J St HET ROTTERDAMSCH PAROOL Berlijnse luchtbrug moet het weer alleen opknappen Rel in de Staten van de Nederlandse Antillen Valse Van Goghs duiken steeds weer op T echnicolor huwelijkmaakt van Rita een prinses Vervoer van levensmiddelen per spoor lam gelegd Sjanghai thans geheel bezet Meerderheid komt steeds niet, oppositie is woedend Enige regen m&m Generaal Spoor begraven Duitse kunsthandelaarWacker bracht er dertig tegelijk aan de man Dr. Baart de la Faille Schuld van Haags burgemeester zou slechts passief zijn Nee toch...? Heus! Benzinedampen explodeerden Bloemrijke rede van (rode) burgemeester voor adellijk gezelschap Zaterdag 28 Mei 1949 Bed. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tel. 6r:30 Abonn.prijs: per week 0.32 per kwartaal 4,10, losse nummers 0.0? Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Negende jaargang 110. 122 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier: Amsterdamsche Banlc te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofaredacieur: W. B. F. Schaper In het zoeklicht ITALIË'S SOCIALISTEN Omdat zy niet kan besluiten, of zij de regering dan wel de oppositie zal steunen, verliest de Italiaanse socialistische beweging, reeds in vier delen gespleten^, voortdurend aan invloed. Hoe aangenaam dit ook moge zijn voor de communisten en uiterst rechts, Europa staat nog niet zo stevig op zijn benen, dat het zich veroorloven kan, zijn .derde macht" op deze wijze naar de ondergang te zien .gaan. Er is in Italië een lelijke stroming naar rechts waar te nemen en het zou wel eens moeilijk kunnen blijken, de democratie, die in Italië met zoveel moeite heroverd is, te bewaren. Onder deze omstandig heden is het tragisch te zien, hoe, een der belangrijkste democrati sche partijen, zichzelve in een po sitie plaatst, welke het haar onmo gelijk maakt de democratie te ver dedigen. Signor Nenni's politiek om het communistische spoor te volgen, heeft niet slechts de partij ver deeld, maar haar ook beroofd van haar geest van onafhankelijkheid. Maar ook de tegenovergestelde richting heeft weinig succes gehad; Saragat, Lombardo en Romita, de leiders van de drie dissidente groe pen, zijn er niet in geslaagd, zich te verenigen. Gesteld 'tegenover zo veel verdeeldheid is het niet ver wonderlijk, dat zovele Italiaanse socialisten zonder veel overtuiging blijven hangen aan de oorspronke lijke partij. Wat nodig is; is een be hoorlijk geleide en georganiseerde anti-communistische sociaal-demo cratische partij. Een dergelijke partij zou voldoe-nde aantrekkings kracht kunnen uitoefenen op de ge matigde socialisten, die nu nog ach ter Nenni staan Daartoe zou Sara gat uit de coalitie-regering moeten treden, maar Italië kan zich dit ver oorloven, indien het er om gaat een nieuw centrum van aantrekkings kracht voor de 5 millioen potentiële socialistische kiezers te stichten. DEN HAAG. Correspondentie voor de „Waterman", onderweg van Indonesië naar Rotterdam, moet uiterlijk 2 Juni worden gepost om de opvarenden in Port Said te be reiken. BERLIJN De stroom van voedsel, die deze stad sedert de opheffing van de blokkade via de landroute uit het "Wes ten bereikte, is grotendeels weer opgedroogd. Het treinver keer is geheel verlamd en het autoverkeer, dat weliswaar momenteel geen beletselen ondervindt; omvat niet meer dan enkele honderden tonnen per dag. De luchtbrug daarentegen neemt nog steeds per dag zes tot zeven duizend ton voor haar rekening. Het personenverkeer over land staat geheel stil en de Britten zijn een 1 busdienst