Leeuwarden op 28 Juni. opnieuw gearresteerd. Het bewijs van bui- tenvervolgingstelling namens de procureur-fiscaal te Den Haag werd hem eerst op 15 Juli uitgereikt. De in Leeuwarden tegen hem aan hangig gemaakte aanklacht omvat te twee punten. Ten aanzien van het eerste punt: het opdracht geven tót représaillemoorden te Dronrijp, be sloot het Leeuwarden Hof tot vrij spraak. Op het tweede punt: de aan klacht, dat Schreieder de functies van SS-Sturmbanfiihrer en Krimi- naldirektor had hekleed, werd de procureur-fiscaal niet ontvanke lijk verklaard. Tegen die sensatie tekende deze cassatie aan. De verdediger, mr. J. Klazin- g a, bracht naar voren, dat de za&k- Schreieder door opzienbarende, maar naderhand grotendeels 'onge grond gebleken, publicaties in de pers buiten haar proporties is ge trokken, Hij bestreed op juridische gronden de juistheid van het beroep in cassatie, daar bij in Leeuwarden geen bij de behandeling door het Haagse Hof onbekende feiten ter beschuldiging waren ingebracht. Dithoudt naar't oordeel van de ver dediger in, dat de buitenvervolging- stelling onverminderd van kracht had dienen te blijven. Hiertegen nam de procureur-fis caal bij de Bijzondere Raad van Cassatie, prof. Langemeyer, stel ling. Hij achtte het verloop van de zaak Schreieder onbevredigend. Buitenvervolgingstelling kan al leen geschieden door de procureur- fiscaal in Den Haag. Deze heeft zijn buitenvervolgingstelling niet ingetrokken, maar slechts een uit- V.S. willen gezamenlijke actie tegen rood-China PARIJS. De Ver. Staten heb- ben zich tot de leidende met-com munistische landen in de gebieden van de Atlantische en de Stille Oceaan gewend om te komen tot een gemeenschappelijke diploma tieke actie tegen de Chinese com munisten. Een Amerikaanse diplomaat deel de vandaag aan Associated Press mede, dat het ministerie van Bui tenlandse Zaken nota's aan meer dan een dozijn dier landen heeft gestuurd, waarin wordt voorgesteld de politiek tegenover het commu nistische regiem in China te coör dineren. De nota's zijn twee weken geleden, verzonden o.a. aan. Neder land, Engeland, Frankrijk, België, India, Pakistan, Australië, Nieuw Zeeland, Ceylon en ZuidrAfrïka, zondering gemaakt voor de zaak Dronrfjp. In. het misverstand in de opvattingen van de procureurs- fiscaal te Leeuwarden en Den Haag nam het Leeuwarder Hof onafhan kelijk stelling door 'ten aanzien van de zaak-Drohrijp tot vrij spraak te besluiten de kroonge tuige .in deze zaak bleek onbe trouwbaar en herriep tot tweemaal toe zijn getuigenis, daarbij steeds andere personen ais verantwoor delijk voor de moorden noemend en verklaarde het o.m. niet ont vankelijk, waar het de aianklacht van lidmaatschap der SD betrof. Op een. dergelijk punt is het tot dusverre niet mogeJijk gebleken iemand te veroordelen.. Deze beslis sing achtte prof. Langemeyer juist en hij concludeerde derhalve tot ver werping van het beroep in cassatie. Er is zo besloot hij een wijd verbreide mening, dat, wanneer men maar gewild had, bet mogelijk ge weest had moeten zijn Schreieder te vervolgen en te veroordelen. Doch ook de procureur-fiscaal te Leeu- warden kon, ondanks alle in diverse publicaties geuite' beschuldigingen, slechts twee punten tegen Schreieder aanvoeren. Dat deze aanklacht niet tot een veroordeling aanleiding blykt te kunnen geven, moge in dit opzicht veelzeggend zijn. De uitspraak volgt over vier weken. i Tsjechische primaat contra regering Conflict tassen kerk en staat toegespitst PRAAG. „Zijt gij u bewust van het feit, dat indien gij nog katho liek zijt alle rechtstreekse of niet rechtstreekse medewerking en steun verleningen aan wetten en verorde ningen, die de rechten van de kerk beperken of deze tö niet doen excommunicatie ten gevolge heeft?" In een brief die in deze en soort gelijke scherpe termen was gesteld, heeft de Tsjechische aartsbisschop Josef Be ran, de katholieke mi nister in dó Tsjechoslowaakse rege ring, en leider van da (katholieke— red.volkspartij Alois Petr be schuldigd van pogingen om „een, nieuwe katholieks kerk op te rich ten zonder de tegenwoordige bis schoppen en zonder erkenning van de opperherder in Rome". Zijn verklaring, de schérpste, dis de aartsbisschop in de strijd tussen kerk en staat ooit heeftafgelegd, was vervat in een persoonlijke brief aan. de minister, waarin deze onder handen werd genomen wegens de mededelingen die hij had gedaan be treffende de verhouding tussen kerk en staat. De aartsbisschop herinnert aan het sluiten van katholieke scholen, het censureren van gebedenboeken en het verbieden van collecten, om te besluiten met het dreigement van de zwaarste straf die katholieken, in' hun geloof kunnen treffen. Morgen, Hemelvaartsdag* zal ons blad niet verschijnen»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1