op het Westen begonnen. De Amerikanen overwegen hetzelfde te doen. SJANGHAI. Do bezetting van Sjanghai door de communisten is Vrijdag voltooid, drie dagen, nadat de communisten de stad voor het eerst binnenrukten. Communistische eenheden uit Woesoeng, Sjanghai's Noordelijke uitweg naar zee, heb ben verbinding tot stand gebracht met troepen uit het Zuidelijke deel van de stad. dat Dinsdag bezet werd. Naar verluidt, hebben de commu nisten geen tegenstand ontmoet bij hun laatste zuiverïngsoperaties, waarbij 2.000 nationalisten zich overgaven. Een groot aantal hunner trok bur gerkleren aan en vluchtte met ach terlating van wapens. Men schat het aantal doden en ge wonden onder de burgerbevolking op 200, allen Chinezen. □e Britse, Amerikaanse en Rus sische consulaten werden alle ge troffen. De schade is echter niet groot. Buitenlandse persagentschappen der bladen in Shanghai mogen blij ven werken en vrijelijk telegram men naar overzee sturen. De correspondenten kunnen onge hinderd hun nieuws inzamelen. „Nationale Volkspartij wil dictatuur" WILLEMSTAD. Het botert niet erg- in de Staten van de Neder landse Antillen. De leden van de Nationale Volkspartij de partij van de kabinetsformateur, dr. Da Costa Gomez hadden Don derdag bericht gestuurd, dat zq* niet aanwezig zouden zijn, omdat de op roepingen voor de leden, die buit-en Curacao wonen, te .'laat arriveren. Ook de fractie van de Arubaanse Volkspartij liet verstek gaan. Zo kwam het, dat er geen beslissingen konden worden genomen, omdat het vereiste aantal leden niet aanwezig was. De oppositie was kennelijk niet erg in haar schik met deze gang van zaken, en dat staken haar leden niet onder stoelen of banken. „De meerderheid sqhqnt niet sterk genoeg te zijn of zq" mist do moed tegenover de minderheid te komen staan", zei de heer Jonckheer, nadat de voorzitter de vergadering had geopend. De heer Croon riep: „Het kabinet moet naar huis, want het is een doodgeboren kindje". Ben ander Statenlid, de heer Gerharts vond, dat „het kabinet de -goodwill der Nederlandse Antillen verkracht". Alle opposanten eisten, dat de gou verneur een andere.kabinets-forma- teur moest benoemen, „anders komt de volle verantwoordelijkheid voor wat er met de Ned. Antillen gaat gebeuren, op zqn hoofd terecht". Aan het slot van de rumoerige vergadering verklaarde de heer Braam, dat „de houding van de N.V.P. een klap in het gezicht van de kiezers is", terwijl de heer Tromp nog vroeg, „welke indruk deze pop- Eisler vol lof over Britse gevangenis LONDEN Gerhard Eisler, Amerika's communist nr. 1, wiens uitlevering gisteren door de Engelse rechter geweigerd is, heeft na zijn invrijheidstelling verklaard, dat hij het in de gevangenis best had ge had. Engelsen van verschillende politieke overtuigingen hadden hem chocolade, sigaretten en boeken ge zonden. „Dit doet het mij bijna niet be treuren dat ik enkele weken in een Britse gevangenis heb doorge bracht", zeide hij. Hij deelde mede, dat hij juist heden had gehoord, dat zijn vrouw is ontslagen uit de hechtenis op Ellis Eiland bij New York. Weersverwachting geldig van Zaterdagavond tot Zondagavond Overwegend zwaar bewolkt met op de meeste plaatsen enige regen. Matige, overdag nu en dan vrü krachtige wind tussen Zuid en West. Dezelfde of iets lagere temperatuur dan van daag. 29 Mei: zon op 4.29, onder 20.46; maan cp 4.53, onder 23-13. 30 Mei: zon op 4.28, onder 20.47 maan op 5.54. penkast in de Staten wel in Neder land zou maken?" Dit is nu al de tweede vergade ring van de Staten der Nederlandse Antillen, die onmachtig bleek ook maar enig besluit te nemen. De voorzitter van de Staten, de heer Irausquin, heeft een brief ge schreven aan de gouverneur, ir. L. A. M. Peters, waarin hij als zijn oordeel geeft ,dat de leden van ae Nationale Volkspartij en de Aru baanse Volkspartij opzettelijk weg blijven en hun eed als Statenlid verzaken. „De zogenaamde rege ringspartijen maken het volkomen onmogelijk iets tot stand te bren gen" schrijft hij. De negen leden van de oppositie, de heren Irausquin, Dussenbroek, Tromp, Croes, Debrot, Jonckheer, Kroon j Braam en Gerharts hebben ook al een brief gestuurd naar ir. Peters, waarin zij als hun opvat ting weergeven .dat ,de Nationale Volkspartij dictatoriaal wil rege- ren". Uitbarsting van vulkaan eist 17 doden BOGOTA. Negentien studenten die een tocht maakten in de buurt van de vulkaan Puraco in Zuid Co- lumbië, zijn door een uitbarsting overrompeld. Slechts twee van hen. wisten te ontkomen. De uitbarsting, waarbij 17 studen ten om het leven kwamen, heeft een paniek teweeggebracht onder de be volking. Een zo geweldige uitbarsting heeft zich sedert 16 jaar niet voorgedaan. Om piekeren en tobben bij de patiënten te voorkomen, ver richt het Nedcrlandscke Roode Kruis in de hospitalen Welfare- werk. Op aanwijzingen van de Welfare-werksters maken vrou wen en mannen'handgewevën kleden, speelgoed en allerlei ge bruiksvoorwerpen. Hun belang stelling is gewekt, zij zijn aan genaam bezig en de resultaten zijn vaak prachtig. Ook echter doen zich inzake de luchtcorridor moeilijkheden met de Russen voor. De Russen- hebben de geallieerde autoriteiten doen weten, dat zq tij-' dens de zomermanoeuvres die on middellijk zullen beginnen geen ver antwoordelijkheid op zich zullen ne men voor geallieerde vliegtuigen, die over „gevaarlijke zones" vliegen. In de bekendmaking van de Rus sen werd gezegd, dat de Russische vliegtuigen in de luchtcorridor van Hückeberg schietoefeningen zullen houden. De Britse en Amerikaanse autori teiten hebben in verband hiermee geprotesteerd, dat dergelijke schiet oefeningen het verkeer op de lucht brug zou hinderen. De Hückeberg-corridór ligt in de Britse zone en Is 30 km breed. Per dag maken ongeveer duizend vlieg tuigen gebruik van deze corridor. Het einde van het stakingsgeschil, dat nu reeds een week duurt is nog niet in zicht. De geallieerde com- Sirijd om de static--* vsn Berlijn FRANSE ZONE ZONE AMERIKAANSE-^ K ZONE SPOORLIJNEN ZONE GRENS I STAT TIEHGAHTEN 2LEHRTER STATION 3 STETTtNER STAT. POTSOAMMER STAT. 3 A «HALTER STATION 8 NEWÖUN STATION 7 CHARLOTTENBRG ST. B WESTKREU2 STAT. 9 GESUNDBRUNNEN 5T mandanten in Berlin handhaven het standpunt, dat zij 'zich niet mogen mengen in de staking in West-Eer lijn. De Amerikaanse generaal George Hays zeide, dat. hij de sta kers niet wilde bevelen weer aan het werk te gaan, daar dit sta- kingsbreken zou zijn. De onder Sowjet controle staande directie van de spoorwegen te Ber lijn heeft de stakers aangeboden van I Juni af zestig procent van het loon in West-Marken te betalen. Een woordvoerder van de Weste lijke spoormannen verklaarde, dat het „hoogst onwaarschijnlijk" was, dat dit aanbod geaccepteerd zou worden. De stakers eisen volledige uitbetaling van hun loon in West- Marken. Dr. De Kat Angelino wordt adviseur van HVK DEN HAAG Dr. A. D. A. de Kat Angelino, oud-directeur van Onderwijs en Ereraad in Bata via, is benoemd tot adviseur van de opvolger van Hoge Vertegenwoor diger van de Kroon in Indonesië, de heer A. H, A, Lovink. DE GOEDERENTREIN van de D-trein Parijs-—Amsterdam, ont spoorde Vrijdagmorgen even voorbij het station Lisse, doordat een wissel te vroeg werd omge gooid. Het baanuak werd daar door voor de hele verdere dag versperd. Persoonlijke ongeluk ken deden zich niet voor. Met be hulp van een locomotief trachtte men de ontspoorde wagen weer op de rails te krijgen. Prijzen in restaurants efi broodjeswinkels vrij DEN HAAG, Met ingrnR van I Juni 1949 zijn de prijzen in eatanrants en broodjes winkels grotendeels vrijgelaten- In de restaurants blijft ran - kracht, de verplichting tot het beschikbaar stellen van enkele menu's en dagschotels tegen vastgestelde (lage) prijzen. In de broodjeszaken zijn alleen voor broodjes met- vlees .en voor uitsmijters nog prijzen vastgesteld. BATAVIA, Voorafgegaan door een muziekcorps van het KNIL en vier compagnieën Militaire Politie is vanmorgen het affuit met het stoffelijk, overschot van generaal Spoor naar het ereveld Menteng Pulo getrokken, waar de overleden opperbevelhebber van de Neder landse troepen in Indonesië werd begraven. Achter het affuit schre den mevrouw Spoor, dr. Beel, sul tan Hamid II, die koningin Juliana vertegenwoordigde, jhr. Six, de adjudant van prins Bernhard en vele hoge autoriteiten en ridders in de Militaire Willemsorde. Op het ereveld lagen ongeveer 300 bloemstukken, waaronder een met een rood-wit-blauw lint van de Koningin, toen daar dr. Beel, generaal Buurman van Vreede, vice-admiraal Pinke, dr. Hilman Djajdiningrat 'en dominé F, Ni. Kooyman de dode herdachten. Het muziekcorps speelde treurmuziek. De Koningin -en prins Bernhard hebben telegrammen gezonden aan de waarnemend legercommandant, generaal Buurman van Vreede waarin zij deze verzoeken aan de troepen té willen zeggen, hoezeer Zij beseffen wat het verscheiden van generaal Spoor voor allen, die hem dienden, betekent. Drie houten woningen in vlammen opgegaan NtEUWENDAM. Vrijdagmiddag brak ic houten, percelen aan het Molenpad te Nieuwendam (Amster dam) een flinke brand uit. De brandweer kon niet voorkomen, dat twee van de houten huizen geheel uitbrandden. Het derde huis staat nog gedeeltelijk overeind. Van het huisraad kon het grootste gedeelte door de buurtbewoners worden ge red. De muziekvereniging „Rotterdam aan zee" te Hoek van Holland behaalde op het muziekconcours ter gelegenheid van het 55-jarig bestaan van de harmonie „Crescendo" te Baant, in de eerste af deling. harmonie een tweede prijs met 340 punten. Zijn secretaris liet voor mr. Visser de maat overlopen (Eigen berichtgeving) DEN HAAG. Bijna een weele is thans verlopen sedert burgemees ter Visser zqn geruchtmakende ontslagaanvrage indiende. En nog altijd drukt op de bewindsman het ontslag is nog niet verleend de stempel van dat opzienbarende zinnetje uit het communiqué, waar in dit ontslag in verband werd ge bracht met een ongeoorloofd devie zen-bezit. Al die instanties die van deze zaak op de hoogte moeten zijn, weigeren hardnekkig iedere verhel derende toelichting, waaruit althans zou kunnen blijken, of de wilde ge ruchten gerechtvaardigd zijn, welke door een zo onvoldoende mededeling wel moesten, ontstaan. Men zou daaruit wel moeten af leiden, dat wat öc burgemeester van de residentie misdaan heeft, van zo ernstige aard is, dat zyn naam door de hoog oplopende geruchten nau welijks nog kan worden aangetast. En toch, v»U hebben de indruk, dat deze conclusie wat overdreven zou zijn. Voorzichtige uitlatingen van niet tot spreken gerechtigde, doch kennelijk welingelichte lieden, doen vermoeden, dat burgemeester Vissers aandeel in de aangevochten deviezen-manipulaties van referen daris Bos betrekkelijk gering en wellicht zelfs van niet meer dan passieve aard zijn geweest. Naar verluidt zouden in Zwitser land stukken van bezwarende aard gevonden zijn, welke de handteke ning van de Haagse burgemeester dragen. Doch tevens wordt ons daarbij verteld, dat het nog geens zins zeker is, dat deze handtekening echt is. Drs. Bos schijnt zich, blij kens een onlangs verspreid stuk, in Zwitserland meer bediend te hebben van namen, waartoe hij niet ge rechtigd was. Onkundig van een deel van Bos' handelingen is de burgemeester in ieder geval niet geweest, al wordt wel ontkend, dat mr. Visser van al die handelingen kennis droeg. Bijster verhelderend kan ook dit niet werken. Wel is er een andere mededeling, uiteraard alweer niet van officiële zijde, waar wij enig houvast aan hebben. De mededeling, dat het op treden van de burgemeester in deze zaak en het feit, dat hij er in ieder geval niet geheel buiten staat, blij kens die regel in het communiqué, de maat hebben doen overlopen. Bezwaren waren er tegen het op treden van de Haagse burgemeester reeds lang' gerezen. Bezwaren, wel ke, gehoord de verwachtingen uit gesproken in de wijde kring van zijn Zeister omgeving, onmiddellijk na zijn benoeming,, van het begin af voorzien hadden kunnen worden. Tallozen zagen dat helder in,'be halve de regering, welke hem be noemde, orad't zij het" over betere candidates maar van andere poli tieke kleur, niet eens kon worden. Eenmaal benoemd, manifesteer den zich de bezwaren zo nadrukke lijk, dat de zaak-Bos, blijkbaar „de maat deed overlopen", en de burge meester gelegenheid moest worden geboden zijn ontslag te vragen. Een langer zwijgen over deze kwestie, zal bovendien onvermijde lijk met zich mee brengen, dat in dien straks inderdaad verteld zou kunnen worden, dat het aandeel van de Haagse burgemeester In deze zaak slechts gering is, men nog de indruk mneilyk zal kunnen weg nemen, dat het geval de doofpot is ingegaan. Reden te meer om dit ongewenst zwijgen thans te verbreken. Hogere bezoldiging bij de Landmacht DEN HAAG. Ten gevolge van een nieuwe voorlopige regeling zullen de meeste beroepsmilitairen van de Koninklijke Landmacht een hogere bezoldiging krijgen. De ze regeling wordt op 1 Juni van kracht. Zij zal over enige tijd wor den vervangen door een definitieve regeling, die met terugwerkende kracht zakgelden vanaf 1 Januari 1948- Niet alle militairen zullen van deze regeling profiteren. Er zullen er zijn, die niets meer ontvangen. Dat komt dan, omdat zij nu ver houdingsgewijs meer verdienen dan hun collega's. Van de bedragen, die, berekend volgens de nieuwe regeling, te veel uitbetaald zijn op grond van de oude regeling, zal niemand worden verplicht iets terug te betalen. wist het niet meer (Van onze kunstredacteur) De „valse" Van Gogh's, waarover Jhr. Sandberg zich bezorgd maakt, herinneren aan de valse doeken van dezelfde schilder, die tussen 1926 en 3930 uit de na-oorlogse grond opdo ken en die hun bittere apotheose vonden in het Berlijnse proces tegen de „Kunsthandelaar" Wacker. Heel de wereld hield toen de ogen. gericht op die magere jonge man van 33 jaar, zoon van een schilde rende vader, die kunstgeschiedenis en dans had gestudeerd, die fluiste rend aan de rechter antwoord gaf en hardnekkig volhield dat hij zijn ver zameling van ongeveer dertig Van Gogh's de rechtszaal van Moabit hing vol! te danken had aan een Rus. die in Zwitserland gewoond had, spoorloos naar Egypte was ver dwenen en die Wacker bezworen had nooit zijn naam te vertellen, aan wie dan ook- Die geheimzinnige Rus, in wie niemand geloofde, behalve Wacker's advocaat, een brutale dr. Goldschmidt, kosttte de magere jon ge fluisteraar een jaar hechtenis. Het vreemde in zulke historie's voor de buitenstaander is, dat als er ergens valse Van Gogh's opduiken, er ook altijd kunsthistorici gevonden worden, die er in trappen. In het ge val van Wacker was het de Neder lander dr. Baert de la Faille, die voor een speciale kenner van Van Gogh doorging(en'nog gaat), die:een aantal". Wackerise1 'schilde rijen kocht en vèrkócht, toen plotse ling lont ging ruiken, de zaak aan hangig maakte, de dertig schilde rijen in Berlijn collectief voor vals verklaarde en in de zitting op die verklaring weer terugkwam met de mededeling, dat vijf ervan toch echt waren. Hjj sprak verder de merk waardige en zeker niet geheel onjuiste woorden: „indien men argwaan koestert, verandert ook de blik op een schilderij". H(j kon terug De Berlijnse rechter vond zijn houding intussen nogal onbehaaglijk en weigerde,, nadat dr. Baert de Ia Faille als getuige zijn verklaringen had afgelegd, hem ook als deskun dige te horen. De „deskundige" mocht weer naar Amsterdam terug- Het proces is evenmin als de ge- duchtmakende geschiedenis met de Emmaüsgangers dienstig geweest, om het vertrouwen van het grote publiek in de uitspraken der kunst historici te versterken. Brem m er hield vol, dat acht van de hem ge toonde schilderijen echt waren, Carl Justi, de beroemde Berlijnse kunst geleerde verklaarde stijf en strak: „Alle zijn zo vals, zo vals als schil derijen maar enigszins kunnen zijn." (Hij wilde nog een uitzondering toe laten voor „Twee populieren"). Meyer Graefe, de man die Van Gogh als een profeet vereert, sprak de merkwaardige woorden: „Men sen, die schilderijen kopen aan de hand van expertises, verdienen ook niet beter dan gedupeerd te wor- den." Ziehier de vinger op de wonde plek. De mensen die een Van Gogh willen hebben, kopen het schilderij vaak niet, omdat zij er van genieten willen, maar omdat zjj een stuk aan hun collectie willen toevoegen, waarom anderen hen benijden en waarvan zij vermoeden kunnen, dat het zijn marktwaarde wel behouden zal. Arme Van Gogh! Zoals er in de* geschiedenis men sen zijn geweest, die ér in slaagden zich voor een ander te laten door gaan, zijn er in de kunstgeschiede nis schilders geweest, die er in slaag den een voorganger op bedriegelïjke wijze te imiteren. Dat Van Gogh daarvan zozeer, de dupe is geworden, is om allerlei redenen begrijpelijk. Ten eerste zijn er zowel tijdens zijn leven als kort daarna, toen nog maar enkele kunstkenners in hem geloof den. schilderijen van hem verdwe nen. Ten tweede is zijn werkwijze voor imitatie, vatbaar. Ten derde schijnt de verf vaa zijn schilderijen nog in alcohol oplosbaar. Over een twintig, dertig jaar zal de verf wel zo gehard zijn, dat dit niet meer bet geval is en dan zijn recente verval singen, waarvan de verf wèl oplos baar is. vrij gemakkelijk met de vin ger na te wijzen. Tenzijenfin. misschien zijn er dan stommerikken, die weer iets anders uitvinden. Nabootsing Nu zegt een eenvoudig mens: „Maar als het lukt een schilderij te maken waarvan de hele wereld ge looft. dat het een Van Gogh is, laït dat dan zo. De wereld, niet alleen de artistieke, hangt toch van naboot sing aan elkaar. Volkomen juist. De wereld wil bedrogen zijn, maar het is nooit prettig zichzelf de dupe te voelen. En het is verstandiger, dat wij Nederlanders zelf de schuldigen proberen Ie zoeken, dan dat de bui tenwereld ons allemaal voor bedrie gers en.vervalsers gaan aanzien.' Ook in de kunsthandel geldt /het burger- woord: „eerlijk duurt hot langst". -je „Vikingen", gekleed in die renhuiden zullen in Juli van Denemarken uit op drakensche- pen een „invasie" in Engeland onderhemen. Reden: 1560 jaar geleden veroverden Hengist en HorstL Brittannië. Russische stoorzenders, dte de Britse en Amerikaanse programma's voor Oost-Europa moeten hinderen, blijken tevens de Russische uitzendingen naar het Westen onverstaanbaar te maken, „Mercure de France" publi ceerde onlangs een onbekend- gedicht van de 19de-eeuwse dichter Rimbauddat hoog ge prezen werd. Nu blijkt, dat het gedicht geschreven is door twee acteurs, van wie de critiek be weerd had, dat zij Rimbaud niet begrepen, West-Duitsland gaat spoedig voor touristen uit alle landen open. Zij zullen 50 procent meer te eten krijgen dan de Duitsers zelf. De brug, die van Brooklyn naar Stateneiland gebouwd- wordt, gaat een paar millioen dollars meer kosten, om het de Queen Mary mogelijk te maken, onder haar door te varen. Dit wordt gedaan, hoewel het slechts enkele duizenden sou. kosten, om de masthoogte van het schip té veranderen. Een Hamburger heeft een brief gekregen van de beman ning van een Duitse U-boot, die zich thans volkomen gelukkig- voelt op een niet nader aange geven eiland in de Stille Zuid-' zee. D? zeelieden iconen er sinds - de Duitse capitulatie in 1945. Twee arbeiders zwaar gewond ZAANDAM Twee. arbeiders zijn hedenmorgen zwaar gewond door een hevige ontploffing in de cacaofabriek „Het zwarte schaap". Zij hadden cacaoschilfers gemengd in een ketel met benzine, waardoor de resten cacaoboter neerslaan. Toen zij het mengsel, met een zwak- stroomlooplampje wilden controle ren ontstond er kortsluiting. De benzine-dampen; explodeerden, de kleren van de beide mannen vlogen in brand. De "39-jarige J. Hooi schuur sprong van een vier meter hoog dak omlaag, de 45-jarige K. Jonker wist de trap ,te bereiken en zo naar buiten te komen. Beiden zijn in het R.tC.-ziekenhuis opge nomen. Hun toestand is zorgwek kend. BEKENDMAKING VAN SULTAN VAN DJOKJA Nederlanders rapporteren: toenemende guerilla BATAVIA. De sultan van Djokja heeft een bekendmaking uit gegeven als minister van staat van de Republiek. De bekendmaking luidt: Na de te rugtrekking .van de Nederlandse strijdkrachten zal aan ieder, ook aan degenen, die reeds in dienst zijn bij de voorlopige federale regering, zonder onderscheid van ras en gods dienst, veiligheid van lijf en goed worden gegarandeerd. In het bijzon der zal er voor worden gezorgd, dat geen represaille-maatregelen tegen wie ook genomen worden. Na het herstel van de Repqbli- keinse regering te Djokja blijft voor iedereen gelegenheid openstaan on gehinderd Djokja te verlaten. De bekendmaking was bpgesteld in het Indonesisch en het Javaans. Het Nederlandse militaire week overzicht meldde Vrijdag toegeno men guerilla-activiteit op Midden- Java. „Gevechtsgroepen gebruiken de Nederlands-Republikeinse overeen stemming als aanleiding tot her nieuwde intimidatie van de bevol king", beet het in het overzicht. Voorts is er een neiging tot com munisme te bespeuren onder de ge vechtsgroepen bij Malang en Ma- dioen. De vrees voor intimidatie onder de bevolking op Sumatra neemt toe. CANNES. „Het is in het bij zonder ,voor mij een zeer grote eer, die ik 'op haar volle waarde schat en tezelfder tijd een aangename plicht, over te gaan\tot de voltrek king van het huwelijk van uwe hoogheden, wier aanzien en roem deze plechtigheid in het middel punt der belangstelling van de we reld plaatsen. Dank zij u valt eer aan onze nijvere gemeente Val- lauris ten deel in één adem ge noemd te worden met die van prins Aly Khan en de grote artiste Rita Hayworth." Men 2al het reeds hebben begre pen, met deze woorden richtte de burgemeester van Vallauris Paul Devigon (een communist) zich tot de bruid en bruidegom van het super-technicolor huwelijk van de 38-jarige sprookjesprins uit het Oosten en de 31-jarige sprookjes- prinses van het Westen, in aan wezigheid onder meer van nog ze ven prinsen en vier prinsessen. De „Salie des Manages", dc hu welijkszaal, van het gemeentehuis van Vallauris, eens distributie lokaal, was danig onderhanden ge- namen om zo goed mogelijk voor de dag te komen voor de hoge gasten. Op het plein voor het gemeente huis hadden zich enkele honderden mensen verzameld in afwachting van de komst van de huwelijksgan- gers- Hun wachten werd slechts ten dele beloond. Wel konden zij Rita bewonderen toen zij uit haar grijze Cadillac de trappen van het gemeentehuis optrippelde, ook ge noten zij het voorrecht de Aga Kban, de vader van de bruidegom, de rijkste man ter wereld, te aan schouwen, maar de bruidegom ont snapte hun nieuwsgierige blikken, doordat hij een achterdeur prefe reerde boven de statietrap. In de kleine zaal van het ge meentehuis hield vervolgens de burgemeester, getooid met de offi ciële sjerp in de nationale kleuren 2ijn bloemrijke, hierboven geeitecr. de rede, werden de ringen gewis seld en verrijkten bruid, bruide gom en hoge gasten het gulden boek van Vallauris met hun hand tekeningen. Toen prins Ali en prinses Rita daarop samen op het bordes ver schenen. hij in stemmig zwart met grijs en zij in een bruidskleed, waarop de Franse mode ontwerper Jacques Fath extra zijn best had gedaan, begroetten hen gejuich en de traditionele regen van rijst. Binnenkort zal het huwelijk worden ingezegend volgens Mo hammedaanse ritus. Vermoedelijk zal deze plechtigheid te Parijs plaats vinden. Een lachende Rita Hayworth doet een aanval op de enorme huwe- lijkstaart, maar het mes is een oud Indisch zwaard, waarvan Rita het gebruik tn HoIEptuood, niet heeft geleerd. Haar echtge noot, prins Ali Khan, moet haar te hulp komen, om ongelukken- te verhinderen. Goede diensten moeten worden betaald (Van onze varlamentaire redacteur) DEN HAAG In het verslag der Tweede Kamer over de wijzi ging van de begroting voor over zeese gebiedsdelen voor 1947 was bezwaar gemaakt tegen de post onkostenvergoeding aan de leden, van de Commissie voor Goedé Diensten. Aanvankelijk was ook de regering van mening, aldus antwoordt minister Van Maar- s e v e e n, dat de onkosten voor rekening dienden te komen van de Verenigde Naties, doch van die zijde werd medegedeeld, dat de V.N. slechts gehouden waren om de kosten van het secretariaat der commissie te betalen. Men kan deze kwestie niet af doen, verklaart de minister, in ant woord op de bedenkingen, door te zeggen, dat Nederland om die commissie niet gevraagd heeft. Nederland heeft weliswaar de competentie van de Veiligheids raad ontkend, doch de goede dien sten zijn niet alleen bij monde van mr. Van Kleffens destijds aan vaard, doch zelfs bepleit. Intussen wordt als pleister op de wonde medegedeeld, datstappen zullen worden gedaan om voor ieder lid der commissie twintig dollar per dag terug te vorderen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1